Page 1

‫ثسٌ هللا اىشدَِ اىشد‪ٌٞ‬‬ ‫ف‪ ٜ‬خعٌ اىذ‪ٞ‬بح ‪ّْ ...‬طيق ثَٖخ اىشجبة ‪ّ ...‬غشط غشسبً ىيخ‪ٞ‬ش ف‪ٍ ٜ‬نبُ‬ ‫ٗف‪ ٜ‬مو صٍبُ ‪ّ ...‬زؼٖذٓ ثبىشػب‪ٝ‬خ ٗاىسقب‪ٝ‬خ دز‪ّ َْ٘ٝ ٚ‬جزبً أخعش ‪ٝ‬جشش‬ ‫ثَسزقجو جذ‪ٝ‬ذ ىج‪ٞ‬و اىشجبة ‪ٗ ...‬ألّْب جَ‪ٞ‬ؼبً ٍشزشمُ٘ ف‪ٕ ٜ‬زا اىغشط‬ ‫"غرسنا نماء ‪...‬وعملنا عطاء " ّٗغز‪ ٔٝ‬ثشٗح اىؼطبء ‪ ...‬الثذ أُ ‪ٝ‬نُ٘‬ ‫ٍِ ارذبد ‪ 0200-0202‬مبّذ اىجذا‪ٝ‬خ د‪ٞ‬ث دققْب اىؼذ‪ٝ‬ذ ٍِ اإلّجبصاد –‬ ‫ثفعو هللا‪ٗ -‬مْب ّٖزٌ ثبىفؼو قجو اىق٘ه ‪ٗ ...‬سْجق‪ ٚ‬ػي‪ ٚ‬ػٖذّب ‪...‬‬ ‫ٍيزضٍ‪ ِٞ‬ثَسإٗى‪ٞ‬زْب أٍبً هللا ػضٗجو ٗأٍبً أّفسْب ٗأٍبً اىطيجخ اىز‪ِٝ‬‬ ‫‪ٍْ .‬ذّ٘ب ثقزٌٖ ىزَث‪ٞ‬يٌٖ ف‪ ٜ‬ارذبد اىطيجخ‬ ‫‪ٕ :‬زا ٍب أّجضّبٓ ثفعو هللا ٗر٘ف‪ٞ‬قٔ‬ ‫‬‫‪.‬اإلششاف ػي‪ ٚ‬دَيخ اىطبىت ‪ٝ‬ش‪ٝ‬ذ – مي‪ٞ‬خ اىزَش‪ٝ‬ط‬ ‫‬‫‪ .‬رْس‪ٞ‬ق دَيخ اىش‪ٝ‬خ اىَشسيخ اىشٍعبّ‪ٞ‬خ اىخ‪ٞ‬ش‪ٝ‬خ – مي‪ٞ‬خ اىزَش‪ٝ‬ط‬ ‫‬‫‪ .‬رَث‪ٞ‬و مي‪ٞ‬خ اىزَش‪ٝ‬ط ف‪ٍ ٜ‬جبدسح ػ‪ْٞ‬ل ػي‪ ٚ‬اىَسزقجو‬ ‫‬‫‪ٍ .‬ؼبسض رجبده ٗئػبسح اىنزت ػي‪ٍ ٚ‬ذ‪ 3 ٙ‬فص٘ه‬ ‫‬‫‪ٍ .‬ؼشض األدٗاد اىطج‪ٞ‬خ‬ ‫‬‫‪" .‬اىَشبسمخ ف‪ّ ٜ‬شبغ "اىزَش‪ٝ‬ط اىؼصت اىَذشك ىيقطبع اىصذ‪ٜ‬‬ ‫‬‫‪ .‬دسٗط رق٘‪ٝ‬خ ف‪ٍ ٜ‬بدح اىفس‪٘ٞ‬ى٘ج‪ٞ‬ب – ثبىزؼبُٗ ٍغ د‪.‬أدَذ ػقو‬ ‫‬‫‪ٍ .‬ذبظشاد ٍشاجؼخ ىطالة اىَنثف – ثبىزؼبُٗ ٍغ اىٖ‪ٞ‬ئخ اىزذس‪ٝ‬س‪ٞ‬خ‬ ‫‬‫‪ .‬ىطالة اىَنثف ‪ NCLEX‬أسئيخ ‪ CD‬ر٘ف‪ٞ‬ش‬ ‫‬‫‪ .‬ر٘ف‪ٞ‬ش دفبرش ٍَ‪ٞ‬ضح ىيخش‪ٝ‬ج‪ِٞ‬‬ ‫‬‫‪ .‬ئقبٍخ سديخ اىشث‪ٞ‬غ ىطبىجبد اىزَش‪ٝ‬ط‬ ‫‬‫‪ .‬رْس‪ٞ‬ق ىقبءاد دٗس‪ٝ‬خ ٍغ ػَذاء اىني‪ٞ‬خ‬ ‫‬‫ٍزبثؼخ قعب‪ٝ‬ب ٍٗشنالد اىسذت ٗاإلظبفخ ٗاىْظبً اىسْ٘‪– ٛ‬اىز‪ٛ‬‬ ‫‪ .‬رٌ ئىغبؤٓ‪ٗ -‬اىَسبَٕخ ف‪ ٜ‬دو اىنث‪ٞ‬ش ٍْٖب‬ ‫‬‫اىزْس‪ٞ‬ق ٗاإلششاف ػي‪ ٚ‬دٗساد االرذبد (اىَجبه اىطج‪ )ٜ‬اىَؼق٘دح‬ ‫‪.‬خاله ػطيز‪ ٜ‬اىفصو اىثبّ‪ٗ ٜ‬اىص‪ٞ‬ف‪ٜ‬‬ ‫‬‫رشن‪ٞ‬و ديقخ ٗصو ث‪ ِٞ‬اىطالة ٗدٗساد ّقبثخ اىََشظ‪ٗ ِٞ‬اىََشظبد‬ ‫‪ .‬األسدّ‪ِٞٞ‬‬ ‫‬‫‪ .‬اىَشبسمخ ف‪ ٜ‬ئسشبد اىطيجخ اىَسزجذ‪ ِٝ‬ىؼبٍ‪0200 ، 0202 ٜ‬‬ ‫‬‫ئقبٍخ أّشطخ خبصخ ثطيجخ اىسْخ األٗى‪ :0200-0200 ٚ‬اىج٘الد‬ ‫اإلسشبد‪ٝ‬خ د٘ه اىجبٍؼخ ‪،‬دفو اىسْبفش ‪ ،‬اىذٗسح اىزذع‪ٞ‬ش‪ٝ‬خ الٍزذبّبد‬ ‫‪ .‬اىَسز٘‪ ، ٙ‬دٗسح اىزسج‪ٞ‬و اىزار‪ٜ‬‬ ‫‬‫‪ .‬رإٔ‪ٞ‬و ٍشافق ٍصي‪ ٚ‬اىطبىجبد‬ ‫‪ٍ :‬برا سْفؼو ؟؟‬


‫ئّشبء ىجبُ غالث‪ٞ‬خ فؼبىخ رقً٘ ثؼَو خذٍبد ٗأّشطخ أمبد‪َٞٝ‬خ ٗثقبف‪ٞ‬خ ‪-‬‬ ‫‪ٗ .‬رشف‪ٖٞٞ‬خ‬ ‫االٕزَبً ثبىجبّت األمبد‪ٗ َٜٝ‬ػَو دٗساد رق٘‪ٝ‬خ رف‪ٞ‬ذ اىطبىت ف‪ ٜ‬اىجبّت ‪-‬‬ ‫‪ .‬اىؼَي‪ٜ‬‬ ‫رؼض‪ٝ‬ض جبّت اىؼَو اىزط٘ػ‪ٗ ٜ‬ئقبٍخ ّشبغ خذٍخ ٍجزَغ خبص ثطيجخ ‪-‬‬ ‫‪.‬اىزَش‪ٝ‬ط‬ ‫‪ٍ" .‬زبثؼخ ٍطبىت ٍيف دَيخ "اىطبىت ‪ٝ‬ش‪ٝ‬ذ ‪-‬‬ ‫ئ‪ٝ‬جبد آى‪ٞ‬خ ‪ٝ‬سزط‪ٞ‬غ اىطبىت ٍِ خالىٖب غشح اىَ٘اد اىز‪ٝ ٜ‬ش‪ٝ‬ذٕب ف‪- ٜ‬‬ ‫‪ .‬اىجذٗه اىذساس‪ٜ‬‬ ‫ٗ سْ٘اصو ػَيْب اىذؤٗة –مَب ػٖذرَّ٘ب‪ -‬ف‪ ٜ‬ئ‪ٝ‬صبه قعب‪ٝ‬ب اىطيجخ‬ ‫ٌٍَٕٖٗ٘ ئى‪ ٚ‬اىجٖبد اىَؼْ‪ٞ‬خ ‪ٗ،‬ئقبٍخ األّشطخ اىزشف‪ٖٞٞ‬خ ٗاىثقبف‪ٞ‬خ‬ ‫‪ٗ،‬خذٍخ اىطالة ثز٘ف‪ٞ‬ش مو ٍب ‪ٝ‬ذزبجّ٘ٔ ٍِ مزت ٗأدٗاد غج‪ٞ‬خ ‪ٗ ،‬ئقبٍخ‬ ‫ادزفبالد ىيخش‪ٝ‬ج‪ِٞ‬‬

بيان انتخابي  

بيان انتخابي .....