Page 1

BASISSCHOOL MÜLLERPIER Schoolgids 2011-2012


Met veel plezier bieden wij u onze schoolgids aan! Hierin treft u informatie aan over het onderwijs en de doelstellingen van Basisschool Locatie M端llerpier, kortweg De M端llerpier. Ook andere belangrijke zaken zoals de groepsbezetting, vakanties en activiteiten worden in deze gids beschreven. De M端llerpier biedt regulier onderwijs aan waarin uw kind centraal staat. Het aanbieden van lesstof op verschillende niveaus en zelfstandigheid zijn daarbij onze uitgangspunten. Naast de traditionele vakgebieden waaronder rekenen en Nederlandse taal, investeren wij relatief veel tijd en middelen in theater en techniek. Wij geloven in een zo breed mogelijk uitdagend aanbod van vakken en activiteiten, waardoor kinderen meer gelegenheid krijgen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Onze visie luidt dan ook:

Kans- en kleurrijk onderwijs waarin ieders talent wordt erkend! Het schoolteam van De M端llerpier

3


1. DE SCHOOL 1.1 Het ontstaan van de school.................................pag. 5 1.2 Het gebouw en de pleinen 1.3 Schoolgrootte 1.4 Directie en bestuur 1.5 Leerlingpopulatie 1.6 Inschrijving nieuwe leerlingen 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT..........................pag. 7 2.1 Onze missie 2.2 De pedagogische identiteit 2.3 De onderwijsinhoudelijke identiteit 2.4 Theater en techniek 2.5 De levensbeschouwelijke identiteit 2.6 Een veilig klimaat en de leefregels 3. HET ONDERWIJS VOOR UW KIND.........................pag. 10 3.1 De organisatie van ons onderwijs 3.2 De onderwijsmethoden 3.3 Bewegingsonderwijs/gym 3.4 Onderwijsactiviteiten 4. DE ZORG VOOR UW KIND....................................pag. 15 4.1 De eerste kennismaking 4.2 Het volgen van de ontwikkeling 4.3 Uitstroom voortgezet onderwijs 4.4 Speciale zorg voor uw kind 4.5 Interne begeleiding (IB) 4.6 Weer samen naar school (WSNS) 4.7 Schoolmaatschappelijk werk 4.8 Schoolarts en schooltandarts 4.9 Logopedie

1.1 Het ontstaan van de school

Tussen de Euromast en de Zeevaartschool, de Theaterschool en de Maas staat onze school De M端llerpier. Een kleine 11 jaar geleden is Rotterdam gestart met de ontwikkeling van twee pieren aan de Maas: de M端llerpier en de Lloydpier, tezamen het Lloydkwartier. Het wordt wel de creatiefste wijk van de stad genoemd, omdat het voormalige stukje havengebied het kloppende hart is van de Rotterdamse audiovisuele, creatieve en ICT industrie. Met het voltooien van de eerste nieuwbouw in het Lloydkwartier is onze school in 2004 gestart als samenwerkingsverband tussen een katholiek en openbaar bestuur.

1.2 Het gebouw

Het Lloydkwartier heeft een aantal markante gebouwen en ook de school heeft een bijzondere huisvesting. Het lichte en moderne schoolgebouw bevindt zich in het gebouw Witte de With en heeft 9 lokalen, gelegen rondom een centrale hal met een auditorium. De twee schoolpleinen (de geheime tuin met picknicktafels, klimmaterialen en het ernaast gelegen sportplein waar de kinderen o.a. kunnen tennissen en basketballen) en de beeldentuin maken dat we trots mogen zijn op een bijzondere huisvesting voor onze school.

5. HET TEAM..............................................................pag. 18 5.1 Functies binnen het team 5.2 Het team 5.3 Vervanging wegens ziekte of verlof 5.4 Scholing van leerkrachten 6. DE OUDERS...........................................................pag. 19 6.1 Betrokken ouders zijn belangrijk 6.2 Informatie voor de ouders 6.3 Bereikbaarheid van de ouders 6.4 Ouderactiviteiten 6.5 De ouderraad (OR) 6.6 De medezeggenschapsraad (MR) 6.7 Klachtenregeling 7. PRAKTISCHE AANGELEGENHEDEN........................pag. 21 7.1 Schooltijden 7.2 Inloop 7.3 Ziek melden 7.4 Overblijven / TSO 7.5 Buienschoolse opvang / BSO 7.6 Schoolmelk 7.7 Ouderbijdrage 7.8 Extra verlof 7.9 Vakantierooster

4

1.3 Schoolgrootte

Momenteel geven wij in 9 lokalen les aan ca. 175 leerlingen. Er zijn drie groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het schoolteam bestaat uit 13 personen. Het streven is een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen.

1.4 Bestuur en directie

De school hoort bij de Nicolaasschool (katholiek basisonderwijs) en basisschool Delfshaven (openbaar onderwijs), voortgekomen uit een samenwerkingsovereenkomst tussen de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Op onze locatie worden beide besturen (BOOR en RVKO) vertegenwoordigd door directielid mevrouw Hanny van der Heide in de functie van locatieleider. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs www.rvko.nl Hoofdschool Nicolaasschool (Katholiek onderwijs) Tel. 010-4624908 Directeuren: mw. A. Brinkhof en mw. B. Lensen

5


Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam www.boorbestuur.nl Hoofdschool openbare basisschool Delfshaven Tel. 010-4766437 Directeur: dhr. R. Walrecht

2.1 Onze missie

De kinderen van de school vormen een afspiegeling van de opbouw van de wijk en zijn voornamelijk woonachtig in het Lloydkwartier en in Delfshaven. Onze school kent een gevarieerde en evenwichtige samenstelling van maatschappelijke en multiculturele achtergronden.

De Müllerpier is een school waar kinderen zich veilig voelen. We voeden op tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Onze school bevordert de totale ontwikkeling van de individuele leerling. De Müllerpier streeft naar integratie van theater en techniek in alle vakgebieden. Wij staan open voor alle levensbeschouwelijke stromingen.

1.6 Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen

2.2 De pedagogische identiteit

1.5 Leerlingpopulatie

Basisschool Locatie Müllerpier vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Alle ouders die hun kind willen aanmelden zijn van harte welkom om kennis te komen maken. De plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt binnen de volgende context. De Müllerpier is een gedeelde nevenvestiging (dislocatie) van de openbare basisschool Delfshaven en de Nicolaasschool voor katholiek onderwijs. Beide hoofdscholen hebben meerdere locaties. Ouders die hun kind bij De Müllerpier aanmelden, kunnen hun voorkeur uitspreken voor plaatsing op deze locatie. De hoofdscholen houden zo veel mogelijk rekening met de plaatsingswens, maar kunnen daar van afwijken. Zij streven naar een evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen per groep en de continuering van de buurtfunctie van elke locatie. Plaatsing op één van de toegewezen schoollocaties is in principe definitief. Na plaatsing kunnen ouders hun kind inschrijven. In overleg hebben de hoofdschoolbesturen (RVKO en BOOR) samen besloten om voor De Müllerpier een dubbele plaatsingslijst te hanteren. Deze is gebaseerd op de door het Ministerie van Onderwijs ontwikkelde ‘gewichtenregeling’ die uitgaat van de opleidingscategorieën van de ouders. De plaatsingslijst voor De Müllerpier houdt rekening met leerlingen ‘zonder gewicht’ en leerlingen ‘met gewicht’. De plaatsingsverhouding tussen leerlingen zonder gewicht en leerlingen met gewicht is vastgesteld op 7:1. Voor eventuele plaatsing van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (leerlinggebonden financiering) treft u informatie aan in hoofdstuk 4. Meer informatie over de gewichtenregeling van het ministerie vindt u op www.rijksoverheid.nl, zoekterm ‘leerlingweging basisonderwijs’.

Opvoeding is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders, maar ook wij voelen ons verantwoordelijk voor het opgroeien van uw kind. Ook wij willen het beste voor uw kind. Zorg voor elkaar en voor onze omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat u zich kunt vinden in onze ideeën en doelen; een goede communicatie tussen u en school is daarbij van zeer groot belang. Iedereen moet zich veilig voelen op onze school en respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zelfstandig leert handelen, verantwoordelijkheid neemt, sociaal vaardig is, een positief zelfbeeld heeft, vertrouwen krijgt en gezien wordt! Op diverse manieren geven wij hier op school invulling aan. Niet alleen tijdens de werklessen en met activiteiten, maar ook middels regels en protocollen.

2.3 De onderwijsinhoudelijke identiteit

In ons streven de totale ontwikkeling van de individuele leerling te bevorderen, maken wij gebruik van moderne methodes en materialen. Daarnaast krijgen de leerlingen relatief veel activiteiten binnen en buiten school aangeboden. Wij ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van hun vaardigheden en het vergroten van hun kennis. Samen met de kinderen willen wij ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Dat kan zijn op reken- of taalgebied, maar ook bij vakken zoals sport, handvaardigheid, tekenen, techniek, muziek, dans of drama. Bij de vakken rekenen en taal werken wij met groepsplannen waarbij de kinderen per (deel)vak worden ingedeeld in 3 niveaus. Wij stimuleren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken; dit kan individueel of samenwerkend.

2.4 Theater en techniek

Onze school heeft in haar onderwijsaanbod theater en techniek als pijlers opgenomen. Wij zien een belangrijke meerwaarde in de investering in kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en de wereld. Ten aanzien van techniek stellen wij de kinderen zo vaak als mogelijk in de gelegenheid te ontdekken en te onderzoeken.

6

7


beide besturen gekeken. Daarnaast kijken wij binnen onze school wat aansluit bij onze leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat wij gekozen hebben Kerstmis en Pasen met elkaar ieder jaar te vieren en per schooljaar 1 extra viering of thema uitgebreid onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld Islam, Hindoeïsme of Darwinisme zijn. De leerkrachten voeren bovendien regelmatig filosofische gesprekken met de leerlingen. Drie van onze teamleden hebben een opleiding filosofie gevolgd en ondersteunen andere teamleden bij dit onderdeel.

2.6 Een veilig klimaat en de leefregels

Onze school is een leefgemeenschap waarin kinderen zich veilig moeten voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen tot een mens met positief gedrag, zelfkennis en een houding van vertrouwen. We hebben respect voor elkaar ongeacht geslacht, uiterlijk, leeftijd geloof of afkomst. De schoolomgeving ziet er opgeruimd en aantrekkelijk uit. Agressief gedrag, verbaal geweld en pesten worden niet getolereerd. Schoolteam en ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie. Met instemming van de medezeggenschapsraad is tot een gedragscode gekomen.

Gedragscode

Theater en techniek zijn twee vakken met een grote relatie naar de omgeving van de school. Wij werken hard aan een netwerk met de bedrijven en organisaties in het Lloydkwartier om tot een groter, uitdagend lesaanbod te komen. We streven ernaar techniek te integreren in de overige vakgebieden. Door relaties aan te gaan met professionals vergroten we bovendien de kans om de talenten van de kinderen te ontdekken en te helpen ontwikkelen.

Theater Drama

Sinds 1,5 jaar werken wij intensief samen met onze buren, OT-theater (Onafhankelijk Toneel). De leerlingen van groep 6 krijgen wekelijks in kleine groepjes intensief les van 2 dramadocenten in het OT-theater. De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen een aantal woensdagochtenden per schooljaar workshops in het OT-theater. Elk schooljaar organiseren we projectweken Theater en Techniek. Deze weken sluiten we af met een presentatie aan de ouders en belangstellenden. Door het jaar heen wordt in alle groepen aandacht besteed aan drama.

Dans en muziek

Sinds twee jaar werken wij ook op structurele wijze samen met de SKVR en het WMDC (World Music & Dance Centre) waar verschillende groepen van onze school wekelijks dansles krijgen, zoals moderne dans of hip hop. In de groepen en in samenwerking met de SKVR en De Doelen geven wij invulling aan het vak muziek.

Een gedragscode kan worden omschreven als een verzameling voorschriften met betrekking tot het gedrag op een bepaald gebied en hangt sterk samen met de normen en waarden in onze maatschappij. De school bepaalt de eigen schoolcultuur, rekening houdend met de omgeving van de school en dus de schoolbevolking. In ons schoolplan staan de diverse protocollen uitgebreid beschreven.

Schoolregels - - - - - - -

- -

Stop is stop Wij zijn zuinig op onze eigen spullen en die van een ander In school praten en lopen wij rustig Iedereen is anders en dat mag Tijdens schooltijden en in ons schoolgebouw spreken wij Nederlands Wij noemen elkaar bij naam School voorziet in alle schoolspullen

Mobiele telefoons worden voor aanvang van de schooldag bij de leerkracht ingeleverd en weer overhandigd bij het naar huis gaan Spullen van thuis mogen alleen mee naar school als dit vooraf afgesproken is met de school

Protocol ‘Te laat komen’

Het kan uiteraard wel eens voorkomen dat u een keertje te laat komt door overmacht. Wij geven bij te laat komen een briefje mee. Bij 3x te laat over een relatief korte periode ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de locatieleiding.

Pestprotocol

In ons schoolplan staat ons pestprotocol uitgebreid beschreven.

Techniek

Onze school heeft deelgenomen aan het 3-jarig VTB-programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Wij hebben met de toegekende subsidie techniektorens (www.techniektorens.nl) aangeschaft voor alle groepen, workshops en diverse activiteiten georganiseerd. Wij hebben scholing voor leerkrachten ingekocht en werkbezoeken met name in onze directe omgeving met de kinderen afgelegd. Uiteraard blijven wij investeren in techniek, zodat de kinderen de gelegenheid blijven krijgen om te onderzoeken, testen, analyseren en te ontwerpen.

2.5 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school valt onder een katholiek en een openbaar bestuur. Bovendien kent onze schoolpopulatie veel verschillende achtergronden en levenbeschouwelijke overtuigingen. Voor de invulling van onze levensbeschouwelijke identiteit is in eerste instantie naar de overeenkomsten op dit gebied bij

8

9


3.1 Organisatie van ons onderwijs Groep 1 en 2

In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt. Aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld herfst, beroepen, voeding) bepalen de leerkrachten welke activiteiten zij willen aanbieden aan hun groep. De kinderen worden hierbij gestimuleerd in hun basale ontwikkelingsbehoeften, speel- en werkgedrag, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling. In de kasten in de lokalen staat een ruim aanbod ontwikkelingsmaterialen. Tevens beschikken de lokalen over een verhoogde speelruimte en diverse hoeken om bijvoorbeeld te bouwen of te lezen. De leerkracht volgt de kinderen in hun ontwikkeling en biedt desgewenst daarop aangepaste activiteiten aan. Verschillende keren per week krijgen de kinderen van groep 1-2 bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Zo ook vrij spelen op het kleuterplein. De oudsten krijgen schrijfdans.

Groep 3 t/m 8

In de groep 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methodes, materialen en middelen (o.a. smartboards), maar we durven ook eigen keuzes te maken. De leerkracht geeft in de regel zeer korte klassikale instructie. Sommige kinderen zullen al aan het werk zijn, anderen kunnen na de korte instructie aan de slag en mogelijk zijn er nog kinderen die extra instructie nodig hebben. De leerkracht op onze school maakt tijdens de werkles rondes in de klas. Op een verrijdbare kruk kan hij/zij makkelijk naast het kind gaan zitten om ondersteuning te geven, eventueel vragen te stellen, meteen iets te corrigeren of aan te moedigen. De leerlingen zitten in groepjes en krijgen tijdens de werkles wisselend de mogelijkheid: - zelfstandig en stil te werken - zelfstandig te werken, met overleg over het betreffende werk als dit nodig is - samen te werken Een zgn. stoplicht in de klas geeft deze momenten aan. De diversiteit in onze schoolpopulatie maakt dat de verschillen tussen de kinderen groot kunnen zijn. Sommige leerlingen zijn al (veel) verder met de reguliere lesstof en hebben werk dat aansluit bij hun mogelijkheden. Anderen volgen de leerlijn. Voor hun persoonlijk welbevinden volgen wij de kinderen nauwlettend om er op toe te zien dat de kinderen de verschillen onderling accepteren. Een goed klassenmanagement en het ontwikkelen van zelfstandig werken maken dat de leerkracht ieder kind zo goed mogelijk kan ondersteunen. De kinderen werken met een zelfstandig werkenlijst. Hierop plannen zij aan het begin van de dag de werkjes die zij zelf willen doen als de reguliere taak af is. We zien erop toe dat iedere leerling toekomt aan zelfgekozen werkjes. De kinderen kunnen kiezen uit diverse aantrekkelijke educatieve en uitdagende materialen. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We maken tevens gebruik van methode- en niet-methodegebonden toetsen. Het deskundig oordeel van de leerkracht en het team is doorslaggevend in beslissingen die wij nemen bij bijv. de overgang naar een volgende groep of het voortgezet onderwijs.

3.2 Onderwijsmethoden

Spelling en taalbeschouwing

Methode: Taalverhaal (groep 3 t/m 8) Bij taal en spelling draait het om het gebruik van taal in de dagelijkse praktijk. Taalverhaal richt zich dan ook op authentieke en betekenisvolle taalsituaties van deze tijd. Zo kunnen de leerlingen zich enerzijds goed inleven en anderzijds hun nieuwe kennis en vaardigheden weer terugkoppelen naar de werkelijkheid. Functionaliteit staat in Taalverhaal voorop: taal en spelling zijn communicatiemiddelen. Tijdens de les spelen spreken en luisteren een grote rol. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan een grammaticastructureel inzicht en woordenschat.

Begrijpend lezen

Methode: Ondersteboven van lezen (groep 4 t/m 8) De methode is gebaseerd op de 4 pijlers in het leesonderwijs, namelijk: 1. Technisch lezen 2. Leesbevordering 3. Begrijpend lezen 4. Informatieverwerking In de bovenbouwklassen wordt daarnaast gebruik gemaakt van diverse andere leergangen voor deze verschillende onderdelen, zoals Nieuwsbegrip en Goed Gelezenkaarten. Daarnaast gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip in groep 4 t/m 8. Wekelijks wordt op verschillende niveaus een actueel thema behandeld. Hierover moeten de leerlingen vragen beantwoorden en maken opdrachten op de computer.

Beeldende vorming

Methode: Beeldende vorming Moet je doen (groep 1 t/m 8) - biedt suggesties voor ontmoetingen met kunst - heeft een geïntegreerde kunstleerlijn - geeft ruimte aan verbeelding - heeft per les verdiepingsmogelijkheden

De volgende methoden worden gebruikt:

Drama

Nederlandse Taal Aanvankelijk leesonderwijs

Engels

Met alle groepen kunnen wij werken uit de methode Drama moet je doen.

Methode: Veilig Leren Lezen (groep 3) In groep 3 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de beproefde leesmethode Veilig Leren Lezen. Met zeer verschillende materialen wordt het enthousiasme van de kinderen gewekt en vastgehouden.

10

Methode: Real English – Let’s do it. (groep 7/8) De methode richt zich op een variatie aan werkvormen en leeractiviteiten. In de eerste plaats wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden.

11


Techniek (groep 1 t/m 8)

Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben we 3 verrijdbare techniektorens. De torens bieden de mogelijk techniek te ontdekken met hoofd en handen. In totaal bevatten de torens 80 technieklessen en overwegend duurzaam materiaal. De techniektorens zijn voorzien in een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8.

Verkeer

De bovenbouwgroepen werken uit de boekjes Op voeten en fiets en de Jeugdverkeerskrant.

Wereldoriëntatie

School TV

Groepen 1 en 2 kijken naar schooltv-programma Huisje, Boompje, Beestje. Groep 3 kijkt Leesdas, Lettervos, Boekentas, een serie waarin letters aangeboden worden. Groepen 5 en 6 krijgen werkboekjes van Nieuws uit de natuur en kijken wekelijks naar de uitzending van Nieuws uit de Natuur.

Methode: De grote reis (groep 3 t/m 8) Deze methode biedt de zogenaamde zaakvakken aan in samenhang. Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, verkeer en maatschappijleer worden thematisch aangeboden. De verhaallessen bieden de rode draad van het thema en bevorderen de gezamenlijke beleving. De lessen hebben een hoog informatiegehalte en de begrippen worden geïntroduceerd. Tijdens de documentairelessen leren de kinderen informatie te verwerken en leveren zij een schriftelijke verwerking. De studielessen zijn voor het leren lezen, verbanden leggen en verdiepen van begrippen. Deze lessen zijn uitermate geschikt voor differentiatie. Bij de keuzetaken staat samenwerking en het gebruiken en toepassen van de begrippen centraal.

Schrijfdans

Computers

De doelstelling van schrijfdans is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en (fantasie)-tekeningen een vloeiend en verbonden handschrift voor te bereiden door het combineren van grof- en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier. De ruimtelijke blik op papier wordt geoefend door met beide handen te werken.

Sociaal emotionele vorming

Methode: Beter omgaan met jezelf en de ander (een onderwijsprogramma sociaal emotionele vorming voor groep 1 t/m 8) In deze methode is onder andere aandacht voor: - het opbouwen van een positief zelfbeeld en het verwerven van zelfvertrouwen; - het vermogen eigen gevoelens en gedachten onder woorden te brengen; - het vergroten van inlevend vermogen; - het vergroten van probleemoplossend vermogen.

Elk lokaal beschikt over 3 of meer computers. Wij werken met het schoolpakket van Ambrasoft waarmee de leerlingen in ieder geval op taal en rekengebied op maat kunnen oefenen. Op dit moment maken we gebruik van 5 smartboards.

Materialen en middelen

Voor kinderen die meer inzicht behoeven in de stof hebben wij duurzame materialen aangeschaft. Bijvoorbeeld rekenprocessen en waardes van getallen kunnen met deze materialen inzichtelijk gemaakt worden. Voor kinderen die meer uitdaging behoeven hebben wij eveneens middelen en materialen aangeschaft. Voor rekenen werken wij met Kien. Daarnaast ontwerpen de leerkrachten in overleg met de leerlingen zelf leerprogramma’s als daar behoefte aan is. Te denken valt aan een andere vreemde taal, PowerPoint presentaties en techniekprojecten.

In groep 1-2 en 3 werken we mee aan een pilot vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin met het programma Zippy’s vrienden. Met ingang van dit schooljaar wordt de pilot uitgebreid voor groep 4 en 5 met het vervolg op Zippy, nl. Apple’s vrienden. Diverse onderwerpen worden in een doorgaande lijn aangeboden, zoals hoe maak je vrienden, wat doe je als je boos of verdrietig bent, hoe ga je met elkaar om etc.

Rekenen

Methode: Wereld in Getallen (groep 3 t/m 8) In de methode worden kinderen in contextsituaties uitgedaagd om te rekenen. Het rekenen wordt dus thematisch aangeboden,waardoor de sommen en rekensituaties meer voor de kinderen gaan leven. Dit gebeurt door de werkelijkheid en de fantasiewereld van kinderen in een wiskundige context te plaatsen. In de handleiding staan minimumdoelen voor elk blok beschreven. Dat is belangrijk omdat de leerkracht zo snel kan bepalen welke sommen in de lessen belangrijk zijn. Krachtige elementen van De Wereld in getallen zijn ook de sterke differentiatiemogelijkheden en de inhoud op niveau.

Schrijven

Methode: Pennenstreken (groep 3 t/m 8) Deze methode biedt een doorlopende handschriftontwikkeling van groep 3 t/m 8. Het betreft hier het schrift en schrijftempo.

12

3.4 Bewegingsonderwijs Gymnastiek

De kleuters volgen bewegingsonderwijs in het speellokaal. Aan te bevelen is: een kort sportbroekje, een shirtje en eenvoudige turn- of gymschoenen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal in de Schiecentrale. Voor deze lessen hebben ze eenvoudige sportkleding en sportschoenen nodig en een handdoek. Van de leerkracht hoort u op welke dagen deze lessen vallen.

13


Schoolzwemmen

De leerlingen uit groep 5 en 6 gaan 1x per week zwemmen. Wij willen benadrukken dat het hier om bewegingsonderwijs gaat. Er wordt niet intensief geoefend voor diplomawemmen. Mocht de zweminstructeur niettemin een leerling toch in staat achten een diploma te halen tijdens schoolzwemmen, dan zal u hierover bericht ontvangen.

Dans

De danslessen in het WMDC (World Music & Dance Centre) maken ook deel uit van ons bewegingsonderwijs.

3.5 Onderwijsactiviteiten

Gedurende het schooljaar worden activiteiten georganiseerd en/of ingekocht die deel uitmaken van het onderwijs en de vorming.

Excursies

In het kader van kunst- & cultuureducatie gaan de kinderen naar voorstellingen en concerten. Ze ontmoeten kunstenaars binnen en buiten school en stappen zo in de wereld van de dans, beeldende kunst, theater, muziek, cultureel erfgoed, nieuwe media en muziek. Ook de kinderboerderij zal door de verschillende groepen bezocht worden en het park bij de Euromast biedt gelegenheid voor leerzame wandelingen of gewoon een gezellige picknick. Jaarlijks gaan we op schoolreis en groep 8 gaat op kamp.

Boekenweek

In oktober besteden we ruimschoots aandacht aan het thema van de kinderboekenweek.

Vieringen

In december vieren we het Sinterklaasfeest en staan een kerst-crea-ochtend, een kerstviering en kerstdiner ingepland. Alle ouders en belangstellenden zijn van harte welkom op onze kerstviering. De extra viering zal in februari plaatsvinden en staat dit jaar in het teken van de Islam. Eind april vieren we Pasen met een crea-ochtend en een paasontbijt. In juni vieren we de M端llerpierdag; deze dag vieren we de verjaardag van de school en maken we iets voor iemand die we leuk, lief of belangrijk vinden. We doen dit als alternatief voor moeder- en vaderdag. Bovendien zal op deze dag een goed doel in Nederland en/of in het buitenland centraal staan. Afgelopen jaar hebben we gekozen voor het KiKafonds en voor een project in Oeganda.

Sportdag

In juni staat de sportdag op het Lloyd Multiplein (Sport & Recreatie) op het programma.

Sportactiviteiten

Naast de traditionele sportdag loopt De M端llerpier ook elk jaar de avondvierdaagse. We zijn inmiddels groot genoeg om ook deel te nemen aan diverse sporttoernooien!

4.1 De eerste kennismaking

Nieuwe ouders die belangstelling hebben in onze school nodigen wij graag uit voor een persoonlijk gesprek waarin wij uitleg geven over onze locatie en ons onderwijssysteem. Tevens zullen wij u een rondleiding door de school geven en uw vragen beantwoorden. Om een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen stellen wij verschillende vragen. Indien uw kind daadwerkelijk ingeschreven wordt, kan zij/hij maximaal 4 ochtenden komen wennen in de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wanneer uw kind van een andere basisschool komt, nemen wij contact op met deze basisschool om de (toets)gegevens op te vragen. Kinderen zijn definitief ingeschreven als er een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving van de laatste school zijn ontvangen.

De eerste schooldag

De eerste schooldag is voor het kind en de ouders een groot moment. Een nieuwe fase waarin uw kind een grote ontwikkeling gaat doormaken is aangebroken. Het bevorderen van de zelfstandigheid begint al de eerste ochtend op school als uw kind met u naar boven loopt en zelf zijn/haar jas uitdoet, pauzehap/lunch in de bak legt en zelf de tas wegzet. U brengt uw kind tot aan de deur van het lokaal en hier staat de leerkracht klaar om uw kind te verwelkomen.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling

Het leerlingvolgsysteem is een manier om gedrag, werkhouding en leerprestaties goed in kaart te brengen. In groep 1-2 hanteren we een uitgebreid ontwikkelingsvolgmodel (OVM), gebaseerd op veelvuldig en gericht observeren. Bovendien worden CITO-toetsen Ordenen en Ruimte & Tijd afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 nemen wij methodegebonden en niet-methodegebonden CITO-toetsen af zoals spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Ook toetsen wij het technisch lezen. In groep 7 nemen wij de CITO-entreetoets af en in groep 8 de CITO-eindtoets. CITO-toetsen zijn aan landelijke normeringen gekoppeld, waardoor wij de leerprestaties van onze leerlingen kunnen vergelijken met die van leerlingen op andere scholen in Nederland. Voor ons zijn de toetsen richtinggevend, maar niet bepalend. In onze dagelijkse aanpak hechten wij grote waarde aan de persoonlijke (diagnostische) gesprekken die wij ten aanzien van de stof met kinderen voeren. Op drie momenten gedurende het schooljaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis en wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek, waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken. Het is tevens belangrijk dat u regelmatig met uw kind over school praat en hem/haar stimuleert in het leerproces. Als u vragen heeft of iets wilt vertellen over uw kind, aarzelt u dan niet een afspraak te maken met de leerkracht. Onze intern begeleider voert drie maal per jaar voorafgaand aan de rapportbesprekingen een groepsbespreking met de leerkracht waarin de voortgang van elk kind besproken wordt.

4.3 Uitstroom naar het voorgezet onderwijs

Na de basisschoolperiode gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het maken van een keuze is gezien het aanbod niet eenvoudig. Wij voelen ons verantwoordelijk u en uw kind hierbij te helpen. Criteria hierbij zijn: het verloop van zijn/haar ontwikkeling, capaciteiten en werkhouding. Naast het advies van school zijn we verplicht een tweede gegeven aan te leveren, in ons geval de CITO-eindtoets. School zal vervolgens het definitieve advies geven in de vorm van een onderwijsniveau. Een voorlichtingsavond en bezoek(en) aan middelbare scholen worden georganiseerd om u en uw kind te helpen een keuze te maken.

