Page 1

Colofon

Multimail Jaargang 5 > 1202 Ingenieursbureau Multical Uitgave Ingenieursbureau Multical B.V. Schouwburgplein 30-34, Postbus 397 3012 CL ROTTERDAM, 3000 AJ ROTTERDAM T (010) 404 63 50 F (010) 411 55 72 E postbus@multical.nl I www.multical.nl KvK Rotterdam 24169588 De MultiMail verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 1250 stuks en is bestemd voor alle relaties van Ingenieursbureau Multical Redactie Stef Heuker, Machiel Kuijt, René van Wijk Heeft u ideeën of suggesties voor een volgende uitgave van de MultiMail ? Mail die dan naar: multimail@multical.nl Foto’s Ingenieursbureau Multical, tenzij anders vermeld Interview/redigeren Sarah De Preter Vormgeving en productie Figé productions BV, Schiedam Niets uit deze MultiMail mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Van initiatief tot en met instandhouding Ingenieursbureau Multical houdt zich sinds 1988 bezig met de begeleiding van bouwprocessen. Vanaf de initiatieffase tot en met de instandhouding

MULTIMAIL

van gebouwen worden medewerkers van Ingenieursbureau Multical voor management en support ingeschakeld. Daarbij is het vooral de deskundigheid van de medewerkers die bepalend is voor de kwaliteit van de te leveren diensten en producten. Deze kwaliteit blijft niet beperkt tot de bouwtechnische aspecten. Wij hebben ervaren dat goed luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers de basis vormt voor een deskundige advisering. Want, daar waar het om ‘echte’ communicatie gaat, zijn wij van mening dat luisteren vaak belangrijker is dan praten. En dàt is een kwaliteit die u van de begeleiders van uw bouwproces verwachten mag.

Coverfoto:

Begeleiders van het bouwproces

12189 www.fige.nl

Gebouw X – Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het tot BNA Gebouw 2011 verkozen gebouw bestaat uit twee vleugels die verbonden zijn door een centraal atrium. De vleugels zijn in hoogte een halve verdieping ten opzichte van elkaar versprongen en gekoppeld met loopbruggen. In 2010/ 2011 heeft Ingenieursbureau Multical, in opdracht van Broekbakema uit Rotterdam, de VO- en DO-raming alsmede het STABU-bestekboek en de directiebegroting opgesteld.

of de koopsom.” woonlasten sturend worden in plaats van de kale huur Andries Laane: “Er zal pas echt iets veranderen als de

Weerstand, ofwel het dilemma van twijfelen of doorpakken.

“Doordecentralisatie: een kans of een bedreiging?” Onder leiding van Ingenieursbureau Multical hebben de 13 leden van het bestuursbureau van Stichting ‘ABIM’ (‘Alle Begin Is Moeilijk’) Primair Onderwijs uit Alkenbergen, gediscussieerd over de mogelijke gevolgen van de doordecentralisatie voor de onderwijshuisvesting. Een realistische kijk op een fictieve praktijksituatie. Weerstand, ofwel het dilemma van twijfelen of doorpakken. “Vandaag niet, dat doe ik morgen wel.” Voorafgaand aan een lastig gesprek wordt soms lang gedraald. Afwegen en nog maar eens uitstellen. Herkent u dat? Een bijzonder reisgezelschap Op initiatief van Ingenieursbureau Multical werkt de afdeling Gebouwkosten samen met vier architectenbureau’s aan de implementatie van het 3D-calculatieprogramma ‘IBIS4BIM’. Met een kennispool als vervoersmiddel wordt een reis gemaakt die tot doel heeft de gebouwkostendeskundigheid ‘BIM-proof’ te maken.

Jaargang 5 > 1202 MultiMail is een uitgave van Ingenieursbureau multical

Werkconferentie voor vertegenwoordigers van besturen in het Primair Onderwijs

Doordecentralisatie: een kans of een bedreiging?

Ingenieursbureau Multical organiseert een werkconferentie voor BESTUREN VAN BASISSCHOLEN op

donderdag 20 september 2012

Doordecentralisatie: een kans of een bedreiging? Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur in Poldercafé De Waterjuffer (Hotel de Watertoren) in Dordrecht, Kromme Zandweg 80, tel. 078-6224411

“Vandaag niet, dat doe ik morgen wel.” Voorafgaand

Op 20 september organiseerde Ingenieurs-

aan een lastig gesprek wordt soms lang gedraald.

bureau Multical voor de tweede keer dit jaar

Afwegen en nog maar eens uitstellen. Herkent u dat?

een werkconferentie. Ditmaal waren voor de

Dergelijke afwegingen kwamen bij mij boven tijdens een

huisvesting verantwoordelijke functionarissen

lesdag over ‘omgaan met weerstand’ in het kader van een

van besturen uit het Primair Onderwijs onze

opleiding tot professional trainer. Bleef het aanvankelijk

gasten. In Poldercafé ‘De Waterjuffer’, in een

beperkt tot een mondelinge toelichting op het onderwerp, de

voormalige watertoren in Dordrecht, kwamen

lesdag eindigde met een oefening waarbij sprake was van

vertegenwoordigers van 13 schoolbesturen

nen sturen op kwaliteit, waarvoor een aanbesteding met

fysieke weerstand. De deelnemers werden, nadat de trainers

bijeen om van gedachten te wisselen over een

EMVI (= Economisch Meest Voordelige Inschrijving) als

‘het kunstje’ hadden voorgedaan, uitgedaagd om als duo de

drietal (realistische) huisvestingsvraagstukken

oefening na te doen. Waar ging het om? Welnu, twee personen

waarmee schoolbestuur ‘Alle Begin Is Moeilijk’

om dat vast te stellen? Tot slot ziet ook een deel van de

staan op een afstand van 2 meter van elkaar. Zij krijgen een

(ABIM) uit de fictieve gemeente Alkenbergen

aanwezigen de veranderende rol van het schoolbestuur

Hoe bij een basisschool uit de jaren ’70 een

stalen staaf met een diameter van circa 8 mm en een lengte

te maken heeft.

niet als louter positief. Vooral het nieuwe ondernemer-

duurzame renovatie door te voeren?

schap wordt door enkelen met enige terughoudendheid

Na de lunch en een bezichtiging van de voormalige

tegemoet getreden.

watertoren werd het programma voortgezet. Na het

waarbij een stappenplan werd gepresenteerd dat een PR O GR A M M A

schoolbestuur in staat moet stellen om van het (ad hoc) 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee 10.00 uur Opening door Machiel Kuijt, directeur Ingenieursbureau Multical. Gevolgd door een voorstelronde 10.30 uur Kaderstelling casus “Doordecentralisatie: een kans of een bedreiging?” door Machiel Kuijt 11.00 uur Koffie-/ theepauze 11.15 uur Werkconferentie deel 1 (Inleiding over doordecentralisatie en praktijkvraag over onderhoudsbeleid) ingeleid door Machiel Kuijt en Jasper de Rijke 12.45 uur Lunchpauze en mogelijkheid tot bezoek watertoren 14.00 uur Werkconferentie deel 2 (twee praktijkvraagstukken over duurzaamheid en contractvorming) ingeleid door Machiel Kuijt en Jasper de Rijke 15.30 uur Samenvatting conclusies/aanbevelingen werkconferentie 15.45 uur Vragen en wat verder ter tafel komt. Aansluitend afsluiting door Machiel Kuijt 16.00 uur Borrel

Wat komt tijdens de werkconferentie aan de orde? Met als uitgangspunt het Schoolbestuur ABIM in de (fictieve) gemeente Alkenbergen zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: • Hoe en door wie wordt de omvang van de financiele middelen bepaald waarop het schoolbestuur recht heeft? • Hoe zal - uitgaande van het economisch claimrecht van de gemeente - worden omgegaan met duurzame investeringen? • Hoe de juiste contractvorm bij nieuwbouw, onderhoud of renovatie kan worden gekozen en hoe met het bundelen van kennis kosten kunnen worden bespaard. • Welke invloed zal de doordecentralisatie hebben op de organisatie en de uitvoering van het gebouwbeheer?

zelf (laten) uitvoeren van de instandhoudingswerkzaamheden te komen tot het (contractueel) uitbesteden ervan. Opvallend was dat de ethische kant van het uitbesteden veel aandacht kreeg. Zo werden de nadelen van het aanbesteden op de laagste prijs afgewogen tegen het kun-

uitgangspunt de beste mogelijkheden biedt.

van 2 meter aangereikt. Zij leggen de uiteinden van de staaf in het kuiltje op hun borstbeen (in het latijn: interclaviculare)

Kaderstelling casus: de toekomst van het ba-

en doen, nadat zij zich beiden goed hebben geconcentreerd op

sisonderwijs in een vergrijzend Alkenbergen.

aan het College van Bestuur uit te brengen advies. Steeds

geheel werd betrokken bij de vraag of de huisvestings-

bespreken van de aanpak van het onderhoud (het

elkaar, een stap naar voren. Om daarna gelijktijdig de gehele

Met het onderwerp ‘doordecentralisatie’ (zie kader) als

bezien vanuit het onderwerp: vormt ‘doordecentralisatie’

vraagstukken op de traditionele, beproefde wijze moesten Waarom onderhoud door derden laten

gebouwbeheer) was het de beurt aan een gedachte-

afstand te overbruggen. Met als resultaat: een keurig gebogen

vertrekpunt werden de vertegenwoordigers van de school-

een kans of een bedreiging?

worden aangepakt, of dat het moment leek aangebroken

uitvoeren als je het ook zelf kunt doen?

wisseling over het (duurzaam) renoveren van een

stalen staaf. Ongelooflijk, hè?

besturen uitgenodigd een actieve rol te vervullen bij het

om serieus na te gaan denken over ‘doordecentralisatie’.

Aan de hand van deze vraag werd uitvoerig stilgestaan

schoolgebouw. En, evenals bij het gebouwbeheer,

Deze oefening mocht ik samen met een even ‘onverschrokken’

oplossen van de aangedragen praktijkvragen. Deze

Na een voorstelronde, waarin elk van de deelnemers zijn

Zou de aanvankelijke scepsis, die voorafgaand aan de

bij het aan de schoolgebouwen uit te voeren beheer. De

uitgaande van de situatie waarbij de ‘doordecentralisatie’

andere deelnemer uitvoeren. Maar voordat ik mij daaraan

vragen werden voorgelegd door Ingenieursbureau

of haar specialiteit onder de aandacht bracht, presenteer-

conferentie leek te bestaan, na afloop zijn weggenomen?

deelnemers waren van mening dat het essentieel is dat

zou zijn doorgevoerd.

waagde, kwamen wel allerlei vragen bij mij boven. Het

Multical, dat in deze werkconferentie een faciliterende rol

de Machiel Kuijt de kaderstelling voor de werkconferentie.

het schoolbestuur zelf de regie houdt in het gehele proces.

De deelnemers merkten terecht op dat ‘renovatie’ als

‘wat’, ‘hoe’, ‘waarom’ en ‘wat als’, in meer of mindere mate

vervulde. Machiel Kuijt (directeur/senior adviseur

De kerngegevens, maar ook een algemene en een demo-

Doordecentralisatie: welk belang heeft

Over de wijze waarop die regie moet worden ingevuld wa-

begrip geen deel uitmaakt van de WPO. In het vervolg werd

gevoed door angst, twijfel of een plotseling opkomende sterke

‘Onderhoud & Beheer’), Jasper de Rijke (hoofd afdeling

grafische karakteristiek van de gemeente Alkenbergen

Stichting ABIM hierbij?

ren de meningen verdeeld. Wel was er overeenstemming

daarom uitgegaan van ‘groot onderhoud’. De in het kader

behoefte tot relativeren, deden mij beseffen hoe sterk ook mijn

‘Bouwmanagement’/ ‘Management Onderhoud &

maakten daar deel van uit. Vervolgens verstrekte Machiel

Met als uitgangspunt de Wet op het Primair Onderwijs

over het nut en de noodzaak van een meer professionele

daarvan voorgestelde verduurzaming van de in de tweede

eigen weerstand tegen deze niet alledaagse oefening was.

Beheer’) en Stef Heuker (projectleider ‘Management

Kuijt inzicht in de organisatiestructuur van de Stichting

(WPO), en dan in het bijzonder het ‘doordecentralisatie-

en planmatige aanpak van het onderhoud. De ‘doorde-

praktijkvraag betrokken ‘Prinses Amaliaschool’ (een uit de

Na afloop van de oefening bleek, zoals zo vaak, dat het aloude

Onderhoud & Beheer’) waren voor dat laatste verant-

ABIM en gaf hij een toelichting op de relevante kengetal-

artikel’ (111), werden vijf varianten (zie kader) aan de

centralisatie’ zou daarin van belang kunnen zijn, omdat

jaren ’70 daterend gebouw), werd om financiële redenen

spreekwoord “Een mens lijdt dikwijls ’t meest, door ’t lijden

woordelijk. Als deskundigen vanuit het onderwijsveld

len van de tien schoolgebouwen van deze stichting. Voeg

deelnemers voorgelegd. Toen was al duidelijk geworden

zodoende het totale budget voor de instandhouding (van

afgewezen. In hun hoedanigheid als leden van het bestuurs-

dat hij vreest …” (vermoedelijk van Jac. Revius, 1586-1658),

traden de vertegenwoordigers van de schoolbesturen

dit bij het gegeven dat het aandeel 65-plussers hoger

dat de gemeenteraad bij een keuze voor ‘doordecentrali-

bevoegd gezag en gemeente) kan worden aangewend.

bureau zouden de critici het College van Bestuur (...)

een grote kern van waarheid bevat.

als een focusgroep naar voren. We vroegen hen zich te

dan gemiddeld vertegenwoordigd is in Alkenbergen en

satie’ een cruciale rol speelt. Vanwege deze afhankelijk-

Tot slot werd stilgestaan bij een te ontwikkelen strategie,

Lees verder op andere zijde >>

verplaatsen in de rol van lid van het bestuursbureau van

er bovendien sprake is van een vertrekoverschot in de

heid van politieke besluitvorming werd als aanbeveling

Vaak hopen wij dat weerstand vanzelf verdwijnt. Maar de

de Stichting ABIM. Met de bedoeling om hun beraad-

leeftijdsklasse 15-25 jaar, en duidelijk wordt dat het

meegegeven de contacten op bestuurlijk niveau te

ervaring leert ons dat je met negeren of doorschuiven niet veel

slagingen over de drie praktijkvragen, die tijdens de

basisonderwijs zich voor interessante uitdagingen gesteld

koesteren.

bereikt. Het aanpakken van de weerstand levert uiteindelijk

werkconferentie aan de orde kwamen, te betrekken in het

ziet. Om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Het

Tijdens de gedachtewisseling werd als een voordeel

Wat is doordecentralisatie?

meer voldoening op. Of het nu een jaren sluimerend probleem

beschouwd dat bij overdracht van bevoegdheden aan het

Op basis van de onderwijswet heeft een gemeente de verplichting om te zorgen voor adequate huisvesting voor basis-,

in de eigen organisatie betreft, of het heeft te maken met

schoolbestuur een einde komt aan de kunstmatige

speciaal- en voortgezet onderwijs. In de onderwijswet artikel 111 WPO (Wet Primair Onderwijs) en artikel 109 WEC

het overwinnen van bezwaren tegen de invoering van ‘BIM’

verdeling van taken. Zo zal de ‘weeffout’, die

(Wet Expertise Centra) is de mogelijkheid geboden de uitvoering van die plicht over te dragen aan de schoolbesturen.

in het werkproces, in alle gevallen blijft het een keuze tussen

bijvoorbeeld de vervanging van houten buitenkozijnen tot

twijfelen of doorpakken.

de verantwoordelijkheid rekent van de gemeente terwijl

De doordecentralisatie kan in verschillende varianten worden uitgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn:

Geheel in de traditie van de voor Rotterdammers zo kenmer-

het binnen- en buitenschilderwerk tot de taak van het

a. Uitsluitend het onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen wordt door de gemeente overgedragen;

kende no nonsense mentaliteit kies ik, als er weer eens ‘een

bevoegd gezag behoort, eindelijk worden weggenomen.

b. Het onderhouden van de buitenzijde van de gebouwen en renovatie zijn inbegrepen;

stalen staaf te buigen is’, bij voorkeur voor het laatste.

Daarentegen zien de vertegenwoordigers van de

c. Conform optie b, met dien verstande dat ook vervangende nieuwbouw deel uitmaakt van de doordecentralisatie;

schoolbesturen wel dat er financiële risico’s kleven aan

d. Vorm van doordecentralisatie waarbij onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding zijn inbegrepen;

de ‘doordecentralisatie’. Wie bepaalt bijvoorbeeld de

e. Volledige overdracht van de zorgplicht voor de huisvesting. Inclusief nieuwbouw, uitbreiding én economisch eigendom.

Machiel Kuijt

hoogte van de beschikbaar te stellen middelen? Moet er niet een door een onafhankelijk deskundige uitgevoerde

De gemeente is leidend in het traject van doordecentralisatie. De beslissing over de wijze waarop dit moet

conditiemeting (van de gebouwen) beschikbaar komen

plaatsvinden moet echter altijd in overleg met de schoolbesturen gebeuren.


Ronald de Vreede slaagt voor de opleiding ‘Kostendeskundige Bouw ’

Doordecentralisatie: een kans of een bedreiging?

Nieuwe mogelijkheden voor ‘Het Slaakhuys’

Vervolg van andere zijde >>

nieuwbouw van basisschool ‘De Zonnebloem’ overwogen.

Afsluiting

Op 19 juni 2012 is Ronald de Vreede, als calculator/ inspecteur verbonden aan de afdeling

Het gebouw bestaat uit een kantoorvleugel en een

(...) adviseren deze school niet voor verduurzaming in

In overleg met de gemeente is een architect gevraagd

Na afloop van de gedachtewisseling aan de hand van

‘Gebouwkosten’ van Ingenieursbureau Multical, geslaagd voor de post HBO-opleiding

drukkerij, met een totaal bruto vloeroppervlak van

aanmerking te laten komen. Bij de uitwerking van de

een multifunctionele accommodatie te ontwerpen,

de praktijkvragen mochten wij concluderen dat het

‘Kostendeskundige Bouw’, die hij volgde aan de Haagse Hogeschool. In zijn afstudeerscriptie,

ca. 7.000 m 2. Hoewel de functies tussentijds meerdere

vraag kwam echter ook naar voren dat een ‘groen’ meer-

met daarin ruimte voor een kleinere basisschool, een

uitwisselen van kennis met betrekking tot de ‘doorde-

gewaardeerd met een 8, werd voor voormalige drukkerij ‘Het Slaakhuys’ te Rotterdam een

malen zijn gewijzigd, is de indeling van het gebouw nog

jarenonderhoudsplan in bepaalde gevallen wel degelijk

kinderdagverblijf en een dependance van de plaatselijke

centralisatie’ voor het merendeel van de aanwezigen tot

nieuwe bestemming gezocht.

grotendeels origineel.

uitkomst kan bieden wanneer de duurzaamheidswensen

muziekschool. Drie eigenaren onder één dak. Dat bete-

nieuwe inzichten had geleid. We stelden vast dat het op

budgettair onmogelijk lijken. Afhankelijk van de kwaliteit

kent dat de investerings- én exploitatiekosten kunnen

deze wijze delen van kennis voor zowel de organisatoren

Voor het jarenlang leegstaande rijksmonument zijn drie

van het gebouw kunnen de berekende terugverdienef-

worden gedeeld.

als de vertegenwoordigers van de schoolbesturen een

varianten met elk twee functies voor de verschillende

fecten mogelijk tot een langere en ook acceptabele

De leden van het bestuursbureau vroegen zich met name

duidelijke meerwaarde heeft. De toegenomen kennis over

bouwdelen opgesteld. Het gebouw, waaraan inmiddels

exploitatie van schoolgebouwen leiden. Immers, naast de

af hoe de verdeling van de verantwoordelijkheid voor het

het onderwerp, maar vooral ook het kunnen maken van

veel achterstallig onderhoud is ontstaan, zou daarmee in

benodigde investering in duurzame maatregelen is er ook

onderhoud zou moeten plaatsvinden. In de afwegingen

een goede afweging tussen de voor- en nadelen, kunnen

oude glorie hersteld kunnen worden.

sprake van een als gevolg daarvan optredende besparing

voorafgaande aan de keuze voor een bouwcontractvorm

ertoe bijdragen dat beter onderbouwd tot een keuze voor

van de energiekosten.

kwamen de voor- en nadelen van een traditionele

‘doordecentralisatie’ gekomen kan worden. Mocht dat

Van deze varianten zijn de bouwkosten en de investe-

aanpak versus het organiseren van het proces conform

aan de orde zijn uiteraard.

ringskosten berekend. Vervolgens is hieruit de variant

1 + 1 = 3 … altijd afhankelijk van de

het BIM-gedachtengoed uitgebreid aan de orde. De nog

Vooral dankzij de enthousiaste deelname van de

gekozen die financieel het meest haalbaar is, door de

bouwcontractvorm?

betrekkelijk grote onbekendheid van de aanwezigen

vertegenwoordigers van de 13 schoolbesturen werden

kasstromen van de te verwachten huuropbrengsten en

In de laatste praktijkvraag werd, onder leiding van

met begrippen als BIM, Lean en ketenintegratie maakte

wij als organisator wederom gesterkt in onze overtuiging

investeringskosten, onderhoudskosten, exploitatiekosten

Jasper de Rijke, aandacht besteed aan de contractvorming.

echter wel duidelijk dat veel aandacht zal moeten worden

dat deze wijze van kennis delen de investering waard is.

en beheerkosten netto contact te maken. Hieruit bleek

Vanwege het aanstaande einde van de exploitatietermijn

geschonken aan het communiceren over de hiermee in

Wij zullen ons daarom ook in 2013 weer graag op deze

dat de variant met de functies hostel en flexkantoor de

en het gestaag teruglopende leerlingental wordt ver-

diverse projecten aanwijsbaar gerealiseerde synergie.

wijze uiten.

hoogste netto contante waarde heeft over een periode van 40 jaar.

AFDELING ‘Gebouwkosten’

Afdeling ‘Visualisaties’

project omvat grootschalig onderhoud en een herindeling van de woningen en ateliers in de voormalige lokalen.

Nieuwbouw GSG Leo Vroman te Gouda

Modernisering Gezondheidsdienst voor dieren te Deventer

Architect: Broekbakema, Rotterdam.

Opdrachtgever: Architectenbureau Oscar van Strijp, Den Haag.

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen VO-, DO-raming, directiebegroting en

Advieswerkzaamheden: het vervaardigen van bouwkundig tekenwerk, VO- en

bouwkundig bestekboek.

DO-raming en bouwkundig bestekboek.

Intern leidinggevende: Marcel van der Hoek.

Intern leidinggevende: René van Wijk.

Kenschets project: De nieuwbouw voor de GSG Leo Vroman te Gouda, een

Kenschets project: Het huidige 20 jaar oude laboratorium dient te worden aangepast.

scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum, heeft een BVO van ca. 6500 m .

Het moment is aangebroken om het laboratorium weer ‘state of the art’ te maken met

Het gebouw is ontworpen volgens het PASSIEFSCHOOL-CONCEPT. De ramen zijn van

het oog op efficiency, flexibiliteit, veiligheid en comfort. Door deze efficiencyslag wordt

driedubbel glas en de gebouwschil is dusdanig goed geïsoleerd, zodat een

er ca. 400 m 2 ruimte vrijgespeeld voor toekomstige functies.

conventionele verwarmingsinstallatie niet nodig is. Mede hierdoor ontstaat een

Hiertoe wordt het ca. 4300 m 2 grote laboratorium in fasen gemoderniseerd. Alle

Aanbesteding sloop Fioretti College te Hillegom

duurzaam en uitermate energiezuinig gebouw. Het binnenmilieu van de school voldoet

binnenwanden, vloeren en plafonds, alsmede de installaties worden vervangen.

Opdrachtgever: Gemeente Hillegom.

aan hoge eisen (frisse school klasse B).

De huidige brede gangen worden enigszins versmald en krijgen glazen gangwanden

Advieswerkzaamheden: Organiseren en adviseren inzake de aanbestedingsprocedure.

Vanwege de compacte vorm heeft het gebouw een bijzonder klein geveloppervlak in

naar de laboratoria.

Intern leidinggevende: Jasper de Rijke.

verhouding tot het vloeroppervlak. Dit heeft naast energetische voordelen, ook

Momenteel wordt de ontwerpfase afgerond. De aanvang van de modernisering is

Kenschets project: Voortvloeiend uit de ondersteuning met betrekking tot het

financieel bijgedragen tot de haalbaarheid van het plan.

voorzien medio 2013, terwijl de eindoplevering twee jaar later zal plaatsvinden.

management onderhoud en beheer in de gemeente Hillegom zal de huidige locatie van het

2

Fioretti College in Hillegom gesloopt gaan worden. Momenteel adviseren en coördineren

De nieuwbouw zal in de loop van 2013 worden opgeleverd.

medewerkers van Ingenieursbureau Multical over de te volgen aanbestedingsprocedure.

Artist-Impression: Broekbakema Transformatie Rabo-kantoor naar jongerenhuisvesting Polaris te

Tekening: Architectenbureau Oscar van Strijp, Den Haag.

Groningen Opdrachtgever: Lefier te Hoogezand.

Afdeling ‘Advies Onderhoud & Beheer’

Ondersteuning management onderhoud en beheer gemeente

WERK IN UITVOERING

Architect: marco henssen architecten bv.

Projecten

Afdeling ‘Management Onderhoud & Beheer’

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen VO-raming.

Groen Meerjarenonderhoudsplan Stadskantoor, gemeente Leiden

Oud-Beijerland

Intern leidinggevende: Marcel van der Hoek.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden, ONTW/ afdeling Vastgoed & Grondzaken.

Opdrachtgever: Gemeente Oud-Beijerland, afdeling Facilitaire Zaken.

Kenschets project: De transformatie van het voormalige Rabokantoor in

Advieswerkzaamheden: Uitvoeren NEN 2767 conditiemeting, opstellen traditio-

Advieswerkzaamheden: Ondersteuning management onderhoud en beheer.

Groningen naar een jongerenhuisvesting en 2 nieuwbouwblokken. In totaal komen er

neel MJOP en opstellen ‘groen’/ duurzaam MJOP.

ntern leidinggevende: Jasper de Rijke.

in de bestaande toren 77 appartementen. Een deel van deze appartementen wordt

Intern leidinggevende: Michael Dirks.

Kenschets project: De gemeente Oud-Beijerland heeft diverse interessante en uit-

voorzien van een uitbouw. In de 2 nieuwbouwblokken komen 45 appartementen

Kenschets project: Van het stadskantoor te Leiden is, naast een traditioneel MJOP,

eenlopende objecten in eigendom. Het daaraan uit te voeren onderhoud is opgenomen

verdeeld over 4 lagen.

een ‘groen’ MJOP opgesteld. Hierbij is o.a. een advies opgesteld over de mogelijk door

in de meerjarenonderhoudsplannen. Het begeleiden van de uitvoeringsfase alsmede

te voeren duurzame verbetermaatregelen, de bijbehorende investeringskosten en de

het adviseren inzake het opstellen van jaarplannen behoort tot de verantwoordelijk-

terugverdieneffecten. Rekening houdend met een maximale rest-exploitatie van 10 jaar.

heid van Ingenieursbureau Multical.

Afdeling ‘Bouwcontracten’

Foto: Stadskantoor te Leiden

Foto: brandweerkazerne te Oud-Beijerland

Nieuwbouw DSM Ahead! – DSM Research Campus Chemelot te Geleen

NEN 2767-conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen

Opdrachtgever: Broekbakema, Rotterdam.

PCBO Delft en CLD te Delft

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen van een bouwkundig bestekboek.

Opdrachtgever: PCBO Delft en CLD (Christelijk Lyceum Delft).

Intern leidinggevende: René van Wijk.

Advieswerkzaamheden: NEN 2767-conditiemetingen en het opstellen van

Kenschets project: De DSM Research Campus Chemelot in Geleen ondergaat

meerjarenonderhoudsplannen voor in totaal 11 schoolgebouwen.

Artist-Impression: marco henssen architecten bv.

Ingenieursbureau Multical ma akt ha ar gebouwkostendeskundigheid BIM-proof

aan de bouwvoorbereiding van het project DSM Ahead! Deze nieuwbouw bestaat uit

Kenschets project: PCBO Delft e.o. en CLD zijn onderwijsinstellingen voor respectie-

Een bijzonder reisgezelschap

een onderzoeksgebouw met ondersteunende functies bestaande uit testlaboratoria,

velijk basis- en voortgezet onderwijs te Delft. Recentelijk zijn van de schoolgebouwen

Op initiatief van Ingenieursbureau Multical werkt de afdeling

kantoren en een hal voor opschalingsfaciliteiten. Het bruto vloeroppervlak van de nieuw-

(9 basisscholen en 2 schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs) NEN 2767-

‘Gebouwkosten’ samen met vier architectenbureaus aan de implementatie

bouw bedraagt 19.000 m2. Het project zal naar verwachting in 2014 worden opgeleverd.

conditiemetingen uitgevoerd en meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld.

van het 3D-calculatieprogramma ‘IBIS4BIM’. Met een kennispool als

momenteel een transformatie naar een ‘Open Campus’. Momenteel werkt Broekbakema Intern leidinggevende: Michael Dirks.

vervoersmiddel wordt een reis gemaakt die tot doel heeft om de gebouwkostendeskundigheid ‘BIM-proof’ te maken. Het door de Brink Groep op de markt gebrachte calculatieprogramma moet de afdeling ‘Gebouwkosten’ van Ingenieursbureau Multical in staat stellen om direct vanuit een 3D-model ramingen en begrotingen te maken. Om de implementatie van het programma Artist-Impression: Broekbakema

zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, heeft Ingenieursbureau Multical enkele maanden geleden het initiatief genomen tot de oprichting van een kennispool, waarvan

Verbouwing voormalig V&D-pand aan het Veerplein te Vlaardingen Opdrachtgever: Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam.

vier architectenbureaus (als reisgenoten) deel uitmaken. Foto: ‘De Horizon’, Brahmslaan te Delft (PCBO)

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen van een bouwkundig bestekboek. Intern leidinggevende: René van Wijk. Kenschets project: Het voormalig V&D-pand aan het Veerplein te Vlaardingen

Deze eveneens uit Rotterdam of omgeving afkomstige architectenbureaus zijn Broekbakema, Ector Hoogstad Architecten, Groosman Partners en Architektenburo Roos

Afdeling ‘Bouwmanagement en Directievoering & Bouwtoezicht’

ondergaat een verbouwing tot vrijetijdscentrum. Het gebouw zal worden voorzien

en Ros. In een periode van circa één jaar zullen de modelleurs van de architectenbureaus enerzijds en de bouwkostendeskundigen en calculatoren van Ingenieursbureau Multical anderzijds met elkaar samenwerken om ramingen respectievelijk begrotingen van in 3D

van een grote diversiteit aan nieuwe functies, waaronder fitness, bioscoop, winkels,

Groot onderhoud voormalig schoolgebouw aan de Talingstraat te

vervaardigde haalbaarheidsonderzoeken, voorlopig- en definitief ontwerpmodellen en

leisure, etc. Naar verwachting zal het project eind 2012 worden opgeleverd.

Rotterdam

projecten in de bouwvoorbereidingsfase op te stellen. Met als doel om het 3D-modelleren en

Opdrachtgever: Vestia Rotterdam Feijenoord.

het van daaruit calculeren optimaal op elkaar af te stemmen. Anders gezegd: het in

Advieswerkzaamheden: NEN 2767-inspecties, kostenramingen, bouwkundig

samenwerking met opdrachtgevers ‘BIM-proof’ maken van onze gebouwkostenadvisering.

bestekboek, advisering inzake aannemersselectie, aanbestedingsprocedure, bouw-

BIM is veel meer dan bijvoorbeeld een 3D-tekenprogramma als Revit. Het is een

management, directievoering.

werkproces. Dit proces moet worden ondersteund door softwaretools, waarvan IBIS4BIM

Intern leidinggevende: Jasper de Rijke.

er één is. Omdat wij echter van mening zijn dat de meerwaarde van BIM als werkproces

Kenschets project: Vestia Rotterdam Feijenoord verhuurt meer dan 7.000

niet wordt gegenereerd door een goede afstemming van de daarbij te gebruiken software

woningen en bedrijfsruimtes in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Kop van Zuid en

alleen, hebben wij ervoor gekozen om door middel van deze kennispool tot een

Oud-Charlois te Rotterdam. Het voormalige schoolgebouw aan de Talingstraat dateert

‘BIM-proof’ gebouwkostenadvisering te komen. Het zijn immers de mensen die de echte

uit 1953 en wordt sinds begin jaren ’90 gebruikt voor bewoning en kunstateliers. Het

verbinding tot stand brengen.

Artist-Impression: Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn.

2012 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you