Page 1

http://manager.finance.si

KAJ JE

MANAGER?

Revija Manager je edini mesečnik v Sloveniji, ki je specializiran za pokrivanje vseh relevantnih tem, povezanih z vodenjem in poslovnim odločanjem. Poslanstvo revije Manager je vplivanje na etiko in kulturo sodobnega podjetniškega vodenja, obenem pa bralcem omogoča redno spremljanje najnovejših trendov s področja managementa. Bralci revije Manager so slovenska poslovna elita, ki v največji meri oblikuje javno mnenje, predvsem pa odločilno vpliva na ugled podjetij. Izidi: DATUM 5. 1. 2011 2. 2. 2011

M+

2. 3. 2011 6. 4. 2011

M+

11. 5. 2011 8. 6. 2011

M+

6. 7. 2011 7. 9. 2011 5. 10. 2011

M+

2. 11. 2011

NAJBOGATEJŠI SLOVENCI

7. 12. 2011

M+

Doseg revije Manager: • vsak mesec prebere revijo Manager 18.000, (vir: NRB 2011)

Naklada: 3.500 izvodov Kdo so bralci Managerja? • Revijo Manager bere več moških kot žensk. • 54 % bralcev revije Manager pripada starostnemu razredu med 31 in 49 let, ki je delovno aktiven in produktiven. • Bralci revije Manager so nadpovprečno visoko izobraženi. • Bralci so nadpovprečno zastopani na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. • Bralci imajo nadpovprečno kupno moč. Delež bralcev, ki prejema dohodke nad 1.460 EUR, je kar za 879 % večji od deleža prejemnikov tako visokih dohodkov med vsemi prebivalci. • Bralci Managerja nadpovprečno izstopajo po dohodkih gospodinjstva na družinskega člana. 25,3 % bralcev živi v gospodinjstvu, kjer dohodek na člana presega vrednost 860 EUR. To je tudi najvišji razred, ki v raziskavi nadalje ni bil razdelan. Glede na populacijo je delež gospodinjstev v bralstvu revije s takim dohodkom na družinskega člana za 146 % večji. Oglaševanje v Managerju priporočamo tistim, ki se želijo predstaviti najvplivnejši ciljni publiki: tistim, ki odločajo o nakupu, tako z zgledom, kot z odločitvijo (velja v zasebni in poslovni sferi).


http://manager.finance.si

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V REVIJI

OVITEK II

OVITEK III

2/1

230 x 275 + 5 mm 2.950 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.700 EUR

230 x 275 + 5 mm 2.500 EUR

v živi rob 460 x 275 mm + 5 mm 3.950 EUR

275 mm

OVITEK IV

2/3

1/1

60 mm

1/2 1/3

1

230 mm

pokončno 194 x 244 mm v živi rob 230 x 275 mm + 5 mm 2.400 EUR

Velikost revije: 230 x 275 mm Širina stolpca: 60 mm Cena za 1 cm stolpca: 70 EUR

pokončno 130 x 230 mm ležeče 200 x 150 mm

pokončno 130 x 168 mm ležeče 200 x 112 mm

pokončno 65 x 230 mm ležeče 200 x 74 mm

1.800 EUR

1.500 EUR

1.250 EUR

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm.

PAKETI OGLAŠEVANJA

popust

PAKET 3 OGLASOV

10 %

PAKET 4 OGLASOV

15 %

PAKET 5 OGLASOV

20 %

PAKET 6 OGLASOV

25 %

PAKET 8 OGLASOV

30 %

PAKET 11 OGLASOV

35 %

CENE VLAGANJ IN KUPONOV UGODNOSTI

Teža

V ceno ni vštet 20-odstotni DDV.

Cena v EUR

vloženka do 20 g

1.500

vloženka od 21g do 40g

2.000

vloženka od 41g do 100g

2.500

kupon do A5 formata

1.500

DOSTAVA GRADIVA ZA VLAGANJE: Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure.

POSEBNI OGLASI: NASLOVNICA, ZAVIHKI, SLEPI TISK ... po posebnem dogovoru.

IZIDI V LETU 2011 DATUM 5. 1. 2011 2. 2. 2011 M+ 2. 3. 2011 6. 4. 2011 M+ 11. 5. 2011 8. 6. 2011 M+ 6. 7. 2011 7. 9. 2011 5. 10. 2011 M+ 2. 11. 2011 NAJBOGATEJŠI SLOVENCI 7. 12. 2011 M+

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: Oblikovane oglase sprejemamo v zapisu pdf, tif, jpg ali eps. Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf. Fonte obvezno spremenite v krivulje. Ne uporabljajte ukaza »overprint«. Za boljšo kontrolo priložite oglas v zapisu jpg. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi. Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps. Oglase nam lahko posredujete prek elektronske pošte oglasi@finance.si ali protokola ftp. Priložite datoteko jpg za predogled - za kontrolo oglasa. Več informacij po telefonu: 01 30 91 533

Rezervacija oglasnega prostora: 8 dni pred izidom Oddaja pripravljenega gradiva: 6 dni pred izidom E naslov za pošiljanje oglasov: oglasi@finance.si


http://manager.finance.si

Splošni pogoji oglaševanja v reviji A) Cene oglasnega prostora Cene oglasnega prostora za revijo Manager so določene v veljavnem ceniku. B) Rezervacije in naročila Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki osem (8) dni pred izidom. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati sedem (7) dni pred izidom revije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave. C) Roki za oddajo gradiva Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega ali nepripravljenega gradiva za objavo v reviji je najmanj šest (6) dni pred izidom. Gradivo naročnik pošlje v elektronski obliki. D) Reklamacije Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem (8) dni po objavi. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehnika in podobno). Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu reklamacije, v pisni obliki. E) Obveznosti oglaševalskih agencij in medijskih zakupnikov Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki. F) Vsebina Vsa oglasna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar oglasno sporočilo ni označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas oziroma promocijsko sporočilo označi. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revij, ne objavi. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik. G) Postavitev Za objavo oglasa na točno določenem mestu oziroma določeni strani izvajalec zaračuna dodatek v višini 30 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. H) Promocijski članki Cena oglasnega prostora za promocijski članek je enaka ceni enake velikosti oglasa. Pisanje in oblikovanje promocijskih sporočil izvajalec zaračuna posebej, in sicer 10 odstotkov vrednosti oglasnega prostora. I) Vlaganje Pogoji in cena vlaganja v reviji Manager so navedeni v veljavnem ceniku. Naročnik mora predložiti vzorec teden dni pred vlaganjem na sedež izvajalca, celotno naklado vloženk pa dostaviti v distribucijski center izvajalca najpozneje dva (2) delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure. Če naročnik ne izpolni pogojev, navedenih v tej točki, izvajalec ne priznava reklamacij.

POPUSTI A) Paketni popusti Naročnik je upravičen do paketnega popusta ob hkratnem naročilu večjega števila oglasov enakih velikosti, ki jih izkoristi v obdobju enega leta. Lestvica paketnih popustov je navedena v veljavnem ceniku. B) Drugi popusti - Neposredni naročniki, ki niso agencije in dostavijo dokončno pripravljeno gradivo v elektronski obliki ter predložijo kontrolni odtis, so upravičeni do posebnega popusta do največ petih (5) odstotkov cene oglasnega prostora. - Direktor družbe oziroma od njega pooblaščena oseba iz oglasnega trženja revij lahko sprejme odločitev, da se v določenih primerih naročniku prizna tudi drugačen popust. - Če število oglasov preseže 11 naročenih oglasov, se o dodatnem popustu izvajalec in naročnik dodatno dogovorita.

AGENCIJSKA PROVIZIJA Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost letnih realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Osnovna agencijska provizija znaša šest (6) odstotkov. S posebno pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije.

Cenik Manager  
Cenik Manager  

Cenik Manager

Advertisement