Page 1

AKCESORIA ERGONOMICZNE PODK£ADKI POD NADGARSTKI, PODSTAWKI POD STOPY

ORGANIZACJA PRZESTRZENI BIUROWEJ SYSTEMY PANELI PREZENTACYJNYCH, COPY HOLDERY, RAMIONA POD TELEFON, SZUFLADY PODBLATOWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE MOUSPADY PRECYZYJNE, PISAKI DO CD/DVD, AKCESORIA DO CZYSZCZENIA MONITORÓW

PUDE£KA NA CD/DVD/BLUERAY PUDE£KA NA 40/60/100/150 SZTUK NOŒNIKÓW DANYCH

AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW PODSTAWKI CH£ODZ¥CE, LINKI ZABEZPIECZAJ¥CE


AKCESORIA ERGONOMICZNE

GL006 MOUSEPAD ERGONOMICZNY - ¯ELOWY Wymiary: szerokoœæ - 23 cm d³ugoœæ - 26 cm wysokoœæ - 3,5 cm Materia³: guma, tworzywo sztuczne Kolor: czarny

MSP010 MOUSEPAD ERGONOMICZNY - PIANKOWY Wymiary: szerokoœæ - 14 cm d³ugoœæ - 23 cm wysokoœæ - 2,5 cm Materia³: tworzywo sztuczne Kolor: czarny

Gl019 PODK£ADKA ERGONOMICZNA POD NADGARSTKI - ¯ELOWA Wymiary: szerokoœæ - 7,5 cm d³ugoœæ - 48,5 cm wysokoœæ - 2,5 cm Materia³: guma, tworzywo sztuczne Kolor: czarny

MSK008 PODK£ADKA ERGONOMICZNA POD NADGARSTKI - PIANKOWA

ERGONOMICZNE PODK£ADKI POD MYSZ Ergonomiczne podk³adki pod mysz umo¿liwiaj¹ przyjêcie w³aœciwej pozycji d³oni i nadgarstka podczas pracy z mysz¹ komputerow¹. Zmniejszaj¹ wyraŸnie zmêczenie podczas d³ugotrwa³ej pracy. Miêkki spód sprawia, ¿e podk³adka ma optymaln¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a, a porowata powierzchnia gwarantuje w³aœciw¹ pracê kulki lub czytnika myszy. Zastosowanie: do pracy ze wszystkimi rodzajami myszy komputerowych (mechaniczne, optyczne diodowe i optyczne laserowe).

RY02 MOUSEPAD ERGONOMICZNY -EKOLOGICZNY Wymiary: szerokoœæ - 21,7 cm d³ugoœæ - 24,3 cm wysokoœæ - 2,5 cm Materia³: guma i tworzywo sztuczne z recyklingu Kolor: czarny

ECO-FRIENDLY PRODUCT

ERGONOMICZNE PODK£ADKI POD NADGARSTKI Ergonomiczne podk³adki do klawiatury umo¿liwiaj¹ przyjêcie w³aœciwej pozycji d³oni i nadgarstków podczas pracy z klawiatur¹ komputerow¹. Zmniejszaj¹ wyraŸnie zmêczenie podczas d³ugotrwa³ej pracy. Miêkki, gumowy spód sprawia, ¿e podk³adka ma optymaln¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a. Zastosowanie: do pracy z wiêkszoœci¹ klawiatur

RY03 PODK£ADKA ERGONOMICZNA POD NADGARSTKI -EKOLOGICZNA Wymiary: szerokoœæ - 94 cm d³ugoœæ - 49 cm wysokoœæ - 2,4 cm Materia³: guma i tworzywo sztuczne z recyklingu Kolor: czarny

ECO-FRIENDLY PRODUCT

Wymiary: szerokoœæ - 7,5 cm d³ugoœæ - 46 cm wysokoœæ - 2,5 cm Materia³: tworzywo sztuczne Kolor: czarny

ERGONOMICZNE PODSTAWKI POD STOPY Podstawki przeznaczone s¹ do d³ugotrwa³ej pracy biurowej. Poprzez optymalne podparcie stóp zmniejszaj¹ zmêczenie nóg i inne dolegliwoœci spowodowane zaburzeniami kr¹¿enia krwi. Zastosowanie: siedz¹ce stanowiska pracy biurowej i obs³ugi klienta.komputerowych.

Ergonomiczna podstawka pod stopy. Posiada dwustopniow¹ regulacjê wysokoœci i blokadê k¹ta nachylenia. P³ynna regulacja nachylenia w zakresie 0 - 35 stopni. Maksymalna wysokoœæ: 21 cm. Powierzchnia platformy: szerokoœæ - 41,5 cm d³ugoœæ - 30 cm Materia³: ABS Kolor: czarny

Ergonomiczna podstawka pod stopy. Posiada gumowe nó¿ki zapobiegaj¹ce niepo¿¹danemu przesuwaniu siê podstawki po pod³o¿u. P³ynna regulacja nachylenia w zakresie 0 - 20 stopni. Maksymalna wysokoœæ: 12 cm. Powierzchnia platformy: szerokoœæ - 45 cm d³ugoœæ - 35 cm Materia³: ABS Kolor: czarny

1


ORGANIZACJA PRZESTRZENI BIUROWEJ

SYSTEMY PREZENTACJI

SYSTEMY PANELI PREZENTACYJNYCH PRZEZNACZONYCH NA DOKUMENTY FORMATU A4

Ka¿dy model zawiera modu³ podstawowy, do którego mo¿na umocowaæ do 20 paneli w elastycznych ramkach. Ka¿dy panel jest dwustronny i wykonany z przeŸroczystego antyodblaskowego tworzywa - jednoczeœnie zabezpiecza dokumenty i umo¿liwia doskona³¹ widocznoœæ znajduj¹cych siê wewn¹trz dokumentów/ofert/ulotek. Zastosowanie: Do prezentacji ulotek/katalogów/cenników /procedur/regulaminów w punktach obs³ugi klienta np. w gastronomii/hotelarstwie/turystyce/handlu/urzêdach.

FDS005 COPY HOLDER FLIP&FIND STOJ¥CY NA BIURKO W komplecie 10 paneli modu³owych oraz 10 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê na stabilnej podstawie, nachylonej pod (korzystnym dla dobrego dostêpu) k¹tem 20 stopni. Przeznaczony na biurko/ladê/inn¹ powierzchniê robocz¹. Po³¹czenie z modelem FDS006 pozwala na rozszerzenie o dodatkowe modu³y podstawowe. Zastêpuje tradycyjny uchwyt na dokumenty/copyholder w pracy biurowej. Idealny dla profesjonalistów: t³umaczy/dziennikarzy/redaktorów/grafików. Materia³: stal lakierowana/polipropylen/ABS. Kolor czarny/szare akcenty wykoñczenia. Materia³: stal lakierowana/polipropylen.

FDS006 COPY HOLDER FLIP&FIND MOCOWANY DO ŒCIANY W komplecie 10 paneli modu³owych oraz 10 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê za pomoc¹ wkrêtów do œciany lub mebla. Rozszerza model FDS005 o dodatkowe modu³y podstawowe. Materia³: stal lakierowana/polipropylen. Kolor czarny, szare akcenty wykoñczenia.

FDS011 COPY HOLDER FLIP&FIND MOCOWANY DO BIURKA W komplecie 10 paneli modu³owych oraz 10 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê na stabilnej podstawie, nachylonej pod (korzystnym dla dobrego dostêpu) k¹tem 25 stopni i obracanej o 360 stopni. Podstawa jest mocowana do biurka/blatu do gruboœci 60 mm. Zastêpuje tradycyjny uchwyt na dokumenty/copyholder w pracy biurowej. Idealny dla profesjonalistów: t³umaczy/dziennikarzy/redaktorów/grafików. Materia³: stal lakierowana/polipropylen. Kolor czarny, szare akcenty wykoñczenia.

2


ORGANIZACJA PRZESTRZENI BIUROWEJ

SYSTEMY PREZENTACJI

FDS012 COPY HOLDER FLIP&FIND MOCOWANY DO ŒCIANY W komplecie 10 paneli modu³owych oraz 10 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê za pomoc¹ wkrêtów do œciany lub mebla. Materia³: stal lakierowana/polipropylen. Kolor czarny, szare akcenty wykoñczenia.

FDS016 COPY HOLDER FLIP&FIND STOJ¥CY - NA BIURKO W komplecie 10 paneli modu³owych oraz 10 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê na stabilnej podstawie, nachylonej pod (korzystnym dla dobrego dostêpu) k¹tem 20 stopni. Po³¹czenie z modelem FDS006 pozwala na rozszerzenie o dodatkowe modu³y podstawowe. Zastêpuje tradycyjny uchwyt na dokumenty (copyholder) w pracy biurowej. Przeznaczony na biurko/ladê/inn¹ powierzchniê robocz¹. Idealny dla profesjonalistów: t³umaczy/dziennikarzy/redaktorów/grafików. Materia³: stal lakierowana/polipropylen. Kolor czarny, szare akcenty wykoñczenia

FDS016-20 COPY HOLDER FLIP&FIND STOJ¥CY NA BIURKO (METALOWY) W komplecie 20 paneli modu³owych oraz 20 ruchomych zak³adek indeksuj¹cych. Modu³ podstawowy mocuje siê na stabilnej podstawie, nachylonej pod (korzystnym dla dobrego dostêpu) k¹tem 20 stopni. Po³¹czenie z modelem FDS006 pozwala na rozszerzenie o dodatkowe modu³y podstawowe. Zastosowanie: Zastêpuje tradycyjny uchwyt na dokumenty/copyholder w pracy biurowej. Przeznaczony na biurko/ladê/inn¹ powierzchniê robocz¹. Idealny dla profesjonalistów: t³umaczy/dziennikarzy/ redaktorów/grafików. Materia³: stal lakierowana/polipropylen. Kolor czarny, szare akcenty wykoñczenia.

COPY HOLDER BH001B CZARNY STOJ¥CY Uchwyt na dokumenty i ksi¹¿ki/copyholder do ustawienia na biurku. Umo¿liwia ³atwy dostêp do dokumentów (do formatu A4). Mo¿e pe³niæ równie¿ funkcjê ramki na zdjêcie 10x15 cm. Posiada trzystopniow¹ regulacjê nachylenia i antypoœlizgowe nó¿ki. Rozk³adana podstawka umo¿liwia umieszczenie ksi¹¿ek o gruboœci do 4 cm, a specjalne "skrzyde³ka" sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka nie zamyka siê. Materia³: ABS. Zastosowanie: do prac biurowych lub redakcyjnych oraz do zastosowañ domowych. Rozmiar po z³o¿eniu: szerokoœæ - 29,5 cm g³êbokoœæ - 5,5 cm wysokoœæ - 24 cm BH001B BH001B - kolor czarny BH001G - kolor szary

BH001G

3


ORGANIZACJA PRZESTRZENI BIUROWEJ

COPY HOLDERY Uchwyty na dokumenty do przykrêcenia do blatu biurka lub innej powierzchni roboczej. Umo¿liwiaj¹ ³atwy dostêp do dokumentów (do formatu A4). Zastosowanie: do prac biurowych lub redakcyjnych oraz do zastosowañ domowych.

CH002A COPY HOLDER METALOWY - RUCHOMY Metalowe ramiê umo¿liwia regulacjê w 3 p³aszczyznach w celu uzyskania optymalnej pozycji do pracy. Maksymalna wysokoœæ nad biurkiem/blatem 83 cm Materia³: stal, tworzywo sztuczne Kolor: szary

CH012A COPY HOLDER MOCOWANY DO BIURKA - REGULOWANY Metalowe ramiê umo¿liwia regulacjê w 3 p³aszczyznach w celu uzyskania optymalnej pozycji do pracy, a teleskopowe wysiêgniki pozwalaj¹ na wyj¹tkowo ³atwy i szybki wybór wysokoœci i k¹ta nachylenia. Maksymalna wysokoœæ nad biurkiem/blatem 85 cm Materia³: stal, tworzywo sztuczne Kolor: szary

RAMIONA POD TELEFON Regulowane ramiona pod telefon stacjonarny. Podstawa mocowana jest w ³atwy sposób do blatu biurka. Platforma o powierzchni 20 x 24 cm z uchwytami pasuje do wiêkszoœci telefonów przewodowych o szerokoœci od 13 do 23 cm. Ramiê pozwala na zawsze optymalny dostêp do telefonu i oszczêdnoœæ miejsca na biurku. Zastosowanie: w biurach, urzêdach, punktach telefonicznej obs³ugi klienta.

TA001 RAMIÊ POD TELEFON Regulacja: obrotu o 360 stopni d³ugoœci do 51 cm k¹ta nachylenia do 38 stopni Materia³: ABS, stal lakierowana Kolor: szary

TA002 RAMIÊ POD TELEFON Regulacja: obrotu o 360 stopni wysokoœci do 41 cm w poziomie do 61 cm Materia³: ABS, stal lakierowana Kolor: szary

SZUFLADY NA KLAWIATURÊ Szuflady pod klawiaturê komputerow¹, przeznaczone do przykrêcenia pod blatem biurka. W komplecie mechanizm szuflady oraz œruby i wkrêty do samodzielnego monta¿u do blatów drewnianych. Pasuj¹ do klawiatur o rozmiarach do 52,5 x 25,5 cm. W przedniej czêœci znajduj¹ siê wyprofilowane 3 wnêki na przybory biurowe. Trwa³y mechanizm szuflady umo¿liwia szybkie ustawienie klawiatury w wygodnej pozycji i oszczêdnoœæ miejsca na ograniczonej przestrzeni. Zastosowanie: w biurach, urzêdach, punktach obs³ugi klienta. Materia³: ABS, stal KB003B - kolor czarny KB003 - kolor szary

4


AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE

OMP001 MOUSEPAD PRECYZYJNY DO MYSZY OPTYCZNYCH Wysokiej klasy specjalistyczna podk³adka pod myszy optyczne. Wymiary maksymalne: szerokoœæ 22,3 cm, d³ugoœæ 18,2 cm, gruboœæ podk³adki 1,2 mm. Ultrag³adka powierzchnia zapewnia minimalny opór podczas pracy. Specjalna pow³oka gwarantuje wykorzystanie pe³nej rozdzielczoœci oraz czu³osci czujnika optycznego myszy. Gumowany, perforowany spód podk³adki sprawia, ¿e podk³adka nie przesuwa siê w niepo¿¹dany sposób po powierzchni roboczej. Zastosowanie: do pracy ze wszystkimi myszami optycznymi, szczególnie polecana dla grafików, projektantów, programistów, graczy, do wspó³pracy z najwy¿szej klasy myszami wysokiej rozdzielczoœci.

OMP002 MOUSEPAD PRECYZYJNY DO MYSZY OPTYCZNYCH/LASEROWYCH Wysokiej klasy specjalistyczna podk³adka pod myszy optyczne/laserowe. Wymiary maksymalne: szerokoœæ 22 cm, d³ugoœæ 18 cm, gruboœæ podk³adki < 1 mm. Matowa powierzchnia zapewnia optymalny, umiarkowany opór podczas pracy. Specjalna pow³oka gwarantuje wykorzystanie pe³nej rozdzielczoœci oraz czu³oœci czujnika myszy. Gumowany, perforowany spód podk³adki sprawia, ¿e podk³adka nie przesuwa siê w niepo¿¹dany sposób po powierzchni roboczej. Zastosowanie: do pracy ze wszystkimi myszami optycznymi/laserowymi, szczególnie polecana dla grafików, projektantów, programistów, do wspó³pracy z najwy¿szej klasy myszami wysokiej rozdzielczoœci.

