Page 1

AB Treni Balıkesir’den Geçiyor TÜRKİYE’Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE

1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları

3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu


II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak

Savaşın hammaddelerini kontrol altına alınması ihtiyacı(Fonksiyonalizm) Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak Ama Nasıl?

Piyasaların bütünleşmesi mi, Ulusüstücülük mü? Birleşik Devletlerin Avrupası mı, Avrupa Birleşik Devletleri mi?

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ


AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ 1.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951)

Avrupa Topluluğu (1965)

2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957)

Boş Sandalye Krizi(1965) Lüksemburg Uzlaşısı Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması(1993)

Füzyon Anlaşması

1970 Werner Planı Ve Topluluktaki Sıkıntılı Yıllar Ekonomik ve Parasal Birlik (1999)

Tek Avrupa Senedi(1986) Ağırlıklı Oy Sistemi 2009 Lizbon Antlaşması AB Tüzel Kişiliği


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Parlamentosu – Konseyle birlikte yasama faaliyetleri yürütür. – AB kurumlarının demokratik çalışmasını denetler. – AB bütçesini tartışır ve kabul eder. – Ülkeler nüfusuna göre parlamenter gönderir. – Milliyetine göre değil politik görüşüne göre gruplar oluşturulur.

– AP Strasburg’tadır.


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Konseyi (DHBK) – Avrupa Komisyonu Başkanı da katılır. – Avrupa Konseyi Başkanı başkanlık eder. – Yılda en az iki kez toplanır. – Birliğin en yüksek politika yapıcısıdır. – Birliğin politikalarını ve ilerlemesini ele alır.

Avrupa Konseyi (The Council of Europe) ile karıştırılmamalıdır.

Herman Van Rompuy Avrupa Konseyi Başkanı


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Komisyonu

– Siyasi olarak bağımsızdır. – Birliğin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eder.

– Yasama, siyasa ve eylem programlarının başlatılmasından sorumludur. – AP’ye karşı sorumludur. (1999-İbra Olayı)

José Manuel Barroso Avrupa Komisyonu Başkanı


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Konseyi)

– AB ülkelerinin temsilcileri ve bakanlarından oluşur. – Tüzükleri kabul eder ve detaylı kararlar alır.


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI – AB hukuku üye ülke hukuklarından üstündür ve doğrudan uygulanabilir.

– AB hukukunun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanmasını sağlar. – Hükümetlerle AB kurumları arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözer.

– Bireyler, şirketler ve kurumlar da bir AB kurumu tarafından hakkı ihlal edildiğinde başvurabilir.

• ABAD Lüksemburg’tadır. • Strasbourg’taki AİHM ve Lahey’deki UAD ile karıştırılmamalıdır.


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI • Avrupa Sayıştayı

• Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder. • Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir.


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI • Avrupa Merkez Bankası • Tüzel kişiliğe sahip ve bağımsızdır.

• Görevi, Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. • AB'nin para politikasının tespiti ve uygulanması, döviz işlemlerinin yürütülmesi gibi işleri yürütür. • Kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir. • AMB Frankfurt’tadır.


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Ekonomik ve Sosyal Komite

Avrupa Ombudsmanı

Bölgeler Komitesi


AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI – Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) – Lizbon Antlaşması ile oluşturuldu.

– ODGP’nın uygulanmasından sorumludur. – AB’yi yurtdışında 136 temsilcisi ile temsil eder.

Catherine AshtonDışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı


AVRUPA BİRLİĞİ Karar Alma Ülkeler

Oy Ağırlı ğı

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere

29

Polonya, İspanya

27

Romanya

14

Hollanda

13

Belçika, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Portekiz

12

Avusturya, Bulgaristan, İsveç

10

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Slovakya

7

Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya

4

Malta

3

Toplam

345

Nitelikli Çoğunluk (QMV) Ülkelerin çoğunluğu, toplam oyların 255’i gerekli.

Ayrıca herhangi bir ülke Konsey’den ülke nüfuslarının %62’sini oluşturup oluşturmadığını teyit edebilir. Lizbon Antlaşması’nda QMV Konsey’in %55; nüfusun %65’i

Bazı alanlarda oybirliği gereklidir. Genişleme, ODGP, Vergilendirme, gibi.


