Page 1

2

POPULAÞIE

2.1

Populaþia pe sexe

2.2

Populaþia pe medii

2.3

Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie

2.4

Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2008

2.5

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2008

2.6

Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 2008

2.7

Miºcarea naturalã a populaþiei

2.8

Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii

2.9

Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor

2.10 Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa de vârstã a mamei 2.11 Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii 2.12 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã ºi indicele conjunctural al fertilitãþii 2.13 Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã 2.14 Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe 2.15 Decesele sub 1 an dupã grupa de vârstã 2.16 Ratele de mortalitate, pe grupe de vârstã ºi sexe 2.17 Decese, pe cauze de deces 2.18 Rate specifice de mortalitate, pe cauze de deces 2.19 Decese sub 1 an, pe cauze de deces 2.20 Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii 2.21 Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor 2.22 Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor înainte de cãsãtorie 2.23 Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta medie la prima cãsãtorie, pe medii 2.24 Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor 2.25 Divorþurile dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei 2.26 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe medii ºi sexe 2.27 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe grupe de vârstã ºi medii 2.28 Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale, determinate de schimbarea domiciliului 2.29 Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã 2.30 Emigranþii, dupã naþionalitate ºi þara de destinaþie 2.31 Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã 2.32 Imigranþii, dupã þara de provenienþã 2.33 Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea domiciliului, pe sexe Teritorial 2.34 Populaþia ºi densitatea populaþiei, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, la recensãminte 2.35 Populaþia, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe, sexe ºi medii, la 1 iulie 2008 2.36 Populaþia, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi grupe de vârstã, la 1 iulie 2008 2.37 Miºcarea naturalã a populaþiei, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi medii, în anul 2008 2.38 Ratele de fertilitate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi grupe de vârstã, în anul 2008 2.39 Durata medie a vieþii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe, sexe ºi medii, în anul 2008 2.40 Decesele, pe cauze de deces, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008 2.41 Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi medii, în anul 2008 2.42 Divorþurile, dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008 2.43 Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi medii, în anul 2008 2.44 Emigranþii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi grupe de vârstã, în anul 2008 2.45 Imigranþii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi grupe de vârstã, în anul 2008 2.46 Migraþia internaþionalã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi sexe, în anul 2008


SURSA DATELOR

DATA SOURCE

Cercetãri statistice: ¾ Recensãmintele populaþiei; ¾ Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru datele referitoare la numãrul ºi structura demograficã a populaþiei; ¾ Înregistrãri din evidenþa stãrii civile: Buletine statistice demografice completate de oficiile de stare civilã cu date referitoare la naºteri, decese, cãsãtorii ºi de judecãtorii pentru divorþuri.

Statistical surveys: ¾ Population censuses; ¾ Statistics from current evidence of population, for data referring to population number and demographic structure; ¾ Registrations from civil register evidence: Statistical demographic reports filled in by civil register offices with data on births, deaths, marriages and respectively by the law courts for divorces.

Surse administrative: ¾ Baza de date a Ministerului Administraþiei ºi Internelor, privind evidenþa persoanelor, pentru migraþia internã ºi internaþionalã, determinatã de schimbarea domiciliului.

Administrative sources: ¾ Database of Ministry of Administration and Interior, for persons’ evidence, for internal and international migration, determined by domicile change.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

Numãrul populaþiei în perioada intercensitarã s-a determinat pe baza datelor de la recensãminte ºi a celor din evidenþa curentã referitoare la miºcarea naturalã ºi migratorie. Numãrul populaþiei s-a calculat pornind de la datele Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor, 18 martie 2002, cu privire la populaþia cu domiciliul în România, la care s-a adãugat sporul natural al populaþiei ºi soldul migraþiei internaþionale determinat de schimbãrile de domiciliu, pentru populaþia la nivel naþional; pentru populaþia la nivel de localitate s-a adãugat soldul migraþiei interne determinat de schimbãrile de domiciliu ºi numãrul persoanelor cu reºedinþa în localitate.

For intercensus years, the inhabitants number has been determined based on data from censuses and those from current evidence referring on vital and migration statistics. The inhabitants number was calculated from data of the Population and Housing Census, March 18, 2002, regarding the population with permanent residence in Romania, plus natural increase and balance of internal and international migration determined by permanent residence changes for population at national level; for population at locality level the balance of internal migration determined by permanent residence changes and number of persons with temporary residence in locality was added. Population breakdown by area was as follows: – for 1960, until 1966, urban area included municipalities, towns and the 183 localities assimilated to the urban area;

Repartizarea populaþiei pe medii s-a realizat astfel: pentru anul 1960, pânã în anul 1966, în mediul urban sunt cuprinse municipiile, oraºele ºi cele 183 localitãþi asimilate mediului urban; – pentru anii 1966 ºi 1967, în mediul urban sunt incluse datele referitoare la municipii, oraºe ºi 238 comune asimilate urbanului; – începând cu anul 1968, în mediul urban sunt cuprinse numai municipiile ºi oraºele. Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni la 1 iulie, este cuprinsã la vârsta de 24 ani). Definiþiile evenimentelor demografice sunt în concordanþã cu principiile ºi recomandãrile Comisiei de Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite: – nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare, prezintã un semn de viaþã (respiraþie, activitate cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau contracþii musculare dependente de voinþã); – nãscut-mort este produsul concepþiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei dupã o duratã a sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã aceastã separare, nu prezintã nici un semn de viaþã; – decedatã este persoana cãreia i-au încetat definitiv funcþiile vitale dupã trecerea unui timp oarecare de la naºtere; – cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o femeie, încheiatã în concordanþã cu legislaþia þãrii, în scopul întemeierii unei familii ºi din care rezultã drepturi ºi obligaþii între cei doi soþi, precum ºi ale acestora faþã de copii; –

for 1966 and 1967, urban area included municipalities, towns and 238 communes assimilated to the urban area;

starting with 1968, urban area includes only municipalities and towns. Age is expressed in the years reached during the year (for instance, a person of 24 years old and 11 months at July 1, is considered to be of 24 years old). The definitions of vital events are in compliance with the principles and recommendations of the United Nations Statistical Commission: – live-birth is a product of conception completely ejected or extracted from the mother's body, regardless of the pregnancy duration, who after this separation gives a sign of life (respiration, heart activity, beats of umbilical cord or muscular contractions dependent of will); – dead-born child is a product of conception completely ejected or extracted from the mother's body after a pregnancy duration of at least 28 weeks who, after this separation, gives no sign of life; – deceased is the person whose vital functions definitively ceased after a certain time passed from his birth; – marriage represents an union between a man and a woman concluded according to the country’s legislation, in order to set up a family, where husband and wife have rights and obligations against one another as well as against their children;

2


divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivã a organelor judecãtoreºti. Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul

nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelor decedate, în anul de referinþã. Durata medie a vieþii reprezintã numãrul mediu de ani pe care îi are de trãit un nou-nãscut, dacã ar trãi tot restul vieþii în condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada de referinþã. Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la 1000 locuitori. Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000 locuitori. Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de decedaþi în vârstã de sub 1 an la 1000 nãscuþi-vii din anul respectiv. Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual de nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat la numãrul de nãscuþi-vii ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în numãrul de nãscuþi-morþi la 1000 nãscuþi-vii ºi morþi din anul respectiv.

divorce represents the dissolution of a legally concluded marriage, according to a final decision of judicial bodies. Natural increase represents the balance between the number of live-births and the number of deceased persons during the reference year. Life expectancy represents the average number of years an infant would live, if he / she lived all his / her life, under the conditions of mortality by age corresponding to the reference period. Birth rate represents the ratio between the number of livebirths in a year and the average population of the respective year and is expressed by the number of live-births per 1000 inhabitants. Mortality rate represents the ratio between the number of deceased persons in a year and the average population of the respective year and is expressed by the number of deaths per 1000 inhabitants. Infant mortality rate represents the number of deaths for infants under one year of age per 1000 live births in a given year. Late foetal-deaths rate is the ratio between the number of late foetal-deaths in a year and the total number of live births and late foetal deaths in the same year, and is expressed by the number of deaths per 1000 live births and late foetal deaths.

Rata de nupþialitate reprezintã numãrul cãsãtoriilor dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la 1000 locuitori. Rata de divorþialitate reprezintã numãrul divorþurilor dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la 1000 locuitori. Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial (pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe) s-a fãcut dupã urmãtoarele criterii: –

pentru nãscuþi-vii ºi nãscuþi-morþi, dupã domiciliul mamei;

pentru decese, dupã domiciliul persoanei decedate;

pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei;

pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun al soþilor. Migraþia internã reprezintã schimbãrile de domiciliu ºi

stabilirile temporare de reºedinþã în altã localitate decât cea de domiciliu în interiorul graniþelor þãrii. Schimbarea domiciliului

s-a

înregistrat

în

cazul

persoanelor pentru care organele de poliþie au înscris noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de evidenþã a persoanei. Începând cu anul 1992, sunt cuprinse ºi schimbãrile de domiciliu dintr-un sector în altul al Municipiului Bucureºti. Nu sunt incluse schimbãrile de domiciliu în interiorul aceleiaºi localitãþi sau în acelaºi sector, ºi nici dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaºi comune. Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea domiciliului în altã þarã sau, din altã þarã în România. Datele cu privire la emigranþi se referã la cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate. Datele cu privire la imigranþi se referã la cetãþenii din altã þarã care ºi-au stabilit domiciliul în România. Soldul migraþiei internaþionale reprezintã diferenþa dintre numãrul imigranþilor ºi cel al emigranþilor, în anul de referinþã.

Marriages rate represents the ratio between the number of marriages in a year and the average population of the respective year and is expressed by the number of marriages per 1000 inhabitants. Divortiality rate represents the ratio between the number of divorces in a year and the average population of the respective year and is expressed by the number of divorces per 1000 inhabitants. Demographic events breakdown at territorial level (by macroregion, development region and county) was done according to the following criteria: – for live-births and dead-born children, by mother's residence; – for deaths, by residence of the deceased person; – for marriage, by place of marriage registration ; – for divorces, by last common residence of the spouses. Internal migration represents changes of permanent residence and temporary settling of residence in another locality, different from that of permanent residence inside the borders of the country. Change of permanent residence was registered in case of persons for whom police wrote down the new permanent residence in the identity card and in persons’ evidence file. Starting with 1992, data also include changes of permanent residence from one sector to another within Bucharest Municipality. There are not included permanent residence changes inside the same locality or sector, or from one village to another, in the same commune. International migration represents the change of permanent residence to another country or, from another country to Romania. Data on emigrants refer to Romanian citizens who settled their permanent residence abroad. Data on immigrants refer to citizens from another country who settled their permanent residence in Romania. Net international migration represents the difference between the number of immigrants and the number of emigrants during the reference year.

2


POPULAÞIA PE MEDII, LA 1 IULIE POPULATION BY AREA, ON JULY 1

2.G1

% 100 90 80 70

67,9

63,1

54,2

45,7

45,4

45,4

46,7

46,6

45,1

45,1

44,8

44,9

45,0

45,8

54,3

54,6

54,6

53,3

53,4

54,9

54,9

55,2

55,1

55,0

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

60 50 40 30 20 10 0

32,1

36,9

1960

1970

Rural

Urban

2.G2

POPULAÞIA PE SEXE ªI MEDII, LA 1 IULIE 2008 POPULATION BY SEX AND AREA, ON JULY 1, 2008

48,7%

47,8%

49,8%

51,3%

52,2%

50,2%

Total

Urban Masculin / Male

55,0%

Rural Feminin / Female

54,0%

45,0%

56,0%

46,0%

Total

44,0%

Masculin / Male Urban

Feminin / Female Rural

2


2.G3

POPULAÞIA PE VÂRSTE ªI SEXE LA 1 IULIE 2008 POPULATION BY AGE AND SEX ON JULY 1, 2008 Vârsta Age 100

95

Masculin Male

Feminin Female

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

2

20 15 10 5 Mii / Thou

Mii / Thou 0

250

200

150

100

50

0

0

50

100

150

200

250


NATALITATEA, MORTALITATEA ªI SPORUL NATURAL AL POPULAÞIEI BIRTH RATE, MORTALITY AND NATURAL INCREASE

2.G4

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants) 30

25

20

15

10

5

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Natalitate / Birth rate

Mortalitate / Mortality rate

Sporul natural pozitiv Positive natural increase

Sporul natural negativ Negative natural increase

2005 2008

RATE DE FERTILITATE, PE GRUPE DE VÂRSTÃ FERTILITY RATES, BY AGE GROUP

2.G5

Nãscuþi-vii la 1000 femei Live-births per 1000 women

100 90

83,1

79,7 79,0

80

67,9

70

57,4

60 50 40 30

41,7 33,4

20

20,5

16,1

10 0

2

38,5

3,1 2003

4,4

0,2 2008

15 – 19 ani / years

35 – 39 ani / years

20 – 24 ani / years

40 – 44 ani / years

25 – 29 ani / years

45 – 49 ani / years

30 – 34 ani / years

0,2


DURATA MEDIE A VIEÞII, PE SEXE (ani) LIFE EXPECTANCY, BY SEX (years)

2.G6

67,4

2003

74,8 67,7

2004

75,1 68,2

2005

75,5 68,7

2006

75,8 69,2

2007

76,1 69,5

2008

76,7 0

20

40

60

Masculin Male

80

Feminin Female

EVOLUÞIA CÃSÃTORIILOR ªI DIVORÞURILOR EVOLUTION OF MARRIAGES AND DIVORCES

2.G 7

mii / thou

200

189,2

180 160 140

143,3

134,0

2

149,4

146,6

141,8

120 100 80 60 40

33,1

35,2

33,2

36,3

32,7

35,7

20 0

2003

2004 Cãsãtorii Marriages

2005

2006

2007 Divorþuri Divorces

2008

populatia ro  
populatia ro  

populatia ro

Advertisement