Page 161

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Gnaphalium sylvaticum L. Estatge subalpí. 1700–1900 m. Pinedes clares de sòl àcid (Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio– Pinion). RRR. TAP; DG18 (herbari BC–Vayreda).

159

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800– 2000 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles, sovint sota una coberta clara de pins (Bromion erecti, Aphyllanthion, Xerobromion erecti), molleres alcalines (Caricetalia davallianae), herbassars humits (Molinietalia coeruleae). CC al sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

L.

Gnaphalium uliginosum L. Només l’hem observat al fangar d’unes basses eixutes del riberal del Segre, a l’oest de Bellver, a 1000 m. RRR.

(L.) R. Br.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Només l’hem observada, una sola vegada, a les molleres alcalines de Pradell, a 2000 m, on té una de les escasses localitats conegudes a Catalunya. RRR.

L.

Goodyera repens (L.) R. Br. Estatge montà. 1420–1550 m. Coixins de molsa en boscos de pi roig i, ocasionalment, en avellanoses. RRR. EN; CG96 (Garcia Pausas, 1991). TAP; DG18 (Garcia Pausas, 1991).

(L.) Rich.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Estatges montà i subalpí. 1400–2040 m. Boscos de coníferes frescals i de sòl àcid (Rhododendro–Vaccinion, Fagion sylvaticae, Deschampsio–Pinion). R a la Cerdanya, RRR al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

(L.) R. Br.

(L.) Newman

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement