Page 1

Imam al-Qurturbi (rh.a.) also said,

-----------------

"The Khilafah is the pillar

จุลสารวันสุข

upon which other pillars rest".

ชมรมมุสลิม

-----------------------------------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แท้จริง เราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้าเป็นความจริง เพื่อเจ้าจะได้ตดั สินระหว่างผู้คน ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เจ้ารู้เห็น และเจ้าจงอย่าเป็นผู้เถียงแก้ให้แก่ผู้บิดพริ้วทั้งหลาย (อัน-นิสาอ์:105)

ปรประชาสัมพันธ์

28/12/55 -----------------


“เซอคิวล่าร์” ในวันที่เรา(ไม่)ได้เห็น

แถมศาสนจักรมิได้เข้าไปมีบทบาทเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้น

อยากจะสรุปง่ายๆคือการนาอิสลามมาปกครองนั้นดีเพราะอิสลามเ

การเมืองการปกครอง การค้า ฯลฯ ล้วนอยู่ภรควบคุมทั้งสิ้น

ป็นสัจธรรม และสัจธรรมย่อมไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นสัจธรรม(แต่จะขัดกับ

ถ้ามีใครสักคนมาบอกคุณว่า “นี่ๆ โลกมันแบนนะ ไม่ได้กลมอย่างที่คุณเชื่อ !!” คุณคงคิดว่าเขากาลังเล่นตลกกับคุณไม่ก็ประสาทหลอนเป็นแน่แท้ แต่รู้ไหมครับว่ากว่าเราๆท่านๆทัง้ หลายจะสามารถเชื่อได้เต็มร้อยว่ าโลกไม่ได้แบนอย่างที่สามัญสานึกเราบอกนั้น มันไม่ได้ง่ายแค่ว่ามีใครสักคนทีค่ น้ พบแล้วประกาศออกมาจากนัน้ ทุกคนก็แฮปปี้กัน

ด้วยเหตุนใี้ นภายหลังจึงเกิดแนวคิด Secularism ขึ้นมาที่อธิบายว่าศาสนาควรแยกจากการปกครองและชีวิตประจาวั

มีนักฟิสิกส์ใจกล้านามว่า “กาลิเลโอ” ได้ป่าวประกาศว่าโลกมิได้แบนอย่างที่คัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ หลังจากทีเ่ ขาประกาศไปไม่นานจึงถูกนาตัวไปขึน้ ศาลศาสนาและ ถูกบังคับให้ลงชื่อรับรองว่าการค้นพบของเขานั้นผิดพลาด หากปล่อยให้เรื่องเลยตามเลยแล้วศาสนจักรต้องรับมือกับกาลิเลค นที่ 2 3 . . 100. . เป็นแน่ ผู้อ่านหลายท่านคงคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าถ้าวันนี้เรายังต้องถู กบังคับให้เชื่อว่าโลกแบน เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคงไม่ก้าวหน้าพอทีจ่ ะทาใ ห้เราได้นงั่ อัพเสตตัสสวยๆในห้องแอร์เย็นๆหรอก

ต่อให้มคี นแบบกาลิเลโอพันคนจึงไม่ใช่ปัญหา

นของมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นนี้อีก แต่ทาไมกันอิสลามกลับส่งเสริมในทางตรงกันข้าม ? แล้วมันจะไม่มีปัญหาหรือกับการนาศาสนาของคนส่วนหนึง่ ไปป กครองคนอีกส่วนที่ไม่เชื่อในศาสนานั้น ?

ย้อนกลับไปในคริศตวรรษที่ 17 เมื่อครั้งมนุษย์ทั้งหลายยังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สัจธรรม)

ย้อนกลับไปประมาณ 1400 ปีก่อน นครรัฐทีใ่ ช้ศาสนาในการปกครองถูกอุบัติขนึ้ สังคมนั้นมีผู้คนหลากความเชื่อหลายเชื่อชาติ แต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมของผู้ปกครองทีเ่ ป็นทั้งผู้นาศาสนาไ ปพร้อมกันนั้นทาให้สังคมของ “มาดีนะฮ์” มีแต่ความสงบสุข แม้จะปกครองด้วยศาสนาแต่อิสลามไม่มีนักบวชที่จะผูกขาดความ ชอบธรรมแต่ฝ่ายเดียว ทาให้คนทุกระดับชัน้ พอใจที่ตนมีส่วนร่วมในการปกครองและยอ มรับในกฏหมายนี้ มียิวคนหนึ่งมีข้อพิพาทเรื่องที่ดนิ กับมุสลิม แต่ท่านนบีได้ตัดสินให้ยิวคนนัน้ ชนะคดีโดยมิได้เห็นแก่พวกพ้องเ ลย หากมิใช่เพราะข้อจากัดเรื่องหน้ากระดาษแล้วผมคงยกตัวอย่างให้ไ ด้มากกว่านี้

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประชาชนชาวอียิปย์ที่หวังให้อิสล ามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคงดีใจไม่น้อย เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่สร้างความปั่นป่วนครัง้ ใหม่ให้ ดินแดนนี้ผ่านประชามติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึง่ เรียบร้อยโรงเรียนอิค วานุลมุสลีมูน น่าสนใจว่าคอนเซ็ปต์ของการให้มีหลักการศาสนาในการปกครองเ ป็นเรื่องที่พื้นที่อื่นของโลกเขาต่อต้านกัน แต่ทาไมในโลกมุสลิมจึงเป็นเรื่องที่ได้รบั การสนับสนุน อาจเป็นเพราะประสบการณ์ของการได้สัมผัสกับ “สัจธรรม” ที่ชื่อว่า “อิสลาม” มันต่างกับการมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ถกู แอบอ้างว่าเป็นสัจธรรมกระมัง


จุลสารวันสุข ชมรมมุสลิมจุฬาฯ 28-12-12  

เซอคิวล่าร์ในวันที่เรา(ไม่)เห็น

จุลสารวันสุข ชมรมมุสลิมจุฬาฯ 28-12-12  

เซอคิวล่าร์ในวันที่เรา(ไม่)เห็น

Advertisement