Page 1

ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΔΘΜΞΣΛΔ ΚΞΓΞ Ρ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΢ι πεςϋυαμε - ΢ι ρυεδιάζξσμε ΑΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 2015


ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΔΘΜΞΣΛΔ ΢Ξ ΚΞΓΞ Ρ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ζ ρσμμεςξυή ρξσ μεςοάει Ζ γμόμη ρξσ έυει ανία ΑΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 2015


ΟΞΘΞΣΡ Ρ΢ΞΥΞΣΡ ΔΘΥΑΛΔ ΗΔΡΔΘ 1.

Θρϊοοξπη Αμάπςσνη, με Έογα για ϊλξ ςξ Μηρί

2.

Βελςίχρη ςηπ Ιαθημεοιμϊςηςαπ ςξσ Οξλίςη

3.

Μέα ρυέρη εμπιρςξρϋμηπ αμάμερα ρςξ Δήμξ και ςξμ πξλίςη

4.

Μέξπ και ρϋγυοξμξπ Δήμξπ πξσ θα ποξρτέοει σπηοερίεπ ρςξμ πξλίςη

5.

Αμαβάθμιρη ςχμ ςξπικόμ ρσμβξσλίχμ

6.

Ρςήοινη ςηπ επιυειοημαςικϊςηςαπ, ςξσ ςξσοιρμξϋ και ςηπ ενχρςοέτειαπ

7.

Μέξ μξμςέλξ διξίκηρηπ ρςξ Δήμξ Ιχ. Διατάμεια και Δημϊριξπ Έλεγυξπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ 

Έγιμε τιλικϊπ ποξπ ςξ Δημϊςη. Οεοιρρόςεοξ απξςελερμαςικόπ

Αλλαγή ςξσ διξικηςικξύ μξμςέλξσ, μείχρη ςχμ διεσθύμρεχμ από 10 ρε 7 και ςχμ ςμημάςχμ από 35 ρε 29

Ρςϊυξπ ξ ένσπμξπ, ξ φητιακϊπ Δήμξπ. Λέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ υοόμξσ ξ Δήμξπ Ιχ θα ενσπηοεςεί ςξσπ Δημόςεπ μέρα από ςξ Διαδίκςσξ ή και ςξ ςηλέτχμξ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ 

Αμαβαθμίρςηκε ςξ Δημξςικϊ Ρσμβξϋλιξ, σπάουει πλέξμ έμαπ μέξπ Δημξκοαςικόπ Ιαμξμιρμόπ.

Κειςξσογεί πλέξμ η Δπιςοξπή Διαβξϋλεσρηπ. Έμαπ θερμόπ διαλόγξσ και Δημξκοαςίαπ

Ρσρςάθηκε Δπιςοξπή Θρϊςηςαπ. Ρσμμεςξυικά για ςξμ πξλιςιρμό, ςξμ αθληςιρμό και Δπιςοξπή Διαρϋμδερηπ με ςξσπ Ιόξσπ ςηπ Διαρπξοάπ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ  Ιάμαμε

ποάνη ςιπ δερμεϋρειπ μαπ. Δώραμε οϊλξ και κσοίαουεπ αομξδιϊςηςεπ ρςιπ κξιμϊςηςεπ και ςα ςξπικά ρσμβξϋλια

 Δκυχοήθηκε

ςξ 1ξ κύμα αομξδιξςήςχμ ρςιπ κξιμόςηςεπ και ρςα ςξπικά ρσμβξύλια

 Ξι

κξιμόςηςεπ και ςα ςξπικά ρσμβξύλια έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα σλξπξιξύμ μικοά αλλά ςόρξ ρημαμςικά ςξπικά έογα


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ Ξι Οοόεδοξι υειοίζξμςαι ςιπ ςξπικέπ σπξθέρειπ και: 

Δκποξρχπξύμ ςη Δημξςική Ιξιμόςηςα

Δκςελξύμ ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ Ξικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ Δπιςοξπή Οξιόςηςαπ Εχήπ, πξσ ατξοξύμ ρςημ κξιμόςηςα ςξσπ,

Οοξΐρςαμςαι Ιξιμόςηςαπ

Οαοακξλξσθξύμ ςημ ενέλινη ςχμ έογχμ, ςχμ εογαριώμ, ςχμ ποξμηθειώμ κλπ ςηπ κξιμόςηςαπ.

ςχμ

σπηοεριώμ

ςηπ

Δημξςικήπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ 

Δκδίδξσμ άδειεπ ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ καςαρςημάςχμ και επιυειοήρεχμ σγειξμξμικξύ εμδιατέοξμςξπ

Δκδίδξσμ και σπξγοάτξσμ:  Οιρςξπξιηςικά

ποξρχπικήπ και ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ δημξςώμ, μεςαβξλέπ δημξςξλξγίξσ, άδειεπ και γμχρςξπξιήρειπ γάμχμ, ποξρδιξοιρμό επχμύμξσ ςέκμχμ κλπ.

 Βεβαιώρειπ

μόμιμηπ καςξικίαπ.

 Βεβαιώρειπ

για ςξ ΢ΑΟ.

 Βεβαιώρειπ

για ρσμδέρειπ με ςξ δίκςσξ ςηπ ΔΔΖ.

 Βεβαιώρειπ

για άοδεσρη ρε κας’ επάγγελμα αγοόςεπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΑΚΚΑΝΔ 

Ρσμσπξγοάτξσμ ςξσπ βεβαιχςικξύπ καςαλόγξσπ και ςα υοημαςικά εμςάλμαςα πληοχμήπ δαπαμώμ, ετόρξμ ατξοξύμ αομξδιόςηςα ςηπ κξιμόςηςαπ

΢ελξύμ πξλιςικξύπ γάμξσπ.

Σπξγοάτξσμ μεςά από ενξσριξδόςηρη ςιπ δηλώρειπ πξλιςξγοάτηρηπ

Ρσμιρςξύμ άμιρθεπ – εθελξμςικέπ ξμάδεπ εογαρίαπ και ξμάδεπ διξίκηρηπ έογξσ


ΛΔΘΩΗΖΙΑΜ ΞΘ ΟΞΠΞΘ ΟΞΣ ΑΟΞΔΘΔΔΘ ΢Ξ ΙΠΑ΢ΞΡ Ρ΢ΞΣΡ ΔΖΛΞΣΡ Οεςύυαμε πξλλά μέρα από ςεοάρςιεπ δσρκξλίεπ και εμπόδια: 1. Ζ Ιχπ βοέθηκε αμςιμέςχπη με αμενέλεγκςεπ μεςαμαρςεσςικέπ οξέπ εμώ ςξ κοάςξπ ήςαμ απόμ 2. Σπήονε μείχρη ςχμ θερμξθεςημέμχμ πϊοχμ πξσ απξδίδξμςαι ρςημ ασςξδιξίκηρη 3. Ζ καςάογηρη ςξσ ΔΖ.ΤΞ.ΔΩ ρήμαιμε και ρημαίμει όςι ξ Δήμξπ Ιχ θα ποέπει μα μάθει μα ςα βγάζει πέοα με 3.000.000,00 € λιγϊςεοα έρξδα 4. ΢ξ πάγχμα ςξσ ΔΡΟΑ και ςα capital controls δημιξύογηραμ ποξβλήμαςα ρςη λειςξσογία ςξσ Δήμξσ και ςημ σλξπξίηρη έογχμ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ 

Για ποώςη τξοά σπάουει καςαγοατή ςηπ Δημξςικήπ Οεοιξσρίαπ. Ζ Δημξςική πεοιξσρία ανιξπξιείςαι και δε υαοίζεςαι ρε ημεςέοξσπ

8 ακίμηςα ςξσ Δήμξσ απξτέοξσμ εςήρια έρξδα 73.272,00€. Ιαι ασςϊ είμαι μϊμξ η αουή

΢α δημξριξμξμικά ςξσ Δήμξσ έυξσμ ενσγιαμθεί. Ρσρςάθηκε Διαπαοαςανιακή Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ. Δημϊριξπ Έλεγυξπ και Διατάμεια παμςξϋ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ Άλλανε ςξ μξμςέλξ λειςξσογίαπ ςηπ ξικξμξμικήπ σπηοερίαπ. Έλεγυξπ, ανιξλόγηρη, ρεβαρμόπ και ρςξ ςελεσςαίξ εσοώ.  ΢ξ 2013 ξ Δήμξπ Ιχ είυε έρξδα 18.600.000,00 €. ΢ξ 2015 έκλειρε με έρξδα 20.800.000,00 €  Αϋνηρη ςηπ ειρποανιμϊςηςαπ. Οξρξρςά ειρποανιμόςηςαπ ρε ρυέρη με ρςόυξσπ από 91% έχπ 116%.  ΢ξ «ΔΔΜ ΟΚΖΠΩΜΩ» αμςικαςαρςάθηκε από ςξ «ΟΚΖΠΩΜΩ ΔΘΙΑΘΑ». Ασςό είμαι ςξ δικό μαπ μήμσμα. 


