Page 1


INDICE INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………………………….…3 PLAGA, BACTERIA, VIRUS, FUNGO…………………………………………………………………………………………….5 PLAGA………………………………………………………………………………………………………………………………...6 VIROSIS……………………………………………………………………………………………………………………………….7 BACTERIA……………………………………………………………………………………………………………………………..8 FUNGO…………………………………………………………………………………………………………………………………9 Damping-off…………………………………´………………………………………………………………………………………..10 CONTROL DE Damping-off…………………………………………………………………………………………………………11 MEDIDAS CULTURAIS………………………………… ……………………………………………………………………11 CONTROL BIOLOXICO………………………………………………………………………………………………………11 TRATAMENTEOS FÍSICOS………………………………………………………………………………………………….12 TRATAMENTOS QUIMICOS…………………………………………………………………………………………………12 AXENTES CAUSANTES DE Damping-off…………………………………………………………………………………………..13 Phytophtora spp……………………………………………………………………………………………………………..….13 Phytium spp…………………………………………………………………………………………………………………......13 Rhizoctonia spp………………………………………………………………………………………………………………....13 . Cylindrocarpon spp……………………………………………………………………………………………………………..14 Macrophomina phaseolina………………………………………………………………………………………………….….14 Cylindrocladium spp…………………………………………………………………………………………………………....14 Fosarium spp……………………………………………………………………………………………………………………14


INDICE OUTROS PATOXENOS DE VIVEIRO…………………………………………………………………………………………………15 Botrytis cinerea…………………………………………………………………………………………………………………….15 Oidíos……………………………………………………………………………………………………………………………….15 Manchas foliares……………………………………………………………………………………………………………………15 Bacteriosis…………………………………………………………………………………………………………………………..15 Nematodos…………………………………………………………………………………………………………………………..15 PATOXENOS DAS SEMENTES…………………………………………………………………………………………………………16 Rhizoctonia solani…………………………………………………………………………………………………………………...17 Ciboria batchiana…………………………………………………………………………………………………………………….18 CONTROL DE VIVEIROS,METODOS INDIRECTOS…………………………………………………………………………………..19 CONTROL DE VIVEIROS,METODOS XENETICOS……………………………………………………………………………………20 CONTROL DE VIVEIROS, METODOS DIRECTOS……………………………………………………………………………………..21 Metodos mecánicos ………………………………………………………………………………………………………………….21 Métodos físicos………………………………………………………………………………………………………………………..22 Desinfección con vapor de auga…………………………………………………………………………………………………….22 Solarización…………………………………………………………………………………………………………………………….23 CONTROL DE VIVEIROS, METODOS QUIMICOS……………………………………………………………………………………….24 LOITA BIOLOXICA………………………………………………………………………………………………………………………....25 e 26 TECNICAS AGRONOMICAS OU CULTURAIS……………………………………………………………………………………………27 BIBLIOGRAFIAS……………………………………………………………………………………………………………………………….28


INTRODUCCION O cultivo continuo de árbores forestais en viveiro provoca un ambiente adecuado para a extensión de enfermidades.Moitas de estas pasan desapercibidas no monte pero sen embargo poden chegar a ocasionar grandes perdas en viveiro.Outro aspecto a ter en conta e o proceso de micorrización de plantóns de viveiro.En numerosas ocasións os tratamentos químicos encamiñados a controlar enfermidades e crecemento de malas herbas ten un efecto negativo no establecemento e desenrolo de micorrizas. Tamén o crecemento de plántulas en contenedor con solo sintático en invernadoiro e con rego por nebulización aumentou o rendemento dos viveiros forestais pero tamén xerou un tipo de problemas fitosanitarios asociados a estas prácticas, xa que se crean unhas condicións ideales para o desenrolo de enfermidades foliares e radicales ademais o vacío biolóxico dos solos sintéticos xunto coa fertilización proporciona un ambiente moi desfavorable para a micorrización e favorece o establecemento de patóxenos radicales.


PLAGA, BACTERIA, VIRUS, FUNGO 

Plaga: Situación na cal un animal produce danos económicos, normalmente físicos, da mesma forma que a enfermidade non é virus, bacteria, etc., senon a situación na que un organismo vivo (patóxeno) ocasiona alteracions fisiolóxicas no outro, normalmente con síntomas visibles o danos económicos. Bacterias: Son microorganismos unicelulares que presentan diversas formas. Las bacterias son procariotas tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animais, prantas, etc.), non teñen o núcleo definido e presenta orgánulos internos de locomoción. Virus:E unha entidade infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse dentro das células de outros organismos. Os virus infectan todos los tipos de organismos, dende animais e prantas ata bacterias e arqueas. Fungos:En bioloxía, designa a un grupo de organismos eucariotas entre los que se atopan os mohos, as levaduras e as setas. Se clasifican en un reino distinto ó de las plantas, animales y bacterias. Os fungos e bacterias poden chegar a ser unha plaga.


PLAGA Os síntomas dependen do tipo de plaga que sexa pero polo xeral os síntomas máis destacados son: -No mal rego, amarelemento. -Decaemento das follas -No mildiu unha capa de micelio -En fungos, necrose. -Na roia, manchas necrótidas Mais adiante imos ver con máis precisión os síntomas de cada unha das enfermidades máis comunes.


VIROSIS Os síntomas de virosis son moi diversos difíciles de diagnosticar, xa que se confunden con desórdenes nutricionais, danos por insectos, bacterias e fungos.A determinación precisa es de laboratorio. Alguns exemplos:  Deformacións e enrolamentos nas súas follas. 

Punteaduras amarelentas coñecidas co nome de mosaicos.

Raquitismo. Non teñen un crecemento normal, quedando raquíticas.

Síntomas sobre as flores. Variegados en pétalos que forman zonas decoloradas.


BACTERIA Os síntomas son variados, en xeral, manchas e podredumbres húmidas que despiden moi mal olor. Os danos poden ser pouco importantes, máis ben estéticos, ou chegar a causar a morte, como por amylovora que produce a enfermidade chamada "Fogo bacteriano" e mata a a especies da familia de las Rosáceas. Os síntomas por bacterias son diversos: chancros, manchas, clorosis, podredumbres, moteados,.


FUNGOS  

 

Oidio: Fungo moi frecuente que se manifesta cunha capa de polvillo branco. Botrytis cinerea:Prodúcese unha capa de cor gris,pola falta de ventilación e alta humidade. Mildiu: Necrose entre as nervacións.Moi utilizado o caldo bordalés. Antracnosis:Obsérvanse manchas sobre follas, talos, frores e froitos de numerosas prantas ornamentais e horto. Prosperan en ambientes cálidos e húmidos. Non suelen ser tan destructivas como as anteriores. Phytophthora spp:Empeza a atacar no sistema radicular e sigue polo cuello.


Damping-off Fenómeno xeneralizado que afecta tanto a especies forestais como agrícolas. As coníferas resultan máis susceptibles que frondosas, distínguense tres tipos de Damping-off: -Podredumbre en preemerxencia. O ataque pode ter lugar dende o momento de xerminación da semente. -Podredumbre en postemerxencia. O ataque ten lugar dende que a plántula xa sae do solo. -Podredumbre ou colapso tardía de plántulas. A partir de oito semanas tras a emerxencia do talo. Empezan a podrecer as raíces e decaemento das ramas e follas.


Control de Damping-off

Control de Damping-off

Medidas culturais -manter condicións ambientais Óptimas. - procurar que o aporte de auga non sexa excesivo

Control biolóxico -Trichoderma -Penicillium


Control de Damping-off

Control de Damping-off

Tratamentos físicos -vapor de auga -solarización

Tratamentos químicos -Metan-sodio -Cloropicrina -Metalaxil


Axentes causantes do Damping-off

Phytophtora spp Iníciase a infección das raíces mediante zoosporas asexuais. As zooesporas desprázanse pola auga. Canta máis humidade mís formación de esporanxios e maior multiplicación de zoosporas. Phytium spp O ciclo de vida é parecido ó do xénero phytophotora. Polo xeral,desenrólanse en solos neutros ou alcalinos. Rhizoctonia spp. Afecta á raíz. O micelio produce esclerocios escuros que actúan como estructuras de supervivencia. En ocasións pode observarse o micelio do fungo medrando superficialmente sobre o sistema radicular e o cuello da raíz en plántulas infectadas.


Axentes causantes do Damping-off

Cylindrocarpon spp. Son especies productoras de podredumbre radicular de plantóns que aparecen frecuentemente en viveiros de frondosas. Este fungo saprófito sole actúar, como patóxeno cando a plántula se ve sometida a algún tipo de estrés fundamentalmente debido a transplante. Macrophomina phaseolina. Especie frecuente sobre plantóns de coníferas. Ataca tamén a especies agrícolas que é a que produce a enfermidade coñecida como podredumbre carbonosa das elevada temperatura. Cylindrocladium spp. O fungo produce microesclerocios que quedan no solo como estructuras de tamén produce conidias sobre plántulas infectadas. Fosarium spp Provoca podredumbre cortical de talos e raíces. Solo ocurre en solos ácidos. As especies de Fusarium dispérsanse por medio de conidios.


