Page 108

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

106

Cirsium monspessulanum (L.) Hill Estatges submontà i montà. 720–1750 m. Jonqueres i herbassars humits ( Holoschoenetalia vulgaris, Molinietalia coeruleae). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, R al nord.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740– 1800 m. Ambients ruderals (Onopordetalia). R. SV; CG86 (Vives, 1964).

(Savi) Ten. subsp. (L.) Hill

Cirsium palustre (L.) Scop. Estatge montà. 1100–1920 m. Marges de rierols i molleres, en terrenys àcids. C al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

Cistus laurifolius L. Trobada únicament al sector CNW, a la carretera de Cerc a coll de Vanses, bé que no en podem donar localitat concreta ni altitud. El quadrat UTM assenyalat és CG88, però sembla més probable que es tracti del CG78.

(L.) Scop. L.

Cirsium tuberosum (L.) All. Estatges submontà i montà. 800–1200 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti) en sòls argilosos temporalment xops. RR. Només a la conca del Llobregat.

(L.) All.

Cladium mariscus (L.) Pohl. Citada per Costa (1877) de "Bagà, llocs més o menys pantanosos". Soriano (1992) atribueix aquesta citació a una errada d’impremta que canvià Gavà per Bagà, com sembla que també opinà Cadevall (1936). És probable que es tracti efectivament d’una errada, però la dada no és tan inversemblant si es considera que no gaire lluny, a Guardiola de Berguedà, hi ha poblacions de Scirpus maritimus, planta que de vegades apareix associada a Cladium.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement