Page 1

Colofon

Multimail Jaargang 4 > 1102 Ingenieursbureau Multical Uitgave Ingenieursbureau Multical B.V. Schouwburgplein 30-34, Postbus 397 3012 CL ROTTERDAM, 3000 AJ ROTTERDAM T (010) 404 63 50 F (010) 411 55 72 E postbus@multical.nl I www.multical.nl KvK Rotterdam 24169588 De MultiMail verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 1250 stuks en is bestemd voor alle relaties van Ingenieursbureau Multical Redactie Michael Dirks, Machiel Kuijt, René van Wijk Heeft u ideeën of suggesties voor een volgende uitgave van de MultiMail ? Mail die dan naar: multimail@multical.nl Foto’s Ingenieursbureau Multical, tenzij anders vermeld Interview/redigeren Sarah de Preter Vormgeving en productie Figé productions BV, Schiedam Niets uit deze MultiMail mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Van initiatief tot en met instandhouding Ingenieursbureau Multical houdt zich sinds 1988 bezig met de begeleiding van bouwprocessen. Vanaf de initiatieffase tot en met de instandhouding

MULTIMAIL

van gebouwen worden medewerkers van Ingenieursbureau Multical voor management en support ingeschakeld. Daarbij is het vooral de deskundigheid van de medewerkers die bepalend is voor de kwaliteit van de te leveren diensten en producten. Deze kwaliteit blijft niet beperkt tot de bouwtechnische aspecten. Wij hebben ervaren dat goed luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers de basis vormt voor een deskundige advisering. Want, daar waar het om ‘echte’ communicatie gaat, zijn wij van mening dat luisteren vaak belangrijker is dan praten. En dàt is een kwaliteit die u van de begeleiders van uw bouwproces verwachten mag.

Coverfoto:

Begeleiders van het bouwproces

Zorgcluster Leidschenhof.

11212 www.fige.nl

Voor het in 2010 in de gemeente Den Haag gerealiseerde zorgcluster ‘Leidschenhof’, bestaande uit een zorgcentrum, een verpleeghuis en 110 zorgappartementen, heeft Ingenieursbureau Multical, in opdracht van Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn uit Rotterdam, de VO- en directie-elementenraming alsmede het STABU-bestekboek opgesteld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alweer?

“Zijn wij klaar voor de grijze golf?” Hebben wij in 2025 voldoende aangepaste woonruimte voor het groeiend aantal senioren en ouderen? Een vraaggesprek met conceptontwikkelaar ir. Rens ten Hagen, architect ir. Wim de Bruijn en Dick van der Meyden MBA, directeur wonen bij SOR. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alweer? Een andere kijk op het begrip ‘MVO’ dankzij inspirerende ontmoetingen met een deel van onze relaties. … “Gemeentelijk vastgoed. Een waardevol bezit?!” Een impressie van een échte workshop, waarbij vastgoedmanagers van 12 gemeenten een viertal praktijkvraagstukken behandelden ten behoeve van de (fictieve) gemeente Alkenbergen.

Jaargang 4 > 1102 MultiMail is een uitgave van Ingenieursbureau multical

Huisvesting voor ouderen in 2025

of de koopsom.”

woonlasten sturend worden in plaats van de kale huur Andries Laane: “Er zal pas echt iets veranderen als de

Zijn wij klaar voor de grijze golf?

In deze ‘MultiMail’ kijken wij achterom én blikken

Nederland is in snel tempo aan het vergrijzen:

woonzorgcomplex ‘Leidschenhof’ in Den Haag heeft

wij (ver) vooruit. In beide gevallen gebaseerd op

tegen 2025 komen er maar liefst 900.000

het woongedeelte een eigen ingang. Via een bruggetje

twee inspirerende ontmoetingen waarbij wij in ge-

55-plussers bij. Fitte senioren, maar ook

is het verbonden met een verpleeghuis. Een prima

sprek mochten gaan met een deel van onze relaties.

ouderen die zorg nodig hebben. Hebben wij

oplossing, al zal het complex niet bij alle ouderen in de

Maar bovenal: onze relaties mochten kennismaken

voldoende aangepaste woonruimte voor hen?

smaak vallen. Voor sommige fitte senioren is het beeld

met elkaar. In deze ‘MultiMail’ leest u er meer over.

Uit een gesprek met Rens ten Hagen, Wim de

van het bruggetje wellicht een drempel. Is de ideale

De achterliggende gedachte bij beide initiatieven was het

Bruijn en Dick van der Meyden blijkt dat er

oplossing dan een combinatiewoning, waarbij meerdere

bijeen brengen van (ervarings)deskundigen op hun specifieke

nog werk aan de winkel is.

generaties onder hetzelfde dak wonen? De Bruijn peilt

terreinen. Niet om hen te confronteren met - hoe goed bedoeld

momenteel in diverse gemeenten of er belangstelling

ook - mogelijke oplossingen voor door ons veronderstelde

“De zorgcentra die we in Nederland hebben, zullen de

voor dit woningtype is. “Het idee is ingegeven doordat

problemen. Integendeel, voortbordurend op het gezegde dat

komende jaren transformeren tot verpleeghuizen voor

we op Rotterdam-Zuid met een winkelcentrum bezig zijn

waarin zich een allochtonenwoning onderscheidt van

senioren te creëren is de herbestemming van bestaande

Maatschappelijke rol

je moet kunnen delen als je wilt vermenigvuldigen, hebben

ouderen die (intensieve) zorg nodig hebben”, verwacht

waar we een aantal grote rugzakwoningen tegenaan

een woning voor autochtonen. Daar kom je pas achter

gebouwen. In het hele land staan kantoorpanden leeg.

Veilig, zelfstandig en comfortabel wonen is slechts één

wij juist gemerkt dat het samenbrengen van deskundigheid

Rens ten Hagen. “We moeten echter ook investeren in

gezet hebben. Daar kwamen met name Turkse families

door in de doelgroep te stappen.” Van der Meyden wil

Ten Hagen: “Panden die jarenlang leegstaan en die kun-

voorwaarde om van een plezierige oude dag te kunnen

en het luisteren naar elkaars opvattingen tot perspectiefrijke

woonruimte voor gezonde senioren. In Hoorn, de gemid-

op af, waarbij meerdere generaties in één woning

dit thema gerust een keer verder uitbenen: “Ook in Rot-

nen worden omgebouwd tot woonzorgcomplexen moeten

genieten. Daarnaast willen de meeste senioren een

vergezichten kan leiden.

delde plaats in Nederland, komen er de komende 15 jaar

wensen te wonen. We hebben naar aanleiding hiervan de terdam, een stad met 170 nationaliteiten, houdt het ons

deze herbestemming krijgen. Het is aan de overheid om

actieve rol spelen in de maatschappij of op z’n minst een

Uitdagingen in plaats van problemen. Geen bedreigingen,

4.500 ouderen bij. Momenteel worden er jaarlijks 30

combinatiewoning ontwikkeld: op de begane grond en

bezig. Wij werken binnen onze gebouwen met woon- en

partijen die bovenop zulke panden zitten te dwingen

sociale bezigheid hebben. Ten Hagen verwacht dat er

maar kansen. Dát bleek de oogst toen vertegenwoordigers van

nieuwe seniorenwoningen gebouwd. Een tiende dus van

eerste etage woont het jonge gezin met kinderen, terwijl

leefstijlgroepen.”

daarin mee te gaan.”

weldra een nieuwe sport voor senioren wordt uitgevon-

gemeentelijke vastgoedorganisaties vrijuit hun licht mochten

wat er nodig is om de vergrijzing bij te benen.” Wim de

de grootouders op de tweede verdieping wonen, met een

laten schijnen over actuele en realistische huisvestings-

Bruijn: “Het creëren van woonruimte voor ouderen zou

eigen ontsluiting, maar ook een binnentrap. Bovenin

Financieringsvormen

Toekomstgericht bouwen

naar een nieuwe maatschappelijke functie. “Deze groep

vraagstukken. Of wanneer deskundigen op het gebied van

ook de stilgevallen woningmarkt weer op gang trekken.

het pand is een werkkamer die later dienst kan doen als

Het moge duidelijk zijn: dé seniorenwoning bestaat niet.

