Page 1

Marktverkenning bibliotheek Westerlo

De vraag en marktpositie van de bib in beeld. Volwassenen vanaf 18 jaar Januari 2012 drs. Rudy Neggers dr. Hein Leemans


Inhoudsopgave Samenvatting marktonderzoek onder volwassenen

pag.

3

1. Aanleiding en doelstelling van het marktonderzoek

pag.

7

2. Methode van onderzoek

pag.

7

3. Een profiel van de steekproef

pag.

9

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

9 10 11 11 12 14 14 15

pag.

16

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

16 17 19 21 23 25 26 28 29 30

pag.

32

pag. pag.

32 33

pag.

35

Bijlage 1: opbouw steekproef na correctie

pag.

35

Bijlage 2: de termen marktomvang en marktaandeel verklaard

pag.

36

Bijlage 3: marktomvang en -aandeel in % en absolute aantallen

pag.

37

Bijlage 4: adviezen op basis van resultaten marktonderzoek

pag.

43

Bijlage 5: ruwe uitkomsten vragen over interesses

pag.

46

Bijlage 6: bezoekersstromen per dorpskern

pag.

47

1.1. Aanleiding 1.2. Doelstellingen van het marktonderzoek

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

De vragenlijst De afname van het onderzoek De respons Opbouw van het rapport

Geslacht, leeftijd, leefsituatie, spreektaal en culturele participatie Bezoek aan de bibliotheek Frequentie en duur van bibliotheekbezoek Redenen van niet bezoeken van de bibliotheek Bibliotheekgebruik Gebruik website van de bibliotheek Openingstijden Extra vragen in Westerlo

4. Resultaten marktonderzoek: volwassenen vanaf 18 jaar 4.1. Uitleg resultaten 4.2. Informatieve boeken 4.3. Informatieve tijdschriften 4.4. Informatieve cd of dvd 4.5. Informatief internetgebruik 4.6. Ontspannende media 4.7. Uitsplitsing romangenres 4.8. Uitsplitsing tijdschriftengenres 4.9. Uitsplitsing muziekgenres 4.10. Uitsplitsing filmgenres op dvd

5. De functie van de bibliotheek bij informatie en ontspanning. 5.1. De functie van de bibliotheek bij informatie 5.2. De rol van de bibliotheek bij muziek, film en games

Bijlagen

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

pag. pag.

pag. pag. pag. pag.

7 7

7 7 8 8

2


Samenvatting van het marktonderzoek onder volwassenen. Aanleiding en doelstelling Het marktonderzoek is primair bedoeld om de keuzes in het eigen integrale collectieplan te baseren op informatie over de vraag en publieksbereik in het eigen werkgebied. Doel van het onderzoek is een actueel inzicht voor bibliotheek en de gemeente in: 1. Omvang en samenstelling van de vraag naar bibliotheekdiensten in het werkgebied van de bibliotheek, uitgesplitst naar leden uit Westerlo, leden van buiten Westerlo en niet-leden. 2. Het (publiek) bereik dat de bibliotheek op haar kernfuncties realiseert. Methode De meeste respondenten zijn digitaal geworven via een uitnodiging per mail naar leden van de bibliotheek. Zij ontvingen in de mail een link naar de digitale vragenlijst. Tevens stond er een link naar de vragenlijst op de website van de gemeente en van de bibliotheek en is een oproep om deel te nemen aan het onderzoek door verenigingen uit 4 van de dorpskernen meegestuurd met hun lokale ledenblad. Aanvullend zijn per post papieren vragenlijsten verstuurd naar 1000 nietleden van de bibliotheek. Tenslotte zijn er nog respondenten geworven tijdens voorstellingen in de lokale zaal en in het heemmuseum. Uiteindelijk hebben 1.118 volwassenen uit Westerlo en omgeving een vragenlijst ingevuld. Vanwege de zeer scheve verhouding tussen leden en nietleden in de bibliotheek, is na overleg met de bibliotheek besloten 246 leden te verwijderen uit het databestand. Alleen bibliotheekleden, die in de gemeente Westerlo wonen en in de oververtegenwoordigde leeftijdsgroepen vallen, zijn verwijderd uit het databestand. Na correctie bestaat het bestand uit 872 respondenten, waarvan er 510 leden uit Westerlo zijn, 164 zijn leden van buiten Westerlo en 198 zijn niet-leden. Herweging heeft plaatsgevonden naar bibliotheekbezoek. Steekproefprofiel • De steekproef bestaat voor 50% uit vrouwen en voor 50% uit mannen. • De leeftijdsgroepen 31-40 jaar, 41-50 jaar en 51-60 jaar (allen 19%) zijn het beste vertegenwoordigd. 8% is 70 jaar of ouder. • 62% heeft betaald werk. • 70% woont samen. Hiervan heeft meer dan de helft kinderen. • 78% heeft hoger secundair onderwijs of een hogere opleiding gevolgd. • De populairste culturele uitstapjes zijn die naar de bioscoop (57%), (pop)muziekconcerten (43%), theatervoorstellingen (36%) en musea of tentoonstellingen (33%). • 37% van de respondenten bezoekt wel eens de bibliotheek. 31% is lid of lenende bezoeker van de bibliotheek. • Van deze bezoekers bezoekt 96% de bibliotheek Westerlo. De leden uit de gemeente Westerlo doen dit in verhouding iets vaker dan de overige leden (98% tegenover 91%). 20% bezoekt (ook) wel eens een andere bibliotheek. De leden van buiten de gemeente bezoeken aanzienlijk vaker (ook) wel eens een andere bibliotheek dan de leden uit Westerlo (42% tegenover 15%). • De belangrijkste redenen om de bibliotheek niet te bezoeken zijn het feit dat men liever elders internet, dat men geen boeken leest en dat men weinig tijd heeft. • De belangrijkste bezoekredenen zijn: - het lenen van een roman (61% van de bezoekers). - het lenen van een informatief boek (55% van de bezoekers). - het lenen van muziek (34% van de bezoekers) of film (27% van de bezoekers). - het lezen van een krant of tijdschrift (25% van de bezoekers). • 5% van de bezoekers komt wekelijks of vaker in de bibliotheek en 41% komt minder dan maandelijks. • 43% bezoekt wel eens de bibliotheekwebsite. Men doet dit voornamelijk om: - informatie over openingstijden op te zoeken. - media te reserveren of verlengen. - informatie over de collectie op te zoeken. • De populairste openingstijden zijn zaterdagochtend, maandagavond en woensdagmiddag.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

3


De vraag naar producten en diensten van de bibliotheek (marktomvang): Uit het marktonderzoek blijkt dat vanaf 18 jaar in Westerlo en omgeving de meeste vraag is naar: • Informatie van internet (87%) en specifiek naar de ZiZo hoofdcategorieën: • digitale informatie over landen (71%). • digitale informatie over kunst (69%). • digitale informatie over dagelijks leven (65%). • digitale informatie over de samenleving (64%). • Muziek cd / dvd (78% van de bevolking vanaf 18 jaar) en specifiek naar de genres of soorten: • popmuziek (65% van de bevolking vanaf 18 jaar). • Nederlandstalige muziek (45%). • klassieke muziek (25%). • Informatieve tijdschriften (77%) en specifiek naar de ZiZo hoofdcategorieën: • tijdschriften over landen (59%). • tijdschriften over dagelijks leven (55%). • tijdschriften over de samenleving en over de mens (beiden 46%). • Romans (71%) en specifiek naar de genres of soorten: • waargebeurde verhalen (35%). • detectives of thrillers (34%). • Informatieve boeken (66%) en specifiek naar de ZiZo hoofdcategorieën: • boeken over landen (49%). • boeken over dagelijks leven (47%). • boeken over de natuur (41%). • boeken over vrije tijd (38%). • Film op dvd (65%) en specifiek de genres: • actie- of avonturenfilms (50% van de bevolking vanaf 18 jaar). • komedie of humoristische films (44%). • detectives, thrillers of misdaadfilms (39%). • Ontspannend internet zoals online games en chatten (60%). • Ontspannende tijdschriften (53%) en specifiek de genres: • roddelbladen (37% van de bevolking vanaf 18 jaar). • actualiteit/algemene tijdschriften en damesbladen of glossy’s (beiden 36%). Bovenstaande (deel) markten zijn het interessantst uit het oogpunt van de lokale vraag in Westerlo en omgeving. De minste behoefte (minder dan 20% van de bevolking vanaf 18 jaar) is er aan: • Informatieve cd’s en dvd’s in alle ZiZo hoofdcategorieën. • Informatieve boeken, tijdschriften en internet over: •levensvisies. •communicatie en talen. • Informatieve boeken en tijdschriften over: •geschiedenis. • De typen en soorten romans: • (auto)biografische literatuur (18% van de bevolking vanaf 18 jaar). • politieke, sociale of psychologische romans (11%). • andere literatuur (17%). • familie- of streekromans (14%). • romantisch verhaal, chicklit of doktersroman (17%). • spionage-, avonturen- en/of oorlogsromans (17%). • horror- of griezelverhaal (6%). • science fiction of fantasy (9%). • gelegenheidsromans (6%). • poëzie of toneel (7%). • anderstalige romans (10%). • grote letterboeken (1%).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

4


• •

De tijdschriftengenres: • andere tijdschriften (9%). De muziekgenres: • volks- en/of wereldmuziek (17%). • instrumentaal (18%). • kinder- of jeugdliedjes (13%). De filmgenres: • erotische films (7%). • horror- of griezelfilms (16%). • muziekfilm of musical (18%). • politieke of sociale film en/of wereldcinema (11%).

Waar staat Bibliotheek Westerlo in 2011? Het marktonderzoek informeert ook over het marktaandeel of publieksbereik dat de bibliotheek bij de verschillende kernfuncties met hun dienstverlening behaalt. Het marktaandeel is het percentage klanten van de bibliotheek op de diverse (deel) markten. a. Gebruik van de bibliotheek. Veel mensen maken gebruik van de bibliotheek. Het aantal bezoekers bedraagt 37% van alle inwoners vanaf 18 jaar in het werkgebied van de bibliotheek. Mensen willen anno 2011 met diverse media geïnformeerd worden over uiteenlopende onderwerpen. Dan blijkt dat de sterkte van de bibliotheek nog steeds ligt bij boeken. Het grootste deel van de bibliotheekbezoekers leent romans of informatieve boeken. Figuur A en B tonen het gebruik van de verschillende soorten dienstverlening van de bibliotheek:

Figuur A: lenen in de bibliotheek (n=872)

Figuur B: ander gebruik van de bibliotheek (n=872)

Marktpositie van de bibliotheek. Het marktonderzoek laat zien hoeveel mensen gebruik maken van de bibliotheek voor informatie, ontspanning en cultuur en welke media zij daarbij gebruiken. Hierdoor is het marktaandeel (zie bijlage 1) op de diverse (deel) markten van de bibliotheek in kaart gebracht. Het ruime gebruik van de collectie boeken vertaalt zich in een redelijk groot marktaandeel. Ongeveer 28% van de informatieve boekenlezers vanaf 18 jaar weet de bibliotheek te vinden. De marktaandelen variëren hier van 27% (boeken over media en cultuur, een onderdeel van boeken over de samenleving) toten met 63% (boeken over toegepaste kunst, een onderdeel van boeken over kunst). Dit geldt ook bij romans: 31% van de romanlezers stilt de leeshonger met romans uit de bibliotheek. Bij de lezers van diverse soorten serieuze literatuur is dat gemiddeld 33% op redelijk grote tot grote markten. Hiermee vervult de bibliotheek deels haar culturele taak.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

