Page 1

ಡ.ಇ.ಕಾಯರ ಯೋಜನೆ ಸಕಾರರ ಪೌರಢಶಾಲೆ, ಕುರುಗಲ್ .


ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನ


ಪೂವರ ಜಾಞನ ಪರೋಕೆಷ 1. ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನ ಎಂದರೆೋನು? 2. ಜೋವಶಾಸತರ ದ ವವಧ ಶಾಖೆಗಳುಯಾವುವು? 3.ಹಂದನಕಾಲದಲಲ ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನವನುನ ಯಾವ ರೋತ ಬಳಸುತತದದ ರು? 4.ಹಾಲುಮಸರಾಗಲುಕಾರಣವೆೋನು? 5.ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನದ ಅನವಯಗಳುಯಾವುವು?


eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉÆòPÁ «eÁÕ£À ( ¸ÉÊmÁ®f) ¸ÀÆPÁëöätÄ fêÀ±Á¸ÀæöÛ ( ªÉÄÊPÉÆæçAiÉÆîf) vÀ½±Á¸ÀæöÛ (eɤnPïì) ºÁUÀÆ fêÀ gÁ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ( §AiÉÆÃPɫĹÖç) UÀ¼ÀÄ fêÀ «eÁÕ£ÀzÀ ««zsÀ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ, fêÀ «eÁÕ£ÀzÀ F ±ÁSÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ( EAf¤AiÀÄjAUï) ¨É¸ÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ vÀ½ vÀAvÀæeÁÕ£À ( eɤmÉPï EAf¤AiÀÄjAUï) ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«d vÀAvÀæeÁÕ£À JA§ £ÀÆvÀ£À «eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ FUÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArªÉ


eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ZÁjwæPÀ »£Éß¯É eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÅ MAzÀÄ «²µÀÖoÀ «eÁÕ£À ±ÁSÉAiÀiÁV EwÛÃa£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉAiÀiÁzÀgÀÄ EzÀgÀ C£ÀéAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀjeÁÕ£ÀªÀÅ Qæ ¥ÀÆ 600 PÀÆÌ »AzÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ w½¢ÝvÀÄÛ. GzÁ: ¸ÀĪÉÄÃjAiÀÄ£ÀßgÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÉÊ£ï ¥Á¤ÃAiÀĪÀ£ÀÄß ¨sÀnÖ E½¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÀUÀvÀªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. Qæ±À 3 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨Á婯ÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ Ff¥ïÖ £À°è ¨sÀnÖ E½¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝzÀÝPÉÌ ¸ÀàµÀÖ zÁR¯ÉUÀ½ªÉ. Qæ±À 1150 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÀnÖ E½¸ÀÄ«PɬÄAzÀ FxÉʯï D¯ÉÆÌúÁ¯ï £ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£À §¼ÀPÉUÉ §AzÀÄ, FUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ EzÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¨Éæqï vÀAiÀiÁj¸À®Ä »lÖ£ÀÄß ºÀĽ §j¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ w½¢zÉ. F PÀæªÀÄ EA¢UÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÉ.


r J£ï J ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀAvÀæeÁÕ£À EzÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð vÀAvÀæ. MAzÀÄ ¥Àæ¨sÉÃzÀzÀ fëUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ vÀ½ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁªÀÄvÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fëUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä EzÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. F vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ fêÀPÉÆñÀzÀ°ègÀĪÀ r J£ï J CtĪÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÁßV «¨sÀf¹, f¯ï E¯ÉPÉÆÖçÃ¥sÉÆgÉƹ¸ï ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À UÁvÀæ ºÁUÀÆ «zÀÄåzÁªÉñÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÉÆqÀØ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄtÄPÀÄUÀ½VAvÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ®Ä¸ÀĪÀÅzsÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÀ¼ÀAvÀºÀ C£ÉÃPÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄUÀĪÀÅ.


