Page 1

Folksams färgtest – 2 Folksams färgtest – 2

En undersökning av funktionen hos 45 av de vanligaste utomhusfärgerna

Slutrapport – 2007 Stefan Hjort och Gunilla Bok

IVF-rapport 07/13

1


Folksams färgtest – 2

Folksams färgtest – 2 En undersökning av funktionen hos 45 av de vanligaste utomhusfärgerna Slutrapport - 2007

Stefan Hjort och Gunilla Bok

IVF Argongatan 30 431 53 Mölndal Telefon: 031-706 60 00 Telefax: 031-27 61 30 www.ivf.se

© IVF Industriforskning och utveckling AB

Produktion Anita Eknestedt IVF, Mölndal 2007 Kopierad: Kopieringsavdelningen IVF, Mölndal IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

Förord Någon systematisk oberoende testning av utomhusfärger har inte förekommit i Sverige, trots att färgmarknaden omsätter miljardbelopp. För den konsument som köper ”fel” färg kan det felaktiga valet innebära ökat underhåll i form av årliga tvättningar av de målade ytorna, tätare målningsintervall eller i värsta fall byte av fasadvirke. Att testa funktionen hos utomhusfärger är en grannlaga uppgift. Som vid nästan all annan provning ska man efter en begränsad exponering uttala sig om den långsiktiga funktionen. I den aktuella undersökningen har exponeringen skett i ett ”riktigt” klimat. Inga klimatskåp med artificellt klimat har använts, vilket bör göra resultaten mer rättvisande. Testet ska ses som ett jämförande test, där trämaterialet har varit likvärdigt, målningsbetingelserna gynnsamma och kontrollerade och slutligen exponeringssituationen realistisk, vilket gör det möjligt att rangordna färgerna med avseende på undersökta parametrar. I maj 2004 presenterade Folksam sitt första test av Sveriges 40 mest sålda utomhusfärger. Det här projektet ska ses som en fortsättning, men med ett utökat och fördjupat testprogram. Initiativtagare till projekten har varit IVF Industriforskning och utveckling AB och Projekt Grön Kemi. För Folksams del har projekten känts angelägna utifrån ett kund- och konsumentperspektiv. Folksam har ett starkt engagemang i miljöfrågor och ägs av sina försäkringstagare, bland annat 430 000 villaägare, vars intresse av att få fungerande färger till sina hus självklart är stort. Denna rapport redovisar resultaten efter två års års utomhusexponering.

Göteborg i maj 2007 Stefan Hjort, tekn dr, IVF

2

Gunilla Bok, doktorand, Göteborgs Univ.

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

Innehållsförteckning Sammanfattning

4

1

Inledning

5

2

Bakgrund och problemställning

5

3

Syfte och mål

6

4

Projekt och referensgrupp

6

5

Färger

6

6 6.1

Metodik vid framtagning av provpanelerna Material/virke för provpanelerna

7 7

7 7.1 7.2

Metodik vid målningsarbetet Arbetsgång vid målningen Beräkning och kontroll av färgåtgång

7 7 7

8

Konstruktion och utformning av provpanelerna 8

9

Exponering av testpanelerna

9

10 10.1 10.2 10.3 10.4

Provade parametrar Mögel- och algpåväxt Krackelering (sprickbildning) Avflagning Hur värdera resultatet?

10 10 11 11 11

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Resultat från mätningarna Klimat Exponeringsort Exponeringssituation Vad har hänt sedan 2006? Vilka färgsystem har fungerat bäst? Samband mellan resultat och färgtyp/färgfabrikat Mögel

11 11 12 13 13 14 14 15

12

Slutsatser

15

Bilaga A - Beskrivning av färgsystemen

16

Bilaga B - Resultat

17

Bilaga C - Mögelskadat färgsystem - färg 40

20

Bilaga D - Klimat

21

IVF-rapport 07/13

3


Folksams färgtest – 2

Sammanfattning Våren 2004 presenterades den första stora neutrala studien av utomhusfärger för träfasader som genomförts i Sverige. Testprogrammet har nu fortsatt under ytterligare en tvåårsperiod. Studien har utökats och omfattar denna gång 45 utomhusfärger, vilka har testats på fyra teststationer i landet. Syftet med studierna är att ge konsumenter och andra intressenter information om hur de vanligaste färgerna fungerar i vårt klimat. När det gäller slutsatserna och dess giltighet ska denna undersökning ses som en jämförande studie av olika färger som påmålats under kontrollerade förhållanden och utsatts för en viss exponeringssituation. Många läsare av en sådan här rapport vill veta vilka färger som är ”godkända” respektive ”underkända”. Verkligheten är dock sällan svart/vit och det är svårt att säga hur allmängiltiga resultaten är. Det ska poängteras att de framkomna resultaten och slutsatserna endast baseras på de genomförda undersökningarna. Därför kan färger med ett dåligt resultat i denna undersökning fungera bra i andra sammanhang. Denna rapport redovisar resultaten efter två års utomhusexponering. Acceptabelt testresultat har följande färgsystem fått (en fullständigare beskrivning av systemen finns i bilaga A): FärgNamn toppfärg system

Tillverkare/fabrikat/ säljställe

Spädningsmedel (Grundning+toppfärg)

1*

Alcro Bestå Täckfärg

Alcro-Beckers

Vatten

6

Beckers Perfekt akrylat

Alcro-Beckers

Vatten

7

Beckers Tradition linoljefärg

Alcro-Beckers

Lösn medel

13

Caparol Fasadakrylat

Caparol

Lösn medel + vatten

15

Scala Oden Silikonalkydfärg

Colorex/Scala

Lösn medel

17

Lasol Fasadmatt

Engwall&Claesson

Lösn medel + vatten

22

Demidekk Optimal

Jotun/Scanox

Vatten

23

Drygolin Extrem

Jotun/Scanox

Lösn medel

24

Linoljefärg

Kulturhantverkarna

Lösn medel

35

Butinox 4 Fasademaling Scanox

Lösn medel + vatten

38

Nordica Eko

Teknos

Lösn medel + vatten

39

Woodex Täcklasyr

Teknos

Vatten

41

Uteakrylat

Alpina/Byggmax/Caparol

Lösn medel + vatten

43

Pinja Pro Top

Tikkurila/Alcro-Beckers

Vatten

44*

Alcro Bestå Täckfärg

Tikkurila/Alcro-Beckers

Vatten

* Olika grundbehandlingar. 4

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

1

Inledning För att undersöka hur testpanelerna klarade olika exponeringssituationer används fyra olika exponeringsstationer i Sverige; Stockholm, Umeå/Vindeln, Borås och Bohus Malmön på Västkusten (i den första Folksam-provningen användes endast en exponeringsstation). Testpanelerna är monterade både i 45º lutning mot söder och vertikalt mot norr, detta för att kunna jämföra effekterna av väderlekens påverkan på en vanlig husvägg. Den vinklade panelen drabbas av en accelererad åldring/ nedbrytning av färgen som är 2–3gånger så stor som en normal exponering. 45 av marknadens vanligaste utomhusfärger och helt obehandlad granpanel ingår i testet. Denna rapport redovisar resultaten efter två års exponering. Representanter från SVEFF, Sveriges Färgfabrikanters Förening har bidragit med synpunkter på försöksuppställningen. De har även gett sin syn på vilka färger som borde ingå i studien. Provningen omfattar uppskattningsvis 80–90 procent av färgerna för träfasader på den svenska marknaden. I rapporten ges bakgrunden till projektet och en beskrivning av metodik och utförande. Projekttiden är två år, från 2005 till 2007. Liksom det tidigare projektet genomförs detta under vetenskaplig ledning av IVF Industriforskning och utveckling AB.

2

Bakgrund och problemställning Målade träkonstruktioner ska uppfylla en mängd krav. Färgen ska ge ett hus och dess fasad ett önskat utseende och samtidigt skydda fasaden mot klimatet. På senare tid har även det faktum att färgen ska vara så miljöanpassad som möjligt hamnat i fokus. Ett omfattande utvecklingsarbete för att byta ut riskabla kemikalier har därför skett i färgindustrin. Det svenska klimatet ställer speciella krav på färgen och ibland blir det problem. Nedan ges exempel på ”nya” färgrelaterade problem som under senare år har drabbat tusentals hus. Problemen har ofta uppstått bara något eller några år efter målningen. • Rötskadade träfasader • Påväxt av mögel och alger • Kraftigt krackelerande färg/sprickbildning/flagning • Kulörändring (ej färgäkta pigment) • Kulörändring (utfällning av fyllnadsmedel) • Onormalt snabb åldring (kritning och flammighet) Faktorer som kan ge upphov till dessa problem är förändring av biocider så att färgernas skyddsverkan försämrats, förändring av råvaror, förändrad luftföroreningssituation och ändrade klimatförhållanden. Som konsument av färg har man idag små möjligheter att få reda på vad det är man köper. Färgvalet styrs istället ofta av erfarenhet av en viss produkt, marknadsföring och pris (tron att ett högre pris betyder en bättre kvalitet). Färgers funktion

IVF-rapport 07/13

5


Folksams färgtest – 2

har stort intresse för både konsumenter och andra större brukare av färg. Att måla ett hus är ett stort och kostsamt projekt och väljer man ”fel” färg kan konsekvenserna bli omfattande.

3

Syfte och mål Studien syftar till att på ett vedertaget och opartiskt sätt testa ett antal relevanta parametrar hos målade träpaneler. Detta för att ge konsumenter och yrkesmålare ett bättre underlag vid val av utomhusfärg. Proverna görs på ”riktiga” träpaneler exponerade för ett verkligt klimat.

4

Projekt och referensgrupp Projektgrupp Stefan Hjort (projektledare) Gunilla Bok (doktorand)

Arne Finman/Dan Johansson/ Heléne Karlsson/Magnus Lövgren/ Göran Palmers

IVF Göteborgs universitet, Institutionen för Växt och Miljövetenskap.

IVF

Referensgrupp Jan Ahlbom (länsmiljöingenjör) Ulf Duus (toxikolog) Jan Snaar (miljöchef)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Projekt Grön Kemi Folksam

Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF) har bidragit med rådgivning i samband med försöksupplägg samt färgval.

5

Färger Totalt omfattar studien 45 färgsystem. Dessutom ingår obehandlad granpanel. Förutom de traditionella färgerna från de stora tillverkarna ingår även olika oljor och färger som säljs på lågprisvaruhus och byggmarknader. Även s k industriprodukter som används av trähusfabrikanter ingår. Alla färgerna köptes i butik utom ”Pinja”-produkterna i färgsystem 43 och 44. De produkterna är avsedda för industriell målning av träpaneler och de togs direkt från en produktionsanläggning. Samtliga färger har sparats som referens. Representanter från Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF, har bistått i valet av färger. Provningen omfattar uppskattningsvis 80–90 procent av färgerna för träfasader på den svenska marknaden. En komplett tabell med beskrivning av de olika färgsystemen finns i bilaga A.

6

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

6 6.1

Metodik vid framtagning av provpanelerna Material/virke för provpanelerna Panel av gran (Picea abies) har använts i de aktuella testerna, eftersom i princip all utomhuspanel i Sverige är av gran. (I Svensk Standard SS-EN 927-3 ”Färger och färgsystem för målning på trä utomhus – Del 3: Testprocedur för naturlig åldring”, står det dock att testpaneler ska vara av furu.) Virket var finsågat och noga utvalt för att vara så enhetligt som möjligt samt av god kvalitet. Virket beställdes färdigkapat från Derome Såg AB i Varberg. • Sågning av virket skedde den 11 oktober 2004. • Torkning av virket skedde från sågningstillfället fram till den 14 oktober 2004. • Klyvning och kapning skedde den 18 oktober 2004. Dimensionen på panelerna är 375 x 145 x 22 (L x B x H) mm. I nederkant har panelerna en s k droppnäsa. Då virket anlänt till IVF förvarades det i ett uppvärmt och ventilerat utrymme. Fuktkvoten i panelen uppmättes vid leveransen till mellan 15,3 och 17,8 %. För att kontrollera att träet var fritt från mikrobiell påväxt skickades fem panelbrädor för analys till Gunilla Bok på Institutionen för Växt- och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet. De fem provbitarna valdes ut för att de var de ”sämsta” vad gällde smutsfläckar. Analysen visade att virket var fritt från mögelpåväxt. Målnings- och monteringsarbetet gjordes inomhus.

7

Metodik vid målningsarbetet

7.1

Arbetsgång vid målningen Färgsystemen målades på testpanelerna enligt färgtillverkarens anvisningar. Inför målningen förbereddes färgen enligt instruktion från tillverkaren. Om instruktioner inte fanns förbereddes färgen på liknade sätt som övriga färger i samma kategori. I anslutning till målningen mättes temperatur och relativ luftfuktighet. Före och efter målningen vägdes burk och pensel tillsammans. Nya penslar användes till varje strykning. Pålagd färgmängd registrerades och skikttjockleken beräknades därefter. Varje skikt torkades enligt tillverkarens instruktioner. Om instruktioner saknades fick varje skikt torka tills det var torrt (16–24 timmar) innan nästföljande skikt applicerades.

7.2

Beräkning och kontroll av färgåtgång Utifrån påförd färgmängd beräknades den teoretiska skikttjockleken. Därefter gjordes en avstämning mot tillverkarens angivna sträckförmåga. Sträckförmågan är det antal kvadratmeter som en liter färg täcker.

IVF-rapport 07/13

7


Folksams färgtest – 2

Beräkning av teoretisk skikttjocklek Teoretisk skikttjocklek, t, beräknas enligt formeln nedan. Noteras bör att formeln inte beaktar underlagets absorptionsförmåga. Den beräknade tjockleken motsvarar ett färgskikt på en slät glasskiva. Formeln för den teoretiska skikttjockleken, t: t

=

m ⋅ uvol A⋅ ρ

[m]

m

=

färgåtgång

[kg]

A

=

Målad area

[m²]

ρ

=

densitet

[kg/m³]

uvol =

volymtorrhalt [%]

Beräkning av praktisk sträckförmåga Genom att beräkna den praktiska sträckförmågan och sedan jämföra den med det intervall som tillverkaren har uppgett, får man en uppfattning om ”rätt” mängd färg har använts. Formel för den praktiska sträckförmågan, Spr: Spr =

8

A⋅ ρ m ⋅ 1000

[m2/l]

m

=

färgåtgång

[kg]

A

=

Målad area

[m2]

ρ

=

densitet

[kg/m3]

Konstruktion och utformning av provpanelerna Provpanelerna har ändträbehandlats i enlighet med färgtillverkarnas rekommendationer. Detta är i överensstämmelse med ”standardbehandling” för träpaneler. (I Svensk Standard SS-EN 927-3 ”Färger och färgsystem för målning på trä utomhus – Del 3: Testprocedur för naturlig åldring”, står det dock att singulära träpaneler med förseglade ändar ska användas.) Varje testad färg målades upp på 25 paneler. En panel arkiverades inomhus som referens. Totalt exponerades 1 104 paneler (46 system x 24 paneler) på de fyra exponeringsstationerna. Enligt vedertagen teststandard exponerades panelerna i 45º lutning mot söder. Som en komplettering exponerades paneler mot norr i 90º lutning.

8

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

Bild 1

Konstruktion och utformning av provpanelen samt provrack.

9

Exponering av testpanelerna För att undersöka effekten av det geografiska klimatet genomfördes testerna på fyra olika platser i landet. • Bohus Malmön, Kvarnvik (Korrosionsinstitutet). Panelerna placerades ut den 20 april 2005. Ettårsavläsningen gjordes den 3 maj 2006 och tvåårsavläsningen den 11 april 2007. • Borås (SP). Panelerna placerades ut den 13 april 2005. Ettårsavläsningen gjordes den 21 april 2006 och tvåårsavläsningen den 11 april 2007. • Stockholm, Bogesund (SP/Trätek). Panelerna placerades ut den 21 april 2005. Ettårsavläsningen gjordes den 18 april 2006 och tvåårsavläsningen den 12 april 2007. • Vindeln, nordväst om Umeå (SLU). Panelerna placerades ut den 10 maj 2005. Ettårsavläsningen gjordes den 24 april 2006 och tvåårsavläsningen den 13 april 2007. Klimatet under provperioden redovisas i bilaga D.

Vindeln

Stockholm

Bohus-Malmön Borås

Bild 2

IVF-rapport 07/13

De olika exponeringsstationerna.