5


Bij de niet-literaire genres varieert het marktaandeel van bibliotheek Westerlo van 16% bij strips (23% marktomvang) tot 48% bij familie- en streekromans (14% marktomvang) en poëzie en toneel (7% marktomvang). Bij tijdschriften heeft bibliotheek Westerlo een redelijke, maar uit te bouwen positie. De marktaandelen variëren hier van 9% (bladen met verhalen) tot 33% (tijdschriften over communicatie en talen). Bibliotheek Westerlo behaalt bij informatieve cd-rom’s behoorlijke marktaandelen, die uiteenlopen van 9% bij informatieve cd-rom’s over kunst tot en met 44% bij over levensvisies. Voor alle informatiedomeinen geldt dat de markt voor informatieve cd-rom’s niet groot is. Bij informatieve dvd’s precies hetzelfde beeld: behoorlijke marktaandelen (13-39%) op overal (zeer) kleine markten. Bijna iedereen luistert naar muziek (90%) op cd, dvd of in mp3-formaat en een grote groep kijkt naar films op dvd (65%). Dit zijn dus ook voor de bibliotheek aantrekkelijke markten. Bibliotheek Westerlo behaalt marktaandelen van 15% bij muziek cd’s en dvd’s en eveneens 15% bij films op dvd. De markt voor games is aanmerkelijk kleiner. Bij informatie van internet is nog een wereld te winnen. Het huidige marktaandeel van 4% is bepaald op basis van het internetgebruik in de bibliotheek. Dit ontwikkelt zich echter meer tot voorziening voor doelgroepen, die thuis of op hun werk internet ontberen of voor bezoekers die vaker naar de bibliotheek gaan en daar langer blijven voor bijvoorbeeld het uitwerken van opdrachten voor school. Het gezamenlijk in de sector opbouwen van een digitale bibliotheek is waarschijnlijk effectiever. In Nederland heeft de opbouw van bibliotheek.nl, met diensten zoals de digitale vraagbaak van de bibliotheek (al@din) en schoolbieb, tot een verhoging van het marktaandeel van de bibliotheek geleid tot ongeveer 25%1. Figuur C geeft een overzicht van marktomvang en marktaandelen van alle media:

Figuur C: marktomvang en marktaandeel alle media (n=872) 1

Bron: marktonderzoek Bibliotheek Hengelo 2008.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

6


1. Aanleiding en doelstelling van het marktonderzoek. 1.1. Aanleiding Bibliotheek Westerlo neemt deel aan het project integraal collectiebeheer. Met dit plan wil de bibliotheek het collectiebeleid professionaliseren en effectiever inzetten. Het collectieplan is onder meer gebaseerd op de vraag van burgers. Dit marktonderzoek brengt de omvang en samenstelling van de lokale vraag in kaart en de rol die de bibliotheek speelt om in deze vraag te voorzien. Dit is essentiĂŤle informatie voor vraag en resultaatgericht werken. In tegenstelling tot bij een gebruikersonderzoek is ook aan niet-bibliotheek bezoekers om hun mening gevraagd. Het marktonderzoek voorziet in de informatie om de keuzes in dit eigen integrale collectieplan te baseren op de lokale vraag in Westerlo en omgeving en het publieksbereik van bibliotheek Westerlo. De resultaten van dit eigen marktonderzoek vervangen de tot nog toe gebruikte Nederlandse cijfers. 1.2. Doelstellingen van het marktonderzoek Doel van het onderzoek is een actueel inzicht voor bibliotheek en de gemeente in: 1. Omvang en samenstelling van de vraag naar bibliotheekdiensten in Westerlo en omgeving. 2. Het (publieks)bereik dat de bibliotheek op haar kernfuncties realiseert. Marktonderzoek voorziet in het laatste stuk input voor succesvolle toepassing van het integrale collectieplan. Hierdoor wordt het collectieplan krachtiger en neemt het draagvlak ervoor toe. Ook kunnen bibliotheek en de gemeente de resultaten gebruiken om de veronderstellingen over de vraag van burgers naar bibliotheekdiensten in het beleidsplan te toetsen en voor promotie naar gebruikers en niet-gebruikers van de bibliotheek. Het marktonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Hoe groot is de vraag van bibliotheekleden (uitgesplitst naar Westerlo en overige woonplaatsen) en niet-bibliotheekleden naar diverse soorten informatie, cultuur en ontspanning? 2. In welke mate gebruiken burgers in Westerlo en omgeving hiervoor boeken, tijdschriften of digitale media zoals internet? 3. In welke mate gebruiken burgers hiervoor diensten van bibliotheek Westerlo? 4. Hoe zitten de bezoekersstromen in elkaar? 5. Wie maakt wel en wie maakt geen gebruik van de bibliotheek (gebruikersprofiel)?

2. Methode van onderzoek. 2.1. De vragenlijst De vragenlijst voor volwassenen vanaf 18 jaar bestaat uit 4 delen:

1) Deel 1 informeert naar interesses van burgers en de wijze van informatieverzameling. 2) Deel 2 gaat over ontspanning: in hoeverre lezen volwassenen romans of ontspannende tijdschriften, luisteren ze naar muziek, kijken ze naar films en spelen ze games?

3) Deel 3 bestaat uit vragen over het bibliotheekbezoek en -gebruik van volwassenen. 4) In deel 4 komen algemene persoonskenmerken aan bod. 2.2. De afname van het onderzoek De doelgroep van het onderzoek bestaat uit alle inwoners van Westerlo en omgeving vanaf 18 jaar. De volwassenen zijn op 4 verschillende manieren benaderd om deel te nemen aan het onderzoek:

1) Via een e-mail naar adressen uit het ledenbestand;

2)

bibliotheek Westerlo beschikt over 2.598 unieke e-mailadressen van leden vanaf 18 jaar. Deze leden hebben allemaal een e-mail ontvangen met daarin de uitnodiging om mee te doen en een link naar de digitale vragenlijst. Via een knop op de website van de bibliotheek en van de gemeente; bezoekers van deze sites konden de digitale enquĂŞte invullen.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

7


3) Via een extra schriftelijke werving van respondenten;

4)

uit het bevolkingsregister van de gemeente Westerlo is een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister getrokken. De adressen in deze steekproef zijn eerst ontdubbeld op bibliotheeklidmaatschap. Dit betekent dat alle bekende leden van de bibliotheek uit de steekproef verwijderd zijn. Uiteindelijk zijn aselect 1.000 niet-leden geselecteerd, die per post een papieren vragenlijst met antwoordenveloppe hebben ontvangen. Via aanvullende werving; een oproep om deel te nemen aan het onderzoek door verenigingen uit 4 van de dorpskernen meegestuurd met hun lokale ledenblad. Tevens zijn respondenten geworven tijdens voorstellingen in de lokale zaal en in het heemmuseum.

2.3. De respons 948 personen hebben gereageerd op de digitale uitnodiging of hebben via de knop op de website een vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben 170 respondenten een papieren vragenlijst ingevuld. De totale respons bedraagt daarmee 1.118. Van deze 1.118 respondenten waren er 920 lid van de bibliotheek en 198 niet. De verhouding tussen leden en niet-leden lag daarmee op 82%-18%. Omdat uit de bevolkingscijfers en ledenoverzichten blijkt dat in werkelijkheid 31% van de bevolking lid of lenende bezoeker is, wordt duidelijk dat er sprake is van een behoorlijke ondervertegenwoordiging van niet-leden in de steekproef. Bij marktonderzoeken is het niet ongebruikelijk dat niet-leden wat ondervertegenwoordigd zijn en daarom wordt er een weegfactor toegekend aan de niet-leden in de steekproef. In dit geval lag de verhouding tussen leden en niet-leden echter zo scheef, dat deze weegfactor te groot zou worden. Daarom is in overleg met de bibliotheek besloten respondenten uit de steekproef te verwijderen om de verhouding leden/niet-leden meer in overeenstemming met de werkelijkheid te brengen (en daarmee de weegfactor te verkleinen). Bijkomend voordeel is dat door het gericht verwijderen van cases de steekproef zo representatief als mogelijk is gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd. Uiteindelijk zijn 246 cases verwijderd, waarbij voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1. Alleen leden van de bibliotheek zijn verwijderd. 2. Alleen leden uit de oververtegenwoordigde leeftijdsgroepen zijn verwijderd. 3. Er zijn alleen inwoners van de gemeente Westerlo uit de steekproef verwijderd. Omdat in het rapport de resultaten uitgesplitst worden naar leden uit Westerlo zelf en de overige leden, moest er rekening mee worden gehouden dat er voldoende respondenten in beide groepen in de steekproef zouden blijven. Na deze correctie bestaat het databestand dus uit in totaal 872 respondenten, waarvan er 198 geen lid zijn van de bibliotheek. Herweging naar bibliotheekbezoek heeft plaatsgevonden. In de steekproef zitten 510 leden uit Westerlo, 164 overige leden en 198 niet-leden. Voor een overzicht van de verdeling over woonplaats en leeftijdsgroepen in de nieuwe steekproef (na verwijderen van de 246 cases) wordt verwezen naar bijlage I. 2.4. Opbouw van het rapport In hoofdstuk 3 geven we een beeld van de achtergrondkenmerken van de respondenten en het gebruik en bezoek van de bibliotheek. In hoofdstuk 4 geven we de marktomvang van de verschillende informatieve media in Westerlo. Tevens rapporteren we het marktaandeel dat de bibliotheek in Westerlo behaalt bij deze verschillende informatieve media. Met het oog op de hanteerbaarheid van de cijfers in het ICB model is ervoor gekozen de ZiZo (zonder inspanning zoeken) categorieĂŤn uit het model aan te houden. Bijlage 2 geeft alle marktgegevens in percentages en absolute aantallen. Hoofdstuk 5 geeft een beeld van de functie van de bibliotheek bij informatie en ontspanning. We geven in de tabellen over marktomvang de resultaten voor de totale steekproef en de uitsplitsing naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden. Steeds is ook het aantal respondenten vermeld (de n per vraag of item respons).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

8


3. Een profiel van de steekproef. 3.1. Geslacht, leeftijd, leefsituatie, spreektaal en culturele participatie. Tabel 1 geeft een overzicht van geslacht, leeftijd en leefsituatie van de deelnemers aan het onderzoek: Tabel 1: Geslacht, leeftijd, leefsituatie en spreektaal van respondenten

% totaal 50% 50%

% leden Westerlo 60% 40%

% leden rest 65% 35%

% niet leden 46% 54%

18-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar 70 jaar en ouder

7% 16% 19% 19% 19% 12% 8%

7% 12% 19% 24% 20% 14% 5%

5% 21% 25% 24% 20% 4% 1%

7% 17% 18% 17% 18% 13% 10%

810 810 810 810 810 810 810

461 461 461 461 461 461 461

161 161 161 161 161 161 161

188 188 188 188 188 188 188

Studeert / gaat naar school Heeft betaald werk Is met pensioen Anders

9% 62% 23% 6%

11% 63% 19% 7%

10% 74% 7% 9%

8% 60% 26% 6%

869 869 869 869

509 509 509 509

163 163 163 163

197 197 197 197

Alleenwonend Inwonend bij ouders Samenwonend zonder kinderen Samenwonend met kinderen Anders