Resultaten van het onderwijs

Gezien de jonge leeftijd van onze school is de uitstroom nog klein. Hierna treft u een overzicht aan van de opbrengsten in ons jonge bestaan van de leerlingen uit groep 8:

14

15


Schooltype

2005 2006 2006 2007

2007 2008

VWO+ VWO HAVO 1 2 VMBO TL 2 VMBO KBL 1 1 VMBO BBL 3 Praktijkonderwijs 1

2008 2009

2009 2010

2 2 2 1 1 1 1

4.4 Speciale zorg voor uw kind

2010 2011 2 3 1 1 1

Zoals u in deze gids kunt lezen, kijken wij goed naar de verschillende facetten van de ontwikkeling van uw kind. Desgewenst sluiten wij met ons aanbod aan bij zijn of haar mogelijkheden. Voor de diverse leervakken wordt door de leerkracht groepsplannen opgesteld, waarin beschreven staat hoe de leerstof op de verschillende niveaus van de groep aangeboden wordt. Sommige kinderen hebben meer zorg nodig dan anderen, omdat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt. Dit kan betekenen dat de leerstof naar boven of naar beneden bijgesteld wordt. Deze bijstelling van de lesstof kan in de vorm van een beperkte, kortdurende aanpassing van de lesstof of door middel van een handelingsplan voor een periode van 4 tot 6 weken. De handelingsplannen worden door de leerkracht gemaakt met ondersteuning van de intern begeleider (zie 4.5). Deze individuele plannen worden met de ouders besproken. Soms zijn er extra toetsen of observaties nodig om een en ander helder te krijgen. Vanaf groep 6 wordt, voor de kinderen die naar verwachting op één of meer leervak(ken) het gewenste eindniveau van de basisschool niet behalen, een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP). Hierin staat de verwachte ontwikkeling beschreven én de specifieke hulp die de school aan de leerling zal bieden. Deze OPP’s worden door de leerkracht met de ouders besproken. Het komt soms voor dat een kind meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden. In een dergelijke situatie gaan wij met ouders in gesprek en kijken we samen naar de mogelijkheden die er zijn voor externe hulp.

4.5 Interne begeleiding (IB)

De intern begeleider (IB’er) volgt de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunt en begeleidt de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en is op de hoogte van groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of handelingsplannen. De IB’er stelt, indien nodig, samen met de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op. De IB’er kan ook betrokken worden bij oudergesprekken. Een aantal keren per jaar vindt er op school een multidisciplinair (MDO) overleg plaats waarin zorgvragen over bepaalde leerlingen besproken worden. Deelnemers aan dit overleg zijn: de locatieleiding, schoolmaatschappelijke werk, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van Centrum voor Jeugd en Gezin, begeleider leerlingenzorg van WSNS en indien nodig de wijkagent. Wanneer er aanleiding is om een kind tijdens dit overleg te bespreken, wordt vooraf altijd toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Leerling Gebonden Financiering (LGF) (www.50tien-oudersenrugzak.nl)

Met de invoering van de LGF kunnen ouders met kinderen die via de Commissie voor Indicatiestelling (CVI) van het Regionaal Expertise centrum (REC) een indicatiestelling hebben gekregen, geplaatst worden op de basisschool. Die mogelijkheid bestond al op veel basisscholen, maar ouders waren afhankelijk van de goodwill van de school. Nu is het bij wet geregeld. Dat betekent niet dat wij alle kinderen met een indicatiestelling op onze school kunnen plaatsen. Voor elk kind met een handicap dat bij ons op school aangemeld wordt volgen wij een zorgvuldige procedure. Deze is op school te krijgen en maakt onderdeel uit van het schoolplan.

4.6 Weer samen naar school (WSNS)

Weer samen naar school (WSNS) is een project dat tot doel heeft uitstroom van kinderen naar speciale scholen voor basisonderwijs te beperken. Door de zorg op de basisschool zo optimaal mogelijk te maken, steunen wij dit doel. Vanuit WSNS krijgen wij ondersteuning van een begeleider leerlingenzorg. In samenwerking met deze begeleider bespreken wij hoe wij invulling kunnen geven aan de begeleiding van de leerlingen die extra zorg behoeven. Observaties in de klas, ambulante begeleiding en mogelijk nader onderzoek vanuit WSNS behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard gaan wij met u in gesprek en vragen om uw toestemming alvorens wij dit opstarten.

4.7 Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker kan op initiatief van ouders of school hulp bieden aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken. Als dit niet voldoende blijkt om de problemen op te lossen of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlener of instantie hiervoor geschikt is en zal verwijzing volgen. Enkele voorbeelden van situaties waarin schoolmaatschappelijk werk een rol kan spelen zijn: pesten, sociale vaardigheden, problemen in thuissituatie, gescheiden ouders, (rouw)-verwerkingproblematiek, verslaving, depressieve gevoelens.

4.8 Schoolarts en schooltandarts

Als uw kind vier jaar is, neemt het Centrum voor Jeugd en Gezin te Rotterdam en omstreken de zorg voor uw kind over van het consultatiebureau. In het jeugdgezondheidscentrum werken teams die o.a. bestaan uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogen. Kinderen die nieuw op school komen, kunnen een aanmeldingsformulier krijgen voor jeugdtandverzorging. Twee maal per jaar worden zij tijdens schooluren van school opgehaald voor (controle) behandeling van hun gebit.

4.9 Logopedie en fysiotherapie

In ons gebouw is een logopedie- en fysiotherapiepraktijk gehuisvest. Kinderen die een verwijzing krijgen, kunnen hier in principe tijdens schooluren terecht. Studenten komen in aanmerking als zij in de directe omgeving een mentor hebben of een groepsleerkracht die deze taak kan overnemen.

