Page 1

Around The World in 24 Days with KILROY

Rapport


Rapport Around The World in 24 Days with KILROY Projektgruppe: Ménage à Trois Projektdeltagere: Christine Poulsen Louise Hjelmsmark Kirsten Lynge Trefeldt Udgivet: december 2010

2


Indeks

4. Kapitel - Vurdering og strategivalg 1. Kapitel 4.1 Mission, vision og værdier 1.1 Indledning 4 1.2 Problemfelt 7 5. Kapitel - Kommunikation og planlægning 1.3 Metodeafsnit 7 5.1 Kampagne 1.4 Teoriafsnit/teorikritiv 7 5.2 Konceptbeskrivelse og forløb 5.3 Kommunikationsplan 2. Kapitel - Projektets organisering 2.1 Projektets forløb 8 6. Kapitel - Designmanual 2.2 Udviklingsmetode og projekt- 6.1 Logo og tagline styringsværktøjer 8 6.2 Farver og typografi 6.3 Kombination af logo, symbol og logotype 3. Kapitel - Research og analyse 6.4 Supergrafisk effekt Organisation 6.5 Banner 3.1 Organisationsdiagram 10 6.6 Annonce/t-shirt/flyer 3.2 Scheins kulturanalyse 11 6.7 Koncept til iPhone-applikation 3.3 Økonomisk analyse 12 3.4 SWOT/TOWS 12 7. Kapitel - Interaktionsudvikling Konkurrencesituation 3.5 Porters Five Forces Porteføljeanalyse 3.6 Produkter 3.7 Bostonmatricen 3.8 PLC-kurven Markedsføringsstrategi 3.9 Segmentering 3.10 Målgruppevalg 3.11 Positionering

14 16 16 17 18 18 18

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Navigationsdiagram Skitser for udformning af sider Boksstrukturdiagrammer Dynamiske elementer Uddrag af dokumenter Indtastningskrav

19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 28 30 32 33 34 34 34

8. Kapitel - Projektets resultat 8.1 Perspektivering af projektets resultat

35

Litteraturliste og kildehenvisninger

36

Bilag i papirform A Samarbejdsaftale B Rolle-arbejdsfordeling C Projekttidsplan/Gantkort D Budget for udarb. af prototype og kampagne E Kampagnemateriale i farveprint

Bilag - elektronisk CD/DVD med den samlede rapport

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

3


Kapitel 1

Indledning

1.1 Indledning Branchen Tal fra rejsebranchen viser, at 2009 har været det værste år for branchen i mange år. Bureauernes omsætning faldt med 10,1% til 20.653 milliarder DKK. Alligevel går rejsebranchen ud af 2009 med et overskud på 244 mio DKK, hvilket er flottere end perioden 1998 – 2004. I blandt de 8 rejsebureauer der i 2009 kunne vise tocifrede millionoverskud sås MyTravel på en 1. plads, Star Tour på en 2. plads og på 3. pladsen lå Bravo Tour. I den dårlige ende blev der fundet 53 ud af 181 rejsebureauer med en så svag økonomi, at de nu er klassificeret som konkurstruede. Dog viser analysen, som Dansk Brancheanalyse ApS har udarbejdet, at rejsebranchen alt i alt har klaret krisen godt. Kilroy En af rejsebranchens fremgangsrige bureauer er Kilroy, der har valgt en nichestrategisk positioneringsplatform med blikket rettet mod unge og studerende. Kilroy specialiserer sig i skræddersyede produkter og tjenesteydelser til målgruppen. Blandt andet tilbyder bureauet backpacking og specielle oplevelser for unge, studerende og andre eventyrlystne rejsende. Som noget helt unikt kan Kilroy tilbyde målgruppen

4

en speciel ungdoms- og studenterbillet, som modsvarer kravet fra et helt specielt segment af studenter og unge mennesker, der ofte rejser i længere tid. Kravene er overkommelige priser og en høj grad af fleksibilitet. Nøgletal Det ses af Kilroys finansielle status for 2009, at rejseselskabet har haft en fremgang fra 2008. Moderselskabet KILROY International A/S’ netresultat i 2009 blev på 16.2 millioner danske kroner sammenlignet med 13.1 million danske kroner i 2008. Virksomhedens likviditet ligger i 2009 på 114.6 mod 108.6 året før. Kilroy-gruppen, som består af Jysk rejsebureau, Kilroy Travels, Kilroy Education, Kilroy Group Travel, Team Benns og Australiatour afsluttede 2009 med et overskud før skat på 22 millioner kroner. Se Kilroy-organisationens opbygning i organisationsdiagrammet under kapitel 3. Investeringer Kilroy investerer i forretninger, der giver vækst og udvikling - specielt IT har en høj prioritet. I slutningen af 2009 besluttede ledelsen at upgradere kilroys itsystemer. Samme år har virksomheden måttet nedskrive 1.5 millioner kroner på værdiansættelse af it. En stor del af Kilroys it-udgifter er allokeret til forbed-

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


KILROY tilstræber at hjælpe unge og studerende med at udforske livet gennem rejser og uddannelse. “Uanset om målet er en jordomrejse eller uddannelse i udlandet, er vores mål at opfylde dine drømme”.

ring og udvikling af deres website. Her er blandt andet online-forretningen voksende.

ne, der har til formål at ramme bredt nationalt, og som ultimativt forventes at resultere i en profitmaksimering for virksomheden.

Menneskelige ressourcer Som et led i bestræbelserne på at imødegå finanskrisen har virksomheden valgt at reducere arbejdsstyrken fra 304 i 2008 til 280 i 2009. Konsulentassistance fra projektgruppen Ménage à Trois Som multimediedesignere har Kilroy givet os til opgave at udarbejde en løsning til en markedsføringskampagne, der udover et website med e-shop også omfatter en mobilapplikation og en julekalender, der både fortæller en god historie og samtidig markedsfører virksomheden. Kravet til vores løsning er også, at denne indeholder en integration af de sociale medier, samt en innovativ udnyttelse af de digitale medier. Ved hjælp af diverse analyseværktøjer gennemgår vi derfor på de efterfølgende sider Kilroys interne og eksterne situation for at kunne spore os ind på et perfekt parameter-mix tilpasset Kilroys website, markedssituation og målgruppe. Arbejdet vil danne baggrund for den ønskede markedsføringskampag-

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

5


Hvordan fremmer vi salget for Kilroy? Hvordan kan vi gennem en digital julekalender skabe et større salg for Kilroy?

6

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 1

1.2 Problemfelt Problemformulering Hvordan fremmer vi salget for Kilroy? Problemafgrænsning Hvordan kan vi gennem en digital julekalender skabe et større salg for Kilroy?

1.3 Metodeafsnit Som det fremgår af rapportens indeks har vi struktureret rapporten på følgende måde: Kapitel 1 omhandler problemfeltet samt metodeafsnit, teori og teorikritik. I kapitel 2 indleder vi med en kort redegørelse over projektets organisering og forløb, herunder hvilken udviklingsmetode vi har kørt projektet efter, samt hvilke projektstyringsværktøjer vi har anvendt for at styre processen. I Kapitel 3 analyserer vi organisationen Kilroy Travel International A/S fra A-Z under de respektive overskrifter, som omfatter alt fra kultuanalyse, økonomisk analyse, situationsanalyse, koncernens konkurrencesituation, produktanalyse og markedsføringsstrategi, hvorefter vi formulerer koncernens mission, vision og værdier. Under kapitel 5 vil vi med baggrund i organisationens aktuelle status planlægge og udarbejde en markedsføringskampagne, der vil være tilpasset koncernen, deres produkter og målgruppe(r). Vi gennemgår kort

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

konceptet, som igen udmunder i en konkret kommunikationsplan for kampagnen. Kampagnematerialet bliver gennemgået og visualiseret i Designmanualen under kapitel 6, hvor vi også gennemgår konceptet for en iPhone-applikation, som supplerer det øvrige kampagneindhold. Den interaktive del af kampagnen som omfatter et website med dynamiske elementer, gør vi rede for under kapitel 7, hvor vi præsenterer navigationsdiagram, layoutskitser og boksstrukturdiagrammer mm. Tilslut vil vi i kapitel 8 give en perspektivering af projektets resultat. Litteraturliste og kildehenvisninger kan ses bagerst i rapporten.

1.4 Teori Porter og Boston

Teorikritik Porters Five Forces (generiske strategier), Bostonmatricen og PLC-kurven er alle modeller og teorier, som understøtter de benyttede strategier. Strategierne skal behandles som futuriske mulige situationer og ikke fastlåste sikkerheder. Da Porter og Boston er accepterede strategier, skal deres holdbarhed betragtes med en hvis accept. http://danskbrancheanalyse.dk/default.asp?pid=76 http://www.kilroy.dk/front.htm http://www.kilroy.dk/Om+KILROY/Om+KILROY/annual_reports. htm

7


Projektgruppens fokus har været rettet mod kreative løsningsforslag til gavn for målgruppen. Fra projektets start har der været stor idérigdom og en hurtig beslutning om, hvilke mål projektgruppen skulle arbejde hen imod for at løse projektopgaven.

Kapitel 2

Projektets organisering og forløb 2.1 Projektets forløb Arbejdsopgaverne er blevet uddelegeret til projektdeltagerne efter deres eget ønske, for dermed at opnå større arbejdslyst og motivation. Vi har ikke foretaget en kompetencevurdering, men har i stedet valgt hver især, at komme ind over uprøvede/ prøvede arbejdsområder og har sparet med hinanden undervejs for derigennem at styrke vores kompetencekompleksitet. Med udgangspunkt i den ugentlige projektoversigt har hver projektdeltager budt ind på en ønsket opgave. Projektgruppens fokus har været rettet mod kreative løsningsforslag til gavn for målgruppen. Fra projektets start har der været stor idérigdom og en hurtig beslutning om, hvilke mål projektgruppen skulle arbejde hen imod for at løse projektopgaven.

faldsmodellen), hvor projektet kører i faser, som afsluttes en efter en. Projektstyringen har taget udgangspunkt i det udarbejdede Gantkort. Til understøttelse af Gantkortet og med fokus på kommunikation, har der dagligt været briefinger om projektets status og fremdrift. Projektet er blevet opdateret dagligt via en tjekliste delt op i fagområder med underliggende arbejdsopgaver. Tjeklisten omfatter endvidere arbejdsfordelingen mellem projektdeltagerne. Tjeklisten er dagligt blevet gennemgået og krydset af i takt med en opgaves afslutning. Projektdeltagerne har herudover ugentligt modtaget en oversigt over ugens opgaver fordelt på dage med angivelse af opgavestart og deadline for hver opgave.

Projektdeltagerne har givet hinanden kontante tilbagemeldinger på en opgaves udførelse enten i form af kritiske spørgsmål eller positiv feedback.

2.2 Udviklingsmetode og projektstyringsværktøjer Projektmodel Projektmodellen som Ménage à Trois-teamet har arbejdet efter, er den sekventielle model (Vand-

8

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: MĂŠnage Ă Trois 2. semester

9


Det ses af Kilroys finansielle status for 2009, at rejseselskabet har haft en fremgang fra 2008. Moderselskabet KILROY International A/S’ netresultat i 2009 blev på 16.2 millioner danske kroner sammenlignet med 13.1 million danske kroner i 2008.

Kapitel 3 Research og analyse

Organisation 3.1

10

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Organisationen

3.2 Scheins kulturanalyse

KILROY Travels International A/S har hovedsæde i København. Koncernen sælger flyrejser til unge under 26 år og studerende under 33 år. Virksomheden har baggrund i bl.a. DIS i Danmark og andre nordiske studenterorganisationers rejseformidling for unge i årene efter 2. Verdenskrig. Organisationerne grundlagde i 1951 SSTS (Scandinavian Student Travel Service), der i 1987 omdannedes til et aktieselskab med den finske studenterorganisation HYY som hovedaktionær; i 1991 skiftede SSTS navn til KILROY travels International A/S.

Med udgangspunkt i Scheins kulturanalyse vil vi dele koncernen op i 3 kulturniveauer:

Udover 5 datterselskaber i Danmark har koncernen datterselskaber i Norge, Sverige, Finland, Holland, og Spanien. Som det fremgår af organisationsdiagrammet, er koncernen organiseret efter den divisionaliserede form. Ledelsesansvaret er decentraliseret til de forskellige datterselskaber. Koncernen har horisontal arbejdsdeling, og organisationen er opdelt efter linie- og stabsprincippet. Fra øverste niveau (koncernledelsen) til nederste niveau i koncernen ligger styringen med et kontrolspænd på 4.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

Artefakter: Fysiske udtryk Kilroys umiddelbart synlige udtryk i form af logo, website, billedstil, t-shirts mm. giver indtryk af en organisation, der har en afslappet og ung stil. Sprog Den sproglige udtryksform på Kilroys website er i lighed med de fysiske udtryk umiddelbar, afslappet og taler til den unge målgruppe. Man anvender slogans, der rammer de forestillinger og ønsker, som unge mennesker i tyverne som regel har. Historier I organisationens historie er der en legendarisk fortælling om Kilroy, en ung havnearbejder, der dagligt blev beskyldt af sin arbejdsleder for at dagdrømme og ikke lave sit arbejde. En dag mærkede han alle de kasser, som han læssede i havnen med teksten: Kilroy was here. Når arbejdslederen fremover igen generede ham, smilede han og tænkte på alle de kasser rundt omkring i verdenens havne, der bar hans skrift. Moralen er, at der er mere en én måde at krydse grænser og bryde barrierer på.

11


En stor del af Kilroys it-udgifter er allokeret til forbedring og udvikling af deres website. Her er blandt andet onlineforretningen voksende.

Kapitel 3 Research og analyse

Organisation

12

Værdier Ud fra en jobbeskrivelse kan det konkretiseres, at medarbejderne skal være konkurrencemennesker, målrettede, ansvarsbevidste og kunne gøre rede for deres eget salg i form af salgsbudgetter. Man ønsker også, at medarbejderen er resultatorienteret. Det fremgår endvidere, at arbejdsmiljøet er ungt, energisk, uformelt og til tider hektisk. Samtidig oplyses det, at teamspirit og individualisme er nøgleord. Koncernen tilbyder medarbejderne bonus samt pensionsordning. Alle de nævnte medarbejderkriterier, fortæller om Kilroys’ værdier.

en klar orientering mod virksomhedens opgave og specielt mod det økonomiske resultat. Samtidig aner man, at Kilroy også har High-tech kultur, hvor man blandt andet på websitet går op i at sende de rette signaler til målgruppen med hensyn til at være på forkant med den oplevelsestrend, der i dag generelt er fremherskende i dansk kultur. Samtidig signalerer websitet, at man er på forkant med ny teknik i form af en masse dynamiske elementer og en godt udviklet e-shop.

Grundlæggende antagelser Udfra de værdier Kilroy lægger vægt på i deres jobbeskrivelse, ligger der en lidt stringent undertone. Man får en fornemmelse af et lidt blandet menneskesyn. Samtidig med, at medarbejderen skal kunne vise økonomiske resultater og tage personligt ejerskab over sine opgaver, vil man samtidig gerne give indtryk af, at man giver rum for individualisme. Det leder tankerne hen på mekanistisk menneskesyn krydret med lidt belønning i form af bonus, og pensionsordninger mm. Som udgangspunkt ser det ud til, at Kilroys værdier skabes gennem produktivitet og resultater.

Nøgletal Det ses af Kilroys finansielle status for 2009, at rejseselskabet har haft en fremgang fra 2008. Moderselskabet KILROY International A/S’ netresultat i 2009 blev på 16.2 millioner danske kroner sammenlignet med 13.1 million danske kroner i 2008. Virksomhedens likviditet ligger i 2009 på 114.6 mod 108.6 året før. Kilroy-gruppen, som består af jysk rejsebureau, Kilroy travels, Kilroy education, Kilroy group travel, Team Benns og Australiatour afsluttede 2009 med et overskud før skat på 22 millioner kroner.

Som organisationsform ses fagbureaukrati, som ofte anvendes i organisationer, hvor opgavearten er kompleks. Kulturtypen er det styrende misil, hvor der er

Kilde:

3.3 Økonomisk analyse

http://www.kilroy.dk/Om+KILROY/Om+KILROY/annual_ reports.htm Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Strategi Vi har valgt at bruge mini-maxi strategi. Dette valg har vi taget på baggrund af, at Kilroy faktisk har et udmærket omdømme. Derfor synes vi, at organisationens største brist er deres webdesign, da det virker uoverskueligt at se på for brugeren. Herudover rækker vi ud efter nye konsumenter, i den eksisterende primære målgruppe. Det gør vi ved at lave en julekalender, som målgruppen kan sende klip ind til fra deres oplevelser med Kilroy Travel. På det grundlag skaber vi en film af de bedste filmklip. Herigennem skaber vi merværdi for den del af målgruppen, der har indsendt filmklip. Samtidig giver vi andre mulige konsumenter et indtryk af, hvad en Kilroyoplevelse er.

3.4 SWOT/TOWS

Muligheder Det vil være oplagt for Kilroy at ekspandere på det internationale marked ved at udvide deres destinationsrepertoire for at ramme en bredere målgruppe og opnå en større markedsandel. Trusler Da andre selskaber, såsom KIWI Travel, sælger samme produkt, på et langt større marked, kan det

Internt

S1: Gode til at holde på kunder S2: Stærkt navn og godt rygte S3: Nogenlunde stabil økonomi S4: Stor markedsandel S5: Sælger et godt produkt

W1: W2: W3:

Eksternt

Eksternt

O1: Udvide deres destinationsantal O2: Forøge markedsandelen

T1: T2: T3:

Styrker

Styrker Kilroy har et godt ry, primært i Skandinavien, hvor de optager en stor markedsandel, men de holder også et jævn godt ry omkring i Europa. Deres økonomi har holdt sig stabil og skabt profit, selv under økonomikrisen. Det brander Kilroy som en pålidelig og stabil virksomhed. Svagheder Organisationen er afhængig af at samarbejde med forskellige transportselskaber, hotelbranchen og ambassader. Hvis en af disse eksterne samarbejdspartnere krakker, vil det også ramme Kilroys produkt. En anden svaghed hos Kilroy er, at deres produkt ikke er en livsnødvendighed. Dette kan resultere i, at deres målgruppe er ustabil og svær at holde på.

Internt

Muligheder

Svagheder Økonomikrisen (nedgang over de sidste år) Et forvirrende website En midlertidig og ustabil konsumentgruppe

Trusler Andre rejseselskaber, der udbyder samme produkt til en billigere pris. Ustabilt marked Finanskriser

have indflydelse på Kilroys muligheder for at trænge ind på den del af det internationale marked. Rejsebranchen er truet af terrorisme, som ikke bare er en negativ faktor, når det sker, men også et element der skaber uro og frygt hos målgruppen. Siden crashet i juni 2008 har Kilroy haft en let nedadgående økonomi, hvilket også hører til en af virksomhedens trusselsfaktorer.1 http://www.kilroy.dk/Om+KILROY/Om+KILROY/annual_reports.htm 1

13


I blandt de 8 rejsebureauer der i 2009 kunne vise tocifrede millionoverskud sås MyTravel på en 1. plads, Star Tour på en 2. plads og på 3. pladsen lå Bravo Tour. I den dårlige ende blev der fundet 53 ud af 181 rejsebureauer med en så svag økonomi, at de nu er klassificeret som konkurstruede.

Truslen fra nye udbydere “invadører”

Konkurrencesituationen i branchen Leverandørernes forhandlingsstyrke

Købernes forhandlingsstyrke

Rivalisering blandt de eksisterende firmaer

Konkurrence fra substituerende produkter

Porter’s Five Forces - model for konkurrencestruktur

14

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 3 Research og analyse

Konkurrencesituationen

3.5 Porters Five Forces Konkurrencesituationen i branhcen Som omtalt i rapportens indledning viser tal fra rejsebranchen, at branchen har været stærkt påvirket af finanskrisen. Afledt heraf er 53 ud af 181 rejsebureauer klassificerede som konkurstruede på grund af en svag økonomi. My Travel, Star Tour og Bravo Tour er 3 ud af 8 rejsebureauer - her iblandt Kilroy, der trods finanskrisen kan vise tocifrede millionoverskud. Kilroy er kommet gennem den økonomiske deroute med et overskud før skat på 22 millioner kroner. Købernes forhandlingsstyrke En af årsagerne til, at kilroy er kommet pænt ud af den økonomiske krise kan blandt tillægges det faktum, at man henvender sig til en målgruppe, hvor prisen er en afgørende faktor. Oplevelsesrejser til overkommelige priser er netop en del af Kilroys’ nichestrategi. Konkurrence fra substituerende produkter Konkurrencen i rejsebranchen er stor både indenfor kategorien af klassificerede rejsebureauer, men også fra transportvirksomheder, der kan udbyde substituerende produkter. Her tænkes blandt andet på DSB, der også henvender sig til backpackers og oplevelseshungrende unge mennesker. Da Kilroy i Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

høj grad er førende indenfor innovation af nye rejsekombinationsprodukter til den unge målgruppe, ses truslen fra de substituerende produkter, som værende i lavrisikogruppen. Kilroy er også et rejsebureau, der teknologisk er fremme i skoene og forstår at møde ungdommen gennem deres egne medier og virkemidler, hvilket gør det sværere for udbydere af substituerende produkter at indtage en førerposition. Leverandørernes forhandlingsstyrke Da Kilroy satser meget på it-området, og en stor del af deres indtjening kommer ind via e-shoppen, vil denne del af koncernen have en stor sårbarhedsgrad. Det kunne eksempelvis være forsinkelse på levering af softwareprodukter, høje priser på disse eller manglende service, der kunne have indflydelse på en fornuftig forretningsgang. Truslen fra nye udbydere Adgangsbarriererne i rejsebranchen vil vi klassificere til middel. Dog skal det i Kilroys’ tilfælde nævnes, at koncernen har et stærkt brand og har indtaget en nicheposition på markedet, der gør det svært for andre udbydere at konkurrere på netop deres del af markedet. Samtidig er Kilroy meget professionelle og ambitiøse omkring deres brug af internettet. Resultatet er en stærkt voksende online-forretning. Det er også denne del af forretningen, man planlægger at satse meget på fremover. En stor del af Kilroys’ it-udgifter er allokeret til forbedring og udvikling af deres website.

15


Markedsvækst

20

15

10

Bostonmatricen

Stjerne

5

0

2

Malkeko 3

3.6 Produkter Kilroy specialiserer sig i skræddersyede produkter og tjenesteydelser til målgruppen. Blandt andet tilbyder bureauet backpacking og specielle oplevelser for unge, studerende og andre eventyrlystne rejsende. Som noget helt unikt kan Kilroy tilbyde målgruppen en speciel ungdoms- og studenterbillet, som modsvarer kravet fra et helt specielt segment af studenter og unge mennesker, der ofte rejser i længere tid. Kravene er overkommelige priser og en høj grad af fleksibilitet. Ménage à Trois har valgt at fokusere på ét enkelt produkt i Kilroys store produktportefølje, som vi vil analysere nærmere. Vi kigger på Kilroys tilbud til målgruppen om en rejse jorden rundt fra 9.820 kr.

3.7 Bostonmatricen I december måned tilbyder Kilroy et nyt produkt - en rejse jorden rundt. Målgruppen kan selv designe deres jordomrejse. Den billigste jorden rundt pakke er på godt 10 uger og koster fra 10-12.000 kr. I Bostonmatricen ligger placeringen af produktet under spørgsmålstegn, der kendetegner nye produkter, som introduceres på markedet. Produktet har en lav markedsandel og ligger på et højvækstmarked. Hvorvidt produktet har potentiale til at rykke frem

16

1

Spørgsmålstegn Produkt: “Jorden rundt “

Hund 4

Relativ markedsandel

i feltet og overtage positionen som en stjerne, må tiden vise. Kilroy skal i forbindelse med det nye produkt fokusere på handlingsparametre som pris og promotion. Det kræver en særlig promotionindsats, såfremt målgruppen skal blive opmærksom på det nye produkt. Vi vil anbefale Kilroy at markedsføre produktet i flere medier end blot på deres hjemmeside.

3.8 PLC-kurven Kilroys nye produkt “Jorden rundt” vil i sin tid på markedet gennemleve alle fire faser i PLC-kurven. Da vores målgruppe ikke hører til i den indkomsttunge del af befolkningen, forventer vi, at produktet vil få en rimelig lang introduktionsperiode, inden målgruppen begynder at reagere. Såfremt produktet klarer distancen i introduktionsfasen, vil det fra status som spørgsmålstegn gå videre tll stjerne, senere vil det være en gammel nyhed med en stor markedsandel for til sidst at komme ind i nedgangsfasen, hvorefter det bliver udfaset og afløst af nye produkter. Med det store fokus på produktudvikling, som vi ved Kilroy har, vil produktet gennemleve de fire faser inden for et år.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 3 Research og analyse

Porteføljeanalyse

Salg (stk.)

Kombination af PLC og Bostonmodellen

Produkt: “Jorden rundt “ Spørgsmålstegn Stor vækst Lille markedsandel

Stjerne Stor vækst Stor markedsandel

Malkeko Lav vækst Stor markedsandel

Hund Lav vækst Lille markedsandel

Tid Introduktion

Vækst

Modenhed

Nedgang

Kilder http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_ fritid/Turisme_og_fritid/Ferie_og_turisme/KILROY_ travels_International_AS

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

17


Kilroy specialiserer sig i skræddersyede produkter og tjenesteydelser til målgruppen. Blandt andet tilbyder bureauet backpacking og specielle oplevelser for unge, studerende og andre eventyrlystne rejsende.

Kapitel 3 Research og analyse

Markedsføringsstrategi

3.9 Segmentering Fastlæggelse af konsumentenheder Kilroys primære målgruppe er unge mennesker og studerende mellem 18-26 år, den sekundære målgruppe er op til 33 år. Det er mennesker, som gerne vil ud og opleve verden, enten på egen hånd eller i en gruppe. Hvadenten det er kombineret med studier i udlandet, eller om det er ren oplevelsesrejse. Markedet Der er ikke mange udbydere på markedet, og de som er der, er veletablerede og anerkendte. På grund af den specielle rejseform, hvor man kan sammensætte sine rejser, som man lyster, er mulighederne mange. Dette appellerer til vores målgruppe. Det er en meget populær måde at rejse og få set verdenen på.

3.10 Målgruppevalg Målgruppen består af unge og studerende, som enten bare vil ud og opleve verdenen, eller som tager af sted for at studere i udlandet. Det er også Flashpackeren, som er den nye form for rejsende, hvor teknologien er medbragt på turen. Flashpackeren holder sig hele tiden opdateret mht. nyheder og andre nyttige informationer via smartphones, laptops og lignende. Denne måde at rejse på er eksponentielt voksende.

18

Målgruppestrategi Vi har valgt at bygge konceptet op med One-to-One marketing. På denne måde kan vi tilbyde kunderne individuelle og unikke produkter.

3.11 Positionering Vurdering af mulige positioner, som Kilroy kan differentiere sig på: Image: pålideligt og ungdommeligt Produkter: stort udvalg af destinationer og kombinationer Personale - med erfaring. Hvad kan Kilroy, som konkurrenterne ikke kan? Hvad kan Kilroy gøre bedre end konkurrenterne? Da Kilroy er veletableret på markedet og er det mest kendte rejsebrand inden for det unge segment, har Kilroy helt klart sine fordele frem for sine konkurrenter som f.eks. Jysk rejsebureau1 og Travel Alott 2. Derfor er det vigtigt at gøre kunderne opmærksom på, at Kilroy har det bedste udvalg og den største ekspertise inden for denne genre rejser. Kilroy har med sine mange års erfaring formået at skabe et pålideligt image, derfor har vi valgt vores positione-

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 6

Brancheanalyse

Kapitel 4 Vurdering og strategivalg

Mission, vision og værdier

ring ud fra dette. En sidste vigtig del, som Kilroy kan differentiere sig på, er personalet, som besidder en stor viden inden for netop denne rejsegenre. Fastlæggelse af positioneringsplatform Vi har valgt positioneringsplatformen USP - Unique Selling Proposition. Kilroy er et unikt koncept, med 2 afdelinger i Danmark, en i København og en i Odense. Her specialiseres der i at finde de bedste tilbud til konsumenterne, for herefter at skræddersy dem til den enkelte konsument. Derfor lyder det passende slogan også således: ”We make dreams come true”. Det er vigtigt at klargøre overfor målgruppen, at Kilroy er kvalitetsbevidste, samt besidder mest erfaring med denne type rejser og kan give kvalificerede råd og vejledning, så kunden får opfyldt sine rejseønsker.

4.1 Mission, vision og værdier Mission “KILROY tilstræber at hjælpe unge og studerende med at udforske livet gennem rejser og uddannelse. Uanset om målet er en jordomrejse eller uddannelse i udlandet, er vores mål at opfylde dine drømme.”3

rejse for personlig udvikling eller studie. Desuden er ønsket at skabe en rentabel og bæredygtig forretning gennem markedsledere i de områder, hvor de opererer. Værdier Ud fra en jobbeskrivelse kan det konkretiseres, at medarbejderne skal være konkurrencemennesker, målrettede, ansvarsbevidste og kunne gøre rede for deres eget salg i form af salgsbudgetter. Man ønsker også, at medarbejderen er resultatorienteret. Det fremgår endvidere, at arbejdsmiljøet er ungt, energisk, uformelt og til tider hektisk. Samtidig oplyses det, at teamspirit og individualisme er nøgleord. Koncernen tilbyder medarbejderne bonus samt pensionsordning. Alle de nævnte medarbejderkriterier, fortæller om Kilroys’ værdier.

http://www.jysk-rejsebureau.dk/ http://www.alott.dk/ 3 http://www.kilroy.dk/ 1 2

Vision Visionen bag Kilroy, har siden 1987, været at være primærvalg af rejsebureau for unge, der ønsker at Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

19


Kampagnen “Around The World in 24 Days” er et tibud fra Kilroy til målgruppen om at tage med på en fiktiv/visuel jordomrejse de første 24 dage i december måned. Målgruppen bidrager aktivt med indholdet til en digital julekalender.

Kapitel 5 Kommunikation og planlægning

Kampagne

5.1 Kampagne I samarbejde med Kilroy har projektgruppen Ménage à Trois planlagt at udarbejde en markedsføringskampagne, der har til hensigt at få fat i en bredere del af målgruppen, samt brande Kilroy i den øvrige befolknings bevidsthed. I Kampagnen indgår en Designmanual, der skal understøtte kampagnen visuelt i form af nye farver, typgrafi og grafiske effekter mm. Den visuelle identitet er inspireret af Hipsterstilen, som vi synes passer godt til den unge målgruppe, Kilroy har valgt at henvende sig til. Som supplement til den elektroniske julekalender, udarbejder vi en iPhone-applikation efter nøjagtigt samme koncept som julekalenderen. Dermed giver vi målgruppen mulighed for at anvende en ekstra digital flade i forbindelse med julekonkurrencen. For at få en effektfuld respons fra målgruppen vil vi integrere kampagnen med de sociale medier i form af en Landingpage på Facebook.

er at skabe merværdi for målgruppen igennem en elektronisk julekalender på Kilroys website. Vi vil inddrage målgruppen interaktivt ved at opfordre dem til at bidrage til indholdet i kalenderen. I praksis går konceptet ud på, at målgruppen sender filmoptagelser fra deres rejser ind til Kilroy. Derefter sætter vi klippene sammen, alt efter hvilke lande og byer det drejer sig om, og laver en film på et par minutter. De indsendte film danner baggrunden for indholdet i vores julekalender. Bag hver elektronisk låge i hele december måned gemmer der sig udvalgte film leveret af målgruppen selv. Blandt de indsendte filmklip fra målgruppen udtrækker Kilroy i slutningen af december måned en vinder, som kan glæde sig over at få en gratis rejse for to til en af december måneds 24 rejsemål. Derved skaber vi merværdi for målgruppen, og giver potentielle nye konsumenter muligheden for at få et indtryk af, hvad det betyder for andre at rejse.

5.2 Konceptbeskrivelse Vi har valgt at arbejde med konceptet ”Around The World in 24 Days”. Vi tilbyder målgruppen at tage med os på en fiktiv/visuel jordomrejse de første 24 dage i december måned. Idéen bag vores koncept

20

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kommunikationsplan Hvad skal formidles?

Kilroys Unique Selling Proposition, som er oplevelsesrejser, studierejser og pakkeløsninge i form af skræddersyede studieprogrammer for studerende i udlandet.

Formålet

At hjælpe unge mennesker med at opfylde deres drømme om at komme rundt i verden til en overkommelig pris og på fleksible vilkår.

Målgrupper

Budskaber

Afsender

Medie

Tidspunkt

Unge studerende samt rejse- og eventyrlystne

Rejs og opleve verdenen, mens du stadig er ung. Kilroy giver dig helt unikke oplevelses- og studierejser til steder, der ligger uden for de normale rejsedestinationer.

Kilroy

Website, TV, ungdomsblade, Direct Mail til målgruppen, sociale medier: Facebook, Youtube

10. november til 24. december

Undervisere og uddannelsesinstitutioner

Få inspiration til næste studierejse. Lad Kilroy tage sig af planlægningen.

Kilroy

Website, TV, Direct Mail til målgruppen, sociale medier: Facebook, Youtube

10. november til 24. december

Kapitel 6

Brancheanalyse

5.3 Kommunikationsplan

Hvem er vores målgruppe(r)

Kommentarer:

Primære målgrupper • Unge backpackers • Andre rejse- og eventyrlystne

Sekundære målgrupper • Undervisere • Uddannelsesinstitutioner

(se modellen ovenfor)

Afsender Projektejer/afsender er Kilroy. Formål At skabe oplevelser og rejseeventyr, der er ud over det sædvanlige for unge. At gøre det muligt for unge mennesker at få opfyldt deres ønske om at opleve verdenen, inden det er for sent.

Budskab Budskabet er, at unge skal opleve verdenen, mens de stadig er unge. Samtidig er det også vigtigt, at målgruppen forbinder Kilroy med sjove oplevelser og spændende rejsemål, der ligger uden for de sædvanlige rejsedestinationer. Effekt Effekten forventes at blive et skarpt brand af Kilroy, som et rejsebureau, der formår at skabe innovative ”produkter”, der matcher målgruppens ønsker. Herudover vil det også efterlade et indtryk af, at Kilroy elektronisk er fremme i skoene og forstår at møde målgruppen gennem deres ”egne” medier.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

21


Stilart: Hipster, som er kendetegnet ved blandt andet vintagefarver og genbrug. Hipsters er en subkultur af mænd og kvinder typisk i 20’erne og 30’erne. Deres værdigrundlag er selvstændig tænkning, modkultur og progressiv politik. Interesserne er kunst, indie-rock, kreativitet, intelligens og vittigt drilleri.

Kapitel 6 Designmanual

Logo og tagline

6.1 Logo og tagline

6.2 Farver og typografi

Vi har valgt at bibeholde Kilroys’ eget logo, da koncernen har et meget stærkt brand med netop dette logo.

Farverne er valgt efter den farveskala, som vi tillægger Hipsterstilen. Farverne kan katagoriseres som vintagefarver. Den grønne og den vinrøde farve er beskygget med sort, mens den beigegyldne og lys beige farve er rene farver uden beskygning.

Som tagline har vi valgt: “Around the World in 24 Days” Den valgte tagline/slogan skal understøtte kampagnen i december måned. Vi har anvendt sloganet i iPhoneapplikationen, i julekalenderen på www.kilroy. monline.dk og som en del af forsiden til rapporten.

Vores typografivalg er faldet på Helvetica og Arial, som er sans serif-typer. Da de fleste brugere har installeret Arial-fonten som en standardfont i deres pc-applikationer, har vi valgt at lade fonten være den fremtrædende på vores website. Samme font har vi anvendt i vores øvrige skriftlige materialer og kampagnematerialet. Definition - font: Primær Arial, 10 pkt., linjeafstand 12 pkt. Overskrifter Arial, 14 pkt. bold. Sekundær: Helvetica 10 pkt., linjeafstand 12 pkt. Web font: Arial, 8 px Overskrifter: Arial, 18 px, color: #8d3244 Underover- skrifter: Arial, 8 px bold

22

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


100%

80%

50%

20%

HSB 75, 60, 42 RGB 92, 108, 43 CMYK 58, 37, 83, 16 HEX 5C6C2B

HSB 348, 65, 55 RGB 141, 50, 68 CMYK 37, 77, 50, 17 HEX 8D3244

HSB 9, 50, 87 RGB 223, 185, 112 CMYK 14, 23, 52, 0 HEX DFB970

HSB 46, 21, 96 RGB 246, 234, 194 CMYK 4, 6, 23, 0 HEX F6EARC2

HSB 0, 0, 0 RGB 0, 0, 0 CMYK 86, 85, 79, 100 HEX 000000

Kapitel 6

Farver og typografi

6.3 Kombination af logo, symbol og logotype

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

23


Kilroy - rejsebureauet der gør dine drømme til virkelighed. Tag med Kilroy jorden rundt i 24 dage enten via vores julekalender eller via din iPhone.

Kapitel 6 Designmanual

Supergrafisk effekt

6.4 Supergrafisk effekt Som supergrafisk effekt har vi tegnet et verdenskort og farvelagt det i den farveskala, som vi har valgt for hele projektet og kampagnen for Kilroy. Den supergrafisk effekt indgår som en del af forsiden på rapporten, i vores banner, som kan ses på næste side, som forsiden på vores iPhone-applikation og som visuel fremstilling af vores julekalender på www. kilroy.monline.dk.

24

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Banner

Around The World in 24 Days with Kilroy We make dreams come true - visit us at www.kilroy.dk

6.5 Banner Vi har igen valgt at lade den supergrafiske effekt dominere vores banner, herudover har vi medtaget vores tagline: “Around The World in 24 Days with Kilroy” Den grafiske figur i højre side af banneret skal illustrere en person i målgruppen. De mobile elementer i banneret er både personen i højre side af banneret, samt flyet der følger en buet punktlinje og visualiserer, at rejsen jorden rundt foregår med fly. Placering af banner Banneret foreslås placeret som reklame i DSB-tog samt i busser.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

25


Kampagnemateriale til “Around the World in 24 Days with Kilroy.

Kapitel 6 Designmanual

Annonce | t-shirt | flyer

6.6 Annonce Annoncen er holdt i den udarbejdede farveskala, hvor den beigegyldne farve udgør skriftfarven og baggrundsfarven i toppen, hvilket gør billledet “let” at se på. Menneskesilhouetten symboliserer en rejsende fra målgruppen. Da figuren til dels er transparent, kan man ane jordkloden gennem en del af kroppen. Jordkloden og flyet er sat ind for at vise, at rejserne over hele verdenen foregår med fly. Til sidst har vi sat hjemmesideadresse og slogan ind nederst på annoncen, så målgruppen kan kontakte Kilroy. Annoncen skal placeres i relevante medier som læses af ungdommen.

Around The World in 24 Days with Kilroy We make dreams come true www.kilroy.dk

26

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 6

Around The World in 24 Days with Kilroy

T-shirt Fra vores farvepalette har vi valgt farverne sort, gyldenbeige og lys beige til vores T-shirt. T-shirten er påtrykt slogan i gyldenbeige samt et fly i lys beige. Flyet symboliserer rejser ud i verdenen. Flyer Flyeren er stillet op på samme måde som vores annonce, dog med en sort gradient i baggrunden som toner ud til den gyldenbeige farve i toppen. Den rejsende kvinde er rykket i baggrunden og har fået en lys glød omkring sig. Selve jordkloden er highlightet for at sætte fokus på, at vi reklamerer for rejser jorden rundt. Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

Around The World in 24 Days with Kilroy We make dreams come true www.kilroy.dk

Fonten er Arial og farven er valgt i hvid for at matche den highlightede jordklode. Vores slogan og hjemmesideadresse er oplyst nedest på flyeren.

27


Saturday, June 16

Around The World in 24 Days with KILROY

AT&T 3G

6:17

Som et led i kampagnen for Kilroy kan målgruppen også deltage i julekalenderkonkurrencen via en iPhone-applikation. Applikationen skal ses som et supplement til den digitale julekalender på www.kilroy.monline.dk.

28

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 6 Designmanual

Koncept til iPhone

6.7 iPhone-applikation Som et led i kampagnen for Kilroy har vi udarbejdet et forslag til en iPhone-applikation, der understøtter den elektroniske julekalender på www.kilroy.monline. dk. Konceptet til iPhone-applikationen er fuldt identisk med konceptet for og handlingen i julekalenderen. I designet indgår den supergrafiske effekt, farvekompositionen i kampagnefarveskalaen samt den foreslåede tagline. iPhone-applikationen gør brugeren uafhængig af en pc. Med sin iPhone i hånden kan vedkommende nu også følge Kilroys julekalender og deltage i december måneds julekonkurrence - akkurat som brugerne af websitet kan. Julekonkurrencen er en del af konceptet i forbindelse med den elektroniske julekalender. Der bliver i slutningen af december måned trukket lod om en rejse for to til en af Kilroy udvalgt destination, som først afsløres, når vinderen er fundet. De rejsemål der kan være tale om som vinderdestination, er alle blevet åbenbaret for den del af målgruppen, der har fulgt åbningen af de elektroniske låger enten på www.kilroy.monline.dk eller via den nye iPhone-applikation i december måned.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

iPhone-applikationen kan downloades fra sitet via et link under menuen “Kilroy iPhone-applikation” på sitets forside. Brugerscenarie Når iPhone-applikationen startes vises det indgangsbillede, som ses på modstående side. Ved et klik hvorsomhelst på verdenskortet går brugeren videre til en menuoversigt med følgende valgmuligheder: Om julekalenderen, Julekalender - som er visualiseret af vores supergrafiske effekt - verdenskortet. Herefter klikkes der ind på dagens “låge”. Bag lågen vises et favoritrejsemål indsendt af målgruppen selv. Næste ikon navigerer brugeren hen til en kort orientering om, hvordan vedkommende kan deltage i konkurrencen. Det sidste ikon i navigationsmenuen fører til brugerens egen mailoversigt med mulighed for at connecte til Facebook. Kilroys logo vil under hvert billede have navigationsmulighed til forsiden af applikationen. Hver dag i december måned vil der være mulighed for at køre musen rundt på verdenskortet for at finde de forskellige rejsemål, hvoraf ét af dem er vinderdestinationen. Der vil kun være en klikmulighed pr. dag nemlig dagens “låge/destination”. iPhone-applikationen kan afprøves på: http://d22013. monline.dk/Kilroy//iphone.php

29


Der er valgt en forenkling af Kilroys’ eksisterende website. I globalmenuen ses originale valg som, Blogs, Rejser, Studie og E-shop, Om os og kontakt. Som midlertidige menupunkter for vores kampagne er valgt Julekalender og Kilroy-iPhone-app. Hermed er navigationen relevant, hurtig og nem for brugeren.

Kapitel 7 Interaktionsudvikling

Navigationsdiagram

NAVIGATIONSDIAGRAM

index.php

Forsiden Kilroy Travel

julekalender.php

Julekalender

rejser.php

Rejser

studie.php

Studie

forum.php

Blogs

Loginboks

omos.php

produkt.php

Eshop

Om os

kontakt.php

Kontakt

iphone.php

Kilroy iPhone-app

putikurv.php

Indkøbskurv Varenummer - Antal stk.

kasse.php

Kasse Varenummer - Antal stk.

betaiing.php

Betaling slut.php

Ordrebekræftelse

Kun tilgængelig efter login

30

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


7.1 Navigationsdiagram

Forenkling af eksisterende web

Kommentarer Fra forsiden linkes til følgende undersider: Julekalender, Rejser, Studie, Blogs, E-shop, Om os, Kontakt, Kilroy iPhone-app.

På siden skal der være originale valg i globalmenuen, Rejser, Uddannelser og Blogs, derudover vil vi tilføje nye menupunkter i form af E-shop og et midlertidigt punkt - en julekalender.

Som det fremgår af E-shop-modulet er der en række undersites, hvor brugeren automatisk guides hen under sit køb i e-shoppen. Første site vil være Indkøbskurven, hvoraf det fremgår, hvor mange billetter brugeren har bestilt, samt hvilket rejsemål vedkommende har valgt. Næste stop er Kassen, hvor den samlede pris på varekøbet angives, herefter går det videre til Betaling, hvor brugeren har mulighed for at indtaste sit kortnummer. Betalingskortet valideres via et linket undersite validering.php. Går handelen igennem, vil brugeren automatisk få tilsendt en ordrebekræftelse til den mailadresse, som vedkommende har angivet i forbindelse med købet i e-shoppen.

Fra forsiden kan man navigere ind på E-shoppen I E-shoppen tilbydes de nuværende rejsedestinationer/pakker, og så tilføjer vi et ekstraordinært juletilbud, som er connected til julekalenderen, således at man kan købe rejser til de promoverede destinationer. Herfra navigeres der videre til køb af den pågældende rejse. Ønsker man at købe denne, vælger man læg i kurv. Herfra kan man vælge ”betal”, ”fjern købet” eller ”vælg flere”.

De områder, der kun er tilgængelige efter login, er angivet med en stjerne. Via et klikbart logo, som er præsenteret på alle sitene i øverste venstre hjørne, kan brugeren altid navigere tilbage til forsiden.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

31


Kapitel 7 Interaktionsudvikling

Skitser for udformning af sider

1

7.2 Skitser for udformning af sider

Forsiden index.php

Around The World in 24 Days

Her ses de første layoutskitser til den nye Kilroy website. Nr. 1 er skitsen til forsiden og nr. 2 skitsen til Julekalendersitet. Gå til Julekalender - Deltag i vores store julekalenderkonkurrence om en rejse til 24 udvalgte destinationer” Gå til KILROY forum. Udveksel rejsetips, kig efter rejsepartnere og køb eller sælg brugt rejsegear.

Gå til E-shop I vores E-shop kan du altid handle rejser trygt og sikkert.

Forsiden index.php

”Dagens By” Sofie, Magnus og Anna har indsendt indslag fra deres rejser til …. , de deltager nu i konkurrencen om en rejse

Around The World in 24 Days

Om os

Kontakt

Gå til KILROY forum. Udveksel rejsetips, kig efter rejsepartnere og køb eller sælg brugt rejsegear.

Om os

Gå til E-shop I vores E-shop kan du altid handle rejser trygt og sikkert.

Kontakt

2

32

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Boksstrukturdiagrammer 7.3 Boksstrukturdiagrammer Øverste boksstrukturdiagram viser boksstrukturen på forsiden af sitet - samme struktur, der også gælder for siden med Julekalenderen. De mindre bokse nederst i diagrammet angiver de respektive punkter i globalmenuen: Blogs, Rejser, Studie og E-shop. Som noget specielt i forbindelse med kampagnen, er midterboksen, Boks 2, valgt som et stort link for Julekalenderen, der er et midlertidigt punkt i globalmenuen. Boks 7 indeholder globalmenuens øvrige link, som er: Om os, Kontakt og endnu et midlertidigt punkt Kilroy IPhone-app. I nederste boksstrukturdiagram er der tilføjet en ekstra boks til tekstindhold i venstre side af midterzonen. Tekstboksen ses på diverse undersider samt som tekstbeholder til indlæg på Bloggen.

Undersider

Det hele

omos.php, kontakt.php, julekalender.php, rejser.php, rejselinks.php, studie.php, studielinks.php, forum.php, produkt.php (E-shop), putikurv.php, kasse.php, betaling.php, slut.php 1070 px

1 px 100 px

Boks 1

logo

mellemzoneboks Boks 8

Bokstext

Boks 9

Boksbillede

475 px

Mellemzone 800 px

325 px

Boks 3

725 px

Boks 4

Boks 5

Boks 6

150 px

255 px

Bund

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

30 px

Boks 7

255 px

255 px

255 px

Boks 10

300 x 30 px

33


Kapitel 7 Interaktionsudvikling

Dynamiske elementer 7.4 Dynamiske elementer Her ses en opstilling over de dynamiske effekter, som vi har anvendt på sitet: 1. 2. 3. 4.

Opbygning af et Forum/Blog Opbygning af en E-shop En klikbar image map i form af en Julekalender En interaktiv flashpræsentation af iPhone-applikationen

7.5 Uddrag af dokumenter Scrollbar i E-shop <style type=”text/css”> body { scrollbar-face-color: #fff; scrollbar-shadow-color: #F2E2C4; scrollbar-highlight-color: #EFDCB8; scrollbar-3dlight-color: #EFDCB8; scrollbar-darkshadow-color:#F2E2C4; scrollbar-track-color: #F2E2C4; scrollbar-arrow-color: #dfb970; } </style>

background:none; float: left; position: absolute; top: 140px; left: 260px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom:0px; z-index:4; }

7.6 Indtastningskrav På forsiden af websitet er angivet en loginboks i layoutform. Tanken er, at brugeren klikker på boksen, og denne foldes ud. Herefter skal brugeren indtaste sit navn + et password. Der vil også være mulighed for at vælge “Ny bruger”. Er det en ny bruger, der vil ind på den lukkede del af websitet, skal vedkommende udfylde et felt med sin e-mailadresse og et andet med sit navn. Herefter vil brugeren få en pop-up-meddelelse om, at der vil blive sendt et password til vedkommendes mailboks.

Tekstboks på undersider div#bokstext { height: 475px; width: 325px;

34

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


Kapitel 8

Projektets resultat 8.1 Projektets resultat Resultatet af vores research og analyser af rejsebureauet Kilroy viser en virksomhed, der skal navigere i en branche med stor konkurrence og på et marked, der konstant veksler økonomisk og kulturelt. Dette vil blandt andet give sig til udtryk i form af priskonkurrence fra de øvrige rejsebureauer i branchen. For at imødekomme de skiftende krav i branchen har Kilroy allerede i begyndelsen af 2009 foretaget strukturelle ændringer i virksomheden i form af lukning af afdelinger i Sverige og reduceret arbejdesstyrken fra 304 i 2008 til 280 i 2009. Disse handlinger har haft indflydelse på deres økonomiske resultat for 2009. På de fire nordiske markeder samt i Holland ses en stor ekspansion inden for uddannelseområdet. Kilroy grupperejser har specialiseret sig i unge og studerendes uddannelsemæssige rejser. Man har blandt andet udviklet begrebet “Gå på sightseeing” sammen med målgruppen. Konceptet forsyner både lærere og elever med undervisningmateriale, der skal anvendes før og under deres studietur.

Kilroy viser sig alt i alt at være en innovativ virksomhed, der forstår at imødekomme markedskravene. Man er meget produktiv på produktudviklingssiden og har blandt andet skabt en unik ungdoms- og studenterbillet, der tilfredsstiller et helt specielt segment af studenter og unge mennesker, som ofte rejser i længere tid. Kravet fra segmentet har været at skabe et produkt til overkommelig pris med en høj grad af fleksibilitet. Afslutningsvist kan vi råde Kilroy til at fortsætte på den strategiske platform, de selv har valgt. Dog vil vores råd være, at Kilroy med de allokerede midler til blandt andet deres website, forsøger at forenkle strukturen på sitet med henblik på forøget brugervenlighed. Vores bud på en forenkling kan evt. lede Kilroy ind på et forandret tankesæt omkring deres website. Vores forslag til et mere brugervenligt site kan ses på: http://d22013.monline.dk/Kilroy//indeks.php

Kilroy grupperejser har en dominerende stilling på det nordiske marked, og markedsandelen er støt voksende. Denne position skal de bygge videre på ved at fokusere på blandt andet konceptudvikling.

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester

35


Litteraturliste og kildehenvisninger Litteratur

Kildehenvisninger

International markedsføring 3. udgave af Finn Rolighed Andersen mfl.

Kapitel 1: http://danskbrancheanalyse.dk/default.asp?pid=76 http://www.kilroy.dk/front.htm http://www.kilroy.dk/Om+KILROY/Om+KILROY/annual_ reports.htm Kapitel 3 http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/ Turisme_og_fritid/Ferie_og_turisme/KILROY_travels_International_AS

Organisation 4. udgave af Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver og Erik Staunstrup

36

Christine Poulsen, Louise Hjelmsmark, Kirsten Lynge Trefeldt Gruppe: Ménage à Trois 2. semester


www.kilroy.monline.dk

Rapport  

Studierapport om Kilroy Travel

Rapport  

Studierapport om Kilroy Travel

Advertisement