Maar wat doen we straks met al die woonruimte als de

is een stuk menselijk kapitaal dat je maatschappelijk

ouderenhuisvesting brainstormden over scenario’s waarbij de

Waar ouderen verhuizen, komen vaak goede woningen

jongerenkamer. Het voordeel is dat je mensen op hun

Veeleer is er behoefte aan een mix van doelgroepgerichte babyboomers overleden zijn en de vergrijzing over haar

klant nu eens écht koning mag zijn. Het kon zomaar gebeuren

voor startende gezinnen vrij.”

oude dag niet weghaalt uit hun familiale omgeving. Bo-

woonconcepten. Een niet onbelangrijke vraag is wie dat

vendien kunnen de grootouders op de kinderen passen.”

gaat betalen. De Bruijn is sceptisch: “Wij veronderstellen al rekening mee gehouden. De Bruijn: “Leidschenhof

dat de zoektocht van de één, het begin vormde van een oplos-

den. De Bruijn stelt vast dat veel ouderen op zoek zijn

hoogtepunt heen is? In het complex Leidschenhof is daar

kan inzetten. Bijvoorbeeld om kinderen op te vangen.” In alle SOR-gebouwen zijn ruimten voorzien waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Van der Meyden: “Onze

sing voor de ander.

Doelgroepgericht bouwen

Natuurlijk is niet iedereen gecharmeerd door het idee

weliswaar dat we die woningen gaan bouwen. Maar ik

is zo gemaakt dat we de zorgwoningen na 2035 met

woonconsulenten sturen sterk op het hebben van een

Maar … hoor ik sommigen nu tegensputteren, het kan toch

Een probleem is dat ouderen vaak moeilijk afscheid

om samen met zijn (schoon-) ouders in hetzelfde pand

denk niet dat in de maatschappij voldoende middelen

geringe ingrepen kunnen verbouwen tot courante appar-

bewoners- en een activiteitencommissie. Er zijn heel

niet zo zijn dat anderen gaan profiteren van onze inspan-

kunnen nemen van het huis waarin ze jarenlang hebben

te wonen. De discussie bewijst dat smaken verschil-

aanwezig zijn om die 900.000 ouderen te huisvesten.”

tementen. Door nu extra te investeren verlengen we de

actieve clubs die veel doen voor hun medebewoners.

ningen? Niemand wil toch voor ‘al te goed’ en daarmee voor

gewoond. Veel senioren verhuizen pas als het te laat is.

len, ook wat woonwensen betreft. Ten Hagen wil dan

Ten Hagen vindt dat ook op financieel vlak de tijd rijp is

exploitatietijd van het gebouw.” Ten Hagen: “Anderzijds

Daarnaast kunnen ouderen ook vrijwilligerswerk doen

de spreekwoordelijke ‘buurman’s gek’ versleten worden?

Wat ook de vraag opwerpt hoe de ideale seniorenwoning

ook een lans breken voor meer verscheidenheid op de

voor nieuwe concepten. Hij is lid van een werkgroep die

denk ik dat de moderne seniorenwoningen zo ontworpen

voor andere ouderen en bijvoorbeeld lid worden van de

Begrijpelijke gedachten, maar - naar mijn bescheiden mening -

er dan wel uitziet. Voor welk gebouw of woonconcept

woningmarkt voor ouderen: “We leunen nog te vaak op

de mogelijkheid onderzoekt om pensioen- en zorgverze-

zijn dat ze niet stigmatiserend of institutionaliserend

Unie van Vrijwilligers (UVV).” Twee jaar geleden besloot

tegelijkertijd weinig bruikbaar bij het zoeken naar een uitweg

zijn ouderen bereid hun vertrouwde stek te verlaten? In

oude concepten. Vanuit de stichtingen waar ik voor werk, keraars samen met woningcorporaties te laten investeren werken. Ze zien er praktisch en chique uit. Dat spreekt

uit de veelheid van crises die wij nu meemaken.

de stad zijn grondgebonden woningen niet in trek, weet

kijken we specifiek naar de doelgroep. Gepensioneerde

in seniorenwoningen. Daardoor zouden zo’n 200.000

ook jonge mensen aan.” Van der Meyden: “Wij bouwen

met domotica, waardoor de bewoners via de webcam en

Een individualistische aanpak, waarbij ieder voor zich de

Dick van der Meyden. “Men vindt dat eng in het kader

boeren willen ’s morgens vroeg nog steeds met de

ouderen op een fiscaal aantrekkelijke manier aan een

als SOR geen tweekamerwoningen meer. Alleenstaanden

het internet met elkaar en met ‘de buitenwereld’ kunnen

weg naar de ‘uitgang’ probeert te vinden, zou weleens een

van veiligheid. Ouderen wonen, althans in de stad, liever

klompen in de klei. Ouderen in de stad wonen dan weer

aangepaste woning kunnen komen.

willen tegenwoordig meer leefruimte en we vinden dat

communiceren. Van der Meyden verwacht dat (...)

doodlopende weg kunnen blijken. De handen ineen slaan

op de eerste etage of hoger.” In het onlangs geopende

graag boven de winkels. En er zijn tientallen punten

Een andere oplossing om relatief snel woonruimte voor

ook zij recht hebben op een driekamerwoning.”

Lees verder op andere zijde >>

de SOR bovendien duizend seniorenwoningen uit te rusten

en ons oor te luisteren leggen bij elkaar, vertrouwend op de kracht van het collectief, zal daarentegen de kans op succes aanmerkelijk kunnen vergroten.

ir. Rens ten Hagen

Dick van der Meyden MBA

ir. Wim de Bruijn

werking van partijen in de bouwkolom (teneinde de faalkosten

Conceptontwikkelaar Rens ten Hagen werkt via zijn

Dick van der Meyden is directeur wonen bij de SOR,

Architect Wim de Bruijn heeft zijn eigen bureau

omlaag te brengen) onder uw aandacht brengen. Ziet u de

eigen bedrijf, Normplan, voor diverse stichtingen die zich

voorheen Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.

voor stedebouw en architectuur in Rotterdam.

overeenkomsten met mijn pleidooi voor een luisterende houding

bezighouden met bijzondere vormen van ouderenzorg.

SOR is gespecialiseerd in de huisvesting van 55-plussers.

Er werken 20 mensen. Het bureau ontwerpt regelmatig

bij het maken van de hierboven bedoelde sprong naar voren?

Ten Hagen is momenteel betrokken bij de realisatie van

In Rotterdam en de randgemeenten beheert SOR in totaal

woonzorgcomplexen. Zo werd onlangs Leidschenhof

Samenwerken. Niet vanuit het standpunt ‘gedeelde smart is

twee bouwprojecten voor de stichting ZoLeven (zorg

65 complexen met 8.000 wooneenheden voor senioren.

in Den Haag opgeleverd. Ook in Zoetermeer, Voorburg

halve smart’, maar daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord

voor roze ouderen) en de stichting AlLeven (zorg voor

Een van de meest recente projecten is Het Facet in

en Oud-Beijerland werkt De Bruijn momenteel aan

‘ondernemen’. In misschien wel de meest letterlijke betekenis

allochtone ouderen).

Krimpen aan den IJssel.

woonzorgcomplexen.

Eerder mocht ik onze zienswijze op de kennisoverdracht (vanuit bedrijven naar jongeren in het beroepsonderwijs) en de samen-

van die term. Machiel Kuijt


Zijn wij klaar voor de grijze golf?

Wij beschikken over een “REOV”

Vervolg van andere zijde >>

corporaties.” Van der Meyden beaamt: “De toegevoegde

Niet vrijblijvend

te zetten in een gemeente waar nog niets is. De ge-

“REOV?” Velen van u zullen zich afvragen wat deze

(...) dit soort ontwikkelingen een hoge vlucht zal nemen,

waarde zit hem niet alleen in de bakstenen, maar vooral

Naast de zorg- en de bouwsector is ook de overheid aan

meente hoeft er geen cent in te investeren. Sterker nog:

afkorting mag betekenen. Welnu, “REOV” staat voor

temeer omdat de huidige senioren goed vertrouwd zijn met ook in de organisatie. Wij werken in al onze gebouwen

zet om Nederland voor te bereiden op de ‘grijze golf’.

men ontvangt leges.” Een andere bron van ergernis is de

Register Erkend Onderhoudskundige Vastgoed. Op de

moderne communicatietechnologie. “Het creëert ook mo-

samen met zorgleveranciers.”

Daar zijn Ten Hagen, De Bruijn en Van der Meyden het

sterk veranderlijke regelgeving. De Bruijn: “Als men de

website www.reov.nl kunnen wij lezen dat het register

gelijkheden om zorg digitaal, op afstand aan te bieden.”

De Bruijn wijst op de kansen die mantelzorg biedt:

over eens. Overheden hebben vaak de mond vol over

wetgeving nou eens 20 jaar met rust zou laten. Ik denk

is voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van

“Mensen zijn prima in staat om voor elkaar te zorgen.

grote bouwkundige ontwikkelingstrajecten, zoals op

dat iedereen opgelucht adem zou halen. Ik merk dat ook

(ondermeer) het certifiaat “Onderhoudskundige

Zorg op maat

Ouderen wonen steeds vaker met meerderen boven een

Rotterdam-Zuid. Maar doen ze vervolgens ook wat ze

mijn opdrachtgevers hier heel erg moe van worden. Onze

Vastgoed” en dat zij blijvend kennis dienen te ontwik-

Internet zou daarmee ook een gedeeltelijke oplossing kun-

winkelcentrum, waarbij ze de huiskamer delen. Ze heb-

beloven? De Bruijn is cynisch: “Er is een enorme dis-

branche wil graag, maar we worden vaak gefrustreerd

kelen op het gebied van beheer en onderhoud vastgoed

nen bieden voor het dreigende tekort aan personeel in de

ben een taakverdeling: de één kookt, terwijl de ander de

crepantie tussen wat politici beloven en wat ambtelijke

door de regelgeving. Er moet meer flexibiliteit komen.”

door middel van permanente educatie waarmee het

zorgsector. Uit onderzoek is gebleken dat de komende 15

boodschappen doet. De kinderen kunnen een bezoek aan

apparaten presteren. In de praktijk maken overheden het Aldus het appèl van het trio aan de overheid, voor wie

bewijs van registratie door het REOV gewaarborgd blijft.

jaar zo’n 225.000 fulltime banen in de zorg verdwijnen,

hun ouders combineren met boodschappen doen.” Ten

vaak moeilijk om te bouwen. Als een projectontwikkelaar het creëren van een kader om ouderen goed te kunnen

Het is ons dan ook een genoegen hierbij kenbaar te

simpelweg omdat de mensen er niet zijn. “Precies de

Hagen: “Mantelzorg is een liefdevolle, maar weinig ef-

aangeeft een ouderencomplex te willen realiseren, zou

huisvesten geen vrijblijvendheid zou mogen zijn. Ten

mogen maken dat op 16 september 2011 het betreffende

grootte van het ministerie van defensie”, zegt Ten Hagen,

ficiënte vorm van zorg. Interessant wordt het door zaken

iedere overheid blij moeten zijn dat de markt hierin wil

Hagen: “Als we niets doen, lopen de verzorgingshuizen

certificaat is uitgereikt aan onze medewerker

die voorspelt dat Nederland in de toekomst een ministerie

te clusteren. Ook ik ben bezig met drie oudere stellen die investeren. Het is echter precies andersom: het woord

vol en wonen straks te veel mensen in een woning die

M. (Michael) Dirks, vakgroephoofd Onderhoud &

van ouderenzorg krijgt. Niet alleen de gebouwen, maar

naast elkaar in een flat wonen. Eén dame doet de medi-

‘ja’ lijkt in de woordenboeken van ambtenaren niet meer niet meer aangepast is aan hun leeftijd. Dan ontstaat

ook de zorg moet mee met de vergrijzing. Ten Hagen:

cijnen voor alledrie. De bewoners koken ook voor elkaar.