16

17


5.1 Functies en taken binnen het team

Ons team bestaat uit: Directielid: Hanny van der Heide in de functie van locatieleider. 11 groepsleerkrachten (8 juffen en 3 meesters) Groep 1-2A : Juf Bernadette (di/woe/do/vrij)) - Juf Hanneke (ma) Groep 1-2B : Juf Jackie (ma/di/vrij) - Juf Hanneke (woe/do) Groep 1-2C : Juf Bea Groep 3 : Meester Ludwig Groep 4 : Juf Anneke Groep 5 : Meester Richard (ma/di/woe/do)/ Juf Hanneke (vrij) Groep 6 : Juf Iris Groep 7 : Meester Leen (ma/di/woe/do)/Juf Lisette (vrij) Groep 8 : Juf Annelies Interne begeleiding: Juf Lisette (di/woe/do) Conciërge: Meester Hans

5.2 Het team

Op onze website staan de foto’s van de teamleden.

5.3 Vervanging wegens ziekte of verlof

Gezien de ruimte in onze formatie dit jaar kunnen we in geval van afwezigheid van een collega de vervanging intern oplossen. Een tweede mogelijkheid is de kinderen te verdelen over de overige groepen. Het kan ook voorkomen dat we vervanging extern moeten regelen via de invallerpoules van onze besturen. Aan onze parttimers vragen wij of zij extra willen komen werken. Naar huis sturen is een uiterste consequentie. Ouders worden dan vooraf op de hoogte gesteld middels een brief of telefonisch. Ook aan de schoolbesturen en inspectie wordt dit medegedeeld.

5.4 Scholing van leerkrachten

Het onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen. In deze dynamische maatschappij komt men met nieuwe inzichten in didactiek en pedagogiek. Van het team wordt gevraagd hier op in te spelen. In de normjaartaak van de leerkracht zijn naast zijn lesgevende uren en uren voor overige schooltaken ook uren opgenomen voor deskundigheidsbevordering. In het kader van persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering neemt het team deel aan inhoudelijke vergaderingen en studiedagen. Zij houden vakliteratuur bij, doen aan zelfstudie en verdiepen zich in nieuwe methodes middelen en materialen. Bovendien is er vanuit de rijksbegroting geld gereserveerd om scholing in te kopen of deel te nemen aan een cursus of opleiding.

6.1 Betrokken ouders zijn essentieel.

Het is niet alleen essentieel dat ouders en school regelmatig informatie uitwisselen over het kind, maar ook dat ouders en school op één lijn zitten of komen met school. Wij vertrouwen erop dat ouders afspraken met of beslissingen van school respecteren. Dit biedt duidelijkheid naar de kinderen en geeft de kinderen een veilig gevoel. Bij vragen of onduidelijkheid kunt u uiteraard contact opnemen met school. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs indien u in voorkomende gevallen kunt ondersteunen bij (buitenschoolse) onderwijsactiviteiten en bij festiviteiten. Wij zullen u ook meerdere keren in de gelegenheid stellen een uitvoering of presentatie bij te wonen en hopen dat u hiervan gebruik kunt maken.

6.2 Informatie voor de ouders

Deze schoolgids vormt een prima mogelijkheid om op de hoogte te zijn van alles met wat school te maken heeft. We hopen dat u de gids af en toe eens doorleest. Bij eventuele vragen vindt u hierin wellicht het antwoord. Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen bij ons terecht. Overige belangrijke informatiebronnen/bijeenkomsten voor u zijn: - ouderavond start schooljaar - de website - het schoolplan (in te zien op school) - het informatiebulletin - de 10-minutengesprekken - informatieavonden - thema-avonden - koffieochtenden

6.3 Bereikbaarheid van ouders

Wij verzoeken u vriendelijk elke wijziging betreffende de persoonsgegevens van uw kind aan ons door te geven en er zorg voor te dragen ddat wij u of de door u opgegeven noodnummers altijd kunnen bereiken.

6.4 Ouderactiviteiten

Per klas zal door een oudercoördinator aan u gevraagd worden deel te nemen aan bijvoorbeeld één van de onderstaande activiteiten. De oudercoördinator krijgt een overzicht van de activiteiten en geeft aan u de data van de activiteiten door waarna u zich bij hem/haar kunt opgeven. De oudercoördinator maakt de indeling en licht de ouders in. Het kan ook voorkomen dat u tussentijds benaderd wordt voor spontane activiteiten. Het betreft o.a. - versieren en opruimen feesten - uitvoering vieringen - projectweken - begeleiden bij excursies - sportdag - luizencontrole - schoolreis - hulp organisatie kamp - avondvierdaagse

6.5 De ouderraad (OR)

De OR houdt zich met name bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten buiten het leerprogramma. Ouders en leerkrachten zijn in de OR vertegenwoordigd.

18

19


6.6 De medezeggenschapsraad (MR)

Afgevaardigden van ouders en leerkrachten van de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen over diverse zaken in en rond de school. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De notulen van de vergaderingen staan ter inzage in het kantoor van de conciërge. De ouders worden vertegenwoordigd door dhr. Rob Kusters en mw. Birgit Bekker. Namens de leerkrachten treden op Ludwig Versluis en Suzanne van Paassen. Eens per drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een nieuwe ouderafvaardiging.

6.7 Klachtenregeling

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Ouders, leerlingen, personeel en een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de besturen. Via de locatieleiding van de school kunt u vernemen hoe u met de desbetreffende personen in contact kunt treden. Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen. De volledige klachtenregeling van de RVKO of BOOR kunt u opvragen bij de locatieleiding of nalezen op www.boorbestuur.nl of www.rvko.nl .

