__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

N

V

Ă˜

S

Vi udvider horisonter M/S Museet for Søfarts strategi 2016-2020


Foto: Thijs Wolzak


Foto: Maria Dønvang


Forord­

Danmarks nye søfartsmuseum åbnede i 2013 i og omkring en gammel tørdok på Helsingør Havn. De første godt 90 år lå museet på Kronborg, men i 2013 genåbnede museet i en helt ny bygning tegnet af BIG Bjarke Ingels Group. Det nye muse­ um er kommet overvældende godt fra start med en tredobling af besøgstallet i forhold til tidligere – og et helt nyt publikum. Men åbningen har også medført en helt ny og betydeligt større organisa­tion med langt flere forskellige fagligheder repræ­senteret end i det gamle museum. Og ikke mindst har det nye museum medført behov for en ny strategi for M/S Museet for Søfart. Strategien fokuserer på museets kerneaktiviteter – indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, men omfatter også andre centrale fokus­ områder for museet, herunder kulturturisme, part­

nerskaber og publikumsfaciliteter. Strategien er blevet til i en åben og inkluderende proces, hvor alle medarbejdergrupper sammen med museets ledelse og bestyrelse har udstukket kur­sen for M/S Museet for Søfart i de kommende år. Strategien skal danne grundlag for museets ar­ bejde såvel internt som eksternt. Den skal være en rettesnor – men ikke et manifest. Det er vores pligt som moderne kulturinstitution hele tiden at holde os i bevægelse og være i stand til at afspej­ le det samfund, vi er en del af. Derfor vil strate­ gien løbende blive tilpasset, således at M/S Museet for Søfart vedbliver at være et relevant museum – nu og i fremtiden.

5


Hvorfor er vi her – og hvad vil vi?

M/S Museet for Søfart skal udvide horisonter. Vi skal gennem udstillinger, forskning, indsamling og bevaring af kulturarven vise, at søfart forandrer mennesket og forandrer verden. Geografisk, øko­nomisk, kulturelt – og mentalt. Søfart har gennem mange århundreder bundet Danmark sammen og forbundet Danmark til verden. Takket være søfarten har byer langt fra hovedstaden haft tætte forbindelser til Kina, Vestindien, Nord­ atlanten og til europæiske ho­ved­stæder. Fremmede varer, mennesker og nye ideer er kommet til Danmark med søfarten – sejlet af de tusindvis af søfolk og deres skibe, der har bidraget til økono­misk vækst og kulturel udvikling i århundreder. Danmark har altid været – og er fortsat – helt afhængig af søfarten. Fra middelalderens handel med nabo­ landene over den florissante periode i 1700-tallets verdensomspændende transport af sukker, slaver og the, til landbrugets succesfulde eksport af smør og bacon i 1800-tallet, har søfarten været en uund­ værlig del af Danmark. I dag bidrager danske rederier med 206 milliarder kroner til betalingsbalancen, og skibsfarten alene står for 20 % af Danmarks samlede eksportindtægter. Men skibene fylder ikke længere op

6

i vores havne. Størsteparten af søfolkene på danske skibe er udlændinge, og de fleste danskere forbinder rejser med at flyve – ikke at sejle. Alligevel drager havet. Med myter og fortællinger om store opdagelser, strabadserende rejser, storme, fabeldyr, fallit og gevinster, med håb om frihed og løfter om naturens vilde kræfter. Dengang som nu handler søfart om lysten til at udvide horisonter – at drage ud i håb om at opdage nye verdensdele, møde nye kulturer eller slet og ret – at tjene penge. Vi skal bruge de fantastiske arkitektoniske rammer og den industrielle kulturarv i dokkens rustplettede beton som en indgang til søfartens univers. En ind­ gang, der gør M/S Museet for Søfart til en attraktion i international klasse. Og som muliggør et helt nyt blik på søfart og kulturarv.

Ulla Tofte, direktør M/S Museet for Søfart Marts 2016


Vores mission  Vi viser,

at søfart udvider horisonter – geografiske, økonomiske, kulturelle og mentale.

 Vi udbreder

viden om søfart og bidrager til bevaringen af dansk kulturarv.

Vores vision  M/S

Museet for Søfart skal være et sted for dem, der ikke interesserer sig for søfart – endnu.

Vores værdier  Vi sætter

mennesket i centrum – menneskene i historien og brugerne i dag.

 Vi driver

og udvikler museet i dialog med vores brugere og inddrager deres erfaring, viden og personlige fortælling i vores forskning og formidling.

 Vi er

et museum og en arbejdsplads, hvor mennesker i alle aldre og af alle nationaliteter føler sig velkomne og værdsat.

7


M/S’ formelle forpligtelser & karakteristika

Museet for Søfart er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk lands­dækkende specialmuseum. Museets formål er at bidrage til bevaringen af den del af Danmarks kulturarv, der omfatter civil søfart samt medvirke til udbredelse af viden om samtidens søfart og perspektiver for fremtidens søfart. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og for­ midling, og i samvirke med erhverv og organisationer, belyser museet tilstande og forandringer med ud­ gangspunkt i dansk søfarts­historie. Fra middelalder til nutid i såvel nationalt som internationalt perspektiv.

8

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offent­ ligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning inden for museets ansvarsområde. M/S Museet for Søfart er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group, og hovedparten af udstillingerne er designet af Kossmann.dejong. Beliggenheden på Kulturhavnen i Helsingør – mellem Kronborg og Kulturværftet – giver museet en enestående geografisk og kulturhistorisk ramme.


Fotos: Rasmus Hjortshøj, Thijs Wolzak, Maria Dønvang og Luca Santiago Mora

9


Forskning

Med udgangspunkt i museets samlinger og samfundet omkring os forsker vi i fortidens og nutidens maritime kultur. Forskningen har mennesket i centrum, skal føre til ny viden og erkendelse og være vedkommende for et bredt, moderne publikum. På M/S Museet for Søfart defineres forskning som arbejde, der systematisk undersøger genstande, kilder, metoder eller teorier. Museets forskning tager udgangspunkt i dansk søfartshistorie fra middel­alderen til nutid i såvel nationalt som inter­ nationalt perspektiv. Målet er at øge og fastholde museets eksisterende viden om museets samlinger og om tilstande og forandringer indenfor dansk søfartshistorie. Forskning i formidlings- og informationsvidenskab inden for det museale arbejdsfelt samt forskning i bevarings- og konserveringsmetoder og teknologi falder også inden for museets forskningsdefinition. M/S Museet for Søfart er en forskningsinstitu­ tion under Kulturministeriet. Rammen for museets forskning er beskrevet i Museumsloven. Museets forskningsmæssige fokusområder justeres løb­en­de med henblik på tilpasning og synergi i forhold til museets arbejde med de øvrige museumssøjler – ind­samling, registrering, bevaring og formidling.

10

Forskningen har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på:  Danmarks og Kinas (sø)handelsmæssige rela­tioner i 1700-tallet og i dag.  Sex, køn og socialkultur i søfarten.  Havets mytologier – overtro og virkelighed i sømandens verden.  Havets farer – danske skibsforlis og deres kulturhistorie.  Formidlings- og informationsvidenskab inden for det museale arbejdsfelt.   Bevarings- og konserveringsmetoder og tek­nologi.   Søfartens samtidshistorie i relation til museets aktive indsamlingsstrategi.


Indsamling & registrering

Vi indsamler materielt og ikkematerielt materiale, der kan bidrage til at belyse nye sider af den mari­time kultur, og som kan bruges aktivt i museets forsknings- og formidlingsarbejde. M/S Museet for Søfarts ansvarsområde er den danske søhandels historie herunder bl.a. rederi­virksomhed, teknologi, arbejdsliv, kolonier, verdens­­opfattelser og søfartens påvirkning af kultur og forbrug i fortid og nutid. Museets samling på cirka 50.000 numre, hvoraf omkring 40 % er arki­va­lier, afspejler dette fokus.

Indsamlings- og registreringarbejdet har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på at:

Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand. Indsamling, regi­ strering, forskning og formidling finder sted inden for den tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

  Udbygge museets online billedarkiv med ca. 1.000 billeder om året.

Museets samling og virksomhed peger fortsat langt tilbage i tiden, men vi ser også fremad og redefinerer om nødvendigt vores fokusområder. Arkivmateriale, lyd og film er naturlige aktiver i museets udstillings- og forskningsvirksomhed og indsamles derfor også aktivt.

 Digitalisere og tilgængeliggøre museets genstande og arkivalier, så de bliver offentligt tilgængelige via det centrale registrerings­ system SARA.

  Gennemføre samtidsdokumentationsprojekter med henblik på aktiv indsamling af genstande og erindringer, der har direkte tilknytning til nulevende aktører.  Involvere museets mange frivillige i arbejdet med at digitalisere og tilgængeliggøre vores samlinger.

11


Bevaring

Vi sikrer den maritime kulturhistorie for efter­tiden og åbner den for samtiden.

Bevaringsarbejdet har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på at:

M/S Museet for Søfart har magasinplads fordelt på to adskilte afdelinger i samme bygning. I forbind­ else med udflytningen fra Kronborg Slot og sam­ lingen af museets samlinger til ét magasin søgte og modtog M/S Museet for Søfart pulje­midler fra Kulturstyrelsen til en overordnet revision af museets samlinger af bøger, arkivalier, billeder og genstande. Gennem­gangen startede i 2015 og forventes afsluttet primo 2016.