8% 19% 33% 37% 3%

9% 16% 24% 45% 6%

10% 19% 20% 44% 7%

8% 19% 37% 34% 2%

867 867 867 867 867

505 505 505 505 505

164 164 164 164 164

198 198 198 198 198

Vrouw Man

n n leden n leden totaal Westerlo rest 864 505 161 864 505 161

n niet leden 198 198

Tabel 1 laat zien dat: • 50% van de respondenten vrouw is. Onder de leden uit Westerlo is 60% vrouw en onder de overige leden 65%. Onder de niet-leden zitten meer mannen (54% man). • De leeftijdsgroepen 31-40 jaar, 41-50 jaar en 51-60 jaar (allen 19%) het best vertegenwoordigd zijn. Onder de leden van buiten Westerlo zijn duidelijk minder ouderen vanaf 60 jaar dan onder de leden uit Westerlo en de niet-leden. Het aandeel personen tot 40 jaar is onder deze leden van buiten de gemeente dan ook relatief groot. • Veruit de grootste groep respondenten betaald werk heeft (62%). Dit geldt het meest extreem voor de leden van buiten Westerlo (74%) en het minst voor niet-leden (60%). Dit komt mede door het relatief hoge aandeel gepensioneerden onder de niet-leden. • In totaal 70% samenwonend is. Meer dan de helft van deze samenwoners heeft kinderen. Van de niet-leden is de grootste groep samenwonend zonder kinderen. Tabel 2: hoogst genoten opleiding

Geen of lager onderwijs Lager secundair onderwijs Hoger secundair onderwijs Hogere studies

% totaal 5% 17% 34% 44%

% leden Westerlo 2% 12% 31% 55%

% leden rest 0% 7% 22% 71%

% niet leden 6% 20% 37% 37%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 852 502 164 852 502 164 852 502 164 852 502 164

n niet leden 186 186 186 186

Uit tabel 2 blijkt dat: • 78% van de respondenten een hogere studie dan het hoger secundair onderwijs volgt of heeft gevolgd. Slechts 5% heeft geen onderwijs of maximaal lager onderwijs gevolgd. • Onder de leden zitten relatief meer hoger opgeleiden dan onder niet-leden. De leden uit Westerlo hebben minder vaak een hogere studie (dan hoger secundair) gevolgd dan de overige leden. Daarentegen zitten onder de leden uit Westerlo in verhouding duidelijk meer mensen met hoger secundair onderwijs.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

9


Tabel 3 geeft een beeld van de deelname aan (populaire) cultuur in Westerlo: Tabel 3: culturele participatie

Lezingen Discussiebijeenkomsten of debatten Musea of tentoonstellingen Theatervoorstellingen (Pop) muziekconcerten Filmhuizen Bioscoop Filmvoorstellingen in een cultureel centrum Computer- of internetcursussen Culturele workshops of cursussen Creatieve workshops of cursussen

% totaal 18% 7% 33% 36% 43% 3% 57% 8% 8% 3% 11%

% leden Westerlo 27% 8% 46% 46% 46% 5% 63% 16% 10% 5% 18%

% leden rest 30% 8% 48% 49% 62% 5% 71% 18% 8% 6% 23%

% niet leden 14% 7% 26% 31% 39% 2% 54% 4% 7% 3% 7%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Tabel 3 laat zien dat voor culturele participatie in Westerlo en omgeving het volgende geldt: • Veel inwoners van Westerlo en omgeving bezoeken de bioscoop (57%), (pop)muziekconcerten (43%), theatervoorstellingen (36%) en musea of tentoonstellingen(33%). • De minste animo is er voor culturele workshops of cursussen (3%). • Leden nemen in verhouding vaker deel aan alle culturele activiteiten dan niet-leden. Leden van buiten de kern bezoeken duidelijk vaker (pop)muziekconcerten en de bioscoop dan leden uit Westerlo. 3.2. Bezoek aan de bibliotheek. 37% van de volwassenen bezoekt wel eens een bibliotheek. Tabel 4 geeft een overzicht van de bezochte bibliotheken: Tabel 4: bibliotheekbezoek Westerlo:

in % totaal Bibliotheek Westerlo Ik bezoek geen bibliotheek Andere bibliotheek

% totaal 35% 63% 7%

% leden Westerlo 98% 0% 15%

% leden rest 91% 0% 42%

% niet leden 0% 100% 0%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198

Voor het bibliotheekbezoek in Westerlo en omgeving geldt: • 35% van de volwassenen bezoekt de bibliotheek Westerlo wel eens. Van alle bibliotheekleden uit Westerlo doet 98% dit en van de overige leden 91%. Het gaat hierbij om alle inwoners van Westerlo, die lid zijn van een bibliotheek. In verreweg de meeste gevallen is men lid van Bibliotheek Westerlo, maar ook leden van een andere bibliotheek tellen mee als bibliotheeklid. Vandaar dat niet 100% van de leden Bibliotheek Westerlo bezoekt. • 7% van de volwassenen geeft aan (ook) wel eens een andere bibliotheek te bezoeken. Dit geldt duidelijk sterker voor de leden van buiten de kern (42%) dan voor de leden uit Westerlo (15%). • De percentages tellen op tot meer dan 100% omdat sommige leden/bezoekers meerdere bibliotheken bezoeken. De andere bibliotheken, die door de volwassenen het meest worden bezocht zijn: • Bibliotheek Herentals (29% van de bezoekers van een andere bibliotheek). • Bibliotheek Herselt (14%). • Bibliotheek Geel (9%). • Bibliotheek Leuven (7%). Bijlage 6 geeft een overzicht van de bezoekersstromen per dorpskern.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

10


3.3. Frequentie en duur van bibliotheekbezoek. Tabel 5 toont hoe vaak volwassen leden en bezoekers uit Westerlo en omgeving de bibliotheek bezoeken en hoeveel tijd men gemiddeld doorbrengt in de bibliotheek (100% is aantal bibliotheekbezoekers): Tabel 5: frequentie en duur bibliotheekbezoek Westerlo:

Wekelijks of vaker Twee- of driewekelijks Maandelijks Minder dan maandelijks In % bezoekers Tot een kwartier Tussen een kwartier en een half uur Tussen een half uur en een uur Meer dan een uur

% totaal 2% 8% 12% 15%

% leden Westerlo 4% 23% 37% 36%

% leden rest 8% 26% 38% 29%

% niet leden nvt nvt nvt nvt

7% 55% 33% 5%

9% 55% 32% 4%

5% 52% 35% 7%

nvt nvt nvt nvt

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 872 872 872

510 510 510 510

164 164 164 164

198 198 198 198

Uit tabel 5 blijkt dat: • De meesten de bibliotheek minder dan maandelijks bezoeken (15%). • Veelbezoekers in de minderheid zijn (2% bezoekt wekelijks of vaker de bibliotheek). Veelbezoekers komen in verhouding wat vaker van buiten Westerlo. • 55% van de bezoekers per bezoek tussen een kwartier en een half uur doorbrengt in de bibliotheek. De mensen, die de bibliotheek minder dan een kwartier bezoeken, komen iets vaker uit Westerlo en de mensen, die langer dan een uur blijven, iets vaker van buiten de kern. 3.4. Redenen van niet-bezoeken van de bibliotheek. Tabel 6 geeft een overzicht van de redenen waarom volwassenen uit Westerlo en omgeving de bibliotheek niet bezoeken. Het betreft hier alleen de niet-leden (leden bezoeken de bibliotheek immers wel): Tabel 6: redenen niet bezoeken van de bibliotheek

in % niet-bezoekers Te ver weg Te weinig muziek en/of films Slechte openingstijden Ik lees geen boeken Internet thuis, op mijn werk of op school Ik luister weinig naar muziek cd’s of dvd’s Ik kijk weinig naar films op dvd Ik heb te weinig tijd om naar de bibliotheek te gaan Ik koop liever in plaats van lenen Andere reden

% totaal 1% 1% 1% 24% 30% 3% 4% 19% 16% 8%

n totaal 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

De 3 meest genoemde redenen voor het niet bezoeken van een bibliotheek zijn: • Men internet liever thuis, op het werk of op school (30%). • Men geeft aan geen boeken te lezen (24%). • Men zegt te weinig tijd te hebben (19%).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

n niet leden 198 198 198 198

11


3.5. Bibliotheekgebruik Figuur 1 laat zien wat het voorbije jaar in de bibliotheek is geleend (in% bezoekers):

Figuur 1: lenen in de bibliotheek (n=872) Figuur • • • • •

1 laat zien dat: De meeste respondenten aangeven wel eens romans te lenen: 61%. Ook informatieve boeken door veel mensen geleend worden: 55%. 34% wel eens muziek leent en 27% wel eens een film en/of tv serie. 16% wel eens een strip leent in de bibliotheek en eveneens 16% een tijdschrift. Het lenen van informatieve video’s of dvd’s, cd-rom’s, luisterboeken en grote letterboeken veel minder vaak een reden zijn om de bibliotheek te bezoeken (3%-6%).

Tabel 7 geeft hetzelfde overzicht, maar dan ook uitgesplitst naar leden uit Westerlo en overige leden (niet-leden lenen niet in de bibliotheek): Tabel 7: lenen in de bibliotheek, naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden

Roman Informatief boek Strip Muziek cd of dvd Film en/of tv serie Informatieve video/dvd Cd-rom Tijdschrift Luisterboek Grote letterboek

% totaal 22% 20% 6% 12% 10% 2% 2% 6% 2% 1%

% leden Westerlo 71% 63% 17% 38% 29% 7% 7% 17% 6% 3%

% leden n n leden n leden rest totaal Westerlo rest 68% 872 510 164 67% 872 510 164 21% 872 510 164 45% 872 510 164 41% 872 510 164 7% 872 510 164 9% 872 510 164 23% 872 510 164 6% 872 510 164 4% 872 510 164

Uit tabel 7 blijkt dat: • Leden uit Westerlo in verhouding wat vaker naar de bibliotheek gaan om romans te lenen dan de overige leden. • Leden van buiten de kern juist vaker komen om informatieve boeken, strips, muziek cd’s of dvd’s, films of tv series, cd-rom’s, tijdschriften en grote letterboeken te lenen. • De verschillen tussen leden uit Westerlo en de overige leden zijn het duidelijkst bij muziek, films en tijdschriften.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

12


Bibliotheekbezoekers komen niet alleen naar de bibliotheek om media te lenen. Figuur 2 geeft een overzicht van de overige redenen waarom ze het afgelopen jaar de bibliotheek bezochten:

Figuur 2: ander gebruik van de bibliotheek (n=872) Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat het lezen van kranten en tijdschriften de voornaamste andere reden is om de bibliotheek te bezoeken (25% van de leden en/of bezoekers). Tabel 8 geeft hetzelfde overzicht, maar dan ook uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden: Tabel 8: ander gebruik van de bibliotheek, naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden

Lezen van krant of tijdschrift Internet in de bibliotheek Raadplegen van databanken Ander computergebruik Auteurslezing Andere voordracht Internetcursus of workshop Andere reden

% totaal 9% 2% 2% 1% 3% 5% 0% 5%

% leden Westerlo 22% 7% 5% 2% 8% 11% 1% 10%

% leden rest 17% 7% 5% 1% 8% 10% 0% 9%

% niet leden 4% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 3%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

Uit tabel 8 blijkt dat: • Er weinig verschillen zijn tussen leden uit Westerlo en overige leden. Enige uitzondering is het lezen van een krant of tijdschrift in de bibliotheek: leden uit Westerlo doen dit in verhouding wat vaker. • Sommige niet-leden weliswaar niets lenen in de bibliotheek, maar er toch wel eens komen. Dit gaat slechts om kleine percentages van de niet-leden. 4% van deze niet-leden komt bijvoorbeeld wel eens in de bibliotheek om een krant of tijdschrift te lezen.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

13

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198


3.6. Gebruik website van de bibliotheek. Tabel 9 geeft een overzicht van de frequentie waarmee volwassenen uit Westerlo en omgeving de bibliotheekwebsite bezoeken en wat zij op deze website doen: Tabel 9: frequentie en redenen bezoek bibliotheekwebsite

in % van totaal Wekelijks of vaker Twee of driewekelijks Maandelijks Minder dan maandelijks Nooit Bezoekredenen Informatie openingsuren of sluitingsdagen Informatie over bibliotheekgebruik Informatie over de collectie Informatie over activiteiten Blikvangers Om media te reserveren of te verlengen Voor links met andere websites Om bibfolders e.d. te downloaden Iets anders

% totaal 1% 5% 11% 26% 57%

% leden Westerlo 2% 15% 30% 43% 9%

% leden rest 3% 15% 30% 42% 10%

% niet leden 0% 1% 2% 19% 73%

30% 8% 17% 6% 3% 21% 1% 1% 1%

56% 16% 39% 12% 7% 58% 2% 1% 1%

66% 18% 36% 15% 4% 51% 2% 1% 2%

17% 4% 7% 3% 2% 5% 1% 1% 0%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 872 872 872 872 872 872 872 872

510 510 510 510 510 510 510 510 510

164 164 164 164 164 164 164 164 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Voor het bezoek en gebruik van de website van Bibliotheek Westerlo geldt: • 57% van de volwassen inwoners bezoekt nooit de website van de bibliotheek. Van de 43% websitebezoekers doet de grootste groep dit minder dan maandelijks. • De belangrijkste redenen om de bibliotheekwebsite te bezoeken zijn informatie over de openingstijden (30%), het reserveren en verlengen van media (21%) en informatie over de collectie opzoeken 17%). • Voor leden uit de kern Westerlo is het reserveren of verlengen van media de belangrijkste reden om de site te bezoeken, terwijl dit voor de overige leden en de niet-leden het opzoeken van informatie over de openingsuren of sluitingsdagen is. • Liefst 27% van de niet-leden heeft aangegeven wel eens de bibliotheekwebsite te bezoeken. Veruit de belangrijkste reden (17%) blijkt het zoeken van informatie over de openingstijden en sluitingsdagen. 3.7. Openingstijden. Tabel 10 geeft een overzicht van de tijdstippen waarop de bibliotheek het meest wordt bezocht: Tabel 10: tijdstippen bibliotheekbezoek

Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagmiddag Dinsdagavond Woensdagochtend Woensdagmiddag Donderdagmiddag Donderdagavond Vrijdagmiddag Zaterdagochtend

% totaal 3% 10% 3% 7% 2% 10% 2% 10% 4% 13%

% leden Westerlo 9% 28% 8% 16% 8% 26% 9% 20% 12% 33%

% leden rest 6% 26% 3% 16% 8% 25% 2% 27% 11% 41%

% niet leden 1% 2% 1% 2% 0% 3% 0% 5% 0% 4%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

Tabel 10 laat zien dat: • De zaterdagochtend (13%), maandag- en donderdagavond en woensdagmiddag (allen 10%) de populairste tijden zijn om de bibliotheek te bezoeken. • Leden van buiten de stad geven opvallend vaker aan op donderdagavond en zaterdagochtend naar de bibliotheek te komen. Andersom komen leden uit Westerlo duidelijk vaker op dinsdag- en donderdagmiddag. • Niet-leden komen minder naar de bibliotheek. De populairste tijd is de donderdagavond.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

14

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198


3.8. Extra vragen in Westerlo De bibliotheek heeft zelf een tweetal vragen toegevoegd aan de vragenlijst van het marktonderzoek. Deze paragraaf geeft de antwoorden van de respondenten op deze vragen. Tabel 11a geeft aan van welke communicatiemiddelen inwoners van Westerlo en omgeving gebruik maken om op de hoogte te blijven van het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Tabel 11a: gebruikte communicatiemiddelen om op de hoogte te blijven van vrijetijdsaanbod

Website bib (www.bibwesterlo.be Website gemeente (www.westerlo.be) Elektronische nieuwsbrief (maandelijks) Facebook Blog Westel Info Digitaal infobord in je dorp Flyers en affiches SMS Persoonlijke attendering via e-mail Website www.uitinvlaanderen.be Iets anders

% totaal 23% 35% 19% 19% 0% 62% 19% 17% 6% 14% 5% 3%

% leden Westerlo 39% 34% 29% 15% 0% 63% 15% 13% 3% 16% 6% 1%

% leden rest 48% 25% 38% 24% 0% 13% 7% 13% 6% 21% 10% 1%

% niet leden 15% 36% 13% 20% 0% 67% 21% 18% 7% 13% 4% 5%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Tabel 11a maakt duidelijk dat: • Westel Info met afstand het meest gebruikte medium is om op de hoogte te blijven van het vrijetijdsaanbod (65%). • Dit geldt duidelijk ook voor leden uit Westerlo en niet-leden. Voor leden van buiten Westerlo zijn de websites van de bibliotheek en de maandelijkse elektronische nieuwsbrief de belangrijkste informatiebronnen. Tabel 11b toont welke items volgens de respondenten zeker aanwezig moeten zijn in de bibliotheek. Tabel 11b: items waarvan de aanwezigheid belangrijk is in de bibliotheek

Babyhoek Gamezone Luister- en kijkposten Leescafé, ontmoetingsruimte Studieruimte, stille ruimte Scanapparatuur Kleurenkopieermachine Zelfuitleenbalie Makkelijk lezen hoek Meer persoonlijke begeleiding Iets anders

% totaal 11% 7% 28% 29% 32% 12% 19% 12% 7% 4% 4%

% leden Westerlo 11% 4% 32% 36% 39% 12% 19% 19% 8% 6% 6%

% leden rest 12% 4% 27% 35% 41% 10% 17% 23% 6% 3% 6%

% niet leden 11% 8% 27% 26% 29% 12% 19% 9% 7% 3% 3%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

Tabel 11b maakt duidelijk dat: • Een studieruimte of stille ruimte (32%), een leescafé of ontmoetingsruimte (29%) en luister- of kijkposten (28%) het vaakst door de respondenten genoemd zijn als items die zeker aanwezig moeten zijn in de bibliotheek. • Dit geldt voor zowel de leden uit Westerlo, de overige leden als de niet-leden. • Leden noemen duidelijk vaker een leescafé of ontmoetingsruimte, een studieruimte of stille ruimte en een zelfuitleenbalie dan niet-leden. De niet-leden noemen wat vaker een gamezone.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

15

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198


4. Resultaten marktonderzoek: volwassenen vanaf 18 jaar. 4.1. Uitleg resultaten •

In paragraaf 4.2-4.5 komen de resultaten van het marktonderzoek voor achtereenvolgens informatieve boeken, informatieve tijdschriften, informatieve cd’s en dvd’s en informatief internet aan bod. Het gaat daarbij om zowel de vraag naar de verschillende soorten informatieve media (de marktomvang) als de rol die de bibliotheek speelt bij het vervullen van de behoeften aan deze media (het marktaandeel). In paragraaf 4.6 gebeurt hetzelfde voor de ontspannende media. Bijlage 2 licht de begrippen ‘marktomvang en –aandeel’ toe.

In de paragrafen 4.7 tot en met 4.10 wordt vervolgens de marktomvang voor de verschillende media uitgesplitst naar de verschillende genres, zodat een specifieker beeld ontstaat van de marktvraag. Dit gebeurt in tabellen voor achtereenvolgens romangenres, tijdschriftengenres, muziekgenres en filmgenres.

De grafieken tonen de resultaten voor de informatiegebieden volgens de ZiZo genre indeling die ook het ICB model volgt. In de grafieken en tabellen van dit rapport staan alleen de resultaten voor de hoofdcategorieën van de ZiZo structuur weergegeven. Dit is gebeurd omwille van de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid. De gegevens over marktomvang en –aandeel voor de subcategorieën van de ZiZo indeling zijn echter wel berekend en zullen verwerkt worden in het ICB model van bibliotheek Westerlo.

In alle gevallen geldt dat eerst een grafiek de resultaten voor de totale steekproef geeft. In een tabel volgt daarna een uitsplitsing van de marktomvang naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden.

De marktgegevens in de grafieken zijn uitgedrukt in percentages van de bevolking (marktomvang) of van de desbetreffende markt (marktaandeel). Met behulp van de bevolkingsgegevens van Westerlo (in 2011 woonden er 19.778 volwassenen vanaf 18 jaar in Westerlo) zijn deze percentages omgerekend naar aantallen personen. Bijlage 3 geeft een overzicht van marktomvang en marktaandeel uitgedrukt in personen.

