Page 1

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ ÁÐÎØÓÐÀ

ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2016

WWW.MULTIPARK.BG | WWW.MULTIPLAY.BG | WWW.MULTISPORT.BG


ÇÀ ÍÀÑ „Мулти Парк“ ООД присъства активно на пазара от 2007г. Дружеството е специализирано в изграждането на детски и спортни площадки, паркове, зони за отдих и развлечения, полагане на саморазливна каучукова настилка, акрилни настилки, изкуствени тревни настилки, изграждане на лекоатлетически писти. През 2016 г. компанията изцяло обнови производствените си мощности, като в м о м е н та р аз п ол а га с н а й - гол е м и я капацитет за производство на каучукови плочи, с най-разнообразната цветова гама на Балканите.

Компанията притежава нова и отговаряща на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства от водещи марки, доказали своята н а д еж д н о с т, е ф е к т и в н о с т и производителност. Компанията разполага с квалифициран инженерно-технически състав, като ключова роля имат опитът, уменията и знанията. - За своята 9-годишна практика, дружеството има над 250 изпълнени обекта и 80000 м² положени настилки. - През 2011 г. е разработена успешно интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. - Компанията „Мулти парк“ ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.

02


ÅÊÑÊËÓÇÈÂÍÎ ÇÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÈ С цел улеснение на работата Ви и по-бързото и коректно оформление на проектите, „Мулти парк“ ООД предоставя за Ваше ползване свободен достъп до DWG файлове и техническа спецификация на предлаганите от нас съоръжения. В продуктовите каталози на партньорите ни ще откриете различни типове детски съоръжения: комбинирани детски съоръжения, пързалки, люлки тип везна, люлки тип махало, клатушки, въртележки, съоръжения за катерене, съоръжения за баланс, занимателни панели и фитнес съоръжения за открито. Дружеството предлага пълно съдействие при изготвяне на проекти, ценообразуване и подготовка на тръжна документация.

03


ó÷èëèùà, óíèâåðñèòåòè è çîíè çà ñïîðò „Мулти парк“ ООД Ви предлага най-бързия и бюджетен вариант за обновяване на Вашия стар училищен двор: директно машинно полагане на специализирана спортна каучукова / тартанова / настилка. Предимства: Бързо и лесно машинно полагане – до 1000 м² / ден, в готов вид; Д и р е к т н о въ р х у с т а р а с ф а л т / б е з д о п ъ л н и т ел н и строително-монтажни дейности/; Минимална поддръжка; Мултифункционално приложение – лекоатлетически писти; футболни, волейболни, баскетболни, хандбални и тенис игрища; Дългогодишна износоустойчивост.

04


ÄÅÒÑÊÈ ÃÐÀÄÈÍÈ È ÄÅÒÑÊÈ ÏËÎÙÀÄÊÈ „Мулти парк“ ООД предлага голямо разнообразие на детски съоръжения за възрастови групи 0–3 и 3–12 години /пързалки, люлки, клатушки, катерушки, въртележки, комбинирани съоръжения, специализирани съоръжения за деца в неравностойно положение/; беседки, пейки, перголи, фитнес уреди за деца, изцяло покриващи изискванията на ЕС за качество и стандарти на безопасност, съобразени с Наредба 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките. Компанията предлага различни варианти на ударопоглъщаща настилка, сертифицирана по БДС EN 1177. Дейността на дру жеството вк лючва цял остно изграждане на детската площадка – проектиране, строителство, доставка и монтаж на всички съоръжения.

05


Çà îáùèíèòå Градските публични пространства са места с изключително обществено значение. Всеки площад, всяка улица, всеки парк трябва да допринасят за създаването на по-удобно и поприятно място за живеене. Дори замяната на най-малкия елемент може да промени обликът на пространството, в което е разположен. „ Мулти парк“ ООД предлага на Вашето внимание дизайнерски решения за цялостно обновяване на градската среда. В каталозите на нашите партньори може да откриете стилни продукти, с високо качество и на достъпна цена.

06


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÈ:

07


Áúëãàðèß 8000 Áóðãàñ Áóë.

Àäàì Ìèöêåâè÷ 9

e-mail:

info@multipark.bg òåë.:

+359 56 830 670

ôàêñ:

+359 56 992 452

ìîá.:

+359 894 445 490

WWW.MULTIPARK.BG | WWW.MULTIPLAY.BG | WWW.MULTISPORT.BG

Информационна брошура октомври 2016  

Какво ново през октомври при нас? Нови цени на каучуковите плочи и по-богата цветова гама!

Информационна брошура октомври 2016  

Какво ново през октомври при нас? Нови цени на каучуковите плочи и по-богата цветова гама!

Advertisement