voor te komen. Ook herbestemmingstrajecten verlopen

volksziekte nummer één: eenzaamheid. Dat betekent

examen eerder al door Michael met uitstekend gevolg

“Eerst moet je weten welke zorg en andere vormen van

De thuiszorg heeft zichzelf opgeschakeld en houdt het

moeizaam. Overheden regelen bijzonder weinig.“

elke week berichten in de krant over mensen die weken-

was afgelegd. Wij hopen dat de hiermee toegenomen

dienstverlening mensen nodig hebben. Pas dan kun je hun

geld dat ze voor basale zorg ontvangt vast tot de groep

Van der Meyden herkent dit: “Je moet vaak maan-

lang dood lagen in hun eigen huis. Deze trieste grens

deskundigheid door onze opdrachtgevers als een

huis zodanig aanpassen, dat ze lang zelfstandig kunnen

het nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer er ’s nachts zorg

denlang onderhandelen om een stap verder te komen.

mogen wij niet overschrijden.”

kwaliteitsborging mag worden ervaren.

blijven wonen. Daar zie ik een taak weggelegd voor de

moet worden verleend.”

Terwijl je toch bezig bent een project voor senioren neer

VAKGROEP ‘Tekenwerk’

Vakgroep ‘Bouwmanagement’

Beheer. Nadat het onder auspiciën van Comog gehouden

Hiertoe zijn - voor ieder gebouw specifiek - duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht en vervolgens zijn hiervan per gebouw de bijbehorende kosten inzichtelijk

Aanpassing interieur kantoor Ingenieursbureau Multical

Renovatie Pretorialaan

gemaakt door middel van een elementenraming. Deze raming is vervolgens door-

Opdrachtgever: Ingenieursbureau Multical, Rotterdam.

Opdrachtgever: Vestia Rotterdam-Feijenoord.

vertaald naar en gekoppeld aan de bestaande meerjarenonderhoudsplannen, zodat

Advieswerkzaamheden: 3D-tekenwerk.

Advieswerkzaamheden: Advisering inzake aannemersselectie, aanbestedingspro-

‘groene’ MJOP’s ontstaan. Door middel van een vergelijking tussen de traditionele en

Intern leidinggevende: René van Wijk.

cedure, bouwmanagement, directievoering en toezicht.

de ‘groene’ MJOP’s wordt inzicht verkregen in het benodigde aanvullende budget om

Kenschets project: Na 15 jaar prima aan de doelstelling te hebben beantwoord

Intern leidinggevende: Jasper de Rijke.

de gemeentelijke gebouwenvoorraad te verduurzamen.

werd het tijd voor een aanpassing van het interieur van het kantoor van Ingenieursbureau

Kenschets project: Vestia biedt service aan de bewoners en ondernemers van circa

Multical. Er is voorzien in een aanpassing van de entree, waarbij de baliewordt vervangen

80.000 eenheden in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in de rest van het

door een trendy lounge tafel, die ruimschoots plaatsbiedt aan medewerkers én gasten, om

land. Vestia Rotterdam-Feijenoord verhuurt hiervan meer dan 7.000 woningen, bedrijfs-

het ons kenmerkende saamhorigheidsgevoel te faciliteren. Ook wordt een nieuwe pantry

ruimtes en parkeerplaatsen in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Kop van Zuid en

geïnstalleerd en zullen de huidige wandkasten met behulp van verdiepinghoge panelen

Oud-Charlois te Rotterdam. In samenwerking met Vestia Rotterdam-Feijenoord is na het

aan het zicht onttrokken worden.

planontwikkelingsmodel uit 2010 het totale bouwmanagement uitgevoerd. Momenteel

Tot slot zal ook de vloerbedekking worden vervangen en zullen alle steenachtige

wordt de uitvoeringsfase begeleid door middel van directievoering en toezicht.

ondergronden van nieuw sauswerk worden voorzien. Het project zal begin 2012 worden opgeleverd. Foto: Gemeentehuis, Hoofdstraat 115 te Hillegom