6.8 Overige zaken

Op www.boorbestuur.nl kunt u nadere informatie nalezen. Op www.rvko.nl onder het kopje schoolgids staat informatie over onderstaande onderwerpen. - Verzekering; - Klachtenregeling RVKO (in aanvulling op de tekst in de schoolgids zelf); - Notitie burgerschap; - Adresgegevens inspectie; - Notitie beleid sponsoring

7.1 Schooltijden Groep 1 t/m 4

Alle dagen behalve woensdag van: 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur Woensdag van 08.30 tot 11.30 uur

Groep 5 t/m 8

Alle dagen behalve woensdag van: 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur

7.2 Inloop

Vanaf 08.15 uur is de school open en kunt u uw kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen waar de leerkracht uw kind verwelkomt. Wij moedigen het aan uw kind zo veel mogelijk zelf te laten doen (jas uit doen, ophangen en tas uitpakken en opbergen). Uiteraard kunt u af en toe ’s ochtends even mee naar binnen lopen om naar een werkje of iets anders in de klas te kijken. Tijdens de inloop pakken de kinderen alvast een boekje, starten alvast met een werkje of praten rustig met elkaar. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk de schooldag in alle rust op te starten en meteen om 08.30 uur de planning voor de dag door te nemen of de werkles te starten. We verzoeken u dan ook met klem er op toe te zien dat uw kind op tijd op school is.

7.3 Ziek melden

U wordt verzocht uw kind tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch ziek te melden. Het telefoonnummer van school is 010-4255385.

7.4 Overblijven / TSO schooljaar 2011-2012

Nagenoeg alle kinderen van onze school blijven vrijwillig over. Voor 4 dagen gedurende het hele schooljaar komt dit neer op € 150,- per kind. (Voor het volgende kind rekenen wij € 100,-). Voor minder dagen betaalt u een evenredig deel. Voor incidenteel overblijven zijn strippenkaarten (€ 15,- voor 11 keer) verkrijgbaar. U kunt het overblijfgeld op rekening 9511929 overmaken t.n.v. Basisschool Locatie Müllerpier of contant betalen bij de locatieleiding. De leerlingen eten in het klaslokaal onder begeleiding van een leerkracht en gaan hiervoor of hierna buiten spelen. We hebben veel materialen tot onze beschikking om te spelen. Gedurende het buiten spelen houden teamleden toezicht.

7.5 Buitenschoolse opvang BSO

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met MAX Kinderopvang. Deze voor- en naschoolse opvang bevindt zich op loopafstand van onze basisschool in de Schiecentrale. Veel van onze leerlingen maken gebruik van deze opvang. Voor meer informatie kunt u bellen met Max Kinderopvang op 010-2440705

7.6 Schoolmelk

Het is mogelijk om uw kind een abonnement op schoolmelk te geven. De melk wordt wekelijks bezorgd en in de koelkast bewaard. De conciërge zorgt ervoor dat de melk in de klassen wordt uitgedeeld. U kunt voor uw kind kiezen uit halfvolle melk, volle melk, drinkyoghurt, stukje fruit en chocolademelk. Ook kunt u kiezen of uw kind alleen ’s ochtends of ook tussen de middag schoolmelk/fruit krijgt. Voor meer informatie en aanmelden kunt u op www.schoolmelk.nl. (uit de lijst scholen kiezen voor: Müllerpier) terecht.

20

21


7.7 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Indien u ervoor kiest deze niet te betalen, houdt dit in dat uw kind ook niet deelneemt aan de activiteiten e.d. die hiervan bekostigd worden. De school zorgt uiteraard voor onderwijs voor uw kind als u er voor kiest uw kind niet deel te laten nemen aan de activiteiten bekostigd uit de ouderbijdrage. Op www.rijksoverheid.nl kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ouderbijdrage. De ouderbijdrage per kind per schooljaar is € 80,-. U kunt dit bedrag overmaken op rekening 9511929 t.n.v. Basisschool Locatie Müllerpier of contant voldoen bij de locatieleiding voor 15 oktober 2011. U kunt contact opnemen met de locatieleiding over de betalingsmogelijkheden. De begroting voor het komend en realisatie van het afgelopen schooljaar van deze gelden worden aan het begin van het schooljaar voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Voor het schooljaar 2011 – 2012 zijn de volgende uitgavenposten begroot: - klassenpot (leerkracht kan dit vrij besteden) - excursies en extra lessen - theater- en techniekprojecten - kinderboekenweek - sinterklaas - kerstviering - paasviering - extra viering: hindoeïsme - sportdag - opbouw bibliotheek - opbouw uitdagende leeromgeving - ouderactiviteiten - reservering

7.8 Extra verlof

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind leerplichtig is vanaf 5 jaar. Een leerling mag dus niet zomaar een dag wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar zijn dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zgn. extra verlof zijn regels opgesteld. Bij de locatieleiding zijn brochures en aanvraagformulieren verkrijgbaar.

7.9 Vakantierooster

Hieronder treft u de vakantiedata aan zoals deze in Rotterdam worden vastgesteld door FOKOR (Federatie voor Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam). Deze data kunnen afwijken van de door het Ministerie van OCW gepubliceerde vakantiedata. Hersftvakantie.................... 17-10-2011 t/m 21-10-2011 Kerstvakantie..................... 26-12-2011 t/m 06-01-2012 Voorjaarsvakantie.............. 27-02-2012 t/m 02-03-2012 Goede vrijdag/Pasen......... 06-04-2012 t/m 09-04-2012 Meivakantie....................... 30-04-2012 t/m 11-05-2012 Hemelvaart....................... 17-05-2012 t/m 18-05-2012 Pinksteren.......................... 28-05-2012 Zomervakantie................... 09-07-2012 t/m 17-08-2012 Onderbouwdagen (5x)...... 16-09-2011, 25-11-2011, 24-02-2012, 30-03-2012, 15-06-2012 Vrije middagen: Sinterklaasviering.............. 05-12-2011 12.00 uur uit Laatste schooldag.............. 06-07-2012 12.00 uur uit Op onze website onder het kopje kalender en in het informatiebulletin van juni 2011 kunt alle tot nu toe geplande activiteiten voor het schooljaar 2011-2012 nalezen.

22


Basisschool Müllerpier

Sint Jobskade 14 – 16 3024 EN ROTTERDAM t 010 - 4255385 e info@locatiemullerpier.nl w www.locatiemullerpier.nl

Schoolgids 2011-2012  

Schoolgids locatie Müllerpier - 2011 - 2012

Advertisement