Page 1

DOSSIER CORPORATIU


Índex o Què és l’OAPC? o Objectius i finalitat o Representació  Estructura funcional  Afiliats o Serveis de l’OAPC  Informació normativa i sectorial  Formació  Promoció  Pescaturisme o Altres serveis d’interès o Acords de col.laboració o Contacte

Dossier corporatiu 1 de 20


Dossier corporatiu 2 de 20

Que és l'OAPC? L'Organització d’Armadors de Pesca de Catalunya és una associació empresarial constituïda l’any 1994 que representa i defensa els interessos dels armadors de les embarcacions pesqueres afiliades a l’entitat i amb port base a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Manté relacions de col·laboració amb altres entitats afins de la resta d’Espanya, especialment amb les que feinegen al mar Mediterrani. L’OAPC té afiliades bona part de les embarcacions d’arrossegament de la Província de Barcelona, a les quals els hi dóna serveis d’assessorament, informació, i col·laboració amb embarcacions d’arrossegament de la Província de Girona. Compte també amb empreses afiliades de comercialització de productes pesquers vinculats única i exclusivament als armadors associats. Els vaixells de l’OAPC surten i tornen diàriament del seu port base, capturant i venent (amb el màxim frescor), les principals espècies comercials: el lluç, el gall, el rap, la gamba, la cigala, el calamar, el pop, el moll, el besuc, la maire, l’orada, el llobarro, la sípia, la bròtola i un llarg etcètera…


Objetius i finalitat Entre les finalitats de l'associació destaquen: • Defensar els interessos econòmics i professionals dels armadors i obtenir millores per als afiliats. • Promocionar una pesca sostenible i responsable. • Fomentar la vocació i manteniment dels llocs de treball associats a la pesca, i a la millora de la imatge del sector. • Servir de canal de comunicació davant dels organismes i entitats públiques o privades competents en cada cas, especialment la pesquera, en tot allò relacionat amb temes comuns dels membres, buscant una estreta col·laboració. • Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació aplicats al sector pesquer. • Millorar la competitivitat de les empreses afiliades. • Proporcionar informació de caràcter econòmic, jurídic i sectorial d’interès als afiliats. • Establir, mantenir i fomentar les relacions amb altres associacions, subscrivint acords de cooperació i col·laboració en totes aquelles matèries d’interès comú. • Promoure la cooperació entre tots els associats. • Informar als afiliats sobre estudis, projectes, disposicions, i tots aquells assumptes que puguin afavorir els interessos de l’associat. •Obtenir beneficis per als afiliats (aprovisionament col·lectiu, negociació amb proveïdors, etc.) Dossier corporatiu 3 de 20


Dossier corporatiu 4 de 20

Representació L’OAPC ha participat a la Taula Sectorial de Pesca del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, elevant les seves propostes en temes com la Llei de Confraries, la regulació dels horaris de pesca o la implantació del Pla pilot de pesca. Avui dia l’OAPC, per designació dels representants de les associacions d’armadors de pesca existents a Catalunya, és membre del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya. En aquest Consell té representants en el Ple i en totes les comissions on els armadors tenen dret a tenir-los segons estableix el DECRET 336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es regula el Consell de Pesca i Assumptes Marítims de Catalunya DOGC núm. 4714, 07.09.06: - Un representant en el ple del Consell. - Un representant a la Comissió de Pesca. - Un representant a la Comissió de Comercialització. - Un representant a la Comissió de Condicions de Treball, Formació i Seguretat. Els representants designats per l'OAPC han participat en totes les reunions convocades a aquest efecte. L’OAPC també és considerada representant del sector pesquer per l’Institut Social de la Marina (Direcció Provincial de Barcelona), i per aquest motiu rep consultes dels sectors de la seva competència, com per exemple la proposta anual de les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar. Finalment, indicar que l’OAPC és membre de la Patronal de Catalunya PIMEC (formant part de la Comissió Agrolaimentària) per tal de defensar els interessos en organismes i fòrums on PIMEC té representació (Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, Observatori Agroalimentari de Preus, etc.), així com per poder oferir un millor servei als afiliats

L’OAPC va ser designada pel mateix sector pesquer en representació de la modalitat d’arrossegament, i va participar des de la constitució de les Taules Sectorials fins a la seva conversió en l’actual òrgan consultiu.


Estructura funcional L’entitat compta amb dos òrgans de govern: l’Assemblea General, òrgan sobirà i la Junta Directiva, formada per empresaris afiliats. Actualment compte amb aquest Organigrama: • • • • • • •

President: Miguel Caparrós Cano. Administrador: Josep García Castella, Secretari: Antonio Huguet Llatzer, Vicepresident primer: José Antonio Caparrós Cano, Vicepresident segon: Antonio Hernández Cayuela, Vocal membre Junta Directiva: Pascual Huguet Llatzer, Vocal membre Junta Directiva: Josep García Solera

Les funcions de gestió, pròpies de la de Secretaria i Oficina Tècnica s'externalitzen a través de l'entitat APIE, segons conveni de col·laboració vigent. Dossier corporatiu 5 de 20


Afiliats Avui dia els armadors afiliats a l’OAPC són majoritàriament propietaris d’embarcacions de la modalitat d’arrossegament de la Província de Barcelona, dels ports pesquers de Barcelona i d’Arenys de Mar. Actualment, l’OAPC compte amb la totalitat d’embarcacions de Pesca d’Arrossegament al Port de Barcelona (15).

Dossier corporatiu 6 de 20


Serveis de l'OAPC Entre els serveis que dóna l’associació d’armadors als socis destaquen tots aquells relacionats amb la formació contínua, la informació normativa i sectorial d’interès, la informació d’ajuts i subvencions, la interlocució amb institucions o administracions públiques i privades, el desenvolupament de projectes d’investigació i estudis, accions de promoció dels productes pesquers provinents de les embarcacions afiliades, entre d’altres.

Informació normativa i sectorial

Formació

Promoció

Institucional

Altres serveis d'interès

Dossier corporatiu 7 de 20


Informació normativa i sectorial

La pesca extractiva és una activitat econòmica amb una alta regulació normativa. Aspectes com la traçabilitat, la primera venda dels productes pesquers, les talles mínimes, els horaris, els fons marins, les mides tècniques, els arreus, les llicències, el diari electrònic, els dispositius de control via satèl·lit, els plans de gestió, la declaració de les captures, la seguretat laboral, les titulacions específiques, els certificats professionals, la tripulació mínima, etc., disposen d’una regulació específica per a la pesca. A més a més és una matèria on intervenen diferents administracions públiques, i aquesta regulació no sempre s’estableix de la forma més coordinada. Per aquest motiu és necessari rebre una informació puntual sobre la normativa d’aplicació que s’aprova i es modifica periòdicament. L’associació remet la informació amb les lleis, les disposicions i els reglaments d’aplicació, així com també dóna resposta a les consultes elevades pels seus afiliats mitjançant l’assessoria jurídica.

Dossier corporatiu 8 de 20


Formació

L’OAPC promou la formació contínua dels seus membres com a eina de capacitació i millora de les capacitats i coneixements professionals. L’associació ha coordinat accions formatives com per exemple la manipulació d’aliments, cursos preparatoris per obtenir el carnet de camió, o tècnics com el de soldadura, a part dels certificats i titulacions pertinents d’acord amb la normativa sectorial. A més de les accions formatives, l’associació també proporciona i fomenta la transmissió de coneixements i habilitats, de manera no reglada, facilitant el contacte amb professionals o experts en determinades matèries: -

Dossier corporatiu 9 de 20

Xarxaires Àrea jurídica Comercialització Promoció de productes pesquers Manipulació d’aliments Carnets de Conduir


L’OAPC promou el coneixement del producte pesquer a trevés de:

Promoció

 La realització de material promocional: - merchandising: polos, dessuadores, calendaris - pàgines web (www.peixbarceloneta.com) - vídeos promocionals  Participació en fires: - l’Alimentària - Degusta - Gastronómika de Sant Sebastián - Mercat de Mercats  Col·laboració amb altres entitats: - Barceloneta cuina - Peix de la Barceloneta  Calendari i planificació d’esdeveniments: - Semana de l’escamarlà - Jornada del Tast de la gamba del litoral Català - Actes populars i/o gastronòmics  Col·laboració en la promoció de la marca Peix de la Barceloneta

Un dels objectius l’OAPC és promocionar tant el sector pesquer com els productes capturats per les embarcacions i fomentar-ne el consum, potenciant les particularitats d’un sector desconegut amb l’objectiu de preservar un patrimoni històric, cultural, gastronòmic i laboral. Els membres de l’OAPC expressen les seves consideracions en mitjans de comunicació o, fins i tot, intervenen en programes per transmetre aquests coneixements. A un nivell més tècnic participa en fires, congressos i ponències o col·labora amb altres entitats que poden ajudar a aconseguir l’objectiu de difondre els productes pesquers capturats a les nostres costes. Dossier corporatiu 10 de 20


