Issuu on Google+


00

~


~

"TM'!>

~9./~ ~"T I ?t.q f~~. ~9fi"Xtf , ~ ~

1'

./

~~~Sf .

~~g ~~, -=<_oo8 ~~'{3 '""''

l:::o

~ ~~ 1\SISf ll:M~ g "fifg ~ ~:i:IG:f l'fP'f

~1111 (]-

cl2 ...,. fi5J Sil Ft!iยงJ

(~ ~ :!ltiC"Jii:>lC"l ~ 9?llJ ~ ~3~ ~zr~

~ IJICj_~W1?1 ::5iCi7 fclcztM~ ยฃ1Ttf)

~ctg

"s:t"~ ~Jd.q i Gi~ (~) ~b-' , ~SlGi~~ ~. ~I ~ g '\~~81r~ t:m<rtg 0~'\~-~~8~<2'~

~~g "TM'!> ~$"fR:T, ~?fMl , ~ I

Daliter Ogropothik Doktor B.R. Ambedkor (The greatest leader ol Dalit) Published by DAL IT, 37/ 1 Kccl:lrnalh l~o ad ,

M olwssorpn s:t, l( ltlllll:t


路~

~fil<M c:...

Foreword The greatest leader the Undouchables of# the Indian Subcontinent have ever had is Baba Shaheb Ambedkar. In India plenty of literature about this great man is available. Unfortunately in Bangladesh there is nothing written about Dr. Ambedkar Booklets on great Indian men such as writers and poets and social workers can be found here and there in public libraries but the Moses of the Dalits of India is practically unknown in Bangladesh. This great man and great leader's ideas and plans and strategies for the liberation of the Dalits were and still are so precious and valuable that Dalit students can not ignore them. Primary school children should start learning about this great man and his message. This booklet on Dr. Ambedkar' s life and message has been prepared for this particular purpose. I express my heartiest thanks to Mr. Uttam Kumar Das (one of my first students) who has collected so many informations on Dr. Ambedkar's life and has written them down in easy Bengali language so that even little children can start getting acquainted with this great 'guru'. A special 'thank you' should also be said to all those who have made this publication a success. BABA JOE!

SHAHEB AMBEDKAR KI? JOE! JOE!

Fr. Lui g i Paggi s.x. KhuJn a. Bangladesh

~9ft~~~ C!ft'>I'R

\5f0

~

wrr

-~ ~ c~qlc~q ~CC4 ~

~ ~ 15if~ C\51~ ~I ~ ~l'j}lC<r ~ ~9/J ~<i<ffi[ C~ <rf~\5" <R1 ~ <Tt I IS::j$1C"'lS1 ~ ~~ C<ri"1 ~ ~I 8T~ 路~路 ,_,., '

c<ffXt ~~~'~ c<Wt1 '5/l~lcq<;~ ~CG'J c~ DC1C<r <n 8T ~ ""'r~--路 ~ JP.li'STC<r \Sf! <1 f\5'-!l <1SBT ~ ~ I \5f0 ~ ~I ':J:<! C<r c<A ~ <1SBT ~

~ \5BI ~ ~ ~ ~ <n 1 ~ ~ <r~ C\5"1 ~~ rm ~ ~ <1SBT CVIT~ ~ ~

,

8T,

<rrm

~ ~l"'lPt1\'!ll ~ =t-r" "",,

~~"ffil \Sg

~ vr<i <1CC4C~"'l, '~sttcrn >l'lt'~'!l!Sl ~ ~ ~'- \5f0

<rt'~ ~9JW ~ ~~ >j'lj>~\!)1 ~ ~ f<p <1SBT

<WI ~

\Sfem c<Wt ~~ ~ ~ ~ ~ <rr <Wr ~~,-.rr ~m ~

~

IS

l:fSl1

~ ~? <rf'~ ~ ~ ~ ~~

<RfCG4 CW<fi ~ ~ ~<:RPT'~ '11rt~~~IS1 ~~~I

~ ~9f ~9JW 'qMc\!l~ ~.!~"~' ~ ~ ~ ~ ~ 'i'f'>@151"q

\5~ ~ ~1.4Jcq~ ~ Glf~ ~

>1CD'!l"'l'!l1

~ JR

~\5ft@t~~~~'W'f~~<m-l ~w~~~~'S~~8T,~~~~'S ~ Jf'~ >1~<;J$1<r lffi <rl1 ~ ~ ~ ~ ~ lO;"b;,..l':i) , _ , >JCD'!l"l\!l]Sl ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ HC$1C~"11 ~ \Sf0'S CG'J~ ~ ~ m~ 1

~\S"g \!)~ ~ ~

<rt'~JJ:~ c<PW' ~

~~

~.~ 1

I


--

--- -


~<1C''BI <11~<1~1'!1 R~JICiC~ 1;5g ~~ ~~' 1!)<1$ ~ "'!l ~\; ~~Cii!lJ ~ <mT "'lll ~on~ ~J?iC4~HC~'!1; <JIC~'!1C41

~ ~ ~ $3 ~

-n, ~

