Page 1

Njegova najpoznatija knjiga je Ključevi džennetā – zbirka dova i djela za sve dane i mjesece u godini, koji se prenose od Poslanika, s.a.v.s. i Imama. Priređivač je za potrebe ovog izdanja izdvojio tri blagoslovljena mjeseca: Redžeb, Šaban i Ramazan. Pored ovog djela, Qomi je napisao i mnoga druga iz oblasti ahlaka, fikha, historije islama, hadisa, među kojima su Tuhfetu-l-ahbab (o hadisima), Zahiretul-abrar (fikh), Muntaha-l-amal (historija islama).

Dvije KORICE.indd 2

Šejh Abbas Qomi

Šejh Abbas Qomi • DOVE ODABRANIH MJESECI

Šejh Abbas Qomi ubraja se među značajnije islamske učenjake 14. stoljeća po Hidžri. Rođen je u gradu Qomu (Iran) 1875. godine. U svojoj 26. godini otputovao je u Nedžef (Irak) gdje je ostao šest godina, nakon čega se vratio u Qom gdje se do kraja života bavio izučavanjem i predavanjem islamskih nauka.

DOVE

odabranih mjeseci

Dova je jedno od sredstava za povezivanje čovjeka sa Uzvišenim Gospodarom, koje ima samo dva uslova: tražiti iskreno i tražiti jedino od Boga. Najbolje vrijeme za učenje dove je u svitanje i sredinom noći, nakon obaveznih namaza, nakon davanja milostinje sirotinji i nakon obavljanja dobrog djela, a od svega je najbitnije da onaj koji uči dovu ne polaže nade ni u kog i ni u šta mimo Allaha, dž.š. Uzvišeni u Kur’anu kaže: Pozovite Me i Ja ću vam se odazvati! (Mu’min, 60) A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu. (Bekare, 186)

6.4.2009 14:30:48


DOVE ODABRANIH MJESECI

1


Naslov izvornika

‫ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ‬ Sakupio ABBAS QOMI

Likovno oblikovanje TARIK JESENKOVIĆ

Urednik MUNIB MAGLAJLIĆ 2


DOVE ODABRANIH MJESECI

Preveo LUTVI AKBAŠ

Fondacija “MULLA SADRA” u Bosni i Hercegovini Sarajevo, 2009. 3


CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 28-534.3 DOVE odabranih mjeseci. – Sarajevo : Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, 2009. – 149 str. ; 21 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-657-23-8 COBIS.BH-ID 17296134

4


REDŽEB

5


6


VRLINE MJESECA REDŽEBA Tri mjeseca u godini: redžeb, šaban i Ramazan su veoma časni. Postoji mnoštvo predaja koje govore o njihovim vrlinama. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a. da je rekao: “Mjesec redžeb je veliki mjesec Božiji i nijedan mu mjesec nije ravan po vrlinama i poštovanju koje ima. Ratovanje protiv nevjernika u ovom mjesecu je zabranjeno. Redžeb je mjesec Uzvišenoga Allaha, šaban je moj mjesec, a mjesec Ramazan je mjesec moga Ummeta. Onaj ko isposti jedan dan mjeseca redžeba zaslužit će veliko Božije zadovoljstvo, Božija srdžba bit će od njega udaljena i džehennemska kapija bit će za njega zatvorena.” Od Musaa ibn Dža‘fera, a.s., se prenosi: “Od svakoga ko posti jedan dan mjeseca redžeba džehennemska vatra bit će udaljena za onoliko koliko iznosi jedna godina putovanja, a onome ko u njemu posti tri dana Džennet će biti obavezan (vadžib).” Također je rekao: “Redžeb je ime rijeke u Džennetu, koja je bjelja od mlijeka i slađa od meda; svako ko posti jedan dan u mjesecu redžebu svakako će iz te rijeke piti.” Također, prenosi se od Imama Sadika, a.s., da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Mjesec redžeb je mjesec traženja oprosta za moj ummet. Stoga, u ovom mjesecu mnogo tražite oprost jer Bog prašta i milostiv je. Mjesec redžeb se naziva i asabb zato što se Božija milost u njemu mnogo izlijeva na moj Ummet. Tada mnogo izgovarajte riječi:

‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ َﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸﻪُ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮَﺑ ﹶﺔ‬ “Tražim od Allaha da mi oprosti i da primi moje pokajanje” 7


Ibn Babavejh vjerodostojnim lancem prenosilaca prenosi od Salima da je rekao: “Otišao sam kod Imama Sadika, a.s. Bio je blizu kraj mjeseca redžeba. Do isteka mjeseca nije bilo ostalo više od nekoliko dana. Kada je mubarek pogled Imama pao na mene, upita me: ‘Da li si postio u ovom mjesecu?’ Odgovorih: ‘Ne, tako mi Allaha, o sine Božijeg Poslanika.’ Imam reče: ‘Toliko si sevapa izgubio da njihovu mjeru i količinu osim Allaha niko drugi ne zna. Zaista je ovo mjesec koji je Allah učinio boljim od drugih mjeseci, poštovanje njegovo je učinio velikim i za post u njemu On se obavezao da oplemeni i nagrađuje.’ Tada sam ja rekao: ‘O sine Božijeg Poslanika, ako budem postio u preostalim danima ovog mjeseca, da li ću postići neke od nagrada onih koji su postili u njemu?’ Poručio je: ‘O Salime, svakog ko posti jedan dan s kraja ovog mjeseca Bog će učiniti sigurnim od žestine smrtnih muka, od strahote i užasa poslije smrti i od patnje u kaburu; ko posti dva dana s kraja ovog mjeseca, s lahkoćom će proći sirat; a ko posti tri dana s kraja ovog mjeseca, bit će siguran od velikog straha Sudnjega dana, od njegovih žestina i užasa, dat će mu se oslobođenje (berat), spas i dozvola za ograđivanje od džehennemske vatre.’” Postoji mnogo predaja koje govore o koristima posta u danima mjeseca redžeba u kojima se prenosi da ukoliko neko ne mogne postiti, da bi dobio nagradu za post toga dana, neka svaki dan sto puta prouči sljedeći tesbih:

‫ﺴﺒﹺﻴ ُﺢ ِﺍﻻﱠ ﹶﻟﻪُ ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍ ﹶﻻ َﻋ ﱢﺰ ﺍ ﹶﻻ ﹾﻛ َﺮ ﹺﻡ‬ ْ ‫ﺠﻠِﻴ ﹺﻞ ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ َﻳْﻨَﺒ ِﻐﯽ ﺍﻟﱠﺘ‬ َ ‫ﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﹶﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺳُْﺒ‬ ‫ﺲ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﱠﺰ َﻭﻫُ َﻮ ﹶﻟﻪُ ﹶﺍ ْﻫ ﹲﻞ‬ َ ‫ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ َﻣ ْﻦ ﹶﻟﹺﺒ‬ “Neka je slavljen Uzvišeni Allah! Neka je slavljen Onaj osim Kojeg ne priliči slavljenje nikome! Neka je slavljen 8


Najmoćniji i Najplemenitiji! Neka je slavljen Onaj Koji se ogrnuo Dostojanstvom i On ga je dostojan.”

Preporučena djela u mjesecu redžebu 1. Dova Imama Sedždžada, a.s., u danima redžeba Ovu dovu dobro je učiti u svim danima mjeseca redžeba. Prenosi se da je Imam Ali ibn Husejn, a.s., učio pored Kabe, početkom mjeseca redžeba:

‫ﻚ َﺳ ْﻤ ٌﻊ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﹶﻠ ٍﺔ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ﲔ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ َﻣ‬ َ ‫ﲔ ﻭَﻳ ْﻌﹶﻠﻢُ ﺿَﻤ َﲑ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﻣِﺘ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻤِﻠﻚُ ﺣَﻮﹶﺍِﺋ َﺞ ﺍﻟﺴﱠﺎِﺋِﻠ‬ ‫ﻚ‬ َ ُ‫ﺿﹶﻠﺔﹸ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺘ‬ ِ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ‬ َ ‫ﺏ َﻋﺘِﻴ ٌﺪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﻣَﻮﺍﻋِﻴ ُﺪ َﻙ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩﹶﻗﺔﹸ َﻭ ﹶﺍﻳَﺎﺩِﻳ‬ ٌ ‫ﺿ ٌﺮ َﻭ َﺟﻮَﺍ‬ ِ ‫ﺣَﺎ‬ ‫ﻀ َﻰ َﺣﻮَﺍِﺋﺠﹺﻰ‬ ِ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻘ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺳ َﻌﺔﹸ ﹶﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ َ ‫ﻟِﻠ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ِﺍﱠﻧ‬ “O Ti koji posjeduješ potrebe onih koji traže, o Ti Koji znaš tajne onih koji šute, za svaku molbu kod Tebe je spremno uslišanje i pripremljen je odgovor. Bože, tako Ti istinitih obećanja, i mnoštva blagodati, i sveobuhvatne milosti, tražim od Tebe da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i ispuniš mi potrebe, ovosvjetske i onosvjetske, zaista Ti možeš sve.” 2. Dova Imama Sadika u danima redžeba Ovu dovu Imam Sadik je učio u svim danima redžeba:

‫ﻉ ﺍﹾﻟ ُﻤِﻠﻤﱡﻮ ﹶﻥ ِﺍﻻﱠ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺿَﺎ‬ َ ‫ﺴ َﺮ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﻌ ﱢﺮﺿُﻮ ﹶﻥ ِﺍﻻﱠ ﹶﻟ‬ ِ ‫ﺏ ﺍﻟﻮَﺍِﻓﺪُﻭ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﻙ َﻭ َﺧ‬ َ ‫َﺧﺎ‬ ‫ﲔ َﻭ‬ َ ‫ﺡ ﻟِﻠﺮّﺍ ِﻏﹺﺒ‬ ٌ ‫ﻚ َﻣ ﹾﻔﺘُﻮ‬ َ ُ‫ﻚ ﺑَﺎﺑ‬ َ ‫ﻀﹶﻠ‬ ْ ‫ﺠ َﻊ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺠﻌُﻮ ﹶﻥ ِﺍﻻﱠ َﻣ ﹺﻦ ﺍْﻧَﺘ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻤُْﻨَﺘ ﹺ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍ ْﺟ َﺪ‬ َ ‫ﹺﺑ‬ 9


‫ﲔ َﻭ‬ َ ‫ﺡ ﻟِﻶ ِﻣِﻠ‬ ٌ ‫ﻚ ُﻣﺘَﺎ‬ َ ‫ﲔ َﻭ َﻧْﻴﻠﹸ‬ َ ‫ﺡ ﻟِﻠﺴﱠﺎِﺋِﻠ‬ ٌ ‫ﻚ ُﻣﺒَﺎ‬ َ ‫ﻀﻠﹸ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ ﹶﻓ‬ َ ‫َﺧْﻴﺮُ َﻙ َﻣْﺒﺬﹸﻭ ﹲﻝ ﻟِﻠﻄﱠﺎِﻟﹺﺒ‬ ‫ﻚ ﺍ ِﻻ ْﺣﺴَﺎ ﹸﻥ‬ َ ُ‫ ﻋَﺎ َﺩﺗ‬،َ‫ﺽ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻧَﺎﻭَﺍﻙ‬ ٌ ‫ﻚ ﻣُ ْﻌَﺘ ﹺﺮ‬ َ ُ‫ﻁ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻋﺼَﺎ َﻙ َﻭ ِﺣ ﹾﻠﻤ‬ ‫ﻚ َﻣْﺒﺴُﻮ ﹲ‬ َ ‫ﹺﺭ ْﺯﻗﹸ‬ ‫ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻓﹶﺎ ْﻫ ِﺪﻧﹺﻰ ُﻫﺪَﻯ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻬَﺘﺪِﻳ َﻦ‬،‫ﻚ ﺍ ِﻻﺑْﻘﹶﺎﺀُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻌَﺘﺪِﻳ َﻦ‬ َ ‫ﲔ َﻭ َﺳﺒﹺﻴﹸﻠ‬ َ ‫ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤﺴِﻴِﺌ‬ ‫ﲔ ﺍﹾﻟ ُﻤْﺒ َﻌﺪِﻳ َﻦ َﻭ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮﻟِﻰ‬ َ ‫ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻐَﺎِﻓِﻠ‬ ْ ‫ﺠَﺘ ﹺﻬﺪِﻳ َﻦ َﻭ ﻻ َﺗ‬ ْ ‫ﲎ ﺍ ْﺟِﺘﻬَﺎ َﺩ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ ‫َﻭ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗ ﹺ‬ ‫َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﻟﺪﱢﻳ ﹺﻦ‬ “Propali su oni koji su se obratili nekom drugom osim Tebi, izgubili su oni koji su se okrenuli nekome osim Tebi, nastradali su oni koji su otišli nekom drugom osim Tebi i pogođeni su oskudicom oni koji su tražili opskrbu osim kod Tvoje dobrote. Tvoja vrata su otvorena za one koji Ti hrle, dobro Tvoje je dato onima koji traže, dobrota Tvoja je dopuštena onima koji je žele, Tvoj dar je spreman za one koji se nadaju, opskrba Tvoja je rasprostrta i za one koji su prema Tebi neposlušni, a Tvoja blagost obuhvata i one koji su Ti neprijatelji. Običaj Tvoj je dobročinstvo prema grješnicima i Tvoj način je držanje u životu nasilnika. Bože, uputi me uputom upućenih, opskrbi me trudom onih koji se trude, a ne učini me od nemarnih i prognanih i oprosti mi na Sudnjem danu!” 3. Dova Imama Sadika, a.s., u danima redžeba Šejh Muhammed ibn Hasan Tusi u Misbahu kazuje da Mualla ibn Hunejs prenosi od Imama Sadika, a.s., da je rekao: “Uči u mjesecu redžebu ovu dovu:

‫ﻚ‬ َ ‫ﲔ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹺﺑﺪِﻳ َﻦ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻭَﻳ ِﻘ‬ َ ‫ﲔ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻋ َﻤ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋ ِﻔ‬ َ ‫ﺻْﺒ َﺮ ﺍﻟﺸّﺎ ِﻛﺮﹺﻳ َﻦ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺤﻤِﻴ ُﺪ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ُﺪ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐﹺﻨ ﱡﻰ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱡﻰ ﺍﹾﻟﻌَﻈﻴﻢُ َﻭﹶﺍﻧَﺎ َﻋْﺒﺪُ َﻙ ﺍﹾﻟﺒَﺎِﺋﺲُ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘﲑُ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻠ ِﻤ‬ ِ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﻭَﺍ ْﻣُﻨ ْﻦ ﹺﺑ ِﻐﻨَﺎ َﻙ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻓ ﹾﻘﺮﹺﻯ َﻭﹺﺑ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﻟ ﱠﺬﻟِﻴ ﹸﻞ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ 10


‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣُ َ‬ ‫ﻯ ﻳَﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َ‬ ‫ﺿ ْﻌﻔِﻰ ﻳَﺎ ﹶﻗ ﹺﻮ ﱡ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ َ‬ ‫َﺟ ْﻬﻠِﻰ َﻭﹺﺑﻘﹸ ﱠﻮِﺗ َ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﲎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ َ‬ ‫ﲎ ﻣَﺎ ﹶﺍ َﻫ ﱠﻤ ﹺ‬ ‫ﲔ ﻭَﺍ ﹾﻛ ِﻔ ﹺ‬ ‫ﺿﱢﻴ َ‬ ‫ﺻﻴَﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِ‬ ‫ﺍ ﹶﻻ ْﻭ ِ‬ ‫‪‘Bože, tražim od Tebe strpljivost onih koji su Ti za‬‬‫‪hvalni, djela onih koji Te se boje i uvjerenost onih koji‬‬ ‫‪Ti robuju. Bože, Ti si Uzvišen i Veličanstven, a ja sam‬‬ ‫‪Tvoj bijedni i siromašni rob. Ti si Onaj koji je Bogat i‬‬ ‫‪Hvaljen, a ja sam Tvoj ponizni rob. Bože, blagoslovi Mu‬‬‫‪hammeda i njegovu porodicu i daruj Svojim bogatstvom‬‬ ‫‪moje siromaštvo, Svojom blagošću moje neznanje i Svo‬‬‫‪jom snagom moju slabost. O Jaki, Silni Bože, blagoslovi‬‬ ‫‪Muhammeda i njegovu porodicu, namjesnike kojima si‬‬ ‫‪zadovoljan. O Najmilostiviji, zadovolji ono što me brine‬‬ ‫”’‪od ovosvjetskih i onosvjetskih pitanja.‬‬ ‫‪4. Dova Allâhumme jâ zell-menni… u danima redžeba‬‬ ‫‪Također se spominje da je mustehab učiti svakog dana‬‬ ‫‪ovu dovu:‬‬

‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ِﻤَﻨ ﹺﻦ ﺍﻟﺴﱠﺎﹺﺑ َﻐ ِﺔ َﻭ ﺍﻵ ﹶﻻ ِﺀ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ﹺﺯ َﻋ ِﺔ َﻭ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺳ َﻌ ِﺔ َﻭ ﺍﹾﻟﻘﹸ ْﺪ َﺭ ِﺓ‬ ‫ﺠﻤِﻴﹶﻠ ِﺔ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻌﻄﹶﺎﻳَﺎ‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻤ ِﺔ َﻭ ﺍ ﹶﻻﻳَﺎﺩِﻯ ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺠﺴِﻴ َﻤ ِﺔ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤﻮَﺍ ِﻫ ﹺ‬ ‫ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ َﻭ ﺍﻟﱢﻨ َﻌ ﹺﻢ ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺠﺰﹺﻳﹶﻠ ِﺔ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ ﻳُْﻨ َﻌﺖُ ﹺﺑَﺘ ْﻤﺜِﻴ ﹴﻞ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ َﻤﺜﱠﻞﹸ ﹺﺑَﻨ ِﻈ ﹴﲑ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ ْﻐﹶﻠﺐُ ﹺﺑ ﹶﻈ ﹺﻬ ﹴﲑ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﺧﹶﻠ َﻖ‬ ‫ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺻ ﱠﻮ َﺭ‬ ‫ﺴ َﻦ َﻭ َ‬ ‫ﻼ ﻓﹶﺎ ْﺭَﺗ ﹶﻔ َﻊ َﻭ ﹶﻗ ﱠﺪ َﺭ ﹶﻓﹶﺎ ْﺣ َ‬ ‫ﹶﻓ َﺮ َﺯ َ‬ ‫ﻉ َﻭ َﻋ ﹶ‬ ‫ﺸ َﺮ َ‬ ‫ﻉ ﹶﻓ َ‬ ‫ﻕ ﻭ َﹶﺍﹾﻟ َﻬ َﻢ ﹶﻓﹶﺎْﻧ ﹶﻄ َﻖ َﻭ ﺍْﺑَﺘ َﺪ َ‬ ‫ﻀ ﹶﻞ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﺳﻤَﺎ‬ ‫ﹶﻓﹶﺎْﺗ ﹶﻘ َﻦ َﻭ ﺍ ْﺣَﺘ ﱠﺞ ﹶﻓﹶﺎْﺑﹶﻠ ﹶﻎ َﻭ ﹶﺍْﻧ َﻌ َﻢ ﹶﻓﹶﺎ ْﺳَﺒ ﹶﻎ َﻭ ﹶﺍ ْﻋﻄﹶﻰ ﹶﻓﹶﺎ ْﺟ َﺰ ﹶﻝ َﻭ َﻣَﻨ َﺢ ﹶﻓﹶﺎ ﹾﻓ َ‬ ‫ﺲ ﺍ ﹶﻻ ﹾﻓﻜﹶﺎ ﹺﺭ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ‬ ‫ﻒ ﹶﻓﺠَﺎ َﺯ َﻫﻮَﺍ ﹺﺟ َ‬ ‫ﺕ َﻧﻮَﺍ ِﻇ َﺮ ﺍ ﹶﻻْﺑﺼَﺎ ﹺﺭ َﻭ َﺩﻧَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠﱡ ﹾﻄ ِ‬ ‫ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﱢﺰ ﹶﻓﻔﹶﺎ َ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺕ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧ ِﻪ َﻭ َﺗ ﹶﻔ ﱠﺮ َﺩ ﺑﹺﺎﻵ ﹶﻻ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ِﺀ ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﻼ ﹺﻧ ﱠﺪ ﹶﻟﻪُ ﻓِﯽ َﻣﹶﻠﻜﹸﻮ ِ‬ ‫ﻚ ﹶﻓ ﹶ‬ ‫َﺗ َﻮ ﱠﺣ َﺪ ﺑِﺎﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ ِ‬ ‫ﻒ‬ ‫ﺕ ﻓِﻰ ِﻛْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ِﺀ َﻫْﻴَﺒِﺘ ِﻪ َﺩﻗﹶﺎﹺﻳﻖُ ﻟﹶﻄﺎﹺﻳ ِ‬ ‫ﺕ َﺷ ﹾﺎﹺﻧ ِﻪ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﺣَﺎ َﺭ ْ‬ ‫ﺿ ﱠﺪ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻰ َﺟَﺒﺮُﻭ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺕ ﺩُﻭ ﹶﻥ ِﺍ ْﺩﺭَﺍ ِﻙ َﻋ ﹶﻈ َﻤِﺘ ِﻪ َﺧﻄﹶﺎﹺﻳﻒُ ﹶﺍْﺑﺼَﺎ ﹺﺭ ﺍ ﹶﻻﻧَﺎ ﹺﻡ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻋَﻨ ِ‬ ‫ﺴ َﺮ ْ‬ ‫ﺤَ‬ ‫ﺍ ﹶﻻ ْﻭﻫَﺎ ﹺﻡ َﻭ ﺍْﻧ َ‬ ‫‪11‬‬


‫ﻚ‬ َ ‫ﺏ ِﻣ ْﻦ ﺧِﻴ ﹶﻔِﺘ ِﻪ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ُ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮ‬ ِ ‫ﺏ ِﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤِﺘ ِﻪ َﻭ َﻭ ﹺﺟﹶﻠ‬ ُ ‫ﺖ ﺍﻟ ﱢﺮﻗﹶﺎ‬ ِ ‫ﻀ َﻌ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ ُﻮﺟُﻮ ُﻩ ِﻟ َﻬْﻴَﺒِﺘ ِﻪ َﻭ َﺧ‬ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ‬ َ ‫ﻚ ِﻟﺪَﺍﻋِﻴ‬ َ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﺖ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹺﺑﻤَﺎ َﻭﹶﺍْﻳ‬ َ ‫ﹺﺑ َﻬ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ِﻤ ْﺪ َﺣ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﹶﻻ َﺗْﻨَﺒﻐِﻰ ِﺍﻻﱠ ﹶﻟ‬ ‫ﲔ َﻭ‬ َ ‫ﲔ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺳ َﻤ َﻊ ﺍﻟﺴﱠﺎ ِﻣ ِﻌ‬ َ ‫ﻚ ﻟِﻠﺪﱠﺍ ِﻋ‬ َ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﺖ ﺍ ِﻻﺟَﺎَﺑ ﹶﺔ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔ‬ َ ‫ﺿ ِﻤْﻨ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﹺﺑﻤَﺎ‬ َ ‫ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ َ ‫ﲔ‬ َ ‫ﲔ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﻘﹸ ﱠﻮ ِﺓ ﺍﹾﻟ َﻤِﺘ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺧَﺎَﺗ ﹺﻢ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﻉ ﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﺳﹺﺒ‬ َ ‫ﺼ َﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﻇﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ ﹶﺍ ْﺳ َﺮ‬ َ ‫ﹶﺍْﺑ‬ ‫ﺖ َﻭ ﺍ ْﺣِﺘ ْﻢ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﺴ ْﻤ‬ َ ‫ﺴ ْﻢ ﻟِﻰ ﻓِﻰ َﺷ ْﻬ ﹺﺮﻧَﺎ َﻫﺬﹶﺍ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَﺎ ﹶﻗ‬ ِ ‫ﲔ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ َﻭ ﺍ ﹾﻗ‬ َ ‫ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ‬ ‫ﺖ َﻭ ﹶﺍ ْﺣﹺﻴﻨﹺﻰ ﻣَﺎ‬ َ ‫ﺴﻌَﺎ َﺩ ِﺓ ﻓِﻴ َﻤ ْﻦ َﺧَﺘ ْﻤ‬ ‫ﺖ َﻭ ﺍ ْﺧِﺘ ْﻢ ﻟِﻰ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ َﺧْﻴ َﺮ ﻣَﺎ َﺣَﺘ ْﻤ‬ َ ‫ﻓِﯽ ﹶﻗﻀَﺎِﺋ‬ ‫ﺖ َﻧﺠَﺎﺗِﻰ ِﻣ ْﻦ ُﻣﺴَﺎﹶﺋﹶﻠ ِﺔ‬ َ ‫ﺴﺮُﻭﺭﹰﺍ َﻭ َﻣ ْﻐﻔﹸﻮﺭﹰﺍ َﻭ َﺗ َﻮﻝﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ْ ‫ﹶﺍ ْﺣَﻴْﻴَﺘﻨﹺﻰ َﻣ ْﻮﻓﹸﻮﺭﹰﺍ َﻭ ﹶﺍ ِﻣْﺘﻨﹺﻰ َﻣ‬ ‫ﺥ َﻭ ﺍ ْﺩﺭَﺍ ْﺀ َﻋﻨﱢﻰ ُﻣْﻨﻜﹶﺮﹰﺍ َﻭ َﻧﻜِﲑﹰﺍ َﻭﹶﺍ ﹺﺭ َﻋْﻴﻨﹺﻰ ُﻣَﺒﺸﱢﺮﹰﺍ َﻭ َﺑﺸِﲑﹰﺍ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻰ ِﺍﻟﹶﻰ‬ ‫ﺍﹾﻟَﺒ ْﺮ َﺯ ﹺ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﻚ َﻣﺼِﲑﹰﺍ َﻭ َﻋﻴْﺸﹰﺎ ﹶﻗﺮﹺﻳﺮﹰﺍ َﻭ ُﻣﻠﹾﻜﹰﺎ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ َﻭ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹺﺟﻨَﺎﹺﻧ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍﹺﻧ‬ ْ ‫ﹺﺭ‬ ‫ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ‬ “Bože moj, Ti Koji mnogo daješ, Vlasniče rasprostrtih dobročinstava, sveobuhvatne milosti, potpune moći, velikih blagodati, veličanstvenih darova, lijepih obećanja i obilnih davanja. O Ti koji se ne možeš opisati usporedbom niti navođenjem primjera i Koji ne možeš biti poražen ni uz pomoć drugih. O Ti koji stvori pa opskrbi, nadahnu i učini da govori, i bez prethodnog primjera ga izumi i započe, i uzvisi Se i onda bi visok, i odredi mjeru pa to učini lijepim, i dade oblik pa učini savršenim, i donese dokaz i dostavi ga, i dade blagodat i učini je obilnom, i darova pa poveća, i pokloni pa doda. O Ti koji si se uzdigao u dostojanstvu, tako da Te pogledi ne mogu dosegnuti, a tako Si blizak u dobrodušnosti da to prelazi predodžbe misli. O Ti koji si Jedini u vlasti. Njemu nema ravnog u vlasti i Jedini je sa blagodatima i veličinom, niko Mu se ne može suprotstaviti po snazi. 12


O Ti čijom veličinom dostojanstva su zapanjene precizne i prefinjene misli. Pogledi oštrovidnih su ostali nemoćni u zapažanju Njegovog Veličanstva. O Ti pred Čijim su visokim položajem lica postala ponizna, i pred Čijim Veličanstvom su glave spuštene iz poniznosti i pred Kim su od straha srca ustreptala, tražim od Tebe pravom ove hvale koja ne priliči nikom drugom osim Tebi i onim što si na Sebe preuzeo za vjernike koji Te dozivaju i time što si jamčio odazivanje onima koji Te dozivaju, o Ti koji najbolje čuješ, Koji najbolje vidiš i Koji najbrže svodiš račune. O Ti koji si velike snage, blagoslovi Muhammeda, pečat poslanika, i porodicu njegovu, i dodijeli mi u ovom mjesecu najbolje što dodjeljuješ, propiši za mene u svojim odredbama ono najbolje što si odredio, učini da moj život završi među sretnima, daj mi obilje opskrbe dok sam živ i učini da umrem u radosti i oprostu, te me spasi od pitanja u Berzahu. Udalji od mene Munkira i Nekira, a Mubeššira i Bešira (dva meleka milosti) mi dovedi pred oči. Odredi da mi sudbina bude Tvoje zadovoljstvo i Džennet, sretan život i velika vlast. Neka je mnoštvo blagoslova Muhammedu i njegovu porodicu.” Ova dova se uči i u mesdžidu Sa‘sa‘ah.1 5. U predajama se navodi i ova dova koja se uči u danima redžeba:

‫ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ﹺﻦ َﻋِﻠ ﱟﻲ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻰ ﻭَﺍْﺑﹺﻨ ِﻪ َﻋِﻠ ﱢﻰ ْﺑ ﹺﻦ‬ َ ُ‫ﺐ ﻣ‬ ‫ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﻮﻟﹸﻮ َﺩْﻳ ﹺﻦ ﻓِﻰ َﺭ َﺟ ﹴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺐ‬ َ ‫ﻑ ﻃﹸِﻠ‬ ُ ‫ﺏ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ‬ ‫ﻚ َﺧْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟﻘﹸ َﺮ ﹺ‬ َ ‫ﺐ َﻭﹶﺍَﺗ ﹶﻘ ﱠﺮﺏُ ﹺﺑ ﹺﻬﻤَﺎ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺠ ﹺ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﹾﻟﻤُْﻨَﺘ‬ َ ُ‫ﻣ‬

––––––– 1

To je mesdžid u blizini Kufe, nazvan po Sa'sa'ah ibn Suhanu, jednom od najboljih drugova hazreti Alija.

13


‫ﺐ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ْﻭَﺑ ﹶﻘْﺘﻪُ ﹸﺫﻧُﻮُﺑ ُﻪ َﻭﹶﺍ ْﻭﹶﺛ ﹶﻘْﺘﻪُ ُﻋﻴُﻮُﺑ ُﻪ‬ ‫ﻑ ﻣُ ﹾﺬﹺﻧ ﹴ‬ ٍ ‫ﻚ ُﺳﺆَﺍ ﹶﻝ ﻣُ ﹾﻘَﺘ ﹺﺮ‬ َ ‫ﺐ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫َﻭﻓِﻴﻤَﺎ ﹶﻟ َﺪْﻳ ِﻪ ﺭُ ِﻏ‬ ‫ﺴ َﻦ ﺍ ﹶﻻ ْﻭَﺑ ِﺔ‬ ْ ُ‫ﻚ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮَﺑ ﹶﺔ َﻭﺣ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﺨﻄﹶﺎﻳَﺎ ُﺩ ُﺅﻭُﺑ ُﻪ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺯَﺍﻳَﺎ ُﺧﻄﹸﻮُﺑ ُﻪ َﻳ‬ َ ‫ﹶﻓﻄﹶﺎ ﹶﻝ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻯ‬ َ ‫ﺖ َﻣ ْﻮ ﹶﻻ‬ َ ‫ﺤ ْﻮَﺑ ِﺔ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﹶﻓﻜﹶﺎ َﻙ َﺭﹶﻗَﺒِﺘ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ َﻋﻤﱠﺎ ﻓِﻰ ﹺﺭْﺑ ﹶﻘِﺘ ِﻪ ﹶﻓﹶﺎْﻧ‬ َ ‫ﻉ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻭَﺍﻟﱡﻨﺰُﻭ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨﹺﻴ ﹶﻔ ِﺔ ﹶﺍ ﹾﻥ‬ َ ‫ﺸﺮﹺﻳ ﹶﻔ ِﺔ َﻭ َﻭﺳَﺎِﺋِﻠ‬ ‫ﻚ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤﺴَﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ﹶﺍ َﻣِﻠ ِﻪ َﻭِﺛ ﹶﻘِﺘ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺲ ﹺﺑﻤَﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗَﺘﻬَﺎ‬ ‫ﻚ ﻭَﺍ ِﺳ َﻌ ٍﺔ َﻭﹺﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ﻭَﺍ ﹺﺯ َﻋ ٍﺔ َﻭَﻧ ﹾﻔ ﹴ‬ ‫َﺗَﺘ َﻐ ﱠﻤ َﺪﻧﹺﻰ ﻓِﻰ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺸ ْﻬ ﹺﺮ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣْﻨ‬ ‫ﺻﺎِﺋ َﺮ ﹲﺓ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻞ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﻭﻣَﺎ ِﻫ َﻰ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﻗﹶﺎﹺﻧ َﻌ ٍﺔ ِﺍﻟﹶﻰ ُﻧﺰُﻭ ﹺﻝ ﺍﳊﹶﺎِﻓ َﺮ ِﺓ َﻭ َﻣ‬ “Bože moj, molim Te pravom dvojice rođenih u mjesecu redžebu, Muhammeda ibn Alija drugog (Imam Dževad, a.s.) i njegovog sina Alija ibn Muhammeda odabranog, približavam se pomoću njih dvojice Tebi, najboljom bliskošću. O Ti kod Koga se traži lijepo i kod Koga je ono što se želi, molim Te kao grješnik kojeg su grijesi odveli u propast i koga su zarobili njegovi nedostaci i istrajnost na grijesima, a poslovi su mu pomiješani sa bolom i iskušenjem, koji Te moli da primiš pokajanje i daš lijep povratak, odvojenost od grijeha, spas od vatre i oprost za ono što nosi za vratom. Ti si, o Zaštitniče, njegova najveća nada i oslonac. Bože moj, molim Te, tako Ti časnih naredbi i uzvišenih sredstava, obaspi me u ovom mjesecu Svojom sveobuhvatnom milošću i rasprostrtim blagodatima. Daj mi dušu koja će biti zadovoljna onim čime je opskrbljuješ, sve dok ne dospije u kabur i vječno ahiretsko boravište.” 6. Dova Ja Men erdžûhu li kulli hajr… Prenosi se da je Muhammed ibn Zekvan rekao: “Rekao sam Imamu Sadiku, a.s.: ‘Žrtvujem se za te! Ovo je 14


mjesec redžeb, poduči me dovi u njemu zbog koje će mi Uzvišeni dati koristi!’ Imam je odgovorio: ‘Piši:

‫ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﺮﺣْﻤ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﱠﺣﻴ ﹺﻢ‬ ْ ‫ﹺﺑ‬ i prouči svakog dana redžeba ujutro i naveče, poslije dnevnih i noćnih namaza:

‫ﺨ ﹶﻄﻪُ ِﻋْﻨ َﺪ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ﱟﺮ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ُﻳ ْﻌﻄِﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ َﲑ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻘﻠِﻴ ﹺﻞ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﺭﺟُﻮ ُﻩ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ َﺧْﻴ ﹴﺮ ﻭَﺁ َﻣﻦُ َﺳ‬ ُ‫ﺤﻨﱡﻨﹰﺎ ِﻣْﻨﻪ‬ َ ‫ﺴﹶﺌ ﹾﻠ ُﻪ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﻌ ﹺﺮ ﹾﻓ ُﻪ َﺗ‬ ْ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ُﻳ ْﻌﻄِﻰ َﻣ ْﻦ َﺳﹶﺌﹶﻠﻪُ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ُﻳ ْﻌﻄِﻰ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ‬ ‫ﻑ‬ ْ ‫ﺻ ﹺﺮ‬ ْ ‫ﺴﹶﺌﹶﻠﺘِﻰ ِﺍﻳﱠﺎ َﻙ َﺟﻤِﻴ َﻊ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ َﺟﻤِﻴ َﻊ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﻭَﺍ‬ ْ ‫َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹰﺔ ﹶﺍ ْﻋ ِﻄﻨﹺﻰ ﹺﺑ َﻤ‬ ‫ﺴﹶﺌﹶﻠﺘِﻰ ِﺍﻳﱠﺎ َﻙ َﺟﻤِﻴ َﻊ َﺷ ﱢﺮ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ َﺷ ﱢﺮ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﹶﻓِﺎﱠﻧﻪُ ﹶﻏْﻴﺮُ َﻣْﻨﻘﹸﻮ ﹴ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺹ ﻣَﺎ ﹶﺍ ْﻋ ﹶﻄْﻴ‬ ْ ‫َﻋﻨﱢﻰ ﹺﺑ َﻤ‬ ‫ﻼ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻻ ﹾﻛﺮَﺍ ﹺﻡ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﻨ ْﻌﻤَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮﱘُ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫َﻭ ﹺﺯ ْﺩﻧﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ‬ ‫ﺍﹾﻟ َﻤ ﱢﻦ ﻭَﺍﻟﻄﱠ ْﻮ ﹺﻝ َﺣ ﱢﺮ ْﻡ َﺷْﻴَﺒﺘِﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ‬ “U ime Allaha Milostivog Samilosnog.” “O Ti od Kojeg sa nadam svakom dobru i tražim sigurnost od Njegove srdžbe u svakom zlu. O Ti Koji daješ mnogo za malo, Koji daješ svima koji traže od Tebe, o Ti koji iz blagosti i milosti Svoje daješ i onom ko od Tebe ne traži i onom ko Te ne poznaje. Daj mi – zato što sam od Tebe tražio – sva dobra Ovog i Onog svijeta i odvrati od mene zbog toga sva zla Ovog i Onog svijeta. Zaista se ono što Ti daješ ne može umanjiti, pa mi uvećaj iz Svoje dobrote, o Plemeniti.” “O Uzvišeni i Plemeniti, Vlasniče blagodati i velikodušnosti, i Posjedniče darivanja i davanja, zabrani moju sijedu bradu džehennemskoj vatri.” 15


7. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da će onome ko u mjesecu redžebu stotinu puta prouči:

‫ﺏ ِﺍﹶﻟﻴْﻪ‬ ُ ‫ﻚ ﹶﻟﻪُ َﻭﹶﺍﺗُﻮ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﻫُ َﻮ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ “Tražim oprost od Allaha, osim Kojeg drugog boga nema, Jedinog, Koji nema premca i kajem se pred Njim.” a zatim udijeli sadaku, Uzvišeni Allah učiniti da njegov kraj bude u dobru i oprostu, a onom ko bude proučio četiri stotine puta, upisat će nagradu sto šehida. 8. Također se prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da će Uzvišeni Allah onome ko u mjesecu redžebu hiljadu puta prouči ‫ﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﻠﹼ ُﻪ‬ ‫( ﹶ‬nema boga osim Allaha) upisati stotinu hiljada sevapa i izgradit će za njega stotinu gradova u Džennetu. 9. Prenosi se da ako neko u mjesecu redžebu u vrijeme saْ ‫ﹶﺍ‬ baha i u vrijeme akšama sedamdeset puta prouči ‫ﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ‬ ‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ َﻭﹶﺍﺗُﻮ‬, i kada završi, podigne ruke i izgovori ‫ﺍﹶﻟﻠﹼ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﱃ‬ ‫ﺐ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ ْ ‫ َﻭُﺗ‬, pa sa Ovog svijeta preseli u mjesecu redžebu, Allah će njime biti zadovoljan i vatra ga neće obuhvaćati zbog bereketa ovog mjeseca. 10. Tokom čitavog ovog mjeseca hiljadu puta proučiti, da bi nam Milostivi Bog oprostio:

‫ﺏ ﻭَﺍﻵ ﺛﺎ ﹺﻡ‬ ‫ﻼ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻻ ﹾﻛﺮَﺍ ﹺﻡ ِﻣ ْﻦ َﺟﻤِﻴ ﹺﻊ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ ﹺ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ‬ “Tražim oprost od Allaha, Uzvišenog i Plemenitog, za sve prestupe i grijehe.” 16


11. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da postoji mnogo vrlina u učenju sure Ihlas deset hiljada, hiljadu ili stotinu puta u mjesecu redžebu, a također se prenosi da će onaj ko u petku mjeseca redžeba stotinu puta prouči suru Ihlas na Sudnjem danu imati svjetlo koje će ga voditi u Džennet. 12. Prenosi se da onaj ko u redžebu posti jedan dan i klanja četiri rekata, učeći na prvom rekatu stotinu puta Ajetu-lkursiju, a na drugom dvije stotine puta suru Ihlas neće umrijeti sve dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu ili dok ga ne vidi neko drugi za njega. 13. Također, prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da za onoga ko u petku mjeseca redžeba između podne i ikindije klanja četiri rekata i na svakom rekatu prouči jednom Fatihu, sedam puta Ajetu-l-kursiju i pet puta suru Ihlas, a potom deset puta izgovori:

‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﻫُ َﻮ َﻭ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸﻪُ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮَﺑ ﹶﺔ‬ “Tražim oprost od Allaha, od Kojeg drugog boga nema i molim ga da primi pokajanje” Uzvišeni Allah će pisati svaki dan po hiljadu sevapa, počevši od dana kada je klanjao ovaj namaz, pa sve do dana njegovog preseljenja sa Ovog svijeta, dat će mu za svaki proučeni ajet jedan grad od crvenog rubina u Džennetu, za svako proučeno slovo dvor od bijelog bisera, vjenčat će ga hurijama i bit će s njim potpuno zadovoljan, njegovo ime će se upisati među one koji čine ibadet i njegovo prebivalište bit će sreća i oprost. 14. Lijepo je postiti tri dana ovog mjeseca tako da ti dani budu četvrtak, petak i subota, jer se prenosi da će onome 17


ko posti ova tri dana u jednom od hurum mjeseci Uzvišeni Allah upisati nagradu devetsto godina ibadeta. 15. Klanjati šezdeset rekata u toku cijelog redžeba: svaku noć po dva rekata, te na svakom rekatu jednom proučiti Fatihu, tri puta suru Kafirun i jednom Ihlas. Kada se preda selam, podignu se ruke i izgovori:

‫ﺖ َﻭ ﻫُ َﻮ‬ ُ ‫ﺤِﲕ َﻭ ُﻳﻤِﻴ‬ ْ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ُﻳ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ﻚ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ‬ َ ‫ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ ‫ﺼﲑُ َﻭ ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ‬ ِ ‫ﺨْﻴ ُﺮ َﻭ ﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﻗﹶﺪﻳ ٌﺮ َﻭ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫َﺣﻰﱞ ﹶﻻ َﻳﻤُﻮ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻰ ﺍ ﹸﻻﻣﱢﻰﱢ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱢﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ “Nema boga osim Allaha Jedinog, Koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, On daje smrt i život, On je Živi koji ne umire, u Njegovoj ruci je dobro, On sve može i Njemu se vraća. Nema snage niti moći mimo Uzvišenog Allaha. Bože moj, blagoslovi vjerovjesnika Muhammeda i njegovu porodicu.” Kada se završi učenje dove, rukama se potare lice. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da će onome ko obavi ovo djelo (ove namaze) Uzvišeni Allah uslišati dovu i dodijeliti mu nagradu šezdeset obavljanja Hadža i umre. 16. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je onaj ko u bilo kojoj noći mjeseca redžeba na dva rekata namaza prouči sto puta suru Ihlas poput onoga ko je na Božijem putu postio sto godina i Uzvišeni Allah će mu iz Svoje milosti podariti sto dvoraca u Džennetu, svaki u susjedstvu jednog od poslanika, a.s. 18