Dossier corporatiu 11 de 20

Roba OAPC

Material Promocional

WEBS

Calendaris laborals

Envasos Personalitzats


Dossier corporatiu 12 de 20

Calendari i planificació d’esdeveniments

Fira Degusta Barcelona

Fira Mercat de Mercats Barcelona

Fira Gastronomika Sant Sebstián

Fira Alimentària Barcelona

Jornada del Tast de la Gamba Barcelona


Dossier corporatiu 13 de 20

Pescaturisme

L’OAPC ha dut a terme amb l'aprovació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, el projecte Pescaturisme. L'objecte del mateix consisteix en la planificació i l’execució de sortides experimentals al port de Barcelona recreant l'activitat de pesquera per a col.lectius al.liens al sector i l'elaboració de material promocional de l'activitat. L'aposta per aquesta activitat constitueïx una mesura de diversificació socioeconòmica de gran interès per al sector pesquer: - Oferix als pescadors professionals l'oportunitat d'ampliar la seva activitat - Millora les rendes dels pescadors - Revaloritza l'ofici de la pesca - Promociona el sector pesquer - Acosta a la gent al mar d'una manera lúdica i turística que amplia l'oferta de Barcelona Les proves pilot realitzades han estat molt favorables i indiquen que aquesta opció és sens duote, la millor manera de portar a terme una activitat empresarial complementària a la pesca professional.


Institucional

Dossier corporatiu 14 de 20

L'associació té la seva raó de ser en la defensa dels interessos col·lectius dels seus afiliats. Per aquest motiu, un dels serveis més importants que ofereix és la interlocució davant les administracions i els organismes públics i privats competents en matèria de defensa i millora de les condicions dels armadors membres o de les condicions generals del sector pesquer extractiu representat.

L’OAPC és membre del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, participant en el Ple i en totes les comissions on es representa el sector pesquer extractiu. En aquest fòrum l’entitat ha elevat propostes en temes com els horaris, la comercialització, la regulació i l’ordenació del sector pesquer, havent incorporat, en algunes ocasions, els textos amb les nostres propostes.

Donat el caràcter representatiu de l’OAPC, aquesta ha participat en consultes parlamentàries i en negociacions col·lectives. D’altra banda, també rep consultes per proposar bases de cotització del Règim Especial del Mar o en fòrums de debat i opinió, com les jornades tècniques. Aquesta tasca també s’esdevé amb els representants de l’Administració central, com per exemple davant la Direcció General de la Marina Mercant, o de la Secretaria General del Mar per representar propostes o dirimir qüestions d’interès (vedes, plans de gestió, autoritzacions pesqueres, etc.). Aquesta tasca institucional també s’esdevé a l’entitat PIMEC, en què l’OAPC és soci col·lectiu, per defensar els interessos de pesca a qualsevol distància, com per exemple el CTESC, o consells d’administració d’autoritats portuàries.

Finalment l’OAPC exercita aquesta vessant institucional a tots aquells afiliats que ho requereixin, consultant expedients, tramitant sol·licituds de crèdits bonificats com per exemple davant de l’ICCA o l’ICF, interposant recursos administratius, presentant queixes i reclamacions com a conseqüència del mal funcionament d’entitats o institucions, entre d’altres.


Altres serveis d'interès L’OAPC vetlla pels interessos dels armadors afiliats gràcies a les múltiples accions que faciliten la seva tasca. A títol d’exemple, citarem algunes d’elles: Al moll pesquer de Barcelona l’Organització d’Armadors disposa de dos camions amb gigre que presten un servei diari de recollida i trasllat de les arts i els arreus. Negocia preus competitius gràcies a la compra col·lectiva. Per exemple gestiona els preus del combustible amb diferents proveïdors per a les embarcacions afiliades. Hem de destacar que el gasoil és el principal cost d’explotació de les embarcacions d’arrossegament donat el seu consum i el preu actual del petroli.

Mitjançant aquesta capacitat de negociació, l’OAPC també aconsegueix preus competitius en altres serveis i productes (pintura, serveis de prevenció, sonometries, material de seguretat, envasos i cubetes, etc…).

Dossier corporatiu 15 de 20


Dossier corporatiu 16 de 20

Acords de col·laboració Els armadors membres de l’OAPC poden beneficiar-se dels acords de col·laboració establerts per l’associació amb terceres entitats en matèries com la formació, la investigació, l’assessorament, la seguretat laboral, descomptes en serveis com telefonia, assegurances, combustible, etc. APIE · PIMEC (Els derivats de l'afiliació a PIMEC (telefon, assegurances, gasoil a terra, viatges) · Facultat de Nàutica de Barcelona · ECNPC- DAR (Artes) · Grup Interlab (Grup AGBAR) · Leitat


Contacte Seu social i de serveis Passeig de Sant Gervasi, 57 bis 1º 3ª 08022 Barcelona mail: oapc@oapc.es Telèfon: 93 535 13 16 93 535 13 17 Fax: 93 535 13 18 També podràs trobar-nos en les instal·lacions del Moll Pesquer de Barcelona, on es troben les embarcacions i es realitza la venda de productes pesquers: Moll dels pescadors s/n 08039 Barcelona


Dossier OAPC  

Dossier corporatiu Organització d'Armadors i Pescadors de Catalunya

Advertisement