 Gennemgå og opdatere alle pladsregistreringer på museets magasin.

I perioden 2016-2020 vil fokus være på at af­ slut­te samlingsrevisionen, systematisere resten af magasinet og arkivet og forbedre bruger­adgangen. Samlingerne bliver ligeledes langt mere søgbare og tilgængelige med overgangen til det centrale regi­ streringssystem SARA. I perioden 2016-2020 forventer vi at få et totalt overblik over museets samlinger og en klar idé om kommende indsatsområder i museets langsigtede bevaringsplan for vores samlinger.

12

 Frigøre plads i magasinet gennem oprydning og kassation.  Åbne magasinerne gradvist op for forskellige bruger­grupper gennem særligt tilrettelagte rundvisninger og mulighed for selvstudier på magasinet.


Udstillinger

Vi skaber udstillinger med udgangspunkt i den gode historie og med mennesket i fokus. M/S Museet for Søfart har i sin udstillingsvirksomhed fokus på at udvikle nyskabende udstil­lingsoplevelser i tæt samarbejde med brugere, kunstnere, erhvervs­ livet samt offentlige og private samfundsaktører. Museet ønsker gennem sine udstillinger og øvrige formidlingstilbud at redefinere det kulturhisto­­ris­ke museum og udvide det museale rum for nye inter­aktionsformer med vores brugere og verden om­ kring os. Temaudstillingerne er forskningsbaserede udstil­linger, der tager udgangspunkt i museets egne samlinger og kun i begrænset omfang rummer indlånte genstande. Særudstillinger har fokus på en særlig genstands­ gruppe eller billedsamling og en mere afgrænset, men til gengæld mere skarp og aktuel historie. I perioden 2016-2020 påbegyndes udskiftningen af tema­ udstillingen, og der vil derudover årligt være mindre særudstillinger på museet og på andre lokaliteter.

Udstillingsarbejdet har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på at:  Understøtte museets vision om at være et museum for alle dem, der ikke interesserer sig for søfart – endnu.  Skabe udstillingsoplevelser i samarbejde med førende kunstnere.   Udvikle en række tilbud til børnefamilier i udstil­lingsarealerne, herunder et dynamisk maritimt aktivitetsområde.  Integrere brugernes historier i udstillingerne.   Give brugerne mulighed for at dykke ned i dybere videnslag af søfartshistorien.  Opdatere temaudstillinger, så de hele tiden er rele­vante.

I sammensætningen af formidlingsprogram og udstillingskalender lægges der vægt på en alsidig­ hed i tilbuddene, der tilgodeser alle vores vigtigste brugergrupper.

13


Undervisning

Undervisningen på M/S Museet for Søfart er en social oplevelse præget af dialog og interaktion og med respekt for elevernes forskellighed. Undervisningen på M/S Museet for Søfart tilbyder skræddersyede forløb til både børnehaver, grund­ skoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser. Under­ visningsforløbene tilgodeser bestemte fag, trinmål og lærerplaner, og de bruges som sup­plement til uddannelsesinstitutionernes øvrige undervisning. Vores undervisning afspejler en sanselig, praktisk og tværfaglig tilgang til læring og tilgodeser forskellige didaktiske og pædagogiske læringsformer. I et socialt interaktivt miljø oplever eleverne, at de selv er en del af – og medskabere af – historien.

14

Undervisningsarbejdet har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på at:   Udvikle flere og bedre undervisningsforløb i samarbejde med skoler og daginstitutioner.  Udvikle nye undervisningstilbud i samarbejde med erhvervsskoler.  Skabe dramatiserede undervisningsforløb.  Udvikle temaomvisninger og familieworkshops.   Øge antallet af undervisningsforløb og omvisninger i museet.


Arrangementer

Arrangementer på M/S Museet for Søfart skal støtte op om museets kerneopgave om at “ud­brede kendskabet til søfart og bidrage til bevaringen af dansk kulturarv” og samtidig for­holde sig til museets mission og vision om at udvide horisonter og være et sted for folk, der ikke interesserer sig for søfart. Der arbejdes med størst mulig interaktion med brug­ erne, og arrangementer kobles så vidt muligt til museets andre formidlingsplatforme – udstil­linger, digital formidling m.m. For at skabe medejerskab tilstræber vi, at alle arrangementer tilrettelægges og udbydes med en partner. Det kan enten være en mediepartner, en uddannelsesinstitution, en festival, en lokal be­ givenhed, en partner inden for det blå Danmark eller museets egen medlemsorganisation.

Arbejdet med arrangementer for perioden 2016-2020 har bl.a. fokus på at:   Understøtte visionen om at være et museum for alle dem, der ikke interesserer sig for søfart – endnu.  Fastholde interessen for museet i den brede offent­lighed.  Styrke profileringen af og fortællingen om det maritime Danmark sammen med aktører i hele landet.   Skabe nye partnerskaber mellem museet og andre aktører.

