Page 1

AKADEMČEK REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE, ŠTEVILKA 17, APRIL 2013

LETO JUBILEJEV IN SPREMEMB V TOKRATNI ŠTEVILKI PREDSTAVLJAMO NAJPOMEMBNEJŠE KONFERENCE POSLOVNE AKADEMIJE, KI SO PRED NAMI. VEČINA JE LETOS JUBILEJNIH. WWW.FINANCE-AKADEMIJA.SI


AKADEMČEK ŠTEVILKA 17, APRIL 2013

ENERGETIKI 3 - 4

15 LET ENERGETSKEGA DRUŽENJA

OKOLJE 5

PREK EKO SKLADA DO SREDSTEV ZA OKOLJEVARSTVENE NALOŽBE

FINANČNA KONFERENCA 6 NAPETOST SE STOPNJUJE INTERVJU 9 - 10 PRVA DAMA SPLETNE TRGOVINE MIMOVRSTE NAJPODJETNIŠKA IDEJA 12 - 14 RAZKRIVAMO FINALISTE FOTO 15 - 17 15. DNEVI ENERGETIKOV

www.petrol.si/qmax


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

UVODNIK

POGLED V PRIHODNOST Letošnje leto je, vsaj kar zadeva večjih poslovnih dogodkov oziroma konferenc Poslovne akademije, v znamenju okroglih obletnic. Naj vam nekoliko osvežim spomin: sredi aprila smo uspešno izpeljali osrednji dogodek na področju energetskega managementa - 15. Dneve energetikov, pred nami sta 30. jubilejna Finančna konferenca in Slovenska marketinška konferenca, ki bo postala polnoletna, saj je že 18. po vrsti. Novembra se bomo srečali na jubilejni 15. Poslovni konferenci. Letos prvič pa bomo organizirali konferenco o družinskem podjetništvu. In kaj imajo vsi ti dogodki skupnega? Odgovor je jasen: pogled v prihodnost. Na vseh teh dogodkih se udeleženci, predavatelji in strokovnjaki, vsak na svojem področju, seveda sprašuje(m)o, kaj nas čaka, kakšne so rešitve. Kriza nas močno stiska za vrat in vsi iščemo izhode, želimo si, da bili rezultati za vse nas čim manj boleči. Morda je prihodnost v pogumu, morda v iznajdljivosti, vsekakor pa je v vlaganju v znanje, inovacijah in kakovostnih izdelkih ter storitvah. Vse to še kako dobro vedo mladi podjetniki, finalisti Najpodjetniške ideje in Najpodjetniške ekoideje, ki jih podrobneje predstavljamo v aprilski številki Akademčka. Prijetno branje! Manja Pušnik, urednica

Revija Poslovne akademije Finance // številka 17, april 2013    

Urednica in novinarka: Manja Pušnik Grafična postavitev: Dejan Pehlić Fotografije: arhiv Časnika Finance Časnik Finance, d.o.o., Oddelek Poslovne akademije, Dalmatinova 2, 1001 Ljubljana akademija@finance.si Telefon: (01) 3091 475 Telefaks: (01) 3091 485

www.finance-akademija.si

2


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

DNEVI ENERGETIKOV 15 LET ENERGETSKEGA DRUŽENJA Manja Pušnik

Predstavljamo letošnje prejemnike nagrad za energetsko učinkovite projekte; nagrade smo podelili na 15. Dnevih energetikov v Portorožu. Nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost so letos prejeli: Ljubljanske mlekarne za projekt izkoriščanja odpadne toplote sterilizatorjev in priprave hladilne vode, podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji za nizkoenergijski objekt Kobra ter Informa Echo za projekt Porabimanj - moj energetski svetovalec, ki je zmagal v novi kategoriji promocijski projekti. Letos je komisija pripravila kar nekaj novosti. Že ob najavi natečaja je poleg znanih kategorij (energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt in projekt uporabe obnovljivih virov energije) uvedla novo kategorijo - promocijski projekt učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Komisija se je odločila, da v kategoriji energetsko učinkovit projekt, kjer smo prejeli 11 prijav, te razdeli na dve podkategoriji in sicer na skupino projektov, ki se nanašajo le na učinkovito rabo energije, in na skupino projektov, povezanih z energetsko učinkovitostjo in izkoriščanjem obnovljivih virov energije v stavbah.

Projekti letošnjih dobitnikov nagrad Ljubljanske mlekarne so prejele

3

www.finance-akademija.si

nagrado za projekt izkoriščanje odpadne toplote sterilizatorjev in priprava hladilne vode. Projekta so se lotili, ker so želeli izkoristiti odpadno toploto, ki jo proizvaja sterilizator. Naloga sistema za pripravo hladilne vode in izrabo odpadne toplote sterilizatorjev je, da pripravi vodo za hlajenje sterilizatorja, akumulira odpadno toploto sterilizatorja in z njeno pomočjo pripravi toplo tehnološko vodo, ki jo uporabljajo v proizvodnih postopkih in pri pranju tehnoloških objektov. Hkrati mora sistem pripraviti tudi toplo vodo, ki jo uporabljajo za ogrevanje prostorov v zimskem času. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji so prejeli nagrado za nizkoenergijski objekt Kobra.

Gre za nizkoenergijski poslovni objekt iz Šentjerneja, ki so ga projektirali v omenjeni družbi in pri tem zasledovali smernice trajnostne gradnje. Namenjen je prodaji in servisiranju mobilnih telefonov in druge elektronike ter poslovni in bančni dejavnosti. Osnovno investitorjevo vodilo je bilo uporabiti čim več obnovljivih virov energije, od katerih so na objektu uporabljene predvsem prednosti geotermalne in solarne energije. S pomočjo sonca proizvajajo elektriko

in grejejo vodo, proizvodnjo toplote zagotavlja toplotna črpalka, z zemeljskim prenosnikom toplote pa se izvaja začetno ogrevanje ali hlajenje svežega zraka. Objekt so umestili tako, da izkorišča naravne danosti, zaokroženi vogali stavbe pa zagotavljajo manjše transmisijske izgube kot pravokotni. Informa Echo je prejela nagrado za projekt Porabimanj - moj energetski svetovalec.

Njegov namen je ozavestiti in informirati čim večje število končnih porabnikov energije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije. Aplikacija Porabimanj omogoča izračun možnih prihrankov na štirih ključnih področjih: prevoz, električna energija, hlajenje prostorov in ogrevanje prostorov. Izračun je enostaven, saj aplikacija zahteva le vnos osnovnih podatkov. V nekaj korakih uporabnika privede do okvirnega izračuna porabljene energije, emisij ogljikovega dioksida in do stroška porabljene energije na letni ravni. Aplikacija porabniku ponudi tudi alternativne rešitve oziroma ukrepe z možnimi večjimi prihranki, lahko pa si jih po lastni izbiri preračunava sam.


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Kdo so prejemniki posebnih priznaj Posebna priznanja smo podelili:

V kategoriji Projekt URE in OVE v stavbah 2013 je občina Moravče prejela priznanje za projekt »Leseni pasivni montažni vrtec in kotlarna na biomaso».

- v kategoriji Energetsko učinkovit projekt za leto 2013: Posebno priznanje za uspešno uvedbo energetskega menedžmenta in zmanjšanje porabe energije v socialnih domovih. Priznanje sta prejela Skupnost socialnih zavodov Slovenije in ENEKOM. - v kategoriji Projekt URE in OVE v stavbah za leto 2013: Posebno priznanje za projekt »Leseni pasivni montažni vrtec in kotlarna na biomaso v Moravčah»so prejeli: Občina Moravče, Projektni biro Geoplan, Zarja Ekoenergija ter Komont in Rima. - v kategoriji  Energetsko učinkovito podjetje /ustanova 2013, smo podelili posebno priznanje za dosežke na področju učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega menedžmenta. Priznanje je prejel BTC. Po mnenju  bralcev spletnih Financ so posebna priznanja v kategoriji Energetsko učinkovit projekt 2013 prejele Ljubljanske mlekarne, za projekt »izkoriščanje odpadne toplote sterilizatorjev in priprava hladilne vode«. V kategoriji Promocijski projekt URE/OVE 2013 pa so bralci največ glasov namenili podjetju Focus, društvo za sonaraven razvoj za projekt »ACHIEVE - Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki in energetskim svetovanjem».

www.finance-akademija.si  

4


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

OKOLJE

PREK EKO SKLADA DO SREDSTEV ZA OKOLJEVARSTVENE NALOŽBE

Manja Pušnik

Za financiranje različnih okoljskih naložb je občanom in podjetnikom letos na voljo za 29 milijonov evrov posojil. Odprti so tudi javni pozivi za nepovratna sredstva. 1,5 odstotka in odplačilno dobo do 10 let. Kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov Z javnim pozivom z oznako 50PO13 pa je Eko sklad od februarja naprej pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom zagotovil dodatnih 24 milijonov evrov za financiranje različnih naložb na področjih varstva okolja. Letna obrestna mera za ta posojila je trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka, pri čemer se ob dodelitvi posojila upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Posojila za naložbe v proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije se obrestujejo po obrestni meri trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 odstotka oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je specializirana finančna institucija, ki spodbuja okoljske naložbe v Sloveniji z ugodnimi posojili pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi z nepovratnimi finančnimi spodbudami za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Kreditiranje občanov Za financiranje različnih okoljevarstvenih naložb občanov je letos po javnem pozivu 49OB13 od marca naprej na voljo pet milijonov evrov posojil po obrestni meri trimesečni EURIBOR +

5

www.finance-akademija.si

Za naložbe občanov posojila in nepovratna sredstva Eko sklad občanom za izvedbo naložbe, katere vrednost presega deset tisoč evrov, hkrati omogoča nepovratna sredstva in najem ugodnega posojila, če naložba izpolnjuje pogoje veljavnih javnih pozivov za obe vrsti spodbud. Nepovratna finančna spodbuda in posojilo pa skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Odprti javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev Eko sklad za spodbujanje izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije le-

tos namenja 20 milijonov evrov, in sicer 15,5 milijonov evrov za naložbe v eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih po javnem pozivu 18SUB-OB13 ter 4,5 milijonov evrov za skupne naložbe pri energijski obnovi tri ali večstanovanjskih stavb po javnem pozivu 19SUB-OB13. Poleg tega je 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev namenjenih za okolju prijazna vozila. Javni poziv 20SUB-EVOB13 namenja 200 tisoč evrov občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, javni poziv z oznako 21SUB-EVPO13 pa za iste naložbe omogoča nepovratno finančno pomoč pravnim osebam in podjetnikom posameznikom v vrednosti 300 tisoč evrov. Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne spodbude tudi za ustrezno predelavo vozil. Tretji javni poziv 22SUB-AVPO13 je namenjen izvajalcem javne službe dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu, ki bodo kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Ta javni poziv za omenjena vozila namenja skupaj 300 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

FINANČNA KONFERENCA NAPETOST SE STOPNJUJE Janez Tomažič

Portorožu bomo razglasili Najfinančnika 2012. Trenutno so prijavljeni štirje kandidati, s petim se še dogovarjamo. Kandidati za letošnjega Najfinačnika so si izkušnje nabirali tudi v tujini. »Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice. Skozi čas se je vloga osebe, ki je odgovorna za poslovne finance v podjetju ali ustanovi, spreminjala. Zdaj je čas znanja in veščin načrtovanja likvidnosti, denarnih tokov, obvladovanja obratnega kapitala in tveganj, kapitalske ustreznosti, iskanja virov financiranja znotraj in zunaj podjetja v Sloveniji in tujini. Mnogo podjetij je končalo poslovanje v prisilni poravnavi ali stečaju, čeprav so imela izjemen tržni položaj. Razlog so bile tudi neobvladovane finance podjetja. To je čas znanja in veščin finančnikov v domačih in mednarodnih financah.« Tako vlogo finančnika v podjetju vidi Tatjana Horvat, predsednica komisije za ocenjevanje Najfinančnika. V komisiji so še: Marko Bošnjak, član uprave Hypo Alpe Adria-Bank, Valerija Štiblar, vodja finančno računovodskega sektorja, Borzen, Nevenka Šubelj, MBA, direktorica finančnega področja, Petrol. Kdo tekmuje? Rok Uhan, Elektronček:

cije v hčerinskih družbah v Združenih državah Amerike in Kanadi ter nadzorno funkcijo v slovenski hčerinski družbi. Hkrati skrbi za finančno-računovodski del za vse povezane družbe, tako v Sloveniji kot v drugih državah.

Tires Central & South-East Europe s sedežem v Kranju. Danski strokovnjak v Sloveniji dela dobro leto, Goodyearju pa se je pridružil leta 2008. Prihod v Kranj je za danskega strokovnjaka pomenil karierno napredovanje.

Marijan Sršen, Mlinar, Hrvaška:

Renata Doler Tisaj, izvršna direktorica sektorja financ, Zavarovalnica Maribor:

Vstop Hrvaške v Evropsko unijo je priložnost, da se tudi hrvaški finančniki pomerijo na tekmovanju Najfinačnik. Za sodelovanje se je odločil Marijan Sršen, direktor računovodstva in financ podjetja Mlinar. Mlinar je najhitreje rastoče regionalno pekarsko podjetje s hčerinskimi podjetji v Sloveniji (Mlinar S) in na Madžarskem. Njegova naloga je skupini zagotavljati pogoje za rast. Niels Eric Bech-Jacobsen, Goodeyear:

Rok Uhan je član upravnega odbora Skupine Elektronček od decembra 2010. Pred tem je bil član nadzornega sveta skupine od leta 2005 naprej ter opravlja poslovodstvene funk-

Niels Eric Bech-Jacobsen je prvi finančnik proizvajalca avtomobilskih pnevmatik skupine Goodyear Dunlop

Renata Doler Tisaj je izvršilna direktorica za področje financ v Zavarovalnici Maribor od leta 1997. Odgovorna je za tri organizacijska področja: plačilni promet, upravljanje s terjatvami družbe ter upravljanje naložbenih portfeljev družbe v skupni vrednosti več kot 500 milijonov evrov.

30. Konferenca

Kje

Nalož

Rezerv ko bo P

g www.finance-akademija.si

6

Iz v


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

PRI GENERALIJU VARNIM VOZNIKOM NUDIJO LE NAJBOLJŠE Oglasni članek

Vse več zavarovancev zaupa Generalijevi vedno atraktivni, kakovostni in cenovno ugodni ponudbi avtomobilskih zavarovanj. Privlačna kombinacija, ki je Generalijev prepoznavni zaščitni znak, se odraža v edinstvenih ugodnostih in bonusih. Generali kot prva in edina zavarovalnica v Sloveniji varnim voznikom nudi brezplačno »zamrznitev bonusa« premijskega razreda. V primeru nesreče njihovi zavarovanci tako ne občutijo izgube bonusa in s tem doplačila premije v prihodnjih zavarovalnih letih. Že pred leti so pri Generaliju kot prvi v Sloveniji zavarovancem – varnim voznikom brez škodnega primera v zavarovalnem letu začeli vračati 10 odstotne plačane letne premije kasko avtomobilskega zavarovanja. Doslej so varnim voznikom tako vrnili že več kot 2,3 milijona evrov! Da je premija avtomobilskih zavarovanj resnično ugodna, Generali nenehno skrbi še z dodatnimi zanimivimi popusti: • dvojnim – 10 odstotnim popustom, ki ga poklanja v sodelovanju s Petrolom; • najmanj 5 odstotnim popustom na dvoletno brezškodno dogajanje; • privlačnimi paketi avtomobilskih asistenc - že od 4,75 evra neto premije; • do 21 odstotni paketni popustom; • bonus premijskimi razredi 1, 2 in 3 pri A zavarovanju; • do 20 odstotni popust na vozniške izkušnje; • 5 odstotni popust za takojšnje plačilo letne premije; • dodatnim 5 odstotkov Halo Polica popustom in • nagrajevanjem zvestobe v Generali Clubu.

Piko na i atraktivni ponudbi podaja tudi dejstvo o strankah Generali zavarovalnice, ki po obravnavi škod sodijo med najbolj zadovoljne v Sloveniji. Prav tako se Generali na prvo mesto uvršča po številu novih strank, ki se je v lanskem letu povečalo za 5 odstotkov.* *Neodvisna raziskava GfK Zavarovalniški monitor (IMDS, Insurance monitor data service), 2012

7

www.finance-akademija.si

Kako do informativnega izračuna? Prvi korak do kakovostnega avtomobilskega zavarovanja je informativni izračun. Pridobite ga brezplačno, hitro in enostavno prek spletne strani www.generali.si ali telefonske številke 080 70 77.


NOVOST ZA NOVE IN OBSTOJEČE STRANKE

Varni vozniki tudi ob morebitni prometni nesreči ohranite svoje bonitete (že doseženi premijski razred) BREZ DOPLAČILA PREMIJE! Brezplačno ugodnost lahko ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti AO in AO-plus izkoristijo nove kot tudi že obstoječe stranke zavarovalnice Generali, ki imajo dosežen bonus 50% (premijski razred PR4 ali nižji) premije in hkrati v preteklih petih letih niso povzročili prometne nesreče. V tem primeru prestopijo v »zamrznjeni« premijski razred PR1. Voznikom, ki bodo deležni te ugodnosti, bo zavarovalnica Generali v zavarovalnem letu s premijskim razredom PR1 spregledala 2 škodi, v preteklih dveh letih s premijskim razredom PR1 pa 3 škode. Več na www.generali.si.

www.generali.si

www.generali.si


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

PRED 18. SLOVENSKO MARKETINŠKO KONFERENCO Manja Pušnik

Prodaja izdelkov podjetja Mimovrste kljub krizi raste, načrtujejo pa tudi uvedbo novih prodajnih programov in odprtje novih skladiščno logističnih prostorov. Lea Benedejčič je direktorsko mesto podjetja Mimovrste, najhitreje rastočega slovenskega spletnega centra, prevzela pred dobrima dvema mesecema, kot pomočnica direktorja pa se je podjetju pridružila pred dobrim letom. Gre za menedžerko s številnimi mednarodnimi izkušnjami na področju logistike, IT-ja in telekomunikacij. Kot je znano, je Mimovrste decembra lani prevzela nizozemska skupina Netretail holding.

Q: Kako je svetovni splet spremenil nakupovalne navade potrošnikov in trženjska orodja?

A: Svetovni splet je vsekakor

vplival na nakupovalne navade potrošnikov. Transparentnost ponudbe je veliko večja kot v času,

9

www.finance-akademija.si

INTERVJU S PRVO DAMO SPLETNE TRGOVINE MIMOVRSTE ko spletnega trgovanja še nismo poznali. V kratkem času si potrošnik lahko ogleda različne ponudbe, jih primerja in se nato odloči za najbolj primerno. Tu v večini primerov ne gre za impulzivne nakupe, saj si potrošnik vzame čas za premislek. Danes pa vsi radi prihranimo tako na času kot denarju, zato se vse več ljudi poslužuje povpraševanja in nakupovanja na spletu. Tudi trženjska orodja so drugačna, saj splet nudi veliko dodatnih možnosti trženja.

Q:

Vaše podjetje je na tem področju oralo ledino. S kakšnimi težavami se je družba srečala takoj na začetku, kakšen težave se pojavljajo zaradi krize danes?

A: Mlada nekaj članska ekipa se

je na začetku srečevala predvsem z vprašanjem, kako širši javnosti predstaviti in približati novost, kot je spletno naročanje izdelkov ter kako zagotoviti hitrost, učinkovitost in

»Potrošnik je veliko bolj poučen in za svoj denar želi dobiti najboljše. Zato vedno iščemo nove ponudbe, redno spremljamo prodajne rezultate in sproti prilagajamo našo ponudbo,« poudarja Lea Benedejčič, direktorica spletnega centra Mimovrste. (na sliki).


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

predvsem varnost nakupovanja prek spleta. Tudi danes dajemo največji poudarek uporabniški izkušnji, seveda ob zagotavljanju široke izbire kakovostnih izdelkov.

Q:

Kako je gospodarska in finančna kriza vplivala na prodajo izdelkov prek spleta?

A: Splet omogoča potrošniku večjo preglednost nad

ponudbo, tako da lahko iz ponujenega potegne največ. Potrošniki ravnajo veliko bolj premišljeno, hkrati pa je bil ravno splet tisti, ki v mnogih okoliščinah omogoča racionalnejši nakup, kar je v času krize najbolj iskano. Spletni nakup namreč nudi neko dodano vrednost, ki deloma izvira tudi iz udobja spletnega nakupovanja, ki prinaša prihranke tako na gorivu, času ipd.

Q: So trženjski prijemi in orodja zaradi krize spremenili

poslovanje vašega sicer najhitreje rastočega slovenskega spletnega centra ? Ne bi ravno trdili, da so se kaj bistveno spremenili. Spremenjenim razmeram na trgu smo se in se še vedno dobro prilagajamo.

Q: Kako se je kriza odrazila na poslovanju družbe? Za

Marketing s pogumom !

REJ P A N

Danes šteje pogum. Za spremembe. Drzne odloËitve. Osvajanje neznanega. V odnosih. V miselnosti.

Na SMK smo zato povabili pogumne. Tiste, ki jim je uspelo narediti preboj. Iz prve roke boste lahko slišali njihove zgodbe. Naj postanejo navdih za vaš pogum. Pogumni bomo v Portorožu 21. in 22. maja. maja. Bodite z nami.

www.smk.si

koliko se vam znižali prihodki oziroma dobiček?

A: V letih 2011 in 2012 beležimo rast prodaje, ostali kazalniki poslovanja pa tudi potrjujejo izboljšanje poslovnih rezultatov.

Q: Kako zaradi spremenjenih poslovnih razmer v vašem

Mali sponzor

Sponzor pohištva

podjetju zasledujete nove trženjske trende in prepoznavanje potreb potrošnikov?

Mali sponzor in medijski sponzor zabave

Uradna voda

A: Potrošnik je veliko bolj poučen in za svoj denar želi

Sponzor akreditacij in registracij

Uradna pošta

dobiti najboljše. Zato vedno iščemo nove ponudbe, redno spremljamo prodajne rezultate in sproti prilagajamo našo ponudbo. Mesečno spremljamo tudi zadovoljstvo naših kupcev in pregledamo vse prejete predloge za izboljšanje storitev, ki nam jih posredujejo kupci.

Q:

Podjetje Mimovrste je pred novimi izzivi, med drugim se boste širili v tujino, načrtujete pa tudi uvajanje novih prodajnih programov in optimizacijo logističnih procesov. Lahko kaj več poveste o tem?

A: Intenzivno poteka načrtovanje oziroma otvoritev

novega oddelka, ki bo nudil široko in ugodno ponudbo za družinske člane mnogih naših uporabnikov. Poleg tega smo ravno v fazi iskanja novih skladiščno - logističnih prostorov. Ti nam bodo omogočili optimizirano izvajanje procesov za delo z novim poslovno-informacijskim sistemom, s katerim se bomo prilagodili delovanju skupine Netretail Holding in bo odlična odskočna deska za širitev na tuje trge.

Velika sponzorja

Sponzorji

Organizatorja

Slovenska marketinška konferenca je največji marketinški dogodek v Sloveniji, ki pokriva vsa področja trženja (od strategije do taktike, raziskav itd.) Dogodek privablja večino tržnikov (največ praktikov, a tudi akademikov) iz Slovenije - direktorjev, tržnih direktorjev, agencij, raziskovalcev, prodajnikov... V Portorož prihajajo vsi, ki so kakor koli povezani s trženjem v svojem poslovnem življenju ali vsakdanu. Konferenco organizirata Društvo za marketing Slovenije in Časnik Finance. Zadnja leta naš dvodnevni dogodek privablja skoraj 600 udeležencev. Več na www.smk.si

www.finance-akademija.si  

10


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

TIM PRVO SREČANJE STROKOVNIH SODELAVK IN SODELAVCEV VODSTEV PODJETIJ

Poslovna akademija časnika Finance je pripravila nov izobraževalni produkt, namenjen dodatnemu izobraževanju poslovnih asistentk, asistentov, sekretark in tajnic. Ljubljanski hotel Lev bo 9. maja 2013 gostil številne poslovne asistentke, sekretarke in tajnice, ki so postale nepogrešljiv vsakega tima. Vloga sodelavcev, ki upravljajo, vodijo in organizirajo različna dela v tajništvu se danes v poslovnem svetu povečuje. Postali so pomembni strokovni sodelavci vodstva, ki morajo spremljati novosti v svojem poklicu, tehnologijo, delovne procese in medsebojno komunikacijo.

bo govoril o tem, ali si lahko privoščimo biti povprečni. Tatjana Horvat s fakultete za management Univerze na Primorskem, avtorica in svetovalka na področju računovodstva in revizije podjetij ter javnih zavodov bo govorila o tem, kako biti z bilanco na »ti«. Kako se zavarovati pred napačnim izborom poslovnega partnerja bo pojasnil Marko Srabotnik iz podjetja Bisnode.

Pisarna poslovnega sekretarja je stičišče in središče vseh informacij. Kot ogledalo pisarne in posledično podjetja, so prvi obraz podjetja pri stikih s partnerji in okolico, zato za različne zadolžitve potrebujete vedno nova znanja in dobro usposobljenost.

Osnove telefonske izterjave bo predstavil Damjan Lovenjak iz družbe EOS-KSI. Simona Toplak, namestnica odgovornega urednika Časnika Finance pa bo govorila o tem, kako komunicirati z mediji v kriznih časih in o vplivu družbenih medijev na vaše delo.

Na srečanju 9. maja boste lahko nadgradili vaše veščine in znanja, saj smo v program vključili teme, ki jih moramo poznati vsi, ki smo del podjetij.

Katera pravna pravila na spletu mora poznati vsak direktor in tajnica bo pojasnil Matija Jamnik iz JK Group. Urejenost je del vsakdana vseh poslovnih asistentk, tajnic in poslovnih sekretark.

Konferenca bo celostno pokrila teme, ki so del vsakdana poslovnih asistentk, tajnic, poslovnih sekretark. S kratkimi in zgoščenimi predstavitvami želimo podati bistvo primerov, ne dolgovezimo in ne izgubljamo časa. Udeležencem želimo ponuditi praktične izkušnje iz prve roke. Udeležba je BREZPLAČNA, prijava pa zaradi omejenega števila mest obvezna! Zanimiv program, ki ga ne smete zamuditi! Udeležence izobraževanja bo pozdravil Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance, ki

11

www.finance-akademija.si

Kakšen je urbani poslovni look pa boste izvedeli iz prve roke, saj bodo z nami Aleš Čakš, urednik revije Finance TRENDI, Nataša Hrupič, priznana slovenska modna oblikovalka in vizažistka Mateja Pregelj. V prepletu dveh umetnosti, kulinarike in glasbe, pa boste pozno popoldne povabljeni v kuhinjo, kjer bodo kuharji ob glasbeni spremljavi pripravljali izbrane jedi. Poleg odlične hrane, hotel Lev pripravljala tudi številna druga presenečenja, ki vključujejo slavno ribico malega Nema, nagradno igro, ki prinaša kulinarične užitke v dvoje in še marsikaj drugega. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 9. maja 2013 v ljubljanskem Hotelu Lev! Več: http://www.finance-akademija.si/tim/


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

NPI

RAZKIVAMO FINALISTE NAJPODJETNIŠKE IDEJE IN NAJPODJETNIŠKE EKOIDEJE

Petra Šubic

V naključnem vrstnem redu predstavljamo deset finalistov Najpodjetniške ideje in pet finalistov Najpodjetniške ekoideje. Že deseto leto zapored na Financah izbiramo najpodjetniške ideje, tretje leto pa tudi najpodjetniške ekoideje. Na kratko predstavljamo finaliste v obeh kategorijah. Zmagovalca v obeh kategorijah bomo izbrali s spletnim glasovanjem bralcev Financ, ki bo sredi maja, in presojo uredniške ekipe Financ, razglasili pa ju bomo 29. maja.

starejšim ponujata najem in izmenjavo nastanitvenih zmogljivosti v domovih za ostarele in varovanih stanovanjih v

kontaktov« družinskih članov, prijateljev in sosedov, ki bodo na zahtevo uporabnika dobili SOS-obvestilo, ko bo sam poškodovan ali ob poškodbi drugih ljudi. Ogorevc bo v Wayri, londonskem pospeševalniku telekomunikacijske multinacionalke Telefonica, nadaljeval razvoj, izobraževanje in iskanje vlagateljev.

10 FINALISTOV NAJPODJETNIŠKE IDEJE

drugem kraju in drugi evropskih državi. V svojo mrežo povezujejo domove za ostarele po Evropi in uprave varovanih stanovanj. Pristopilo je že devet slovenskih domov za ostarele, štirje iz Hrvaške, trije iz Italije … » Naš partner je tudi E. D. E., največje združenje direktorjev domov za ostarele v Evropski uniji, ki želi z orodjem LinkedAge zapolniti četrtino prostih zmogljivosti v 32 tisoč domovih po Evropi,« napoveduje Lorenzetti.

Varnostni detektor bližajočega se vlaka RSD

Kadrovska asistenca

Pod blagovno znamko Kadrovska asistenca mariborsko podjetje Proficio ponuja zunanje izvajanje ali outsourcing kadrovskih storitev in večjih kadrovskih projektov na visoki strokovni ravni ob nižjih stroških. »Podjetja nam lahko prepustijo vodenje vse kadrovske administracije vključno z izračunom osebnih prejemkov in postopki pri zaposlovanju in odpovedi delovnih razmerij, prenovo sistemizacije, vzpostavitev učinkovitega motivacijsko-nagrajevalnega sistema, pripravo kariernih načrtov za zaposlene in iskanje odgovorov na vprašanja iz delovnopravne zakonodaje,« ponazarja direktorica Proficia Zvezdana Lubej. Komunikacijsko orodje LinkedAge Tomaž Lorenzetti (desno) in Marko Guček, solastnika podjetja Socinet, s komunikacijskim orodjem LinkedAge

Aplikacija in platforma Ihelp Andraž Ogorevc s sodelavci v podjetju MIDS razvija aplikacijo in platformo iHELP, s katero želijo zagotoviti učinkovito obveščanje in pomoč pri srčnem zastoju ter drugih zdravstvenih težavah, kjer je za preživetje pomembno hitro ukrepanje, v nekaj minutah. Aplikacija iHELP informira o temeljnih postopkih oživljanja in zagotavljanja prve pomoči pri raznih poškodbah, razkrije lokacijo najbližjega defibrilatorja in omogoča aktiviranje »nujnih

Peter Korun iz podjetja A.s. K., ki izumlja aktivne prometne znake, je najprej razvil inovativen detektor mrtvega kota, ki povečuje varnost na nepreglednih cestnih odsekih. Nadgradil ga je s sistemom RSD za nezavarovane železniške prehode (railway safety detector – varnostnim detektorjem bližajočega se vlaka). Prvega bodo kmalu poskusno postavili v eni od slovenskih občin. Korunov sistem RSD je energijsko varčen, saj se napaja izključno na sončno energijo, in več kot 30-krat cenejši od običajnega zavarovanja železniških prehodov z zapornicami.

Več informacij in prijave na: www.finance-akademija.si/ npi13

www.finance-akademija.si

12


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Coworking ali sodelavnost

Iniciativa Slovenia coworking ali sodelavnost je nov pristop k delu, ki so ga iz zahodne Evrope v Slovenijo pred letom in pol pripeljali Eva Perčič, Marko Orel (levo), Luka Piškorič in Jurij Lozič. V skupnost povezujejo samozaposlene posameznike in zagonska podjetja predvsem iz kreativnih industrij in socialnega podjetništva. Doslej so v skupnost Slovenia coworking privabili več kot tisoč ljudi, ki sodelujejo pri projektih, si pomagajo z izmenjavo znanj in izkušenj. Brezplačno pisarno jim ob četrtkih ponujajo v Kinu Šiška v Ljubljani, vzpostavljajo pa stalen prostor za coworking, kjer načrtujejo vrsto novih projektov, pravi Eva Perčič. Programsko orodje za kvantitativno tržno analitiko

V ljubljanskem Ektimu, odcepljenem podjetju Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, so razvili programsko orodje za kvantitativno tržno analitiko. Z njim lahko podjetja predvidijo nakupno vedenje posameznih kupcev, nato pa jim prilagodijo ponudbo direktnega trženja in programov zvestobe, ki so bolj učinkoviti in občutno cenejši od množičnega direktnega trženja, pravi Rok Okorn, direktor Ektima. Njihovo orodje je uporabno v podjetjih, ki imajo veliko kupcev, denimo v bankah in zavarovalnicah, telekomunikacijskih podjetjih, trgovskih in hotelskih verigah … Ko bodo pridobili nekaj referenc v Sloveniji, bodo naročnike začeli iskati v tujini.

13  

www.finance-akademija.si

Spletno orodje Balirka

V podjetju Kozolec so razvili spletno orodje Balirka, ki omogoča pregled nad poslovanjem, prepoznavanje neplačnikov in spremljanje denarnega toka. Namenjeno je manjšim, še posebej storitvenim podjetjem in espejem, društvom in zasebnim zavodom. Inovativnost te rešitve je v preprosti uporabi. »Neukim uporabnikom omogoča delo brez dodatnega usposabljanja, ni pa namenjena uporabnikom, ki imajo znanja iz poslovne administracije in računovodenja, saj ne ponuja naprednejših možnosti uporabe,« pojasnjuje Samo Mirnik iz Kozolca, ki trži Balirko.

podjetju Aventa+, povezuje tiskane medije in internet. »Če želiš članek v časopisu ali reviji deliti na družabnih omrežjih ali si ga na računalnik ali tablici shraniti, članek v tisku zajameš s kamero na svojem mobilnem telefonu in aplikacija Peekster te v trenutku poveže z digitalno različico članka, razlaga Tine Hamler iz Avente+. Za nadaljnji razvoj so dobili semensko naložbo londonskega pospeševalnika Wayra in možnost polletneg izobraževanja v njem. Roispresso - napitek, ki se pripravlja in pije kot kava

Ekonomična metoda Electro Kit Komplet

Primorski inovator Boris Pfeifer si je zamislil ekonomično metodo Elektro Kit Komplet za preprosto pretvorbo motorja z notranjim izgorevanjem v elektromotor in jo preizkusil na motociklu v razredu avtomoto. Pri razvoju te inovacije so Pfeiferju pomagala podjetja Letrika, Ecat, Terenski in REC. Pri vgradnji elektromotorja ni posegov v okvir motocikla, sklopka in menjalnik pa ostaneta, zato lahko brez dodatnega polnjenja baterije prevozimo do 40 odstotkov daljšo razdajo. O serijski proizvodnji se dogovarjajo s Hondo Italia, Electro Kit Komplet pa želijo ponuditi tudi drugim proizvajalcem motociklov. Aplikacija Peekster Aplikacija Peekster, ki so jo razvili v

Roispresso je blagovna znamka za napitek iz biološko pridelanega južnoafriškega rdečega čaja rooibos z dodanimi super živili. Pripravlja se kot kava, v navadnih aparatih za espresso. Z njim ima mlad Primorec Kostja Klabjan, direktor koprskega Energa, velike načrte v tujini. Roispresso je v Sloveniji na voljo v sedmih lokalih, od marca ga ponujajo na dveh lokacijah v Londonu – v japonski restavraciji Nobu in v hotelu The Trafalgar iz verige Hilton. Prvo pošiljko roispressa so že poslali v Hongkong v futuristični hotel W iz verige Starwood Hotels. V Dubaju se z nekaj hoteli iz verig Hilton, Intercontinental in Starwood dogovarjajo za posel. FINALISTI NAJPODJETNIŠKE EKOIDEJE Leseno pohištvo znamke Froc, ki rase z otrokom Ko je Matej Košir, lastnik podjetja Rimarket, ugotovil, da bo težko razširil spletno trgovino Ribničan s suho robo


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

v EU, se je odločil za razvoj lastnih izdelkov pod znamko Froc. V sodelovanju z oblikovalsko agencijo Gigodesign je razvil in dal na trg stol iz slovenskega bukovega lesa za otroke od šestih mesecev do 10. leta starosti. Nagradili so ga na lanskem pohištvenem sejmu v Ljubljani. Prodajajo ga po spletu, prva naročila iz tujine, denimo iz ZDA, Latvije in Švedske, pa so dobili prek člankov na tujih spletnih straneh o dizajnu. Podpisali so pogodbo z distributerjem iz Južnoafriške republike in Grčije, dogovarjajo pa se še s partnerjem iz Norveške.

dom za ostarele, zanjo pa se zanimajo tudi hoteli in restavracije. »S stiskalnico lahko stiskamo vso odpadno embalažo, od plastenk, pločevink, embalaže čistil in podobnega do kovinskih konzerv in tetrapakov,« pravi direktor Dukina Matej Rajh. Ravnanje z odpadno embalažo se poenostavi, ker se zmanjša količina teh odpadkov in se posledično poceni odvoz. Homeopatska sredstva za oskrbo rastlin

je logaško podjetje Svetloba. Prednost inovacije je izjemno hiter vklop in izklop svetilk, zato je sistem Reflecta IntelSen še zlasti priporočljiv za skladišča in logistične centre, kjer je potreba po hitri manipulaciji z blagom ključnega pomena, pojasnjuje direktor Svetlobe Aljoša Huber. Prvi tak sistem, ki ga tržijo po svetu, že leto in pol deluje v objektu Schenkerja v Sloveniji. Temu je zamenjava razsvetljave prinesla 53-odstotni prihranek elektrike.

Mobilna aplikacija 3R – več kot odpadki

Zadnja inovacija okoljske raziskovalke Marinke Vovk je mobilna aplikacija Več kot odpadki. Ta bo spodbudila uporabnike, da bi bolje ravnali z odpadki kot surovinami in precej omejili porabo virov, hkrati pa spremenili svoje vrednote. Aplikacija temelji na načelu 3R (reduce, reuse, recycle – prepreči, ponovno uporabi, recikliraj) in bo ljudi naučila preprečiti oziroma vnovič uporabiti odpadke, te pa tudi pravilno ločevati. Brezplačno si jo boste lahko s pomočjo QR-kode naložili na mobilno napravo. Najprej bo na voljo v 20 slovenskih občinah, potem jo bodo razširili še v druge občine, pa tudi v tujino. Stiskalnica za odpadno embalažo Podjetje Dukin iz Slovenske Bistrice razvija rešitve za odpadke, uporabne v gospodinjstvih in gostinstvu. Dobrega pol leta prodajajo svoj prvi izdelek – stiskalnico odpadne embalaže za profesionalne kuhinje. Njihov prvi kupec je

Podjetje HomeOgarden, ki ga vodi Aleš Pfeifer, razvija naravne in varne rešitve za oskrbo rastlin in želi zrasti med vodilne ponudnike v Evropi. Njihovi izdelki rešujejo večino težav, s katerimi se srečujejo ljubitelji rastlin pri vzgoji na domačem vrtu – brez uporabe agrokemikalij. Usmerili so se predvsem na področje bolezni rastlin, škodljivce in polže, pomoč pri presajanju, poškodbe rastlin, odpravljanje kislosti zemlje, krepitev in povečevanje odpornosti glavnih skupin rastlin, kot so plodovke, paradižnik, listnate zelenjadnice, okrasnice, začimbnice, dišavnice in sobne rastline. V prihodnje se bodo usmerili v razvoj homeopatskih sestavin za vrtnine, ki se najpogosteje pojavljajo na domačih vrtovih in v vrtnarski proizvodnji v regiji, kot so solatnice in kapusnice. Brezžična pametna razsvetljava Reflecta IntelSens Reflecta IntelSens je brezžični inteligentni sistem razsvetljave, ki krmili prilagodljive skupine svetilk na podlagi brezžičnega industrijskega protokola komunikacije ZigBee PRO. Razvilo ga

S tem izborom želi Časnik Finance javno spodbujati podjetništvo v Sloveniji in k njegovemu še večjemu razmahu prispevati tisto, kar najbolje znamo. Inovativna podjetja in posameznike želimo promovirati in podpirati v vseh fazah podjetniškega procesa, ki se začne na idejni ravni. Sprejemamo podjetniški "zakon", da nekatere ideje, ki se zdijo v nekem trenutku izjemno perspektivne, tudi ne vzklijejo ali ne obrodijo sadov, temveč propadejo. Morda bodo tudi te kdaj našle pravi trenutek ali pa bodo navdih komu drugemu. www.finance-akademija.si  

14


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

15. Dnevi energetikov v Portorožu so postali osrednji strokovni dogodek energetskih managerjev.

FOTO

DNEVI ENERGETIKOV Letošnja konferenca je že petnajsta po vrsti in je tako pomemben mejnik našega vsakoletnega srečevanja in prizadevanja za energetsko odličnost v naših podjetjih in ustanovah. Jacek Truszczynski iz generalnega direktorata za energijo pri evropski komisiji je udeležencem predstavil novo evropsko direktivo o energetski učinkovitosti.

Gostili smo tudi predstavnika svetovne okoljevarstvene organizacije Greenpeace Jirija Jerabeka..

15

www.finance-akademija.si

Udeleženci so se med odmori družili in razpravljali tudi o nestrokovnih temah.


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Okroglo mizo o korakih do energetske učinkovitosti je vodila Andreja Šalamun, urednica priloge Okolje in energija.

Nekaj spominov na minula srečanja energetikov je strnil predsednik strokovne komisije za podelitev nagrad za energetsko učinkovitost Boris Selan.

Program na 15. Dnevih energetikov je bil izjemno strokovno zanimiv, rdeča nit pa kako povečati energetsko učinkovitost v podjetjih in ustanovah.

Udeleženci so se lahko na slavnostni večerji posladkali tudi s torto ob 15. jubilejnem srečanju energetskih strokovnjakov.

Petnajst svečk so upihnili: Peter Frankl, Boris Selan, Andreja Šalamun in Stane Merše.

www.finance-akademija.si

16


REVIJA POSLOVNE AKADEMIJE

Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance je na okrogli mizi o evoluciji ali revoluciji na trgu z energijo temeljito izprašal prvega moža HSE Blaža Košoroka, Alojza Stano iz Geoplina in Dejana Paravana iz družbe Gen-I.

Na slavnostni večerji smo podelili tudi posebna priznanja in prisluhnili skupini Gadjo mnaouche.

Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance je pozdravil udeležence slavnostne večerje .

17

www.finance-akademija.si

Profile for Dejan P.

Akademček 17  

Revija Poslovne akademije, april 2013

Akademček 17  

Revija Poslovne akademije, april 2013

Profile for multidejo
Advertisement