Page 1

‫‪21 5‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪93‬‬

‫سال اول‪ ،‬شمارة صفر‪‌،‬چهارشنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی‪ 4 ،‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫تا انتخابات‬

‫رویة ‪5‬‬

‫رویة ‪2‬‬

‫رویة ‪6‬‬

‫گردهم‌آیی انتخاباتی س ّیاف‬ ‫به تعویق افتاد‬

‫رویة ‪6‬‬

‫مارشال فهیم‪:‬‬

‫به اتحاد انتخاباتی خوش‌بینم‬

‫داوودزی‪ :‬من و کرزی در‬ ‫یک جمع انتخاباتی هستیم‬

‫علی‌احمد جاللی‪:‬‬ ‫وضعیت گیج‌کننده است‬

‫روز‬

‫داوطلبان ورود بة عرصة رقابت‬

‫رویة ‪3‬‬

‫و مسألة شمال و جنوب‬


‫‪2‬‬

‫«گزینش ‪:»93‬‬ ‫روایت‌گر برهه‌یی از تاریخ‬

‫‪16‬فروردین‌ماه س��ال آینده‪ ،‬افغانستان‬ ‫گواه رخ‌دادی حس��اس‌ و سرنوشت‌ساز‬ ‫خواهد بود‪ ،‬انتخابات و جابه‌جایی قدرت‪.‬‬ ‫قوت گرفته‌اند‬ ‫از همین رو‪ ،‬چانه‌زنی‌ه��ا ّ‬ ‫و جناح‌های سیاس��ی به س��مت اتحاد و‬ ‫ائتالف می‌روند ت��ا راه را برای گزینش‬ ‫مرد ش��ماره ی��ک کش��ور و رییس قوۀ‬ ‫مجریه هموار س��ازند‪ .‬برخی از گروه‌ها‬ ‫در مح��ور ی��ک تش��کل انتخاباتی گرد‬ ‫آمده‌اند و می‌کوش��ند نام��زد واحدی را‬ ‫ِ‬ ‫تکلی��ف برخی‌ها‬ ‫وارد کارزار س��ازند و‬ ‫هنوز هم روش��ن نیست‪ .‬رس��انه‌ها نیز‬ ‫بازا ِر انتخابات را داغ و ُپرجنب و جوش‬ ‫س��اخته‌اند و به عنوان هدایت‌گران ِافکار‬ ‫عمومی‪ ،‬می‌خواهند نقشی تعیین‌کننده‌ و‬ ‫سرنوشت‌ساز داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪« ،‬گزین��ش ‪ »93‬ش��بکۀ‬ ‫چندرسانه‌یی هم آمده است تا روایت‌گر‬ ‫این برهۀ مهم تاریخی باشد‪ .‬برای هدایت‬ ‫افکار عموم��ی نقش‌آفرینی کند‪ ،‬رقابت‌ها‬ ‫را دگرگون کند‪ ،‬جریان‌ساز مثبتی باشد‬ ‫برای انگیخت ِن مردم‪ .‬این شبکه‪ ،‬می‌خواهد‬ ‫به ش��ور و اشتیاق مش��ارکت سیاسی‬ ‫بیفزاید و به ش��هروندان بفهماند که تنها‬ ‫ارادۀ آنان اس��ت که نهادهای سیاسی را‬ ‫می‌س��ازد و آنان هس��تند که کارگزارا ِن‬ ‫اقتدار سیاسی را برمی‌گزینند‪.‬‬ ‫کارکردِ «گزینش ‪ »93‬تنها خبررسانی و‬ ‫اطالع‌دهی نیس��ت‪ .‬این رسانه می‌خواهد‬ ‫پویاتری��ن عرص�� ‌ه ب��رای جهت‌ده��ی‬ ‫مش��ارکت سیاس��ی باش��د‪ .‬م��ا در پی‬ ‫بزرگ‌نمای��ی و کوچک‌نمای��ی چهره‌ه��ا‬ ‫ِ‬ ‫امتیازات‬ ‫نیس��تیم؛ ا ّم��ا آس��یب‌گاه‌ها و‬ ‫برنامه‌های نامزدان را برجسته می‌سازیم‬ ‫و در نهایت‪ ،‬رفتا ِر آگاهی‌دهنده‌یی داریم‪.‬‬ ‫می‌خواهی��م انتخاب��ات را تنه��ا ش��یوۀ‬ ‫پس��ندیده و شایس��ته برای رسیدن به‬ ‫قدرت سیاسی بشناسانیم و این‌گونه بر‬ ‫تحرکات دشمن پیروز ش��ویم‪ .‬جبهه‌یی‬ ‫باش��یم در برابر دشمن و ابزاری باشیم‬ ‫ب��رای مهار گروهی که می‌خواهند از راه‬ ‫انتحار و کشتار به قدرت سیاسی دست‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫«گزینش ‪ »93‬رس��انه‌یی است حرفه‌یی و‬ ‫اثربخش که تنها به انتخابات و مس��ایل‬ ‫انتخاباتی می‌پردازد و حضوری خواهد‬ ‫داشت ُپررنگ و ُپرش��ماره‌گان تا بخش‬ ‫بزرگی از ش��هروندان به آن دست یابند‪.‬‬ ‫به ا ّمید پیروزی!‬ ‫‪93‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫سرمقاله‬

‫داوودزی‪:‬‬

‫من و کرزی در یک جمع‬ ‫انتخاباتی هستیم‬

‫س��رانجام‪ ،‬ب��ه گمانه‌زنی‌ه��ا درب��ارۀ ن��ام‌زدی‬ ‫مح ّمدعم��ر داوودزی‪ ،‬از اف��راد نزدیک به حامد‬ ‫کرزی‪ ،‬پایان داده ش��د‪ .‬وی به عنوان سرپرس��ت‬ ‫وزارت داخله به کارش آغاز کرد و قرار است با‬ ‫آغاز کار مجلس نماینده‌گان‪ ،‬برای دریافت رای‬ ‫اعتماد به مجلس برود‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬گفته می‌ش��د که آق��ای داوودزی‬ ‫ِ‬ ‫حمای��ت ارگ در انتخابات پیش رو‬ ‫نام‌زد مورد‬ ‫اس��ت و در ش��هر کابل دفتر انتخابات��ی باز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬آقای داوودزی هیچ‌گاه این گمانه‌زنی‌ها‬ ‫را ب��ه طور قطع رد نک��رد و حتّا در گفت‌وگویی‬ ‫با یک رسانۀ غربی از تصمیمش برای شرکت در‬ ‫انتخابات گف��ت‪ .‬وی تأکید کرد که برای روابط‬ ‫خوب ب��ا غرب‪ ،‬اصالحات برای مبارزه با فس��اد‬ ‫اداری‪ ،‬ریشه کن کردن کشت خشخاش و انتقال‬ ‫قدرت از «گروهای جنگ‌ساالر سال‌خورده»‪ ،‬که‬ ‫از ‪ ۲۰۰۱‬تاکنون بر کش��ور حاک��م بوده‌اند‪ ،‬وارد‬ ‫کارزا ِر انتخاباتی خواهد شد‪.‬‬

‫داوودزی ب��ه لندن‌تایمز گفته‬ ‫بود‪« :‬می‌دان��م که تقدیر منتظر‬ ‫کسانی اس��ت که در افغانستان‬ ‫شماره یک می‌شوند‪ ،‬امّا تعهد‬ ‫ملی دارم و زیر فش��ار وجدان‬ ‫و م��ردم هم‌فکر ق��رار دارم و‬ ‫همین فش��ار م��را متقاعد کرد‬ ‫که باید برای گزینۀ نامزد بودن‬ ‫موافقت کنم‪».‬‬ ‫آق��ای داوودزی‪ ،‬در روزهای‬ ‫اخی��ر از ن��ام‌زدی‌اش در‬ ‫انتخابات چی��زی نمی‌گفت و‬ ‫تنها به این نکته تأکید می‌کرد‬ ‫که وی مربوط به جمعی است‬ ‫که رییس جمه��ور کرزی در‬ ‫رأس آن ق��رار دارد‪« :‬طبیع��ی‬ ‫است که گروه[ما] بعد از ختم‬ ‫دور دوم ریاس��ت جمه��وری‬ ‫آق��ای ک��رزی‪ ،‬کاندی��دی از‬ ‫جانب خود خواهد داشت‪ .‬هر‬ ‫کس��ی را که این جم��ع تعیین‬ ‫کند م��ن با افتخ��ار حامی آن‬ ‫خواهم بود‪».‬‬ ‫ب��ا آن‌که پ��س از ای��ن‪ ،‬دیگر‬ ‫کس��ی از داوودزی ب��ه عنوا ِن‬ ‫ن��ام‌زد احتمال��ی ارگ در‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری‬ ‫نام نخواهد بُرد؛ امّا گماش��تن وی در سمت یک‬ ‫وزارت کلیدی‪ ،‬پرسش‌برانگیز شده و این نگرانی‬ ‫را به میان آورده است که وی از امکانات و منابع‬ ‫وزارت داخل��ه به نفع نام‌زد م��ورد حمایت آقای‬ ‫کرزی اس��تفاده کند‪ ،‬نگرانی‌یی که در انتخابات‬ ‫گذش��ته نیز وجود داش��ت و آقای داکتر عبداهلل‬ ‫ِ‬ ‫ش��فاف دور دوم انتخابات‬ ‫عبداهلل را به برگزاری‬ ‫ریاست جمهوری شاکی ساخته بود‪.‬‬ ‫و امّا داوودزی در نخس��تین روز کاری‌اش به این‬ ‫نگرانی‌ها پاسخ داد و گفت که به تمامی نیروهای‬ ‫پولیس افغانس��تان تاکید می‌کند ت��ا هیچ یک از‬ ‫افسران‪ ،‬ساتنمنان و دیگر نیروهای پولیس به سود‬ ‫و ی��ا ضررهیچ یک از نام��زدان صحبت نکنند و‬ ‫در پیکارهای انتخاباتی یا حرکتی شرکت نکنند‪.‬‬ ‫داوودزی تصریح کرد‪« :‬ماباید بی طرف باش��یم‪.‬‬ ‫وظیف��ۀ ما تأمین امنیت اس��ت و تأمی��ن انتخابات‬ ‫شفاف است نه مداخله درانتخابات‪».‬‬


‫هم‌زم��ان با اعالم موجودیت اتحاد انتخاباتی‪،‬‬ ‫علی‌احمد جاللی‪ ،‬وزیر پیشینِ امور داخله‪ ،‬گفته‬ ‫است که اگر این ائتالف نتواند چهره‌های مطرح‬ ‫متعلّق به قوم پشتون را در صف‌شان جذب نماید‪،‬‬ ‫صف‌بندی‌های انتخاباتی‪ ،‬سمتی و قومی خواهند‬ ‫شد و دوباره مسأله شمال و جنوب مطرح خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫حرف‌ه��ای علی‌احمدجالل��ی ک��ه حاک��ی از‬ ‫س��رخورده‌گی و انزوای تیم‌ش��ان بود و نش��ان‬

‫حاک��م بر رابطة ش��مال و جنوب در افغانس��تان‪،‬‬ ‫رابطة تقابل می‌باش��د نه تعام��ل‪ .‬من هرباری که‬ ‫ب��ه نح��وة رابطة ش��مال و جنوب در افغانس��تان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جنوب‬ ‫وضعی��ت ش��مال و‬ ‫می‌اندیش��م‪ ،‬ب��ه یا ِد‬ ‫ای��االت متحده امریکا در آس��تانة جنگ داخلی‬ ‫آن کش��ور می‌افتم‪ .‬جنگ داخلی ایاالت متحدة‬ ‫امریکا ک��ه یک��ی از معروف‌تری��ن جنگ‌های‬ ‫بش��ریت می‌باشد‪ ،‬هنگامی اتفاق افتاد که جنوب‬ ‫آن کشور روند رو به رش��د دموکراسی‌خواهی‬

‫می‌داد که آن‌ها در معامالت سیاسی منزوی شده‬ ‫و بی‌اعتم��اد معرفی گردیده‌اند‪ ،‬مرا به یا ِد حرف‬ ‫از خوزه ارتگا ای‌گاس��ت انداخت‪ .‬خوزه ارتگا‬ ‫ای‌گاس��ت در مورد انسان مدرن می‌نویسد‪« « :‬ما‬ ‫نمی‌دانیم که چه بر ما می‌گذرد و این دقیقاً همان‬ ‫چیزی است که بر ما می‌گذرد‪ ،‬یعنی ندانستن آن‬ ‫چه بر ما می‌گذرد‪ ».‬وضعیتی که ارتگا ای‌گاست‬ ‫از او صحبت می‌کند‪ ،‬در مورد جاللی و تیم‌شان‬ ‫نیز صدق می‌کند‪ .‬جاللی و تیم‌شان که اکنون در‬ ‫حلقات سیاسی منزوی گردیده‌اند‪ ،‬نمی‌دانند که‬ ‫این وضعیت‌ش��ان معلول کارنامه‌های خودش��ان‬ ‫ب��وده و تا زمانی ک��ه به اشتباهات‌ش��ان اعتراف‬ ‫نکنن��د م��ورد اعتم��اد ق��رار نخواهن��د گرفت‪.‬‬ ‫کارنامه‌های آقایان خلیل‌زاد و جاللی که سراسر‬ ‫مملو از برتری‌جویی قومی و سمتی است‪ ،‬نه تنها‬ ‫روابط این تیم را با اقوام مظلوم کشور تیره و تار‬ ‫س��اخته ‪ ،‬بل باعث گردیده اس��ت که حتا رابطة‬ ‫شمال و جنوب را نیز متأثر بسازد‪.‬‬ ‫درس��ت از همین‌جا اس��ت که ام��روزه پارادایم‬

‫را نادی��ده گرفته و به برده‌داری‌اش ادامه داد و با‬ ‫آرمان آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی از د ِر س��تیز‬ ‫برخورد کرد‪ .‬آن‌چه در افغانستان نیز باعث شده‬ ‫اس��ت تا رابطه ش��مال و جنوب به تقابل بینجامد‬ ‫نه تعامل‪ ،‬از دیدگاهِ م��ن صداهای افزون‌طلبانه‪،‬‬ ‫برتری‌جویان��ه و غیردموکراتیکی می‌باش��د که‬ ‫همواره از جنوب بلند می‌شود‪.‬‬ ‫جن��وب افغانس��تان در درازنای یک‌دهه پس��ین‬ ‫ثابت کرده اس��ت که به ارزش‌های دموکراتیک‬ ‫و مدرن باور نداش��ته و اصل تس��اوی انسان‌ها را‬ ‫نپذیرفته و خود را برتر از ش��مال می‌داند و برای‬ ‫خود جای��گاهِ فرات��ر از دیگران قایل می‌باش��د‪.‬‬ ‫افزون‌طلبی‌ه��ا‪ ،‬برتری‌جویی‌ه��ا و دیدگاه‌های‬ ‫حذف‌گرایان��ة جنوب باعث گردیده اس��ت که‬ ‫زمینة گفتگو و تعامل با ش��مال را از دس��ت داده‬ ‫و به س��وی ان��زوا گام بردارد‪ .‬گفتگ��و و تعامل‪،‬‬ ‫مستلزم به رسمیت شناختن طرف به عنوان «من»‬ ‫آگاه و برابر می‌باش��د‪ .‬میخائیل باختین درس��ت‬ ‫می‌فرماید که «در گفتمان تک‌گویانه فقط یک‬

‫آگاهی و یک فاعل وجود دارد؛ و در گفتگو دو‬ ‫آگاهی و دو فاع��ل»‪ .‬اما جنوب همواره در براب ِر‬ ‫شمال تک‌گویی را پیش��ه نموده و منکر حضور‬ ‫ش��ان به عنوان آگاهی‌ای برابر و پاس��خ دهنده و‬ ‫«م��ن» صاحب حق (تو) – بی��رون از قلمرو خود‬ ‫– است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬من فکر می‌کنم که مسؤول تقابلِ شمال‬ ‫و جنوب در افغانستان‪ ،‬نه اتحاد انتخاباتی احزاب‪،‬‬ ‫بل رویکرد حذف‌گرایانه برخی رهبران پش��تون‬ ‫می‌باش��د انتظار ما از آقایان جالل��ی و خلیل‌زاد‬ ‫و اش��رف‌غنی ک��ه چهره‌ه��ای تحصیل‌کرده و‬ ‫دانش‌آموخته‌ان��د این اس��ت که به ج��ای دامن‬ ‫زدن به مسأله شمال و جنوب‪ ،‬بروند برای ترویج‬ ‫تفکر دموکراتیک در جنوب اقدام بکنند و برای‬ ‫ش��ان از دموکراس��ی و برابری بگوین��د‪ .‬ترویج‬ ‫تفکر دموکراتیک و مب��ارزه علیه ذهنیت غالب‬ ‫برتری‌جویی در جنوب‪ ،‬می‌تواند ضامن وحدت‬ ‫و یک‌پارچگی افغانس��تان باشد و پشتون‌ها را از‬ ‫انزوا بیرون کند‪.‬‬ ‫درست از همین‌جا است که‬ ‫امروزه پارادایم حاکم بر رابطة‬ ‫شمال و جنوب در افغانستان‪،‬‬ ‫رابطة تقابل می‌باشد نه تعامل‪ .‬من‬ ‫هرباری که به نحوة رابطة شمال و‬ ‫جنوب در افغانستان می‌اندیشم‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جنوب ایاالت‬ ‫وضعیت شمال و‬ ‫یاد‬ ‫متحده امریکا در آستانة جنگ‬ ‫داخلی آن کشور می‌افتم‪ .‬جنگ‬ ‫داخلی ایاالت متحدة امریکا که یکی‬ ‫از معروف‌ترین جنگ‌های بشریت‬ ‫می‌باشد‪ ،‬هنگامی اتفاق افتاد که‬ ‫جنوب آن کشور روند رو به رشد‬ ‫دموکراسی‌خواهی را نادیده گرفته‬ ‫و به برده‌داری‌اش ادامه داد و با‬ ‫آرمان آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی‬ ‫از د ِر ستیز برخورد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا طوری که دیده می‌ش��ود آن‌ها ن��ه تنها علیه‬ ‫ذهنی��ت برتری‌جویانه مب��ارزه نمی‌کنند‪ ،‬بل در‬ ‫اغلب اوقات همانند س��خنگوی قبیله عمل نموده‬ ‫و ب��ه طرح و تدوینِ دیدگاه‌ه��ای حذف‌گرایانه‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫داوطلبان ورود به عرصه رقابت‬ ‫و مسألة شمال و جنوب‬

‫‪3‬‬


‫‪4‬‬ ‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫‪93‬‬

‫سایه ‪ 2014‬بر سر انتخابات‬

‫عبدالشهید ثاقب‬

‫انتخاب��ات و تعیین سرنوش��ت سیاس��ی کش��ور‬ ‫توس��ط آرای م��ردم‪ ،‬یک��ی از مؤلفه‌ه��ای مهم‬ ‫نظام‌ه��ای دموکراتیک و مردم‌س��االر بوده و از‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت فوق‌العاده‌‌‌یی برخوردار اس��ت‪ .‬در س��ای ِر‬ ‫کشورهای جهان وقتی موعد برگزاری انتخابات‬ ‫تعیین می‌ش��ود و زما ِن برگزاری آن فرا می‌رسد‬ ‫هم��ه ـ از دولت‌مردان و رهبرا ِن سیاس��ی گرفته‬ ‫تا روش��ن‌فکران‪ ،‬نویس��نده‌گان‪ ،‬روزنامه‌نگاران‬ ‫ِ‬ ‫مشارکت همه‌گانی مردم در‬ ‫انتخابات و حضور گستردۀ‌ آن‌ها‬ ‫در پای صندوق‌‌های رای‪ ،‬یکی از‬ ‫نشانه‌‌های بلوغ فکری ملت‌ها‬ ‫و حاکی از ارادۀشان برای ایجاد‬ ‫تغییر می‌باشد‪ .‬ملت‌هایی که به‬ ‫پای صندوق‌های رای می‌روند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت کشورشان‬ ‫می‌خواهند‬ ‫را خودشان رقم بزنند‪ ،‬نه دیگران‪.‬‬ ‫ا ّما در این‌جا (افغانستان) طوری‬ ‫که دیده می‌شود از شور و شوق‬ ‫انتخاباتی خبری نیست و همه‌جا‬ ‫را سردی و کرختی فرا گرفته و‬ ‫حتّا برخی‌ها امیدوار به برگزاری‬ ‫انتخابات نیستند‪ :‬یکی می‌گوید‬ ‫که کرزی در صدد برگزاری لویه‬ ‫جرگه است و دیگری‪ ،‬احتمال وقوع‬ ‫جنگ را پس از سال ‪ 2014‬پیش‌بینی‬ ‫می‌کند‪ ،‬ا ّما کم‌تر کسی از انتخابات‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫و نهاده��ای جامع��ۀ مدن��ی ـ ت�لاش می‌کنند تا‬ ‫در می��ا ِن مردم ش��ور و ش��وق ایجاد ک��رده و به‬ ‫گونه‌یی‪ ،‬آن‌ها را به رفت��ن در پای صندوق‌های‬ ‫رای و مش��ارکت در پروس��ۀ‌ انتخابات تش��ویق‬ ‫ِ‬ ‫مش��ارکت همه‌گانی مردم در انتخابات و‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حضور گستردۀ‌ آن‌ها در پای صندوق‌‌های رای‪،‬‬ ‫یکی از نش��انه‌‌های بلوغ فکری ملت‌ها و حاکی‬ ‫از ارادۀشان برای ایجاد تغییر می‌باشد‪ .‬ملت‌هایی‬ ‫که به پای صندوق‌های رای می‌روند‪ ،‬می‌خواهند‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت کشورشان را خودش��ان رقم بزنند‪ ،‬نه‬ ‫دیگ��ران‪ .‬امّ��ا در این‌جا (افغانس��تان) طوری که‬ ‫دیده می‌ش��ود از شور و ش��وق انتخاباتی خبری‬ ‫نیس��ت و همه‌جا را سردی و کرختی فرا گرفته و‬ ‫حتّا برخی‌ها امیدوار به برگزاری انتخابات نیستند‪:‬‬

‫یکی می‌گوید که کرزی در صدد برگزاری لویه‬ ‫جرگه اس��ت و دیگری‪ ،‬احتمال وقوع جنگ را‬ ‫پس از س��ال ‪ 2014‬پیش‌بین��ی می‌کند‪ ،‬امّا کم‌تر‬ ‫کسی از انتخابات می‌گوید‪.‬‬ ‫چرا مردم افغانستان فکر می‌کنند که پس از سال‬ ‫‪ 2014‬در افغانس��تان جنگ خواهدش��د؟ آیا این‬ ‫آینده‌‌نگری است یا پیش‌گویی؟‬ ‫ِ‬ ‫تفاوت آینده‌نگری با پیش‌گویی‬ ‫آینده‌نگ��ری و پیش‌گوی��ی پدیده‌هایی هس��تند‬ ‫ِ‬ ‫ش��ناخت آین��ده و پرده‌‌ب��رداری از‬ ‫معط��وف به‬ ‫مع ّم��ای نامکش��وف آن‪ ،‬امّا با این ق��در تفاوت‬ ‫ک��ه اولی ویژۀ‌ جوامع باز بوده و د ّومی‪ ،‬متعلق به‬

‫جوامع سن ّتی‪ ،‬بسته و قبیله‌یی است‪ .‬در اولی‪ ،‬اصل‬ ‫ِ‬ ‫اساس تبیین‪ ،‬تحلیل‬ ‫بر این است که انس��ان‌ها بر‬ ‫و تخمین پدیده‌‌های سیاس��ی و جامعه‌ش��ناختی‬ ‫دس��ت به پیش‌بینی آینده می‌زنن��د امّا در دومی‬ ‫ِ‬ ‫اس��اس تخیّل و تو ّهم‪ .‬در اولی‪ ،‬انسان‌ها آینده‬ ‫بر‬ ‫را قابل تغییر دانس��ته و به نیروی انسانی در سمت‬ ‫و س��و دهی تاریخ و نظم و سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫تأکی��د صورت می‌گی��رد‪ ،‬امّ��ا در دومی‪ ،‬عامل‬ ‫نظم اجتماعی و س��یر تاریخ نه انسان‌ها بل‬ ‫اصلی ِ‬ ‫نیروهای مافوق بشری و مرموز انگاشته می‌شود‪.‬‬ ‫آینده‌نگ��ری‪ِ ،‬‬ ‫دانش معطوف به تغییر اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫حالی که پیش‌گویی به دنبال تفس��یر می‌باش��د‪.‬‬ ‫رویة ‪5‬‬


‫به اتحاد انتخاباتی خوش‌بینم‬ ‫ایج��اد اتح��اد انتخابات��ی را «قدم‬ ‫بزرگ در کارزا ِر سیاست» خوانده‬ ‫و گفته است که این اتحاد انتخاباتی‬ ‫می‌تواند نق��ش ارزش‌مندی را در‬ ‫برگزاری حتمی‪ ،‬شفاف و فراگیر‬ ‫انتخابات بازی کند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیداره��ا‪ ،‬عطامح ّمد نور‬ ‫نیز از عالقه‌مندی مارش��ال فهیم و‬ ‫گل‌آغا شیرزی به اتحاد انتخاباتی‪،‬‬ ‫س��پاس‌گزاری کرده و گفته است‬ ‫که این اتح��اد می‌توان��د مردم را‬ ‫در محور منافع عمومی‌ش��ان گرد‬ ‫آورد‪.‬‬

‫سایه ‪ 2014‬بر سر ‪...‬‬ ‫انس��ا ِن آینده‌‌نگر همه‌ هم و غمش این اس��ت که‬ ‫ِ‬ ‫احتماالت آینده را بررس��ی ک��رده و مردم را به‬ ‫فعالیت ترغی��ب کند‪ ،‬امّ��ا در پیش‌گویی تالش‬ ‫صورت می‌گیرد تا ِ‬ ‫نقش انس��ان‌ها در سیاست و‬ ‫اجتماع خنثا نشان داده شده و آن‌ها را به انفعال و‬ ‫حاشیه‌نشینی ترغیب کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس باید گفت ک��ه آینده‌نگری یکی‬ ‫از نیازه��ای جوامع انس��انی اس��ت‪ .‬جوامعی که‬ ‫دغدغۀ پیش‌رفت و تغییر را داش��ته باشند‪ ،‬باید به‬ ‫آینده‌نگری اقدام ورزیده و بر اس��اس داده‌های‬ ‫آن برای آیندۀش��ان برنامه‌ریزی‌کنن��د و منتظ ِر‬ ‫منجی موهوم یا قهرمان باقی نمانند‪.‬‬ ‫گاستون برژه‪ ،‬مؤسس رشتۀ فرانگری در فرانسه‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬نگریس��تن به اتم منشاء تغییر خواص‬ ‫آن و نگریس��تن به آدمی منشاء تبدل احوال وی‬ ‫و نگریس��تن به آینده منش��اء دگرگونی ذات آن‬ ‫اس��ت»‪ .‬امّا پیش‌گویی‪ِ ،‬‬ ‫نقش افیون را داش��ته و‬ ‫عنصر تحرک‪ ،‬ش��ور و س��رزنده‌گی را از آدمی‬ ‫می‌ستاند و او را بندۀ بنده می‌سازد و منتظ ِر ظهور‬ ‫قهرمان‪ .‬بی‌جا نیس��ت که گفته‌اند‪« :‬پیش‌گویی‪،‬‬ ‫فلسفه جوامعی ایستا‪ ،‬بسته و راکد است»‪.‬‬ ‫اعتقاد ما به پیش‌گویی‬ ‫افغانس��تان نیز یکی از کش��ورهایی است دارای‬ ‫ساختا ِر قبیله‌یی و بسته‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این سرزمین‪،‬‬ ‫بیش‌تر از آن‌که کارش��ناس وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫پیش‌گویان به چشم می‌خورند‪.‬‬ ‫پیش‌گویان در این س��رزمین از جای‌گاه واالیی‬ ‫ِ‬ ‫مضاعف‬ ‫برخوردار بوده و از پیش‌گویی‪ ،‬استقبال‬

‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یکی از نش��انه‌های محبوبیت پیش‌گویی در میان‬ ‫ِ‬ ‫محبوبیت عل��م نجوم و فال‌بینی در این‬ ‫مردم ما‪،‬‬ ‫س��رزمین اس��ت‪ .‬ش��ما اگر تاریخ این سرزمین‬ ‫را مطالع��ه کنید خواهید دید ک��ه نجوم همواره‬ ‫یکی از علوم مورد نیا ِز روزانۀ پادش��اهان بوده و‬ ‫همیشه منجمانی در کنا ِر آن‌ها حضور داشته‌اند‪.‬‬ ‫عروضی س��مرقندی علوم مورد نیاز سرزمین‌مان‬ ‫را چنین دس��ته‌بندی می‌کند‪« :‬دبیری‪ ،‬ش��اعری‪،‬‬ ‫ط��ب و نج��وم»‪ .‬او می‌گوید‪« :‬دبی��ری برای رفع‬ ‫نیاز کارهای اداری س��طوح عال��ی مملکتی نیاز‬ ‫بوده اس��ت و شاعران‪ ،‬دس��تگاه تملق و تبلیغات‬ ‫شاهان بوده‌اند؛ طب ش��دیدا ً مورد نیاز شاه بوده‬ ‫تا سالمت و طول عمر او را تأمین نماید؛ و نجوم‬ ‫و فال‌بینی در مواقع ضروری جانش��ین عقل ش��اه‬ ‫می‌ش��ده اس��ت ت��ا او را از زحم��ت فکر کردن‬ ‫برهان��د»‪ .‬گفته می‌ش��ود که منجم��ان و فال‌بینان‬ ‫ت��ا آن‌جا ش��اهان این س��رزمین را تحمیق نموده‬ ‫بودند که آن‌ها برای رفتن به ش��کار نیز از منجم‬ ‫ِ‬ ‫ساعت آن را تعیین کند‬ ‫می‌خواس��تند که روز و‬ ‫تا از هوای خوب و شکار بی‌گزند لذت ببرند‪.‬‬ ‫فال‌بین��ان و پیش‌گوی��ان اگرچ��ه اِم‌روزه آن‬ ‫ِ‬ ‫محبوبیت پیش��ین خود را در میان مردم از دست‬ ‫داده و از درباره��ا رانده ش��ده‌اند‪ ،‬امّا بقایای آن‬ ‫فرهنگ را هم در کوچه و بازار می‌توان مشاهده‬ ‫کرد و هم در مراکز تصمیم‌گیری کشور‪.‬‬ ‫در مراکز تصمیم‌گیری و حوزه‌‌های روشن‌فکری‬ ‫کشور‪ ،‬جای فال‌بینان پیشین را اِم‌روزه کارشناسان‬

‫نیم‌چه باسواد و بی‌س��وادی گرفته است که همه‬ ‫روزه در رسانه‌ها ظاهر شده و بسیار با لحنِ حق به‬ ‫جانب در مورد همه‌چیز ـ از سرنوشت کشاورزی‬ ‫و کچالو گرفته تا معماری و مهندسی و انتخابات‬ ‫و … ـ نظر می‌دهند و پیش‌گویی می‌کنند‪.‬‬ ‫تجربۀ تاریخی‬ ‫کارشناس��ان بی‌س��واد و نیم‌چه باس��واد ما وقتی‬ ‫می‌گویند که پ��س از س��ال ‪ 2014‬دوباره بالی‬ ‫جنگ بر س��ر مان فرود خواهد آمد و برگزاری‬ ‫انتخابات سودی ندارد‪ ،‬این حدس و گمان آن‌ها‬ ‫بیش‌تر از آن‌که ریشه در تحلیل‪ ،‬تبیین و تخمین‬ ‫واقعیت‌های سیاس��ی و اجتماعی کنونی کش��ور‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬ریش��ه در تجربۀ تاریخی ما دارد‪.‬‬ ‫بیایید اعتراف کنیم که کشور عزیزمان افغانستان‬ ‫در درازای تاری��خ‪ ،‬پس از ه��ر یک برهه ثبات‪،‬‬ ‫دوباره به کام ه��رج و مرج و جنگ‌های داخلی‬ ‫افتاده و درگیر خشونت شده است‪ .‬بیایید بپذیریم‬ ‫که تکرار م��داو ِم این اتفاقات و دگرگونی‌ها در‬ ‫تاریخ افغانستان باعث گردیده است که ما همیشه‬ ‫ِ‬ ‫حالت احساس خطر زنده‌گی کنیم و ذهن‌مان‬ ‫در‬ ‫عادت به پیش‌گویی جنگ پیدا کند و خش��ونت‬ ‫را سرنوشت ازلی و ابدی این سرزمین بدانیم‪.‬‬ ‫نقش مهمی در ایجاد فرهنگِ‬ ‫تجربه‌های تاریخی ِ‬ ‫پیش‌گوی��ی می‌داش��ته باش��ند‪ .‬واس�لاو هاول‪،‬‬ ‫رییس جمهور پیش��ین چک‪ ،‬در مورد تصورات‬ ‫پیش‌گویان��ۀ کافکا و چاپ��ک می‌گوید که این‬ ‫تصورات ناش��ی از تجربه تاریخی کش��ور چک‬ ‫می‌باشد که همواره مورد تاخت و تاز بیگانه‌گان‬ ‫قرار داش��ته و به همین دلی��ل ذهنیت مردمان این‬ ‫سرزمین از حساسیت شدید نسبت به خطر اشباع‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫مارشال فهیم قسیم‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫و گل‌آغ��ا ش��یرزی‪ ،‬اس��تان‌دا ِر جالل‌آب��اد در‬ ‫دیداره��ای ب��ا عطامح ّم��د ن��ور‪ ،‬عض��و اتحاد‬ ‫انتخابات��ی‪ ،‬از تش��کیل «اتحاد انتخابات��ی» ابرا ِز‬ ‫خوش‌بینی کرده‌اند‪.‬‬ ‫به نقل از سایت رسمی استان‌دار بلخ‪ ،‬آقای فهیم‪،‬‬ ‫ایجاد هم‌آهنگی و تدوین دیدگاه‌ها میان احزاب‬ ‫سیاس��ی و گروه‌های مردمی را عامل پیش‌رفت‬ ‫جامعه و پایداری ثبات خوانده است‪.‬‬ ‫وی از تالش‌ها برای برگزاری انتخابات شفاف و‬ ‫عادالنه‪ ،‬به عنوان کاری ارزش‌مند و به نفع مردم‬ ‫و کشور یاد کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون ا ّول رییس جمهوری‪ ،‬خاطرنش��ان کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬در محور ارزش‌های ملی م��ا می‌توانیم‬ ‫به دس��ت‌آورد‌های بزرگی دس��ت یابیم و اعالم‬ ‫موجودی��ت اتح��اد انتخاباتی نی��ز می‌تواند گام‬ ‫مثبت در این زمینه باشد‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫هم‌چنین‪ ،‬گل‌آغا ش��یرزی‪ ،‬استان‌دار جالل‌آباد‪،‬‬

‫مارشال فهیم‪:‬‬

‫‪5‬‬


‫‪6‬‬

‫وضعیت گیج‌کننده است‬

‫‪93‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫علی‌احمد جاللی‪:‬‬

‫علی‌احمد جاللی‪ ،‬وزیر داخلۀ پیشین‪ ،‬وضعیت‬ ‫افغانستان را «گیچ‌کننده» توصیف کرده است‪.‬‬

‫آقای جالل��ی به روزنامۀ وال‌اس��تریت‌ژورنال‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬همه می‌دانند که بقای کشور در‬ ‫ِ‬ ‫معرض خطر اس��ت و نظام سیاس��ی باید تغییر‬ ‫کن��د‪ ،‬امّا چن��د روز مانده به آغاز نام‌نویس��ی‬ ‫ن��ام‌زدان‪ ،‬هنوز روش��ن نیس��ت چه کس��انی‬ ‫خودشان را نام‌زد خواهند کرد‪».‬‬ ‫وال‌اس��تریت‌ژورنال با اش��اره به تشکل جدید‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬نوشته اس��ت که انتظار می‌رفت در‬ ‫هم‌آیش ش��خصیت‌ها و گروه‌های سیاسی‪ ،‬نا ِم‬ ‫ی��ک نامزد برای انتخابات ریاس��ت جمهوری‬

‫مشخص شود‪ ،‬امّا چنین نشد‪.‬‬ ‫روزنام��ه نوش��ته اس��ت ک��ه انتخاب��ات برای‬ ‫افغانس��تان حیثیت مرگ و زنده‌گ��ی را دارد؛‬ ‫زیرا دورۀ ریاس��ت جمه��وری حامد کرزی به‬ ‫ِ‬ ‫سمت آینده‌یی‬ ‫پایان می‌رسد و این کش��ور به‬ ‫نامعلوم می‌رود‪.‬‬ ‫آق��ای جاللی پی��ش از ای��ن گفته ب��ود که با‬ ‫آقایان اش��رف‌غنی احمدزی و زلمی خلیل‌زاد‬ ‫دربارۀ معرفی یک ن��ام‌زد واحد‪ ،‬گفت‌وگو و‬ ‫هم‌کاری خواهد کرد‪.‬‬

‫گردهم‌آیی انتخاباتی س ّیاف به تعویق افتاد‬

‫ی��ک منبع نزدیک به عبدرب‌الرس��ول س��یّاف‪،‬‬ ‫عضو مجلس نماین��ده‌گان و رهبر تنظیم دعوت‬ ‫اسالمی افغانس��تان گفته اس��ت که گردهم‌آیی‬ ‫انتخاباتی استاد سیّاف تا مدّت نامعلومی به تعویق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود آق��ای س��یّاف در روزه��ای اخی��ر‪،‬‬ ‫گردهم‌آیی‌ی��ی را درب��ارۀ مس��ایل مرب��وط به‬ ‫انتخاب��ات برگزار کند و در آن‪ ،‬روی معرفی دو‬ ‫یا س��ه نام‌زد بحث شود‪ ،‬امّا پس از ظهور تشکل‬ ‫«اتحاد انتخاباتی»‪ ،‬برگزاری این نشست به تعویق‬

‫افتاده است‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود این عض��و مجل��س نماینده‌گان‬ ‫در ب��ارۀ برگ��زاری گردهم‌آی��ی انتخابات��ی‌اش‬ ‫ب��ا حکوم��ت‪ ،‬جناح‌ه��ا و گروه‌ه��ای دیگر نیز‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫ن��ام‌زدی عبدرب‌ال��رب رس��ول س��یّاف‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین‌بار‪ ،‬در میان جمعی از رهبران جهادی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ضیافت افطاری در خانۀ مارش��ال فهیم‬ ‫در ی��ک‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬بیش‌تر بر س��ر طرحی زیر نا ِم «وفاق‬

‫هزارها مرکز رای‌دهی دست‌خوش ناامنی هستند‬

‫‪ ۳۴۱۰‬مرک��ز رای‌ده��ی ب��رای انتخاب��ات‬ ‫آینده ریاس��ت جمهوری در این کشور با‬ ‫تهدیدهای امنیتی رو به رو هستند‪.‬‬ ‫مجبت��ا پتنگ‪ ،‬سرپرس��ت پیش��ین وزارت‬ ‫داخله روز یک‌ش��نبه در نشس��ت شورای‬ ‫امنیت ملی گفته اس��ت که از جمله ‪۶۸۴۵‬‬ ‫مرک��ز رای‌دهی که از س��وی کمیس��یون‬ ‫انتخابات‪ ،‬تعیین ش��ده‌اند‪ ،‬نیمی از آن‌ها از‬ ‫امنیت کامل برخوردار هستند‪.‬‬ ‫آقای پتنگ گفته اس��ت ک��ه ‪ ۳۴۳۵‬مرکز‬

‫رای‌دهی دیگر به سه بخش(تهدیدات‬ ‫پایین‪ ،‬متوسط و بلند) تقسیم شده‌اند‪.‬‬ ‫در اعالمیه‌ی��ی ک��ه از س��وی دفت��ر‬ ‫مطبوعات��ی ریاس��ت جمه��وری‬ ‫افغانس��تان به نشر رس��یده‪ ،‬آمده که‬ ‫در نشس��ت ش��ورای امنی��ت ملی به‬ ‫ارگان‌های امنیتی وظیفه داده ش��د تا‬ ‫برنامۀ تأمین امنی��ت مراکز رای‌دهی‬ ‫را دوباره مرور کنند و زمینه‌های بهتر‬ ‫را به منظور برگ��زاری انتخابات آماده‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫محمد یوسف نورستانی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫مس��تقل انتخابات نیز در نشس��ت ش��ورای‬ ‫امنیت مل��ی از مقامات امنیتی خواس��ته تا‬ ‫برای برگزاری انتخابات سراس��ری‪ ،‬برای‬ ‫تأمین امنیت بهتر بکوشند‪.‬‬ ‫وزارت داخله افغانس��تان پیش از این گفته‬ ‫بود که تنها قادر ب��ه تأمین امنیت انتخابات‬ ‫در ‪ ۲۵۹‬مرکز نیست‪.‬‬

‫مل��ی» س��خن گفته می‌ش��د که از س��وی آقای‬ ‫س��یاف مطرح شده اس��ت و در آن‪ ،‬بر بازنگری‬ ‫در آزادی‌ها‪ ،‬نظ��ام آموزش و پرورش و حقوق‬ ‫زنان بر اس��اس «معیار شريعت اس�لامی» تأکید‬ ‫شده است‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫تفنگ‌داران غیرمسؤول در‬ ‫کندز‪ ،‬سرمایۀ نام‌زدان زورمند‬ ‫خان‌آباد حضور دارند و می‌خواهند در انتخابات‬ ‫نفوذ زورمندانه‌یی داشته باشند‪.‬‬ ‫تنها در شهرس��تان خان‌آباد کندز‪ ،‬بیش از ‪3000‬‬ ‫تفنگ‌دار غیرمسؤول حضور دارند که نیروهای‬ ‫امنیتی در این استان‪ ،‬به گونه‌های مختلف‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده‌اند که توانایی خلع سالح آنان را ندارند‪.‬‬ ‫مسؤوالن در کندز باربار گفته‌اند که تفنگ‌داران‬ ‫غیرمس��ؤول‪ ،‬از س��وی مقام‌ه��ای محل��ی‪،‬‬ ‫ش��ماری از نماینده‌گان مجل��س و حتّا از ارگ‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬پشتی‌بانی می‌شوند‪.‬‬ ‫آقای جگدلک می‌گوید که در این انتخابات‪ ،‬در‬ ‫کنار مافیای قدرت‪ ،‬نیروهای مس��لح غیرمسؤول‬ ‫در تعیین سرنوشت انتخابات آینده‪ ،‬نفوذ خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جنرال محمد خلی��ل اندرابی‪ ،‬فرم��ان‌ده پولیس‬ ‫کندز‪ ،‬در پاس��خ به این که چرا نیروهای مس��لح‬ ‫غیرمس��ؤول که نه در چارچ��وب پولیس محلی‬ ‫و نه ه��م به‌حیث نیروه��ای رس��می امنیتی کار‬ ‫می‌کنند‪ ،‬خلع س�لاح نمی‌ش��وند‪ ،‬می‌گوید‪« :‬در‬ ‫آغ��از کار‪ ،‬من به همۀ ش��هروندان کندز‪ ،‬وعده‬ ‫دادم که می‌توانم این مش��کل‌ها را برطرف کنم‪،‬‬ ‫امّا ممانعت‌هایی از س��وی ش��ماری از اشخاص‬ ‫اثرگ��ذار در کندز و مرکز‪ ،‬باعث ش��ده اس��ت‬ ‫که این وعده عملی نش��ود و من از این بابت‪ ،‬از‬ ‫عملی‌نشدن وعده‌ام‪ ،‬بدبختانه‪ ،‬اندوه‌گینم‪».‬‬ ‫او گفت م��ا تالش خواهیم کرد ت��ا انتخابات را‬ ‫به دور از موجودیت نف��وذ غیرقانونی این افراد‪،‬‬ ‫برگ��زار کنیم و برای ای��ن کار‪ 300 ،‬نفر پولیس‬ ‫محلی را در شهرس��تان خان‌آباد ک��ه بیش‌ترین‬ ‫آم��ار تفن��گ‌داران غیرمس��ؤول را دارد‪ ،‬ایجاد‬ ‫خواهی��م ک��رد در کاه��ش نف��وذ افراد مس��لح‬

‫میزان نام‌نویسی زنان برای انتخابات در‬ ‫کندز افزایش یافته است‬

‫ِ‬ ‫ثب��ت نام رای‌دهنده‌گان در والیت‬ ‫در آغاز فرایند‬ ‫کندز‪ ،‬مس��ؤوالن دفتر س��احه‌یی کمیسیون مستقل‬ ‫انتخابات در این والیت‪ ،‬خبر داده بودند که میزان‬ ‫اشتراک زنان در پروسه‌ی ثبت نام‪ 5 ،‬درصد است؛‬ ‫امّ��ا این��ک‪ ،‬این مس��ؤوالن می‌گویند ک��ه آنان با‬ ‫تالش‌های پی‌گیر‪ ،‬توانس��ته‌اند میزان اشتراک زنان‬ ‫در فرایند ثبت نام رای‌دهنده‌گان را به چهل درصد‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫انجنیر محمد امان‪ ،‬رییس س��احه‌یی دفتر کمیسیون‬

‫مس��تقل انتخابات در کندز‪ ،‬می‌گوی��د که آنان با‬ ‫هم‌کاری اداره‌های دولتی محلی‪ ،‬توانسته‌اند میزان‬ ‫شرکت زنان را در فرایند ثبت نام‪ ،‬افزایش بدهند‪.‬‬ ‫آقای امان می‌گوید که با هم‌آهنگی مقام والیت و‬ ‫همکاری معارف و دانش‌گاه این استان‪ ،‬توانسته‌اند‬ ‫بخ��ش کالن��ی از زن��ان و دخت��ران را ب��ه گرفتن‬ ‫کارت‌های رای‌دهی تشویق کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬ان��ور جگدلک‪ ،‬اس��تان‌دا ِر کندز‬ ‫می‌گوید که ما به همۀ مس��ؤوالن خ��ود‪ ،‬از جمله‬