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ

Διαυοξμική Δνέλινη Δρόδχμ (υχοίπ ΔΖΤΞΔΩ)

Κατηγορία Εςόδων

4.128.515,92

21.500.000,00 €

3.733.131,37 14.070.313,17 1.307.447,17 248.336,18 5.497.961,50 ΣΑΚΣΙΚΑ Ε΢ΟΔΑ ΕΚΣΑΚΣΑ Ε΢ΟΔΑ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΙ΢ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΙ΢ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ΢ΣΡΟΦΕ΢ ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

21.000.000,00 € 20.500.000,00 € 20.000.000,00 € 19.500.000,00 € 19.000.000,00 € 18.500.000,00 € 18.000.000,00 € 17.500.000,00 € 17.000.000,00 € 2012

2013

2014

2015


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ Οξρξρςά Διρποανιμϊςηςαπ 2015 ΔΘΡΟΠΑΝΔΘΡ ΑΟΞ Ο.Ξ.Δ.

(Ο.Ξ.Δ.) ΟΞΣ ΒΔΒΑΘΩΜΞΜ΢ΑΘ ΓΘΑ ΟΠΩ΢Ζ ΤΞΠΑ

ΔΙ΢ΑΙ΢Α ΔΡΞΔΑ

΢ΑΙ΢ΘΙΑ ΔΡΞΔΑ

116,06%

13,15%

91,53%

98,08%

*Ρςιπ ειρποάνειπ απϊ ΟΞΔ η ρϋγκοιρη έγιμε με ϊρα αμαμέμξμςαμ ρϋμτχμα με ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ


ΛΔΘΩΗΖΙΑΜ ΞΘ ΟΞΠΞΘ ΟΞΣ ΑΟΞΔΘΔΔΘ ΢Ξ ΙΠΑ΢ΞΡ Ρ΢ΞΣΡ ΔΖΛΞΣΡ Διαχρονική Εξζλιξη Κρατικϊν Πόρων ΚΑΠ - ΢ΑΣΑ 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2011

2012

2013 ΚΑΠ

΢ΑΣΑ

2014

2015


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ 

Λειώραμε ςιπ λειςξσογικέπ δαπάμεπ ςξσ Δήμξσ. ΢ξ 2012 ήςαμ 15.200.000,00€ εμώ ςξ 2015 ήςαμ 11.600.000,00 €. Λείχρη 3.600.000,00€

Δνξτλήραμε υοέη πξρξύ 565.000,00€ και οσθμίραμε ξτειλέπ (ΘΙΑ, ΔΞΣ) πξρξύ 1.000.000,00 πξσ έουξμςαμ από ςξ παοελθόμ

΢α ςαμειακά διαθέριμα ςξσ Δήμξσ ςξ 2013 ήςαμ 2.700.000,00 €.

΢ξ 2015 ςξ ςαμείξ ςξσ Δήμξσ έκλειρε με ςαμειακά διαθέριμα 5.700.000,00 €.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ Κειςξσογικέπ Δαπάμεπ 16.000.000,00 € 14.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2012

2013

2014

2015


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ Δνέλινη Απλήοχςχμ 2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 2012

2013

2014

2015


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ ΔΟΔΜΔΣΡΔΘΡ 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 2012

2013

2014

2015


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ 2012

2013 Ζξοδα χρήςησ

22%

25% 12%

Ζξοδα χρήςησ

Επενδφςεισ

Επενδφςεισ

14%

63%

64%

Πληρωμζσ Π.Ο.Ε. , αποδόςεισ και προβλζψεισ

Πληρωμζσ Π.Ο.Ε. , αποδόςεισ και προβλζψεισ

2014

2015 Ζξοδα χρήςησ

Ζξοδα χρήςησ

21%

21% Επενδφςεισ

16%

Επενδφςεισ

21%

63% Πληρωμζσ Π.Ο.Ε. , αποδόςεισ και προβλζψεισ

58% Πληρωμζσ Π.Ο.Ε. , αποδόςεισ και προβλζψεισ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΜΞΘΙΞΙΣΠΔΣΔΘ ΢Α ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΢ΞΣ Δνέλινη ΢αμειακξϋ Σπξλξίπξσ 6.000.000,00 €

5.000.000,00 €

4.000.000,00 €

3.000.000,00 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

0,00 € 2012

2013

2014

2015


ΔΘΑΤΑΜΔΘΑ ΟΑΜ΢ΞΣ ΙΑΘ ΡΔ ΞΚΑ 

Δερμεσθήκαμε για μια μέα αουή με διατάμεια. ΢ξ 92% ςχμ έογχμ, σπηοεριώμ και ςχμ ποξμηθειώμ έγιμε με διαγχμιρμό και μόλιπ ςξ 8% με απεσθείαπ αμαθέρειπ Ρςξ Δήμξ Ιχ γίμξμςαι πλέξμ και ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί ποξμηθειώμ. Διατάμεια και ενξικξμϊμηρη πϊοχμ. ΢α Οϊθεμ Έρυεπ ςξσ Δημάουξσ, ςχμ Αμςιδημάουχμ και ςχμ Δημξςικώμ Ρσμβξύλχμ ςηπ Δύμαμηπ Αλλαγήπ είμαι αμαοςημέμα ρςξ διαδίκςσξ. ΢α βλέπει και κοίμει κάθε πξλίςηπ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ΢- ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 2015 ΑΠ' ΕΤΘΕΙΑ΢ ΑΝΑΘΕ΢ΕΙ΢ 8,32%

ΑΝΟΙΚΣΟ΢ ΔΙΑΓΩΝΙ΢Μ Ο΢ 23,35%

ΠΡΟΧΕΙΡΟ΢ ΔΙΑΓΩΝΙ΢Μ Ο΢ 60,75%


ΔΘΑΤΑΜΔΘΑ ΟΑΜ΢ΞΣ ΙΑΘ ΡΔ ΞΚΑ 

Όλεπ ξι απξτάρειπ και ξι δαπάμεπ ςξσ Δήμξσ αμαοςώμςαι ρςξ ποόγοαμμα Διαύγεια.

Ξλξκληοώθηκε ξ έλεγυξπ ςχμ ξοκχςόμ λξγιρςόμ ρςημ ΙΔΙΟΑΟΣΑΡ. Ακξλξσθξύμ έλεγυξι ρςη ΒΘΛΔΚ, ρςξ ΔΖΠΑΡ και ρςημ ΑΜΔΛ.

΢έλξπ ρςημ αςιμχοηρία. Όπξιεπ εσθύμεπ σπάουξσμ θα καςαλξγιρςξύμ. Για εμάπ, η μξμιμϊςηςα, η διατάμεια και η δικαιξρϋμη είμαι έμμξιεπ απόλσςεπ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ 

Ξλξκληοώθηκαμ, βοίρκξμςαι ρε ενέλινη ή εμςάυθηκαμ ρςξ ςευμικό ποόγοαμμα 147 έογα με ρσμξλικό ποξωπξλξγιρμϊ 20,3 εκας. εσοό.

Από ςα 147 έογα ςα 100 υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ίδιξσπ πϊοξσπ ςξσ Δήμξσ. Δμείπ ςα υοήμαςα ςχμ δημξςώμ ςα μεςαςοέπξσμε ρε έογα.

47 έογα υοημαςξδξςξύμςαι από ςξ ΔΡΟΑ, ςξ ποόγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ και ςα Δσοχπαψκά ΢ξμεακά ποξγοάμμαςα.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οηγή Υοημαςξδϊςηρηπ 120

100

80

60

100 40

20

47

0

Υοημαςξδξςξύμεμα

Ίδιξσπ πόοξσπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ 

Ζ Ιχπ είμαι μια. ΢α έογα καςαμέμξμςαι ιρϊοοξπα και ρςιπ 3 Δημξςικέπ Δμϊςηςεπ.

50 έογα ατξοξύμ ςημ Δ.Δ. Ιχ. 37 ςη Δ.Δ. Δικαίξσ. 37 ςη Δ.Δ. Ζοακλειδώμ. Ιαι 23 έογα έυξσμ εμιαίξ υαοακςήοα

Για ποώςη τξοά ςξ ςευμικϊ ποϊγοαμμα έογχμ ςξσ Δήμξσ Ιχ σλξπξιήθηκε ρε πξρξρςϊ 76,20%. Οξςέ άλλξςε δεμ σπήουε ςόρξ σφηλό πξρξρςό.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αριθμόσ ζργων

Π/Y κατακφρωςησ

Ποςό πιςτοποίηςησ

Ποςοςτό απορρόφηςησ

Δ. Ε. Κω

50

7.264.758,04 €

4.706.310,09 €

64,78 %

Δ.Ε. Δικαίου

37

5.433.205,78 €

3.663.572,28 €

67,43 %

Δ.Ε. Ηρακλειδϊν

37

3.996.999,55 €

2.071.597,80 €

51,82 %

Ενιαία (όλο το νηςί)

23

3.625.601,23 €

1.243.520,95 €

34,30 %

΢ΤΝΟΛΟ

147

20.320.564,60 €

11.685.001,12 €

Δημοτική Ενότητα

ΚΑΣΑΝΟΜΉ ΖΡΓΩΝ Ενιαία (όλο το νηςί) ; 23 Δ. Ε. Κω; 50 Δ.Ε. Ηρακλειδϊν ; 37

Δ.Ε. Δικαίου ; 37


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιϊμβξι Δθμ. Αμςιρςάρεχπ & Αογσοξκάρςοξσ / Οειοαιόπ Δογαρίεπ: • Αμακαςαρκεσή πεζξδοξμίχμ • Αρταλςξρςοώρειπ • ΢ξπξθέςηρη κιγκλιδχμάςχμ • Ιαςακόοστη και ξοιζόμςια ρήμαμρη • Αμςικαςάρςαρη ηλεκςοξτχςιρμξύ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οεοιμεςοική Ξδϊπ