CK11 ZESTAW DO CZYSZCZENIA EKRANÓW LCD Podrêczny zestaw przeznaczony do utrzymania w czystoœci ekranów monitorów LCD/LED oraz notebooków. Sk³ada siê z p³ynu z aplikatorem typu atomizer przeznaczonego do czyszczenia delikatnej powierzchni matryc ekranów, szczoteczki do klawiatur oraz koñcówki czyszcz¹cej z wymiennymi wk³adami (w komplecie 5 wymiennych œciereczek). P³yn jest w pe³ni bezpieczny dla u¿ytkownika oraz sprzêtu. Spray: 30 ml Œciereczki czyszcz¹ce: 5 sztuk Szczoteczka Nie zawiera alkoholu

PISAKI DO CD/DVD Specjalistyczne pisaki do opisywania wierzchniej strony nagrywalnych dysków CD/DVD. Produkty oparte s¹ na trwa³ym, bezpiecznym i nietoksycznym atramencie wodnym. Gruboœæ: œrednia

CW01 ZESTAW PISAKÓW - 4 KOLORY + KOREKTOR Kolory klasyczne: czarny, niebieski, zielony, czerwony oraz korektor.

CW03 ZESTAW PISAKÓW - 4 KOLORY + KOREKTOR Kolory pisaków z metalicznym po³yskiem: z³oty, srebrny, metaliczny niebieski, metaliczny czerwony.

5


PRZECHOWYWANIE NOŒNIKÓW DANYCH

PUDE£KA NA 40/60/100 CD Pude³ka stanowi¹ ochronê przed zakurzeniem noœników danych oraz dzia³aniem czynników utleniaj¹cych. Zastosowanie: Przechowywanie kolekcji CD/DVD/Blueray z danymi i multimediami. Do u¿ytku w domu i biurze.

CD40L PUDE£KO COLLECTOR NA P£YTY CD/DVD/BLU-RAY Zamykane na kluczyk (2 kluczyki w komplecie) Mieœci do 40 standardowych dysków. Wymiary (Szer.xG³.xWys.): 14 x 27,5 x 14 cm Przeznaczone do przechowywania dysków bez opakowañ jednostkowych. Umieszczone w specjalnych zak³adkach noœniki s¹ optymalnie zabezpieczone przed zarysowaniem. Pude³ko posiada ruchome zak³adki z miejscem na samoprzylepne etykiety. Wykonane z wysokiej jakoœci tworzywa sztucznego, Kolor: szary, transparentna pokrywa

CD100SB CD60SB PUDE£KA CD SLEEVES NA P£YTY CD/DVD/BLU-RAY Z koszulkami Pude³ko przeznaczone do przechowywania dysków bez opakowañ jednostkowych. Pude³ka mieszcz¹ 60 lub 100 standardowych dysków. Dyski umieszczone s¹ w specjalnych, za³¹czonych w komplecie koszulkach, noœniki s¹ wiêc optymalnie zabezpieczone przed zarysowaniem. Pude³ka wykonane s¹ z wysokiej jakoœci tworzywa sztucznego. Kolor bia³y - transparentny Dostêpne pojemnoœci: na 60 p³yt CD - 30 podwójnych koszulek w komplecie - wymiary (Szer.xG³.xWys.): 16 x 12 x 16,5 cm - CD60SB na 100 p³yt CD - 50 podwójnych koszulek w komplecie - wymiary (Szer.xG³.xWys.): 16 x 21 x 16,5 cm - CD100SB

PUDE£KA NA 150 CD Opakowania przeznaczone do przechowywania standardowej wielkoœci dysków bez opakowañ jednostkowych. Noœniki danych, umieszczone w specjalnych, za³¹czonych w komplecie koszulkach s¹ optymalnie zabezpieczone przed zarysowaniem. Pude³ka stanowi¹ tak¿e ochronê przed zakurzeniem i dzia³aniem czynników utleniaj¹cych, przez co zapobiegaj¹ utracie danych. Zastosowanie: Przechowywanie kolekcji CD/DVD/Blueray z danymi i multimediami. Do u¿ytku w domu i biurze.