9


Folksams färgtest – 2

10

Provade parametrar De parametrar som studerades var: • Mögelpåväxt • Algpåväxt • Krackelering (sprickbildning) • Avflagning • Skillnad beroende på den geografiska placeringen • Skillnad beroende på testpanelens exponering (45º lutning mot söder alternativt 90º lutning mot norr) I huvudsak har Svensk Standard SS-EN 927-3 ”Färger och färgsystem för målning på trä utomhus – Del 3: Testprocedur för naturlig åldring”, legat till grund för bedömningen. Vid avsteg från standarden har detta noterats. Granskningen av panelerna efter ett år och två år gjordes på respektive exponeringsstation. Panelerna studerades okulärt och med en lupp med 10 x förstoring. För att få korrelation till den tidigare studien användes ett antal paneler därifrån som bedömingsreferens. I vissa fall var det osäkert om det var mögelpåväxt på panelerna eller om de bara var smutsiga. I tveksamma fall togs en provbit loss från provpanelen för vidare ananlys på laboratorium.

10.1

Mögel- och algpåväxt Bedömningen av mögel- och algpåväxt baserades på standard ASTM C 1338, MIL-STD – 810C med bedömningskriterier enligt nedanstående tabell. Not. MIL-standarden är en fuktkammartest vars skala används som utgångspunkt för vår bedömning. Provytan var lika med panelens yta. I nedanstående tabell redovisas bedömningskriterierna för påväxt (anpassade för att få överensstämmelse med övriga utvärderingsparametrar).

10

Grad

Mängd av påväxt Procent av ytan som täcks av påväxt

Anmärkning

0

Ingen

0

1

Antydan

1 – 10

Mycket begränsad påväxt kan iakttas med endast enstaka kolonier. Knappt synligt för blotta ögat

2

Lätt

11 – 30

Tydlig påväxt kan iakttas

3

Påtaglig

31 – 60

En mycket tydlig påväxt kan iakttas

4

Stor

61 – 80

Stor påväxt kan iakttas

5

Kraftig

80 – 100

Massiv påväxt kan iakttas

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

10.2

Krackelering (sprickbildning) Som ett mått på färgskiktets beständighet mot nedbrytning anges graden av krackelering eller sprickbildning. Sprickornas antal bedömdes i en skala från 0 till 5. Klass 0 betyder inga iakttagna fel och klass 5 ett tätt mönster av sprickor. (Mätningen baseras på standard, SS 18 42 04 ”Färg och lack – Bedömning av nedbrytningen av färgskikt – Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel – Del 4: Beteckning för sprickbildningsgrad” och SS 18 42 01 ”Färg och lack – Bedömning av nedbrytningen av färgskikt – Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel – Del 1: Allmänna principer och skalor”. ) Provytan var lika med panelens yta.

10.3

Avflagning Kompletterande mätningar av flagningsgrad har gjorts. Graden av flagning bedömdes i omfattning respektive utifrån den genomsnittliga storleken av yta som frilagts. Bedömningen ges i en skala 0 till 5. Klass 0 anger ingen avflagnad yta och klass 5 anger minst 15 % avflagnad yta. (Mätningen baseras på standard, SS 18 42 05 ”Färg och lack – Bedömning av nedbrytningen av färgskikt – Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel – Del 5: Beteckning av flagningsgrad”.) Provytan var lika med panelens yta.

10.4

Hur värdera resultatet? Vår bedömning är att grad 0 och 1 innebär en yta utan egentliga problem, 2 betyder att man kan se en del smärre problem men att de inte upplevs som allvarliga fel av gemene man. Betyg 3 upplevs nog av de allra flesta som ett reellt problem och 4 och 5 är helt oacceptabelt för de flesta människor.

11

Resultat från mätningarna I bilaga B redovisas resultatet beträffande mögelpåväxt, sprickbildning/krackelering och avflagning, för samtliga testpaneler. I bilaga C finns bilder i olika förstoringsgrader. Bilderna är tagna efter två års utomhusexponering.

11.1

Klimat Klimatdata för de olika mätstationerna redovisas i bilaga B. Förutom data för den aktuella mätperioden redovisas normalvärdena för mätstationen. Observera att mätperioden som ligger till grund för normalvärdena varierar mellan de olika stationerna. Det man kan konstatera är att klimatet under mätperioden jämfört med normalvärdena verkar ha varit: • Varmare • Mer nederbördsrikt (ej Vindeln) • Fuktigare (högre relativ luftfuktighet)

IVF-rapport 07/13

11


Folksams färgtest – 2

11.2

Exponeringsort Studien har kunnat visa på stora skillander mellan exponeringsort och hur väl färgsystemen har fungerat. Generellt sett har panelerna placerade på Bohus-Malmön klarat sig bäst. Flest problem med påväxt av mögel har panelerna i Stockholm följt av dem i Borås, se bild nedan.

Mögelpåväxt

0,20 0,15 0,10

Bild 3

Vindelnnorr

Vindelnsyd

Stockhol Stockholmnorr m-norr

BohusMalmönsyd BohusMalmönnorr

Borås-norr

0,00

StockholmStockhol syd m-syd

0,05

Borås-syd

% av tot ant anm

0,25

Procentuell fördelning av mögelpåväxt på de olika fältmätningsstationerna. Totalt fanns 1 763 anmärkningar.