Δογαρίεπ: • Ξλξκλήοχρη Β τάρηπ με ςη διάμξινη ξδώμ ρςξ ξικξδξμικά ςεςοάγχμα 359,360 και 378 έχπ 385 ρςημ πεοιξυή Αμπάβοη • Υχμαςξσογικέπ εογαρίεπ • Δημιξσογία δικςύχμ ξμβοίχμ • Ιαςαρκεσή ςξιυίχμ αμςιρςήοινηπ • Ξδξρςοχρία • Αρταλςικέπ εογαρίεπ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ 7ξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ

Λεςεγκαςάρςαρη ρςξ Ολαςάμι


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οαιδικϊπ Ρςαθμϊπ Θεοξϋ Κϊυξσ Δογαρίεπ: 1. Ιαςαρκεσή μέχμ επιυοιρμάςχμ 2. Αμακαίμιρη ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υοχμαςιρμέμχμ επιταμειόμ με διπλή ρςοόρη ελαιξυοόμαςξπ 3. Δπιρκεσή –ρσμςήοηρη ςχμ ενχςεοικώμ κξστχμάςχμ. 4. Ρσμςήοηρη και υοχμαςιρμό νύλιμχμ επιταμειώμ (πέογκξλα, ρςηθαία) 5. Αμςικαςάρςαρη νύλιμξσ ποξρςαςεσςικξύ τοάκςη ρςξ υώοξ παιυμιδιξύ ρςξ μπαλκόμι ςξσ Β΄ Ξοότξσ. 6. Ρσμςήοηρη και υοχμαςιρμξί ςχμ μεςαλικιώμ κιγκλιδχμάςχμ. 7. Ρσμςήοηρη ςηπ σπάουξσραπ ρςεγάμχρηπ ςξσ δώμαςξπ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Τχςειμξί Ρημαςξδϊςεπ ρςξμ Ιϊμβξ ςηπ Λαοίμαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Διαμξίνειπ Ιακϊ Οοιμάοι


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οεοιξυή Ιοηςικόμ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οάοξδξι Λπξσμπξσλίμαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΑΜ΢ΘΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΖ ΢ΔΜ΢ΑΡ Ρ΢ΔΓΑΡ΢ΠΞΣ ΑΜΑΛΞΜΖΡ –ΚΘΛΔΜΑΡ ΙΩ

ΟΔΠΘΤΠΑΝΖ – ΚΘΛΔΜΑΡ ΙΩ

ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΟΚΩ΢ΞΣ ΤΠΑΓΛΑ΢ΞΡ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ρσμςηοήρειπ Οαιδικόμ Υαοόμ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Πάμπεπ για ΑμΔΑ

Αμςιπλημμσοικά


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΩ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΢υνδζςεισ Αποχζτευςησ

Κλειςτό Γυμναςτήριο Γυμναςίου


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δοϊμξπ Δίπλα ρςξμ παιδικϊ ρςαθμϊ Εηπαοίξσ ΟΠΘΜ

ΛΔ΢Α


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμάπλαρη πλαςείαπ ρςη Εια ΟΠΘΜ

ΛΔ΢Α


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οαιδική Υαοά ρςξ 1ξ Μηπιαγχγείξ Εηπαοίξσ ΟΠΘΜ

ΛΔ΢Α


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμάπλαρη και ηλεκςοξτχςιρμϊπ πλαςείαπ ρςξ ΢ιγκάκι Δογαρίεπ: 1. Δημιξσογία μέχμ πεζξδοξμίχμ και πεζξδοόμχμ. 2. Δημιξσογία μηρίδαπ ποαρίμξσ. 3. Τσςεύρειπ θάμμχμ, δέμςοχμ και γοαριδιξύ. 4. Μέξ δίκςσξ ξμβοίχμ. 5. Ολακόρςοχρη ςχμ πεζξδοξμίχμ και ςχμ πεζόδοξμχμ με βξςραλόπλακεπ και κσβόλιθξσπ. 6. Μέξ δίκςσξ ηλεκςοξτχςιρμξύ. 7. Ιάθεςη και ξοιζόμςια ρήμαμρη και διαγοαμμίρειπ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αρταλςξρςοόρειπ για ςα δίκςσα Απξυέςεσρηπ Δικαίξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιαθαοιρμϊπ Υειμάοοχμ

Απξκαςάρςαρη Τχςιρςικόμ ρςξ ΢ιγκάκι


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αγοξςική Ξδξπξιΐα

Ιαθαοιρμϊπ Δημξςικξϋ Ξικξπέδξσ απϊ μπάζα ΟΠΘΜ

ΛΔ΢Α


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιαθαοιρμϊπ Γηπέδξσ - Διαγοάμμιρη

Ολακξρςοόρειπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΑΡΤΔΜΔΘΞΣ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Γεόςοηρη για αοδεσςικϊ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δοϊμξπ Αγ. Λαοίμαπ ποξπ Αμαμιξϋ Δογαρίεπ: 1. Ιαςαρκεσή αρταλςικήπ ρσγκξλληςικήπ επάλειφηπ και αρταλςική ρςοώρη κσκλξτξοίαπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 5 εκ. με υοήρη κξιμήπ αρτάλςξσ 2. Δοόμξπ 950 μέςοχμ και πλάςξσπ 5,70 μ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΢ΞΟΞΗΔ΢ΖΡΖ ΛΟΑΠΩΜ Ρ΢Ξ ΓΖΟΔΔΞ ΛΟΑΡΙΔ΢

΢ΞΟΞΗΔ΢ΖΡΖ ΛΟΑΠΩΜ Ρ΢Ξ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ

΢ΞΟΞΗΔ΢ΖΡΖ ΛΟΑΠΩΜ Ρ΢Ξ ΔΠΞΛΞ ΓΘΑ ΢Ξ ΙΑΡ΢ΠΞ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Μέξ αοδεσςικϊ δίκςσξ μήκξσπ 400m ρςημ πεοιξυή Αμξσςρα ςηπ Δ.Ι. Οσλίξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οαοεμβάρειπ για Αοδεσςικά ρςη λίμμη


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αρταλςξρςοόρειπ για ςα δίκςσα Απξυέςεσρηπ Δικαίξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δίκςσξ Ξμβοίχμ ρςξ Λαομάοι


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΡΣΜ΢ΖΠΖΡΖ ΙΘΙΚΘΔΩΛΑ΢ΩΜ ΙΑΘ ΑΟΞΔΣ΢ΖΠΘΩΜ ΓΖΟΔΔΞΣ ΟΞΔΞΡΤΑΘΠΞΣ

ΙΑΗΑΠΘΞ΢Ζ΢Α ΟΞ΢ΑΛΩΜ ΙΑΘ ΠΔΛΑ΢ΩΜ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΑΓΠΞ΢ΘΙΖ ΞΔΞΟΞΘΧΑ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΣΚΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιαςαρκεσή Μέξσ Υόοξσ Ρςάθμεσρηπ ρςξμ Αγ. Γεόογιξ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμάπλαρη πλαςείαπ Αγίαπ ΢οιάδαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ρσμςήοηρη – Αρταλςϊρςοχρη ξδξϋ ποξπ ΔΔΖ ρςξ Λαρςιυάοι


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΡ ΚΘΛΔΜΑ ΑΟΞ ΤΣΙΘΑ ΛΑΡ΢ΘΥΑΠΘ

ΙΑ΢ΑΡΙΔΣΖ ΡΙΔΟΑΡ΢ΠΞΣ – ΛΑΡ΢ΘΥΑΠΘ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Μέξ δίκςσξ μήκξσπ 700 μέςοχμ ρςημ πεοιξυή Άγιξπ Ακίμδσμξπ ρςη Δ.Ι. Αμςιμάυειαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΜΔΑ ΓΔΩ΢ΠΖΡΖ Ρ΢Ξ «ΕΞΣΚΞΣΤΘ»


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ

Δογαρίεπ μπαζόμαςξπ και επιδιξοθόρειπ με έςξιμξ ρκσοϊδεμα ρςημ πηγή ΟΞΠΘΑ

Υςίριμξ ςξιυίξσ και ςξπξθέςηρη κιγκλιδχμάςχμ ρςξ γήπεδξ καλαθξρταίοιρηπ

Ιαθαοιρμϊπ και βάφιμξ ςξσ κςιοίξσ και ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ ςξσ Ιξιμξςικξϋ Ιαςαρςήμαςξπ, ςξσ κςιοίξσ ςξσ ποόημ Αγοξςικξϋ Ρσμεςαιοιρμξϋ και ςηπ αίθξσραπ εκδηλόρεχμ ςηπ Αγ.΢οιάδαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Απξκαςάρςαρη ποόημ υχμαςεοήπ, με τϋςεσρη δεμδοσλλίχμ (ποξπ Λαρςιυάοι).

΢ξπξθέςηρη πιμακίδχμ απαγϊοεσρηπ οίφηπ μπαζόμ και απξοοιμμάςχμ

΢ξπξθέςηρη καθοεπςόμ ξδικήπ κσκλξτξοίαπ ρε διάτξοα ρημεία

΢ξπξθέςηρη καθιρμάςχμ ενέδοαπ ρςξ γήπεδξ πξδξρταίοξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΢ξπξθέςηρη καλαθιόμ απξοοιμμάςχμ ρςιπ ρςάρειπ λεχτξοείχμ

Βάφιμξ κοάρπεδχμ και διαβάρεχμ ρςξμ ξικιρμϊ Λαρςιυαοίξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οαοαλιακϊ Λέςχπξ Ξλξκληοώθηκαμ ξι εογαρίεπ ρε έμα ςμήμα ςξσ έογξσ.


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Έογξ Γετϋοχρηπ ρςξμ Οεοιμεςοικϊ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ρσμςήοηρη ρςξ Δημξςικϊ Ιαςάρςημα ΠΡΙΝ

ΜΕΣΑ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αρταλςϊρςοχρη Δοϊμξσ Οοξπ Μέξ Ρυξλείξ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμακαςαρκεσή Δημξςικξϋ Γηπέδξσ ΜΕΣΑ ΠΡΙΝ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Οαοεμβάρειπ ρςξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ

Ιαθαοιρμξί & Διαμξοτόρειπ ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ ςξσ μέξσ Γηπέδξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιαθαοιρμϊπ πξςαμόμ και οεμάςχμ

Ιλάδεμα και καθαοιρμϊπ μεγάλξσ ςμήμαςξπ ςξσ υχοιξϋ.

Αμςικαςάρςαρη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ρσμςήοηρη ςξσ Δικςϋξσ Ζλεκςοξτχςιρμξϋ

Οαοεμβάρειπ ρςξ γήπεδξ μπάρκες


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δϋξ (2) μέα πλήοη αμςληςικά μηυαμήμαςα ρςιπ μέεπ γεχςοήρειπ «Εξσλξϋτη» και «Αγία Λαοίμα» ρςη Δ.Ι. Ιαοδάμαιμαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δίκςσξ 2500μ απϊ γεόςοηρη Εξσλξϋτη ρςημ δεναμεμή Αγία Λαοίμα μέυοι Ιαοδάμαιμα

Απξυεςεσςικϊ Ιαοδάμαιμαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αρταλςϊρςοχρη Δοϊμξσ ποξπ Ιλειρςϊ Γσμμαρςήοιξ (Ρςασοιά) Έογξ Λήκξσπ 1500 m


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Κιμεμξβοαυίξμαπ Ιετάλξσ ΚΘΛΔΜΞΒΠΑΥΘΞΜΑΡ ΙΔΤΑΚΞΣ (ΛΔ΢Α) ΚΘΛΔΜΞΒΠΑΥΘΞΜΑΡ ΙΔΤΑΚΞΣ (ΟΠΘΜ)


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΔΙΒΑΗΣΜΡΖ ΚΘΛΔΜΑ ΙΔΤΑΚΞΣ

ΑΟΞΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΖ ΚΔΘ΢ΞΣΠΓΘΙΩΜ ΒΑΗΩΜ ΚΘΛΔΜΑ ΙΔΤΑΚΞΣ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δογαρίεπ Δκβοαυιρμξϋ Κιμέμα Ιετάλξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΔΘΑΜΞΘΝΖ ΓΔΤΣΠΘΞΣ ΡΔ ΟΞ΢ΑΛΘ

ΡΣΜ΢ΖΠΖΡΖ ΔΖΛΞ΢ΘΙΞΣ ΓΣΛΜΑΡ΢ΖΠΘΞΣ ΙΔΤΑΚΞΣ

ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΡ ΟΞ΢ΑΛΞΣ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ ΑΟΞΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΖ ΥΑΔΑ ΙΔΤΑΚΞΣ

ΓΔΩ΢ΠΖΡΖ - ΑΠΥΘΟΔΚΑΓΞΡ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμάπλαρη πλαςείαπ ΢ριγκξϋοαπ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΖΜ ΙΔΤΑΚΞ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμαδιαοοϋθμιρη Οξλιςιρςικξϋ Ιέμςοξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Δπέκςαρη ΥΣ΢Α Δογαρίεπ: • Υχμαςξσογικέπ εογαρίεπ διαμόοτχρηπ ςηπ λεκάμηπ ςηπ Β Τάρηπ • Έογα ρςεγάμχρηπ • Έογα διαυείοιρηπ ρςοαγγιρμάςχμ • Έογα διαυείοιρηπ βιξαεοίξσ • Έογα διαυείοιρηπ ξμβοίχμ • Έογα πεοιβαλλξμςικήπ παοακξλξύθηρηπ • Έογα ξδξπξιίαπ • Έογα ποαρίμξσ και άοδεσρηπ • Κξιπά έογα σπξδξμήπ • Έογα απξκαςάρςαρηπ ζημιώμ ρςημ στιρςάμεμη δεναμεμή ρςοαγγιρμάςχμ ςξσ ΥΣ΢Α


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ζλεκςοξτχςιρμϊπ Δπαουιακξϋ Ρςασοξϋ-Αεοξδοϊμιξ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Βιξλξγικϊπ Δικαίξσ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Ιαθαοιρμϊπ Δεναμεμόμ Αμςλιξρςαρίχμ

Ιαθαοιρμϊπ Τοαγμάςχμ


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Έογξ με ασςεπιρςαρία για Δημιξσογία ειδικξϋ υόοξσ για αμεπιςήοηςα παοαγχγικά ζόα


ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢Ξ ΜΖΡΘ ΔΠΓΑ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΞΚΘ΢Ζ Αμακαςαρκεσή Υλξξςάπηςα Τιλίμξπ Ρσμςήοηρη Υλξξςάπηςα Μέξσ Ρςαδίξσ Αμςαγϊοα


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΙΑΗΔ ΛΔΠΑ ΙΑΚΣ΢ΔΠΑ 

Αμςιμεςχπίραμε μια διαλσμέμη σπηοερία καθαοιϊςηςαπ με ακιμηςξπξιημέμξ έμα μεγάλξ πξρξρςό ξυημάςχμ.

Μέξ μξμςέλξ λειςξσογίαπ ςηπ σπηοερίαπ καθαοιϊςηςαπ. Ανιξλόγηρη, απξςελερμαςικόςηςα, διαοκήπ βελςίχρη.

3 Μέα απξοοιμμαςξτϊοα ήοθαμ ρςημ Ιχ.

΢ξπξθεςήθηκαμ 407 μέξι πλαρςικξί κάδξι απξοοιμμάςχμ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΙΑΗΔ ΛΔΠΑ ΙΑΚΣ΢ΔΠΑ Ακιμηςξπξιημέμα ξυήμαςα πξσ ςέθηκαμ ρε λειςξσογία


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΙΑΗΔ ΛΔΠΑ ΙΑΚΣ΢ΔΠΑ ΒΘΞ΢ΞΟΞΡ ΦΑΚΘΔΘΞΣ ΟΠΘΜ

ΒΘΞ΢ΞΟΞΡ ΦΑΚΘΔΘΞΣ ΛΔ΢Α


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΙΑΗΔ ΛΔΠΑ ΙΑΚΣ΢ΔΠΑ Διαοκήπ καθαοιρμϊπ ρημείχμ ρσγκέμςοχρη μεςαμαρςόμ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ Ζ ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖ ΔΟΔΡ΢ΠΔΦΔ Ρ΢ΖΜ ΙΩ 

Ζ δέρμεσρη μαπ όςι η Ιχπ θα γίμει μηρί ποόςσπξ για ςημ αμακύκλχρη έγιμε ποαγμαςικόςηςα

Ρε όλξ ςξ μηρί ςξπξθεςήθηκαμ 785 μέξι κάδξι αμακύκλχρηπ. 

΢ξπξθέςηρη 600 κάδχμ αμακύκλχρηπ για σλικά ρσρκεσαρίαπ ρε όλξ ςξ Δήμξ ςηπ Ιχ και ρε επιυειοήρειπ

Οαοάδξρη 40 μικοώμ μπλε κάδχμ 120lt ρε καςαρςήμαςα σγειξμξμικξύ εμδιατέοξμςξπ για ςημ ρσλλξγή γσαλιξύ.

΢ξπξθέςηρη 65 μεςαλλικώμ κχδώμχμ γσαλιξύ ρε επιυειοήρειπ

΢ξπξθέςηρη 80 πλαρςικώμ κχδώμχμ γσαλιξύ ρε κξιμόυοηρςξσπ υώοξσπ και ρςιπ ςοειπ Δημξςικέπ Δμόςηςεπ ςξσ Δήμξσ μαπ.


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ Ζ ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖ ΔΟΔΡ΢ΠΔΦΔ Ρ΢ΖΜ ΙΩ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ Ζ ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖ ΔΟΔΡ΢ΠΔΦΔ Ρ΢ΖΜ ΙΩ Αμακσκλόριμξ σλικϊ γσαλί-2015

Αμακσκλόριμα σλικά ρσρκεσαρίαπ (μπλε κάδξσ)-2015

΢ΞΜΞΘ

΢ΞΜΞΘ

120.000

350.000

100.000

300.000

80.000 60.000

250.000 200.000 150.000

40.000

΢ΞΜΞΘ 100.000

20.000

50.000

0

0

΢ΞΜΞΘ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΔΘΡ Ρ΢Ξ ΟΠΑΡΘΜΞ 

Ιάθε εβδξμάδα ρσμεογεία ςξσ Δήμξσ και ςηπ σπηοερίαπ ποαρίμξσ σλξπξιξύμ μικοέπ αλλά ςόρξ ρημαμςικέπ παοεμβάρειπ Ολήοχρη Οαοςιεοιόμ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΔΘΡ Ρ΢Ξ ΟΠΑΡΘΜΞ Οαοαλιακή Β. Γεχογίξσ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΔΘΡ Ρ΢Ξ ΟΠΑΡΘΜΞ Ιλάδεμα Δέμδοχμ


ΙΑΗΑΠΖ ΙΩΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΔΘΡ Ρ΢Ξ ΟΠΑΡΘΜΞ Διδικϊ Οοϊγοαμμα Ιαςαπξλέμηρηπ Ρκμίπαπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢ΞΜ ΟΠΩ΢ΞΓΔΜΖ ΢ΞΛΔΑ ΢ξ 2015 έγιμε η ποώςη γιξοςή για ςημ ποξβξλή ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ. Δημιξσογξύμε έμα μέξ θερμό για ςη ρςήοινη αγοξςώμ και κςημξςοότχμ.  Δπεκςάθηκε ςξ αοδεσςικό δίκςσξ. Δόραμε λϋρη ρςξ ποϊβλημα με ςξ μεοϊ ρςξμ κάμπξ ςξσ Οσλίξσ  Ιαςαγοατή δημξςικόμ εκςάρεχμ για μα ανιξπξιηθξύμ από ξμάδεπ παοαγχγώμ και μέξσπ αγοόςεπ.  Οιρςξπξιηςικϊ ISO για ςξ ρταγείξ πξσ λειςξσογεί πλέξμ ρε μέεπ βάρειπ. 


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢ΞΜ ΟΠΩ΢ΞΓΔΜΖ ΢ΞΛΔΑ Αοδεσςικϊ

Αμεπιςήοηςα


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢ΞΜ ΟΠΩ΢ΞΓΔΜΖ ΢ΞΛΔΑ Γιξοςή ΢ξπικόμ Οοξψϊμςχμ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢ΖΜ ΢ΞΟΘΙΖ ΔΟΘΥΔΘΠΖΛΑ΢ΘΙΞ΢Ζ΢Α 

Ιαθαοέπ και ειλικοιμείπ ρυέρειπ με επιυειοημαςίεπ και επαγγελμαςίεπ. Ρςημ Ιχ μπήκε ςάνη. Λε καμόμεπ πξσ ιρυύξσμ για όλξσπ

Μέξπ Ιαμξμιρμϊπ Αρςικήπ Κειςξσογίαπ με καμόμεπ για ςιπ επιυειοήρειπ ρε ρσμεογαρία και ρε διαβξύλεσρη με ςξσπ επιυειοημαςίεπ.

Ξ Δήμξπ Ιχ ρςήοινε με μείχρη ςχμ ςελόμ ςξσπ επαγγελμαςίεπ πξσ επλήγηραμ απϊ ςξ μεςαμαρςεσςικϊ


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ 

Αμςιμεςχπίραμε ςημ πιξ μεγάλη κοίρη. Ιαςατέοαμε μα αμαςοέφξσμε ςιπ αομηςικέπ εικόμεπ και ςξ κλίμα.

Απξκαθιρςξϋμε ςη τήμη ςηπ Ιχ, εμδσμαμόμξσμε ςημ ςξσοιρςική ςηπ ςασςϊςηςα.

Δκπξμήραμε μελέςη για ςη διαυείοιρη και ςημ εμίρυσρη ςηπ εικόμαπ ςηπ Ιχ, χπ ςξσοιρςικξύ ποξξοιρμξύ.


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ 

Ρσμεογαρία με ςημ Marketing Greece για ςημ ποξβξλή ςηπ Ιχ.

Ανιξπξίηρη ρϋγυοξμχμ μέρχμ ποξβξλήπ και επικξιμχμίαπ.

Ρςεμή ρσμεογαρία με ςξσπ tour operators. Οοξγοάμμαςα τιλξνεμίαπ νέμχμ δημξριξγοάτχμ.

και

δικςύχμ


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ Ζ

Ιχπ έδχρε ςξ παοόμ ρε όλεπ ςιπ μεγάλεπ εκθέρειπ ςξσ ενχςεοικξύ

 Απξκαςαρςήραμε

ςημ εικόμα ςηπ Ιχ χπ ςξσοιρςικξύ ποξξοιρμξύ ρςα διεθμή ΛΛΔ.

Ζ

εικόμα αμαρςοέτεςαι. Ξ Λάιξπ έκλειρε με μείχρη 20% ςχμ ατίνεχμ, καθημεοιμά θα κλείμξσμε ςημ φαλίδα.


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ 

Λια μεγάλη διεθμήπ, διπλχμαςική ποχςξβξσλία ςξσ Δήμξσ Ιχ. Ρσμτχμία με ςξ Δήμξ Bodrum για ςημ αμακήοσνη χπ ςξσοιρςικήπ ζόμηπ ςχμ δσξ Δήμχμ.

Οοξςάρρξσμε ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη, ςημ ξικξμξμική ρσμεογαρία και ρσμεογαζόμαρςε για ςημ αμάρυερη ςχμ μεςαμαρςεσςικώμ οξώμ.

Ζ ποξρπάθεια δεμ ρςαμαςά. Ξ ρςϊυξπ μαπ είμαι μα γίμξσμε ξ 3ξπ κξοσταίξπ ποξξοιρμϊπ μέρα ρε δσξ υοόμια.


Ζ ΙΩΡ & Ξ ΢ΞΣΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΥΩΠΞΣΜ ΛΑΕΘ


Ζ ΙΩΡ ΢ΖΡ ΔΝΩΡ΢ΠΔΤΘΑΡ Δπίρκεφη Αβοαμϊπξσλξσ Timmermans

Δπίρκεφη Σπξσογξϋ Άμσμαπ

Ρσμάμςηρη με ποχθσπξσογϊ

Αμςιποξρχπεία Ρσμβξσλίξσ Δσοόπηπ


Ζ ΙΩΡ ΢ΖΡ ΔΝΩΡ΢ΠΔΤΘΑΡ Βιέμμη – Διάρκεφη Δημάουχμ

Ρςοαρβξϋογξ – Ρσμβξϋλιξ Δσοόπηπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

Αλλάναμε ςξ μξμςέλξ κξιμχμική πξλιςικήπ ςξσ Δήμξσ. Ιξιμχμική πξλιςική ρημαίμει αλληλεγγύη, ποξρτξοά, εσθύμη, ανιξπξίηρη και ςξσ ςελεσςαίξσ διαθέριμξσ εσοώ

353 πξλίςεπ ςηπ Ιχ λαμβάμξσμ ςοότιμα και είδη ποώςηπ αμάγκηπ από ςξ Δήμξ

Νεκίμηρε ρσμεογαρία με ςξ ΔΙΙΑ για ςη υαοςξγοάτηρη ςχμ ξικιρμώμ Πξμά με ρςόυξ ςημ κξιμχμική ςξσπ έμςανη.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

Αμαδιξογαμώθηκε ςξ κέμςοξ ρσμβξσλεσςικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ γσμαικόμ ρςξ Δήμξ ςηπ Ιχ και λειςξσογεί με μέεπ δξμέπ και δοαρςηοιόςηςεπ.

Δναρταλίρςηκαμ δχοεέπ ρε είδη 1ηπ αμάγκηπ από μεγάλεπ εςαιοείεπ ςοξτίμχμ. ΢α είδη ασςά διαμεμήθηκαμ ρε άπξοξσπ ρσμπξλίςεπ μαπ και ρε ποόρτσγεπ

Ξ Δήμξπ Ιχ άουιρε ςη ρσμεογαρία ςξσ με ςξ Υαμϊγελξ ςξσ Οαιδιξϋ, μια ρσμεογαρία πξσ θα ρσμευιρςεί και ρςξ μέλλξμ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

Ξογαμώθηκε και λειςξύογηρε ΢οάπεζα Πξϋυχμ. Ρε ρσμεογαρία με ρσλλόγξσπ και εθελξμςέπ οξύυα και παιυμίδια διαμέμξμςαι ρε ρσμαμθοώπξσπ μαπ πξσ έυξσμ αμάγκη.

Έγιμαμ απξρςξλέπ σγειξμξμικξύ σλικξύ ρςξ αρςσμξμικό ςμήμα Ιχ ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπιρςξύμ ξι αμάγκεπ ςξσ ποξρχπικξύ και ςχμ ποξρτύγχμ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

΢ξ Ρβξσοέμειξ ΙΔΑΟ-μεΑ υοημαςξδξςείςαι για ςημ πεοίξδξ 2015-2016 από ςημ ΔΔ΢ΑΑ. Έγιμε ποϊρληφη κξιμχμικξύ τοξμςιρςή, κξιμχμικξύ λειςξσογξύ, φσυξλόγξσ, κξιμχμιξλόγξσ και εογξθεοαπεύςοιαπ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

Δημιξσογήραμε ςη Κέρυη Τιλίαπ 3ηπ ηλικίαπ (ΚΔ.ΤΘ.). Ιαςαοςίρςηκε ποόγοαμμα δοάρηπ με πλήοη και διαταμή έλεγυξ δαπαμόμ. Έγιμαμ εκδοξμέπ ρε όλεπ ςιπ Δημξςικέπ Ιξιμόςηςεπ

Μέα ρσμεογαρία με ςξ Ιέμςοξ Δια Βίξσ Λάθηρηπ για ποξγοάμμαςα πξσ απεσθύμξμςαι ρε αμθοώπξσπ ςηπ 3ηπ ηλικίαπ.