HOME-CD 150B PUDE£KO NA P£YTY CD/DVD/BLU-RAY Zamykane na kluczyk (2 kluczyki w komplecie) Wymiary (Szer.xG³.xWys.): 17 x 30 x 15 cm Pojemnoœæ 150 p³yt - w komplecie 75 podwójnych ró¿nokolorowych koszulek. Otwierane w formie szuflady. Mo¿liwoœæ ³atwego ³¹czenia kilku modu³ów w du¿ych archiwach. Pude³ko wykonane jest z wysokiej jakoœci plastiku Kolor: szary

ROOM-CD150A PUDE£KO NA P£YTY CD/DVD/BLU-RAY Zamykane na kluczyk (2 kluczyki w komplecie) Wymiary (Szer.xG³.xWys.): 17 x 33 x 15 cm Pojemnoœæ 150 p³yt - w komplecie 75 podwójnych koszulek oraz naklejki do indeksowania. 3 przegrody. Pude³ko wykonane jest z wysokiej jakoœci plastiku Kolor: szary - transparentny

6


AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW

PODSTAWKI POD NOTEBOOKI

NS006 ERGONOMICZNA PODSTAWKA CH£ODZ¥CA Przeznaczona do notebooków do 15,6" Wymiary: szerokoœæ - 30 cm g³êbokoœæ - 27 do 30 cm wysokoœæ - 6,5 do 13 cm (w zale¿noœci od k¹ta nachylenia) Specjalnie wyprofilowana powierzchnia platformy gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciep³a w celu: zwiêkszenia komfortu u¿ytkownika, przed³u¿enia trwa³oœci notebooka. Kilkustopniowa regulacja k¹ta nachylenia platformy (15/25/35 stopni) u³atwia zajêcie optymalnej pozycji podczas pracy. Brak metalowych elementów zabezpiecza przed zarysowaniem obudowy notebooka. Materia³ wykonania: wysokiej jakoœci tworzywo sztuczne, trwa³e i ³atwe do utrzymania w czystoœci. Kolor: czarny matowy

NS002B ERGONOMICZNA PODSTAWKA CH£ODZ¥CA Przeznaczona do notebooków do 15,6" Wymiary: szerokoœæ - 34 cm g³êbokoœæ - 41 cm wysokoœæ - 5,5 cm Specjalnie wyprofilowana powierzchnia platformy gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciep³a w celu: zwiêkszenia komfortu u¿ytkownika, przed³u¿enia trwa³oœci notebooka. Zapewnia sta³y k¹t nachylenia 12 stopni, co u³atwia zajêcie optymalnej pozycji podczas pracy. Posiada schowek na zasilacz oraz uchwyty do poprowadzenia okablowania w celu oszczêdnoœci miejsca na biurku. Zintegrowana ¿elowa podk³adka pod nadgarstki pozwala na wy¿szy komfort pracy. Brak metalowych elementów zabezpiecza przed zarysowaniem obudowy notebooka. Materia³ wykonania: wysokiej jakoœci tworzywo sztuczne, trwa³e i ³atwe do utrzymania w czystoœci. Kolor: czarny matowy

LD007 PODSTAWKA POD NOTEBOOKA Z WENTYLATOREM AIDATA z wysuwan¹ podk³adk¹ pod mysz Stabilna podstawka ch³odz¹ca przeznaczona do notebooków do 17" Wymiary: szerokoœæ - 42 cm g³êbokoœæ - 31 cm wysokoœæ - od 7 do 15 cm (w zale¿noœci od regulacji k¹ta nachylenia) Posiada wbudowany wentylator ch³odz¹cy o œrednicy 70 mm, zasilany z gniazda USB komputera. Specjalnie wyprofilowana powierzchnia platformy gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciep³a w celu: zwiêkszenia komfortu u¿ytkownika oraz przed³u¿enia trwa³oœci notebooka. Gumowe wstawki i brak metalowych elementów zabezpieczaj¹ przed zarysowaniem obudowy notebooka. Kilkustopniowa regulacja k¹ta nachylenia platformy (1/15/20/25/30 stopni) u³atwia zajêcie optymalnej pozycji podczas pracy. Dodatkowo posiada wysuwan¹ podk³adkê pod mysz do ustawienia z prawej lub lewej strony (dla osób leworêcznych). Materia³ wykonania: wysokiej jakoœci tworzywo sztuczne, trwa³e i ³atwe do utrzymania w czystoœci. Posiada uchwyt do ³atwego przenoszenia. Kolor: czarny matowy z szarymi wykoñczeniami

7


AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW

PODSTAWKI POD NOTEBOOKI

PODSTAWKI POD NOTEBOOKA Z WENTYLATOREM AIDATA Kompaktowe podstawki ch³odz¹ce przeznaczone do notebooków do 15,6" Wymiary: szerokoœæ - 32 cm, g³êbokoœæ - 25 cm, wysokoœæ - od 3,5 do 4,8 cm (w zale¿noœci od regulacji k¹ta nachylenia). Posiadaj¹ wbudowany wentylator ch³odz¹cy o œrednicy 70 mm, zasilany z gniazda USB komputera. Specjalnie wyprofilowana powierzchnia platformy gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciep³a w celu: zwiêkszenia komfortu u¿ytkownika oraz przed³u¿enia trwa³oœci notebooka. Brak metalowych elementów zabezpiecza przed zarysowaniem obudowy notebooka. Wysuwane nó¿ki umo¿liwiaj¹ ustalenie k¹ta nachylenia w pozycji 5 lub 8 stopni, co u³atwia zajêcie optymalnej pozycji podczas pracy. Materia³ wykonania: wysokiej jakoœci tworzywo sztuczne, trwa³e i ³atwe do utrzymania w czystoœci.

NS008B

Kolor: czarny matowy - NS008B Kolor bia³y matowy - NS008W NS008W

LD006 PODSTAWKA POD NOTEBOOKA Z WENTYLATOREM AIDATA Stabilna podstawka ch³odz¹ca przeznaczona do notebooków do 17" Wymiary: szerokoœæ - 47 cm g³êbokoœæ - 32 cm wysokoœæ - od 11 do 15 cm (w zale¿noœci od regulacji k¹ta nachylenia). Posiada wbudowany wentylator ch³odz¹cy o œrednicy 70 mm, zasilany z gniazda USB komputera. Specjalnie wyprofilowana powierzchnia platformy gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciep³a w celu: zwiêkszenia komfortu u¿ytkownika oraz przed³u¿enia trwa³oœci notebooka. Gumowe wstawki i brak metalowych elementów zabezpieczaj¹ przed zarysowaniem obudowy notebooka. P³ynna regulacja nachylenia platformy w zakresie 0 - 25 stopni u³atwia zajêcie optymalnej pozycji podczas pracy. Materia³ wykonania: wysokiej jakoœci tworzywo sztuczne, trwa³e i ³atwe do utrzymania w czystoœci. Posiada uchwyt do ³atwego przenoszenia oraz miejsce do przechowywania podrêcznych akcesoriów. Kolor: czarny matowy z szarymi wykoñczeniami

AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW PCS-9 BLOKADA DO NOTEBOOKA - LINKA NA SZYFR Wyj¹tkowo mocna linka stalowa zabezpieczaj¹ca przed zuchwa³¹ kradzie¿¹ notebooka w biurze lub miejscu publicznym. D³ugoœæ - max. 180 cm, gruboœæ linki: 3 mm. Linka jest w formie spirali i samoistnie zwija siê do minimalnej d³ugoœci. Zabezpieczenie polega na opleceniu linki wokó³ np. nogi biurka lub innego mebla i wpiêciu wtyczki znajduj¹cej siê w g³owicy linki do gniazda w notebook'u. 4-ro cyfrowy kod jest definiowalny przez u¿ytkownika i mo¿na go wielokrotnie zmieniaæ. Pasuje do wiêkszoœci notebooków. Kolor: naturalny kolor stali

PCS-12 BLOKADA DO NOTEBOOKA - NA SZYFR/KLUCZYK AIDATA Wyj¹tkowo mocna linka stalowa zabezpieczaj¹ca przed zuchwa³¹ kradzie¿¹ notebooka w biurze lub miejscu publicznym. D³ugoœæ 180 cm, gruboœæ linki: 6mm (wraz z winylow¹ otoczk¹). Zabezpieczenie polega na opleceniu linki wokó³ np. nogi biurka lub innego mebla i wpiêciu wtyczki znajduj¹cej siê w g³owicy linki do gniazda w notebook'u. 4 - cyfrowy kod jest definiowalny przez u¿ytkownika i mo¿na go wielokrotnie zmieniaæ. Zamiennie mo¿na stosowaæ kluczyk - np. w przypadku, gdy u¿ytkownik zapomni kodu, jednak u¿ycie kluczyka nie resetuje kodu. Pasuje do wiêkszoœci notebooków. Kolor: czarny

8


AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW

AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW 4 MODELE NOWOCZESNYCH STOLIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NOTEBOOKÓW 10-17''

Stoliki posiadaj¹ kó³ka wyposa¿one w blokadê, wysuwan¹ podstawkê pod mysz oraz specjalne miejsce na listwê zasilaj¹c¹. Mo¿na je w prosty sposób z³o¿yæ do niewielkich rozmiarów, dziêki czemu s¹ wygodne w transporcie oraz przechowywaniu. Dziêki teleskopowej regulacji wysokoœci (od 700 do 950 mm) zapewniaj¹ komfort korzystania z notebooka w pozycji stoj¹cej oraz siedz¹cej. Stoliki œwietnie sprawdzaj¹ siê zarówno w domu, w biurze, jako mobilne stanowiska pracy oraz jako narzêdzia prezentacyjne! Zastosowanie: Do prezentacji, w punktach obs³ugi klienta, na targach bran¿owych itp. LPD004P-B STOLIK SK£ADANY Wymiary blatu: 615 x 380 mm Wymiary stolika: 630 x 1015 x 626 mm Materia³: ABS/polipropylen/stal. Kolor czarny.

LPD006P-B STOLIK SK£ADANY Dodatkowo posiada wysuwan¹ podstawkê na napój. Wymiary blatu: 550 x 345 mm Wymiary stolika: 630 x 980 x 625 mm Materia³: ABS/polipropylen/stal. Kolor czarny.

LPD007P-B STOLIK SK£ADANY Dodatkowo posiada wysuwan¹ podstawkê na napój oraz pó³kê na drukarkê. Wymiary pó³ki: 415 x 300 mm Wymiary blatu: 550 x 345 mm Wymiary stolika: 630 x 980 x 625 mm Materia³: ABS/polipropylen/stal. Kolor czarny.

LPD010G STOLIK SK£ADANY Dodatkowo posiada wysuwan¹ podstawkê na napój. Blat wykonany ze szk³a. Wymiary blatu: 575 x 330 mm Wymiary stolika: 630 x 1010 x 625 mm Materia³: szk³o/polipropylen/stal. Kolor czarny.

9


www.aidata.com.pl

Dystrybutor: Multioffice Sp. z o.o. 30-390 Krak贸w, ul. Zawi鲁a 65D tel: +48 12 2999777, fax: +48 12 2999778

www.multioffice.pl

Katalog Aidata  

Katalog 2012 marki Aidata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you