När det gäller sprickbildning och krackelering är det panelerna i söderläge i Vindeln är de som drabbats värst . En möjlig förklaring till att panelerna i Vindeln är så hårt drabbade kan vara långvarig solbestrålning under sommarmånaderna. Även de kalla vintrarna kan ha bidragit. Panelerna i söderläge är mer än dubbelt så hårt drabbade som de i norrläge, generellt sett. De allra flesta färgerna klarade sig dock bra från problem. Där problem finns är det i första hand slamfärger som har drabbats och i några fall linoljefärger. Sprickbildning och krackelering 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

Bild 4

12

Vindelnnorr

Vindelnsyd

StockholmStockhol norr m-norr

Stockhol Stockholmsyd m-syd

BohusMalmönsyd BohusMalmönnorr

Borås-norr

Borås-syd

0,00

Procentuell fördelning av sprickbildning och krackelering på de olika fältmätningsstationerna. Totalt fanns 368 anmärkningar.

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

Beträffande avflagning av färgskiktet är panelerna i söderläge i Vindeln klart överrepresenterade. En möjlig förklaring till att panelerna i Vindeln är så hårt drabbade kan vara den starka solbestrålning under sommarmånaderna. Även de kalla vintrarna kan ha bidragit. Panelerna i söderläge är mer än dubbelt så hårt drabbade som de i norrläge, generellt sett. De allra flesta färgerna klarade sig dock bra. Där problem uppstått är det i första hand slamfärger som har drabbats och i några fall linoljefärger.

Bild 5

11.3

Vindelnnorr

Vindelnsyd

StockholmStockhol norr m-norr

StockholmStockhol syd m-syd

BohusMalmönsyd BohusMalmönnorr

Borås-norr

0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

Borås-syd

% av tot ant anm

Avflagnad yta

Procentuell fördelning av avflagning på de olika fältmätningsstationerna. Totalt fanns 198 anmärkningar.

Exponeringssituation Testpanelerna var orienterade dels i 45° lutning mot söder, dels 90° lutning mot norr. När det gäller sprickbildning/krackelering och avflagning finns det ett klart samband mellan exponeringssituation och resultat; de paneler som har suttit i 45° lutning mot söder uppvisar flest problem. Beträffande mögelpåväxt har panelerna mot söder fått 67 % av anmärkningarna. I vissa fall finns det dock färgsystem som har fungerat sämre i norrläget, exempelvis alla slamfärger i falu-rödfärgskulör. En trolig orsak till detta är att i söderläge får den röda kulören så hög yttemperatur att mögelsvamparna slås ut (den normala kulören på testpanelerna är vit). Andra färgsystem som haft mer problem i norrläge än i söderläge är 21 (Borås och Stockholm), 23 (Borås), 32 (Borås och Stockholm), 34 (Borås), 37 (Borås och Stockholm). Någon gemensam nämnare mellan de färgsystem som uppvisat detta beteende har inte gått att finna inom ramen för detta projekt (såväl vattenburna färger som lösningsmedelsburna färger har drabbats, även bindemedelstypen varierar).

11.4

Vad har hänt sedan 2006? År 2006 gjordes en första avläsning av tillståndet hos panelerna. Då hade det gått ett år sedan de sattes upp på de fyra exponeringsstationerna. Nio färger bedömdes då ha påtagliga problem, framförallt med mögelpåväxt. I stort sett har dessa färger fortfarande störst problem. Mögelpåväxten har dessutom förvärrats. Många färger som fungerade bra vid avläsningen 2006 har försämrats markant och fått ett dåligt resultat 2007.

IVF-rapport 07/13

13


Folksams färgtest – 2

11.5

Vilka färgsystem har fungerat bäst? Variationen mellan hur färgerna har klarat utomhusexponeringen är mycket stor. Av de 45 undersökta färgsystemen uppvisar 15 ett acceptabelt resultat, se tabell nedan. Övriga 30 färgsystem uppvisar påtagliga problem (minst 3 på den 5-gradiga skalan där 0 betyder inga problem och 5 stora problem) på minst två exponeringorter.

FärgNamn toppfärg system

Tillverkare/fabrikat/ säljställe

Spädningsmedel (Grundning+toppfärg)

1*

Alcro Bestå Täckfärg

Alcro-Beckers

Vatten

6

Beckers Perfekt akrylat

Alcro-Beckers

Vatten

7

Beckers Tradition linoljefärg

Alcro-Beckers

Lösn medel

13

Caparol Fasadakrylat

Caparol

Lösn medel + vatten

15

Scala Oden Silikonalkydfärg

Colorex/Scala

Lösn medel

17

Lasol Fasadmatt

Engwall&Claesson

Lösn medel + vatten

22

Demidekk Optimal

Jotun/Scanox

Vatten

23

Drygolin Extrem

Jotun/Scanox

Lösn medel

24

Linoljefärg

Kulturhantverkarna

Lösn medel

35

Butinox 4 Fasademaling Scanox

Lösn medel + vatten

38

Nordica Eko

Teknos

Lösn medel + vatten

39

Woodex Täcklasyr

Teknos

Vatten

41

Uteakrylat

Alpina/Byggmax/Caparol

Lösn medel + vatten

43

Pinja Pro Top

Tikkurila/Alcro-Beckers

Vatten

44*

Alcro Bestå Täckfärg

Tikkurila/Alcro-Beckers

Vatten

* Olika grundbehandlingar.

11.6

Samband mellan resultat och färgtyp/färgfabrikat Några entydiga resultat såsom att färger baserade på ett visst bindemedel är bättre än färger baserade på ett annat är svårt att utläsa ut men vissa slutsatser kan ändå dras. Av de 15 toppfärger som uppvisat acceptabla resultat är sju baserade på ett vattenburet akrylatlatexbindemedel. Generellt sett har färger baserade på akrylatlatexbindemedel klarat sig bra. Dock finns det några sådana färger med sämre resultat, exempelvis färgsystem 20 och 25.