Outros patóxenos de viveiro 

 

Botrytis cinerea: Tamén coñecida como “moho gris”. O fungo desenrólase como saprófito de tecidos vexetais. As conidias prodúcense durante todo o ano e dispérsanse polo aire. O ataque ten lugar sobre follas e brotes tenros. O fungo pode chegar a matar a parte aérea. Contra este ataque é necesario evitar o exceso de humidade e favorecer a aireación. Oídios: O signo característico é a pelusa branca sobre a superficie.Se a infección é severa dá lugar á defoliación. Manchas foliares: Existen gran cantidade de fungos que causan necrose foliar en viveiros entre os que cabe destacar especies pertencentes a xéneros ercospora, Mycosphaerella, Alternaria.. Bacteriosis: As principais perdas son debidas á formación de agallas causadas por Agrobacterium tumefaciens, sobre todo en viveiros de frondosas. O seu control é difícil, o único método é preventivo, como esterilización de ferramentas e control sanitario de plantas. Nematodos: Afecta a coníferas e frondosas. Os xéneros máis frecuentes son Meilododera, Hoplolaimus,Trichodorus..Para o seu control recoméndase a fumigación de solo con biocidas xerais ou nematicidas específicos.


Patóxenos das sementes Rhizoctonia solani Ademáis de producir caída de plántulas en viveiro, este fungo pode causar podredume en moitas especies, sobre todo Fagus sylvática. O fungo infecta a semente cando cae ó chan. O seu ataque pode chegar a impedir a rexeneración natural da faia en climas que favorecen a infección (con outonos e invernos húmidos e fríos). Os danos que produce en sementes almacenadas poden evitarse recolléndoas pronto e almacenándoas en seco. Tamáen se poden utilizar funxicidas, aínda que o tratamento máis efectivo para desinfectar as sementes xa colonizadas é sometelas a 36 38ºC durante 24 horas ó 100% de humidade relativa.


Patóxenos das sementes A maioría das micosis que afecta ás están producidas por fungos elevada humidade Infestan únicamente a cuberta penetrar no interior e causar a súa podredume cando a cuberta se atopa danada por exemplo pola actividade de isectos. Neste grupo os fungos máis frecuentes son os do xénero, Fusarium, Alternaria, Penicillium…


Patóxenos das sementes Ciboria batchiana Causa podredume de sementes en Quercus e Castanea sativa. Este fungo deserólase principalmente cando as temperaturas son baixas. E un fungo de solo que enfectan as sementes por medio de ascoesporas que se producen no outono. O primeiro síntoma de ataque é a formación de manchas escuras na cuberta externa da semente. Cando a infección ten lugar no chan, para controlar a enfermidade débese comezar a recollida tan pronto como sexa posible. No almacenaxe deben evitarse baixas temperaturas. Cando a semente está infectada a desinfección terá lugar en auga quente (24-38ºC).


CONTROL EN VIVEIROS METODOS INDIRECTOS Accións institucionais Debido ó comercio exterior e intercambio de materiais é máis fácil que se introduzcan patóxenos que poden dar lugar a unha nova plaga. Por iso serie de normativas destinadas a evitar a entrada e propagación de estos organismos. Na UE estableceuse o que as plantas deben levar unha etiqueta que indica que foron inspeccionadas nos lugares de producción e manipulación.


CONTROL EN VIVEIROS METODOS XENETICOS A mellora xenética realizouse de forma natural dende que o home se dedica á agricultura. Os actuais conocementos permiten a obtención de variedades de plantas resistentes a determinadas plagas e enfermidades. Por exemplo, cereais resistentes á roia, hortícolas resistentes a virus e outras enfermidades.


CONTROL EN VIVEIROS METODOS DIRECTOS METODOS MECANICOS Barreiras: Elementos físicos que protexen dos ataques.Por exemplo mallas ou dobres portas en invernadeiros. Trampas: -Trampas de color: Láminas de plástico con unha cor chamativa.Os insectos quedan pegados a dita lámina. -Trampas de luz: A iluminación atrae os Insectos principalmente durante a noite. -Trampas con atraentes alimenticios: Desprenden olores de alimentos que atraen os insectos. -Trampas de feromonas: Técnica mediante a cal se liberan ó medio feromonas que confunden ó machon facendo que sexa incapaz de atopar a femia.


CONTROL DE VIVEIROS METODOS DIRECTOS METODOS FISICOS Desinfección con vapor de auga A aplicación de vapor de auga no solo é un bo sistema para eliminar calquera tipo de patóxeno e sementes para eliminar calquera tipo de patóxeno e sementes de malas erbas.Básase na excelente capacidade da auga para transmitir calor. -Ventaxas: Fácil de aplicar, non presenta efectos secundarios, non deixa residuos e mellora a estructura do solo. -Inconvintes: O equipo necesario é caro e o consumo elevado, a superficie a desinfectar dunha vez non pode ser moi grande, non é aconsellable en terreos arcillosos, tras a desinfección hai que esperara 15 días para poder plantar, a eficacia disminue coa profundidade do solo.


CONTROL DE VIVEIROS METODOS FISICOS Solarización Mediante a colocación dunha lámina de plástico transparente consegue aumentar a temperatura do solo realizando a desinfección do mesmo. -Ventaxas: O coste é baixo, non presenta perigo para as persoas, non produce residuos, non altera as propiedades do solo, incrementa os rendimentos, pódese combinar con outros tratamentos. -Inconvintes: Solo se pode aplicar en zonas de clima cálido e elevada radiación solar, o solo ten que estar libre de cultivo entre 4-6 semanas, a eficacia disminúe coa profundidade, en zonas de vento é difícil colocar correctamente os plásticos, a presencia de animais pode provocar a rotura de plásticos polo que resta a eficacia.


CONTROL DE VIVEIROS METODOS QUIMICOS -Ventaxas: Os productos son fáciles de adquirir por parte do agricultor,son de fácil aplicación, teñen eficacia e rapidez. -Inconvintes: Case todos os productos químicos presentan toxicidade para as persoas, as dosis incorrectas poden producir danos nas prantas cultivadas, producen contaminación do aire, auga e solo,afecta á fauna producindo desequilibracións hormonais, xeneran residuos que poden supoñer un riesgo para a saúde dos consumidores.


LOITA BIOLOXICA E o empleo de organismos vivos para impedir, controlar ou reducir as perdas ocasionadas por organismos nocivos. SegĂşn o tipo de organismos terĂ­amos: -ParĂĄsitos: organismos que viven a conta de outro durante un tempo ata provocar incluso a morte. -Depredadores: son aqueles que se alimentan de outros, ben sexa en estado de ovo, larva ou adulto. -Microorganismos: bacterias, fungos ou virus que producen danos a unha plaga.


LOITA BIOLOXICA -Ventaxas: Non hai riesgo de toxicidade, nin a persoas, nin animais nin plantas; non contamina o medio ambiente; non se xeneran residuos; non hai que respetar prazos de seguridade; baixos prezos. -Inconvintes: Non existen aínda productos biolóxicos para controlar todas as pragas; a eficacia e o control dependen das condicións climatolóxicas; require asesoramento técnico para o ser realizada correctamente.


TECNICAS AGRONOMICAS OU CULTURAIS Técnicas previas ó cultivo -Labores de preparación do solo e nivelación en caso de encharcamento. -Utilización de sustratos, abonos adecuados e con coñecemento de orixe. -Eliminación de restos de cultivo anterior. -Desinfección de bandexas, ferramentas, caixas… Técnicas durante o cultivo -Realización correcta de regos con distribución homoxénea e evitando problemas de encharcamento. -Aportes equilibrados de abono evitando excesos e carencias. -Eliminación total de restos que poidan supoñer unha fonte de infección. -Realización correcta de poda evitando grandes feridas. -Desinfección de ferramentas. -Eliminación de órganos infectados para evitar que sexan un foco de infección.


BIBLIOGRAFIAS http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Bibliot ca/Revistas/pdf_plagas%2FBSVP-18-03-555 567.pdf http://www.pierroton.inra.fr/IEFC/bdd/patho/patho_af iche.php?id_fiche=3 0&langue=es http://temporas.cesga.es/mildiu.htm http://www.uhu.es/12023/imagenes.htm www.planetahuerto.es › Revista › Agricultura Ecológica

Enfermidades de viveiros  

Enfermidades dos viveiros

Advertisement