Page 1


INFORMACIÓ GENERAL / 2n semestre 2012 Presentació

Destinataris

La Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis presentem el Pla de Formació 2012, que està emmarcat dins de l’Acord de formació per als empleats de les administracions públiques (AFEDAP). Aquest pla comprèn les accions formatives que tindran lloc durant els mesos de setembre fins a desembre. Entenem que la formació és un element bàsic per aconseguir una administració local eficaç, eficient i moderna. La ràpida evolució dels coneixements i de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, la profusió de normatives legals, els canvis organitzatius previsibles en la situació de crisi en què es trobem i la necessitat de millorar l’eficàcia, la productivitat i l’agilitat en la prestació de serveis als ciutadans, tots aquests condicionants comporten la necessitat d’un sistema formatiu que pugui donar resposta als reptes que això suposa.

Personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Tarragona adherides al Pla Agrupat.

Objectius

· Augmentar els nivells d’eficàcia dels serveis públics. · Afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels empleats públics. · Facilitar el procés continu de modernització dels ens locals i · incrementar el paper de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans.

· Afavorir el desenvolupament de les competències professionals i personals dels empleats públics. · Donar suport als canvis organitzatius promoguts pels diferents ens locals.

Calendari L’execució del Pla es realitzarà durant els dies que s’aniran indicant a cada activitat formativa.

Professorat Disposem, per a l’execució del nostre Pla de Formació, d’experts que provenen de l’Administració local de la nostra demarcació, d’altres administracions, de la Universitat i de l’empresa privada, garantint d’aquesta manera el grau de qualitat necessari de les diverses accions formatives.

Inscripcions Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Donada la gran demanda de cursos i per tal de permetre l’accés a formació d’un gran número de persones, només s’admetran les inscripcions a TRES activitats formatives. Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s’escau, aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals. Es pot sol·licitar la inscripció trameten electrònicament el full que es troba a les següents adreces: http://www.diputaciodetarragona.cat/formacio http://esam.altanet.org


· Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions, especialment l’apartat de tasques, especificant les tasques que fa la persona que sol.licita el curs en relació als objectius i continguts de l’acció formativa. En cas que no s’especifiquen, la Unitat de Formació podrà no admetre la sol.licitud. El termini d’inscripció finalitza el dia 10 de setembre, exceptuant els cursos que comencin amb antelació a aquesta data, que serà des set dies abans de l’inici de l’activitat formativa. Les inscripcions que es presentin fora d’aquest termini seran admeses sempre que quedin places vacants.

Admissions Un cop rebudes les sol·licituds i passat el termini per presentar-les, es procedirà a la seva admissió o denegació tenint en compte els següents criteris:

· L’adequació del perfil del sol·licitant al del destinatari del curs. · El número d’hores de formació ja realitzades. · La representativitat del màxim nombre d’ens locals, sempre que

no respongui a la demanda concreta d’un d’ells. En aquest cas tindrà preferència el personal d’aquest ens local.

· Haver renunciat amb la suficient antelació a activitats formatives durant els anys anteriors · La no acceptació en una edició anterior del curs inclòs en aquest pla. · Per sorteig. Hi han cursos en els que també es tindrà en compte per fer la selecció els resultats del test de coneixments previs (això queda especificat en la fitxa individual del curs).

Realitzada la corresponent selecció, la Unitat de Formació confirmarà l’admissió o denegació. Els empleats admesos confirmaran el seu interès en assistir o participar en l’acció formativa omplint un formulari en línia, aquelles persones que no responguin es considerarà que renuncien a l’acció formativa. Si alguna persona no disposa d’Internet pot posar-se en contacte amb la Unitat de Formació per confirmar l’interès. Si un cop confirmat l’interès, hi han persones que no assisteixen a l’activitat formativa o no participen als cursos elearning, sense causa excepcional que ho justifiqui i sense haver renunciat 3 dies abans de l’inici de l’activitat formativa, aquestes seran admesas en noves activitats formatives només en el cas que quedin places vacants després de fer la selecció. En el cas que el nombre d’inscrits sigui insuficient per desenvolupar l’activitat formativa, aquesta podrà ser anul·lada.

Certificats Es poden lliurar quatre tipus de certificats: certificat d’assistència, certificat de participació, certificat d’aprofitament i certificat d’assistència i aprofitament. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit a un mínim d’un 90% de les hores corresponents al curs. Per arribar a aquest 90% només es podrà justificar la no assistència en un 10% del total d’hores del curs, justificació que es podrà fer fins 15 dies després de finalitzar el curs. Es lliurarà un certificat d’aprofitament a aquells alumnes que superin els criteris d’avaluació establerts als cursos on line; als


alumnes que no els superin, però que hagin fet un 90% de les activitats proposades, se’ls lliurarà un certificat de participació. En la majoria dels cursos hi haurà la possibilitat d’obtenir un certificat d’assistència i aprofitament. Per obtenir-lo, els alumnes que voluntàriament així ho vulguin podran participar en un exercici d’aplicació pràctica de coneixements. Els que superin aquest exercici i hagin assistit a un 90% de les hores corresponents al curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament .

Avaluació de l’aplicació Alguns cursos formaran part d’un pla pilot per avaluar l’aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball. Per portar-lo a terme, dos mesos després d’acabada l’acció formativa, recollirem informació d’alguns alumnes dels cursos i dels seus superiors jeràrquics.

Es pot demanar tota la informació complementària que es necessiti a la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona: tel. 977 291 410, al fax 977 291 537 o a l’adreça electrònica: formacio@diputaciodetarragona.cat Podeu consultar dubtes, fer suggeriments i molt més, entrant a l’Aula virtual, a l’espai Unitat de Formació > Informació del teu interès.


alumnes que no els superin, però que hagin fet un 90% de les activitats proposades, se’ls lliurarà un certificat de participació. En la majoria dels cursos hi haurà la possibilitat d’obtenir un certificat d’assistència i aprofitament. Per obtenir-lo, els alumnes que voluntàriament així ho vulguin podran participar en un exercici d’aplicació pràctica de coneixements. Els que superin aquest exercici i hagin assistit a un 90% de les hores corresponents al curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament .

Avaluació de l’aplicació Alguns cursos formaran part d’un pla pilot per avaluar l’aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball. Per portar-lo a terme, dos mesos després d’acabada l’acció formativa, recollirem informació d’alguns alumnes dels cursos i dels seus superiors jeràrquics.

Es pot demanar tota la informació complementària que es necessiti a la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona: tel. 977 291 410, al fax 977 291 537 o a l’adreça electrònica: formacio@diputaciodetarragona.cat Podeu consultar dubtes, fer suggeriments i molt més, entrant a l’Aula virtual, a l’espai Unitat de Formació > Informació del teu interès.


INDEX CURSOS / 2n semestre 2012

àmbit: activitat administrativa

àmbit: ensenyament

C12-024 Semipresencial / Introducció al llenguatge administratiu 08

C12-076 / Programació llar d’infants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

C12-008 Semipresencial / Procediment administratiu . . . . . . . . 09

C12-078 / Resolució de conflictes amb adolescents . . . . . . . . . . 24

C12-010 Semipresencial / Técniques d’expressió escrita . . . . . . 10 C12-022 Virtual / Taller de redacció d’informes juridicoeconòmics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

àmbit: gestió estratègica i qualitat C12-044 / Eines de millora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

àmbit: comunicació, informació i habilitats C12-032 / Atenció telefònica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 C12-009 / Comunicació i atenció al ciutadà . . . . . . . . . . . . . . . . 14

C12-105 Semipresencial / Habilitats directives. Comandaments intermedis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C12-099 Virtual / Comunitat pràctica. Habilitats directives. . . . 27

C12-037 / Comunicació en l’equip de treball . . . . . . . . . . . . . . . 15 C12-056 / Habilitats comunicatives bàsiques en l’àmbit professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C12-086 / Tècniques de comunicació assertiva . . . . . . . . . . . . . . 17

àmbit: informàtica i noves tecnologies C12-100/ Autoformació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

C12-090 / Treball en equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

C12-055 / Conceptes bàsics d’Administració electrònica . . . . . . . 29

àmbit: cultura

C12-052 / Mètodes innovadors per compartir i obtenir informació a Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

C12-080 / Sessions de treball sobre la incidència que tenen les activitats festives en els ajuntaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

C12-061 / Marketing digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C12-092/ Microstation 2D-3D amb vinculació Google Earth . . . 32 C12-065 / Optimització del treball en entorns col·laboratius amb l’ús de les TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

àmbit: econòmic

C12-013 Virtual / Certificació digital i signatura electrònica . . . 34

C12-036 / Comptabilitat dels ens locals. Nivell bàsic . . . . . . . . . 20

C12-035 Virtual / Tractament de les dades . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

C12-005 Semipresencial / Gestió pressupostària . . . . . . . . . . . . 21

C12-049 Virtual/ Tractament d’informació escrita (avançat) . . . 39

C12-089 / Gestió i justificació de subvencions . . . . . . . . . . . . . . 22

C12-015 Virtual / Tractament d’informació numèrica (mitjà) . . 37


àmbit: jurídic C12-075 / Dret administratiu sancionador i administració local . 38 C12-039 / Els contractes de serveis en el marc normatiu actual . 39

C12-058 / Habilitats i eines necessàries per la comunicació en la recepció a l’usuari en els serveis socials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

C12-003 Semipresencial / Contractació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

C12-041 / Habilitats socials i primers auxilis . . . . . . . . . . . . . . . . 51

àmbit: salut i medi

àmbit: tècnic

C12-042 / Disseny de les zones verds aplicant jardineria sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

C12-069 / Actualització dels coneixements en normativa d’incendis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

C12-070 / Manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc contra la legionel·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

àmbit: turisme C12-106 / Tècniques de venda per Oficines de Promoció Turística . 53

àmbit: protocol C12-085 / Tallers de protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

àmbit: urbanisme i activitats

àmbit: seguretat ciutadana

C12-091 / Bàsic d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 C12-030 / Sessió d’actualització sobre la incidència de les lleis òmnibus en matèria de llicències. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

C12-028 / Actualització penal i procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 C12-107 / Curs d’actualització en seguretat ciutadana . . . . . . . 45 C12-074 / Dret processal penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 C12-068 / Policia administrativa: inspeccions de locals de concurrència pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

àmbit: serveis socials C12-048 / Entrevistes motivacionals (nivell inicial) . . . . . . . . . . . 48 C12-047 / Entrevistes motivacionals (nivell d’aprofundiment) . 49

C12-083 / Tramitació d’activitats (Ambientals i recreatives) . . . . 56


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-024 / Curs semipresencial: Introducció al llenguatge administratiu Programa 1. Introducció. Característiques del llenguatge administratiu. 2. Recursos lingüístics en línia. 3. Qüestions gramaticals conflictives en la redacció administrativa. 4. Planificació. Elements previs. 5. Redacció sobre el paper. 6. Revisió. 7. Tasques finals.

Objectius

Adquirir coneixements per ser autosuficient a l’hora · d’elaborar textos en l’àmbit de l’Administració. · Conèixer els errors que es cometen més freqüentment. Resoldre dubtes d’una manera àgil, intuïtiva i immediata a · través dels recursos en línia. Destinataris Personal tècnic i administratiu de l’Administració local que no hagi fet formació en aquesta matèria. Metodologia Pràctica i participativa amb tutoria en línia amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Entre el 17 i el 21 d’octubre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 30 h · Dies: del 22 d’octubre al 14 de desembre · Places: 20 Sessions presencials: 8 i 22 de novembre i 14 de desembre · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Tortosa

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-008 / Curs semipresencial: Procediment administratiu Programa 1. Què cal saber abans de tramitar un procediment administratius? Concepte, marc normatiu, parts que intervenen, l’acte administratiu. 2. Quines fases se segueixen en un procediment administratiu? Fases i tràmits. 3. Com es tramita un procediment administratiu per mitjans electrònics? Marc normatiu, drets dels ciutadans, tramitació electrònica. 4. Com s’executen els actes administratius? Execució i mitjans. 5. Com i quan es revisen els actes administratius? Invalidesa dels actes administratius, revisió d’ofici, recursos administratius.

Objectius

Identificar els principals elements que integren un procediment · administratiu: els elements subjectius (les parts) i objectius (els actes administratius).

Conèixer com es desenvolupa un procediment administratiu tipus i · com acaba. Adquirir nocions bàsiques sobre la tramitació per mitjans electrònics · dels procediments administratius. · Explicar les causes que determinen la invalidesa dels actes administratius. · Conèixer i diferenciar els recursos administratius. Destinataris Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2, que desenvolupi activitats de tramitació administrativa (preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants). Metodologia Aprenentatge i avaluació (resolució de casos pràctics, tests, activitats d’estudi i anàlisi i participació) en entorn virtual.

Altres dades · Del 4 al 9 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 45 h · Dies: del 10 de setembre al 21 de desembre Sessions presencials: 3 dies per determinar · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Falset · Places: 30 / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-010 / Curs semipresencial: Tècniques d’expressió escrita Programa

Objectius Redactar textos amb un alt grau d’eficàcia comunicativa.

1. Anàlisi de la situació comunicativa. 2. Selecció i estructura de la informació. 3. Criteris de redacció. 4. Models de documents. 5. Eines de suport: recursos lingüístics en línia.

· Reconèixer quins són l’estil i l’estructura més adequats per a cada text segons el · propòsit que tingui. · Aplicar els criteris generals de redacció en l’elaboració de textos. · Augmentar la seguretat i la competència lingüística a l’hora de redactar. Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1, C2 i AP i que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 4 hores. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Del 26 al 30 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 21 h lectives · Dies: de l’1 al 28 d’octubre · Places: 20 Sessions presencials: 8, 15 i 22 d’octubre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: el Vendrell / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-022 / Curs virtual: Redacció d’informes juridicoeconòmics Programa 1. Característiques del llenguatge jurídic i econòmic 2. Criteris d’estil 2.1. Aspectes lingüístics 2.2. Aspectes discursius 3. Documents: informes juridicoeconòmics 4. Convencions

Objectius

· Elaborar informes juridicoeconòmics amb la màxima eficàcia. Destinataris Personal de l’Administració local A1 i A2 que redacti informes juridicoeconòmics Metodologia El curs és eminent pràctic, ja que és a partir de diversos exercicis que es produeix el procés d’aprenentatge. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Del 26 al 30 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 18 h · Dies: de l’1 d’octubre a l’1 de novembre · Places: 30

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-032_1 / Curs: Atenció telefònica Programa 1. Usuari. 2. Imatge de l’organtizació a la comunicació telefònica. 3. Avantatges i inconvenients del telèfon. 4. Perfil del/la teleoperador/a. 5. Psicologia de l’usuari. 6. Elements de la comunicació telefònica. 7. Fases de la conversa telefònica. 8. Tractament de les reclamacions. 9. Situacions crítiques. 10. Pla d’acció.

Objectius Saber atendre i gestionar tot tipus de trucades, oferint en tot moment la millor imatge de l’entitat.

· basarà en exercicis pràctics i simulacions, amb · Esposterior feedback.

Destinataris Personal de l’Administració local que vulgui millorar l’atenció telefònica o vulgui treure-li més profit a aquesta eina. Metodologia Pràctica i participativa.

Altres dades · Durada: 10 h lectives · Dies: 9 i 16 d’octubre · Horari: de 9.30 a 15 h · Lloc: Falset · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-032_2 / Curs: Atenció telefònica Programa 1. Usuari. 2. Imatge de l’organtizació a la comunicació telefònica. 3. Avantatges i inconvenients del telèfon. 4. Perfil del/la teleoperador/a. 5. Psicologia de l’usuari. 6. Elements de la comunicació telefònica. 7. Fases de la conversa telefònica. 8. Tractament de les reclamacions. 9. Situacions crítiques. 10. Pla d’acció.

Objectius Saber atendre i gestionar tot tipus de trucades, oferint en tot moment la millor imatge de l’entitat.

· basarà en exercicis pràctics i simulacions, amb · Esposterior feedback.

Destinataris Personal de l’Administració local que vulgui millorar l’atenció telefònica o vulgui treure-li més profit a aquesta eina. Metodologia Pràctica i participativa.

Altres dades · Durada: 10 h lectives · Dies: 23 i 30 d’octubre · Horari: de 9.30 a 15 h · Lloc: Gandesa · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-009 / Curs: Comunicació i atenció al ciutadà Programa 1. El nou enfocament sobre la comunicació i l’atenció al ciutadà. 2. El treball mental i emocional amb el ciutadà. 2.1. La relació amb el ciutadà. 2.2. Proactivitat i compromís. 2.3. Comunicació empàtica. 2.4. Comprensió i percepció. 3. L’escolta activa. 3.1. Habilitats socials en el tracte amb el ciutadà. 3.2. Normes bàsiques de la comunicació efectiva. 4. Resolució de problemes. 4.1. Assessorament i atenció de reclamacions. 4.2. Orientació cap a resultats. 4.3. Resistència a la frustració. 4.4. Com afrontar situacions difícils.

Objectius

Reflexionar sobre l’estil comunicatiu propi per · millorar la competència comunicativa. Adquirir tècniques per resoldre situacions · problemàtiques amb els ciutadans. Destinataris Personal de l’Administració Local que realitzi tasques d’atenció al públic i que hagi fet el curs d’Habilitats comunicatives bàsiques, preferentment. Metodologia Pràctica, participativa i amb filmació en video dels alumnes.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 27 de setembre, 4, 18 i 25 d’octubre · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Móra d’Ebre · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-037 / Curs: Comunicació en l’equip de treball Programa 1. COMUNICACIÓ I EQUIP 1. 1. Estils de comunicació a l’equip i resultats. 1. 2. Inèrcies comunicatives. 1. 3. Xarxes formals i informals. 1. 4. Nusos relacionals i consecució d’objectius. 2. HABILITATS COMUNICATIVES I MILLORA DE L’EQUIP 2. 1. Escolta activa. 2. 2. Donar i rebre feedback. 2. 3. Els judicis crítics. 2. 4. Fer i respondre preguntes. 2. 5. Llenguatge no verbal. 2. 6. L’assertivitat. 3. COMUNICACIÓ I MOTIVACIÓ DE L’EQUIP 3. 1. El reconeixement positiu. 3.2. El recolzament. 3. 3. Demanar, oferir, acordar. 3. 4. Dir coses que no agraden.

Objectius Prendre consciència sobre com ens estem relacionant com a equip i la relació d’aquesta comunicació amb els resultats que obtenim.

· l’estil comunicatiu propi i conèixer les estratègies que · Analitzar ajuden a millorar-lo. capaç de reconèixer i analitzar els estils comunicatius dels · Ser membres de l’equip per millorar la qualitat del treball conjunt. la importància que té la comunicació en la motivació dels · Apreciar grups. · La importància de dinamitzar les reunions Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en equip Metodologia Teoricopràctica

4. DESTRESES DE CONVERSA 4.1.Preparació i elements de la conversa. 4.2. Anàlisi després de la conversa. 4.3. Xarxa de converses i resultats en l’equip. 5. LES REUNIONS DE TREBALL 5.1. La comunicació i la dinamització a les reunions. 5.3. La presa de decisions i el seguiment dels acords.

Altres dades Durada: 17.5 h Lloc: Tarragona Dies: 20 i 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre Horari: de 16.30 a 20 h Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-056 / Curs: Habilitats comunicatives bàsiques en l’àmbit professional Programa 1. Comunicació i comportament. 2. Comunicació verbal i no verbal. 3. La millora en el procés comunicatiu. 3.1. Establiment de sintonia. 3.2. Coherència i incoherència. 3.3. Estils de comunicació. Comunicació assertiva. 3.4. Destreses de conversa. 3.5. Retroacció (feedback): donar i rebre. 3.6. Fer i respondre preguntes.

Objectius

canals de comunicació efectius que permetin la transmissió · deEmprar la informació i la generació de confiança amb els interlocutors. Utilitzar adequadament la veu i els recursos de comunicació no · verbal. Expressar-se amb claredat i crear el clima necessari per millorar la · comunicació. Destinataris Personal de l’Administració local que necessiti millorar aquestes habilitats i que no hagi fet cap curs anteriorment amb un programa similar. Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades · Durada: 21 h · Dies: 9, 16, 23 i 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-086 / Curs: Tècniques de comunicació assertiva Programa 1. Concepte d’assertivitat. 2. Habilitats socials i actitud. 3. Obstacles que ens impedeixen comunicar-nos assertivament. 4. Tipus de comportaments: passiu, agressiu, assertiu. 5. Drets assertius i creences limitadores. 6. Dir no, mostrar el desacord. 7. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat. 8. Pràctica de les estratègies assertives. 9. Autodiagnòstic i pla de millora personalitzat.

Objectius

· Conèixer la naturalesa de la comunicació assertiva eines per valorar els diferents tipus de · Adquirir comportaments en els altres i en un mateix: agressivitat, passivitat, assertivitat.

pautes de comportament a partir de l’autoanàlisi de · Modificar la pròpia conducta i del qüestionament de creences limitadores.

tècniques i procediments per enfrontar diferents tipus · Adquirir de situacions de forma assertiva. Destinataris Preferentment personal que hagi superat el curs d’Habilitats comunicatives bàsiques o el curs d’Intel·ligència emocional. Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada encasos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades · Durada: 14 h · Horari: de 16.30 a 20 h · Places: 25 Lloc: Montblanc · Dies: 24 i 31 d’octubre i 7 i 14 de novembre Lloc: Reus · Dies: 25 d’octubre i 8, 15 i 22 de novembre

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-090 / Curs: Treball en equip Programa 1. Els pilars del treball en equip. 1.1. Avantatges i inconvenients. 2. Com es crea un Equip de treball? 3 casos pràctics. 3. Com participar en un equip de treball de forma creativa. 4. Característiques d’un equip eficaç. 4.1.1. Importància del treball en equip. 4.1.2. Què necessita un líder? 4.1.3. Lideratge situacional / motivació. 5. Condicions bàsiques de treball: confiança mútua, comunicació, suport, comprensió dels objectius de l’organització, lideratge. 6. Obstacles més habituals quan es treballa en equip. 7. Dinàmiques de grup.

Objectius

els coneixements més adients per a millorar · Adquirir l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip.

· Millorar el rendiment del treball individual i col·lectiu. Destinataris Personal de l’Administració Local que treballi en equip o que dirigeixi equips de treball. Tindran preferència les persones que treballin en el mateix equip. Metodologia Expositiva, pràctica reflexiva, participativa, amb dinàmiques de grup i resolució de casos pràctics.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 26 de setembre, 1, 3, 8 i 10 d’octubre · Places: 20 · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Valls

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: CULTURA C12-080 / Sessions de treball sobre la incidència que tenen les activitats festives en els ajuntaments. Programa 1. Conèixer la normativa que incideix en la contractació dels espectacles festius. 2. Normativa que incideix en els correfocs i castells de focs. Aspectes a tenir en compte. 3. Incidència de la llei 11/2009 i del decret 112/2010 de regulació administrativa i d’espectacles públics i les activitats recreatives en la regulació dels concerts, actes de festa major i altres. 4. Recull de supòsits que afecten als actes festius i elements per poder minimitzar-los.

Objectius

Conèixer la normativa que té una major incidència en ·l’organització per part dels ajuntaments, d’activitats festives. Destinataris Tècnics responsables de l’organització d’esdeveniments festius. Metodologia La metodologia utilitzada serà, mitjançant els casos pràctics, aprofundir en la normativa que incideix ens els diversos casos i resoldre les situacions que es vagin plantejant.

Altres dades · Durada: 6 h · Dies: 26 i 28 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ECONÒMIC C12-036 / Curs: Comptabilitat dels ens locals. Nivell bàsic. Programa 1. Patrimoni. Elements patrimonials. Masses patrimonials. Equilibris patrimonials. Actiu, passiu i patrimoni net. Despeses i ingressos. La partida doble. El cicle comptable. 2. El balanç i el compte de pèrdues i guanys. 3. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. El Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local. 4. El pressupost local. Estructura. Relació amb el Pla General de Comptabilitat adaptat als ens locals. 5. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses. 6. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost d’ingressos. 7. Comptabilitat de les principals operacions no pressupostàries de tresoreria. 8. Introducció a àrees comptables d’especial transcendència. 9. Operacions de fi d’exercici. 10. Liquidació i Compte general.

Objectius

Assolir una visió de conjunt de l’aspecte pressupostari i · comptable d’un ajuntament. Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme · les tasques comptables pròpies del lloc de treball. Destinataris Personal administratiu que treballi en els diferents departaments de l’àrea econòmica i que pertanyi als grups C1 i C2. Metodologia Teoricopràctica a partir d’exposicions del professor. Hi hauran dos sessions pràctiques amb un ordinador per alumne, amb el programa de comptabilitat CGAP. Altres dades Durada: 33 h Places: 20 Horari: 16.30 a 19.30 h

Dies · 2, 4, 9,11, 16, 18, 23, 25 i 30 d’octubre (el Vendrell) i 8 i 15 de novembre (Tarragona).

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ECONÒMIC C12-005 / Curs semipresencial: Gestió pressupostària Programa

Objectius

1. El pressupost dels ens locals. 2. El cicle pressupostari. Contingut i aprovació del pressupost. 3. Estructura del pressupost. Classificació dels pressupostos d’ingressos i despeses. 4. El finançament dels ens locals. 5. Fases d’execució pressupostària 6. Les modificacions pressupostàries i les vinculacions jurídiques. 7. Projectes d’ inversió i finançament afectat.

Conèixer de forma àmplia tot allò que afecta a la elaboració, ·aprovació, execució i control dels pressupostos de les entitats públiques locals. Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en els diferents departaments de l’àrea econòmica i que pertanyin als grups C1 i C2. Metodologia Pràctica i participativa amb tutoria en línia amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

8. Liquidació i Compte general.

Altres dades · Entre el 20 i el 24 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 40 h (34 virtuals + 6 presencials) · Dies: del 25 de setembre al 30 de novembre Sessions presencials: 15 d’octubre i 8 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ECONÒMIC C12-089 / Curs: Gestió i justificació de subvencions Programa 1. Subvencions. Normativa reguladora. Concepte subvencions. Distinció amb figures afins. Principis generals. Procediments d’atorgament de subvencions. 2. Subjecte de l’activitat subvencional i gestió de subvencions segons LGS i RLGS. 3. Justificació de subvencions. 4. Reintegrament de subvencions. 5. Control financer de subvencion. Regim sancionador. 6. Gestió de fons europeus i altres subvencions.

Objectius

Conèixer les diferents modalitats d’atorgament de subvencions i els · seus requisits. Analitzar els diferents tipus de justificació de subvencions, els · principis generals sobre la matèria i els errors més freqüents a l’hora

·

de justificar una subvenció. Prendre consciència de les conseqüències de la manca de justificació de la subvenció o d’una justificació incorrecta.

Destinataris Personal administratiu i tècnic que gestioni l’atorgament i justificació de subvencions o que dugui a terme activitats relacionades amb la matèria subvencional. Metodologia Teoricopràctica

Altres dades · Durada: 18 h · Dies: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de novembre · Horari: 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-076 / Curs semipresencial: Programació llar d’infants Programa 1. Documents de gestió de centre a la llar d’infants 2. Del projecte educatiu a les unitats didàctiques 3. Estratègies metodològiques (d’ensenyament i d’aprenentatge) a l’Educació infantil 4. L’avaluació a la llar d’infants

Objectius

· Conèixer els documents de referència de la nova ordenació curricular. Elaborar exemples d’unitats didàctiques de manera conjunta · d’acord amb el model proposat per l’Administració educativa. Adonar‐se la importància de cercar temps per a debatre, · reflexionar,deanalitzar, compartir i consensuar maneres de fer. Destinataris Personal educatiu de llars d’infants municipals. Metodologia Sessions presencials teòriques i de treball individual i col·lectiu. Treball combinat de les sessions presencials des de la plataforma Moodle. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Entre el 8 i el 12 de setembre de fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning.

Durada: 20 h (15 presencials + 5 virtuals) · Dies: del 13 de setembre al 22 de novembre Sessions presencials: 13, 20 i 27 de setembre; 4, 11, 18 i 25 d’octubre i 8, 15 i 22 de novembre Horari: de 18.15 a 19.45 h · Lloc: Hospitalet de l’Infant · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ENSENYAMENT C12-078 / Curs: Resolució de conflictes amb adolescents Programa 1. Tractem amb els joves 1.2. Situacions que generen conflictes 1.3. Podem prevenir situacions conflictives? 2. Com podem actuar? 2.1. Tècniques de resolució de conflictes 2.2. Actitud com a responsable de la situació davant d’un conflicte, mediació amb joves 2.3. Expressió de sentiments, comunicació i assertivitat 3. Proposta de casos i exemples 3.1. Resolució de casos propis dels assistents 4. Consideracions generals a tenir en compte

Objectius Aprendre a gestionar les relacions i els conflictes amb adolescents.

· Desenvolupar eines i adquirir recursos per intervenir de · manera adequada i eficaç. Destinataris Personal de l’àmbit local no especialitzat en matèria educativa, que treballi amb adolescents. Metodologia

· Explicació pràctica dels continguts. · Dinàmiques i/o role-playing per entendre els conceptes. · Exemples pràctics per saber aplicar els continguts. Treball sobre els propis casos que plantegin els assistents al · taller.

Altres dades · Durada: 18 h · Dies: 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona · Places: 15

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C12-044 / Curs: Eines de millora Programa 1. Introducció a la gestió de la millora. 2. Metodologies de gestió de la millora: Creativitat i projectes 3. Creativitat 3.1. Teoria de la creativitat 3.2. Tècniques bàsiques de creativitat 3.3. Pràctiques de tècniques de creativitat 4. Projectes 4.1. Exercici pràctic de redacció d’un projecte de millora.

Objectius

Aprendre a dissenyar un sistema bàsic de gestió de la · millora i a posar-lo en pràctica. Destinataris Personal de l’Administració local. Metodologia Teoricopràctica

Altres dades · Durada: 21 hores lectives · Dies: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de novembre i 4 de desembre Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tortosa · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C12-105 / Curs semipresencial: Habilitats directives per a comandaments intermedis Programa 1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques 1.1. Gestió i lideratge. Estils de lideratge. 2. El treball en equip 2.1. Creació i desenvolupament d’equips de treball 2.2. Les reunions de treball 3. Habilitats d’influència i comunicació 3.1. La comunicació interpersonal, claus 3.2. Barreres a la comunicació 3.3. El feedback 3.4. Escolta activa i assertivitat 4. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament 4.1. Els processos de canvi a l’administració 4.2. L’acompanyament de la transició de les persones 5. Negociació i resolució de conflictes 5.1. Resolució de conflictes 5.2. Negociació

Objectius Reflexionar sobre les funcions del comandament.

· · Conèixer les característiques d’equips de treball eficients. Avaluar l’estil comunicatiu propi per millorar les · competències comunicatives. Identificar els factors decisius per tal que un projecte de · canvi pugui tenir èxit. Destinataris Personal de l’Administració Local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament. Metodologia Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra de presencial. La part virtual consisteix en estudiar el material didàctic del curs penjat a la plataforma i realitzar els qüestionaris d’autoavaluació de cada mòdul. La part presencial consisteix en assistir a les sessions de formació pràctica, en les quals es participarà activament.

Altres dades · Entre el 19 i el 23 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 35 h (21 presencials i 14 virtuals) · Dies: del 24 de setembre al 12 de novembre · Places: 25 Sessions presencials: 24 de setembre, 8, 15 i 22 d’octubre i 5 i 12 de novembre · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Amposta

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

COMUNITAT DE PRÀCTICA C12-099 / Habillitats directives per a comandaments intermedis En aquest pla de formació introduïm una modalitat formativa que són les comunitats de pràctica. Una comunitat de pràctica és «un grup de persones que comparteixen una preocupació, un conjunt de problemes o un interès comú sobre un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i perícia en aquesta àrea a través d’una interacció continuada». Objectiu Crear un entorn de treball col·laboratiu que apropi les persones a oportunitats de millora o de resolució dels problemes que es plantegen a la seva tasca quotidiana i que tingui com a resultat un producte, alguna cosa per aplicar a la pràctica Destinataris Persones amb responsabilitat de comandament, entusiastes, amb ganes d’aprendre i de compartir, preferentment que hagin fet el curs d’Habilitats directives. Metodologia Debats participatius, estimulats per un moderador sobre els problemes i qüestions reals de la praxis quotidiana amb estudi de documents i reflexions individuals. Es portarà a terme a través de la participació en entorn virtuals i sessions presencials. La participació en la comunitat de pràctica és certificarà com a hores de formació. Altres dades · Primera sessió presencial: 27 de setembre · Horari: 16,30 h · Lloc: Tarragona

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

PROGRAMA D’AUTOFORMACIÓ / La Diputació de Tarragona ofereix una nova modalitat formativa: els cursos d’autoformació. El Programa d’Autoformació és una alternativa formativa que permet l’adquisició d’aprenentatges de manera autònoma, es basa en els següents principis:

· Aprendre és una activitat activa i no una mera recepció passiva. · El procés se centra en l’alumne, ni en el professor ni en el contingut · Els materials didàctics són un suport al seu desenvolupament. · El rol de l’assessor és d’orientador. · La motivació és un factor molt decisiu. En aquesta modalitat no existeix la figura de tutor ni de docent, però sí es compta amb un assessor especialista que orienta en els processos de formació. Com s’accedeix? Es formalitza la inscripció igual que en las resta d’activitats formatives i es necessita rebre la notificació d’admès per iniciar el curs. Se certifiquen els coneixements adquirits? Es duran a terme proves presencials en finalitzar els cursos per comprovar els aprenentatges adquirits al Programa d’Autoformació i es lliurarà certificat d’aprofitament si se superen les proves. Cursos que s’ofereixen C12-100-1 LibreOffice Writer C12-100-2 Gimp

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-055 / Curs: Conceptes bàsics d’administració electrònica Programa 1. Conceptes bàsics i exemples d’administració electrònica. 2. Identitat digital i signatura electrònica. 2.1. Certificats digitals. 2.2. Documents electrònics i validació. 2.5. Segellat de temps. 3. L’administració electrònica en el procediment administratiu. 3.1. El web municipal i la seu electrònica. 3.2. La factura electrònica. 4. La Tramitació electrònica 4.1. Front-office vs back-office 4.2. Tramitació electrònica (back-office) 4.3. Plataforma de tramitació electrònica 4.4. El registre telemàtic 4.5. Les comunicacions i notificacions telemàtiques 4.6. L’expedient electrònic

Objectius

què és un certificat digital, quins tipus existeixen · Conèixer i la seva importància. documents electrònics amb un certificat digital · Signar i validar les signatures. què són els codis segurs de verificació (CSV) i com · Entendre recuperar documents electrònics amb ells. per a què serveix un segell de temps i com verificar si · Saber un document en conté. els elements que han de formar part de la seu · Conèixer electrònica d’una administració pública. Destinataris Personal tècnic o administratiu que no desenvolupi les funcions en àrees tècniques informàtiques i que tingui certificat digital. Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics, amb un ordinador per alumne.

Altres dades · Durada: 14 h · Lloc: Tarragona · Places: 20 1a edició: 10, 17, 24 i 31 d’octubre · Horari: de 16.30 a 20 h / 2a edició: 6, 13, 20 i 27 de novembre · Horari: de 16.30 a 20 h

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-061 / Curs: Màrqueting digital per a tècnics municipals Programa 1. El lloc web de l’ajuntament. 1.1. Com ha de ser un lloc web a nivell de màrqueting. 1.2. Eines per analitzar els llocs web de tercers i conèixer el seu posicionament a Internet. 1.3. Com ha de ser un lloc web a nivell tècnic. 1.4. Els processos bàsics del màrqueting digital. Les tècniques per atraure visites. 2. La web 2.0. i les xarxes socials. 2.1. Factors clau d’èxit d’una estratègia 2.0. 2.2. La web 3.0. 3. Altres tècniques per atraure visites a un lloc web. 3.1. La publicitat als cercadors i a portals de tercers. 3.2. L’email màrqueting. 4. Tècniques per convertir visites en contactes o en clients.

Objectius

les principals tecnologies de la informació i la · Conèixer comunicació aplicades a la gestió dels diferents àmbits

·

municipals. Explorar les possibilitats d’acció aplicant les tecnologies web 2.0 a l’àmbit municipal.

Destinataris Personal de l’Administració local, amb coneixements bàsics d’Internet. Metodologia Pràctica amb un ordinador per alumne.

Altres dades · Durada: 20 h lectives · Dies: 5, 12, 19 i 26 de novembre · Horari: de 9 a 14.30 h · Lloc: Tortosa · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-052 / Curs: Mètodes innovadors per compartir i obtenir informació a Internet Programa 1. Introducció al web 2.0. 2. Webmail: Gmail, Hotmail. 3. Cercadors 2.0. 4. Weblogs: sistemes de creació, allotjament. 5. Pàgines d’inici personalitzades. 6. Eines virtuals: Google Docs, Calendar i Formularis. 7. Lectors RSS. 8. Xarxes socials: Facebook, Twitter. 9. Aplicacions sobre mapes: Google Maps. 10. Marcadors socials: Delicious. 11. Compartició de fotos: Picasa, Flickr. 12. Compartició de vídeo. 13. Wikis.

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per utilitzar les · aplicacions més novedoses a Internet que ens permeten compartir tot tipus de dades, treballar en línia i obtenir informació i recursos. Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’informàtica. Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. NOTA: Juntament amb la inscripció s’ha de fer el test de coneixements previs. Has d’entrar en www.testmoz. com/60124 en l’espai de Your name, has de posar primer els teus cognoms i després el nom i en l’espai passcode, hauràs de posar C12-052 (atenció majúscula i guió) i en acabar el test clicar submit. Donat que és un curs mitjà, si no tens els coneixements bàsics necessaris, no podràs fer-lo.

Altres dades · Durada: 21 h · Dies: 5, 7, 12, 14, 19, 21 i 26 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-092 / Curs: Microstation 2D-3D amb vinculació Google Earth Programa 1. Descarregar mapes de carrers des de Google Earth 2. Integració de Google Earth amb Microstation: 2.1. Tools Google Earth: Assignació de projecció; exportació

arxius a kmz, importar imatges Google Earth; sincronització; configuració de propietats; animació, etc. 3. Georeferenciar una imatge de Google Earth 4. Com georeferenciar ortofotos amb Google Earth

Objectius

un domini de les utilitats i serveis que ofereix ·la Adquirir vinculació de Google Earth amb el programa de CAD Microstation. Destinataris Personal tècnic municipal. Metodologia Classes presencials i pràctiques per tal d’aprofundir i interioritzar en el coneixement de la matèria.

Altres dades · Durada: 10 h · Lloc: Reus · Dies: 2, 4 i 9 d’octubre · Horari: dia 2 d’11 a 15, 4 de 16 a 19 h i dia 9 d’octubre de 12 a 15 h · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-065 / Curs: Optimització del treball en entorns col·laboratius amb l’ús de les TIC Programa 1. Entorns col·laboratius. Rols i actituds en els espais de generació de coneixement i aprenentatge. 2. Mapes d’eines per a la col·laboració en xarxa. Eines per a millorar l’eficiència i eficàcia del treball en grup. 3. Direcció de grups. L’e-moderador. 4. Gestió d’entorns col·laboratius. Metodologia per coordinar projectes.

Objectius

i millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’administració local, · Innovar amb el treball en grup en entorns col·laboratius.

· Conèixer com ser eficient participant en comunitats de pràctica. d’eines per dinamitzar la participació i facilitar la · Disposar gestió dels entorns col·laboratius. d’eines per estructurar, documentar i ordenar el · Disposar coneixement que es genera en un projecte.

Destinataris Personal tècnic que participi en el disseny i la implementació de projectes, que treballi amb equips o que participi en espais col·laboratius. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 20 h · Dies: 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-013 / Curs virtual: Certificació digital i signatura electrònica Programa 1. Certificació digital. 1.1. Les comunicacions i tràmits per Internet. 1.2. El certificat digital. 1.3. Prestadors del servei de certificació. 2. La certificació digital a l’administració catalana. 2.1. Panoràmica de l’administració electrònica a Catalunya. 2.2. L’Agència Catalana de Certificació. 2.3. Catàleg de productes i serveis. 3. Signatura electrònica. 3.1. Tipus de signatura. 3.2. La relació entre la signatura i el document electrònic. 3.3. Segell de temps. 4. Marc normatiu.

Objectius Definir i classificar els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i signatura digital. Conèixer les avantatges que ens aporta la identificació i la signatura digital. Practicar els usos dels certificats digitals.

· · ·

Destinataris Personal dels ens locals amb coneixements d’informàtica a nivell d’usuari i familiaritzat amb l’ús de navegadors, que no treballi en l’àrea d’informàtica. És imprescindible que disposi de certificat digital. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 4 hores, excloent les activitats pràctiques que depenen de l’habilitat de l’estudiant en l’ús de les TIC. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Del 15 al 21 d’octubre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: del 22 d’octubre al 30 de novembre · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-035 / Curs virtual: Tractament de les dades (Inicial) Programa 1. Què és una base de dades 2. Creació de taules 3. Ordenació, recerca i filtre d’ordenació 4. Consultes de dades 5. Formularis de dades 6. Informes 7. Privacitat de dades 8. Còpia de seguretat de bases de dades

Objectius

coneixements sobre el programari: treballar amb dades, crear · Adquirir taules, aplicar consultes, crear informes, filtrar dades... Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar un programa de tractament de dades. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques. Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 de Ms Access i l’Open Office Base v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels dos programaris.

Altres dades · Del 17 al 21 d’octubre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: Del 22 d’octubre al 23 de novembre · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-049 / Curs virtual: Tractament de la informació escrita (Avançat) Programa Objectius

1. Funcions avançades de text

coneixements avançats del programari: crear · Adquirir índexs i formularis electrònics, personalitzar tasques amb

2. Marges i marcadors 3. Creació d’índexs

macros...

4. Imatges i efectes

Destinataris Personal de l’Administració local que utilitzi qualsevol dels tres programaris i que tingui coneixements mitjans.

5. Ortografia i gramàtica 6. Correspondència de correus 7. Formularis electrònics

Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques.

8. Hipervincles 9. Macros NOTA: Juntament amb la inscripció s’ha de fer el test de coneixements previs. Has d’entrar en www.testmoz.com/60949 en l’espai de Your name, has de posar primer els teus cognoms i després el nom i en l’espai passcode, hauràs de posar C12-049 (atenció majúscula i guió) i en acabar el test clicar submit. Donat que és un curs avançat, si no tens els coneixements necessaris, no podràs fer-lo.

Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 i 2007 de Ms Word i l’Open Office Writer v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels tres programaris.

Altres dades · Entre el 3 i el 7 d’octubre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: del 8 d’octubre al 9 de novembre · Places: 20 / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-015 / Curs virtual: Tractament de la informació numèrica (mitjà/avançat) Programa Objectius

1. Rangs

coneixements sobre el programari: treballar amb · Adquirir rangs, emprar fórmules, crear gràfics...

2. Utilitats del full de càlcul 3. Ordenació bàsica de dades 4. Opcions avançades d’impressió i emmagatzematge 5. Estils i formats 6. Assistent de funcions

Destinataris Personal de l’Administració local que utilitzi qualsevol dels tres programaris i que tingui coneixements bàsics. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques.

7. Treball amb diversos fulls de càlcul 8. Gràfiques NOTA: Juntament amb la inscripció s’ha de fer el test de coneixements previs. Has d’entrar en www.testmoz.com/60948 en l’espai de Your name, has de posar primer els teus cognoms i després el nom i en l’espai passcode, hauràs de posar C12-015 (atenció majúscula i guió) i en acabar el test clicar submit. Donat que és un curs mitjà, si no tens els coneixements bàsics necessaris, no podràs fer-lo.

Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 i 2007 de Ms Excel i l’Open Office Calc v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels tres programaris.

Altres dades · Entre el 3 i el 7 d’octubre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: del 8 d’octubre al 9 de novembre · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: JURÍDIC C12-075/ Curs: Dret administratiu sancionador i administració local Programa 1. La naturalesa jurídica de la potestat administrativa sancionadora i la seva delimitació envers el dret penal. 2. El principis rectors del dret administratiu sancionador. 3. Els principis jurídico-materials del dret administratiu sancionador i las relacions de sujecció especial. 4. El procediment administratiu sancionador. 5. El contingut de les sancions. 6. L’executivitat de les resolucions sancionadores. 7. La prescripció d’infraccions i sanciones. 8. Peculiaritats del règim sancionador en sectors determinats.

Objectius

Adquirir una formació general actualitzada, tant teòrica com · pràctica, en matèria de Dret administratiu sancionador, amb especial émfasi en les peculiaritats que l’exercici de la potestat sancionadora presenta en l’àmbit local.

Millorar el grau de coneixement del aspectes més · problemàtics de l’exercici de la potestat sancionadora en el treball que desenvolupen habitualment.

Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups A2 i C1 i que presti els seus serveis en àrees de secretaria o jurídiques. Metodologia Es combinarà l’exposició interrogativa de continguts teòrics, amb el maneig de documentació vinculada a l’exercici de la potestat sancionadora i la resolució de casos pràctics.

Altres dades · Durada: 21 h · Dies: 23, 25 i 30 d’octubre i 6, 8 i 13 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Móra d’Ebre · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: JURÍDIC C12-039/ Curs: Els contractes de serveis en el marc normatiu actual Programa 1. Estructura bàsica comú dels expedients de contractes de serveis i de gestió de serveis públics, en totes les fases de tramitació. 2. Contractes plurianuals i de prestació continuada. 3. Anàlisi de les característiques de cada tipus de contracte, basant-nos en les diferencies existents i com saber apreciar la seva naturalesa. 4. Diferenciar el contracte de gestió de servei públic amb concessió administrativa, respecte de la concessió demanial i de la concessió d’obra pública. 5. Analisi de la modificació del contracte en cada tipus de contracte. 6. Nova regulació en el marc de la Unió Europea: Proposta de directiva de concessions.

Objectius

les diferències entre els contractes de serveis i els · deConèixer gestió de serveis públics. com tramitar-los, conèixer les diverses modalitats · deSaber contractació i com diferenciar-los d’altres tipus de contractes. Destinataris Personal de l’Administració local que tingui coneixements de contractació i que vulgui aprofundir en els contractes de serveis. Metodologia Pràctica reflexiva, expositiva i participativa. Resolució de casos pràctics.

Altres dades · Durada: 15 h · Dies: 18, 25 i 30 d’octubre i 8 i 15 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: JURÍDIC C12-003 / Curs semipresencial: Contractació Programa 1. Introducció als contractes del sector públic. 2. Objecte, àmbit d’aplicació i marc normatiu. 3. Les parts dels contractes del sector públic. 4. Preparació dels contractes. 5. Selecció del contractista i adjudicació del contracte. 6. Efectes, compliment i extinció dels contractes del sector públic. 7. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Objectius Conèixer la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.

· quina part del sector públic està sotmesa a la normativa · deIdentificar contractes. les classes de contractes i el tipus de procediment utilitzat · enReconèixer la tramitació dels seus expedients. · Aprendre a tramitar els expedients de contractes. Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en l’àrea de contractació del seu ens local.

Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 4 hores.

Altres dades · Del 20 al 24 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 45 h · Dies: del 25 de setembre al 21 de desembre · Places: 25 Sessions presencials: 10 d’octubre, 7 i 28 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: MEDI AMBIENT I SALUT C12-042 / Curs: Disseny i gestió dels espais lliures municipals: xarxa de zones verdes urbanes, periurbanes i rurals Programa 1. Conceptes clau: espai lliure, nodes, connectors 2. Criteris de planificació, disseny i gestió 3. Criteris en l’ús públic i accessibilitat dels espais lliures 4. Casos pràctics: 4.1. Eines i exemples de planificació 4.2. Eines i exemples de disseny 4.3. Eines i exemples de gestió

Objectius

Adquirir criteris sostenibles i saludables i també accessibles en la · planificació, disseny i gestió dels espais lliures (urbans, periurbans i rurals). Destinataris Personal de l’Administració local responsable de les àrees de medi ambient i de les vinculades amb el disseny, gestió i manteniment dels espais lliures (parcs i jardins, no urbanitzable...). Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes, resolució d’exercicis pràctics a l’aula i treball de camp.

Altres dades · Durada: 28 h · Dies: 6, 13, 20 i 27 de novembre · Horari: de 9 a 14.30 h i de 16 a 18 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: MEDI AMBIENT I SALUT C12-070 / Curs: Manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc contra la legionel·la Programa 1. Importància sanitària de la legionel·losi: La legionel·losi. Característiques. Epidemiologia. Diagnòstic i tractament. Sistemes de vigilància. 2. Àmbit legislatiu : Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel·losi. Salut pública i Salut Laboral. Pràctica 1 Interpretació de les etiquetes dels productes químics. 3. Criteris generals de neteja i desinfecció: Química de l’aigua. Bones pràctiques de neteja i desinfecció. Tipus de productes Pràctica 2.Fulls de registre de manteniment. Pràctica 3. Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions. 4. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del RD 865/2003 i D 352/2004. Programes de manteniment i tractament. Pressa de mostres. Controls analítics. Identificació dels punts crítics. Pràctica 4: Emplenament de fulls de registre de manteniment. 5. Visita comentada a una instal·lació: Identificació dels components bàsics. Prova escrita sobre els continguts del curs.

Objectius

Facilitar als participants el coneixement de la · legislació aplicable en el manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions

Formar als participants en la prevenció de riscos · laborals associats a les operacions de manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions de risc Destinataris Personal dedicat a fer operacions adreçades a la prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions de risc. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 25 h · Dies: 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre · Horari: de 9 a 14.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: PROTOCOL C12-085 / Curs: Tallers de protocol Programa dimecres, 24 d’octubre BANQUETS – APERITIUS I PROTOCOL SOCIAL 1. L’organització de banquets 2. Taules presidencials - presidències 3. Col·locació de convidats 4. El càtering en temps de crisis 5. Protocol social: saber ser i estar als actes 6. Etiqueta i comportament a la taula 7. L’etiqueta masculina i femenina. El dol.

Objectius Adquirir els coneixements pràctics necessaris per a la preparació, organització i celebració dels actes públics.

·

Destinataris Personal de l’Administració local que estigui relacionat amb l’àmbit de protocol de la seva corporació. Metodologia Pràctica i participativa.

dimecres, 8 de novembre ORGANITZACIÓ D’ACTES – PREMSA 1. Casaments civils 2. Inauguracions 3. Presentacions de llibres 4. Col·locació de primera pedra 5. Organització i convocatòries de rodes de premsa 6. Contactes amb la premsa 7. Elaboració de dossiers de premsa – notes de premsa Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 24 d’octubre i 8 de novembre · Horari: De 9 a 14.30 h i de 16 a 19 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-028 / Curs: Actualització de dret penal i processal Programa 1. Dret penal: reforma del codi penal. llei orgànica 5/2010 1. 1. Delictes i faltes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic 1. 2. Delictes i faltes contra la vida i la integritat físicadelictes contra la llibertat i la indemnitat sexual 1. 3. El nou delicte d’assetjament laboral i immobiliari 2. Dret processal 2.2. La detenció. Supòsits legals de la detenció establerts a la Llei d’Enjudiciament Criminal

Objectius

les modificacions més importants introduïdes al Codi · Conèixer penal per la Llei orgànica 5/2010, relacionant les conductes constitutives d’infracció penal amb la qualificació jurídica corresponent.

el resultat d’aquesta qualificació jurídica als límits legals · Aplicar de la detenció i altres actuacions policials de prevenció i reacció. Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local, amb coneixements inicials de dret penal i processal. Metodologia Treballar supòsits pràctics relacionats amb tipus penals concrets per inserir-los en el corresponent procediment penal que prèviament s’haurà explicat. * Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Altres dades · Durada: 27 h lectives · Dies: 8, 9, 15, 16, 22 i 23 de novembre · Places: 20 · Lloc: Amposta Horari: 8, 15 i 22 de novembre de 15 a 19 h 9, 16 i 23 de novembre de 9 a 14.30 h

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-107 / Curs d’actualització en seguretat ciutadana Programa 1. El procediment de la detenció 2. Actuacions en seguretat ciutadana 3. Intervencions en matèria de trànsit 4. Actuacions de seguretat ciutadana relacionada amb policia d’investigació 5. Policia administrativa 6. Atestats 7. Tècniques operatives

Objectius

Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en · l’àmbit de la seguretat ciutadana. Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local. Metodologia Teoricopràctica.

* Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Altres dades · Durada: 38 h lectives · Dies: 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 d’octubre · Places: 20 · Lloc: Tarragona Horari: 9, 16, 23 i 25 d’octubre de 9 a 15.30 h / 11 i 18 d’octubre de 9 a 14.30 h / 30 d’octubre de 9 a 13.30 h

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-074 / Curs: Dret processal penal Programa 1. Judici de faltes 2. Procediment abreujat 3. Procediment de judicis ràpids 4. Procediment comú ordinari (sumari) 5. Procediment davant del tribunal del jurat 6. Procediment especial de l’habeas corpus –detenció il·legal 7. Supòsits pràctics relacionats amb tipus penals concrets: a) Delictes contra el patrimoni b) Delictes contra la vida i la integritat física c) Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual d) Delictes contra la seguretat viària e) Delictes contra la salut pública, de tràfic de drogues f) Delictes contra la llibertat

Objectius

els procediments penals que corresponen als · Conèixer diferents fets delictius. · Redactar uns atestats adeqüats al procediment penal. · Conèixer els tràmits i la urgència de la pràctica de diligències. Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local. Metodologia Exposició del professor i treball de supòsits pràctics relacionats amb tipus penals concrets per inserir-los en el corresponent procediment penal. * Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Altres dades · Durada: 24 h lectives · Dies: 3, 4, 10, 11, 17 i 18 d’octubre · Horari: de 10 a 14.30 h · Places: 20 · Lloc: el Vendrell

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-068 / Curs semipresencial: Policia administrativa: Inspeccions de locals de concurrència pública Programa 1. La planificació d’inspeccions de locals. 2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. 3. El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies. 4. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 5. El nou catàleg d’espectacles públics, d’activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. 6. La normativa que afecta als horaris comercials. 7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènico-sanitàries dels locals de concurrència pública. 8. La inspecció d’aspectes determinats: els fulls de reclamació, l’exercici del dret d’admissió. 9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública. 10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars.

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una · estratègia i planificació prèvies. Identificar fàcilment els incompliments a la · normativa sobre locals de concurrència pública. Diferenciar correctament normativa que afecta · als locals de concurrència lapública i la que regula els establiments comercials.

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com · els locutoris i els basars. Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades. · Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local de la demarcació de Tarragona. Metodologia Teoricopràctica amb participació activa de l’alumne i treball virtual.

Altres dades · Entre el 20 i el 25 de setembre fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 30 h · Dies: del 26 de setembre al 31 d’octubre Sessions presencials: 1, 3, 8, 15 i 22 d’octubre · Places: 20 · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tarragona / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-048 / Curs: Entrevistes motivacionals (nivell inicial) Programa 1. Definició del marc conceptual. Model transteorètic

del canvi. 2. Principis bàsics de les entrevistes motivacionals 3. Escolta no verbal 4. Estratègies d’inici 5. Escolta reflexiva. Concepte i nivells de profunditat. 6. Elaboració de sumaris 7. Tècniques d’afirmació 8. Generació de plantejaments automotivacionals 9. Avaluació i maneig de la resistència. 10. Detecció dels diàlegs de canvi 11. Enfortiment del compromís per al canvi 12. Conceptes bàsics sobre la fase II de les entrevistes motivacionals.

/ Unitat de Formació

Objectius

els principis generals de les tècniques · Conèixer motivacionals. habilitats clíniques bàsiques per a la utilització · Adquirir d’aquestes tècniques en el treball assistencial habitual. Destinataris Tècnics de l’administració local, de serveis de benestar social: EAIA, SSB, SIAD, immigració, preferentment de les comarques de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà. Metodologia El seminari serà interactiu i participatiu, amb tècniques de role-playing, visualització de vídeos i dinàmiques de grup. Altres dades Durada: 20 h lectives Horari: de 9 a 14.30 h Dies: 5 i 23 d’octubre a Valls Dies: 9 i 26 d’octubre a Montblanc Places: 25


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-047 / Curs: Entrevistes motivacionals (nivell d’aprofundiment) Programa 1. Conceptes fonamentals. Una revisió.

Objectius

les tècniques d’escolta reflexiva, amb · Millorar especial èmfasi en la diferenciació entre l’escolta reflexiva

3. Preguntes obertes. 4. Escolta reflexiva.

·

5. Sumaris. 6. Resistència i reactància. 7. Escolta reflexiva reactiva i proactiva. Característiques

diferencials i maneres d’utilització. 8. Diàlegs de canvi i de no canvi. Identificació i maneig de les resistències. 9. Tècniques de transició a la fase II 10. Barreres i obstacles en la implementació de les entrevistes motivacionals en el marc habitual de treball. Anàlisi contextual i d’alternatives viables. 11. Estratègies de formació continuada. Tècniques de supervisió entre parells.

/ Unitat de Formació

reactiva i la proactiva. Analizar a les barreres que dificulten la implantació de les tècniques d’entrevista motivacional en els àmbits de treball dels assistents i conèixer alternatives viables.

Destinataris Tècnics de l’administració local, de serveis de benestar social: EAIA, SSB, SIAD, immigració que hagin fet el curs Entrevistes motivacionals, inicial, preferentment de les comarques de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà. Metodologia El seminari serà interactiu i participatiu, amb tècniques de role-playing, visualització de vídeos i dinàmiques de grup. Altres dades Durada: 20 h lectives · Horari: de 9 a 14.30 h Dies: 13 i 23 de novembre a Valls Dies: 16 i 27 de novembre a Montblanc Places: 15


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C12-058 / Curs: Habilitats i eines necessàries per la comunicació en la recepció a l’usuari en els serveis socials. Programa 1. Estratègies d’intervenció personal en la recepció a l’usuari el marc

dels serveis socials. 1.1. El sistema com a entorn d’aprenentatge. 1. 2. Àmbit d’influència i àmbit de preocupació. 1. 3. Autoconeixement. 2. Les barreres culturals pròpies en la interacció amb l’usuari. 2.1. Comunicar en la diversitat cultural. 2.2. Diagnòstic de limitadors mentals. 3. Habilitats comunicatives en les relacions interpersonals amb els usuaris. 3.1. Comunicació simètrica o complementària. 3.2. Anàlisi Transaccional. 4. Protocol d’actituds en la recepció a l’usuari. 4.1. Gestió emocional en situacions conflictives. 4.2. Tolerància davant la pressió. 5. Gestió dels recursos propis i aliens: comportament assertiu. 5.1. Tècniques assertives per la comunicació positiva. 5.2. Llenguatge facilitador de relacions. 5.3. Fases del comportament assertiu.

Objectius

el impacte i funcionament del pensament · Conèixer sistèmic en la conducta relacional. a ser observadors de la situació sabent · Aprendre diferenciar entre l’escolta profunda i l’escolta superficial. als participants en l’empatia com una · Entrenar actitud d’acompanyament i de comprensió cap a l’usuari.

eines i protocols per la comunicació · Facilitar interpersonal. criteris de comportament assertiu en la · Establir recepció al ciutadà en el serveis socials. a ser operatius i donar respostes generant · Aprendre confiança.

Destinataris Ordenances, auxiliars recepcionistes de centres de serveis socials. Metodologia Participativa i dinàmica.

Altres dades · Durada: 20 h · Dies: 5, 8, 15 i 19 d’octubre · Horari: de 9 a 14.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-041/ Curs: Habilitats socials i primers auxilis. Programa ÀREA SOCIAL 1. Habilitats socials : comunicació, relacions interpersonals, gestió i resolució de conflictes. 2. La mort i el dol. 3. Tècniques d’animació i estimulació. 4. Drets i legislació entorn a les persones grans. 5. Recursos i prestacions socials. ÀREA DE PRIMERS AUXILIS 1. Exploració de la persona. Signes vitals. 2. Obstrucció de la via aèria. 3. Suport vital bàsic. 4. Hemorràgies. 5. Traumatismes. 6. Asèpsia i desinfecció. 7. Cremades. 8. Altres problemàtiques.

Objectius Millorar les habilitats socials per establir una bona comunicació i interacció amb les persones grans.

· Conèixer les diferents situacions i problemes d’urgència · amb els quals es poden trobar els cuidadors i utilitzar tècniques bàsiques de primers auxilis.

Conèixer els recursos i prestacions socials que · s’ofereixen així com la legislació pertinent. Destinataris Personal de l’Administració local amb funcions de treballadors familiars de les Terres de l’Ebre. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 21 h lectives · Dies: 20 i 27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d’octubre i 8 de novembre · Horari: de 16 a 19 h Lloc: Amposta · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TÈCNIC C12-069 / Curs: Actualització dels coneixements en normativa d’incendis. Programa 1. Marc normatiu relatiu a la prevenció d’incendis en edificació. 2. Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 3. Criteris d’accessibilitat per a la intervenció de Bombers. 4. La protecció activa i passiva a l’edificació 5. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): 5.1. Document Bàsic de Seguretat contra Incendis 5.2. Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 6. Rehabilitació d’edificis i el CTE. 7. Casos pràctics d’aplicació del CTE: 7.1. Ús pública concurrència: edifici multifuncional 7.2. Ús pública concurrència: sales d’actes en edificis administratius (usos compartits). 7.3. Ús docent.

Objectius Actualitzar els coneixements en matèria i normativa d’incendis.

· Revisar els documents bàsics de seguretat en matèria · d’incendis. Destinataris Personal dels serveis tècnics dels ens locals que desenvolupen tasques de revisió i informació d’expedients i d’informació de llicències d’obres. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 25 h · Lloc: Tarragona · Dies: 6, 8, 15, 22 i 29 de novembre · Horari: de 9 a 14.30 h · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TURISME C12-106 / Curs: Tècniques de venda per Oficines de Promoció Turística Programa 1. Identificació dels diferents perfils i les seves necessitats. 1.1. Professionals intermediaris 1.2. Particulars 2. Anàlisi de les situacions promocionals i de venda. 2.1. Fires 2.2. Oficina d’informació 3. Tècniques de venda aplicades a les situacions més freqüents. 3.1. Situacions concretes 3.2. Tècniques de venda: conèixer el client, fer la proposta i tancar la venda.

Objectius

Aprendre a conversar amb visitants i professionals de · fires per identicar expectatives i necessitats. Adquirir tècniques per recollir dades · · Elaborar propostes de venda a visitants i professionals · Detectar oportunitats de negoci a les fires. Destinataris El perfil dels participants és tècnic i amb estudis relacionats amb el turisme i l’oci. Metodologia Participació activa i realització de simulacions per pràcticar les tècniques de venda més adeqüades per cada situació.

Altres dades · Durada: 15 h · Dies: 8, 15 i 22 d’octubre · Horari: de 9 a 14.30 h Lloc: Tarragona · Places: 15

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C12-091 / Curs: Bàsic d’urbanisme Programa 1. Àmbit normatiu, conceptes, objectius i principis. Règim urbanístic i classificació del sòl. Drets i deures de les persones propietàries. 2. L’ordenació del territori i urbanisme. 3. El planejament territorial, general i derivat. 4. La gestió urbanística. La reparcel·lació i l’urbanització. 5. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. Llicències urbanístiques i disciplina urbanística. 6. Especial incidència en els deures de conservació i manteniment dels edificis: ordres d’execució i ruina.

Objectius

Conèixer els criteris bàsics en matèria urbanística pel que fa al · planejament, a la gestió i a la intervenció en l’ús del sòl i del subsòl. Destinataris Personal de l’Administració local dels grups C1 i C2, sense experiència prèvia en l’àmbit urbanístic o que vulgui tenir una visió global de la matèria. Metodologia Interrelació dels conceptes bàsics teòrics amb exemples i casos pràctics per facilitar-ne la comprensió.

Altres dades · Durada: 18 h · Dies: 16, 18, 23, 25 i 30 d’octubre i 6 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C12-030 / Curs: Sessió d’actualització sobre la incidència de les lleis òmnibus en matèria de llicències. Programa 1. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret

legislatiu 3/2012, de 22 de febrer. 2. Modificacions en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 3. Modificacions en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre: horaris dels establiments oberts al públic. 4. Modificacions en la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i en la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya. 5. Modificacions en el text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març ,en la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials i en el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Objectius

les modificacions de la normativa · Conèixer que té incidència en matèria de llicències urbanístiques, en activitats ambientals, recreatives i d’espectacles públics i innòcues. Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’informar en matèria de llicències i pertanyi als grups A1 o A2. Metodologia Explicació de la normativa que s’ha modificat, amb especial incidència en matèria de llicències.

Altres dades · Durada: 6 h · Lloc: Tarragona · Dies: 1 i 3 d’octubre · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C12-083 / Curs: Tramitació d’activitats (Ambientals i recreatives). Programa Àmbit activitats ambientals 1. Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental d’activitats. 2. Autorització ambiental , la llicència ambiental: Òrgans ambientals, especial referència a la verificació de la suficiència i idoneïtat de la documentació. Informes sectorials. Informe integrat. Transferibilitat. Caducitat. Control inicial. Modificacions substancials i no substancials, comunicació ambiental. Tràmits previs. Formalització de la comunicació. Transferibilitat. Modificació de les activitats.

Objectius

· Aprendre a tramitar activitats ambientals i recreatives Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2. Metodologia Desenvolupaments de diversos supòsits, per aprendre a tramitar aquestes llicències.

Àmbit d’espectacles públics i d’activitats recreatives a) La llei d’espectacles públics i d’activitats recreatives: Competències.. Tipus d’activitats ordinàries, extraordinàries i de règim especial. b) Les activitats extraordinàries organitzades per: l’Ajuntament o particulars. Requisits. c) Els règims d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives:Autorització, llicència i comunicació. Els sistema de control: Control inicial o periòdic.

Altres dades · Durada: 24 h · Dies: 17, 22, 24, 29 i 31 d’octubre i 5, 7 i 12 de novembre · Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació

Pla AFEDAP segon semestre 2012  

Recull les activitats formatives per al segon semestre de 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you