Museet kendetegnes ved et højt ambitionsniveau i såvel viden som formidling, og dette niveau skal kendetegne de arrangementer, museet tilbyder sine gæster.

15


Kommunikation & kulturturisme

M/S Museet for Søfart har fra start haft en ambi­tion om at blive et af verdens førende søfarts­ museer og en international kultur­attraktion.

Arbejdet med kommunikation for perioden 2016-2020 har bl.a. fokus på at:   Øge andelen af internationale kulturturister.

Internationale kulturattraktioner kan tiltrække de attraktive kulturturister – dem der har kulturarv, arkitektur, design, kunst eller populærkultur som rejsemotiv. M/S Museet for Søfart appellerer til en bred mål­ gruppe. Vores oplagte kernepublikum – de søfarts­ interesserede – finder selv vej til museet. Derfor er det internationale publikumsmæssige potentiale særligt stort i forhold til storbyturister med målrettet interesse for arkitektur og design samt kulturturisten med bred interesse for Danmarks kulturarv, herunder den maritime. At få flere internationale turister til en ny kultur­ attraktion kræver en langvarig proaktiv indsats. På M/S Museet for Søfart vil vi arbejde for at positionere museet som en must-see kulturattraktion ved hjælp af to centrale indsatser: Samarbejde med interessenter i ind- og udland samt en pro­aktiv kommunikationsog presseindsats. Fortællingen om det maritime Danmark skal stå stærkere, og et centralt omdrejningspunkt i den indsats vil være et samarbejde med hele Danmarks maritime kulturattraktioner og erhverv.

16

  Øge samarbejdet med internationale turistmarkedskontorer og andre aktører.   Styrke profileringen af og fortællingen om det maritime Danmark og M/S Museet for Søfart som turistattraktion.


Butik, café & konference

Som moderne kulturattraktion ønsker M/S Museet for Søfart at tilbyde gæster en udvidet museums­ oplevelse, der også omfatter muligheden for at spise, drikke og shoppe. Butik, café og konferenceområdet bidrager end­videre til museets samlede indtjening og skal ligeledes understøtte visionen om at tiltrække gæster, der ikke er interesserede i søfart – endnu. Derfor skal området have fokus på såvel arkitektur, design og det maritime og samtidig sikre at alle gæster oplever en ekstra­ordinær service og et højt informationsniveau om museet og lokalområdet.

Butik, café og konference har for perioden 2016-2020 bl.a. fokus på at:  Øge omsætningen pr. gæst.  Øge tilgængeligheden gennem onlinebooking og salg.  Udvikle tilbud til museets mange forskellige typer gæster.

17


Ledelse, personale, økonomi & bygningsdrift

M/S Museet for Søfart som arbejdsplads M/S Museet for Søfart ønsker at være en arbejds­ plads, der kendetegnes ved medarbejdere, som yder deres bedste og tør udfordre det eksisterende i bestræbelserne på at give vores gæster den bed­ste oplevelse. Dette sker gennem samarbejder på tværs af afdelinger og faglighed. Museets medarbejdere skal anerkende hinandens kompetencer og opfatte alle kollegaer som jævnbyrdige i forhold til det fælles mål. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i løsning af opgaver – ikke i organisatoriske og faglige skel. M/S Museet for Søfart vil være kendt for et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel, sociale relationer og soli­ daritet over for hinanden og for organisationen er en naturlig del af arbejdet. M/S Museet for Søfart skal kendetegnes af en synlig ledelse, der kan udstikke retning og priori­tere opgaver, så beslutninger kan gennemføres effektivt.

18

Økonomi M/S Museet for Søfarts administration og økono­ mistyring understøtter og optimerer afdelingerne på tværs af museet. Økonomiafdelingen tager del i museets planer og strategier for at være på forkant med rapporteringskrav undervejs. For at sikre en mere smidig økonomistyring implementeres et nyt økonomisystem, der kan bidrage til en mere effektiv administration og øget information til både medar­ bejdere og eksterne partnere.

Bygningsdrift M/S Museet for Søfart råder over museumsbyg­ningen og et magasin. Museumsbygningen på Ny Kronborgvej er et arkitektonisk mesterværk, men også et teknisk meget kompliceret byggeri, der kræver et højt niveau i såvel udvendig som indvendig vedligeholdelse og drift. Bygningernes funktion er at understøtte museets mission og vision bedst muligt. Dette sker gennem løbende tilpasning og optimering samt gennem initiativer, der på lidt længere sigt kan medføre besparelser i udfordret driftsbudget.


Foto: Luca Santiago Mora


Profile for Museet for Søfart

Museet for søfart strategi 2016 2020  

Museet for søfart strategi 2016 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded