Page 1

Vollsmose Vision 2020

Thomas B. Thriges Gade

Campus/ Nyt OUH

Vollsmose

Letbane


Odense ser fremad

Odense er i udvikling, en bæredygtig byudvikling. En række store strategiske projekter vil i de kommende år gøre Odense til en endnu mere attraktiv by at bo, leve og arbejde i. Odense har i mange år haft fokus på Vollsmose. Vollsmose er et boligområde tæt på bymidten. Et område der har potentialer og ressourcer, som vi skal blive langt bedre til at nyttiggøre. Vi vil derfor arbejde for, at Vollsmose sammentænkes med Odenses andre store udviklingsprojekter. Vollsmose er samtidig også et område med store udfordringer på såvel det fysiske som sociale plan. Udfordringer der fortsat skal arbejdes med de kommende år, så Vollsmose er en attraktiv og velfungerende bydel i 2020. Regeringens ghetto-strategi bringer en række redskaber og initiativer i spil. Redskaber vi som kommune vil anvende i tæt samarbejde med boligorganisationer og staten. Et samarbejde, som vi mener, er afgørende for at skabe den nødvendige forandring og udvikling i Vollsmose.

Anker Boye


Vollsmose Vision 2020 Vollsmose – Vision 2020 ”Stå på letbanen på Odense banegård og kør til bydelen Vollsmose. En bydel der i 2011 blev kaldt en ghetto, men som nu er en attraktiv bydel. Stå af i hjertet af Vollsmose, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsklynger ligger side om side. Du møder Amalie, som er lektor, og bor i sin ejerlejlighed i Vollsmose. Amalies valg faldt på Vollsmose, fordi det er et knudepunkt med en infrastruktur der samler bydelen, men samtidig også åbner den op for omverdenen og binder Vollsmose sammen med bymidten, Campusområdet med Universitetshospitalet, Syddansk Universitet og Forskerparken. Vi går hen til Medinaen, det kulturelle Mekka i Vollsmose, hvor folk kommer langvejs fra for at opleve de mange tilbud, såvel kulturelle som kulinariske. Vi fortsætter gennem de grønne områder, forbi kunstmuseet, på vej til Kulturhuset, hvor den kongelige ballet gæsteoptræder.”

Vision Odense - Vision Vollsmose Det er Odense i 2020. Med Odenses vision ”At lege er at leve” som overligger for byens udvikling er en række store strategiske projekter en realitet. En letbane der kører gennem Vollsmose er i drift, og forbinder bydelen til Campusområdet og Universitetshospitalet, der nu står færdigt. Planstrategiens mål om Odense – fra stor dansk by til dansk storby er godt på vej til at være realiseret. Odense er en storby med et mangfoldigt og varieret byliv – både i midtbyen og i Vollsmose. Og den byaftale Odense Kommune indgik i 2010 sammen med byens boligorganisationer med visionen ”Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele” er blevet virkelighed.


Odenses store projekter Thomas B. Thriges Gade

Thomas B. Thriges Gade er en 4-sporet vej, som blev anlagt i 1960’erne for at modernisere Odense. Efter mange år som central gennemfartsvej er det nu atter blevet tid til at gaden skal moderniseres. Området skal omdannes til et sammenhængende, bæredygtigt og tæt byområde med bylivet i fokus. Vi drømmer om en by, der skal være med til at skabe synergi mellem kulturog erhvervsliv. En by til gavn for borgere, virksomheder og gæster. En by, hvor børn og voksne trives, leger og eksperimenterer, og nye idéer kan folde sig ud og skabe vækst. Det nye spændende byområde kommer på den måde til at danne ramme om indbydende mødesteder, som vil skabe mere liv og tryghed i byen. Thomas B. Thriges Gade vil ændre sig fra at være gade til at blive et attraktivt byområde med en ny identitet i midten af Odense.

Campus/ Nyt OUH

Over de næste år vil en helt ny bydel baseret på viden, uddannelse, udvikling, forskning og sundhed vokse frem omkring SDU(Syddansk Universitet) Campus Odense. Den nye bydel vil tilbyde et helt unikt innovationsmiljø i international topklasse. I 2018-20 forventes et nyt moderne universitetshospital at stå færdigt syd for SDU Campus Odense. SDU Campus Odense udvider tilsvarende i de kommende år. Det nye universitetshospital og universitetet vil blive fysisk sammenbygget med det sundhedsvidenskabelige fakultet. Nord for Campus Odense er den nye Forsker- Videnparken under udvikling med forsknings- og innovationserhverv, boliger og servicefunktioner. Letbanen vil gå gennem området og skabe direkte forbindelse til det nationale banenet. Med et nyt tilslutningsanlæg til motorvej E20 vil området også blive koblet op på det nationale vejnet.

Vollsmose

Vollsmose skal være en integreret del af Odense og Odense en naturlig del af Vollsmose. Vollsmose skal videreudvikles fra et monofunktionelt boligområde til en hel multifunktionel bydel med en mangfoldighed af byfunktioner, dvs. multifunktionelle byrum, butikker, erhverv, uddannelser, fritids- og kulturtilbud. En ny og åben infrastruktur med letbane og stationsområde og en bydel der kan tilbyde nye og varierede bo og ejerformer.

Letbane

Letbanen er et centralt element i planerne om at lukke Thomas B. Thriges Gade. Den er et komfortabelt, hurtigt og støjsvagt transportmiddel, der vil transportere mange mennesker rundt i Odense på miljøvenlig vis og dermed være med til at forbedre miljø og livskvalitet i byen. Målet er, at letbanen skal være i drift indenfor de næste 10 år. Linjenettet vil bestå af to linjer, som begge går gennem bymidten. Første linje vil forbinde boligområdet Bolbro og Odense Idrætspark med bymidten og videre gennem tæt byområde til Campusområdet med Forsker- og videnpark, Syddansk Universitet og det nye universitetshospital. Anden linje vil forbinde Vollsmose med bymidten videre frem til det nuværende hospital og Odense Zoo.


Thomas B. Thriges Gade Forsker Videnpark

SDU Nyt Odense Universitets Hospital

Vollsmose

Odense Letbanen


Vollsmose ser fremad Vollsmose - Vision 2020 Indsatser/Indhold i Ny Multifunktionel Bydel ● Ny infrastruktur

● Sport og fritid

● Letbanen løber gennem Vollsmose

● Nye boformer

● Nyt Center og Stationsarkitektur

● Nye ejerformer

● Uddannelsesklynge

● Kunst og kultur

● Erhvervsklynge

● Handel

● Nybyggeri

● Digital Bydel

● Diffenrentierede boliger

Befolkningstæthed Vollsmose og bosætning Vollsmose har en høj befolkningstæthed. Bydelen vil i fremtiden fremstå som en attraktiv bosætningsbydel, med blandede bo- og ejerformer, varierede erhvervs- og uddannelsesmuligheder og en ny og åben infrastruktur.

Vollsmose

Befolkningstæthed i Odense Befolkningstæthed Høj befolkningstæthed Middel befolkningstæthed Lav befolkningstæthed


Vollsmose - et af flere vigtige udviklingsprojekter Vollsmose er et af flere store byudviklings- og byomdannelsesprojekter i Odense. Vollsmose skal understøtte væksten og udviklingen af Odense som en moderne dansk storby, som har betydning for Odenses udviklingspotentialer også i nationalt perspektiv.

Havnen Letbane

TBT Gade

Vollsmose

Odense Centrum Letbane Gammel OUHSyddansk Universitet Nyt OUH

De større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i Odense

Vollsmose og Letbanen For Vollsmose, som er et af Odenses mest koncentrerede boligområder, åbner etableringen af letbanen for en ny, mere åben og komplet infrastruktur. Letbanen kan samle bydelen og være dynamo for at åbne Vollsmose mod omverdenen og binde bydelen sammen med bl.a. midtbyen og Campusområdet.

Vollsmose Odense Havn

Odense H Stadion Linie 1&2

Hovedbanen

TBT

Linie 1&2

GL.OUH

nd lla Jy

Kø be nh av n

Ikea/Bilka Rosengårdcenter

ZOO NY Forskerpark Universitet Nyt Hospital Svendborgbanen

g or db en Sv

Letbanen og de større byudviklingsog byomdannelsesprojekter i Odense

Arbejdspladser og uddannelser i Vollsmose Med fokus og satsning på erhvervs- og uddannelsesfremmende initiativer som f.eks. erhvervs og uddannelsesklynge Vollsmose vil Vollsmose komme til at fremstå som en attraktiv og integreret bydel i Odense.

Volsmose Odense Havn Thomas B. Thriges Gade

Gammelt OUH Syddansk Universitet

Nyt OUH

Udannelser og arbejdspladser i Odense med erhvervs- og uddannelsesklynger i Vollsmose


Odense Kommune Bystrategisk Stab Marts 2011 Vollsmose

Vollsmose Vision 2020  
Vollsmose Vision 2020  

Odense er i udvikling, en bæredygtig byudvikling. En række store strategiske projekter vil i de kommende år gøre Odense til en endnu mere at...

Advertisement