Page 135

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

133

Erigeron alpinus L. Estatges subalpí i alpí; molt rarament davalla al montà. (1575) 1800–2550 m. Pastures de tendència mesòfila (Bromion erecti, Festucion supinae, Festucion scopariae). C. CG87 (Vives, 1964).

(L.) P. Beauv.

Erica arborea L. D’aquesta espècie, en coneixem un únic peu —de creixement deficient i molt brostejat pel bestiar— al Camp de la Ventolana, damunt de Gréixer, a uns 1300 m, en una roureda clara sobre substrat silici. RRR.

L.

Erigeron aragonensis Vierh. Estatges subalpí i alpí. 2000–2540 m. Pastures d’alta muntanya, en sòls més o menys àcids (Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae). R.

L.

Erigeron acer L. Es fa sobretot als estatges submontà i montà, però pot pujar al subalpí. 720–2020 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles (Bromion erecti, Aphyllanthion, Xerobromion erecti), i també ambients ruderals (Chenopodietalia). C.

Vierh.

Erigeron glabratus Hoppe & Horn ex Bluff & Fingerh. Només l’hem vist a l’obaga del Penyes Altes de Moixeró i als Rocs de Canells, en pastures acidòfiles, a 2050–2200 m. RRR.

L.

Hoppe & Horn ex Bluff & Fingerh.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement