Page 1

Foto : Colourbox

Kun en tåbe frygter ikke havet Det gamle ordsprog ser ikke ud til at have fundet indpas hos alle. Hver anden lystsejlere og fritidsfiskere bruger nemlig ikke redningsvest hver gang, når de bevæger sig til søs og havs. Det er især fritidsfiskerne, der konsekvent fravælger vesten. Og i sidste ende koster det menneskeliv. Læs videre i avisen, hvorfor de vælger den livsvigtige redningsvest fra, og hvad man kan gøre ved problemet.


Fritidsfiskerne fravælger redningsvesten, selvom den redder liv

Problematiks tilstand Den overstående ulykke er langt fra enestående. Det viser i stedet et retvisende billede på, at mange fritidsfiskere fravælger

Mens lystsejlerne er gode til at vurdere, hvornår det er nødvendigt at bruge redningsvest, så undervurderer fritidsfiskerne faren ved at sejle uden vest. Og de betaler prisen i sidste ende.

redningsvesten. Ifølge en undersøgelse fra Beredskabforbundet bruger hver anden lystsejler og fritidsfisker ikke redningsvest hver gang, når de bevæger sig til søs og havs. Lystsejlerne er dog gode til at vurdere risikoen, når de skal sejle, mens fritidsfiskerne

Den eneste løsning på problemet er at

sløser med brug af redningsvesten. Og det kan

lovgive på området, siger formanden for

få fatale konsekvensen for dem i sidste ende.

Danske Fritidsfiskere, men han får ikke

Tal fra Søsportens Sikkerhedsråd viser, at der

meget opbakning.

i perioden fra 2008-2010 er omkommet 42 mennesker i forbindelse med fritidsaktiviteter

Tekst og foto af : Arnela Muminovic

på vandet. 21 af dem var fritidsfiskere. I et af tilfældene bar den omkomne redningsvest.

Egon Pleidrup var en erfaren fisker. Ved siden

Hos Søsportens Sikkerhedsråd er man godt

af sit arbejde som politiker, fandt han altid tid

klar over problemet, og i 35 år har det været

til at slappe af med sin fritidsbeskæftigelse på

deres hovedbudskab, at man skal bruge

havet uden for Hanstholm. Natten til søndag

redningsvest, da det er den vigtigste middel til

den 31. oktober sidste år sejlede han derfor ud

at undgå druknedød.

med sin fiskekutter for at fiske. Som så mange

”Vores vurdering er, at mange vil klart have

gange før.

været hjulpet, hvis de havde brugt

Men denne gang vendte Egon ikke tilbage.

redningsvest. Men det er rigtig svært at trænge

Bølgerne havde skyllet ham over bord, og han

igennem til fritidsfiskerne med dette

druknede kort tid efter. Han bar ikke

budskab”, siger Sten Emborg, som er

redningvest.

daglig leder hos Søsportens Sikkerhedsråd, der har til formål at arbejde for sikkerhed til søs.


Skive, og selvom han medgiver, at nogle redningsveste ikke fylder ret meget, så fravælger han dem alligevel op til flere gange. Undtagen når det er rigtig dårligt vejr. ”De er jo stadigvæk ret besværlige og uhandy at have på. Hvis man skal nyde solen, når man er ude på vandet, så er den bare i vejen”, siger han. Fritidsfiskerne fravælger redningsvesten alt for tit.

Selvom Vagn Jørgensen er blevet bedre til at bruge vesten end før i tiden, så indrømmer han, at det glipper ret tit.

Fritidsfiskerne undervurderer faren Det problem kender man godt hos Dansk

”Det er selvfølgelig sløseri, men der skal nok meget til, før der sker noget alvorligt”.

Fritidfiskerforbund. Formanden, Bruno Müller, har i årevis prøvet at få hans

Signalerne for fare er små

medlemmer til at forstå, hvor vigtigt

Den tankegang genkender Bruno Müller.

redningsvesten er for deres egen sikkerhed.

Mange fiskere undervurderer faren ved at

Men man taler for døve ører, for han vurderer,

sejle uden redningsvest, og hvis uheldet skulle

at kun 1/3 del af hans medlemmer bruger

være ude, sker det sandsynligvis kun for

vesten regelmæssigt. Og det er der flere

naboen.

grunde til.

”De tror ikke, at det sker for dem selv. Men

Fritidfiskerne i hans forbund har en

jeg kan slet ikke sætte mig ind i den

gennemsnitsalder på +50 år, og den

tankegang”, siger han.

generation værner meget om deres stolthed.

I dag er det lovpligtigt at have en redningsvest

Hvis man endelig falder i vandet, så kan man

ombord på en båd. Men der står ikke noget

ligeså godt drukne.

om, at man skal have den på. Det er ifølge

”Det er dét, jeg hører rundt omkring. Og det

Bruno Müller en af grundene til, hvorfor

er svært at ændre på. Men jeg forstår stadig

mange fiskere vælger den fra.

ikke, hvorfor de ikke bruger den, for en

Adfærdspsykolog Jill Byrnit kan sagtens følge

redningsvest fylder ingenting i dag”, siger

tankegangen hos fritidsfiskerne. Hun

Bruno Müller.

sammeligner fravalget af redningsveste med

Selvom der findes veste i flere forskellige

brug af cykelhjelm. I begge tilfælde overvejer

størrelser og former, så bruger fritidsfiskerne

man som menneske, hvor stor risikoen er for,

dem stadig ikke regelmæssigt. Vagn

at der sker noget farligt. Når man kører på sin

Jørgensen på 72 år fisker tit i Hjarbæk ved

cykel, kører man ikke ligeså hurtigt, hvis man


var på en motorcykel. Og når man sidder i en båd, vurderer man, at der ikke er en stor fare

Svært at komme ind på livet af fiskerne

forude.

Han er tværtimod meget mere bekymret for

”Som mennesker tænker vi, at hvis det er

tankegangen hos fritidsfiskerne. Han har tit

noget, vi er fortrolige med og gør ofte, så er

været i kontakt med fiskerne og prøvet på at

der en form for risikoadfærd”, siger hun.

få dem til at komme til fornuft. Men det er

”Hvis en vest er irriterende at have på i

svært.

længden, opvejer vi, om vi gider generne ved

”Hvis jeg bare vidste, hvordan man kunne

at have den på, i forhold til, hvad der kan ske,

komme ind på livet hos dem, så ville det være

hvis vi ikke har den på”. Hun vurderer derfor,

helt fantastisk”, siger han.

at fritidsfiskerne tænker, at signalerne på fare

Lene Shannon mistede sin partner gennem syv

ved at sejle og fiske er for små, for man kan jo

år, Egon Pleidrup, da han druknede sidste år.

altid svømme, hvis det går galt.

Og selvom han var en fornuftig

Forskel på lystsejlere og fritidsfiskere Undersøgelsen fra Beredskabforbundet viser også, at hver anden lystsejler ikke bruger redningsvest hver gang, og i statistikken fra Søsportens Sikkerhedsråd finder man også lystsejlere, som er omkommet og ikke har brugt vest. Men ifølge Danmarks Fritidssejler Union, som både repræsenterer sejlere og fiskere, er der alligevel en forskel på de to grupper. ”Lystsejlerne er nogle af de flinkeste til at bruge redningsvesten. Man kan aldrig undgå ulykker, men de er gode til at vurdere, hvornår man skal have den på, modsat fritidsfiskerne. Det giver jo ikke nogen mening at sidde i en kahyt i en stor båd og spise sammen med familien iført redningsveste. Så det er ikke lystsejlerne, der er problemet”, siger formanden, Jørgen Petersen.

Lene Shannons mand var en populær politiker på Mors, men han fiskede i fritiden og drev også en lille virksomhed ud af det. mand og altid var påpasselig, når andre skulle med ud og sejle med ham, så brugte han næsten aldrig selv redningvest. Hun kan godt forstå, at Jørgen Petersen har svært ved at trænge igennem til fritidsfiskerne. ”Den generation, som Egon var en del af, er næsten umulig at nå ind til. Der er ikke ret mange argumenter, der hjælper på at ændre deres mening”, siger hun. Hun kan selv komme med et godt eksempel på, hvor stædige de er i deres holdning. Kort tid efter Egon Pleidrup omkom, snakkede


Lene Shannon i telefon sammen med en af

gælder for sejlere og fiskere i små, åbne

Egons bedste fiskekammerater. Hun spurgte

fartøjer, som tit bevæger sig på et dæk.

ham, om han havde fået købt en redningsvest.

Beredskabforbundet, som omfatter frivillige i

Han havde været inden for en butik og kigge

det danske redningsberedskab, har først og

på en. Men han fik den ikke købt.

fremmest til formål at hjælpe gennem

”Der kan man jo bare se. Selv når ens bedste

uddannelse og information. Men de afviser

ven dør på den måde, så ændrer de ikke en

bestemt ikke at gå den politiske vej og ændre

gang holdning af den grund”, siger hun.

loven, da de er bekendte med problemet hos fritidsfiskerne. Bjarne Laustesen er præsident

En lovændring er nødvendig

for forbundet, men også folketingsmedlem

I denne måned kører Beredskabforbundet i

(S), og han er villig til at gå drastisk til værks,

samarbejde med Trygfonden en kampagne,

hvis det i sidste ende redder flere

”Red Morfar”, som skal sætte fokus på den

menneskeliv.

manglende brug af redningsveste hos

”Kan vi få de forskellige organisationer,

fritidsfiskere. Det er et fornuftigt initiativ,

som står bag fiskerne og sejlerne, til at bakke

som formanden for de danske fritidfiskere,

op om det her forslag, så støtter jeg helt klart

Bruno Müller, håber vil ramme fiskerne på

en lovændring”, siger han.

følelserne. Men han tvivler stærkt på, at det

Hvis der er en bred opbakning til lovforslaget,

vil virke i det lange løb. Den mest effektive

så vurderer Bjarne Laustesen, at der hurtigt vil

løsning vil være, hvis der kommer en

falde en lov på plads.

lovændring, så det også bliver lovpligtigt at bære redningsvesten, når man sejler eller

Uenighed om løsningen

fisker.

Men repræsentanterne for lystsejlere er ikke

”Det er ikke nok at oplyse. Jeg har tordnet

stemt for en lovændring. Formanden for

med det her i årevis, men ingen gider hører på

Dansk Fritidssejler Union mener, at man skal

det. Derfor skal der en lovændring til, og fra

passe på med at lovgive for meget på et

vores side er det stålfast, at vi går efter det”,

fritidsområde som dette. Ifølge ham er det et

siger han.

personligt ansvar at vurdere, hvornår det er

Loven skal ændres, så der står, at man skal

nødvendigt at have vesten på, og det skal man

have vesten på i det øjeblik, men går ned i sin

lære igennem mere oplysning.

båd. Og man skal først tage den af, når man

”Loven vil ramme nogen, som allerede er

står på kajen igen. Så er man ifølge Bruno

gode til at vurdere brugen af vest. Der vil

Müller sikret, så godt som muligt. Han er godt

komme alt for meget modstand. Den rigtige

klar over, at denne lov vil ramme bredt.

løsning på problemet er at oplyse

Derfor skal loven tilpasses sådan, at den kun


fritidsfiskerne endnu mere”, siger Jørgen

lovændring, hvis han vil tage det op i

Petersen.

Folketinget.

Dansk Sejlunion er helt på tråd med de danske

”Indtil videre lader jeg debatten kører

fritidssejlere, og vurderer desuden, at det vil

videre, og så må vi se, om de forskellige

koste alt for meget at indføre en

forbund bliver enige”, siger han.

kontrolinstans, som skal overvåge om folk har vest på eller ej. Grundlæggende er man imod

Ingen umiddelbar løsning på problemet

lovændringen, da Dansk Sejlunion ikke ser et

Tilbage sidder Lene Shannon og mindes sin

problem hos deres medlemmer. Selvom der

partner. Brylluppet var ellers så godt som

var lystsejlere i blandt de 11 omkomne sidste

planlagt mellem de to, men sådan skulle det

år, så er man imod loven.

ikke gå. 20 dage inden omkommer Egon.

”Der vil altid ske ulykker, og dette er et

Han var en af de mange fiskere, der

meget lille tal, hvis man sammenligner det

konsekvent ikke brugte redningsvesten. Og

med trafikken. Man må stole på, at folk er

dem er der stadig mange af.

fornuftige nok til at vurdere, hvornår man skal

”Det er rigtigt hårdt for de pårørende her

have vest på”, siger Sten Wintlev, sejladschef

bagefter, men jeg kunne jo ikke ændre en

hos Dansk Sejlunion.

voksen mands holdning”, siger hun.

Han anerkender, at det er et stort problem hos fritidsfiskerne, men den rette løsningsmodel er

Alt i mens sker der flere ulykker med

ifølge ham mere oplysning og

fritidsfiskere indblandet. Så sent som i sidste

holdningsbearbejdelse hos fiskerne.

weekend (red. 30/4) kæntrer to fritidsfiskere

Formanden for fritidsfiskerne er meget

på henholdsvis 59 og 46 år i deres jolle på

uforstående over for denne holdning. Han

Aabenraa Fjord. Den ene fritidsfisker redder

kalder det for en underlig tankegang, og er

sig på mirakuløs vis, mens hans ven drukner.

træt af, at han skal kæmpe mod de andre

Ingen af dem havde vest på.

forbund, når der er et klart problem. ”Men jeg giver ikke op, selvom jeg ikke har opbakning. Så længe jeg er formand, vil jeg stadig kræve en lovændring”, siger Bruno Müller. Formanden for fritidsfiskerne står dog alene med sit lovkrav. Selvom Bjarne Laustesen har sympati for Bruno Müllers indsats, så kræver han en bred opbakning omkring en

Fritidsfiskere  

Redningsveste bland fiskere

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you