17. Prenosi se, također, od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da će onome ko u jednoj od noći mjeseca redžeba klanja deset rekata namaza i na svakom rekatu prouči jednom Fatihu, suru Kafirun i tri puta suru Ihlas Uzvišeni Allah oprostiti sve grijehe koje je počinio. 18. Prenosi se od Imama Alija ibn Ebi Taliba, a.s., da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Onome ko u svakom danu i noći redžeba, šabana i Ramazana prouči po tri puta Fatihu, Ajetu-l-kursiju, sure Kafirun, Ihlas, Feleq i Nas i potom tri puta prouči:

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﹼﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﻠﹼ ُﻪ ﻭَﺍﻟﻠﹼ ُﻪ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ َﻭ ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﹼﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺳُْﺒ‬ ‫ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱢﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴﻢ‬ pa tri puta prouči:

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﻠﹼ ُﻬﻢﱠ‬, potom tri puta prouči:

‫ﺕ‬ ِ ‫ﲔ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ i onda prouči četiri stotine puta:

‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ َﻭﹶﺍﺗُﻮ‬ Uzvišeni Allah će oprostiti grijehe i kada bi bili brojni poput kapi kiše, listova drveća i morske pjene.” 19. Postoji i predaja u kojoj se preporučuje učenje ‫ﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ‫ﹶ‬ hiljadu puta svake noći mjeseca redžeba. 19


Pohvalna djela u noći Regaiba Znaj da je prva noć uoči petka u mjesecu redžebu noć regaiba, odnosno lejletu-regaib, i u vezi s njom od Božijeg Poslanka, s.a.v.a., prenose se djela u kojima je mnogo koristi. Jedna od njih je da se zbog sljedećeg djela opraštaju mnogi grijesi. Naime, svakome ko obavi ovaj namaz Uzvišeni Allah će u njegovoj prvoj noći u kaburu nagradu za namaz poslati u najljepšem obliku nasmijanog, svijetlog i rječitog. Onda će mu namaz reći: “O dragi moj, blago tebi koji si spašen od svake žestine i tegobe.” Preminuli će upitati: “A ko si ti? Tako mi Boga, nisam vidio ljepše lice od tvoga lica, nisam čuo govor slađi od tvoga govora i nisam osjetio miris ljepši od tvoga mirisa!” Reci će: “Ja sam nagrada onog namaza koji si klanjao u toj i toj noći tog i tog mjeseca te i te godine, noćas sam došao kod tebe da bih ispunio tvoje pravo, da ti budem drug u tvojoj samoći i da od tebe otklonim užas, a kada se puhne u rog na kijametskom danu, ja ću iznad tebe napraviti hlad. Budi radostan, jer dobro od tebe nikada neće biti oduzeto.” Ovo djelo se obavlja na sljedeći način: Postiti prvi četvrtak mjeseca redžeba, a kada nastupi noć, odnosno kada bude noć uoči petka, klanjati dvanaest rekata namaza između akšama i jacije, predati selam na svakom drugom rekatu, odnosno klanjati po dva rekata i na svakom rekatu proučiti Fatihu jednom, tri puta suru Kadr i dvanaest puta suru Ihlas. Nakon što se obavi namaz sedamdeset puta se izgovori:

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻰ ﺍ ﹸﻻﻣﱢﻰﱢ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ onda se učini sedžda na kojoj se sedamdeset puta izgovori:

‫ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ َﻭ ﺍﻟﺮﱡﻭﺡ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ‬ ‫ﺱ َﺭ ﱡ‬ ٌ ‫ﺡ ﹸﻗﺪﱡﻭ‬ ٌ ‫ُﺳﺒﱡﻮ‬ 20


Po završetku se ustane sa sedžde i sedamdeset puta izgovori:

ُ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱡﻰ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈﻢ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺏ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ َﻭ ﺍ ْﺭ َﺣ ْﻢ َﻭ َﺗﺠَﺎ َﻭ ْﺯ َﻋﻤﱠﺎ َﺗ ْﻌﹶﻠﻢُ ِﺍﱠﻧ‬ ‫َﺭ ﱢ‬ onda se ponovo učini sedžda i sedamdeset puta izgovori:

‫ﺡ‬ ‫ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ َﻭ ﺍﻟﺮﱡﻭ ﹺ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ‬ ‫ﺱ َﺭ ﱡ‬ ٌ ‫ﺡ ﹸﻗﺪﱡﻭ‬ ٌ ‫ُﺳﺒﱡﻮ‬ onda se zatraži želja koja će, ako Bog da, biti uslišana. U ovom mjesecu je lijepo obaviti umru. Prenosi se da je Ali ibn Husejn, a.s., obavljao umru u ovom mjesecu. Provodio bi dan i noć klanjajući pored Kabe. I noću i danju stalno bi bio na sedždi i od njega se mogao čuti sljedeći zikr koji je izgovarao dok je bio na sedždi:

‫ﺤﺴُ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ُﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َﻙ‬ ْ ‫ﺐ ِﻣ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ‬ ُ ‫ َﻋﻈﹸ َﻢ ﺍﻟ ﱠﺬْﻧ‬. Djela u noćima i danima mjeseca redžeba Prva noć Ovo je časna noć i neka od djela koja se obavljaju u njoj su: 1. Kada ugledaš mlađak, reci:

‫ﻚ‬ َ ‫ﻼ ﹺﻡ َﺭﺑﱢﻰ َﻭ َﺭﱡﺑ‬ ‫ﻼ َﻣ ِﺔ َﻭ ﺍ ِﻻ ْﺳ ﹶ‬ ‫ﺴﹶ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ِﻫﻠﱠﻪُ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﺑﹺﺎ ﹶﻻ ْﻣ ﹺﻦ َﻭ ﺍﻻِﻳـﻤَﺎ ِﻥ َﻭ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟﻞﱠ‬ “Bože moj, daj nam s pojavom mladog mjeseca sigurnost, vjerovanje, spas i predanost. Moj Gospodar i tvoj Gospodar (o mjeseče) je Allah Moćni i Uzvišeni.” 21


Također se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., prilikom viđenja mlađaka redžeba izgovarao sljedeće riječi:

‫ﺐ َﻭ َﺷﻌْﺒﺎ ﹶﻥ َﻭ َﺑﱢﻠ ْﻐﻨَﺎ َﺷ ْﻬ َﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻰ َﺭ َﺟ ﹴ‬ “Bože naš, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i uvedi nas u mjesec Ramazan...