‫غیرمسؤول بی‌اثر نخواهد بود‪.‬‬ ‫با ای��ن ح��ال‪ ،‬دو ماه پی��ش‪ ،‬صوف��ی حبیب‌اهلل‬ ‫فرمان‌ده پولیس خان‌آباد‪ ،‬س��ران امنیتی اس��تان‬ ‫کندز را به پش��تی‌بانی از تفنگ‌داران غیرمسؤول‬ ‫متهم کرد‪ ،‬امّا چندی نگذشته بود که برکنار شد‪.‬‬ ‫با ای��ن حرف‌و‌حدیث‌ها‪ ،‬نش��انه‌یی برای از میان‬ ‫ِ‬ ‫برداش��تنِ‬ ‫چالش حضور تفنگ‌داران غیرمسؤول‬ ‫در این استان به چشم نمی‌خورد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬این گمانه‌ها با اس��تواری محکمی‬ ‫وج��ود دارن��د ک��ه تفن��گ‌داران غیرمس��ؤول‪،‬‬ ‫س��رمایه‌یی برای تقلب‌ها و تخطی‌های انتخاباتی‬ ‫اند و آنان به این منظور ایجاد شده‌اند تا بتوانند در‬ ‫تغییر زورمندانۀ نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫‪ 1393‬نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫در انتخابات گذشته نیز‪ ،‬شماری از شهروندان را‬ ‫طالبان جبرا ً نگذاشتند رای بدهند و تفنگ‌داران‬ ‫غیرمس��ؤول نیز‪ ،‬ش��ماری از رای‌دهندگان را به‬ ‫رای‌دادن ب��ه نامزدی مش��خص‪ ،‬مجب��ور کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ریاست معارف و ریاست دانش‌گاه‪ ،‬وظیفه داده‌ایم‬ ‫تا زن��ان را ترغیب ب��ه اش��تراک در فرایند گرفتن‬ ‫کارت‌های رای‌دهی کنند‪.‬‬ ‫آق��ای جگدلک گفت که زنان ب��ا رای خود‪ ،‬باید‬ ‫حقوق خوی��ش را تضمین کنند‪ ،‬این راه درس��ت‬ ‫دست‌یافتن زنان به حقوق شان است‪.‬‬ ‫بر بنیاد درصدی آمارها‪ ،‬کندز‪ ،‬با حضور گس��تردۀ‬ ‫زن��ان‪ ،‬همین‌اکنون جای‌گاه س��وم حضو ِر زنان در‬ ‫فرایند ثبت نام رای‌دهنده‌گان را دارد و اش��تراک‬ ‫زن��ان در این والیت در ثبت نام‪ ،‬از ‪ 5‬درصد به ‪40‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬مس��ووالن در کن��دز‪ ،‬می‌گویند‬ ‫ک��ه آنان برای پایداری حض��ور ‪ 40‬در صدی و یا‬ ‫حضور باالتر از این رقم زنان‪ ،‬در شهرس��تان‌ها نیز‬ ‫تالش‌های‌شان را به‌راه‌انداخته‌اند‪.‬‬

‫﹎︤﹬﹠︩‪ 93‬سال اول شمارة صفر چهار‌شنبه ‪ 13‬شهریور‪ /‬سنبله ‪ 1392‬هجری خورشیدی ‪ 4‬سپتامبر ‪ 2013‬میالدی‬

‫ش��ماری از ش��هروندان کندز‪ ،‬در پ��ی افزایش‬ ‫حضور تفنگ‌داران غیرمس��ؤول می‌گویند که با‬ ‫حضور این گروه‌ها در زمان برگزاری انتخابات‪،‬‬ ‫این اس��تان‪ ،‬گواه یک انتخابات شفاف نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این شهروندان می‌گویند که اگر نیروهای امنیتی‪،‬‬ ‫مشکل تفنگ‌داران غیرمس��ؤول را حل نکنند و‬ ‫نفوذ این گروه‌ها‪ ،‬همین‌گونه دنباله داش��ته باشد‪،‬‬ ‫انتظ��ار انتخابات دموکراتی��ک را در کندز نباید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمد س��الم بخت‌یار‪ ،‬رییس شورای توسعه‌یی‬ ‫شهرس��تان خان‌آب��اد‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه فعالیت‌های‬ ‫تفن��گ‌داران غیرمس��ؤول در ای��ن شهرس��تان‪،‬‬ ‫می‌گوید که س��ران محلی دولت در کندز‪ ،‬اگر‬ ‫نمی‌توانن��د امنیت این شهرس��تان را تأمین کنند‬ ‫و تفنگ‌داران غیرمس��ؤول را از می��ان بردارند‪،‬‬ ‫بگذارند تا این شهرس��تان‪ ،‬مربوط اس��تان تخار‬ ‫شود تا س��ران تخار‪ ،‬این آرزوی مردم خان‌آباد‬ ‫را برآورده کنند‪.‬‬ ‫همین‌گون��ه‪ ،‬محمد منصور‪ ،‬یکی از ش��هروندان‬ ‫شهرس��تان خان‌آباد کندز‪ ،‬می‌گوید که اگر این‬ ‫تفنگ‌داران در زمان انتخابات نقش و نفوذ داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬آیندۀ این استان‪ ،‬به دس��ت تفنگ‌داران‬ ‫غیرمس��ؤول رقم خواهد خورد؛ چون کسانی‌که‬ ‫نماین��دۀ م��ردم می‌ش��وند‪ ،‬با زور تفن��گ پیروز‬ ‫می‌ش��وند و در آینده نیز‪ ،‬این نیروها را نگه‌بانی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مس��ؤوالن محل��ی در کندز نیز‪،‬‬ ‫از نقش تفنگ‌داران غیرمس��ؤول اب��راز نگرانی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ؤوالن‪ ،‬می‌گوین��د ک��ه تفن��گ‌داران‬ ‫غیرمس��ؤول در ای��ن اس��تان‪ ،‬در پ��ی نف��وذ در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سا ِل آینده هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفتۀ ای��ن مس��ؤوالن‪ ،‬در انتخاب��ات ‪،1393‬‬ ‫کس��انی که تفنگ‌ دارند‪ ،‬می‌خواهند نتیجه را به‬ ‫نفع خویش تغییر بدهند‪.‬‬ ‫انور جگدلک‪ ،‬اس��تان‌دار کن��دز در گفت‌وگو‬ ‫با رسانه‌ها‪ ،‬گفته اس��ت که این تفنگ‌داران‪ ،‬در‬ ‫ش��ماری از بخش‌های کندز‪ ،‬از جمله شهرستان‬


Guzinesh-0  

هفته‌نامۀ ویژۀ گزینش 93

Guzinesh-0  

هفته‌نامۀ ویژۀ گزینش 93

Advertisement