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ 1. Genişleme

(1973)

İngiltere, İrlanda, Danimarka

2. Genişleme

(1981)

Yunanistan

3. Genişleme

(1986)

İspanya, Portekiz

4. Genişleme

(1995)

İsveç, Avusturya, Finlandiya

5. Genişleme

( 2004)

Macaristan, Litvanya, Çekya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya , GKRY ,Malta

6. Genişleme

2007

Bulgaristan ve Romanya

Aday Ülkeler

2011 itibariyle

Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, İzlanda, Karadağ

Potansiyel Aday Ülkeler

2011 itibariyle

Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova

Stephan Füle Genişlemeden Sorumlu Komiser

http://europa.eu/abc/history/animated_map/index_en.htm


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ ██ Üye ülkeler ██ Aday ülkeler ██ Olası adaylar


TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER İlk resmi Başvuru

(1959)

Ortaklık (Ankara) Anlaşması

(1963)

Katma Protokol

(1970)

Tam Üyelik Başvurusu

(1987)

Gümrük Birliği

(1996)

İlerleme Raporları Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi)

1998’den beri (1999)

Katılım Ortaklığı Belgesi

(2000 ve 2003)

Ulusal Program

(2001 ve 2003)

17 Aralık 2004 Zirvesi Müzakerelerin Başlaması

(2004) 3 Ekim 2005


Müktesebat (Acquis Communautaire) Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Aday ülke katılmak istediği birliğin tüm kurallarını kabul etmeli ve uygulamalıdır.


Müktesebat (Acquis Communutaire) • Avrupa Birliği – Ortak değerlere dayanan, – Sınırların olmadığı tek bir pazara – Ortak politikalara sahip bir entegrasyondur.


AB Kriterleri • Siyasi kriterler – – – – –

Demokrasi Hukukun üstünlüğü İnsan hakları Azınlıklara saygı Kurumsal istikrar

• Ekonomik Kriterler – İşleyen bir piyasa ekonomisi – AB’den gelen rekabetçi baskıların üstesinden gelecek bir ekonomik yapı


AB Kriterleri • Müktesebatın kabulü ve uygulanması – Üyeliğin gereklerini yerine getirebilme yetkinliği – Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin kurallarına sadakat

• AB’nin hazmetme kapasitesi – Derinleşme Vs. Genişleme

• AB Müktesebatının etkili uygulanması – Yeterli kapasite – Yeterli kaynak – İstikrarlı kurumlar


Topluluk Müktesebatı nedir ve neler müzakere edilebilir? • 1950’lerde ilk Avrupa Topluluklarının kuruluşundan bu yana geliştirilmiş yaklaşık 90,000 sayfa yasal belge ortaya çıkmaktadır. (50.000 sayfadan fazlası tarıma ilişkin)      

Avrupa Birliği Antlaşmalarının içerikleri, ilkeleri ve siyasi amaçları, ATAD’ın içtihatları, Antlaşmaların uygulanmasına ilişkin yasama AB’nin deklarasyon ve kararları OGDP’na ilişkin önlemler AB’nin amaçlarına ilişkin oluşturulmuş uluslararası anlaşmalar

• Sadeleştirme çabaları devam etmektedir. • Müzakerelerde Avrupa Konseyi ana sorumlu; Komisyon fiilen sorumludur.

• AP ise bağlayıcı olamayan görüşler hazırlayabilir. Fakat müzakereler bitince Katılım Antlaşmasını onaylar.


TARAMA SÜRECİ Aşamalar

1. Aşama

Süreçler

Belli bir bölümdeki müktesebatın içeriği ve tüm anlamları, Avrupa Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde açıklanır.

2. Aşama

Ulusal uzmanlar Türkiye’deki durumu açıklarlar ve tutumlarını sunar.

3. Aşama

Komisyon üye ülkeler için bir bölümdeki müzakerelerin başlayıp başlayamayacağını tavsiye eden bir tarama sonuç raporu hazırlar.

4. Aşama

Avrupa Konseyi’nde üye ülkeler bir bölümün açılıp açılmaması konusunda karar verir.


