Page 1

[ ~T~VIL~

nI rokah

·V

1* LETNIK 1* MAREC 1996

držite

prvo

številko

občinskega glasila NAŠ GLAS.

Da, res je! Kar potipajte. Rodil se je torej otrok, ki želi dolgo živeti, .-rasti, a najprej shoditi. Da, to mu ) dano, a le z našo pomočjo in ~ašim sodelovanjem. Dosedanje želje, namige in izraze potreb je pogumno uresničil ImcIativni, sedaj uredniški odbor. Svet občine je imenoval čudoviti tim vzajemnih sodelavcev in OBČINA VIDEM kot izdajatelj ter finanser javnega glasila stopa s svojimi občani v neposrednejši kontakt. Če se vam vsiljuje misel, da gre za glasilo občine z namenom enobarvnega malanja občinskih rezmer, brž nanjo pozabite. Uredništvo odločno jaha na snopu mavričnih barv realnosti in zdravega optimizma. Namen in naloga glasila sicer je sporočati vam, kako delujejo občina, njeni organi ter službe. AO je že nekaj. Toda še zdaleč ne to, j f nas preveva ob krstu. Programska zasnova glasila nosi v sebi poanto motivacije in množičnosti ter povratnega toka informiranja NAŠ GlAS naj seže do vas in do nas. Tudi to je del izražanja hotenja, aktivno prispevati

t t

_ _ _ _-_-_I_ NFORMATOR

svoj delež za lepši, ponosneJsl In samozavestnejši naš skupni danes In jutri. Glasilo NAŠ GLAS ima namen poseči v bit slehernega dogajanja, ki ima občinski pomen in interes. Ob infonniranju naj NAŠ GLAS prodre tudi v sfere promocije občanov in občine kot lokalne skupnosti nekje ob haloški meji . ki preveva Neizpodbitno dejstvo, sodelavce v timu, je v nas, da tam kjer ljudje zvedo za uspehe in neuspehe vseh vrst in barv, lahko nanje tudi vplivajo, jih javno ocenjujejo in so soudeleženi, se kai hitro rojevajo nove in nove ideje. Se tako len in črnogled ne more več biti ravnodušen. Kar nekaj področij je, kjer se moramo občani celovito preobraziti akcijsko in miselno. Zato teži NAŠ GLAS tudi k vzgojno izobraževalnemu smotru. Proces reorganiziranosti obči­ ne po novih evropsko preizkušenih načelih, proces ohranjanja in olepšanja naravnega okolja ter enovita občinska razvojna strategija so mehanizmi neobhodno vodenega razvoja, vzajemnega sodelovanja in celovitega poznavanja razmer. NAŠ GLAS želi utreti zanesljivo pot do slehernega gospodinjstva v občini brezplačno, v začetku dvomesečno, pozneje mesečno na 6 do 12 straneh. URADNE Uradni del glasila OBJAVE OBČINE VIDEM - ima na

• UE~-

+

t t t

OBČiNE

VIDEM

I

osnovi vpisa v javni register vsa pooblastila uradnih javnih objav lokalne skupnosti, razen za področja, kjer je pristojen le Uradni list Slovenije. Ob uradnem delu glasila uredništvo načrtuje še naslednja stalna ali priložnostna področja: * GLAS OBČINE IN OBČINSKIH ORGANOV - ODMEV OBČINE KOTIČEK - BESEDI->. STRANK * GOSPODARSKE AKTIVNOSTI - USPEHI, TRŽENJE, USMERITVE * POMEMBNI OBČANI - ŽIVlJENJE IN DELO

* STRANKARSKI

NAŠ GLAS JE VAŠ GL4S * KULTURNO - ŠPORTNI UTRIP OSTALA LJUBITELJSKA DEJAVNOST & DOGODKI - AKTIVNOST LJUDI * ZANIMIVOSTI IZ KRAJA V KRAJ KRAJEVNO ŽIVlJENJE * KMETIJSTVO IN TURIZEM - DOMAČINI IN GOSTJE * DROBNE NOVICE - VELJA SI ZAPOMNITI * GLAS DUHA - MED DUŠO IN REALNOSTJO * FOTOKRONIKA - LIK AKTUALNEGA DOGODKA * BORZA OGLASOV - DAM, KUPIM PRODAM * PODJETNIŠTVO - SAMOINIClATIVA RAZVOJA *PISMA BRALCEV OD TU IN TAM * REKLAME KOT EPP - BORZA PONUDBE * OSTALE INFORMACIJE - DOGODKI IN ODMEVI

* LJUDJE

Zamisel za uresničevanje povratnega infonniranja je del programske zasnove. Uredniški odbor bo bdel nad nakazanimi področji in vzpodbujal k sodelovanju. Gre za samoiniciativno neposredno dopisovanje v glasilo ali kot poziv uredništvu. (NADAUEVANJE NA DRUGI STRANI)

Naš glas marec 1996  

Naš glas marec 1996

Advertisement