Page 1

Zapadající rok. Jest jej již na mále — nepatrný počet kalendářových lístků neomylně nám ukazuje, že co nevidět se rozloučíme s tímto rokem, který se nijak nepřičinil, aby se zapsal příjemně v naši paměť. Zejména pro kulturní práci bude rok 1932 zaznamenán černě. Stačí prostě uvědomiti si jakými dary byla letos častována kulturní práce, abychom viděli jak neblaze a těžce zasahují poměry hospodářské do poměrů kulturních. Především ukázala se velmi smutná věc : že náš poměr ke kultuře není opravdový, nýbrž farizejský a vylhaný. V letošním roce poprvé důrazně a hrozivě se ozvala tíha hospodářských poměrů. A tento prvý náraz plně postačil k tomu, aby kultura, tedy to, čím se chlubíme, o čem stále mluvíme a na co aspoň-slovy klademe veliký důraz, bylo rázem zatlačeno bezohledně a bezhlavě stranou. — Prvý náraz stačil, a již se všechny pošramocené finance léčí z ubohých prostředků, které až dosud byly vyměřeny kulturní práci, škrtají se hubené dotace, subvence i umělecké ceny, bez jakýchkoliv ohledů na to, jaké to bude mít důsledky a ač je předem zřejmo, že tyto krůpěje ničeho nezmohou v nápravě stávající kalamity. Tyto okolnosti mají ovšem důsledky další. Šetření na kulturních potřebách je nakažlivé a šíří se lavinově od celku k jednotlivcům. To odnáší především knihkupecký a nakladatelský trh. Jsme svědky zanikání jedinečných a důležitých časopisů a revuí, vidíme, jak se ve svých základech kymácejí znamenitá nakladatelství — zkrátka i zde jeví se stíny šetření na kultuře. Vylíčená situace vypadá chmurně a takovou skutečně bohužel jest. Tyto řádky nejsou diktovány škarohlídstvím za každou cenu, nýbrž jsou jen stručným a kusým zachycením části těch poměrů v nichž všichni žijeme a které všichni vidíme. Přesto jest však nezbytné tyto věci stále znovu připomínati, neboť vylíčené poměry v kultuře by býti neměly a nemusily. Znovu zdůrazňujeme, že šetření na kulturních potřebách je v této chvíli nemístné, protože je velmi nebezpečné svými bezprostředními i vzdálenými důsledky. Rádi se loučíme s rokem 1932. - Víme sice, že ani rok nastávající nepřinese zázračných proměn, ale může přinésti více rozvahy i ve věcech šetření. Snad v tom již budeme umět lépe chodit a nebudeme hojit finance v linii odporu ze všech nejslabší a nejbezbrannější — v linii kulturní práce.

Vyschlý pramen. Dnes už se nemluví o krisi. Toto slovo je příliš odporné a zprašivělé dlouhým užíváním i svým významem a proto se našel výraz nový. Mluví se o době hospodářsky těžké. V podstatě je to ovšem totéž a znamená to mlčící stroje, tovární; komíny bez dýmu, dílny, v nichž pracují, pouze pavouci a tisíce očí, které hledí do prázdné temnoty nastávajícího dne. Život, který se dusí v tomto stále se zmenšujícím začarovaném kruhu, vrhá ovsem svůj stín všude, i tam, kde by se zdálo, že nezasáhne. Kdo by na příklad pozoroval život knihovny jen zvenčí, ten by rozhodně nevěřil, že i do jejích zdí zasahuje mocně odezva doby. Vše je na


pohled jako jindy, ba, práce knihovny naopak vzrůstá, zdá se, že organismus knihovny žije zdravým životem. A přece je tu cosi, co může náhle podlomiti vzestupnou linii vývoje knihovny. Mezi poštou, která nás dochází, začínají se množiti obálky, frankované dvacetihaléřovou známkou a označené razítkem: TISKOPIS. Jsou to někdy prospekty nových knih, ale v poslední době je to ještě něco. — složenky znějící na dlužné obnosy knihovny. Jsou to jen němé připomínky s vyznačeným obnosemi a němě vyčítají, že nebylo vyrovnáno předplatné za ten či onen časopis, za některou knihu, nebo knižní zásilku. V některých obálkách bývá vedle složenky také tiskopis s textem asi takového znění: Dovolujeme si Vás upozorniti, že předplatné na — — — dosud není vyrovnáno. — Jistě jen v návalu práce zapomněli jste nám tento obnos poukázati a jsme přesvědčeni, že tak nyní učiníte obratem. Děkujeme Vám předem co nejlépe a jsme atd. — Vážení přátelé, nezapomněli jsme na Vás, víme, že časopis, který vydáváte, kulturní revue, nemá ustláno na růžích. Vidíme dobře za papírem Vaší upomínky urputný boj o bytí nebo nebytí. Nemáte žádných fondů a nikdo Vás nesanuje. Držíte se nad vodou těžce jen předplatným. A vidíte, přece Vám nemůžeme pomoci ani tím, že prostě splníme svoji povinnost, včasným zasláním předplatného. Prostě nemáme. Nemáme prostředků na předplatné za odebrané časopisy. Nemáme na uhrazení účtů za odebrané knihy. A jsme dlužní za vazbu knih. Knihy opotřebované nemůžeme dát včas do opravy. Nejsou toto poměry hospodářsky těžké? Nebo snad mohou být ještě těžší? Tak tedy vypadá naše situace nedostane-li se knihovně půl roku pravidelné dotace. Tak to vypadá, když vyschne hlavni pramen, na němž je závislá existence knihovny; Kulturní práce, jak vidno, není dnes zrovna příjemná. Má nejen vlastní problémy, jak docíliti nejlepších výsledků, nýbrž má stále před sebou problém ze všech nejtíživější: být či nebýt: A problém bytí či nebytí kultury je problémem existence celého národa. Ale na tom patrně mnoho nezáleží.

O Vánocích nepůjčuje Husova veřejná knihovna knihy ve dnech 23. až 28. prosince, t j. od pátku do středy včetně. Upozorňujeme na to již "dnes všechny čtenáře a prosíme, aby se včas zásobili četbou.

Dary. Na »Čtenáře< věnovali příspěvky následující čtenáři: Pan Arnošt Hanisch, statkář, pí Marie Jandová a nejmenovaný čtenář po10 Kč, pan Frant. Svoboda, strážník z Lipníku, paní Anna Šofrová a p. Jan Weigner, papírník, po 5 KČ. Paní Marie Brožová a p. A. Svoboda, klempíř, věnovali po dvou knihách. Všem uvedeným příznivcům srdečně děkujeme.

Reorganisace pokračuje. Jak již jsme několikráte upozornili, je Husova veř. knihovna reorganisována tím způsobem, že všechny knihy dostávají postupně nové signatury, podstatně zjednodušující celý systém Značná část knižního materiálu byla již přesignována a obíhá již pod novými signaturami, rovněž všechny knihy nově zařazené jsou již signovány novým způsobem. Zbývající část bude přesignována nejdéle během půl roku. Tak se blíží velká a obtížná tato práce svému ukončení. Přes mnohé obtíže podařilo se reorganisaci prováděti takovým způsobem, že čtenáři o ní téměř ani nevědí. Dokončení reorganisace bude míti pro knihovnu netušený význam. Zmizí i ty nejmenší obtíže, které snad nyní ještě někdy vznikají, celá


agenda bude jednoduchá, přesná a velmi rychlá. Správa knihovny získá pak mnohem více Času pro řešení otázek propagačních a kulturně informačních.

Ctenar  
Ctenar  

ukazkovy dokument

Advertisement