Page 1

Na podlagi 2. odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) izdaja župan Mestne občine Murska Sobota

STROŠKOVNIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ORGANOV MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA (v nadaljevanju: organ) I. Cene materialnih stroškov in posredovanja informacij javnega značaja (v ceni ni vključen DDV): Ena stran fotokopije formata A4 Ena stran fotokopije formata A3 Ena stran fotokopije večjega formata Ena stran barvne fotokopije A4 Ena stran barvne fotokopije A3 Elektronski zapis na eni zgoščenki CD Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R Elektronski zapis na eni disketi Posnetek na eni videokaseti Posnetek na eni avdio kaseti Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko Poštnina za pošiljanje informacij po pošti Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s V. stopnjo izobrazbe Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe

0,06 EUR 0,13 EUR 1,25 EUR 0,63 EUR 1,25 EUR 2,09 EUR 2,92 EUR 1,25 EUR 4,17 EUR 2,09 EUR 0,13 EUR 1,25 EUR 0,08 EUR 0,13 EUR V skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve 6,87 EUR

7,36 EUR

12,13 EUR


II. Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij. Organ izda prosilcu račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov. III. Pri materialnih stroških posredovanja informacij javnega značaja, ki skupaj z vključenim DDV znašajo najmanj 83,46 EUR, lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. IV. Cene v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Ta se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davna na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa. Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 EUR(z vključenim DDV), se zaradi ekonomičnosti ne zaračunava. V. Ta stroškovnik začne veljati z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo, in se objavi v Katalogu informacij javnega značaja Mestne občine Murska Sobota.

Številka: 090-0006/2011 V Murski Soboti, dne 1.6.2011

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad. Župan Mestne občine Murska Sobota

Stroskovnik dostopa do IJZ  

Stroškovnik dostopa do ijz