Page 1

1er semestre

PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA de les administracions públiques de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis

1r semestre 2011


.

ÍNDEX DE CURSOS 1r SEMESTRE 2011 FORMACIÓ VIRTUAL I SEMIPRESENCIAL C11-003 Semipresencial: Gestió tributària i recaptació municipal..06 C11-004 Semipresencial: Taller d’atenció a la ciutadania................06 C11-006 Calc Actic 1......................................................................07 C11-007 Calc Actic 2......................................................................07 C11-008 Contractació....................................................................08 C11-009 Elaboració de documents administratius (2n nivell)................08 C11-010 Ms Excel 2003/2007 avançat.........................................09 C11-011 Ms Excel 2003/2007 mitjà.............................................09 C11-012 Iniciació al Moodle...........................................................10 C11-013 Introducció al llenguatge administratiu............................10 C11-014 PowerPoint.................................................................11 C11-016 Tècniques d’expressió escrita.......................................11 C11-017 Word 2003. Actic 2.........................................................12 C11-018 Writer Actic 1..............................................................12 C11-019 Writer Actic 2..............................................................13

C11-032 Gestió de projectes...........................................................21 C11-049 Planificació estratègica....................................................22 C11-057 Qualitat en la prestació de serveis públics.........................22 ÀMBIT: IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA C11-072 Tècniques per a la dinamització i la participació de grups....23 ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C11-021 Adobe InDesign CS5...................................................................23 C11-028 Conceptes bàsics d’administració electrònica.....................24 C11-039 Informàtica bàsica............................................................24 C11-047 Mètodes innovadors per compartir i obtenir informació a Internet.............................................................................................25 C11-078 Tractament de les dades. Access avançat 2007.................25 C11-079 Tractament de les dades. Access bàsic 2007......................26 C11-073 Tractament de la informació escrita. Word avançat................26 C11-074 Tractament de la informació escrita. Word mitjà.............27 C11-075 Tractament de la informació numèrica. Excel avançat..............27 C11-076 Tractament de la informació numèrica. Excel bàsic...............28 C11-077 Tractament de la informació numèrica. Excel mitjà................28

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C11-031 Gestió d’arxius..................................................................13 C11-044 Llenguatge administratiu..................................................14 C11-026 Organització del treball administratiu..............................14 C11-053 Procediment administratiu...............................................15 C11-060 Redacció d’informes tècnics.............................................15 C11-069 Tècniques d’expressió escrita............................................16

ÀMBIT: JURÍDIC C11-066 Taller pràctic de notificacions...........................................29 ÀMBIT: PROTOCOL C11-055 Taller de presa de possessió d’una Corporació...............29

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C11-033 Com gestionar el nostre temps amb eficàcia?....................16 C11-038 Habilitats comunicatives bàsiques en l’àmbit professional...17 C11-068 Tècniques de comunicació assertiva.................................17 C11-080 Treball en equip................................................................18

ÀMBIT: RECURSOS HUMANS C11-025 Capacitació en detecció, prevenció i abordatge de l’assetjament sexual..................................................................30

ÀMBIT: ECONÒMIC C11-027 Comptabilitat dels ens locals. Nivell bàsic .............................18 C11-050 Gestió pressupostària.............................................................19

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C11-058 Taller de redacció de documents policials..........................30 C11-020 Actualització penal i processal...........................................31

ÀMBIT: ENSENYAMENT C11-048 Noves tecnologies aplicades a l’aula.........................................19

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C11-024 Habilitats comunicatives per a la gestió i resolució de conflictes........................................................................................31

ÀMBIT: ESPORTS C11-037 Gestió d’equipaments esportius................................................20 C11-046 Manteniment d’instal·lacions esportives..................................20

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C11-023 Aspectes tècnics en la tramitació d’activitats (ambientals i recreatives)......................................................................................32 C11-063 Taller de tramitació d’activitats (ambientals i recreatives)....32

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C11-029 Funció directiva i qualitat en la gestió dels serveis públics........21

3


INFORMACIÓ GENERAL

1r SEMESTRE 2011

Professorat

La Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis presentem el Pla de Formació 2011, que està emmarcat dins dels Acords per a la Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP). Aquest pla comprèn les accions formatives que tindran lloc entre els mesos de febrer i juny. Entenem que la formació és una necessitat imprescindible per aconseguir una Administració local eficaç i moderna, tenint en compte la ràpida evolució dels coneixements i de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i davant els reptes que té, a través de canvis organitzatius i noves capacitats dels empleats públics, i d’una millora de l’eficàcia, la productivitat i l’agilitat en la prestació de serveis a la ciutadania.

Disposem, per a l’execució del nostre Pla de Formació, d’experts que provenen de l’Administració local de la nostra demarcació, d’altres administracions, de la universitat i de l’empresa privada, garantint d’aquesta manera el grau de qualitat necessari de les diverses accions formatives.

Inscripcions Les inscripcions són gratuïtes i les places són limitades. Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s’escauen, aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals. Es pot sol·licitar la inscripció trametent electrònicament el full que es troba a les següents adreces: www.dipta.cat/formacio esam.altanet.org

Objectius Augmentar els nivells d’eficàcia dels serveis públics. Facilitar el procés continu de modernització dels ens locals i incrementar el paper de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis a la ciutadania. Afavorir el desenvolupament de les competències professionals i personals dels empleats públics. Donar suport als canvis organitzatius promoguts pels diferents ens locals.

Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions. El termini d’inscripció finalitza el dia 15 de març, exceptuant els cursos que comencin amb antelació a aquesta data, que serà de set dies abans de l’inici de l’activitat formativa. Les inscripcions que es presentin fora d’aquest termini seran admeses sempre que quedin places vacants.

Destinataris

Admissions

Personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Tarragona adherides al Pla Agrupat.

Un cop rebudes les sol·licituds i passat el termini per presentarles, s’admetran o es denegaran tenint en compte els següents criteris: L’adequació del perfil del sol·licitant al del destinatari del curs. El nombre d’hores de formació ja realitzades.

Calendari L’execució del Pla es realitzarà durant els dies que s’aniran indicant a cada activitat formativa.

4


La representativitat del màxim nombre d’ens locals, sempre que no respongui a la demanda concreta d’un d’ells. En aquest cas tindrà preferència el personal d’aquest ens local. Haver renunciat amb la suficient antelació a activitats formatives durant l’any 2010. La no acceptació en una edició anterior del curs inclòs en aquest pla. Per sorteig.

els criteris d’avaluació establerts als cursos virtuals; als alumnes que no els superin, però que hagin fet un 90% de les activitats proposades, se’ls lliurarà un certificat de participació. En la majoria dels cursos hi haurà la possibilitat d’obtenir un certificat d’assistència i aprofitament. Per obtenir-lo, els alumnes que voluntàriament ho vulguin, podran participar en un exercici d’aplicació pràctica de coneixements. Els que superin aquest exercici i hagin assistit a un 90% de les hores corresponents al curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament.

En relació amb l’admissió als cursos d’ofimàtica, la selecció es realitzarà segons els coneixements inicials, valorats mitjançat un test de nivell. Realitzada la corresponent selecció, la Unitat de Formació confirmarà l’admissió o denegació de la sol·licitud. Els empleats definitivament admesos que no comuniquin la renúncia amb 3 dies d’antelació a l’inici de l’activitat formativa, sense causa excepcional que ho justifiqui, seran admesos en noves activitats formatives només en el cas que quedin places vacants després de fer la selecció. En el cas que el nombre d’inscrits sigui insuficient per desenvolupar l’activitat formativa, aquesta podrà ser anul·lada.

Avaluació de l’aplicació Alguns cursos formaran part d’un pla pilot per avaluar l’aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball. Per portar-lo a terme, dos mesos després d’acabar l’acció formativa, recollirem informació d’alguns alumnes dels cursos i dels seus superiors jeràrquics.

Sol·licitud d’informació Es pot demanar tota la informació complementària que es necessiti a la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona. Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537 o a l’adreça electrònica: formacio@dipta.cat

Certificats de participació i d’aprofitament Es poden lliurar quatre tipus de certificats: certificat d’assistència, certificat de participació, certificat d’aprofitament i certificat d’assistència i aprofitament. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit a un mínim d’un 90% de les hores corresponents al curs. Per arribar a aquest 90% només es podrà justificar la no assistència en un 10% del total d’hores del curs, justificació que es podrà fer fins 15 dies després de finalitzar el curs. Es lliurarà un certificat d’aprofitament a aquells alumnes que superin

Podeu consultar dubtes, fer suggeriments i molt més entrant a l’Aula virtual, a l’espai Unitat de Formació/Informació del teu interès: diputaciodetarragona.urv.cat/formacio

5


ÀMBIT: ECONÒMIC

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS

C11-003 - Curs semipresencial: Gestió tributària i recaptació municipal.

C11-004 - Curs semipresencial: Taller d’atenció a la ciutadania.

Objectius Assolir una visió global del sistema tributari local i altres ingressos de dret públic. Conèixer la legislació reguladora i el procediment de gestió dels tributs locals. Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme les tasques de recaptació, en voluntària i en executiva. Identificar els ingressos derivats de la gestió urbanística i diferenciar-los de les contribucions especials.

Objectius Analitzar el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana i millorar les habilitats necessàries per donar una atenció al públic de qualitat. Desenvolupar habilitats comunicatives per dur a terme comunicacions eficaces i eficients amb la ciutadania. Conèixer i posar en pràctica els elements del procés d’atenció a la ciutadania en les diferents situacions que es presenten en l’Administració local. Actuar en diferents tipus de situacions conflictives i donar la resposta més adequada. Conèixer i aplicar els elements de l’atenció telefònica en l’atenció al públic.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2 que hagi de realitzar tasques de recaptació o estigui adscrit a l’àrea d’intervenció o serveis econòmics, etc.

Destinataris Personal que desenvolupi tasques relacionades amb l’atenció al públic.

Programa 1. Visió global del sistema tributari local. Les ordenances fiscals. 2. El procediment tributari local I. 3. El procediment tributari local II. 4. El procediment tributari local III. 5. Les contribucions especials i les exaccions urbanístiques. 6. La recaptació executiva.

Programa 1. Qualitat i atenció a la ciutadania. 2. La comunicació interpersonal i l’atenció al públic. 3. El procés d’atenció a la ciutadania. 4. Resolució de situacions conflictives. 5. L’atenció telefònica.

Metodologia Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra de presencial.La part virtual consisteix a estudiar el material didàctic del curs penjat a la plataforma i realitzar els qüestionaris d’autoavaluació de cada mòdul. La part presencial consisteix a assistir a les sessions de formació pràctica, en les quals es participarà activament.

Metodologia Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra de presencial.La part virtual consisteix a estudiar el material didàctic del curs penjat a la plataforma d’e-learning i realitzar els qüestionaris d’autoavaluació de cada mòdul. La part presencial consisteix a assistir a les sessions de formació pràctica, en les quals es participarà activament en dinàmiques dissenyades per practicar les habilitats del curs.

Altres dades Durada: 16 h Dies: del 3 de maig al 14 de juny Sessions presencials: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, i 7 i 14 de juny Nota: entre el 26 d’abril i el 2 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Lloc: Tortosa Horari: de 16.30 a 20 h, excepte dia 3 de maig (16.30 a 17 h) Places: 25

Altres dades Durada: 20 h Dies: del 2 de maig al 8 de juny Sessions presencials: 11 i 25 de maig, i 8 de juny (de 16.30 a 19.30 h) Nota: Entre el 25 d’abril i l’1 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Lloc: Tarragona Places: 20

6


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-006 - Curs virtual: Calc Actic 1.

C11-007 - Curs virtual: Calc. Actic 2.

Objectius Adquirir els coneixements bàsics per utilitzar el programa Calc.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diversos fulls, aplicar funcions i elaborar gràfics.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar el programa Calc i que no en tingui coneixements previs.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar el programa Calc i que en tingui coneixements previs.

Programa 1. Introducció al Calc. 2. Gestió de documents. 3. Les dades I. 4. Operacions bàsiques. 5. Formats del full de càlcul.

Programa 1. Fulls del document. 2. Les dades II. 3. Referències I. 4. Referències II. 5. Referències III. 6. Funcions I. 7. Funcions II. 8. Gràfics. 9. Gestió de dades I. 10. Gestió de dades II. 11. Material addicional.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria i exercicis per aplicar els coneixements. Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics següents: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria i exercicis per aplicar els coneixements. Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics següents: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 8 h Dies: del 16 de març al 15 d’abril Nota: entre el 9 i el 15 de març, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

Altres dades Durada: 20 h Dies: del 3 de maig al 30 de juny Nota: entre el 26 d’abril i el 2 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

* Correspon al nivell 1 del projecte ACTIC.

* Correspon al nivell 2 del projecte ACTIC.

7


ÀMBIT: JURÍDIC

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

C11-008 - Curs virtual: Contractació.

C11-09 - Curs virtual: Elaboració de documents administratius (2n nivell).

Objectius Conèixer la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic. Saber el tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic. Aprendre la tramitació dels expedients de contractes del sector públic i reconèixer classes de contractes.

Objectius Elaborar documents administratius altament eficaços. Reconèixer les esmenes que cal fer en un document per millorar-lo. Trobar eines que ajudin a resoldre dubtes. Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit.

Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en l’àrea de contractació del seu ens local.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos d’elaboració de documents administratius.

Programa 1. Introducció als contractes del sector públic. 2. Objecte, àmbit d’aplicació i marc normatiu. 3. Les parts dels contractes del sector públic. 4. Preparació dels contractes. 5. Selecció del contractista i adjudicació del contracte. 6. Efectes, compliment i extinció dels contractes del sector públic. 7. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Programa 1. Estil i estructura dels documents. 2. Redacció de textos. 3. Problemes més freqüents. 4. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives. 5. Determinació de les deficiències que presenta un escrit. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.

Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 4 hores.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 24 h Dies: del 28 de febrer al 22 d’abril Nota: entre el 21 i el 27 de febrer, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

Altres dades Durada: 40 h Dies: del 15 de març al 15 de juny Nota: entre el 8 i el 14 de març, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

8


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-010 - Curs virtual: Ms Excel 2003/2007 avançat.

C11-011 - Curs virtual: Ms Excel 2003/2007 mitjà.

Objectius Adquirir un domini del programa d’Excel per utilitzar fórmules i funcions avançades, crear plantilles i macros i gestionar les bases de dades.

Objectius Adquirir coneixements del programa per utilitzar fórmules i funcions bàsiques, ordenar i filtrar dades, crear gràfics i usar diferents fulls.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements d’Excel, que necessiti treballar amb aplicacions avançades del programa i que conegui i sàpiga treballar amb Internet.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’Excel i que conegui i sàpiga treballar amb Internet.

Programa 1. Formats avançats. 2. Funcions II. 3. Elaboració de gràfics. 4. Personalització de gràfics. 5. Bases de dades. 6. Bases de dades II. 7. Taules de dades. 8. Recerca d’Objectiu i solver. 9. Administrador d’escenaris. 10. Taules dinàmiques. 11. Gràfics dinàmics.

Programa 1. Operacions amb fulls de càlcul. 2. Edició de dades i sèries. 3. Formats avançats. 4. Introducció de fórmules i referències. 5. Funcions. 6. Funcions II. 7. Gràfics. 8. Creació de plantilles. 9. Protecció de dades. 10. Impressió. 11. Bases de dades. 12. Taules dinàmiques.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria, a través d’explicacions teòriques i exercicis per aplicar els coneixements.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria, a través d’explicacions teòriques i exercicis per aplicar els coneixements.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 20 h Dies: del 23 de maig al 7 de juliol Nota: entre el 16 i el 22 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 30

Altres dades Durada: 20 h Dies: del 4 d’abril al 20 de maig Nota: entre el 28 de març i el 3 d’abril, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 30

* Correspon al nivell 3 del projecte ACTIC.

* Correspon al nivell 1 del projecte ACTIC.

9


ÀMBIT: ENSENYAMENT

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

C11-012 - Curs virtual: Iniciació al Moodle.

C11-013 - Introducció al llenguatge administratiu.

Objectius Desenvolupar estratègies relacionades amb la competència digital i comunicativa a través del treball en línia. Conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle com a eina d’organització de l’activitat didàctica.

Objectius Adquirir coneixements per ser autosuficient a l’hora d’elaborar textos en l’àmbit de l’Administració. Conèixer els errors que es cometen més freqüentment. Resoldre dubtes d’una manera àgil, intuïtiva i immediata a través dels recursos en línia.

Destinataris Personal docent dels ens locals que disposi de la plataforma Moodle al seu centre o que tingui previst instal.lar-lo. Cal tenir un coneixement bàsic de les TIC: ús d’Internet, processador de textos, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris.

Destinataris Personal tècnic i administratiu de l’Administració local que no hagi fet formació en aquesta matèria. Programa 1. Introducció: característiques del llenguatge administratiu. 2. Recursos lingüístics en línia. 3. Qüestions gramaticals conflictives en la redacció. administrativa. 4. Planificació: elements previs. 5. Redacció sobre el paper. 6. Revisió: repàs final. 7. Tasques finals.

Programa 1. L’entorn Moodle: paràmetres de cursos i blocs laterals. 2. Els principals recursos: etiqueta, pàgina de text, pàgina web idirectori. 3. Elaboració d’activitats: tasques, fòrum, wikis i consultes. 4. Eines per al seguiment i elaboració de qüestionaris. Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria, a través d’explicacions teòriques i exercicis per aplicar els coneixements.

Metodologia Pràctica i participativa amb tutoria en línia amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics següents: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 25 h Dies: del 28 de febrer al 15 d’abril Places: 10

Altres dades Durada: 30 h Dies: de l’11 d’abril al 30 de juny Nota: entre el 4 i el 10 d’abril, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

10


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

C11-014 - Curs virtual: PowerPoint.

C11-016 - Curs virtual: Tècniques d’expressió escrita.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per utilitzar el programa PowerPoint.

Objectius Redactar textos amb un alt grau d’eficàcia comunicativa. Reconèixer quins són l’estil i l’estructura més adequats per a cada text segons el propòsit que tingui. Aplicar els criteris generals de redacció en l’elaboració de textos. Augmentar la seguretat i la competència lingüística a l’hora de redactar.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi de treballar amb PowerPoint. Programa 1. L’entorn de PowerPoint. 2. Les diferents diapositives. 3. Gestió de diapositives (1a part). 4. Gestió de diapositives (2a part). 5. La barra de dibuix i els objectes. 6. Animacions i transicions. 7. Hipervincles i presentació. 8. Vincles, galeries fotogràfiques i PPS. 9. Material addicional.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1, C2 i AP i que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. Programa 1. Anàlisi de la situació comunicativa. 2.Selecció i estructura de la informació. 3.Criteris de redacció. 4.Models de documents. 5. Eines de suport: recursos lingüístics en línia.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria, a través d’explicacions teòriques i exercicis per aplicar els coneixements.

Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 4 hores.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 20 h Dies: del 17 de maig a l’1 de juliol Nota: entre el 10 i el 16 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

Altres dades Durada: 24 h Dies: del 2 de maig al 14 de juny Nota: entre el 25 d’abril i l’1 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 15

11


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-017 - Curs virtual: Word 2003. Actic 2.

C11-018 - Curs virtual: Writer. Actic 1.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per aplicar formats avançats, inserir-hi imatges i combinar dades.

Objectius Adquirir els coneixements bàsics per utilitzar el programa Writer.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements de Word i que sàpiga treballar amb Internet.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar el programa Writer i que no en tingui coneixements previs.

Programa 1. L’entorn de Word. 2. Gestió de documents. 3. Formats bàsics. 4. Utilitats bàsiques. 5. Impressió. 6. Edició avançada. 7. Formats avançats 8. Inserir imatges. 9. Revisió ortogràfica del document. 10. Taules. 11. Combinar amb dades.

Programa 1. Introducció al Writer. 2. Gestió de documents. 3. Formats bàsics. 4. Utilitats bàsiques. 5. Impressió. Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria i exercicis per aplicar els coneixements. Requisits tècnics Per portar-lo a terme cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria, a través d’explicacions teòriques i exercicis per aplicar els coneixements. Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 8 h Dies: del 16 de març al 15 d’abril Nota: Entre el 9 i el 15 de març, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma de e-learning. Places: 20

Altres dades Hores: 24 h Durada: del 17 de març al 19 de maig Nota: entre el 10 i el 16 de març, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20

* Correspon al nivell 1 del projecte ACTIC.

* Correspon al nivell 2 del projecte ACTIC.

12


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

C11-019 - Curs virtual: Writer. Actic 2.

C11-031 - Curs: Gestió d’arxius.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per aplicar formats avançats, inserir-hi imatges i combinar dades.

Objectius Conèixer diverses tipologies documentals i els nous suports electrònics. Saber el cicle d’un expedient des de la formació fins a la conservació o eliminació definitiva.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar el programa Writer i que tingui coneixements bàsics del programa.

Destinataris Aquest curs va adreçat a funcionaris i personal dels ens locals amb el propòsit de formar-los en els aspectes bàsics d’una bona gestió d’arxius.

Programa 1. Edició de dades avançada. 2. Formats avançats I. 3. Formats avançats II. 4. Formats avançats III. 5. Formats avançats IV. 6. Inserció d’imatges. 7. Revisió ortogràfica del document. 8. Taules. 9. Combinació amb dades.

Programa 1. Documents i arxius. 2. Organitzar un arxiu. 3. Els elements de descripció d’un arxiu. 4. Avaluació documental. 5. Processos d’informatització d’un arxiu. 6. L’arxiu i la dinamització cultural d’un municipi.

Metodologia El curs es desenvolupa virtualment amb tutoria i exercicis per aplicar els coneixements.

Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics.

Requisits tècnics Cada alumne ha de tenir els requisits tècnics necessaris: un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP o Vista; navegadors: Mozilla Firefox 2 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades Durada: 21 h Dies: 16, 18, 23, 25 i 30 de maig, i 1 i 6 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 25

Altres dades Durada: 16 h Dies: del 3 de maig al 30 de juny Nota: entre el 26 d’abril i el 2 de maig, l’alumne haurà de fer les activitats de l’espai de pràctiques virtual amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la plataforma d’e-learning. Places: 20 * Correspon al nivell 2 del projecte ACTIC.

13


ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

Curs: Llenguatge administratiu.

C11-026 - Curs: Organització del treball administratiu.

Objectius Analitzar el llenguatge administratiu, instrument clau de comunicació en l’àmbit de l’Administració. Conèixer els criteris generals d’estil i les convencions gràfiques aplicables a la redacció administrativa. Dotar l’alumnat d’estratègies per resoldre dubtes a través dels recursos de la xarxa.

Objectius Adquirir criteris per organitzar i estructurar el treball administratiu. Conèixer eines per gestionar el temps. Establir pautes per compaginar l’atenció al públic i el treball intern.

Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2, preferentment de la comarca del Baix Camp i del Baix Penedès.

Destinataris Personal administratiu de l’Administració local del grup C1. Programa 1. Anàlisi de l’entorn. 2. Criteris per a l’organització del treball. 3. Eines i criteris per a la gestió del temps. 4. Interacció amb usuaris i proveïdors. 5. Pla de treball individual.

Programa 1. El llenguatge administratiu com a registre d’especialitat. 2. L’estil del llenguatge administratiu. 3. Els tractaments personals i protocol·laris. 4. L’ús igualitari del llenguatge administratiu. 5. Convencions gràfiques. 6. Qüestions conflictives en la redacció administrativa. 7. Terminologia administrativa. 8. Aplicació del llenguatge administratiu a la redacció de documents.

Metodologia Pràctica i participativa amb exposicions teòriques del professor. Altres dades Durada: 21 h Dies: 16, 23 i 30 de març, i 4 i 13 d’abril Horari: de 16 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 20

Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics. Altres dades C11-044 Durada: 24 h Dies: 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de maig, i 1 i 6 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Reus Places: 25 C11-045 Durada: 24 h Dies: 24 i 31 de març; 7, 14 i 28 d’abril, i 12 i 19 de maig Horari: de 16 a 19.30 h (excepte el dia 24 de març, de 16 a 19 h) Lloc: el Vendrell Places: 25

14


ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

Curs: Procediment administratiu.

C11-060 - Curs: Redacció d’informes tècnics.

Objectius Conèixer el marc normatiu, els principis generals i l’estructura del procediment administratiu. Analitzar les característiques generals dels expedients.

Objectius Revisar els aspectes bàsics de l’elaboració de l’informe tècnic. Aprofundir en diversos criteris comunicatius a fi que el personal se senti més segur en la seva tasca professional.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2 que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups A1 i A2.

Programa 1. El procediment administratiu local. 2. El marc normatiu. 3. Principis generals. 4. Els actes administratius. 5. Fases del procediment administratiu. 6. Procediments especials. 7. L’expedient i els documents administratius.

Programa 1. L’informe. 1.1. Estructura bàsica i tipologia. 1.2. Selecció i presentació de la informació. 2. Criteris específics de redacció aplicats a l’informe. 2.1. La llengua de l’Administració: claredat i igualtat. 2.2. Els quatre puntals del text escrit: adequació, coherència, cohesió i correcció. 3. Eines de consulta.

Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics.

Metodologia Teoricopràctica amb treball concret sobre els documents aportats per l’alumnat en el moment de la inscripció al curs.

Altres dades C11-53 Durada: 28 h Dies: 5, 7, 12, 14, 19 i 26 d’abril, i 3 i 12 de maig Horari: de 16.30 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 25

Altres dades Durada: 24 h Dies: 21, 23, 28 i 30 de març, i 4, 6, 11 i 13 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Valls Places: 25

C11-54 Durada: 28 h Dies: 17, 19, 24, 26, 31 de maig i 1, 7 i 9 de juny Horari: de 16.30 a 20 h Lloc: Tortosa Places: 25

15


ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS

Curs: Tècniques d’expressió escrita.

Curs: Com gestionar el nostre temps amb eficàcia?

Objectius Redactar textos amb un alt grau d’eficàcia comunicativa. Reconèixer quins són l’estil i l’estructura més adequats per a cada text segons el propòsit que tingui. Aplicar els criteris generals de redacció en l’elaboració de textos. Augmentar la seguretat i la competència lingüística a l’hora de redactar.

Objectius Prendre consciència de l’ús del temps per utilitzar-lo correctament. Descobrir les prioritats per assolir l’eficàcia en el lloc de treball. Planificar les activitats atenent a criteris objectius. Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que treballi en llocs d’atenció al públic.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1, C2 i AP i que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Programa 1. La productivitat i la procrastinació. 2. Les prioritats professionals i personals. 3. L’organització de l’agenda. 4. La gestió de les tasques. 5. L’espai de treball. 6. Els documents en paper i digitals. 7. Els lladres del temps.

Programa 1. Anàlisi de la situació comunicativa. 2.Selecció i estructura de la informació. 3.Criteris de redacció. 4.Models de documents. 5. Eines de suport: recursos lingüístics en línia.

Metodologia Teoricopràctica amb participació activa de l’alumnat.

Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics. Altres dades C11-069 Durada: 24 h Dies: 22, 24, 29 i 31 de març, i 5, 7, 12 i 14 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 25 C11-070 Durada: 24 h Dies: 22, 24, 29 i 31 de març, i 5, 7, 12 i 14 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tortosa Places: 25

16

Altres dades C11-033 Durada: 9 h Lloc: Tarragona Dies: 22, 24 i 31 de març Horari: de 16.30 a 19.30 h places: 20

C11-035 Lloc: Tortosa Dies: 12, 19 i 26 de maig Horari: de 16.30 a 19.30 h places: 20

C11-034 Lloc: Reus Dies: 5, 7 i 12 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h places: 20

C11-036 Lloc: el Vendrell Dies: 3, 5 i 10 de maig Horari: de 16.30 a 19.30 h places: 20


ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS

C11-038 - Curs: Habilitats comunicatives bàsiques en l’àmbit professional.

C11-068 - Curs: Tècniques de comunicació assertiva.

Objectius Emprar canals de comunicació efectius que permetin la transmissió de la informació i la generació de confiança amb els interlocutors. Utilitzar adequadament la veu i els recursos de comunicació no verbal. Expressar-se amb claredat i crear el clima necessari per millorar la comunicació.

Objectius Conèixer les característiques de la comunicació assertiva. Desenvolupar eines per valorar els diferents tipus de comportaments en els altres i en un mateix: agressivitat, passivitat, assertivitat. Modificar pautes de comportament a partir de l’autoanàlisi de la pròpia conducta i del qüestionament de creences limitadores. Adquirir tècniques i procediments per enfrontar-se a diferents situacions de forma assertiva.

Destinataris Personal de l’Administració local que necessiti millorar aquestes habilitats i que no hagi fet cap curs anteriorment amb un programa similar.

Destinataris Preferentment personal que hagi superat el curs d’habilitats comunicatives bàsiques o el curs d’intel·ligència emocional.

Programa 1. Comunicació i comportament. 2. Comunicació verbal i no verbal. 3. La millora en el procés comunicatiu. 3.1. Establiment de sintonia. 3.2. Coherència i incoherència. 3.3. Estils de comunicació. Comunicació assertiva. 3.4. Destreses de conversa. 3.5. Retroacció (feedback): donar i rebre. 3.6. Fer i respondre preguntes.

Programa 1. Concepte d’assertivitat. 2. Habilitats socials i actitud. 3 . O b s t a c l e s q u e e n s i m p e d e i x e n c o m u n i c a r- n o s assertivament. 4. Tipus de comportaments: passiu, agressiu, assertiu. 5. Drets assertius i creences limitadores. 6. Dir no, mostrar el desacord. 7. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat. 8. Autodiagnòstic i pla de millora personalitzat.

Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades Durada: 21 h Dies: 14, 21 i 28 de març, i 4, 11 i 18 d’abril Horari: de 16.30 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 20

Altres dades Durada: 21 h Dies: 10, 17, 24 i 31 de maig, i 7 i 14 de juny Horari: de 16.30 a 20 h Lloc: Amposta Places: 20

17


ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS

ÀMBIT: ECONÒMIC

C11-080- Curs: Treball en equip.

C11-027- Curs: Comptabilitat dels ens locals. Nivell bàsic.

Objectius Adquirir els coneixements i eines més adients per millorar l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip. Incrementar el nivell de cooperació i compromís personal per treballar en equip. Millorar la comunicació dintre de l’entorn laboral.

Objectius Assolir una visió de conjunt de l’aspecte pressupostari i comptable d’un ajuntament. Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme les tasques comptables pròpies del lloc de treball. Destinataris Personal administratiu que treballi en els diferents departaments de l’àrea econòmica.

Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en equip.

Programa 1. Patrimoni. Elements patrimonials. Masses patrimonials. Equilibris patrimonials. Actiu, passiu i patrimoni net. Despeses i ingressos. La partida doble. 2. El balanç i el compte de pèrdues i guanys. 3. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. El Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local. 4. El pressupost local. Estructura. Relació amb el Pla General de Comptabilitat adaptat als ens locals. 5. Comptabilitat de les principals operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses i d’ingressos. 6. Comptabilitat de les principals operacions no pressupostàries de tresoreria. 7. Introducció a àrees comptables d’especial transcendència. 8. Operacions de fi d’exercici. 9. Liquidació i compte general.

Programa 1. Els pilars del treball en equip. 1.1. Avantatges i inconvenients. 2. Com es crea un equip de treball? 3. Com participar en un equip de treball de forma creativa? 4. Característiques d’un equip eficaç. 4.1. Importància del treball en equip. 4.2. Què necessita un líder? 4.3. Lideratge situacional/ motivació. 5. Condicions bàsiques de treball: confiança mútua, comunicació, suport, comprensió dels objectius de l’organització, lideratge. 6. Obstacles més habituals quan es treballa en equip. 7. Dinàmiques de grup. Metodologia Teoricopràctica amb participació activa de l’alumnat. Altres dades Durada: 20 h Lloc: Tarragona Dies: 1, 3, 8, 10, 15 i 17 de març Horari: de 16 a 19.30 h Places: 20

Metodologia Teoricopràctica a partir d’exposicions del professor. Altres dades Durada: 27 h Dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de maig Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 25

18


ÀMBIT: ECONÒMIC

ÀMBIT: ENSENYAMENT

Curs: Gestió pressupostària de les entitats locals.

C11-048- Curs: Noves tecnologies aplicades a l’aula.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per elaborar un pressupost. Conèixer l’estructura del pressupost, la classificació i les repercussions del tancament i liquidació en la incorporació de romanents. Controlar l’execució del pressupost durant l’exercici.

Objectius Conèixer les característiques bàsiques dels programes Smartmusic, Earmaster, Band in a Box i d’altres. Prendre consciència de com aquests programes poden ajudar a millorar l’ensenyament de la música. Utilitzar els instruments virtuals.

Destinataris Personal de l’Administració local que treballi en els diferents departaments de l’àrea econòmica.

Destinataris Professors d’escoles de música i conservatoris de qualsevol especialitat (inclòs llenguatge i harmonia). Preferentment amb coneixements bàsics d’informàtica.

Programa 1. El pressupost general, concepte, principis pressupostaris, elaboració i aprovació. 2. Estructura pressupostària dels ingressos i les despeses. Classificació orgànica, per programes i econòmica. Els projectes d’inversió i control de desviacions de finançament. 3. Fases d’execució de la despesa i la seva vinculació jurídica. 4. Modificacions pressupostàries. Crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, crèdits generats per ingressos, transferències de crèdit, ampliacions de crèdit i baixes per anul·lació. Incorporacions de romanent. 5. Tancament i liquidació del pressupost. Resultat pressupostari i romanent de tresoreria. Aplicació dels recursos en noves modificacions.

Programa 1. Earmaster: programa d’autoajuda en el llenguatge musical, per millorar afinació, ritme, dictats, escales, acords, progressions harmòniques, etc. 2. Smartmusic: eina indispensable per als alumnes d’instrument, ja que disposen d’un “pianista acompanyant” a casa seva, el qual “segueix” l’execució de l’intèrpret o indica les errades en la seva interpretació. Possibilitat de fer-se els propis acompanyaments si es disposa de “Finale”. 3. Band in a Box: programa d’acompanyament, per millorar els coneixements d’harmonia, així com els d’improvisació. 4. Sonar: seqüenciador per enregistrar temes per pistes, així com per ajuntar MIDI, àudio i instruments virtuals en un sol programa i utilitzar efectes per millorar o arreglar errades possibles en l’execució. 5. Editors d’àudio: altres programes i recursos d’Internet per poder relacionar tots els programes i treure el màxim rendiment de la multitud d’arxius MIDI i àudio (MP3).

Metodologia Teoricopràctica amb diversos supòsits pràctics d’aplicació de la matèria impartida. Altres dades C11-050 Durada: 21 h Dies: 26 i 31 de maig, i 2, 7, 9, 14 i 16 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 25

Metodologia El curs es desenvoluparà a través d’exposicions teòriques. Altres dades Durada: 16 h Dies: 6, 8, 15 i 20 de juny Horari: de 9 a 13 h Lloc: Tarragona Places: 20

C11-051 Durada: 21 h Dies: abril/maig (pendent de confirmar) Horari: de 16 a 20 h Lloc: Móra d’Ebre Places: 25

19


ÀMBIT: ESPORTS

ÀMBIT: ESPORTS

C11-037- Curs: Gestió d’equipaments esportius.

C11-046- Curs: Manteniment d’instal·lacions esportives.

Objectius Conèixer els elements de la gestió i utilitzar de forma pràctica eines metodològiques i recursos en la gestió d’equipaments esportius. Prendre consciència respecte a criteris bàsics que s’han d’utilitzar com a arguments en la construcció i gestió d’un equipament esportiu. Planificar de forma estratègica les àrees de treball d’un equipament o servei esportiu: funcional, activitats, manteniment i economicofinancera.

Objectius Crear un pla de manteniment adient per a cada necessitat. Saber quines mesures s’han de prendre per a la prevenció d’accidents. Conèixer la normativa vigent. Destinataris Responsables, auxiliars i col·laboradors del manteniment d’instal·lacions esportives. Programa 1. Les instal·lacions esportives segons el CCE: el PIEC. 2. Mesures de seguretat i higiene per a la protecció dels usuaris i els treballadors. 3. Normativa i legislació aplicable a les instal·lacions esportives municipals. 4. El pla de manteniment. 4. 1. Tipus de manteniment. 4. 2. Neteja, desinfecció i control microbiològic. 4. 3. Climatització, ACS, ventilació i calefacció. 4.4. Control de plagues: desratització i desinsectació. 5. Plans de manteniment. 5.1. Legionel·losi. 5. 2. El Codi tècnic d’edificació.

Destinataris Responsables i col·laboradors en la gestió d’instal·lacions esportives. Programa 1. Mapa conceptual dels equipaments esportius. 2. Característiques tècniques i funcionals de les instal·lacions esportives. 3. Elements de gestió d’una instal·lació esportiva. 4. Planificació estratègica en l’àmbit esportiu. Metodologia Teoricopràctica. Altres dades Durada: 20 h Lloc: Tarragona Dies: 13, 20 i 27 de maig, i 3 i 10 de juny Horari: de 10 a 14 h Places: 20

Metodologia Teoricopràctica. Altres dades Durada: 20 h Lloc: Amposta Dies: 1, 8, 15 i 29 d’abril, i 6 de maig Horari: de 10 a 14 h Places: 20

20


ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT

C11-029- Curs: Funció directiva i qualitat en la gestió dels serveis públics.

C11-032- Curs: Gestió de Projectes. Objectius Aprendre a dissenyar un sistema de gestió de projectes amb independència del tipus de projectes que sigui. Dirigir projectes.

Objectius Dissenyar un sistema de gestió organitzatiu per aplicar a una organització o a les unitats organitzatives que la formen. Decidir les eines de gestió a aplicar.

Destinataris Responsables de projectes o persones que participen en l’execució de projectes. Caps d’unitat on es gestionin projectes.

Destinataris Persones que tenen responsabilitat de comandament d’unitats organitzatives.

Programa 1. Introducció a la gestió de projectes. 1.1. La gestió de projectes versus la gestió de processos. 1.2. Elements bàsics d’un projecte: abast, temps i cost. 2. Metodologies de gestió de projectes: clàssiques i àgils. 3. PMI. Processos i àrees de coneixement. Pràctica. 3.1. Inici. 3.2. Planificació. a) Abast b) Temps i activitats c) Equip humà d) Compres e) Cost f) Qualitat g) Comunicació h) Riscos 3.3. Execució. 3.4. Seguiment. 3.5. Tancament. 4. SCRUM. Pràctica. 4.1. Rols. 4.2. Components. 4.3. Reunions. 5. Eines pràctiques i informàtiques de gestió de projectes.

Programa 1. La gestió a les organitzacions. 2. Els models de referència més rellevants: EFQM i ISO 3. El lideratge. 4. L’estructura organitzativa. 5. L’arquitectura de processos. La gestió de processos. 6. La planificació estratègica. 7. La revisió. Les eines de Business Intelligence. 8. La millora. La gestió de projecte. 9. Habilitats directives. Definició de lideratge. Funcions del líder. Estils de lideratge: lideratge situacional. 10. Comunicació. Procés de comunicació. Tipus de comunicació. 11. Sistemes comunicatius actuals. Comunicació assertiva. Barreres comunicatives. Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents. Altres dades Durada: 40 h Dies: 6, 13 i 27 d’abril; 4, 11, 18 i 25 de maig, i 1, 8 i 15 de juny Horari: de 16 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 20

Metodologia Teoria orientada a la pràctica. Pràctica amb ordinador (Word i Excel). Altres dades Durada: 21 h Dies: 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, i 6 i 20 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 20 21


ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT

C11-049- Curs: Planificació estratègica.

C11-057- Curs: Qualitat en la prestació de serveis públics.

Objectius Conèixer metodologies de planificació estratègica i operativa amb la finalitat de desplegar les polítiques públiques. Elaborar un pla de mandat.

Objectius Adquirir les habilitats per implantar instruments de qualitat adaptats a les administracions locals.

Destinataris Personal que estigui relacionat amb la planificació i l’estratègia d’un ens local. Personal directiu o comandaments que tinguin la responsabilitat de definir els plans de les seves unitats.

Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi al grup C2 i que estigui relacionat amb la qualitat i l’organització d’un ens local.

Programa 1. L’estratègia al sector públic. 1.1. Experiències. 1.2. Referencials. 2. Els principis estratègics: missió, visió i valors. 3. Els plans estratègics o plans de mandat. 4. Els plans anuals. Quadres de comandament. 5. La revisió o seguiment de la planificació. Informes. 6. Millora de la planificació. 7. Pràctiques de pla de mandat.

Programa 1. Els serveis públics a la ciutadania. 2. La gestió dels processos. 2.1. Processos estratègics, clau i de suport. Mapa de processos. Elements d’avaluació dels processos: indicadors. 3. Les cartes de serveis. Elements i compromisos. Treball amb dades. 4. L’ISO 9001. Orientació a la satisfacció del ciutadà. Principis de la gestió de qualitat. Requisits de l’ISO 9001. Procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat. Auditories.

Metodologia Teoricopràctica amb la realització d’un pla de mandat (4 anys) amb el detall del primer pla anual.

Metodologia S’hi combinen la resolució de supòsits pràctics de forma individual i grupal amb l’explicació de conceptes.

Altres dades Durada: 20 h Dies: 12 i 26 d’abril, i 3, 10 i 17 de maig Horari: de 16 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 20

Altres dades Durada: 20 h Dies: 6, 13 i 27 d’abril, i 4 i 11 de maig Horari: de 16 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 20

22


ÀMBIT: IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-072- Curs: Tècniques per a la dinamització i la participació de grups.

C11-021- Curs: Adobe InDesign CS5. Objectius Adquirir coneixements bàsics sobre el programa Adobe InDesing.

Objectius Conèixer un ampli ventall de procediments i tècniques d’animació de grups a aplicar en funció del tipus de grup i dels objectius que es pretenen. Assajar tècniques per generar propostes creatives que tinguin en compte l’opinió i interessos de tots els participants, per prendre decisions a partir dels objectius, per afrontar els conflictes que es produeixin i per avaluar l’actuació portada a terme en el grup.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi de treballar amb aquest programa i que tingui coneixements mínims de disseny gràfic. Programa 1. Instal·lació del programa. 2. Primers passos amb InDesign. 3. Novetats i característiques rellevants. 4. Les paletes d’eines d’InDesign. 5. Regles, guies i quadrícula. 6. Treball amb els objectes. 7. Les imatges. Importació i exportació. 8.Treball amb el text. 9.Treball amb el color. 10. Les pàgines. Paginació de documents. 11. Impressió. 12. Arxius Adobe PDF. 13. Arxius XML.

Destinataris Personal tècnic de l’Administració local vinculat a projectes de participació comunitària, socioeducatius i de lleure. Programa 1. Etapes, elements i característiques del grup. El paper del coordinador del grup. 2. Dinàmiques d’animació i dinamització de grups per a la presentació, comunicació, planificació de la tasca, plantejament creatiu de propostes i presa de decisions. 3. Tècniques per a la participació, per a l’anàlisi i generació d’idees, per a la programació, per al disseny i seguiment i per a l’avaluació.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

Metodologia Les estratègies emprades es basaran en la posada en pràctica de les tècniques i dinàmiques més representatives, tant pel que fa a la dinamització de grups com a la participació. La vivència de les dinàmiques permetrà la reflexió teòrica dels aspectes que es treballin.

Altres dades Durada: 28 h Lloc: Tarragona Dies: 1, 5, 8, 12, 15, 19 i 26 d’abril Horari: de 9 a 13 h Places: 20

Altres dades Durada: 20 h Dies: 9, 18, 24 i 30 de maig, i 7 de juny Horari: de 16 a 20 h Lloc: Tarragona Places: 30

23


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-028- Curs: Conceptes bàsics d’administració electrònica.

C11-039- Curs: Informàtica bàsica. Objectius Adquirir les competències bàsiques per utilitzar un ordinador, navegar per Internet, editar textos i usar el correu electrònic.

Objectius Entendre què és un certificat digital, quins tipus existeixen i per què són tan importants. Signar documents electrònics amb un certificat digital i validar les signatures. Saber per què serveix un segell de temps i com verificar si un document en conté. Conèixer els elements que han de formar part de la seu electrònica d’una administració pública.

Destinataris Personal de l’Administració local sense cap coneixement del funcionament dels ordinadors. Programa 1. Windows El ratolí i el teclat Descripció de l’escriptori Gestió d’arxius i carpetes Accessoris i programes

Destinataris Personal tècnic o administratiu que no desenvolupi les funcions en àrees tècniques informàtiques. Programa 1. Conceptes bàsics i exemples d’administració electrònica. 2. Identitat digital i signatura electrònica. 2.1. Certificats digitals i signatura electrònica. 2.2. Documents electrònics i validació. 2.3. Segellat de temps. 3. L’administració electrònica en el procediment administratiu. 3.1. El web municipal i la seu electrònica. 3.2. La factura electrònica. 3.3. El registre telemàtic i la tramitació electrònica. 3.4. Les comunicacions i notificacions telemàtiques. 3.5. Expedient electrònic.

2. Word Edició de text Formats de text i paràgraf Desar arxius i impressió 3. Internet Introducció i conceptes Navegador Recerca de recursos 4. Correu electrònic Conceptes bàsics Gestió de missatges Llibreta d’adreces

Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics, amb un ordinador per alumne.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

Altres dades Durada: 12 h Lloc: Tarragona Dies: 25 i 30 de maig, i 1 i 6 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Places: 20

Altres dades Durada: 21 h Lloc: Tarragona Dies: 26 i 31 de maig, i 2, 7, 9, 14 i 16 de juny Horari: de 16 a 19 h Places: 20

24


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-047- Curs: Mètodes innovadors per compartir i obtenir informació a Internet.

C11-078- Curs: Tractament de les dades. Access avançat 2007.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per utilitzar les aplicacions més novedoses a Internet que ens permeten compartir tot tipus de dades, treballar virtualment i obtenir informació i recursos.

Objectius Aprofundir en les bases de dades relacionals. Generar consultes i formularis avançats, amb dissenys personalitzats i utilització de macros. Gestionar i personalitzar les aplicaciones creades, per a qualsevol entorn laboral.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’informàtica.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements d’Access, que necessiti treballar amb aplicacions avançades del programa, i que presti els seus serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Programa 1. Introducció al web 2.0. 2. Webmail: Gmail, Hotmail. 3. Cercadors 2.0. 4. Weblogs: sistemes de creació, allotjament. 5. Pàgines d’inici personalitzades. 6. Eines virtuals: Google Docs, Calendar i Formularis. 7. Lectors RSS. 8. Xarxes socials: Facebook, Twitter. 9. Aplicacions sobre mapes: Google Maps. 10. Marcadors socials: Delicious. 11. Compartició de fotos: Picasa, Flickr. 12. Compartició de vídeos: Youtube, Google Video. 13. Wikis. 14. Recerca de recursos i eines d’ús lliure.

Programa 1. Creació de bases de dades. 2. Relacions. 3. Gestió de les taules. 4. Consultes avançades. 5. Disseny avançat de formularis. 6. Controladors. 7. Macros. 8. Personalització de la base de dades. Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

Altres dades Durada: 24 h Lloc: Tarragona Dies: 25 i 30 de maig i 1, 6, 8, 15, 20 i 22 de juny Horari: de 16 a 19 h Places: 15

Altres dades Durada: 21 h Lloc: Tarragona Dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24 de maig Horari: de 16 a 19 h Places: 20

25


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-079- Curs: Tractament de les dades. Access bàsic 2007.

C11-073- Curs: Tractament de la informació escrita. Word avançat 2007.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per dissenyar i crear bases de dades aplicables a qualsevol entorn laboral, gestionar les dades, personalitzar i optimitzar les aplicacions creades.

Objectius Adquirir un domini del programa Word per aplicar opcions avançades de format, personalitzar l’entorn de treball i utilitzar formularis i macros.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’informàtica que hagi d’utilitzar la base de dades Access.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements de Word que realitzi tasques que requereixin un domini d’aquesta aplicació i que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Programa 1. Disseny i gestió de bases de dades. 2. Ús dels assistents. 3. Disseny de taules. 4. Relacions. 5. Introducció i visualització de dades. 6. Consultes de selecció. 7. Formularis. 8. Informes.

Programa 1. Formats avançats. 2. Opcions avançades de taules. 3. Opcions avançades d’edició. 4. Gràfics i autoedició. 5. Creació d’estils. 6. Tractament de textos llargs. 7. Inserció d’objectes. 8. Combinació de correu. 9. Personalització del Word. 10. Macros.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 24 h Lloc: Tarragona Dies: 23, 28 i 30 de març, i 4, 6, 11, 13 i 18 d’abril Horari: de 16 a 19 h Places: 20

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 24 h Lloc: Tarragona Dies: 27 d’abril i 2, 4, 9, 11, 16, 18 i 23 de maig Horari: de 16 a 19 h Places: 20

* Correspon al nivell 3 del projecte ACTIC.

26


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-074- Curs: Tractament de la informació escrita. Word mitjà 2007.

C11-075- Curs: Tractament de la informació numèrica. Excel avançat 2007.

Objectius Adquirir els coneixements necessaris per crear i donar format als textos, inserir-hi imatges i gràfics i tractar tot tipus de documents per a una presentació professional.

Objectius Adquirir un domini del programa d’Excel per utilitzar fórmules i funcions avançades, crear plantilles i macros i gestionar les bases de dades.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics de Word.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements d’Excel que necessiti treballar amb aplicacions avançades del programa, i que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Programa 1. Eines d’edició. 2. Formats. 3. Estils i plantilles. 4. Inserció d’imatges i gràfics. 5. Taules. 6. Disseny de pàgina. 7. Revisió de documents. 8. Impressió.

Programa 1. Formats avançats de cel·la. 2. Funcions avançades. 3. Eines avançades. 4. Base de dades. 5. Taules dinàmiques. 6. Plantilles. 7. Gràfics avançats. 8. Personalització de l’Excel. 9. Formularis. 10. Macros.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 21 h Lloc: Tarragona Dies: 28 de febrer i 2, 7, 9, 14, 16 i 21 de març Horari: de 16 a 19 h Places: 20

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 27 h Lloc: Tarragona Dies: 29 i 31 de març i 5, 7, 12, 14, 19, 26 i 28 d’abril Horari: de 16 a 19 h Places: 20

* Correspon al nivell 2 del projecte ACTIC.

* Correspon al nivell 3 del projecte ACTIC.

27


ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

C11-076- Curs: Tractament de la informació numèrica. Excel bàsic 2007.

C11-077- Curs: Tractament de la informació numèrica. Excel mitjà 2007.

Objectius Adquirir coneixements inicials de l’entorn de l’Excel per crear fulls de càlcul i utilitzar formats i fórmules bàsiques.

Objectius Adquirir coneixements del programa utilitzant fórmules i adquirir els coneixements necessaris per utilitzar fórmules i funcions bàsiques, ordenar i filtrar dades, crear gràfics i usar diferents fulls.

Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar el full de càlcul Excel i que no tingui cap coneixement d’aquest programa.

Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’Excel.

Programa 1. El llibre de treball. 2. Operacions bàsiques. 3. Formats bàsics.

Programa 1. Estils i formats de cel·la. 2. Fórmules i funcions bàsiques. 3. Format condicional. 4. Ordenació i filtratge de dades. 5. Gràfics. 6. Utilització diferents fulls. 7. Impressió amb Excel.

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 6 h Lloc: Tarragona Dies: 22 i 24 de febrer Horari: de 16 a 19 h Places: 20

Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne. Altres dades Durada: 24 h Lloc: Tarragona Dies: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de març Horari: de 16 a 19 h Places: 20

* Correspon al nivell 1 del projecte ACTIC.

* Correspon al nivell 2 del projecte ACTIC.

28


ÀMBIT: JURÍDIC

ÀMBIT: PROTOCOL

Curs: Taller pràctic de notificacions.

Curs: Taller de presa de possessió d’una corporació.

Objectius Quin són els actes que han de ser objecte de notificació i com s’ha de dur a terme aquesta notificació.

Objectius Adquirir els coneixements pràctics necessaris per organitzar la presa de possessió d’una corporació.

Destinataris Personal administratiu, C1 i C2, vinculat a la notificació dels actes administratius.

Destinataris Personal de l’Administració local que estigui relacionat amb l’àmbit de protocol de la seva corporació.

Programa 1. Contingut de la notificació. 2. Formes de notificació. 3. Actes notificables. 4. La notificació defectuosa. Efectes.

Programa 1. Normativa. 2. Organització de l’acte. 3. El protocol i la logística. 4. Diferents exemples d’organització.

Metodologia Sobre la base de casos pràctics, conèixer la normativa que regula la notificació dels actes administratius.

Metodologia Pràctica i participativa.

Altres dades C11-066 Durada: 6 h Dies: 3 i 5 de maig Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Falset Places: 20

Altres dades C11-055 Durada: 5 h Dies: 27 d’abril Horari: de 9 a 14 h Lloc: Tortosa Places: 25

C11-067 Durada: 6 h Dies: 12 i 14 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: el Vendrell Places: 20

C11-056 Durada: 5 h Dies: 4 de maig Horari: de 9 a 14 h Lloc: Tarragona Places: 25

29


ÀMBIT: RECURSOS HUMANS

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA

C11-025- Curs: Capacitació en detecció, prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.

C11-058- Curs: Taller de redacció de documents policials.

Objectius Adquirir els coneixements i eines necessaris per actuar en qualsevol part del procés de gestió de l’assetjament.

Objectius Redactar documents policials concisos, precisos, objectius, formals, ben construïts, comprensibles i eficaços. Conèixer quins són els errors més freqüents de redacció en llengua catalana.

Destinataris Mediadors, membres de la comissió contra l’assetjament laboral i comandaments.

Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local de la demarcació de Tarragona.

Programa 1. L’assetjament en el treball entès com un risc psicosocial. La importància de la prevenció. 2. Normativa d’aplicació en matèria d’assetjament en el treball. 3. Tipologies i fases del procés d’assetjament. 4. Factors desencadenants de l’assetjament: organitzatius, grupals i individuals. 5. Activitats i conductes representatives i indicadors d’alerta de possible assetjament laboral. 6. Efectes de l’assetjament: individuals i organitzatius. 7. Elements per fer una història laboral: com fer una entrevista de diagnòstic. 8. Consells per afrontar una situació d’assetjament. 9. Mesures d’intervenció, protecció i prevenció. 10. Elaboració d’un informe de conclusions: elements constitutius. 11. Mediació laboral. 12. Auditoria d’un protocol de gestió de l’assetjament.

Programa 1. Conceptes previs. 2. Criteris generals de redacció de documents policials. 3. Documents: actes, minuta policial, nota informativa, correu electrònic, informe, ofici... 4. Aspectes remarcables de la redacció. 5. Lèxic i fraseologia. 6. L’ús no sexista del llenguatge. 7. Convencions. 8. Webs d’interès en matèria lingüística. Metodologia Pràctica i participativa amb exposicions teòriques del professor. Altres dades Durada: 25 hores Dies: 1, 6, 8, 13, 15 i 27 d’abril Horari: de 9 a 13 h (excepte el dia 27 d’abril, que serà de 9 a 14 h) Lloc: Tarragona Places: 20

Metodologia Teoricopràctica amb participació activa de l’alumnat. Altres dades Durada: 20 h Lloc: Tarragona Dies: 2, 7, 9, 14 i 16 de juny Horari: de 9 a 13 h Places: 20

*Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

30


ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS

C11-020- Curs: Actualització penal i processal.

C11-024 - Curs: Habilitats comunicatives per a la gestió i resolució de conflictes.

Objectius Conèixer les modificacions més importants introduïdes al Codi penal per la Llei orgànica 5/2010, relacionant les conductes constitutives d’infracció penal amb la qualificació jurídica corresponent. Aplicar el resultat d’aquesta qualificació jurídica als límits legals de la detenció i altres actuacions policials de prevenció i reacció.

Objectius Revisar les diferents formes de comunicació. Aplicar la comunicació assertiva en el treball quotidià. Identificar i definir el conflicte. Diferenciar els diversos mètodes de resolució de conflictes.

Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local de la demarcació de Tarragona.

Destinataris Personal tècnic de serveis socials, preferentment de la comarca del Baix Penedès.

Programa 1. Dret penal. 1.1. Reforma del Codi penal. Llei orgànica 5/2010. 1.2. Modificacions en: a) Delictes i faltes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. b) Delictes contra la vida i la integritat física. c) Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. d) El nou delicte d’assetjament laboral i immobiliari. 2. Dret processal. 2.1. La detenció. Conseqüències pràcticas de la reforma del Codi Penal en l’actuació policial. Supòsits legals de la detenció establerts a la Llei d’enjudiciament criminal.

Programa 1. Les emocions en el conflicte i la comunicació no verbal. 2. L’exploració de la situació problemàtica i les respostes a evitar. 3. Com evitar l’escalada en el conflicte. 4. Com generar respostes creatives. 5. Les bases per a unes coordinacions constructives. 6. La mediació i les seves eines: obrir vies d’abordatge positiu de les situacions conflictives. Metodologia Molt pràctica i vivencial, a partir de casos que aportaran els mateixos alumnes.

Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades Durada: 24 h Lloc: el Vendrell Dies: 4, 11, 18 i 25 de maig, i 1 i 8 de juny Horari: de 16 a 20 h Places: 20

Altres dades Durada: 24 hores Dies: 25, 27 de maig i 1, 3, 8 i 10 de juny Horari: de 10 a 14 h Lloc: el Vendrell Places: 20

*Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

31


ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS

C11-023- Curs: Aspectes tècnics en la tramitació d’activitats (ambientals i recreatives).

Curs: Taller de tramitació d’activitats (ambientals i recreatives).

Objectius Aprofundir en la normativa i tramitació que incideix en matèria d’activitats.

Objectius Aprofundir en la normativa i tramitació que incideix en les llicències d’activitats.

Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups A1 i A2 i que estigui vinculat a la tramitació d’activitats.

Destinataris Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que estigui vinculat a la tramitació d’activitats.

Programa 1. Prevenció ambiental de les activitats i espectacles públics i activitats recreatives. Criteris generals de tramitació de les llicències i competències. 2. Altra normativa aplicable a les activitats: contaminació acústica, incendis, abocaments al sistema públic de sanejament, equipaments comercials, gestió dejeccions ramaderes, etc. 3. Regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 3.1. Regulació annex IV Llei 20/2009 i relació amb activitats recreatives, subjecció, exempcions, delegació de competències, informació pública i veïnal, etc. 3.2. La llicència municipal, informes preceptius, plans d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària. 3.3. El règim de comunicació. 3.4. Llicències i autoritzacions dels espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari i de règim especial. 3.5. Control inicial i periòdic. Inspeccions. Infraccions i sancions. 4. El règim d’autorització, llicència i comunicació ambiental en la Llei 20/2009. 5. Control i inspecció ambiental d’activitats.

Programa 1. Prevenció ambiental de les activitats i espectacles públics i activitats recreatives. Criteris generals de tramitació de les llicències i competències. 2. Altra normativa aplicable a les activitats. 3. Regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 3.1. Regulació annex IV Llei 20/2009 i relació amb activitats recreatives, subjecció, exempcions, delegació de competències, informació pública i veïnal, etc. 3.2. La llicència municipal, el règim de comunicació. 3.3. Llicències i autoritzacions dels espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari i de règim especial. 3.4. Control inicial i periòdic. Inspeccions. Infraccions i sancions. 4. El règim d’autorització, llicència i comunicació ambiental en la llei 20/2009. 5. Control i inspecció ambiental d’activitats. Metodologia S’utilitzarà l’anàlisi de diferents casos pràctics per establir la normativa a aplicar i la seva tramitació. Altres dades C11-063 Durada: 21 h Dies: 24 de febrer i 1, 3, 8, 10, 15 i 17 març Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Tarragona Places: 20

Metodologia S’utilitzarà l’anàlisi de diferents casos pràctics per establir la normativa a aplicar i la seva tramitació. Altres dades Durada: 21 h Dies: 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de maig Horari: de 16.30 a 19.30 h. Lloc: Tarragona Places: 20

C11-064 Durada: 21 h Dies: 1, 6, 8, 15, 20, 22 i 27 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: el Vendrell Places: 20 32

C11-065 Durada: 21 h Dies: 21, 23, 28 i 30 març i 4, 6 i 11 d’abril Horari: de 16.30 a 19.30 h Lloc: Montblanc Places: 20


ii > ann na err elo dit c e r Ba el M ia d tov Au

>

>

>

>

A-7 > >

>

ni rra ite d Me

>

>

Nou Estadi

el N

astic

Ca r

r

ad er et

r Llo

C>arre te

el íd m Ca

A-7

>

cia

alèn <V

N-340

>

>

l de

SORTIDA Via Augusta

>

via to Au

>

>

>

ito

N-340

N-34

ra de l> Llor

0

ito

os ep

40

N-3

>

n ce Vi

> >

Llo

AULES DE FORMACIÓ

e

rd

rre Ca

u

pri

r Es

do

va Sal

a

ust

g Au V>ia

a Via de l rer Car

BUS L-1 - L-97 Arrabassada

+

sad

ago

n

BUS L-1 - L-97 Tuset

s Pas

eig

M

im arít

de

Ra

ld fae

a

nov

asa

eC

a

ar r <T

tre en aC

sta Augu

bas rra e l’A és d Acc

er

>

> > >

>

ç

nF ust

de

iba sR rle Ca

r rre Ca

Joa

ga

lon

l Vila

BUS L-8 Llorenç de Vilallonga

e C. d

Ca rre r

ren

e çd

>

SORTIDA Centre ciutat Platja de l’Arrabassada

40

ra l’Ar de tja a l P

bas

sada

Plànol de situació de les aules de Formació · Carles Riba, 6, baixos - 43007 TARRAGONA

>

N-3

re rd eJ

>

Ca r

Carrer de Me rcè

> na celo Bar


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Servei d’Assistència Municipal Passeig de Sant Antoni, 100 43003 Tarragona

UNITAT DE FORMACIÓ C/ Carles Riba, 6, baixos 43007 Tarragona Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537

Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona. DL T-287-2011

Amb la col·laboració de

LLibret AFCAP primer semestre 2011  

Recull el llistat d'accions formatives planificades pel primer semestre de 2011

LLibret AFCAP primer semestre 2011  

Recull el llistat d'accions formatives planificades pel primer semestre de 2011

Advertisement