~~~~ ~ <P~~ mm ~

G::oi1cu:::~ \5!f~ C~ I "~ I!)~ m~" ~ Jftf~ ..,,,r;;;,,.,ll

,,.,, ,'?'1.,,_, ..,2) ...

'"''f?-,-~ .... "' ~ ~ ~ ~ ~ ~~c~'!1~

<#t'8 15g '51I~C<1~4'!1 ~ ~ ~ H4'115Ci1'!1 ~ ~ "'!l,

mm 1

m- ~'8

m- ~ \!l~ <tS~"llc'l \!JJ'8~ mtf~ ~I ~ ~'<1-i ~C~'!1~11SI C\Slii!~ I CJf~ ~ \!l~ ,~ H4'115C"l'!1 ~~ ~ "'!l ~ ~ ~"! ~ ~~I ~~C~

m- '51l~C<1~4'!1 ~1'11 \5li'11IC4i1 C~ l!l<P

9fi'8 RJ>~CCi"l "'lll ~ ~~ ~ ~~(?! C>!C~ I 4\C~4\fqi1 ~ ~ ~ ~ ~IG'liR:>~I \Sg \5li~C<1~4'!1C4\ ~ ~.l:f ~I \Sg \5li~C<1~45'!1

~' "'5l@r'8 ~ ~ 211ct ~ ~'

m- \5t <fCC1 <:<4 ~ f$r

l!l'<l-i ~ H4'115Ci1'!1 9j>Jt'~'S> ~ l!)<f~ ~1'11 ~ i!:!l~<1CsBr ~ ~

~tJ~ ~ ~ \5!f~ c~ ~~ ~, \5t ~ "'ll1''

J'f~~

o;-t,.?'\ ,ÂŁ1,"' <r~ l!l~ <!>~ iS!I"JICi11 ~' ~'<1-i ~ \Sg ~I~C<1~4\C'!1'!1

'51P"!C"l'!1 ~~~I

"<tS1m \!)~ ~ <r~? <rtm

m ~ \!)~ ~9f01 ~ ~ m- l!l'<l-i

~ ~ ~~~CC'j ~ ~ ~

~,

<rtm

WfJl.;n

~I ~ ~ G , ~.,,..,..,

15~'!1 <!"Am ~ HC\SlC~'!1 ~<rr ~t'!11~1Rc~ "'!1\51 l!l~

-vlC.wf?~..., 'Yffu~ .21~ c~iiC4DRC4 ~ ~ ~

<n,

l!l<r~ ~ ~-

~ ~ ~ ~ :mf.'l1 ~~(?! \Sllo:J~I~ ~~~~ JfiC1 ~ ~

<J:fu>

~ ~' l!)<f~ ~' "\5f~ ~ ~ ,~ H4'115Ci1'!1 mtf~

<P8 "lll "

~ ~ <:<4, ,~ H4'115Ci1 C~'8 ~ ~ ~~

\5l""5f C~ <ltt<11 ~l~ ~m<ffiT ~ '51l't1IC4Ci1'!1 ~ ~ctt ~~I 15g '51 I ~C<1~4'!1C4 <J'<I-i l!l~ J.Pl~<fit'f ~'8m ~, ~~ ~

"~ \!l <ul'i>fm ~ ~ ~

9ft@

\5lCi1C<tS~,

~,

m- ~'8 '5l@r ~

~ "lJl<rJ \5!f~ ~ ~~~4\~t ~ "'!ll ,,

<Tml ({~ ~ ~~~~ Jf!C1, ~ ~ '511<!1R:>Ci1'!1 ~ 1!)<1$ ~ ~ ~'

l!l~ '<Q~J"liCi \!JJ'8~" <M ~ ~ ~~

~ '~ ~ \5liC't1IC'R" ~~~I ~<IT~ c~"""'T.:Q,.,.

~ q~f5 \5fPR C~l 9!'!1<1~C~ '1_cf ~ ~~ ~ ~ J'f~~

'?....);'"'"'~~~I \Sg '51I~C<1~4\'!1'8 \!l~ \5f~"f~ct ~I ~8(?1

c<W5. ~817 - l!l ~ISICCil l ~ JT~~ '51I>!Ci1'!1 ~ DBf ~ <ffi! .