Elke combinatie van informatiecategorie en mediavorm (boek, tijdschrift, cd of dvd en internet) kent een eigen marktomvang en een eigen marktaandeel. Ook voor romans, ontspannende tijdschriften, muziek, films, games en ontspannend internet zijn de marktomvang en het marktaandeel bepaald. Iedere combinatie van marktomvang en marktaandeel geeft andere strategische opties voor de bibliotheek. Bibliotheek Westerlo kan bijvoorbeeld een groot aandeel hebben op een grote of een kleine markt. De 1ste situatie duidt op een goed inspelen op de vraag en de 2de kan de vraag oproepen of er niet teveel aandacht is besteed aan een (te) kleine markt. Ook kan de bibliotheek een (te) klein aandeel hebben op een grote of op een kleine markt. In het eerste geval zijn er groeimogelijkheden en in het 2de geval kan er sprake zijn van een kleine, maar beleidsmatig belangrijke doelgroep. Of juist van een markt waaraan terecht weinig aandacht is besteed. Bijlage 4 geeft een overzicht van de verschillende strategische adviezen op basis van de combinaties van marktomvang en marktaandeel.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

16


4.2. Informatieve boeken 66% van de volwassenen uit Westerlo en omgeving raadpleegt of leest wel eens een informatief boek (marktomvang). Van deze groep leent 28% wel eens een informatief boek in de bibliotheek (marktaandeel). Figuur 3 toont de marktomvang en –aandeel van de informatieve (ZiZo) boekengenres:

Figuur 3: marktomvang en –aandeel bij informatieve boeken (n=872) De meeste vraag onder volwassenen is er naar informatieve boeken over: • Landen (49%). • Dagelijks leven (47%). • De natuur (41%). • Vrije tijd (38%). De marktaandelen zijn het grootst bij boeken over: • Communicatie en talen (54%). • Kunst en geschiedenis (beiden 43%). • Levensvisies (42%). • Opvoeding en onderwijs (41%). Het hoge marktaandeel van 54% bij boeken over communicatie en talen wil zeggen dat van alle volwassenen uit Westerlo en omgeving, die wel eens een boek over communicatie en talen lezen, 54% hierover ook wel eens een boek leent in de bibliotheek. Het marktaandeel wordt dus uitgedrukt als een percentage van de marktomvang. Omdat de markt voor boeken over communicatie en talen met 10% minder groot is dan alle andere markten, betreft het hoge marktaandeel in werkelijkheid ‘slechts’ 1.068 volwassenen. Ter vergelijking: door de grotere markt (47%) bij dagelijks leven komt een lager marktaandeel van 30% in absolute zin neer op 2.789 volwassenen. Bij het interpreteren van de gevonden marktaandelen moet dus ook altijd rekening gehouden worden met de marktomvang. In de grafieken staan marktomvang en –aandeel daarom direct onder elkaar. Alle gevonden marktgegevens zijn omgerekend naar het absolute aantal volwassenen. Bijlage 2 geeft hiervan een overzicht. Tabel 12 geeft een uitsplitsing van de marktomvang voor informatieve boeken naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

17


Tabel 12: marktomvang info boeken uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden

Boeken algemeen/opzoek levensvisies de samenleving opvoeding-onderwijs wetenschap-techniek de mens vrijetijd dagelijks leven natuur kunst communicatie en talen geschiedenis landen

% totaal nb 10% 34% 25% 28% 34% 38% 47% 41% 28% 10% 15% 49%

% leden Westerlo nb 15% 46% 40% 42% 51% 54% 62% 55% 48% 20% 26% 68%

% leden rest nb 20% 49% 49% 51% 51% 59% 72% 59% 59% 23% 25% 74%

% niet leden nb 8% 28% 17% 21% 26% 30% 39% 34% 18% 6% 10% 40%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Voor de vraag naar informatieve boeken in Westerlo en omgeving geldt dat: • Er bij zowel leden uit Westerlo, overige leden als niet-leden de meeste vraag is naar informatieve boeken over landen, dagelijks leven en de natuur. Bij de leden van buiten Westerlo is de vraag naar informatie over vrije tijd en kunst net zo groot als de vraag naar informatie over de natuur. • Leden lezen duidelijk vaker informatieve boeken dan niet-leden. Dit geldt voor alle informatiedomeinen. • Leden van buiten Westerlo lezen in verhouding vaker boeken dan leden uit Westerlo. Dit geldt voor alle informatiedomeinen m.u.v. ‘de mens’ en ‘geschiedenis’.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

18


4.3. Informatieve tijdschriften 77% van de volwassenen uit Westerlo en omgeving leest wel eens een informatief tijdschrift (marktomvang). Van deze groep leent of leest 15% wel eens een informatief tijdschrift van of in de bibliotheek (marktaandeel). Figuur 4 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen op de verschillende informatiedomeinen:

Figuur 4: marktgegevens informatieve tijdschriften (n=872) De vraag naar informatieve tijdschriften (77%) is onder volwassenen groter dan de vraag naar informatieve boeken (66%). De meeste vraag is er naar tijdschriften met informatie over: • Landen (59%). • Dagelijks leven (55%). • De mens en samenleving (beiden 46%). • Vrije tijd (45%) De marktaandelen bij informatieve tijdschriften liggen een stuk lager dan bij informatieve boeken (15% tegenover 28%). De marktaandelen zijn het grootst bij tijdschriften over: • Communicatie en talen (33%). • Levensvisies en geschiedenis (beiden 23%). • Kunst (21%). Ook hier geldt dat een groot aandeel op een kleine markt leidt tot relatief weinig gebruikers. Zo is weliswaar het marktaandeel bij tijdschriften over communicatie en talen het grootst (33%) maar uitgedrukt in personen één van de kleinsten(718 personen). Dit komt omdat de markt voor deze tijdschriften met 2.176 personen het kleinst is. Omgekeerd betreft het kleinere marktaandeel bij tijdschriften over landen (16%) 1.867 gebruikers. Dit komt omdat veel meer personen deze tijdschriften lezen (59%). Een procent van een grote markt is nu eenmaal meer mensen dan een procent van een kleine markt. Bijlage 2 geeft de marktomvang en marktaandeel van alle soorten informatieve tijdschriften in zowel percentages als personen. Tabel 13 geeft een uitsplitsing van de marktomvang voor informatieve tijdschriften naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

19


Tabel 13: marktomvang info tijdschriften uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden

Tijdschriften algemeen/opzoek levensvisies de samenleving opvoeding-onderwijs wetenschap-techniek de mens vrijetijd dagelijks leven natuur kunst communicatie en talen geschiedenis landen

% totaal nb 11% 46% 31% 38% 46% 45% 55% 44% 34% 11% 16% 59%

% leden Westerlo nb 14% 51% 37% 44% 50% 51% 60% 50% 46% 18% 21% 64%

% leden rest nb 17% 52% 50% 38% 52% 48% 61% 49% 49% 20% 17% 61%

% niet leden nb 10% 43% 27% 36% 44% 42% 53% 41% 28% 8% 15% 57%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Voor de vraag naar informatieve tijdschriften in Westerlo en omgeving geldt dat: • De vraag naar tijdschriften met informatie over landen en dagelijks leven het grootst is onder leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden. • Bij de leden uit Westerlo komen tijdschriften over samenleving en vrije tijd (beiden 51%) op de tweede plaats komen. Bij de overige leden zijn dit tijdschriften over samenleving en de mensen (beiden 52%) en bij niet-leden tijdschriften met informatie over de mens (44%). • Leden vaker informatieve tijdschriften lezen dan niet-leden. Dit geldt voor alle informatiedomeinen. Binnen de groep leden is het zo dat leden uit Westerlo vaker tijdschriften over wetenschap en techniek, vrije tijd, de natuur, geschiedenis en landen lezen dan leden van buiten Westerlo. Laatstgenoemde groep leest daarentegen weer aanmerkelijk vaker tijdschriften over opvoeding en onderwijs, maar ook over levensvisies, de samenleving, de mens, dagelijks leven, kunst en communicatie en talen.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

20


4.4. Informatieve cd of dvd 17% van de volwassenen uit Westerlo en omgeving gebruikt wel eens een informatieve cd-rom of dvd (marktomvang). Van deze groep leent 11% wel eens een informatieve cd-rom of dvd in de bibliotheek (marktaandeel). Figuur 5 toont marktomvang en -aandeel bij de verschillende soorten informatieve cd-rom’s en dvd’s:

Figuur 5: marktgegevens informatieve cd’s en dvd’s (n=872) 17% van de volwassenen in Westerlo en omgeving gebruikt wel eens een informatieve cd of dvd. De vraag naar deze media is hiermee veel kleiner dan de vraag naar informatieve boeken of tijdschriften (66% en 77%). De vraag is relatief het grootst bij informatieve cd’s of dvd’s over: • Kunst (12%). • Landen (6%). • Vrije tijd, dagelijks leven en de natuur (allen 5%). Van alle volwassen gebruikers van informatieve cd of dvd’s, doet 11% dit ook in de bibliotheek. De aandelen zijn het hoogst bij (op overigens allemaal zeer kleine markten): • Levensvisies (55%). • Communicatie en talen (42%). • Geschiedenis (37%).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

21


Tabel 14 geeft een uitsplitsing van de marktomvang naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden: Tabel 14: marktomvang info cd-rom’s en dvd’s uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige leden en nietleden

Informatieve cd-rom/dvd algemeen/opzoek levensvisies de samenleving opvoeding-onderwijs wetenschap-techniek de mens vrijetijd dagelijks leven natuur kunst communicatie en talen geschiedenis landen

% totaal nb 1% 4% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 12% 2% 2% 6%

% leden Westerlo nb 4% 7% 4% 8% 5% 9% 10% 9% 19% 4% 5% 11%

% leden rest nb 6% 9% 6% 10% 7% 10% 12% 13% 21% 4% 7% 13%

% niet leden nb 0% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 8% 1% 1% 4%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Voor de vraag naar informatieve cd-rom’s en dvd’s in Westerlo en omgeving geldt dat: • Er zowel onder leden uit Westerlo, de overige leden als de niet-leden de meeste vraag is naar cd-rom’s en dvd’s over kunst en over landen. Onder de leden van buiten Westerlo is de vraag naar informatieve cd-rom’s en dvd’s over de natuur net zo groot als die naar informatieve cd-rom’s en dvd’s over landen. • De vraag naar cd-rom’s/dvd’s is nergens groot (m.u.v. kunst bij leden), maar onder leden overal aanmerkelijk groter dan onder niet-leden. Daarbij valt op dat leden van buiten Westerlo vaker gebruik maken van informatieve cd-rom’s en dvd’s dan leden uit Westerlo. Dit geldt voor alle informatiedomeinen, m.u.v. communicatie en talen.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

22


4.5. Informatief internetgebruik 87% van de volwassenen uit Westerlo en omgeving gebruikt wel eens internet om informatie op te zoeken (marktomvang). Van deze groep maakt 4% wel eens gebruik van internet in de bibliotheek (marktaandeel). De digitale bibliotheek is in Vlaanderen nog in ontwikkeling en kan alleen in een samenwerkingsvorm uitgroeien naar een goed gebruikte internet informatiebron. Dan zullen ook hier de marktaandelen flink kunnen stijgen, zo leren de Nederlandse marktonderzoeken. Figuur 6 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij de verschillende soorten informatief internetgebruik:

Figuur 6: marktgegevens informatief internet (n=872) Volwassenen in Westerlo en omgeving gebruiken tegenwoordig vaker internet om informatie te vinden dan een boek of een tijdschrift (87% tegenover 66% en 77%). De vraag naar informatie op internet is dus net als bij informatieve boeken en tijdschriften zeer groot. De meeste vraag is er naar digitale informatie over de volgende onderwerpen: • Landen (71%). • Kunst (69%). • Dagelijks leven (65%). • De samenleving (64%). • Wetenschap en techniek (61%). Hoewel bij de volwassenen de vraag naar informatie van internet de vraag naar informatieve boeken overtreft, is de positie van de bibliotheek bij informatief internet nog lang niet zo sterk als die bij informatieve boeken. Het totale marktaandeel bij informatief internet is 4%, terwijl dit aandeel bij informatieve boeken 28% bedraagt. Nederlandse marktonderzoekcijfers tonen aan dat er winst te behalen valt bij de marktaandelen voor informatief internet; zo stegen deze aandelen in Hengelo van maximaal 2% (internet t.b.v. cultuur) in 2001 tot 24% en 25% op de verschillende informatiedomeinen in 2008. Deze aandelen werden behaald via de eigen website, deelname aan de digitale vraagbaak al@din en bibliotheek.nl en internetten in de bibliotheek.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

23


Tabel 15 geeft een uitsplitsing van de marktomvang naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden: Tabel 15:marktomvang info internet uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden

Internet algemeen/opzoek levensvisies de samenleving opvoeding-onderwijs wetenschap-techniek de mens vrijetijd dagelijks leven natuur kunst communicatie en talen geschiedenis landen

% totaal nb 11% 64% 41% 61% 58% 58% 65% 55% 69% 15% 21% 71%

% leden Westerlo nb 17% 68% 53% 65% 67% 65% 71% 64% 75% 24% 27% 83%

% leden rest nb 21% 65% 59% 62% 64% 60% 76% 60% 73% 24% 25% 79%

% niet leden nb 8% 63% 35% 59% 55% 55% 61% 51% 66% 11% 18% 67%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Voor de vraag naar informatief internet in Westerlo en omgeving geldt dat: • Internet informatie over landen zowel onder leden uit Westerlo, overige leden als niet-leden het meest gevraagd is. • Onder de leden uit Westerlo en de niet-leden komt internet informatie over kunst op de tweede plaats. Onder de leden van buiten Westerlo is dit internet informatie over dagelijks leven. • Leden zoeken duidelijk vaker naar informatie op internet dan niet-leden. Dit geldt voor alle informatiedomeinen. Binnen de groep leden geldt dat leden uit Westerlo relatief vaker internet informatie zoeken over de samenleving, wetenschap en techniek, de mens, vrije tijd, de natuur, kunst, geschiedenis en landen dan leden van buiten de stad. • De leden van buiten Westerlo zoeken vaker internet informatie over levensvisies, opvoeding en onderwijs en dagelijks leven dan leden uit Westerlo.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

24


4.6. Ontspannende media Figuur 7 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij ontspannende media. Hieronder worden verstaan: romans, ontspannende tijdschriften, strips, muziek, films, games en ontspannend internetgebruik:

Figuur 7: marktgegevens ontspannende media (n=872) De vraag naar ontspannende media is onder de volwassenen in Westerlo en omgeving doorgaans groot: • 78% luistert wel eens naar een muziek cd of dvd. • 71% leest wel eens een roman. • 65% kijkt wel eens naar een film op dvd. • 60% gebruikt wel eens internet ter ontspanning. • 53% leest wel eens een ontspannend tijdschrift. • 26% speelt wel eens een game. • 23% leest wel eens een strip. De positie die de bibliotheek inneemt is bij romans goed. Redelijke aandelen zijn er bij strips, muziek en films. Bij digitale media daarentegen vervult de bibliotheek een (te) kleine rol op behoorlijke tot grote markten. Dit blijkt uit de volgende marktaandelen: • 31% bij romans. • 16% bij strips. • 15% bij muziek cd’s of dvd’s. • 15% bij films op dvd. • 9% bij ontspannende tijdschriften. • 3% bij ontspannend internet. Het hoge marktaandeel op de grote markt voor romans en de redelijke aandelen bij strips, muziek en films vereisen een andere strategie van de bibliotheek dan de lagere marktaandelen op de eveneens grote markten voor digitale ontspannende media. Bijlage 4 geeft een overzicht van de verschillende adviezen, behorende bij verschillende combinaties van marktomvang en marktaandeel.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

25


Tabel 16 splitst de marktomvang van ontspannende media uit naar leden uit Westerlo, overige leden en niet-leden: Tabel 16: marktomvang ontspannende media uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige en niet-leden

Ontspannende media romans ontspannende tijdschriften strips muziek cd of dvd film op dvd ontspannend internet games

% totaal 71% 53% 23% 78% 65% 60% 26%

% leden Westerlo 91% 48% 25% 82% 69% 61% 22%

% leden rest 88% 48% 29% 81% 74% 65% 26%

% niet leden 63% 56% 22% 76% 62% 59% 27%

n n leden n leden totaal Westerlo rest 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164 872 510 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198

Voor de vraag naar ontspannende media in Westerlo en omgeving geldt dat: • De vraag naar muziek cd’s en dvd’s (78%) het grootst is, gevolgd door de vraag naar romans (71%) en films (65%). Deze volgorde geldt ook onder de niet-leden van de bibliotheek. Voor de leden geldt echter dat de vraag naar romans die naar muziek cd’s en dvd’s (ruimschoots) overtreft. • Niet-leden lezen in verhouding vaker ontspannende tijdschriften lezen en (iets) vaker games spelen dan leden van de bibliotheek. De leden lezen beduidend vaker romans. Ook gebruiken zij wat vaker strips, muziek cd’s of -dvd’s, films en internet ter ontspanning. • De vraag naar romans en muziek cd’s en dvd’s iets groter is onder de leden uit Westerlo dan onder overige leden. De overige leden gebruiken in verhouding wat vaker strips, films, internet en games ter ontspanning. 4.7. Uitsplitsing romangenres Figuur 8 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij de verschillende soorten en typen romans:

Figuur 8: marktgegevens romangenres (n=872) 71% van de volwassenen in Westerlo en omgeving leest wel eens een roman. De vraag is relatief het grootst bij de volgende romangenres: • Waargebeurde verhalen (35%). • Detectives of thrillers (34%). • Makkelijk Lezen boeken (26%). • Strips (23%).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

26


Van de volwassen romanlezers, doet 31% dit in de bibliotheek. De aandelen zijn het hoogst bij : • Grote letterboeken (75%, maar zeer kleine markt). • (Auto) biografische literatuur, andere literatuur, familie- of streekromans en poёzie of toneel (allen 48%). Tabel 17 geeft een beeld van de uitgesplitste vraag naar de verschillende romangenres: Tabel 17: vraag naar romangenres uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige en niet-leden

% totaal (Auto) biografische literatuur 18% Politieke, sociale of psychologische literatuur 11% Waar gebeurd/reisverhalen 35% Humor/historische roman 17% Familie of streekroman 14% Romantisch verhaal, chicklit of doktersroman 17% Detective of thriller 34% Spionage /avonturenroman/oorlogsroman 17% Horror of griezelverhaal 6% Sciencefiction of fantasy 9% Gelegenheidsroman/sportverhaal/dierenboeken 6% soort romans Poëzie of toneel 7% Strip 23% Makkelijk lezen boek 26% Roman in een andere taal 10% Grote letterboek 1% Type romans

% leden Westerlo 30% 19% 48% 30% 26% 25% 52% 31% 9% 14% 8%

% leden rest 32% 20% 43% 29% 20% 29% 45% 21% 10% 15% 7%

% niet leden 12% 8% 30% 12% 10% 13% 27% 12% 5% 7% 5%

n totaal 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872

n leden Westerlo 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

n leden rest 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

13% 25% 32% 14% 2%

13% 29% 26% 17% 2%

4% 22% 24% 8% 0%

872 872 872 872 872

510 510 510 510 510

164 164 164 164 164

198 198 198 198 198

Voor de vraag naar de verschillende typen romans in Westerlo en omgeving geldt dat: • De vraag naar waargebeurde verhalen/reisverhalen (35%) en detectives of thrillers (34%) het grootst is. Hierbij geldt dat onder leden de vraag naar detectives en thrillers het grootst is, terwijl niet-leden in verhouding wat vaker waargebeurde verhalen of reisverhalen lezen. • Alle genres duidelijk vaker door leden dan door niet-leden worden gelezen. • Leden uit Westerlo duidelijk vaker waargebeurde verhalen of reisverhalen, familie- of streekromans, detectives of thrillers en spionage-, avonturen- of oorlogsromans dan de overige leden. • De overige leden lezen in verhouding wat vaker romantische verhalen, chicklits of doktersromans lezen dan leden uit Westerlo. De verschillen bij de overige genres zijn klein. Voor de vraag naar de verschillende soorten romans in Westerlo en omgeving geldt dat: • Makkelijk Lezen boeken het meest worden gelezen (26%), gevolgd door strips (23%). • Dit geldt ook voor zowel leden uit Westerlo als voor niet-leden. Onder de leden van buiten Westerlo is de vraag naar strips groter dan die naar Makkelijk Lezen boeken. • Grote letterboeken bestemd zijn voor een beperkte maar groeiende, oudere doelgroep slechtzienden. • Leden alle soorten romans vaker lezen dan niet-leden. • De hoge cijfers voor ‘makkelijk lezen boeken’ mogelijk geen accuraat beeld geven omdat er verwarring mogelijk was tussen het keurmerk ‘makkelijk lezen’ en het concept ‘vlot leesbaar’.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

27


4.8. Uitsplitsing tijdschriftengenres Figuur 9 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij de verschillende tijdschriftengenres:

Figuur 9: marktgegevens tijdschriftengenres (n=872) 53% van de volwassenen in Westerlo en omgeving leest wel eens een tijdschrift ter ontspanning. De vraag is relatief het grootst bij de volgende tijdschriftengenres: • Roddelbladen (37%). • Damesbladen of glossy’s en actualiteit/algemene tijdschriften (beiden 36%). • Woon- en tuinbladen (33%). Van de volwassen lezers van ontspannende tijdschriften, doet 9% dit in de bibliotheek. De aandelen zijn het hoogst bij : • Reis- en recreatiebladen (12%). • Bladen over gezondheid, kinderen of psychologie (10%). • Woon- en tuinbladen (9%). Tabel 18 geeft een beeld van de uitgesplitste vraag naar de verschillende tijdschriftengenres: Tabel 18: vraag naar tijdschriftengenres uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige en niet-leden

Tijdschriftengenres damesbladen of glossy's roddelbladen reis en recreatiebladen woon en tuinbladen bladen over gezondheid/kinderen/ psychologie bladen over koken en wijn computer of sportbladen actualiteit en/of algemene tijdschriften een ander tijdschrift

% totaal 36% 37% 27% 33% 21% 27% 21% 36% 9%

% leden Westerlo 39% 28% 35% 35% 27% 30% 20% 45% 9%

% leden rest 42% 28% 35% 38% 29% 31% 20% 46% 5%

% niet leden 35% 41% 24% 32% 18% 25% 22% 31% 9%

n totaal 872 872 872 872 872 872 872 872 872

n leden Westerlo 510 510 510 510 510 510 510 510 510

n leden rest 164 164 164 164 164 164 164 164 164

Voor de vraag naar de verschillende tijdschriftengenres in Westerlo en omgeving geldt dat: • Roddelbladen en tijdschriften over de actualiteit of algemene tijdschriften (beiden 36%) het meest worden gelezen, gevolgd door damesbladen of glossy’s (36%) en woon- en tuinbladen (33%). • Leden bijna alle soorten tijdschriften vaker lezen dan niet-leden. Uitzonderingen zijn computer- en sportbladen en met name roddelbladen. • Er de minste vraag is naar andere dan de genoemde tijdschriften (9%). • De leden van buiten Westerlo lezen een aantal genres relatief net iets vaker dan de leden uit Westerlo. De verschillen zijn nergens opvallend groot.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

28

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198


4.9. Uitsplitsing muziekgenres Figuur 10 geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij de verschillende muziekgenres:

Figuur 10: marktgegevens muziekgenres (n=872) 78% van de volwassenen in Westerlo en omgeving luistert wel eens naar een muziek cd of -dvd ter ontspanning. Slechts 10% van de volwassen inwoners uit Westerlo en omgeving zegt nooit naar muziek te luisteren. 76% van de volwassenen luistert wel eens naar een muziek cd en 15% naar muziek op een dvd. 44% luistert verder wel eens muziek in mp3-formaat en 42% naar muziek via internet of streaming. De vraag is relatief het grootst bij de volgende muziekgenres: • Popmuziek (65%). • Nederlandstalige muziek (45%). • Klassieke muziek (25%). Van de volwassen luisteraars naar muziek cd’s en –dvd’s, doet 15% dit in de bibliotheek. De aandelen zijn het hoogst bij : • Jazz, blues, folk of country (25%). • Filmmuziek of musical (23%). • Volks- en/of wereldmuziek (22%). Tabel 19 geeft een beeld van de uitgesplitste vraag naar de verschillende muziekgenres: Tabel 19: vraag naar muziekgenres uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige en niet-leden

Muziekgenres filmmuziek of musical klassieke muziek jazz, blues, folk of country volks- en/of wereldmuziek Nederlandstalige muziek popmuziek instrumentaal kinder of jeugdliedjes ander muziekgenre

% totaal 20% 25% 22% 17% 45% 65% 18% 13% 6%

% leden % leden Westerlo rest 28% 32% 30% 28% 32% 37% 24% 24% 38% 37% 70% 76% 19% 21% 18% 20% 6% 5%

% niet leden 16% 22% 17% 13% 49% 63% 17% 11% 7%

n totaal 872 872 872 872 872 872 872 872 872

n leden Westerlo 510 510 510 510 510 510 510 510 510

n leden rest 164 164 164 164 164 164 164 164 164

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198

29


Voor de vraag naar de muziekgenres in Westerlo en omgeving geldt dat: • De meeste mensen luisteren naar popmuziek, Nederlandstalige muziek en klassieke muziek. • Er de minste vraag is naar kinder- of jeugdliedjes (13%) en andere dan de genoemde muziek genres (6%). • Leden in verhouding vaker luisteren naar alle muziekgenres, met uitzondering van Nederlandstalige muziek, waarnaar weer duidelijk meer niet-leden luisteren. Binnen de groep leden geldt dat leden van buiten Westerlo duidelijk vaker luisteren naar filmmuziek of musicals, jazz/blues/folk/country en popmuziek dan leden uit Westerlo. Bij de overige genres zijn de verschillen klein. 4.10. Uitsplitsing filmgenres op dvd Figuur 11geeft een overzicht van de marktomvang en marktaandelen bij de verschillende filmgenres:

Figuur 11: marktgegevens filmgenres (n=872) 65% van de volwassenen in Westerlo en omgeving kijkt wel eens naar een film op dvd. De vraag is relatief het grootst bij de volgende filmgenres: • Actie- of avonturenfilm (50%). • Komedie of humoristische film (44%). • Detective, thriller of misdaadfilm (39%). Van de volwassen luisteraars naar muziek cd’s en –dvd’s, doet 15% dit in de bibliotheek. De aandelen zijn het hoogst bij : • Politieke of sociale film en/of wereldcinema (34%). • Historische film (23%). • Teken- of animatiefilm (19%).

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

30


Tabel 20 geeft een overzicht van de vraag naar de verschillende filmgenres op dvd: Tabel 20: vraag naar filmgenres op dvd uitgesplitst naar leden uit Westerlo, overige en niet-leden

Filmgenres actie- of avonturenfilm teken- of animatiefilm biografische film en/of waar gebeurd detective, thriller of misdaadfilm erotische film historische film horror- of griezelfilm komedie of humoristische film muziekfilm of musical oorlogsfilm politieke of sociale film en/of wereldcinema romantische film sciencefiction of fantasy ander filmgenre

% totaal 50% 27% 33% 39% 7% 21% 16% 44% 18% 23% 11% 35% 20% 2%

% leden Westerlo 47% 32% 34% 44% 5% 26% 12% 47% 20% 24% 18% 44% 19% 2%

% leden rest 55% 38% 44% 49% 10% 36% 18% 57% 21% 26% 23% 51% 27% 1%

% niet leden 50% 24% 32% 35% 7% 17% 17% 41% 17% 23% 8% 30% 20% 2%

n totaal 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872

n leden Westerlo 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

n leden rest 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

Voor de vraag naar de filmgenres op dvd in Westerlo en omgeving geldt dat: • De meeste mensen kijken naar actie- of avonturenfilms (50%), komedies en humoristische films (44%) en detectives, thrillers en misdaadfilms (39%). Hierbij geldt dat onder de leden uit Westerlo en de niet-leden de vraag naar actie- of avonturenfilms groter is dan die naar komedies of humoristische films. Voor de overige leden is de volgorde omgekeerd. Deze groep kijkt ook vaker naar romantische films dan naar detectives, thrillers of misdaadfilms. • Er de minste vraag is naar andere filmgenres (2%) en erotische films (7%). • Leden van buiten Westerlo alle filmgenres relatief vaker bekijken dan leden uit Westerlo en zeker niet-leden.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

31

n niet leden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198


5. De functie van de bibliotheek bij informatie en ontspanning. In dit hoofdstuk belichten we twee voor bibliotheken belangrijke onderwerpen: 1. De informatieve functie in het internet tijdperk. 2. De rol van de bibliotheek bij muziek, film en games. 5.1. De functie van de bibliotheek bij informatie Bibliotheken hebben door het uitlenen en in de bibliotheek raadpleegbaar maken van boeken een belangrijke rol gespeeld om informatie voor burgers laagdrempelig toegankelijk te maken. Er gebruiken nu zoveel burgers regelmatig internet dat de vraag rijst of internet de informatieve functie van andere media heeft overgenomen. Met mobiel internet is digitale informatie overal te raadplegen. Dat lijkt voor gebruikers gemakkelijker dan lenen van boeken of tijdschriften. Tabel 21 geeft een eerste beeld van de positie van internet ten opzichte van andere media: Tabel 21: % gebruikers vanaf 18 jaar van 4 media bij 4 informatiedomeinen

informatiedomein2: vrije tijd de mens

Boek 59% 42%

Tijdschrift 62% 58%

Internet 85% 80%

Cd-rom 3% 3%

Dvd 5% 2%

algemeen cultuur

38% 28%

50% 34%

77% 69%

3% 6%

2% 10%

Tabel 21 maakt duidelijk dat de meeste inwoners van Westerlo en omgeving inmiddels internet gebruiken als informatiebron. De rol van informatieve boeken en tijdschriften is echter nog niet uitgespeeld, getuige de nog altijd hoge percentages gebruikers. Opmerkelijk minder mensen gebruiken cd-rom’s of dvd’s als informatiebron. De hoge percentages gebruikers suggereren dat internet zowel een informatiebron is naast boeken en tijdschriften, maar ook steeds meer een vervanger van deze media. Om te kijken in hoeverre dit het geval is geeft tabel 22 een overzicht van het percentage raadplegers van informatieve boeken, dat ook internet of een tijdschrift raadpleegt. Om het beeld te completeren van ‘multimediagebruik’ tonen we ook het percentage internetgebruikers, dat daarnaast ook (en dus niet in plaats van) een informatief boek of een tijdschrift raadpleegt: Tabel 22: % informatieve boekenlezers dat ook een tijdschrift of internet raadpleegt en % internetters dat ook een informatief boek of tijdschrift raadpleegt

informatiedomein: vrije tijd de mens algemeen cultuur

naast boek gebruik van: Internet Tijdschrift 86% 72% 79% 66% 78% 59% 72% 44%

naast internet gebruik van: Boek Tijdschrift 59% 63% 43% 59% 39% 50% 30% 37%

Tabel 22 maakt duidelijk dat 72% of meer van de lezers / raadplegers van een informatief boek ook informatief internet gebruikt. Wat minder combinaties zijn er met tijdschriften. 2

Onder het informatiedomein ‘vrije tijd’ vallen de ZiZo categorieën: sport en spel, België, landen (bijv. voor vakanties), creatief bezig (bijv. handenwerken), eten, drinken of koken, planten of tuin, (huis-) dieren, wonen en bladmuziek. Onder ‘de mens’ vallen: geld en werk, lichaam en gezondheid, kinderen en opvoeding, relaties, sexualiteit en man/vrouw, gedrag (problemen) en psychologie, kleding, uiterlijk en huishouden, de samenleving (bijv. welzijn), opleidingen en onderwijs, communicatie en talen, media. Onder ‘algemeen’ vallen: economie en bedrijf, wetenschap en techniek, aarde, weer, heelal en ruimtevaart, natuur en milieu, religie en spiritualiteit, filosofie, geschiedenis, de eigen gemeente, computers en internet, verkeer, rijbewijs, auto’s motoren, politiek en overheid. Onder ‘cultuur’ vallen: kunststromingen en geschiedenis, architectuur en monumenten, teken, schilder en beeldhouwkunst, zelf kunst te maken, fotografie en foto’s/films maken, muziek, film, theater of dans, literatuur.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

32


Andersom gebruikt maximaal 59% van de internetters ook een informatief boek. Er zijn wat meer internetters die ook tijdschriften raadplegen. Er zijn dus veel informatieve internetters, die nooit een informatief boek raadplegen. Van de informatieve boekenlezers gebruiken grote groepen daarnaast ook informatief internet. Het informatieve internetgebruik lijkt daarom zowel een aanvullende als een vervangende functie te hebben. Een derde vraag is of het profiel van de informatieve internetter verschilt van het profiel van de mensen die een boek of tijdschrift raadplegen. Tabel 23 zet deze profielen naast elkaar: Tabel 23: profielen van gebruikers van informatieve boeken, tijdschriften en internet

persoonskenmerk: vrouw man

leest informatief boek leest informatief tijdschrift 57% 55% 43% 45%

gebruikt internet ter info 51% 49%

studeert/gaat naar school betaald werk pensioen anders

7% 66% 21% 6%

8% 65% 21% 6%

10% 69% 14% 7%

geen of lager onderwijs lager secundair onderwijs hoger secundair onderwijs hogere studies

2% 16% 31% 51%

3% 16% 35% 46%

2% 14% 36% 48%

20 jaar of jonger 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar ouder dan 70 jaar

4% 21% 14% 22% 20% 12% 7%

7% 17% 19% 20% 19% 11% 8%

8% 19% 21% 21% 20% 10% 2%

lid van de bibliotheek

40%

33%

33%

Onder de gebruikers van informatief internet zitten in verhouding wat meer mannen dan onder de gebruikers van informatieve schriftelijke media. Deze internetters zijn relatief ook iets jonger en (dus) minder vaak gepensioneerd. Het percentage bibliotheekleden onder de informatieve boekenlezers is groter dan onder de gebruikers van informatieve tijdschriften en met name informatief internet. 5.2. de rol van de bibliotheek bij muziek, film en games Om een basis te bieden voor collectie en andere beleidsbeslissingen vanuit vraagoogpunt diept deze paragraaf de vraag naar muziek, film en games verder uit. Tabel 24 geeft een 1 ste beeld: Tabel 24: % gebruikers vanaf 18 jaar van muziek cd/dvd, mp3, spel cd en spelcomputers

Muziek cd

Muziek dvd

Muziek op mp3

Film op dvd

Spel cd

Spelcomputer

76%

15%

44%

65%

8%

19%

Tabel 24 laat zien dat uit vraagoogpunt vooral muziek cd’s en films op dvd interessant zijn. De tabel maakt ook duidelijk dat muziek op mp3 inmiddels aardig is ingeburgerd. Games lijken minder gevraagd, zeker als in beschouwing wordt genomen dat 22% van de inwoners van Westerlo en omgeving games speelt via internet. Bij muziek speelt een soortgelijke discussie als bij informatie op internet. Hier wordt (downloaden

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

33


van muziek voor) mp3 steeds meer als een vervanger gezien van de muziek cd en in mindere mate de muziek dvd. Tabel 25 toont het percentage luisteraars naar muziek cd’s / dvd’s dat luistert naar muziek op het mp3-formaat: Tabel 25: % luisteraars naar muziek cd’s/dvd’s die ook naar mp3 luisteren en vice versa

Luisteraars van muziek cd’s/dvd’s Luisteraars van mp3-muziek

Luistert mp3 muziek 43% 100%

Luistert muziek cd of dvd 100% 76%

Tabel 25 laat zien dat 43% van de luisteraars naar muziek cd’s en dvd’s ook naar muziek op mp3 luistert. Andersom geldt dat 76% van de luisteraars naar mp3-muziek ook naar een muziek cd of dvd luisteren. Er zijn dus veel meer volwassenen die alleen naar muziek cd’s/dvd’s luisteren dan mensen die alleen het mp3-formaat gebruiken. Voor de volwassenen geldt dat mp3-muziek eerder een aanvulling is op het gebruik van muziek cd’s en dvd’s dan een vervanging ervan. Veelal wordt verondersteld dat games en muziek op mp3 van jongeren is. Tabel 26 geeft inzicht in de profielen van de gebruikers van deze ontspannende media: Tabel 26: profielen van gebruikers van muziekluisteraars, kijkers naar film op dvd en gamers

persoonskenmerk: vrouw man

luistert muziek cd 51% 49%

luistert muziek dvd 30% 70%

luistert mp3 muziek 46% 54%

kijkt films op dvd 52% 48%

speelt games 34% 66%

studeert/gaat naar school betaald werk pensioen anders

7% 63% 22% 8%

2% 65% 22% 11%

18% 72% 5% 5%

12% 69% 12% 7%

21% 64% 7% 8%

geen of lager onderwijs lager secundair onderwijs hoger secundair onderwijs hogere studies

5% 17% 35% 42%

9% 29% 29% 33%

3% 12% 36% 49%

3% 17% 35% 45%

2% 22% 43% 34%

jonger dan 20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-70 jaar ouder dan 70 jaar

6% 15% 19% 22% 19% 13% 6%

3% 6% 16% 32% 22% 17% 4%

16% 25% 26% 17% 10% 4% 1%

9% 24% 20% 19% 17% 8% 2%

16% 30% 25% 19% 5% 4% 1%

lid van bibliotheek

33%

32%

34%

33%

26%

Tabel 26 toont dat gebruikers van mp3 muziek, maar met name games en muziek dvd’s in verhouding veel vaker mannen zijn. De gebruikers van film op dvd en zeker die van games en mp3 muziek vallen relatief vaak in de jongste leeftijdsgroepen. De gebruikers van muziek dvd’s zitten relatief erg vaak in de leeftijdscategorie van 41-60 jaar. Qua opleiding geldt dat luisteraars naar muziek dvd’s en gamers in verhouding vaak wat lager opgeleid zijn. Tot slot valt op dat gamers beduidend minder vaak lid van de bibliotheek zijn dan de overige respondenten.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

34


Bijlage 1: opbouw steekproef na correctie (verwijderen cases)

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

35


Bijlage 2: de termen marktomvang en marktaandeel verklaard De volgende figuur licht de begrippen ‘marktomvang’ en ‘marktaandeel’ grafisch toe:

A B

A = Marktomvang B = Marktaandeel

Hieronder geven wij als voorbeeld de markt voor boeken over de mens in Westerlo en omgeving. De marktomvang (A) meet de vraag in het werkgebied van de onderzochte bibliotheek. Dat wordt apart gemeten voor verschillende onderwerpen en genres en voor diverse media. Zo blijkt uit het marktonderzoek dat 34% van de volwassenen wel eens een boek over de mens leest. In het werkgebied van bibliotheek Westerlo woonden in 2011 19.778 volwassenen vanaf 18 jaar. Dit houdt in dat in totaal 6.725 volwassenen (=34% van 19.778 volwassenen) deze boeken lezen. Het marktaandeel (B) is het percentage lezers van boeken over de mens, dat een dergelijk boek ook daadwerkelijk leent van de bibliotheek. In Westerlo en omgeving blijkt dat 35% van de volwassenen, die hierover wel eens een boek lezen, boeken over de mens lenen van de bibliotheek. Dit komt overeen met 2.354 (35% van 6.725) volwassenen. Het marktaandeel wordt dus uitgedrukt als percentage van de marktomvang.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

36


Bijlage 3: marktomvang en marktaandeel in procenten en absolute aantallen (personen) Informatieve boeken:

Informatieve tijdschriften:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

37


Informatieve cd-rom’s en dvd’s:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

38


Informatief internet:

Ontspannende media:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

39


Romangenres en /typen

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

40


Tijdschriftengenres

Muziekgenres

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

41


Filmgenres

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

42


Bijlage 4. Adviezen op basis van de resultaten van het marktonderzoek Het marktonderzoek geeft een beeld van de vraag naar bibliotheekdiensten en de marktpositie in termen van het marktaandeel. Qua marktvraag is een driedeling te maken in: 1. bibliotheekdiensten waarnaar veel vraag is: meer dan 2/3 van de bevolking; 2. diensten waarnaar een gemiddelde vraag is: tussen 1/3 - 2/3 van de bevolking; 3. diensten waarnaar minder of weinig vraag is: minder dan 1/3 De driedeling van de marktpositie voor volwassenen ziet er als volgt uit: 1. bibliotheekdiensten waarvan meer dan 30% van de bevolking gebruik maakt; 2. diensten waarvan tussen 15% - 30% van de bevolking gebruik maakt; 3. diensten waarvan minder dan 15% van de bevolking gebruik maakt. De driedelingen in de vraag naar bibliotheekdiensten en de marktpositie maken dat iedere combinatie van marktomvang en -aandeel in een bepaalde cel van een 9-cellenmatrix terecht komt. Hieronder volgt per cel uit de cellenmatrix het strategische advies dat bij de betreffende combinatie behoort. 100%

1 groot aandeel veel vraag

3

6

gemiddeld aandeel veel vraag

klein aandeel veel vraag

66%

2 groot aandeel gemiddelde vraag

omvang

5 gemiddeld aandeel gemiddelde vraag

8 klein aandeel gemiddelde vraag

33%

7

4 groot aandeel weinig vraag 100%

9

gemiddeld aandeel weinig vraag 66%

aandeel

klein aandeel weinig vraag 33%

0%

Het overzicht op de volgende pagina maakt in ĂŠĂŠn keer visueel duidelijk in welke cellen de verschillende media zitten. Onder het overzicht vindt u een overzicht van de nummers in de figuur en welke media daarbij horen:

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

43


Samenvatting marktonderzoek Westerlo 18+

99%

52 49

48 45 53 24 19

6 5 9

7

50

14 17 20 18

8

g n v to rk a m

12

66%

38 43 40 54 42 41 44

39 16

2

21

33%

15

4 3

55

51 47 23

11 10 25 60%

34 45%

35

33

13

22

1

46

28

37

36 30

27

30% marktaandeel

31 32 26 29

0% 15%

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

0%

44


De adviezen die bij de verschillende cellen horen luiden als volgt: Cel 1 (linksboven): groot marktaandeel / publieksbereik en veel vraag: Advies: groot marktaandeel handhaven; (door samenwerking) efficiencywinst halen met behoud van kwaliteit. Cel 2 (linkerkolom; middelste rij): groot marktaandeel en gemiddelde vraag Advies: groot marktaandeel handhaven; (door samenwerking) meer efficiencywinst behalen met behoud van kwaliteit dan in cel1; sterker kiezen voor behoud van de positie op betere collectie onderdelen. Cel 3 (middenkolom; bovenste rij): marktaandeel gemiddeld en veel vraag: Advies: marktaandeel handhaven of licht stijgen indien benchmark dat aangeeft of de positie binnen cel 3 relatief zwak is (de combinatie zit dan aan de rechterzijkant van cel 3); (door samenwerking) efficiencywinst halen, maar vooral winst in kwaliteit boeken; meer kiezen: speerpunten krijgen meer en slechtste onderdelen minder aandacht. Cel 4 (linkerkolom; onderste rij): groot marktaandeel en weinig vraag: Advies: marktaandeel handhaven indien speerpunt: anders mag het dalen; (door samenwerking) zeer sterke efficiencywinst halen. Cel 5 (middenkolom en middelste rij): gemiddeld marktaandeel en gemiddelde vraag: Advies: marktaandeel stabiel maar:stijgt licht op speerpunten of indien de benchmark dat aangeeft of de positie binnen cel 5 relatief zwak is (de combinatie zit dan aan de rechterzijkant van cel 5); de positie daalt licht op de minst aantrekkelijke combinaties (die onderin cel 5 zitten); (door samenwerking) efficiencywinst halen en winst in kwaliteit; kiezen: speerpunten krijgen meer en slechtste onderdelen minder aandacht. Cel 6 (rechterkolom en bovenste rij): klein marktaandeel en grote vraag: Advies: de grote kansen: marktaandeel stijgt op alle onderdelen indien de bibliotheken hiervoor (samen) voldoende middelen kunnen vrijmaken; anders alleen op speerpunten groeien; aandelen blijven (voorlopig) stabiel op combinaties die geen speerpunten zijn; (door samenwerking) vooral grote sprong in kwaliteit maken. Cel 7 (middenkolom en onderste rij): gemiddeld marktaandeel en weinig vraag: Advies: marktaandeel stabiel op speerpunten of bij combinaties die nog voldoende inkomsten opleveren; afbouwen elders; (door samenwerking) vooral efficiencywinst halen; hier duidelijke keuzes maken. Cel 8 (rechterkolom en middelste rij): klein marktaandeel en gemiddelde vraag: Advies: moeilijker te benutten kansen: marktaandeel stijgt op speerpunten; marktaandeel blijft stabiel indien de combinatie inkomsten oplevert of aanbod nodig is voor klantenbinding; op andere onderdelen activiteiten afbouwen; (door samenwerking) vooral grote sprong in kwaliteit maken; hier duidelijke keuzes maken. Cel 9 (rechterkolom en rechterrij): klein marktaandeel en weinig vraag: Advies: alleen marktaandeel behouden indien dit uit oogpunt van missie, politieke wensen of vanwege een compleet aanbod en promotioneel effect gewenst is; afbouwen of niet aan beginnen op andere onderdelen; dan eventueel terugvallen op netwerk (door samenwerking); hier zeer duidelijke keuzes maken.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

45


Bijlage 5. Ruwe uitkomsten vragen over interesses

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

46


Bijlage 6. Bezoekersstromen per dorpskern

Omdat respondenten meerdere vestigingen kunnen bezoeken tellen de percentages niet op tot 100%.

Marktonderzoek / Bibliotheek Westerlo / volwassenen vanaf 18 jaar / januari 2012 / HL & RN

47

Rapport marktonderzoek volwassenen  

marktonderzoek bibliotheek