Page 1

R E P L I Q U E


Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er sat med Book antiqua, Myriad pro Udgives af forlaget Munch & Lorenzen www.critique.ksaa.dk/replique ISSN: 2245-0165 © Munch & Lorenzen


En tur i elfenbenstårnet A NMELDELSE – Mens partikonservatismen er i krise, har den konservative idédebat været særligt livlig de seneste år. Antologien 11 konservative tænkere genfortolker og forklarer en række tæ nkere som konservative, men forbliver i det akademiske. Af Jens Wendel-Hansen I bogen 11 konservative tænkere har den borgerlige tænketank CEPOS, repræsenteret ved redaktørerne Henrik Gade Jensen og Rasmus Fonnesbæk Andersen, kastet sig over opgaven at lave en antologi, hvor ti borgerlige akademikere og/eller debattører leverer tanker om elleve konservative hjerner. Begrundelsen for projektet er ifølge Henrik Gade Jensen, der har leveret bogens indledende kapitel, at bidrage til den ”grøde i den konservative debat”, der har virket de sidste år, men som kun i stærkt begrænset grad er udgået fra politisk konservativt hold. Henrik Gade Jensen har dermed øje for det væsentlige skel, der i Danmark er mellem den konservative tænker og debattør på den ene side og den konservative politiker på den anden. FAGLIG BREDDE Der er en vis faglig bredde i de forskellige indlæg, så ordet ’tænker’ ikke begrænses til den traditionelle politiske ideolog. Således medtages bl.a. forfatteren Tolkien, filosoffen Arendt, samfundsvidenskabsmanden Tocqueville og politikeren Barry Goldwater. Dette virker til at understrege den fundamentale pointe, at konservatismen ikke bare er et politisk tilhørsforhold, men en almen tænkemåde og livs-

opfattelse. Med dette udgangspunkt er det væsentligt at læse bogen. Ellers forstår man ikke, hvorfor Arendt var politisk ligeglad, og hvorfor Tolkien begræd den konservative regerings sønderbombning af Tyskland. ANGELSAKSISK PRÆGNING Derimod er den geografiske bredde begrænset. Den angelsaksiske verden er klart overrepræsenteret. Langt størstedelen af de behandlede tænkere er fødte, opvoksede og døde i Storbritannien eller USA, og de resterende flyttede enten dertil i løbet af deres tilværelse eller har, som i Tocquevilles tilfælde, dannet sine tanker alene i relation til et oplevet amerikansk samfund. Dette begrænser i afgørende grad muligheden for læseren til at drage de konservative pointer ind i en konkret dansk kontekst. Mange ville nok mene, at de kan bruge Barry Goldwaters sondring mellem, hvad der var delstaternes og den føderale regerings politiske rolle i 1960’ernes borgerrettighedsspørgsmål til uendeligt lidt. Det konsekvente udgangspunkt i amerikanske forhold gør også, at betragtninger om, hvordan det offentliges rolle skal begrænses, ikke kan overføres, uden at der bliver tale om deciderede politiske fantasterier. Dette virker ikke konstruktivt for den konkret funderede konservatismes genopblomstring i Danmark. AKADEMISKE INDLÆG Tilgængeligheden i indlæggene er – ikke uden sammenhæng med længden af dem – stærkt svingende, og visse steder får man indtrykket af, at den enkelte forfatter skriver ind i en konkret akademisk debat, som man som læser ikke er blevet præsenteret uddybende for. Andre steder

Side 43


betyder omstændelige gennemgange af tidligere filosofisk litteratur, at man som læser må stille sig selv spørgsmålet, hvad man skal bruge alle de navne til. Det vil ikke undre denne anmelder, hvis værkets hidtidige læsere et vist antal gange har stillet sig selv spørgsmålet, hvordan han kan bruge det til noget i sit daglige virke i kald og stand. MISFORSTÅET MÅL Man kan gøre sig en del refleksioner over, hvilket formål en bog som den her behandlede skal tjene, men som en overordnet og let introduktion til konservative tænkere såvel som deres tanker virker den ikke optimalt. Der kan derfor ganske meningsfuldt stilles det relevante spørgsmål, om bogen i virkeligheden løser det problem, den synes at skildre i starten – nemlig, at der ingen forbindelse er mellem tænkende og udførende konservatisme i dagens Danmark. Til gengæld kan bogen noget lettere siges at virke stimulerende på den interne konservative idédebat, fordi visse pointer i bogen nok kan virke inspirerende og åbne øjnene for nye syn på konservatismen som ideologi. Skønt et vist konservativt grundsyn ved læsningen af Ringenes Herre sprang af siderne, da denne anmelder sad med den, så virker David Gress’ artikel til at sætte dette ind i et større verdenssyn ved at perspektivere til Tolkiens konkrete og begrundede had til biler og flyvemaskiner. Nærværende anmelder engagerede sig i sin tid i Årsskriftet Critique, fordi han fandt, at reflektionsniveauet i dansk udførende konservatisme var for lavt – som Henrik Gade Jensen også fremstiller det. I

den danske politiske konservatisme reflekteres der så godt som overhovedet ikke over, hvilken tilgang til virkeligheden der skal forme den politiske linje – hvad konservatisme er. Lyder det højpandet? Det er det ikke. Hvis politikerne ikke har en sammenhængende samfundsopfattelse, de kan forklare befolkningen, og et forslag til løsninger, der tager udgangspunkt heri, så er de ikke troværdige, og så ender man – på trods af fordums storhed – på et leje på 3,5 %. Dette stiller krav til de udøvende politikere om faktisk at reflektere over deres egen samfundsopfattelse, ligesom det også stiller krav til den skrevne idédebat, fordi den skal kunne behandle emner, der er relevante for det almindelige menneske. SMUKKE UDKIGSHULLER 11 konservative tænkere er tænkt og skrevet i elfenbenstårnet – ikke alle kampe mellem forfatter og indlæggets genstand vil stå klart for alle læsere. Men samtidig er kravet til læseren desto større, fordi han må tvinge sig selv helt op i elfenbenstårnet og derefter tvinge sig selv helt ned igen, inden trangen til at blive der bliver for stor. Det kunne have været rarere, hvis forfattere og læsere – allermindst – kunne mødes på halvvejen. Når det er sagt, så virker bogen, hvis man er opsat på turen op ad trappens tårn, til netop at fremstille dele af konservatismens mangefacetterede tankeverden og konfrontere læseren med en lang række problemstillinger, han formodentlig ikke har tænkt over. Er man desuden hengiven i vandringen, fører trappen til mange smukke udkigshuller, hvor verden kan ses på en ny måde.

En tur i elfenbenstårnet  

Jens Wendel-Hansen anmelder bogen 11 konservative tænkere, red. Henrik Gade Jensen og Rasmus Fonnesbæk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you