14

IVF-rapport 07/13


Folksams färgtest – 2

Bland de övriga färger som har fått acceptabla resultat har tre formulerats med vattenburet alkyd/akrylatbindemedel, två med lösningsmedelsbaserad silikonalkydbindemedel, två med lösningsmedelsbaserad linoljebindemedel och en med vattenburet alkyd/linolja bindemedel. Noterbart är att ingen färg som är lösningsmedelsbaserad med ett alkydbindemedel, dvs traditionell målarfärg, har fått acceptabelt resultat! Beträffande olika färgfabrikat är det oftast så att det finns både bra och mindre bra testresultat hos de olika färgtillverkarna.

11.7

Mögel Mögel är ett samlingsnamn för en grupp mikrosvampar som har anspassat sig för snabb tillväxt. Näringskraven är små och det är framför allt tillgången på vatten som styr tillväxten. En mögelsvamp består av hyfer, konidier och sporer, vilka alla är små strukturer. En spors diameter är mellan 2–5 mm och en hyf cirka 2–3 mm bred. Tillsammans bildar de ett mycel och det är mycelet som vi ser med blotta ögat och kallar för mögel. Mögelsvampar sprider sig med hjälp av sporerna. I luften finns det alltid sporer men det är på sensommaren och den tidiga hösten som har högsta sporhalterna kan uppmätas. På målade träpaneler är släktet Cladosporium och arten Aurobasidium pullulans de vanligast förekommande svamparna. Dessa svampar kännetecknas av att de klarar av stark solbestrålning och långa perioder av torka. De kan också snabbt sätta igång sin metabolism när tillgången på vatten blir tillräcklig (75–80 % RF). De är mörkt pigmenterade för att klara UV-strålningen och det är den mörka pigmenteringen som gör att de syns som mörka fläckar på en fasadbräda.

12

Slutsatser Vad kan man dra för slutsatser av denna undersökning? • Färgerna skiljer sig mycket och de har klarat utomhusexponeringen. 1/3-del av de undersökta färgerna har fått acceptabla resultat, vissa till och med mycket bra resultat. 2/3-delar av färgerna har fått ett resultat som vi bedömt som icke acceptabelt. Några av dessa färger är riktigt dåliga och har en så kraftig mögelpåväxt att det ligger nära till hands att ifrågasätta utvecklingsarbetet och provningsarbetet bakom dess färger • Bland de färger som har fungerat bäst finns många sk miljövänliga färger • Bland de färger som har fungerat sämst är de lösningsmedelsbaserade färgerna överrepresenterade • Någon korrelation mellan pris och kvalitet har varit svårt att utläsa • Vissa av de sämsta färgerna har uppvisat likartade problem på alla fyra exponeringsstationerna.

IVF-rapport 07/13

15


Bilaga A

Grundolja Alcro Bestå grundolja Alcro Grundolja V Alcro Impregnerande grundolja 90 Alcro Impregnerande grundolja 90 Beckers Impregnerande grundolja Beckers Elit grundolja Beckers Tradition linoljefärg (förtun)

H2O Lsm x x x x x x x

Beckers Impregnerande grundolja

x

Caparol Grundolja Caparol Grundolja Fasadgrundolja LF Scala Grundolja Cuprinol Impreg grundolja Penetrerande grundolja Lasol linoljefärg Grundolja 98 Grundolja 98 Grundolja 98 Visir Extra Visir Grundning Impregneringsolja linolja Grundolja LIWA Grunderingsolja Obehandlat trä Liwell grundolja Djupgrund Tinova V Impregeringsolja Tinova V Impregeringsolja Tinova V Impregeringsolja Tinova V Impregeringsolja Tinova V Impregeringsolja

x x

x x x x x x

x x x x x

Sigma Life grundolja

IVF-rapport 07/13

Nordica grundolja Woodex Grundolja Aqua Grundolja Grundolja Reflekt grundolja Tikkurila Pinja Oil Tikkurila Pinja Oil

x x x

x x x x x x

x x

x x

x x x x

Grundfärg Alcro Bestå grundfärg Alcro Utomhusgrundfärg Alcro Utomhusgrundfärg Alcro Utomhusgrundfärg Beckers Villafärg (förtun) Beckers Perfekt trägrund Beckers Tradition linoljefärg (förtun) Beckers Tradition Falu Rödf (förtun) Beckers Oljefärg (förtun) Slamfärg Röd Slamfärg Grå Caparol Fasadgrund Caparol Fasadgrund Fasadgrund LF Scala utegrund Cuprinol Trägrund Alkydgrund 4000 Lasol linoljefärg Exteriör grund Exteriör grund Exteriör grund Linoljegrundfärg Trägrund LIWA Utegrund Obehandlat trä Liwell Utegrund Unik husfärg Tinova V Trägrund Tinova Utegrund Tinova V Trägrund Tinova V Trägrund Butinox Oljegrunning Ljunga utegrund Äkta Linoljefärg Nordica Utegrund Nordica Utegrund Grundfärg Grundfärg Reflekt Utegrund Tikkurila Pinja Pro Primer Tikkurila Pinja Pro Primer Utegrund Utegrund

Förklaringar Vattenburen grundolja eller färg H2 O Lsm Lösningsmedelsbaserad grundolja eller färg Akr Akrylatfärg