CAUÁA±À PÀȶ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸À¸Àå fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀAvÀºÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. CAUÁA±À PÀȶ «zsÁ£ÀªÀÅ F vÀvÀézÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÈ ¢ÝUÉÆArzÉ. ¸À¸ÀåPÁAqÀzÀ vÀÄtÄPÀ£ÀÄß CAUÁA±À PÀȶ ªÀÄzsÀåªÀÄzÀ°èj¹zÀgÉÃ, D PÁAqÀzÀ vÀÄtÄPÀÄ£ÀAzÀ ®PÁëAvÀgÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀ. F «zsÁ£À¢AzÀ CvÀåAvÀ C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÀ¤µÀÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀ°è£ÀÆgÁgÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀȶ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸À¸ÀåzÀ PÀvÀÛj¹zÀ CAUÀ, CAUÁA±À CxÀªÁ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆõÀPÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAwÛvÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ «zsÁ£ÀPÉÌ CAUÁA±À PÀȶ vÀAvÀæeÁÕ£À JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.


vÀzÀÆæ¦ ¸ÀȶÖ:MAzÉà ªÀiÁvÀÈ fêÀPÉÆñÀ¢AzÀ C¯ÉÊAVPÀ jÃwAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀiÁVgÀĪÀ CtÄUÀ¼À ( fãï UÀ¼À) CxÀªÁ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À CxÀªÁ fëUÀ¼À MAzÀÄ Fr ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ vÀzÀÆæ¦ CxÀªÁ PÉÆèãï JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. C£ÀĪÀA²ÃAiÀĪÁV MAzÉà vÀgÀ£ÁVgÀĪÀ CtÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ fêÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ fëUÀ¼À£ÀÄß fëAiÉÆAzÀgÀ zÉúÀzÀ M¼ÀUÉ CxÀªÁ zÉúÀzÀ ºÉÆgÀUÉ GvÀàwÛ ªÀiÁrªÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ vÀzÀÆæ¥À ¸À馅 CxÀªÁ PÉÆèäAUï JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.


eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ:F vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÅ CzÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀ½vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ C£ÉÃಕ GvÁàzÀPÀ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ºÀvÀÄÛ §UÉUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀÄÝ. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ¸ÀAPÀÄ®UÀ¼À C©üªÀȢݬÄAzÀ ¥ÁægÀA©¹ G¥ÀzÀæªÀPÁj ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀPÁgÀPÀ fëUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætzÀªÀgÉUÉ eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕzÀ ªÁå¦Û ºÀgÀrzÉ. DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼À°è CAVÃPÁgÀ CºÀðªÁzÀ Drnªï UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.


eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ Ew«ÄwUÀ¼ÀÄPÉÊUÁjPÉ , DºÁgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À , DgÉÆÃUÀå, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉà ªÀÄÄAvÁzÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ GvÀà£ÀßUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ eÉÊEPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀgÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉÃ, F PÉëÃvÀæzÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀÝwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀÈwUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ «gÀÄzÀݪÁVgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ«¥ÀAiÀiÁð¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ


ಮೌಲಯಮಾಪನ ಪರೋಕೆಷ 1. ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನ ಎಂದರೆೋನು? 2. ಜೋವಶಾಸತರ ದ ವವಧ ಶಾಖೆಗಳುಯಾವುವು? 3.ಹಂದನಕಾಲದಲಲ ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನವನುನ ಯಾವ ರೋತ ಬಳಸುತತದದ ರು? 4.ಹಾಲುಮಸರಾಗಲುಕಾರಣವೆೋನು? 5.ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನದ ಅನವಯಗಳುಯಾವುವು?


ಕಾಯರಯೋಜನೆಯ ಪರಕರಯ ಭಾಗವಹಸದ ವದಾಯಥರಗಳು - 10 ತರಗತ - 10th ವಷಯ - ವಜಾಞನ ಆಯದ ಭಾಗ - ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನ ಯೋಜನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡ ದನಗಳು - 30 ಕಲತ ವಷಯಗಳು- ಜೆೈವಕ ತಂತರಜಾಞನದ ಅಥರ, ಬಳಕೆ, ಮಹತವ , ಅನವಯಗಳು.


ವಂದನೆಗಳು

biotecnology ppt 10th ghskurugal  
biotecnology ppt 10th ghskurugal