Page 1

Projekt ”Kunstforeningen Tangen” Multimedieteknologi og interaktionsdesign november - december

Afleveres af Mia Serup - Gitte Lundum - Kim Høgh - Bent Nielsen Den 9. december 2010


Indholdsfortegnelse Indledning.................................................................................................3 Metode..............................................................................................................3

Foranalyse.................................................................................................3 Brug af HOME-metoden...............................................................................3 Projektets motivation....................................................................................4 Formål og resultater.....................................................................................4 Projektkoncept og udviklingsmetode............................................................5 Organisering.................................................................................................5 Kundemøde......................................................................................................5 Kunstforeningen Tangens ønsker................................................................5 Interessentanalyse ..........................................................................................6 Målgruppebeskrivelse......................................................................................7 Medarbejderne.........................................................................................7 Kunstnere.................................................................................................7

Undersøgelsestrin....................................................................................8 Tidsplan .......................................................................................................8 Risikovurdering.............................................................................................8 Kommunikationsplan......................................................................................10

Design......................................................................................................11 Informationsdesign.........................................................................................11 Interaktionsdesign .........................................................................................11 Præsentationsdesign......................................................................................11 Grafiske virkemidler........................................................................................11 Logo ...........................................................................................................12 Grafiske designparametre .............................................................................12 Stil og stemning..............................................................................................13

Realiseringstrin......................................................................................13 Realisering i Wordpress.............................................................................13

Kvalitetsvurdering..................................................................................14 kundens krav..................................................................................................14 kundens vurdering..........................................................................................14

Konklusion..............................................................................................14 Bilagsliste................................................................................................15

2


Indledning Efter seks uger kursus i multimedieteknologi og interaktionsdesign er det tid til at se, hvad vi har fået lært. Den afsluttende opgave lød på at designe og realisere en webside for Kunstforeningen Tangen, som er en nyopstartet medarbejderforening. Foreningen selv havde nogle få specifikke krav til sidens opbygning og og farvevalg, men ellers havde vi meget frie tøjler. Sitet kan findes på: http://multimediekursus.ats.dk/mult2/miaserup/wp

Metode Vores projekt er bygget op ud fra HOME metoden, som gennemgår processen fra analyse til implementering. I de fire hovedpunkter: foranalyse, undersøgelse, design og realisering har vi udvalgt de punkter, som vi finder relevante for netop denne opgave.

Foranalyse Projektbeskrivelse Brug af HOME-metoden Foranalysen bruger vi til at få fastlagt, hvad det er kunden ønsker, samt hvilke interessenter og målgrupper vi henvender os til. I undersøgelsen skal vi have planlagt, hvad det er, som skal gøres, hvem der skal udføre det, samt hvor lang tid det vil tage. Derudover skal vi have udviklet en ide samt skitser ud fra kundens ønsker. Vi bruger desuden undersøgelsen til at finde eksempler fra andre websites. I designdelen skal vi have videreudviklet vores ide ud fra de korrekte designregler. Vi skal fastlægge interaktionen samt beslutte, hvordan det skal præsenteres på websitet.

3


Den sidste del er realisering, hvor vi skal have implementeret vores ide i Wordpress, samt teste websitet. Herunder ses, hvordan vi har inddelt vores HOME-model.

Foranalyse

Undersøgelse

Design

Realisering

Spørgeskema

Team etablering:

Designparametre

Implementering i

Kundemøde

Planlægning

Designmanual

Wordpress:

Interessentanalys

- Risikovurdering

Grafiske

- Udvælgelse af

e

- Tidsplan

virkemidler

tema

Projektbeskrivelse

Ideudvikling:

Interaktion:

- Tilpasning af tema

- Mind mapping

- Flowchart

- Opload af indhold

Eksempler fra nettet

Præsentation:

Brugertest

Skitser

- Storyboard

Teknisk test-

Konceptbeskrivelse

Evalueringsrapport

Kommunikationspla n

Projektets motivation ●

Kunstforeningen Tangen ønsker sit eget website.

Kunstforeningen vil gerne have deres eget logo.

Farverne hvid, rød og sort ønskes anvendt på website.

Der ønskes links til bestyrelse, vedtægter, nyheder/aktivitetskalender og indmeldelsesformular.

Formål og resultater Websitet skal henvende sig til medlemmer af kunstforeningen, øvrige medarbejdere og kunstnere, der kan være potentielle udstillere. Formålet er at informere om og brande kunstforeningen, blandt andet for at tiltrække nye medlemmer.

4


Projektkoncept og udviklingsmetode Konceptet er information om og branding af Kunstforeningen Tangen. Projektet struktureres efter udviklingsmetoden HOME

Tidsplan Projektet skal gennemføres af projektgruppen i uge 49 2010.

Organisering Projektleder er Gitte. Projektgruppen består af: Mia, Gitte, Bent og Kim.

Kundemøde Kunden er en kunstforening, med tilknytning til en større virksomhed inden for sikkerhedsbranchen. Virksomheden er landsdækkende, med hovedsæde i Albertslund og en lokal afdeling i Århus, hvor kunstforeningen er dannet. Kunstforeningen har været flere år under vejs, men efter at firmaet er flyttet ind i nye bygninger, har behovet for udsmykning meldt sig, og efter en stiftende generalforsamling er foreningen nu en realitet. Kunstforeningen er opkaldt efter den lokale afdelings adresse, og har taget navnet ”Kunstforeningen Tangen”. Ud af ca. 110 medarbejdere, er næsten halvdelen medlem af kunstforeningen, hvilket man er meget tilfreds med, og kunstforeningen i hovedsædet har da også væsentlig mindre tilslutning. På arbejdspladsen er der et overtal af mænd, og de kvinder der arbejder i afdelingen varetager hovedsageligt det administrativt arbejde. Medlemmerne betaler hver måned 20 kr. i kontingent, som bliver trukket over lønnen. Som følge af mange bare vægge og tomme gulvarealer, er der et ønske om at få kunstmalere, vævere og skulptører til at udstille deres værker.

Kunstforeningen Tangens ønsker Foreningen er ung, og har endnu ikke formuleret eksakte krav til hjemmesidens opbygning og indhold. Noget er dog på plads:

5


Skriften skal være tydelig, ikke grå tekst på lys baggrund, eller hvid tekst på grå baggrund.

Der er et ønske om at farverne fra firmaets logo (rød, hvid, sort) indgår i temaet.

Der ønskes få menupunkter.

Link, som ikke medfører en aktivitet, accepteres ikke.

Man ser gerne at der laves en blog

Der skal være link til et nyhedsbrev

Der skal være mulighed for at anmode om medlemskab.

Medlemskab kræver information om Navn, Lønnummer, Firmamailadresse.

Kunden ønsker, at der designes et logo

Målgruppen er medlemmer af kunstforeningen, øvrige medarbejdere, og på sigt kunstnere.

Interessentanalyse Formålet med interessent analysen er, at identificere interessenter, at udvælge interessenter, og planlægge hvorledes de håndteres. Følgende interessenter er identificeret i projektet. ●

Bestyrelsen for kunstforening (kunden)

Erik Aabling, kundens kontaktperson

Den driftsansvarlige for site (ukendt)

Brugerne af site (ansatte i virksomheden)

Udstillere

Den eneste kontakt til interessenter er til Erik Aabling, som er medlem af kunstforeningens bestyrelse og initiativtager til projektet. Erik Aabling har selv erfaring med etablering af website og har specifikke holdninger til udformning af site, men er åben for nye ideer. Erik Aabling vil formentlig kunne betragtes som en positiv og synlig ambassadør for projektet.

6


Der vil kun blive afholdt et enkelt review-møde med Erik Aabling, som følge af den korte procestid.

Målgruppebeskrivelse Medarbejderne Her finder vi en meget blandet aktør i målgruppen. Medarbejderne består af både kvinder og mænd, og aldersgruppen er bred, dog er de alle voksne. Medarbejderne har it-evner fra novice til superbruger, hvilket gør, at vi skal tage hensyn til alle i vores design. Medarbejderne skal kunne gå ind på websitet via deres intranet på arbejdet og målet er at de skal kunne se nyheder i kunstforeningen, tilmelde sig som medlem, se information om tidligere arrangementer samt kontakte foreningen. Ud af ca. 110 medarbejdere, er næsten halvdelen medlem af kunstforeningen. De kan fungere som ambassadører for siden, så sitet bliver kendt gennem mund til mund metoden. Medlemmer og nye medlemmer vi hovedsageligt gå efter de samme ting på siden nemlig oplysninger om arrangementer og udstillinger og mulighed for at læse, hvad andre medlemmer synes. For nye medlemmer er det derudover vigtigt, at de let kan finde kontingentoplysninger og melde sig ind..

Kunstnere Bestyrelsen i foreningen har allerede kontakt til kunstnere og gør selv et stort stykke opsøgende arbejde i den retning. Men sitet skal også kunne bruges til at lokke nye kunstnere til. For kunstnere vil det være vigtigt, hvilke arealer de kan udstille på, hvilken type eksponering de får, og for nogen det økonomiske aspekt. Eftersom udstillingsområdet for Kunstforeningen Tangen er deres arbejdsplads, der har en stram sikkerhedspolitik. Vil det som udgangspunkt kun være de 110 medarbejdere, som ser kunsten. Det kan man i nogen grad afhjælpe ved at lægge billeder af kunstnere ud på foreningens hjemmeside, men eksponeringsfaktoren vil stadigvæk være lav.

7


Undersøgelsestrin Tidsplan Forudsætningerne for udarbejdelse af tidsplan var med udgangspunkt i en kendt deadline, og begrænsede resurser. Sideløbende med projektet, skulle der udarbejdes projektrapport, og da der kun er de samme resurser, blev der taget højde for dette ved udformning af tidsplan, som er lavet ud fra top-down princippet. “Ting tager den tid, der er til rådighed”.

Foranalyse:

42 timer fordelt over 1. og 2. december

Undersøgelse:

42 timer fordelt over 2. og 3. december

Design:

49 timer fordelt over 6. og 7. december

Realisering:

42 timer fordelt over 8. og 9. december

Projektrapport:

21 timer fordelt over 7. til 9. december

Tidsplanen er revideret to gange, hvilket vil fremgå af bilaget: Projektplan. De første to sider er den endelige plan, inklusiv noter, og de sidste sider er de to første planer. Det endelige timeforbrug blev 21% større end planlagt. .

Foranalyse:

42 timer fordelt over 1. og 2. december

Undersøgelse:

46 timer fordelt over 2. og 3. december

Design:

70 timer fordelt over 6. til 9. december

Realisering:

80 timer fordelt over 6. til 9. december

Projektrapport:

32 timer fordelt over 6. til 9. december

Detaljeret forbrug fremgår af bilaget: Timeforbrug.

Risikovurdering Formålet med risikovurderingen er at identificerer, hvilke risici der eksisterer for at leverancen ikke afleveres rettidig, til den aftalte kvalitet. Følgende risici er identificeret:

8


Sygdom og frafald

Risici 1-5

Konsekvens

Mulighed

3

Manglende

Der planlægges med en substitut

produktion

ved uddelegering af opgaver.

i projektteam

Etablering af fælles datatilgang Fravær som følge

2

af snestorm.

Manglende

Der planlægges med en substitut

produktion

ved uddelegering af opgaver. Etablering af fælles datatilgang

Nedbrud af

1

teknisk udstyr

Ingen

Ingen mulighed for at forebygge

produktion og tidspres

Manglende

3

Konsulterer

erfaring i

ekstern

projektteam

ekspertise

Kunde ønske om

1

Redesign

ændringer

Ingen mulighed for at forebygge

Kan kun i begrænset omfang imødekommes som flg. af stram tidsplan.

Ideudvikling Vi startede med en fælles brainstorm der mundede ud i en mindmap og en rå ide om sitets opbygning, som kan ses under bilag: Mindmap og Råskitser. Gruppen fandt derefter hver især eksempler på sites, som de mente kunne være en basis for designet og ud fra det blev der udformet flere skitser og en endelig råskitse blev udarbejdet, til brug for opsætning og design. Google docs blev brugt som en fælles base til at skrive og uploade skitser, for at give alle mulighed for af følge med i hele processen og for at holde hinanden opdateret, når vi ikke fysisk sad sammen.

9


Konceptbeskrivelse Titel Kunstforeningen Tangen Ide Information om og branding af Kunstforeningen Tangen Brug Websitet skal bruges til kommunikation med medlemmer, nye medlemmer og udstillere samt nye udstillere. Indhold Enkelt opbygget forside med links til oplysninger om bestyrelse og udstillinger, samt indmeldelsesformular for nye medlemmer og kontaktformular for potentielle udstillere. Udformning Website i farverne hvid, rød og sort, med tydelig skrift og overskuelige sider.

Kommunikationsplan Strategien med en kommunikationsplan er at sikre, at det rigtige budskab kommer ud, til de rigtige personer, på rette tidspunkt, og rette måde. De aktuelle interessenter er, Kunstforeningen Tangen, en referencegruppe, repræsenteret ved Per Rasmussen, og projektgruppens medlemmer. Kunstforeningen Tangen, vil blive informeret om layout, og fremdrift ved kundemøde 9.12.2010. Per Rasmussen vil jævnligt blive informeret om projektets stadie. Enten i form af direkte information om fremdrift, eller ved behov for rådgivning, og kommentering Projektgruppen holdes dagligt opdateret på fremdrift og fordeling af opgaver. Enten når gruppen er samlet, eller i form af mail, og information på det fælles medie Google dok.

10


Design Informationsdesign Informationsstrukturen på websitet er opdelt i information om foreningens bestyrelse og vedtægter, arrangementer herunder udstillinger, indmeldelsesformular til nye medlemmer, information om kontakt til foreningen..

Interaktionsdesign Der anvendes en enkel struktur med op til tre klik for at nå den sidste information. Logo benyttes til at komme retur til hovedsiden, og den vandrette menubjælke er indgangen til underpunkter. Ved aktivering af knapperne i menubjælken kommer man videre til de enkelt sider, som indeholder blog, tekst, formular, billeder m.m. Strukturen er revideret i forbindelse med realisering af site, hvilket vil fremgå af bilag: Flowchart.

Præsentationsdesign Siderne er opdelt i fire vandrette blokke bestående af en header, menulinie, en hoveddel og footer, som man kan se i bilaget Storyboard. Header indeholder kunstforeningen Tangens logo og navn. Den vandrette menubar indeholder indtil videre 4 punkter. Hovedelen er opdelt med to vertikale felter i forholdet to til en. Hoveddelen optager to trediedele, og højre kolonne optager en trediedel. På hovedsiden vises et billede og i højre kolonne er nyheder og link til seneste kommentarer. Her vil man også kunne tilføje et permanent link til et nyhedsbrev.

Grafiske virkemidler Siden er komponeret med et iøjnefangende logo og stort billede for at fange brugerens interesse. En anden grund til at logo og blognavn er så fremtrædende er for at gøre det klart, hvem afsender på siden er.

11


Billedet af indgangen tjener samme formål, identifikation for medarbejderne. Det vil kunne skiftes ud med billeder af kunstudstillinger, efterhånden som foreningen bliver mere kendt og genkendelsesfaktoren for medlemmerne ikke er så vigtig.

Logo Kunstforeningen Tangen vil gerne have et logo. Vi brainstormede i gruppen for at finde ideer til udseende på logoet. Vi fik den ide, at vi ville finde en skulptur, som vi kunne tegne ud fra. For at finde inspiration lavede vi research på nettet, ved at søge efter skulpturbilleder på Google.com. Vi fandt en skulptur, som vi ville bruge en del af. Efter nærmere undersøgelse fandt vi dog ud af, at logoet ville blive for højt til hjemmesiden og selvom vi lavede om i tegningen ville man stadig kunne se oprindelsen, som går imod copyright reglerne. I stedet tegnede vi vores eget logo i Photoshop. Ideen bag logoet er, at det skal ligne et øje symboliserende at ”se på kunst”. Dette både med hensyn til medlemmerne, som tager til udstillinger, samt medarbejderne som får noget at se på, på deres hvide vægge. Buerne i logoet skal forestille formen i en tange, ledende hen mod foreningens navn.

Grafiske designparametre Formatet holdes i et overskueligt og neutralt design. Det overskuelige, er valgt ud fra et motiv om ikke “ved døren”, at skræmme de brugere væk, som ikke har den store erfaring med navigering på websites.

Der er fra kunden et ønske om at farverne lægger sig op af en eksisterende side. Farverne er rød, hvid, grå og sort, hvilket på finest vis er med til at bygge en stemning af ro og harmoni op omkring sidens budskab, den fælles interesse for kunst. Typografien holdes i et enkelte og luftigt udtryk, med speciel vægt på læsbarhede. Der benyttes som standard kun en typografi, og to størrelse af denne. Som undtagelse, kan der vælges en mindre skriftstørrelse, hvis mængden at tekst taler for dette. For at holde en høj grad af læsbarhed, benyttes typografien kun stor kontrast. For ikke at forstyre den kunst der på sigt vil blive vist eksempler af på website, er det valgt ikke at benytte illustrationer, ud over kundens logo. Retningslinier for brug af designregler fremgår af bilaget: Designmanual.

12


Stil og stemning Det var ønsket fra kundens side at websitet skulle holdes i farverne rød, sort og hvid. Det signaliserer en lidt alvorlig og afdæmpet stemning. Skriften er enkel og tydelig, så siden fremtræder brugervenligt og letlæseligt.

Realiseringstrin Realisering i Wordpress Efter projektplanen, skulle designfasen været afsluttet før realiseringen af Kunstforeningen Tangens hjemmeside kunne påbegyndes. Imidlertid viste det sig tidligt i designfasen, at vi gentagne gange løb hovedet imod muren, som følge af manglende kendskab til WordPress, temaer og plugins. Som eksempel kan nævnes, at vi ikke kunne få design af den vandrette menu færdig, da vi ikke vidste, om den kunne realiseres med en blanding af sites og postes. Generelt manglede vi indsigt, var det muligt at realiserer siden efter et planlagt design? Planen blev derfor ændret, og vi begyndte realisering af site, før designet var færdig. Sideløbende med realisering, blev der arbejdet på designdelen, så denne kom til at svarer til den endelige realisering. Dette er selvfølgelig stik imod HOME modellen, men det sikrede, at vi ikke kom til at stå på bar bund, fordi at det viste sig at, vi ikke var i stand til at realisere det planlagte design. WordPress er et populært open source cms, og der findes et stort antal temaer og plugins til fri afbenyttelse. Efter at have set på forskellige temaer, faldt valget på Atahualpa. For at benytte de lærte teknikker, var det planen, at siden Bestyrelse skulle kodes som en tabel, og siden Vedtægter som formateret tekst. Imidlertidviste det sig at det gav problemer at realiser, og selv om teknikken fungerer i en standard browser, fungerer det ikke i Wordpress temaet. Koden fremgår af bilag: Kode. Indholdet af disse sider, er derfor etableret ved brug af jpg-filer.

13


Kvalitetsvurdering kundens krav Vores side lever stort set op til alle kundens ønsker. I forhold til link til nyhedsbrev ville det som nævnt under præsentationsdesign kunne sættes op som link på forsiden. Kunden ønskede sig en blog til medarbejderne, hvor de selv kunne diskurtere. Vi har ikke lavet er desideret forum til medarbejderne, men istedet givet dem mulighed for at kommentere de enkelte indlæg under arrangementer. Hvor vi mener at debatten vil være mere konkret. Generelt er der nogle småproblemer i forhold til scroll på forsiden og man kan overveje om tekstboksen er for stor i centerkolonnen.

kundens vurdering Erik Aabling blevet præcenteret for sitet og har kun udtrykt sig positivt. Han var især glad for logoet.

Konklusion Gruppens udfordringer startede for alvor i design og realiseringsfasen, hvor vi havde lidt problemer med at finde ud af, hvad vi kunne realisere. Det resulterede i vores ændrede tilgang til arbejdet, hvor vi satte siden fysisk op, mens vi arbejdede med designet. Vi holdt os til vores råskitse, mens ellers var det meget trial and error, som i HOME-modellen kaldes prototyping.

Vi synes, vi er nået godt i mål med vores projekt i forhold til formålet med opgaven. Vi er har fået brugt mange af de ting, vi lærte i kurset, og det er lykkedes os at designe en hjemmeside, som både vi og kunden er godt tilfreds med. Generelt har gruppearbejdet fungeret godt og effektivt uanset om vi har været samlet fysisk eller arbejdet hver for sig.

14


Bilagsliste ✔ Kundemøde

Side 16

✔ Projektplan

Side 17

✔ Timeforbrug

Side 22

✔ Brainstorm

Side 23

✔ Raaskitser

Side 24

✔ Skitse og layout

Side 25

✔ Flowchart

Side 26

✔ Storyboard

Side 28

✔ Skeletopbygning

Side 33

✔ Designmanual

Side 34

✔ Kode

Side 35

15


Kundemøde Kunden er en kunstforening, med tilknytning til en større virksomhed inden for sikkerhedsbranchen. Virksomheden er landsdækkende, med hovedsæde i Albertslund, og en lokal afdeling i Århus, hvor kunstforeningen er dannet Kunstforeningen har været flere år under vejs, men efter at firmaet er flyttet ind i nye bygninger, har behovet for udsmykning meldt sig, og efter en stiftende generalforsamling er foreningen nu en realitet. Kunstforeningen er opkaldt efter den lokale afdelings adresse, og har taget navnet ”Kunstforeningen Tangen”. Ud af ca. 110 medarbejdere, er næsten halvdelen medlem af kunstforeningen, hvilket man er meget tilfreds med, og kunstforeningen i hovedsædet har da også væsentlig mindre tilslutning. På arbejdspladsen er der et overtal af mænd, men der er også kvinder på arbejdspladsen, hvor de i hovedsagen varetager administrativt arbejde. Medlemmerne betaler hver måned 20 kr. i kontingent, som bliver trukket over lønnen. Som følge af mange bare vægge og tomme gulvarealer, er der et ønske om at få kunstmalere, vævere og skulptører til at udstille deres værker. Foreningen er ung, og har endnu ikke formuleret eksakte krav til hjemmesidens opbygning og indhold. Noget er dog på plads: Skriften skal være tydelig, ikke grå tekst på lys baggrund, eller hvid tekst på grå baggrund. Der er et ønske om at farverne fra firmaets logo (rød, hvid, sort) indgår i temaet. Der ønskes få menupunkter. Link, som ikke medfører en aktivitet, accepteres ikke. Man ser gerne at der er en blok Der skal være et link til et nyhedsbrev Der skal være mulighed for at anmode om medlemskab. Medlemskab kræver information om Navn, Lønnummer, Firma-mailadresse. Kunden ønsker at der designes et logo Målgruppen er medlemmer af kunstforeningen, og på sigt kunstnere.

Kontaktperson til kunden, kunstforeningens bestyrelse, er Erik Aabling, e-mail eaa@eaa-net.dk

Gruppens spørgsmål til kunde: Hvem er målgruppen?

Er det: Kunstnere – Medarbejdere – Købere

Tanker om layout?

Haves der eksempler – Farvevalg – Form, organiske/kantet - Menupunkter

Formål?

For at tiltrække nogen – Information om foreningen – Hvorfor besøge site


Tidsplan for projekt Kunstforening Tangen ID

Task Name 29-11 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beskrive formål med opgaven Oplæg til projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Undersøgelse

14 15 16

Kommunikationsplan Find forslag til logo Finde relevante temaer

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

04-12 S

05-12 S

06-12 M

07-12 T

08-12 09-12 W T

10-12 F

Kundemøde Opsummering af kundemøde Interessentanalyse

Team etablering (kick off) Planlægning Ideudvikling

31 32 33

December 2010 01-12 02-12 03-12 W T F

PROJEKTAKTIVITETER Foranalyse Forberedelse til kundemøde

11 12 13

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30-11 T

03-12

08-12

Design Vurdere og revidere projektplan Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Grafiske virkemidler Komposition Stil og stemning Udkast logo Realisering I wordpress Udvælgelse af tema Tilpasning af tema Udfylde med tekst og billeder Lave logo Opload af indhold Brugertest PROJEKTRAPPORT Planlægning af rapportens design Beskrive metodevalg / HOME modellen Projektbeskrivelse Projektkoncept og udviklingsmetode Lidt om Kunstforeningen Tangen Tangens ønsker og budskab Målgruppe Ideudviklig Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Stil og stemning: Hvorfor dette design Evaluere gruppens samarbejde BILAG: Tidsplan / forbrugt tid Mind maps skitser Flowchart Storyboard Skelet (nøjagtige mål) Designmanuel Kildeliste Aflevere projektrapport

Thu 09-12-10

09-12

09-12

Side 1

11-12 S


Tidsplan for projekt Kunstforening Tangen 9

12

13

19 20

21

22 24

53

Projektbeskrivelse Indeholder: • Projektets motivation • Formål og resultater • Mål og afgrænsninger • Projektkoncept/udviklingsmetode • Organisering • Tidsplan og deadline Planlægning Indeholder: • Risikovurdering • Tidsplan Ideudvikling Indeholder: • Mind Mapping • Eksempler fra nettet • Skitser Informationsdesign Indsamling og strukturering af informationer Interaktionsdesign Hvad sker der, og hvad skal der ske. Klikker på, Trækker i, Fører musen over m.m. Dokumenteres med flowchart Præsentationsdesign Grafiske designparameter Udmunder i Storyboard Grafiske virkemidler Typografi, farvekombinationer, header Stil og stemning • Design vælges ud fra målgruppen. • Kunstinteresseret, ro, harmoni • Skitselayout Designmanuel Form, typografi, illustrationer, farver

Thu 09-12-10

Side 2


Tidsplan for projekt Kunstforening Tangen ID

Task Name 29-11 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beskrive formål med opgaven Oplæg til projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Undersøgelse

14 15 16

Kommunikationsplan Find forslag til logo Finde relevante temaer

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

04-12 S

05-12 S

06-12 M

07-12 T

08-12 09-12 W T

10-12 F

11-12 S

Kundemøde Opsummering af kundemøde Interessentanalyse

Team etablering (kick off) Planlægning Ideudvikling

31 32 33

December 2010 01-12 02-12 03-12 W T F

PROJEKTAKTIVITETER Foranalyse Forberedelse til kundemøde

11 12 13

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30-11 T

03-12

06-12

Design Vurdere og revidere projektplan Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Grafiske virkemidler Komposition Stil og stemning Udkast logo Realisering I wordpress Udvælgelse af tema Tilpasning af tema Udfylde med tekst og billeder Lave logo Opload af indhold Brugertest PROJEKTRAPPORT Planlægning af rapportens design Beskrive metodevalg / HOME modellen Projektbeskrivelse Projektkoncept og udviklingsmetode Lidt om Kunstforeningen Tangen Tangens ønsker og budskab Målgruppe Ideudviklig Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Stil og stemning: Hvorfor dette design Evaluere gruppens samarbejde BILAG: Tidsplan / forbrugt tid Mind maps skitser Flowchart Storyboard Skelet (nøjagtige mål) Designmanuel Kildeliste Aflevere projektrapport

09-12

10-12

Side 1


Tidsplan for projekt Kunstforening Tangen 9

12

13

19 20

21

22 24

53

Projektbeskrivelse Indeholder: • Projektets motivation • Formål og resultater • Mål og afgrænsninger • Projektkoncept/udviklingsmetode • Organisering • Tidsplan og deadline Planlægning Indeholder: • Risikovurdering • Tidsplan Ideudvikling Indeholder: • Mind Mapping • Eksempler fra nettet • Skitser Informationsdesign Indsamling og strukturering af informationer Interaktionsdesign Hvad sker der, og hvad skal der ske. Klikker på, Trækker i, Fører musen over m.m. Dokumenteres med flowchart Præsentationsdesign Grafiske designparameter Udmunder i Storyboard Grafiske virkemidler Typografi, farvekombinationer, header Stil og stemning • Design vælges ud fra målgruppen. • Kunstinteresseret, ro, harmoni • Skitselayout Designmanuel Form, typografi, illustrationer, farver

Side 2


Tidsplan for projekt Kunstforening Tangen ID 29-11 M

30-11 T

December 2010 01-12 02-12 W T

1 2 3

03-12 F

04-12 S

05-12 S

06-12 M

07-12 T

08-12 W

09-12 T

10-12 F

11-12 S

03-12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

03-12

03-12

27 28 29 30 31 32 33

07-12

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Project: website_kunstforeningen_tang Date: Thu 09-12-10

09-12

03-12 03-12 03-12 03-12 08-12

10-12

Task

Milestone

External Tasks

Split

Summary

External Milestone

Progress

Project Summary

Deadline

Side 1


PROJEKTAKTIVITETER Foranalyse Forberedelse til kundemøde Kundemøde Opsummering af kundemøde Interessentanalyse Beskrive formål med opgaven Oplæg til projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Undersøgelse Team etablering (kick off) Planlægning Ideudvikling Kommunikationsplan Find forslag til logo Finde relevante temaer Design Vurdere og revidere projektplan Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Grafiske virkemidler Komposition Stil og stemning Udkast logo Realisering I wordpress Udvælgelse af tema Tilpasning af tema Udfylde med tekst og billeder Lave logo Opload af indhold Brugertest PROJEKTRAPPORT Planlægning af rapportens design Beskrive metodevalg / HOME modellen Projektbeskrivelse Projektkoncept og udviklingsmetode Lidt om Kunstforeningen Tangen Tangens ønsker og budskab Målgruppe Ideudviklig Informationsdesign Interaktionsdesign Præsentationsdesign Stil og stemning: Hvorfor dette design Evaluere gruppens samarbejde BILAG: Tidsplan / forbrugt tid Mind maps skitser Flowchart Storyboard Skelet (nøjagtige mål) Designmanuel Kildeliste

PLAN

FORBRUG

4 8 6 2 4 10 8

42

4 8 6 2 4 10 8

42

42

4 14 14 2 4 8

46

49

15 6 9 7 7 7 7 12

70

42

15 25 12 12 10 6

80

4 12 12 2 4 8 5 6 8 8 8 6 4 4 4 8 20 4 4 2 4 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 4

8 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1 1 1

21 196

32 238


Sidens navn: Forside

Navigation/knapper:

Normal: Hvid på sort /Hover: Hvid på rødt Tekst: 11 pt Farve i flg. designmanual

Tekstindhold: Sort på hvid / Hover: Rød på hvid Overskrifter: 11 pt ; bold Brødtekst: 11 pt Footer: 11 pt; 60% sort på 40% grå

Header: logo.png

Faste grafiske elementer:

Indgang: 100_2334.jpg

Grafik:

Evt. andet:


Sidens navn: Nye medlemmer

Navigation/knapper:

Tekstindhold:

Faste grafiske elementer:

Grafik:

Evt. andet:

Normal: Hvid på sort /Hover: Hvid på rødt Tekst: 11 pt Farve i flg. designmanual Sort på hvid / Hover: Rød på hvid Overskrifter: 11 pt ; bold Brødtekst: 11 pt Footer: 11 pt; 60% sort på 40% grå

Header: logo.png


Sidens navn: Bestyrelse Navigation/knapper:

Normal: Hvid på sort /Hover: Hvid på rødt Tekst: 11 pt Farve i flg. designmanual

Tekstindhold: Sort på hvid / Hover: Rød på hvid Hovedoverskrift: 14 pt, bold Overskrifter: 11 pt ; bold Brødtekst: 11 pt Footer: 11 pt; 60% sort på 40% grå

Faste grafiske elementer:

Grafik:

Evt. andet:

Header: logo.png


Sidens navn: Vedtægter

Navigation/knapper:

Tekstindhold:

Faste grafiske elementer:

Grafik:

Evt. andet:

Normal: Hvid på sort /Hover: Hvid på rødt Tekst: 11 pt Farve i flg. designmanual

Sort på hvid / Hover: Rød på hvid Hovedoverskrift 14, pt bold Overskrifter: 11 pt ; bold Brødtekst: 11 pt Footer: 11 pt; 60% sort på 40% grå

Header: logo.png


Sidens navn: Kontakt

Navigation/knapper:

Tekstindhold:

Faste grafiske elementer:

Grafik:

Evt. andet:

Normal: Hvid på sort /Hover: Hvid på rødt Tekst: 11 pt Farve i flg. designmanual

Sort på hvid / Hover: Rød på hvid Hovedoverskrift: 14 pt, bold Overskrifter: 11 pt ; bold Brødtekst: 11 pt Footer: 11 pt; 60% sort på 40% grå

Header: logo.png


Designmanuel for Kunstforeningen Tangen Farvedefinitioner: Den røde farve er signaturfarven, og benyttes sammen med sort og hvid i logo.

Rød

Alt. rød

Grå

R: 252 G: 25 B: 33

R: 248 G: 3 B: 2

R: 221 G: 221 B: 221

HEX:

HEX:

HEX:

HEX:

HEX:

FC1921

F80302

DDDDDD

E1E114

FFFFFF

80 % FC323A

80 % F83232

80 % DD2C2C

80 % 4E1E06

80 %

60 % FC656A

60 % F86363

60 % DD5858

60 % 1E1E0C

60 %

40 % FC9793

40 % F89595

40 % DD8585

40 % 1E1E12

40 %

Rød benyttes som baggrund i vandret menu. Gråskalaen, kan bruges som braggrundsfarve i stedet for hvid. Hvor der er brug for dæmpede temaer, kan de viste tints benyttes. Til tekster benyttes hvid på rød, og sort på hvid eller på grå.

Sort R: G: B:

30 30 20

Hvid R: 255 G: 255 B: 255

Typografi: For at holde det typografiske udtryk enkelt og luftigt, anvende en linjeafstanden på 130 % af skriftstørrelsen. Som skrifttype benyttes udelukkende Arial.

Overskrifter 14 pt

Alle tekster skrives stort begyndelsesbogstav og

Overskrifter 16 pt

små bogstaver for resten. Ord og sætninger må ikke skrives med KAPITALER. Hovedreglen er at tekster og overskrifter højre-

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789.,-!”#%&/()=?@

eller venstrestilles. Enkelte ord eller sætninger i brødteksten og

Arial kursiv – Titler eller navne 9 pt

overskrifter kan fremhæves ved at anvende bold i

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789.,-!”#%&/()=?@

samme typografi og punktstørrelse. Kursiv benyttes så sjældent som muligt, og benyttes primært til at skrive titler eller navne

Arial – Brødtekst 9 pt

under portrætter.

Arial – Brødtekst 11 pt

For at lade overskrifter stå klart, bør afstanden til

Arial – Brødtekst 13 pt

ovenstående tekst være 110% i forhold til punktstørrelsen, og 50% efter. Der benyttes ikke punktum efter overskrifter Til overskrifter benyttes 14 eller 16 pt, og til brødtekster 11/13 eller 9/11. Der kan justere på størrelsen afhængig af tekstmængden.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789.,-!”#%&/()=?@


C:\Documents and Settings\Bent\Skrivebord\Projekt\bestyrelse.html

9. december 2010 10:07

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <style type="text/css"> *{margin:0;padding:0;} *{margin:10px;padding:4px;} table { table-layout:fixed; font-family:arial; font-size:14px; } th { text-align:left; color:#ffffff; background-color:#fc1921; } td { font-size:11px; background-color:#dddddd; } colgroup { text-align:right; width:100px; } </style> <title> Bestyrelse </title> </head> <body> <table border="0"> <caption></caption> <colgroup span="4"></colgroup> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Fornavn</th> <th>Efternavn</th> <th>e-mail</th> </tr> </thead> </tbody> <tr> <td>Formand</td> <td>Mia</td> <td>Serup</td> <td>mse@ats.dk</td> -1-


C:\Documents and Settings\Bent\Skrivebord\Projekt\bestyrelse.html

9. december 2010 10:07

</tr> <tr> <td>Kasser</td> <td>Gitte</td> <td>Lundum</td> <td>glu@ats.dk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kim</td> <td>Høgh</td> <td>kho@ats.dk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bent</td> <td>Nielsen</td> <td>bni@ats.dk</td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>

-2-


C:\Documents and Settings\Bent\Skrivebord\Projekt\Vedtaegter.html

9. december 2010 10:06

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <style type="text/css"> *{margin:0;padding:0;} *{margin:0px;padding:0px;} body { line-height:14,3px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: #000; margin: 10px; padding: 1px; background-color: #fff; } h3 { margin-top:10px; margin-bottom:10px; font-size: 13px; font-weight: normal; color: #000; padding: 0px; background-color: #fff; } ul { list-style-type:none; margin:0px; padding:0px; } ol { list-style-type:none; margin:0px; padding:px; } li { list-style-type:none; margin:0px; padding:0px; } #langtekst { white-space:nowrap; margin-left: 15px; } </style>

-1-


C:\Documents and Settings\Bent\Skrivebord\Projekt\Vedtaegter.html

9. december 2010 10:06

<title>Vedtaegter</title> </head> <body> <h3>§1 Navn hjemsted og formål</h3> <ul> <li>1. Foreningens navn er Kunstforeningen Tangen.</li> <li>2. Hjemsted: Tangen 8, 8200 Århus N</li> <li>3. Foreningens formål er:</li> <ol> <li> a) at afholde udstillinger på arbejdspladsen samt arrangere film, foredrag, besøg hos kunstnere og kunstudstillinger </li> <li> b) at indkøbe kunstgenstande til bortlodning blandt foreningens medlemmer ved en årlig lodtrækning.<li> <ol> </ul> <h3>§2 Medlemskab</h3> <ul> <li>1. Alle der er ansat kan optages som medlem.</li> <li>2. Indmeldelse sker til foreningens kasserer.</li> <li>3. Udmeldelse skal ske skriftligt via brev eller mail til foreningens kasserer.</li> <li>4. Går en medarbejder på efterløn eller pension kan den pågældende bevare sit medlemskab.</li> <li>5. Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling. For at kunne deltage i den først forekommende lodtrækning, skal der være betalt kontingent for mindst 12 måneder. Kontingentet indbetales ved automatisk løntræk. For de medlemmer, hvor det ikke er muligt, at foretage automatisk løntræk, skal medlemmet selv sikre automatisk overførsel via bank eller lignende hver måned. Alternativt skal hele årets kontingent indbetales inden udgangen af 1. kvartal samme år.</li> <li>6. Ved udmeldelse af foreningen har medlemmerne intet krav på foreningens midler/værdier.</li> </ul> <h3>§3 Udlodning:</h3> <ul> <li>1. Udlodningen finder sted umiddelbart i forlængelse af den årlige generalforsamling. Hvert af foreningens medlemmer deltager i den årlige lodtrækning efter følgende regler: Hvert medlem deltager med et antal lodder, der svarer til det antal år, den pågældende har været medlem, dog nulstilles medlemmet efter udtrækning. Der kan kun vindes én gevinst pr. medlem om året. Et medlem, der ikke ønsker at udtage en gevinst, kan bevare sit antal lodder ved næste lodtrækning. De medlemmer, hvis navne udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de er udtrukket. Medlemmer kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved den årlige lodtrækning om kunstværker. </ul> <h3>§4 Bestyrelse</h3> <ul> <li>1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. På hvert års ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant og en revisor til bestyrelsen.</li> <li>2. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer – incl. formanden - er til stede. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens forhandlinger.</li> <li>3. Bestyrelsen varetager foreningens opgaver herunder indkøb af kunstgenstande. </ul> <h3>§5 Generalforsamling:</h3> -2-


C:\Documents and Settings\Bent\Skrivebord\Projekt\Vedtaegter.html

9. december 2010 10:06

<ul> <li>Generalforsamlingen der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af januar måned.</li> <li>Generalforsamlingen varsles altid senest 14 dage forud ved opslag på intranet samt opslag i afdelingerne.</li> <li>1.Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:</li> <ol> <li> 1.Valg af dirigent</li> <li> 2.Formandens beretning</li> <li> 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fremlæggelse af budget.</li> <li> 4.Indkomne forslag</li> <li> 5.Fastsættelse af kontingent</li> <li> 6.Valg</li> <li> 7.Eventuelt</li> </ol> <li>2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indleveret via brev eller mail til bestyrelsen senest en uge før den ordinære generalforsamling.<br /> Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning på generalforsamlingen.</li> <li>3. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal</li> <li>4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom.</li> </ul> <ul> <h3> §6 Tegningsret og regnskabsår</h3> <li>1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.</li> <li>2. Kassereren har alene beføjelse til at disponerer over klubbens driftskonto og opsparingskonto.</li> <li>3. Regnskabet følger kalenderåret</li> </ul> <ul> <h3> §7 Foreningens opløsning:</h3> <li>1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt specielt til dette formål.</li> <li>2. Vedtagelse af forslaget om opløsning af foreningen kræver, at ¾ af de på mødet stemmeberettigede medlemmer stemmer for.</li> <li>3. Ved foreningens opløsning tilbageføres indestående midler til aktivitetsforeningen og indkøbt kunst bortloddes blandt medlemmerne.</li> </ul> </body> </html>

-3-

Projektrapport Kunstforeningen Tangen  

Rapport fra Multimedie og interaktionsdesign kursus, lavet af Mia, Gitte, Kim og Bent

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you