Alk Alk/akr Alk/lin

H2O Lsm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x

Folksams färgtest – 2

16

Färgsystem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Beskrivning av färgsystemen Toppfärg H2O Lsm Akr Alk Alk/akr Alk/lin Lin Silikonalk Slam Tillverkare/fabrikat/säljställe Alcro-Beckers Alcro Bestå Täckfärg x x Alcro-Beckers Alcro Allmoge x x Alcro-Beckers Alcro Front V x x Alcro-Beckers Alcro Stugfärg x x Alcro-Beckers Beckers Villafärg x x Alcro-Beckers x Beckers Perfekt akrylat x Alcro-Beckers Beckers Tradition linoljefärg x x x Alcro-Beckers Beckers Tradition Falu Rödfärg x Alcro-Beckers Beckers Oljefärg x x x Bruksbalken Slamfärg Röd x x Bruksbalken Slamfärg Grå x Caparol x Caparol Alkydoljefärg x Caparol x Caparol Fasadakrylat x Caparol Oljetäcklasyr LF x x x Colorex/Scala Scala Oden Silikonalkydfärg x Cuprinol Cuprinol Fasadfärg x x Engwall&Claesson x Lasol Fasadmatt x Engwall&Claesson Lasol linoljefärg x x Flugger 98 Täcklasyr x x Flügger Uteakrylat 25 x x Flügger Extreör Finish x x Flügger x Demidekk Optimal x Jotun/Scanox Drygolin Extrem x x Jotun/Scanox Linoljefärg x x Kulturhantverkarna Uteakrylat x x Landora LIWA TÄCK x x Liwa Obehandlat trä Liwell uteakrylat x x Liwell/Överskottsbolaget Unik husfärg x x Norrön Nordsjö Kultur x x Nordsjö Tinova Oljetäckfärg x x Nordsjö Tinova V Täcklasur x x Nordsjö Tinova V Täckfärg x x Nordsjö Tinova VX x x Nordsjö Butinox 4 Fasademaling x x Scanox Sigmacryl 22 x x Sigma x Äkta Linoljefärg x Teknos Nordica Eko x x Teknos Woodex Täcklasyr x x Teknos Oljefärg x x Alpina/Byggmax/Caparol Uteakrylat x x Alpina/Byggmax/Caparol Reflekt Oljefärg x x Rusta/Colorex Pinja Pro Top x x Tikkurila/Alcro-Beckers Alcro Bestå Täckfärg x x Tikkurila/Alcro-Beckers Uteakrylat x x Hornbach/Schulz Oljefärg x x Hornbach/Schulz

Alkydfärg Alkyd/akrylatfärg Alkyd/linoljefärg

Lin Silikonalk Slam

Linoljefärg Silikonalkydfärg Slamfärg


IVF-rapport 07/13

Bilaga B

Resultat

Mögelpåväxt

Färgsystem Borås-syd Borås-syd Borås-syd Borås-norr Borås-norr Borås-norr Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-norr Stockholm-norr Stockholm-norr Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-norr Vindeln-norr Vindeln-norr Summa

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11

2 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 2 2 1 0 0 1 0 1 27

3 4 5 4 4 3 3 0 1 0 0 0 0 4 4 4 4 3 4 2 0 1 1 1 0 52

4 4 4 4 1 2 0 2 2 2 0 0 1 2 3 3 2 1 2 1 0 2 1 1 1 41

5 4 4 5 1 1 4 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 3 5 1 3 2 0 0 0 53

Antal anmärkningar hos de olika färgsystemen - 0 betyder ingen påväxt, 5 betyder kraftig påväxt Varje färgsystem testades på 24 paneler, på varje teststation användes 3 paneler mot syd och 3 mot norr

6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 13

8 0 1 0 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 5 5 51

9 4 5 5 1 1 5 1 1 1 0 0 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 0 1 72

10 0 0 0 3 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 2 1 27

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

12 5 5 5 4 5 5 2 3 2 1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 88

13 2 2 3 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 29

14 4 4 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 31

15 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 17

16 3 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 32

17 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18

18 4 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 26

19 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 37

20 4 5 5 3 4 3 3 2 2 1 0 0 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 3 66

21 3 2 5 5 5 5 0 0 1 0 1 0 3 5 4 5 5 5 0 0 1 0 0 1 56

22 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14

23 2 1 1 1 4 3 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 28

24 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14

25 5 5 5 2 4 3 2 2 2 0 0 1 5 5 5 3 1 2 5 5 5 2 1 1 71

26 4 5 5 2 4 3 3 3 3 0 0 0 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 1 2 63

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 3 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 3 3 4 5 3 2 1 0 1 0 1 41

29 5 5 5 3 3 4 4 3 3 1 1 0 5 5 4 3 5 3 5 5 5 1 2 2 82

30 4 5 5 3 5 4 2 2 3 0 2 0 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 81

31 3 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 26

32 2 2 2 5 5 4 1 1 1 0 0 1 3 3 3 5 5 4 1 1 2 0 1 0 52

33 3 3 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 49

34 3 4 3 4 5 4 1 0 1 0 0 1 3 5 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 45

35 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17

36 5 5 5 2 1 2 2 2 3 0 0 1 4 5 4 2 1 1 5 5 5 2 1 1 64

37 1 1 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 26

38 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

39 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11

40 5 5 5 4 5 3 2 3 2 0 0 0 5 5 5 2 2 3 5 5 5 2 0 1 74

41 2 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 0 32

42 3 4 4 1 3 3 0 1 0 1 0 0 4 3 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 38

43 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11

44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7

45 5 5 4 1 1 1 2 3 3 1 0 0 3 3 4 1 1 1 2 2 3 0 0 0 46

Folksams färgtest – 2

17


Resultat

Sprickbildning/krackelering

Färgsystem Borås-syd Borås-syd Borås-syd Borås-norr Borås-norr Borås-norr Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-norr Stockholm-norr Stockholm-norr Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-norr Vindeln-norr Vindeln-norr Summa