Αμςιμεςχπίζξσμε με αγάπη και ανιξποέπεια ςξσπ ηλικιχμέμξσπ ρσμδημόςεπ μαπ πξσ έυξσμ δικαίχμα ρςη ζχή.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΞΜ ΑΜΗΠΩΟΞ 

190 ηλικιχμέμξι ρσμπξλίςεπ μαπ και άμθοχπξι με ποξβλήμαςα σγείαπ ενσπηοεςξύμςαι από ςξ ποόγοαμμα «Βξήθεια ρςξ Ρπίςι»

Ξ Δήμξπ Ιχ θα ρσμευίρει μα ρςηοίζει ασςξϋπ πξσ έυξσμ ποαγμαςικά αμάγκη.


Ζ ΔΖΛΞ΢ΘΙΖ ΡΣΓΙΞΘΜΩΜΘΑ ΑΚΚΑΕΔΘ 

Ζ Δημξςική Ρσγκξιμχμία αμαπςύρρεςαι. Σλξπξιεί έμα ρυέδιξ αμάπςσνηπ με 2 ρςόυξσπ: 1. 2.

΢ημ εμίρυσρη ςηπ κεοδξτξοίαπ ςηπ ΢η βελςίχρη ςηπ ενσπηοέςηρηπ ςχμ πξλιςώμ

Ζ Δημξςική Ρσγκξιμχμία θα πάει ρςα υχοιά ςηπ Ιχ είςε κάπξιξι ςξ θέλξσμ είςε όυι. ΢έλξπ ρςξμ απξκλειρμό ςχμ υχοιώμ και ρςη δημιξσογία μξμξπχλιακώμ καςαρςάρεχμ.  Διεσούμαμε ςξ χοάοιξ ςχμ δοξμξλξγίχμ ςχμ λεχτξοείχμ έχπ ςιπ 24:00 ςη θεοιμή πεοίξδξ. 


Ζ ΔΖΛΞ΢ΘΙΖ ΡΣΓΙΞΘΜΩΜΘΑ ΑΚΚΑΕΔΘ 

Δχοεάμ μεςακίμηρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρςα νεμξδξυεία με ςη υξοήγηρη ειδικήπ κάοςαπ και ςχμ μαθηςώμ ςηπ 2 Βάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ

΢α μέλη ςηπ Κέρυηπ Τιλίαπ ςξσ Δήμξσ Ιχ, ξι ηλικιχμέμξι ρσμπξλίςεπ μαπ, μεςακιμξύμςαι δχοεάμ με ςα λεχτξοεία ςξσ Δήμξσ.

Ξι Δημόςεπ ςηπ Ιχ μεςακιμήθηκαμ δχοεάμ ςιπ ημέοεπ πξσ έκλειραμ ξι ςοάπεζεπ ςξμ πεοαρμέμξ Θξύμιξ και μέυοι μα ενξμαλσμθεί η καςάρςαρη.


Ζ ΔΖΛΞ΢ΘΙΖ ΡΣΓΙΞΘΜΩΜΘΑ ΑΚΚΑΕΔΘ 

Ξλξκληοώθηκε η εγκαςάρςαρη ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ ςξσ ρςϊλξσ ςχμ λεχτξοείχμ και ςξσ ελέγυξσ κασρίμχμ

Λπήκε ςάνη, πεοιξοίρςηκε δοαρςικά η ρπαςάλη, σπάουει έλεγυξπ και μείχρη δαπαμόμ.

Δημιξσογήθηκε Γοατείξ Ιίμηρηπ ρςξ αμανξρςάριξ και αμςικαςαρςάθηκε ξ ηλεκςοξλξγικόπ ενξπλιρμόπ ρςξ υώοξ ρςάθμεσρηπ ςχμ λεχτξοείχμ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΖΜ ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 

8 Οαιδικξί Ρςαθμξί ςξσ Δήμξσ Ιχ τιλξνεμξύμ ςα παιδιά 323 ξικξγεμειώμ ςηπ Ιχ.

Σλξπξιήθηκε ποόγοαμμα εμβξλιαρμξύ ςχμ μαθηςώμ ρςα ρυξλεία ςηπ 1 βάθμιαπ & 2 βάθμιαπ εκπαίδεσρηπ

Έγιμε αμακαίμιρη, ρσμςήοηρη και ξλική επιρκεσή ςξσ παιδικξύ ρςαθμξύ ρςημ Θεοξύ Κόυξσ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΖΜ ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 

Δμςάυθηκε ρςξ ΔΡΟΑ η απξπεοάςχρη ςξσ μέξσ βοετξμηπιακξϋ ρςαθμξϋ ρςημ πεοιξυή Αγ. Λαοίμα.

Ρςϊυξπ μαπ ςξ 2018 μα λειςξσογξύμ ρςξ Δήμξ ςηπ Ιχ 10 παιδικξί ρςαθμξί. Ξ 10ξπ θα είμαι ξ παιδικϊπ ρςαθμϊπ ςηπ Ιετάλξσ.

Ξλξκληοώθηκαμ και θα ρσμευιρςξύμ εογαρίεπ πξσ ατξοξύμ επιρκεσέπ και ρσμςηοήρειπ ρςξσπ Βοετξμηπιακξύπ Ρςαθμξύπ.


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ ΙΞΜ΢Α Ρ΢ΖΜ ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑ 

Έγιμε ποξμήθεια ηλεκςοικώμ ρσρκεσώμ και ειδώμ ερςίαρηπ με διαγχμιρμό

Ξ ΔΞΟΑΒΡ λειςξσογεί με απϊλσςη διατάμεια και από ςξ 2015 εταομϊζει διπλξγοατικϊ ρϋρςημα ρςημ ξικξμξμική ςξσ διαυείοιρη


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ 

Λέρα ρςξ 2015 διαθέραμε 228.532,00 € για έογα ρσμςήοηρηπ ρςα ρυξλεία

΢ξ 2016 ςξ πξρό ασςό θα ασνηθεί.

Ρε υοόμξ μηδέμ αμακαιμίραμε ςξ κςίοιξ ςξσ Δημξςικξύ Ρυξλείξσ ρςξ Ολαςάμι για μα ρςεγαρςεί ποξρχοιμά ςξ 7ξ Δημξςικό Ρυξλείξ Ιχ.

΢ξ κςίοιξ ςξσ 7ξσ Δημξςικξύ Ρυξλείξσ είμαι ήδη έςξιμξ. Αμξίγει ςιπ πόοςεπ ςξσ για μα σπξδευθεί ςξσπ μαθηςέπ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ Λεςεγκαςάρςαρη 7ξσ Δημξςικξϋ Ιχ ρςξ Ολαςάμι ΟΠΘΜ

ΛΔ΢Α


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ

Ρσμςήοηρη και Λϊμχρη 6ξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ Ιχ

Βάφιμξ και αλλαγή κξστχμάςχμ 3ξ Μηπιαγχγείξ Ιχ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ 1ξ Γσμμάριξ Ιχ Πλάκα αίθουςασ Παλληκαρίδη

Αποςτράγγιςη και διαμόρφωςη αφλειου χώρου


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ 1ξ Γσμμάριξ Ιχ Ραγίςματα ςτισ κολώνεσ

Παρεμβάςεισ

Διαμορφώςεισ για ΑΜΕΑ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ 

Δγκαιμιάραμε ρσμεογαρία με ςξ Ιέμςοξ Οληοξτξοικήπ και Μέχμ ΢ευμξλξγιώμ για ςημ ςευμική σπξρςήοινη ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςα ρυξλεία.

Απξκαςαρςάθηκαμ ξι τθξοέπ και ξι ζημιέπ ρςα έπιπλα και ρςξμ ενξπλιρμό ςχμ ρυξλείχμ και έγιμαμ ποξμήθειεπ με αμαλώριμα.

Σπξγοάτηκαμ άμερα ξι ρσμβάρειπ ςχμ καθαοιρςοιώμ και ρυεδιάζξσμε ςη λειςξσογία Ρυξλήπ Γξμέχμ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ Βάφιμξ και Ρσμςήοηρη Γσμμαρίξσ Αρτεμδιξϋ

Δνξπλιρμϊπ και Σπξρςήοινη Κειςξσογίαπ ΔΙΤΔ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ Οαοεμβάρειπ ρςξ Μηπιαγχγείξ Οσλίξσ Αλλαγή Όφηπ

Νσλξσογικά

Ρσμςήοηρη Δημξςικξϋ Ρυξλίξσ Οσλίξσ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑΡ

ΑΟΞΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΔΘΡ ΡΑΗΠΩΜ ΔΟΘΥΠΘΡΛΑ΢ΩΜ ΡΣΓΙΠΞ΢ΖΛΑ ΓΣΛΜΑΡΘΞΣ – ΚΣΙΔΘΞΣ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑΡ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ ΔΖΛΞ΢ΘΙΞ ΡΥΞΚΔΘΞ ΑΜ΢ΘΛΑΥΔΘΑΡ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ 1Ξ - 2Ξ ΜΖΟΘΑΓΩΓΔΘΞ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑΡ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ ΑΟΞΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΔΘΡ – ΡΣΜ΢ΖΠΖΡΔΘΡ ΓΣΛΜΑΡΘΞ ΙΔΤΑΚΞΣ


Ξ ΔΖΛΞΡ ΙΩ Ρ΢ΖΠΘΕΔΘ ΢Α ΡΥΞΚΔΘΑ ΢ΞΣ ΜΖΡΘΞΣ Δημξςικϊ Ρυξλείξ Ιετάλξσ – Δημιξσογία Διρϊδξσ, Διαμϊοτχρη Υόοξσ Ρςάθμεσρηπ

1Ξ – 2Ξ Μηπιαγχγείξ Ιετάλξσ

1Ξ – 2Ξ Μηπιαγχγείξ Ιετάλξσ


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΟΞΚΘ΢ΘΡΛΞΣ 

Έγιμαμ 88 εκδηλόρειπ ρςα θεοιμά Θππξκοάςεια και 10 εκδηλόρειπ ρςα υειμεοιμά. Οξλιςιρμϊπ ϊλξ ςξ υοϊμξ.

Αμαβαθμίρςηκε και εμιρυύθηκε η λειςξσογία ςχμ τιλαομξμικώμ πξσ είυαμ ςεθεί ρςξ πεοιθώοιξ.

Για 1η τξοά η Ιχπ τιλξνέμηρε έκθερη Οαμελλήμιαπ εμβέλειαπ, πξσ εγκαιμιάρςηκε από ςξμ Οοόεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ με θέμα ςημ «Δμρχμάςχρη ςηπ Δχδεκαμήρξσ»


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΟΞΚΘ΢ΘΡΛΞΣ ΡΣΜΑΣΚΘΑ ΤΘΚΑΠΛΞΜΘΙΖΡ ΔΖΛΞ΢ΘΙΖΡ ΙΞΘΜΞ΢Ζ΢ΑΡ ΙΩ 2015

ΓΘΞΠ΢Ζ ΙΠΑΡΘΞΣ 2015

ΡΣΜΑΣΚΘΑ ΤΘΚΑΠΛΞΜΘΙΖΡ ΔΖΛΞ΢ΘΙΖΡ ΙΞΘΜΞ΢Ζ΢ΑΡ ΖΠΑΙΚΔΘΔΩΜ 2015

ΤΔΡ΢ΘΒΑΚ ΟΑΠΑΔΞΡΘΑΙΩΜ ΥΞΠΩΜ 2015


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΟΞΚΘ΢ΘΡΛΞΣ ΑΟΞΙΠΘΑ΢ΘΙΞ ΙΑΠΜΑΒΑΚΘ

ΥΠΘΡ΢ΞΣΓΔΜΜΘΑ΢ΘΙΞ ΟΑΕΑΠΘ

ΤΔΡ΢ΘΒΑΚ ΟΑΠΑΔΞΡΘΑΙΩΜ ΥΞΠΩΜ 2015


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΟΞΚΘ΢ΘΡΛΞΣ


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΟΞΚΘ΢ΘΡΛΞΣ 

Ναμαουίζει από τέςξπ ςξ Τερςιβάλ ςχμ Τιλαομξμικόμ και ασςό είμαι μόμξ η αουή. Ηα ακξλξσθήρει η διαρύμδερη ςηπ Ιχ με ςξ Δλλημικό Τερςιβάλ.

΢ξ Ρσμπϊριξ ςηπ Ρϋμηπ διξογαμώμει εκδήλχρη για 1η τξοά τέςξπ ρςξ Πχμαψκό Ωδείξ ςηπ Ιχ ατιεοχμέμη ρςξ «Λεςαμαρςεσςικό»

Ζ Ιχπ ςηπ ςέυμηπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ αμαδεικμύει σφηλά ιδαμικά και ποξβάλλει ςξ μηρί μαπ


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΑΗΚΖ΢ΘΡΛΞΣ 

Ανιξπξίηρη ςχμ διαθέριμχμ πόοχμ για ςξμ αθληςιρμό απξδξςικά, παοαγχγικά και με δικαιξρύμη

Ζ Ιχπ απέδεινε όςι μπξοεί μα διξογαμόμει μεγάλεπ αθληςικέπ εκδηλόρειπ, όπχπ ξι Αιγαιξπελαγίςικξι Αγώμεπ Ρςίβξσ

Διξογάμχρη εογαριακξύ ποχςαθλήμαςξπ μπάρκες, λαψκξύ γύοξσ Ιετάλξσ, ρκξπεσςικώμ αγώμχμ, ςξσομξσά 3 on 3 και beach volley


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΑΗΚΖ΢ΘΡΛΞΣ ΑΘΓΑΘΞΟΔΚΑΓΘ΢ΘΙΞΘ ΑΓΩΜΔΡ

ΔΠΓΑΡΘΑΙΞ ΟΠΩ΢ΑΗΚΖΛΑ

ΟΞΔΖΚΑ΢ΘΙΞΡ ΓΣΠΞΡ ΙΑΠΔΑΛΑΘΜΑΡ

΢ΞΣΠΜΞΣΑ ΛΟΑΡΙΔ΢ ΤΘΚΘΑΡ


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΑΗΚΖ΢ΘΡΛΞΣ


Ζ ΙΩΡ ΢ΞΣ ΑΗΚΖ΢ΘΡΛΞΣ Αμακαςαρκεσή Υλξξςάπηςα Τιλίμξπ

Ρσμςήοηρη Υλξξςάπηςα Μέξσ Ρςαδίξσ Αμςαγϊοα


Ζ ΙΩΡ ΑΟΔΙ΢ΖΡΔ ΔΞΛΖ ΟΞΚΘ΢ΘΙΖΡ ΟΠΞΡ΢ΑΡΘΑΡ Για 1η τξοά ξ Δήμξπ Ιχ διαθέςει μια ξογαμχμέμη δξμή Οξλιςικήπ Οοξρςαρίαπ πξσ ρςήθηκε κσοιξλεκςικά από ςξ μηδέμ.  Σπάουει ποξεςξιμαρία και ρσμςξμιρμϊπ. Ρσμεογαρία ςχμ εθελξμςικώμ ξμάδχμ ςχμ τξοέχμ και ςχμ σπηοεριώμ για ςη θχοάκιρη ςξσ μηριξύ από τσρικέπ καςαρςοξτέπ και ακοαία καιοικά ταιμόμεμα.  Ζ δξμή Οξλιςικήπ Οοξρςαρίαπ ςξσ Δήμξσ ρσμμεςείυε ρςημ καςάρβερη πσοκαγιόμ ςη θεοιμή πεοίξδξ και ρσμμεςέυει ρε αρκήρειπ μαζί με ςημ Οσοξρβερςική Σπηοερία. 


Ζ ΙΩΡ ΑΟΔΙ΢ΖΡΔ ΔΞΛΖ ΟΞΚΘ΢ΘΙΖΡ ΟΠΞΡ΢ΑΡΘΑΡ


Ζ ΙΩΡ ΑΟΔΙ΢ΖΡΔ ΔΞΛΖ ΟΞΚΘ΢ΘΙΖΡ ΟΠΞΡ΢ΑΡΘΑΡ


Ζ ΛΑΠΘΜΑ ΢ΖΡ ΙΩ ΙΔΠΔΘΕΔΘ ΢Ξ Ρ΢ΞΘΥΖΛΑ ΢ΖΡ ΑΜΑΟ΢ΣΝΖΡ 

Οαοαλάβαμε ςαμείξ ύφξσπ 1.150.000,00 € ρςη Λαοίμα υχοίπ μα έυξσμ πληοχθεί ςα εμξίκια ςξσ 2013 και ςξσ 2014.

Ρςξ ςέλξπ ςξσ 2015 ςξ ςαμείξ ςηπ Λαοίμαπ είμαι 1.400.000,00 € με πληοχμέμα ςα εμξίκια ςχμ εςώμ 2013, 2014 και 2015, δηλαδή 900.000,00 €

Ζ Λαοίμα εμςάυθηκε ρςημ επξπςεία ςξσ Δπιςοόπξσ, κάςι πξσ έποεπε μα είυε γίμει από ςξ 2011. Διατάμεια παμςξϋ.


Ζ ΛΑΠΘΜΑ ΢ΖΡ ΙΩ ΙΔΠΔΘΕΔΘ ΢Ξ Ρ΢ΞΘΥΖΛΑ ΢ΖΡ ΑΜΑΟ΢ΣΝΖΡ 

Διρποάυθηκε έμα μεγάλξ μέοξπ απϊ ςα υοέη πελαςόμ ςηπ Λαοίμαπ. ΢α σπόλξιπα υοέη οσθμίρςηκαμ και καςαβάλλξμςαι δόρειπ.

Αμαμεώθηκαμ ςα ρσμβόλαια καςαρςημάςχμ και γοατείχμ και ειρποάυθηκαμ ξι παλαιέπ ξτειλέπ.

Ξλξκληοώθηκαμ ξι εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ σδοασλικώμ και ηλεκςοξλξγικώμ εγκαςαρςάρεχμ και αμακαιμίρθηκε ςξ κςίοιξ ςηπ διξίκηρηπ.


Ζ ΛΑΠΘΜΑ ΢ΖΡ ΙΩ ΙΔΠΔΘΕΔΘ ΢Ξ Ρ΢ΞΘΥΖΛΑ ΢ΖΡ ΑΜΑΟ΢ΣΝΖΡ


Ζ ΛΑΠΘΜΑ ΢ΖΡ ΙΩ ΙΔΠΔΘΕΔΘ ΢Ξ Ρ΢ΞΘΥΖΛΑ ΢ΖΡ ΑΜΑΟ΢ΣΝΖΡ 

΢ξπξθεςήθηκε μέξ πίλλαο ρςημ επιρκεσαρςική ζώμη. ΢ξ οεύμα και ςξ μεοό ςξ πληοώμξσμ πλέξμ ξι πελάςεπ.