\5fl~ ~ ~'8 ~ C~l ~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ ~cm1" 211~ ~'8~ \5!f~ ~'8m ~ 1

~ICiiR:>~I '8 Ji'!111Wt~ ~~

~ ~ \5fl~

~~v:f ~~~~ Jf!C1, 15g '51I~C<1~4'!1 '51IC~Rl41t C~ ~1'!1C~ ~ ~'

m-

CJf ~ '51>11'11~1

~t'11C~'!1 ~

m <:<4 C~Cif<I><111Wt cq~ ~~ 4\C'!1~CC4i1 ~ l:fm ~ ~ 1tJIJi4\C~'!1 ~~ m- <ref ~

<TR, CJi~ ~ ,~ H4'115Ci1'!1 ~

~ <t>~~ 'fC1 fir~~ mm ~ ~ ~'8 ~N>~>~ ~~

CISl'rn '51l't1IC4i1 ~~~I ~q~ \5fl~ ~ <r'<l-i ~ ~, ~~

~~ \5liC'4~4'!1 ~<1~411'11 l:f<'T@?~ ~ ~1'11 'Dr. Ambedkar : Life and

'4Wi1IC4 \!JJ'8'ffii5 '~ ~ 1 \5f~~ l!l'<l-i c~ ~ ~Q.Bf ~ ~

Mission' ~ ~~ - 'The Mahatma said that he was the natural guardian of the untouchables whereas Ambedkar siad he was the natural leader of the Depressed Classes. The Mahatma's leadership of the Depressed Classes was sentimental and assumed. The leadership of Babasaheb Ambedkar was natural, actual and practical.'

~~c:rt Of ~ ~ ~ ~

H4'1fb~ ~ ~I \!)~ ~~

<w'f

~ ~ ~~

~1'!1C~'!1 ~ ~ ~ ~~ 211~ ~I \!l~ ~ 15g \"'li'SIIAIA;+;/AA

~~I

~g

f.! \5ffil

\5IIC'il"i<!li1 1!:18

~g

f<l \5ffil ~~ I!:IQ


w

%

\

%~~ ~~fS=

-~ ~ w

~

~ i i .~ ~

~i J.

~

t~ - . '路 fl ;1 ~ il :I


~.ift <!I'll <!I (M .A.)

f9r<!i~ (Ph. D.)

Sc)

(D.Sc.)

<!I'll, <!i"l'f-Pf (M.

~,<!i""l'I-Pf

(Bar-at-Law)

~-<!lrft>-01

<!101, <!101, ~

(m\5!<l'O'f)

~-~. ~::> l~ \!>~15~ (~~)

~~

~ l;> ~Q

~ll> ~_q * ~

WJf-il11JI"1~ ~ l;> ~~~

~~

~l;> ~~ ~

~WJf-il11JI"1~

~W,jf.ilq J I"l~

~ l;> ~~ ~ * ~

~~~

~~~(~J i~~~t~路 ... ~ ~~- 'il~_~'?:.. ~ ~--~ 1<=

;- -: -,.

-.:.

~e.6' s ~~

<!IJir,i;;. -.>C,

ffl>~C,..,:<>_ ~- 7 "'; ~

N>c>itil i"l~~"lh_ ~- ~:::..~ , "' -

f.WM ~~z: -~ -;s..,

'iJr<ffil 'TlPlJl ('tl 91 <!.:- ~ ""5<'.,. -p

~ f.r<Jf-il 11J I"1~

~ l;> ~~~

~

~ l;>~~

~ f<r1f<l11 JI"1~ ~ l;> ~~ ~

~- ~ ~ ~ ~ l;>~~

~ f-il"Jf-il 11JI"1 !1

~ ~.ift*~

<l楼lfun~ (~.<!l"l'f.<!i)

(~)

<!!Jf"l!tf.rm R".jf.il qJI"1 !1 ~::>1~\!l~~

~路~

~~

~~iSRJ

"l'f~R<rR ~ ~~

~ l;>~~

~M~

~ M~

~ll>~ o

~ * GWIJ ~ll>~ 9 ~ '\S">f1N ~ ~ 9fR I * ~ * ~~ <ffifetf ~ ~ <rn! O'fC"f ffli1 ~~I ~,1 * <!1$ ~ ~ ~- ~ IS 'i59flf<IV3 ~fli\!l <I'm~

., I

\I


Dr B R Ambedkar - The Pioneer of Dalits, by Uttam Das (in Bengali)