MÜZAKERELER

TARAMA

TARAMA RAPORU

TÜRKİYE’NİN POZİSYON BELGESİ

AB ORTAK MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ GEREKEN SAYIDA MÜZAKERE TURU

SÜRECİN SONU

ANLAŞMA SONRASI

GEÇİCİ KAPANIŞ


MÜZAKERE BAŞLIKLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Malların Serbest Dolaşımı İşçilerin serbest dolaşımı Yerl. hakkı ve hizm. sun. serb. Sermayenin serbest dolaşımı Kamu ihaleleri Şirketler hukuku Fikri mülkiyet hukuku Rekabet politikası Mali hizmetler Bilgi toplumu ve medya Tarım ve kırsal kalkınma Gıda güv. veter.ve bitki sağ.pol. Balıkçılık Ulaştırma politikası Enerji Vergilendirme Ekonomik ve parasal politika İstatistik

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Sosyal politika ve istihdam İşletme ve sanayi politikası Trans-Avrupa ağları Bölgesel politika Adli konular ve temel haklar Adalet, özgürlük ve güvenlik Bilim ve araştırma Eğitim ve kültür Çevre Tüketici ve sağlığın korunması Gümrük birliği Dış ilişkiler Dışişleri, Güv. ve Savunma politikası Mali kontrol Mali ve bütçesel hükümler Kurumlar Diğer konular


Müzakere Başlıklarının Özü Ürünlere İlişkin

Piyasaya İlişkin

Ürün ve hizmetlerin iç pazarda uyması gereken kurallar

Serbest Pazar ilkelerini uygulamaya koymayı hedefler.

AB bu alanda esneklik göstermeye yanaşmaz. Gümrük Birliği’nden dolayı oldukça elimizin güçlü olduğu bir alandır..

Rekabet kuralları, devlet yardımları, FMH, kamu alımları, sektörel düzenlemeler gibi.


AB UYUM TABLOSU: Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar

25. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 2006)


AB UYUM TABLOSU: Açılan Fasıllar 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa: 2008)

20. İşletme ve Sanayi Politikası(Almanya 2007)

6. Şirketler Hukuku (Slovenya: 2008)

21. Trans – Avrupa Ağları(Portekiz: 2007)

7. Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya: 2008)

28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması(Portekiz: 2007)

10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 2008)

32. Mali Kontrol(Almanya: 2007)

16.Vergilendirme(Çek Cumhuriyeti: 2009)

27. Çevre (İsveç: 2009)

18. İstatistik(Almanya: 2007)

12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı(İspanya: 2010)


AB UYUM TABLOSU Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar

17. Ekonomik ve Parasal Politika (2007)

26. Eğitim ve Kültür

(2006)


AB UYUM TABLOSU: Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar 1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri)

9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri)

3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış kriteri)

11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri)

5. Kamu Alımları

19. Sosyal Politika ve İstihdam

8. Rekabet Politikası

29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri)


AB UYUM TABLOSU: Taslak Tarama Sonu Raporlarının Henüz Türkiye’ye İletilmediği Fasıllar Konsey’de Görüşülmesi Süren Fasıllar

Komisyon’da Görüşülmesi Süren Fasıllar

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası

13. Balıkçılık 14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri) 15. Enerji 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri) 33. Mali ve Bütçesel Hükümler


Müzakerelerin Sonu •

Müzakereler sürecinde bazı konu başlıkları geçici olarak kapatılabilmekte aday ülke geçiş süresi, AB ise korunma önlemi talep edebilmektedir. – – – –

Geçiş Dönemi İstisnaları Derogasyonlar Geçici Derogasyonlar Korunma Önlemleri

Bütçe ve kurumsal temsil için de kapsamlı müzakereler yürütülür.

Her şey kararlaştırılıncaya kadar hiçbir şey kararlaştırılmamıştır ilkesi vardır.

Aday ülke ile son olarak katılım anlaşması imzalanır.

Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyine onay, AP’na rıza için sunar.

Antlaşma üye devletlerde onay aşamasına girer. Bazı ülkelerde referandum gereklidir.


Teşekkürler www.gmka.org.tr 0266 246 10 00

rer  

eefrfwerfwsefsef

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you