VakgroepEN ‘Bouwkosten’, ‘Bestekken’ en ‘Onderhoud en Beheer’ Nieuwbouw bedrijfshal met kantoor Lely te Maassluis Architect: ArchitectenConsort, Rotterdam. Advieswerkzaamheden: Vervaardigen V.O.- en D.O.-elementenraming, Aquarel: Ir. Jouri Kalkhoven, Kalque | Architectuur en ontwerp Rendering: Ingenieursbureau Multical

Renovatie Albeda College te Schiedam

Kenschets project: Lely Industries, innovatief ontwerper en fabrikant van land-

Opdrachtgever: Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend

bouwmachines, breidt haar huisvesting in Nederland uit met 20.000 m 2 fabriek en

Onderwijs en Volwasseneducatie voor Rotterdam en omstreken (Albeda College).

9.500 m 2 kantoorruimtes. Op de bedrijfshal komt een parkeerdak met groenstroken en

Advieswerkzaamheden: Het verzorgen van de gehele aanbestedingsprocedure en

een sportveld. In het ontwerp is door de architect het Breaam-concept verwerkt. Door

Nieuwbouw Gebouw X - Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de directievoering.

deze nieuwbouw kan het bedrijf de komende jaren haar productiecapaciteit uitbreiden

Opdrachtgever: Broekbakema, Rotterdam.

Intern leidinggevende: Nico van den Broeke.

en uitgroeien van 550 naar 800 arbeidsplaatsen. Het ArchitectenConsort is vanaf het

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen van een V.O.- en D.O.-raming, bouwkundig

Kenschets project: Dit project betreft een algehele renovatie en modernisering van

begin betrokken bij de plannen van de nieuwbouw en zet een gebouw met internatio-

bestekboek en een directiebegroting.

het uit 1976 daterende gebouw op de locatie Schiedamseweg 245 te Schiedam.

nale allure neer voorzien van een functionele en logistieke indeling.

Intern leidinggevende: René van Wijk.

De renovatie heeft betrekking op zowel op de bouwkundige- als de installatietechnische

Kenschets project: Het tot BNA GEBOUW 2011 verkozen gebouw bestaat

aspecten. De uitvoeringsperiode is van oktober 2011 t/m september 2012.

uit twee vleugels die verbonden zijn door een centraal atrium. De vleugels zijn in

WERK IN UITVOERING

Projecten

Vakgroep ‘Bestekken’

directiebegroting, bouwkundig bestekboek en meerjarenonderhoudsplan. Intern leidinggevenden: Marcel van der Hoek, René van Wijk en Michael Dirks.

Ontwerp en kleuradvies: Architectenbureau Oscar van Strijp

hoogte een halve verdieping ten opzichte van elkaar versprongen en gekoppeld met loopbruggen. Door de “split-level”-structuur die zo ontstaat, wordt de verbinding tussen de verschillende lagen van de vleugels gemakkelijker. Via de loopbruggen, die als dynamische accenten dwars door het atrium steken, kunnen gebruikers tussen de verschillende vleugels en niveaus heen zigzaggen. Artist-impression: ArchitectenConsort

‘Gemeentelijk vastgoed. Een waardevol bezit?!’ Artist-impression: Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam

Een impressie van een échte workshop Onder het motto dat ‘wie niet kan delen, ook niet kan vermenigvuldigen’, organiseerde

Vakgroep ‘Onderhoud & Beheer’

Ingenieursbureau Multical op donderdag 16 juni 2011 een workshop voor vertegenwoordigers van gemeentelijke vastgoedafdelingen.

Foto: Menno Emmink

Vakgroep ‘Bouwkosten’

Ondersteuning onderhoud & beheer, gemeente Vlaardingen

In Poldercafé ‘De Waterjuffer’, in een voormalige watertoren in Dordrecht, kwamen

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen.

vastgoedmanagers van 12 gemeenten bijeen om met elkaar van gedachten te wis-

Advieswerkzaamheden: Uitvoeren NEN 2767 inspecties, opstellen meerjaren-

selen over een viertal (realistische) huisvestingsvraagstukken waarmee de (fictieve)

onderhoudsplannen, projectleiding t.b.v. voorbereiding en begeleiding onderhouds-

gemeente Alkenbergen te maken heeft.

werkzaamheden.

De aftrap werd verzorgd door Joeri Gorgels en Maarten de Haas, afstudeerders van de

Intern leidinggevende: Michael Dirks.

Hogeschool Rotterdam, die met hun project ‘Duurzame transformatie’ een interessant

Kenschets project: Binnen de gemeente Vlaardingen is budget vrijgekomen voor

instrument presenteerden, waarmee kan worden vastgesteld of een bestaand gebouw

het wegwerken van diverse achterstallig onderhoudswerkzaamheden. Begin 2011 is

voor herbestemming in aanmerking komt. Aansluitend introduceerde Machiel Kuijt de

hiertoe door de gemeente een aanbesteding gehouden t.b.v. het uitvoeren van een

casus ‘Wie geeft vorm aan het huisvestingsbeleid van de gemeente Alkenbergen?’,

(NEN 2767) conditiemeting vastgoed, het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen

waarna de deelnemers, onder leiding van Marcel van der Hoek, met elkaar in

en het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van de hieruit voortvloeiende

discussie gingen over de vraag hoe het ambtelijk apparaat van de nieuw gevormde

Nieuwbouw schoolgebouw “Melanchton” te Rotterdam-Schiebroek

onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn hierbij aan Ingenieursbureau

fusiegemeente moest worden gehuisvest. Hoe gaat u het college van B&W adviseren

Architect: Architektenburo Roos en Ros BNI BNA, Oud-Beijerland.

Multical gegund.

was daarbij de onderliggende vraag. Vervolgens werd ook nog van gedachten gewis-

Advieswerkzaamheden: Vervaardigen V.O.- en D.O.-elementenraming en

seld over de revitalisering van Alkenbergen-Noord, waarbij een samenwerking tussen

directiebegroting.

gemeente, woningcorporatie en bedrijven nodig bleek om dit verpauperde deel van de

Intern leidinggevende: Marcel van der Hoek.

gemeente weer toekomstbestendig te maken.

Kenschets project: Op de huidige locatie van het nog te slopen bestaande school-

Na de lunch werd de workshop in een geanimeerde stemming voortgezet met de casus

gebouw te Rotterdam-Schiebroek, wordt nieuwbouw gerealiseerd voor de middelbare

‘Alkenbergen doet méér met minder’. Met Michael Dirks als gespreksleider werd vervol-

school “Melanchton”. De nieuwbouw bestaat uit 3 bouwlagen en heeft een BVO van

gens gesproken over praktijkvraagstukken die verband hielden met een verantwoorde

ca. 2.550 m 2. In het nieuw te bouwen schoolgebouw wordt tevens een inpandige

‘afslanking’ van de onderwijshuisvesting alsmede het opstellen van een gebouwbe-

gymzaal opgenomen.

heerplan. Het begrip ‘procesoptimalisatie’ stond daarbij centraal. Nadat Machiel Kuijt nog een korte toelichting had verstrekt op de LEAN-filosofie die bij het laatstgenoemde praktijkvraagstuk goed inpasbaar leek, werd de dag met een borrel afgesloten. Een dag waarop kennis delen en kennismaken hand in hand gingen Foto: Kerktoren Grote Kerk, Markt 61-63 te Vlaardingen

en die ons, als organisator, sterkt in de overtuiging dat deze formule om een herhaling vraagt. U zult nog van ons horen.

‘Groene’ MJOP’s, gemeente Hillegom Opdrachtgever: Gemeente Hillegom, afdeling Beleid en Ontwikkeling. Advieswerkzaamheden: Opstellen ‘groene’ MJOP’s. Intern leidinggevende: Michael Dirks. Kenschets project: In aansluiting op de eerder uitgevoerde NEN 2767 inspecties en de hierbij behorend opgestelde ‘traditionele’ meerjarenonderhoudsplannen, zijn van Artist-Impression: Architektenburo Roos en Ros BNI BNA

alle gemeentelijke objecten tevens ‘groene’ meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.

2011 2  
2011 2  
Advertisement