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Antal anmärkningar hos de olika färgsystemen - 0 betyder inga fel, 5 betyder tätt mönster av sprickor Varje färgsystem testades på 24 paneler, på varje teststation användes 3 paneler mot syd och 3 mot norr

6 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10

8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 27

9 10 11 0 1 5 0 1 5 1 1 5 0 1 5 0 0 5 0 1 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 1 5 0 1 5 1 1 5 0 3 5 0 3 5 0 2 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 2 2 5 1 5 5 1 4 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 6 39 120

12 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 5 5 0 0 0 23

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 16

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

23 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

24 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 12

25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13

30 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12

31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

32 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

34 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 5 3 1 1 26

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

40 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

Folksams färgtest – 2

18

Bilaga B

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IVF-rapport 07/13


IVF-rapport 07/13

Bilaga B

Resultat

Avflagning

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 14

9 10 11 0 0 5 0 1 5 0 1 5 0 0 4 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 4 5 0 2 5 0 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 4 5 0 5 5 0 4 5 0 0 5 0 0 5 0 2 5 0 33 119

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 9

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 0 0 16

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

Folksams färgtest – 2

Färgsystem Borås-syd Borås-syd Borås-syd Borås-norr Borås-norr Borås-norr Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-syd Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Bohus-Malmön-norr Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-syd Stockholm-norr Stockholm-norr Stockholm-norr Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-syd Vindeln-norr Vindeln-norr Vindeln-norr Summa

Antal anmärkningar hos de olika färgsystemen - 0 betyder ingen avflagning, 5 betyder minst 15 % avflagnad yta Varje färgsystem testades på 24 paneler, på varje teststation användes 3 paneler mot syd och 3 mot norr

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Folksams färgtest – 2

Bilaga C

Mögelskadat färgsystem - färg 40 Färg 40 - provningsstation Vindeln. Observera hur svamphyferna letar sig ner i färgens porer (tredje bilden uppifrån).

20

IVF-rapport 07/13


IVF-rapport 07/13

Klimat Bilaga D

Folksams färgtest – 2

21


22

Folksams färgtest – 2

IVF-rapport 07/13


Påväxt av mögel Bedömningskriterier för mögelpåväxt Grad 0 1 2 3 4 5

Mängd av påväxt Ingen Antydan Lätt Påtaglig Stor Kraftig

2 0 0 6 Syd - 45 grader

Stockholm

Borås

Vindeln

Bohus-

Stockholm

2 0 0 7 Borås

Vindeln

Malmön Panel 1 2 3 Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja

Alcro Flügger Landora Liwell Nordsjö Schulz*** Sigma Caparol Cuprinol Flügger Nordsjö Alpina* Beckers Caparol Colorex** Norrön Nordsjö

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

BohusMalmön

Panel 1 2

3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Stugfärg Uteakrylat 25 Uteakrylat Liwell uteakrylat Tinova V Täckfärg Uteakrylat Sigmacryl 22 Oljetäcklasyr LF Fasadfärg Extreör Finish Tinova VX Oljefärg Villafärg Alkydoljefärg Reflekt Oljefärg Unik husfärg Tinova Oljetäckfärg


Alkydolja Alkyd/akrylat Alkyd/akrylat Alkyd/akrylat Oljefärg Oljefärg Oljefärg Linolja Linolja Linolja Slamfärg Slamfärg Slamfärg

Schulz*** Flügger Liwa Nordsjö Alcro Alcro Nordsjö Beckers Engwall&Claesson Teknos Beckers Bruksbalken Bruksbalken*

Oljefärg Täcklasyr 98 LIWA TÄCK Tinova V Täcklasur Allmoge Front V Kultur Oljefärg Lasol linoljefärg Äkta Linoljefärg Tradition Falu Rödfärg Slamfärg Röd Slamfärg Grå

*) Bruksbalken Slamfärg Grå har underkänts på grund av avflagning

2 0 0 6 Norr - 90 grader

Stockholm

Borås

Vindeln

Bohus-

Stockholm

2 0 0 7 Borås

Vindeln

Malmön Panel 1 2 3 Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja

Alcro Flügger Landora Liwell Nordsjö Schulz*** Sigma Caparol Cuprinol Flügger Nordsjö Alpina* Beckers

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

BohusMalmön

Panel 1 2

3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Panel 1 2 3

Stugfärg Uteakrylat 25 Uteakrylat Liwell uteakrylat Tinova V Täckfärg Uteakrylat Sigmacryl 22 Oljetäcklasyr LF Fasadfärg Extreör Finish Tinova VX Oljefärg Villafärg


Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkydolja Alkyd/akrylat Alkyd/akrylat Alkyd/akrylat Oljefärg Oljefärg Oljefärg Linolja Linolja Linolja Slamfärg Slamfärg Slamfärg

Caparol Colorex** Norrön Nordsjö Schulz*** Flügger Liwa Nordsjö Alcro Alcro Nordsjö Beckers Engwall&Claesson Teknos Alcro Bruksbalken Bruksbalken*

Alkydoljefärg Reflekt Oljefärg Unik husfärg Tinova Oljetäckfärg Oljefärg Täcklasyr 98 LIWA TÄCK Tinova V Täcklasur Allmoge Front V Kultur Oljefärg Lasol linoljefärg Äkta Linoljefärg Tradition Falu Rödfärg Slamfärg Röd Slamfärg Grå

*) Bruksbalken Slamfärg Grå har underkänts på grund av avflagning

Prófanir á utanhússmálningu  

Folksam tryggingafélagið prófaði utanhússmálningu, m.a. viðarvarnir og er skemmst frá að segja að segja að í flokkinum Þekjandi viðarvarnir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you