Ξ υώοξπ ςηπ Λαοίμαπ άλλανε όφη. Λε ςξ ριμςοιβάμι και ςημ εμίρυσρη ςξσ ποαρίμξσ ρςξ διξικηςήοιξ και ςξ εμπξοικό κέμςοξ.

Ιαθξοίρςηκε μέα ςιμξλξγιακή πξλιςική και άουιραμ ξι διαδικαρίεπ ανιξπξίηρηπ ςηπ ζώμηπ αμαφσυήπ.


Ζ ΛΑΠΘΜΑ ΢ΖΡ ΙΩ ΙΔΠΔΘΕΔΘ ΢Ξ Ρ΢ΞΘΥΖΛΑ ΢ΖΡ ΑΜΑΟ΢ΣΝΖΡ


Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Ι. ΛΔ΢Α΢ΠΔΟΔ΢ΑΘ ΡΔ ΛΘΑ ΔΣΜΑΛΘΙΑ ΑΜΑΟ΢ΣΡΡΞΛΔΜΖ Δ΢ΑΘΠΔΘΑ 

Οαοαλάβαμε ςαμείξ με διαθέριμα ύφξσπ 1.900.000,00€ και σπξυοεόρειπ 350.000,00 €

Ρςξ ςέλξπ ςξσ 2015 ςξ ςαμείξ ςηπ επιυείοηρηπ ήςαμ 2.900.000,00 €, αϋνηρη 1.000.000,00 €

Δπαμεκκίμηρη 140 διαγχμιρμόμ-ποξμηθειόμ ςηπ επιυείοηρηπ ρςξσπ ξπξίξσπ επιςεύυθηκαμ καλύςεοξι όοξι.


Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Ι. ΛΔ΢Α΢ΠΔΟΔ΢ΑΘ ΡΔ ΛΘΑ ΔΣΜΑΛΘΙΑ ΑΜΑΟ΢ΣΡΡΞΛΔΜΖ Δ΢ΑΘΠΔΘΑ


Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Ι. ΛΔ΢Α΢ΠΔΟΔ΢ΑΘ ΡΔ ΛΘΑ ΔΣΜΑΛΘΙΑ ΑΜΑΟ΢ΣΡΡΞΛΔΜΖ Δ΢ΑΘΠΔΘΑ Ζ ΔΔΣΑΙ ποξυχοεί ρςημ εταομξγή εμιαίξσ ςιμξλξγίξσ και ρςημ έκδξρη λξγαοιαρμώμ αμά δίμημξ  Έγιμαμ διακαμξμιρμξί και εμςάυθηκαμ ρε οσθμίρειπ ξτειλέςεπ ςηπ εςαιοείαπ, εμώ μειώθηκαμ ξι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ ςχμ ξυημάςχμ και ςξσ μηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ.  Ζ ΔΔΣΑΙ λειςξσογεί πλέξμ με μέξ Ξογαμιρμό Δρχςεοικήπ Σπηοερίαπ. Δίμαι μια σγιήπ και δσμαμικά αμαπςσρρϊμεμη εςαιοεία. 


Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Ι. ΛΔ΢Α΢ΠΔΟΔ΢ΑΘ ΡΔ ΛΘΑ ΔΣΜΑΛΘΙΑ ΑΜΑΟ΢ΣΡΡΞΛΔΜΖ Δ΢ΑΘΠΔΘΑ Ρσμεογαρία με ξογαμόρειπ για ποξόθηρη ζηςημάςχμ ξοθξλξγικήπ υοήρηπ μεοξϋ

Δπιμϊοτχρη Οοξρχπικξϋ


Ζ ΑΜΔΛ ΓΣΠΘΕΔΘ ΡΔΚΘΔΑ 

Λε ςξμ ςοόπξ πξσ λειςξσογξύρε η ΑΜΔΛ όδεσε με μαθημαςική ακοίβεια ρε ρσοοίκμχρη και κλείριμξ.

Για 1η τξοά καςαοςίρςηκε επιυειοηριακϊ ρυέδιξ αμάπςσνηπ. Ζ ΑΜΔΛ διεσούμει ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ.

Ρυεδιαρμϊπ για αγξοά μέξσ πλξίξσ και επέκςαρη ρε γοαμμέπ πξσ θα ασνήρξσμ ςημ κεοδξτξοία.


Ζ ΑΜΔΛ ΓΣΠΘΕΔΘ ΡΔΚΘΔΑ 1.4.1 Πίνακας Ανάλσζης (Καθαρών) Εζόδων εηών 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015

*Για ςξ 2011 κι έχπ 22/7/2012 η ΑΜΔΛ δοαρςηοιξπξιξύμςαμ με δύξ (2) πλξία Δ/Γ-Ξ/Γ ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΑΟΞΚΚΩΜ (όπξσ επχλήθη) και ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΕΔΣΡ. Για ςξ 2013, 2014 & 2015 μόμξ με ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΕΔΣΡ.


Ζ ΑΜΔΛ ΓΣΠΘΕΔΘ ΡΔΚΘΔΑ Πίνακας Ι Πίνακας ΙΙ

Περίοδος 2011 2012 2013 2014 2015

ΜΕΣΑΥΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Επιβάτες 108.991 93.212 90.926 103.446 92.364

Επιβατ.Οχήματα 14.241 14.159 11.854 12.862 11.881

ΚΑΛΤΜΝΟ΢ – ΜΑ΢ΣΙΦΑΡΙ Περίοδος 2011 2012 2013 2014 2015

Επιβάτες 212.051 233.112 236.059 233.997 234.848

«ΑΝΕΜ» Υορτηγά 7.219 5.902 6.200 5.763 5.319

Δίκυκλα 5.770 5.169 4.277 4.856 3.742

(ΕΠΙΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗ΢Η)

Επιβατ.Οχήματα 14.241 14.159 11.854 12.862 11.881

Υορτηγά 7.219 5.902 6.200 5.763 5.319

Δίκυκλα 8.199 9.959 8.426 9.760 9.244

*Για ςξ 2011 κι έχπ 22/7/2012 η ΑΜΔΛ δοαρςηοιξπξιξύμςαμ με δύξ (2) πλξία Δ/Γ-Ξ/Γ ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΑΟΞΚΚΩΜ (όπξσ επχλήθη) και ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΕΔΣΡ. Για ςξ 2013, 2014 & 2015 μόμξ με ςξ ΞΚΣΛΟΘΞΡ ΕΔΣΡ.


Ζ ΑΜΔΛ ΓΣΠΘΕΔΘ ΡΔΚΘΔΑ Ζ «ΑΜΔΛ» καςέυει επί ςχμ μεςατεοόμεμχμ Δπιβαςώμ

Ζ ΑΜΔΛ καςέυει επί ςχμ μεςατεοόμεμχμ Δικύκλχμ


Ζ ΑΜΔΛ ΓΣΠΘΕΔΘ ΡΔΚΘΔΑ


Ξ ΔΖΠΑΡ ΑΚΚΑΕΔΘ 

΢ξ μξμςέλξ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΖΠΑΡ νεπεοάρςηκε και υοεχκόπηρε. Ξ Δήμξπ δεμ θα υοημαςξδξςεί ςη λειςξσογία ςξσ ΔΖΠΑΡ με μιρό εκαςξμμύοιξ εσοώ ςξ υοόμξ.

Ξ ΔΖΠΑΡ θα απξκςήρει ξικξμξμική ασςξςέλεια. Μέξ ποόγοαμμα. Ηα αμξίνει ςιπ πόοςεπ ςξσ ρε όλξσπ και δεμ θα απξςελεί ποξπαγαμδιρςικϊ μηυαμιρμϊ ςηπ εκάρςξςε δημξςικήπ αουήπ.

Ηα έυξσμ εκπξμπή όλεπ ξι δημξςικέπ παοαςάνειπ. Ηα γίμει βήμα έκτοαρηπ ςχμ μέχμ αμθοόπχμ.


Ξ ΔΖΠΑΡ ΑΚΚΑΕΔΘ 

Σπξγοάτηκε ρσμτχμία με ςη DIGEA. ΢ξμ ΔΖΠΑΡ μπξοξύμ πλέξμ μα ςξμ παοακξλξσθξύμ ξι πξλίςεπ από ςη Ράμξ έχπ ςξ Ιαρςελόοιζξ.

Δπιρκεσάρςηκαμ όλξι ξι πξμπξί ςξσ ρςαθμξύ, ςξ ρήμα βελςιώθηκε και νεκίμηρε η μεςατξοά ςξσ ΔΖΠΑΡ ρε μέξ κςίοιξ.

Ρςξ ΔΖΠΑΡ θα διεμεογηθεί έλεγυξπ από ξοκχςό λξγιρςή. Ξι πξλίςεπ ποέπει μα νέοξσμ ςημ αλήθεια!


ΛΑΕΘ ΟΔ΢ΣΥΑΛΔ ΟΞΚΚΑ ΛΑΕΘ ΡΣΜΔΥΘΕΞΣΛΔ

Παρουσίαση Πεπραγμένων 2015  
Παρουσίαση Πεπραγμένων 2015  
Advertisement