‫ﺼ ﹺﺮ‬ َ ‫ﺾ ﺍﹾﻟَﺒ‬ ‫ﻆ ﺍﻟﱢﻠﺴَﺎ ِﻥ َﻭ ﹶﻏ ﱢ‬ ِ ‫ﺼﻴَﺎ ﹺﻡ َﻭ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ ﹺﻡ َﻭ ِﺣ ﹾﻔ‬ ‫َﻭ ﹶﺍ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱢ‬ Pomozi nam u postu, noćnom namazu i čuvanju jezika i pogleda...

‫ﺶ‬ َ ‫ﻉ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻄ‬ َ ‫ﺠ َﻌ ﹾﻞ َﺣ ﱠﻈﻨَﺎ ِﻣْﻨﻪُ ﺍﹾﻟﺠُﻮ‬ ْ ‫َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ I ne učini da glad i žeđ budu naši jedini udjeli u ovom mjesecu.” 2. Obavljanje gusula. Od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., prenosi se da će onaj ko osvane u mjesecu redžebu i obavi gusul na početku, sredini i na kraju ovog mjeseca biti čist od grijeha kao da je tek rođen. 3. Poslije akšamskog namaza klanjati dvadeset rekata, a na svakom rekatu proučiti Fatihu i suru Ihlas, predajući selam nakon svaka dva rekata, da bi bili sačuvani onaj ko obavi taj namaz, njegova porodica, djeca i imetak, te da bi bio zaštićen od kaburskog azaba i da bi preko sirata prešao bez obračuna, poput munje. 22


4. Obaviti proučiti drugom i Feleq.

dva rekata poslije jacije, na prvom rekatu Fatihu, suru Šerh i tri puta suru Ihlas, a na rekatu proučiti Fatihu, sure Šerh, Ihlas, Nas Poslije predavanja selama tri puta izgovoriti ُ‫ ﻻﹶ ﺍِﻟﹶﻪَ ﺍِﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬i proučiti trideset salavata da bi nam Uzvišeni Allah oprostio sve grijehe kao da smo tek rođeni.

5. Prenosi se da je Imam Ali ibn Ebi Talib, a.s., volio četiri noći provesti u noćnom namazu i ibadetu. Te noći su: prva noć mjeseca redžeba, noć polovine šabana, noć Ramazanskog bajrama i noć hadžijskog, odnosno Kurban-bajrama. Također, prenosi se od Imama Muhammeda Dževada, a.s., da je rekao: “Pohvalno je za sve da prouče ovu dovu u prvoj noći redžeba, nakon jacije:

‫ﻚ ﻣَﺎ َﺗﺸَﺎ ُﺀ‬ َ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﻣُ ﹾﻘَﺘ ِﺪ ٌﺭ َﻭ ﹶﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﱠﻧ‬ ٌ ‫ﻚ َﻣِﻠ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎﱠﻧ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹴﺮ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ‬ Bože moj, tražim od Tebe jer Ti si Vladar i Ti sve možeš i biva ono što Ti hoćeš...

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻧﹺﺒ ﱢﻰ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ‬ َ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑَﻨﹺﺒﱢﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍَﺗ َﻮﺟﱠ ُﻪ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ Bože moj, obraćam Ti se Tvojim Poslanikom Muhammedom, poslanikom milosti, neka su Tvoji blagoslovi njemu i njegovoj porodici.

‫ﻚ ﹶﻃِﻠَﺒﺘِﻰ‬ َ ‫ﺠ َﺢ ﹺﺑ‬ ‫ﻚ َﻭ َﺭﺑﱢﻰ ِﻟﻴُْﻨ ﹺ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭﱢﺑ‬ َ ‫ﺤﻤﱠ ُﺪ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍَﺗ َﻮ ﱠﺟﻪُ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻳَﺎ ُﻣ‬ Muhammede, Božiji Poslaniče, zaista se tobom obraćam Allahu, Gospodaru tvom i Gospodaru mom, da bi mi se posredstvom tebe ispunila želja. 23


‫ﺠ ْﺢ ﹶﻃِﻠَﺒﺘِﻰ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺍْﻧ ﹺ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺍ ﹶﻻِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ‬ َ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺑَﻨﹺﺒﱢﻴ‬ Bože moj, tako Ti Poslanika Muhammeda i imama iz njegovog Ehli-bejta, neka su blagoslovi Božiji na njega i na njih i ispuni mi želju. Kada završiš učenje dove, iznesi svoju potrebu.

Prvi dan redžeba Ovo je častan dan u kojem su preporučena sljedeća djela: 1. Post Prenosi se da se Nuh, a.s., u ovom danu ukrcao u lađu i da je naredio svojim saputnicima da ovaj dan poste. 2. Obavljanje gusula Nakon obavljenog gusula klanjati namaz Selmana, r.a. tako što se klanja deset rekata, nakon svaka dva rekata preda se selam a na svakom rekatu se prouči jednom Fatiha i po tri puta sure Ihlas i Kafirun. Nakon svakog predanog selama dižu se ruke i izgovara:

‫ﺖ‬ ُ ‫ﺤِﲕ َﻭ ﻳُ ِﻤﻴ‬ ْ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ُﻳ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ‬،ُ‫ﻚ ﹶﻟﻪ‬ َ ‫ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ “Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, i On daje i život i smrt...

‫ﺨْﻴ ُﺮ َﻭ ﻫُ َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫َﻭ ﻫُ َﻮ َﺣ ﱡﻰ ﹶﻻ َﻳﻤُﻮ‬ On je Živi Koji ne umire, u Njegovoj ruci je sve dobro i On može sve. 24


Nakon toga proučiti:

‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ﻻﹶ ﻣَﺎﻧﹺﻊَ ﻟِﻤَﺎ ﺍﹶﻋْﻄﹶﻴْﺖَ ﻭَ ﻻﹶ ﻣُﻌْﻄِﻰَ ﻟِﻤَﺎ ﻣَﻨَﻌْﺖَ ﻭَ ﻻﹶ ﻳَﻨْﻔﹶﻊُ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﺍﻟﹾﺠَﺪﱢ ﻣِﻨْﻚَ ﺍﻟﹾﺠَﺪﱡ‬ “Bože moj, nema toga ko bi spriječio Tvoje davanje, niti toga ko bi dao onome kome si Ti zabranio, ni toga kojeg bi trud njegov učinio neovisnim o Tebi.” Onda rukama potrati lice. Ovaj namaz klanjati i u danu polovine redžeba na isti način, s tim da umjesto gornje rečenice u dovi poslije ‫ِﻳﺮ‬ ٌ ‫ﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪ‬ ْ ‫ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ‬treba proučiti:

‫ﺨ ﹾﺬ ﺻَﺎ ِﺣَﺒ ﹰﺔ َﻭ ﹶﻻ َﻭﻟﹶﺪﹰﺍ‬ ِ ‫ﺻﻤَﺪﹰﺍ ﹶﻟ ْﻢ َﻳﱠﺘ‬ َ ‫ِﺍﻟﹶﻬﹰﺎ ﻭَﺍﺣِﺪﹰﺍ ﹶﺍﺣَﺪﹰﺍ ﹶﻓﺮْﺩﹰﺍ‬ “On je Bog, Jedan, Jedini, Jedinstveni, Kome se svako obraća, Koji nije uzeo drûgu niti ima djeteta.” I u posljednjem danu mjeseca obaviti isto, s tim da se u dovi nakon‫ﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ ْ ‫ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ‬uči:

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻭ‬ ‫ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱢﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ‬ “Neka su blagoslovi Božiji na Muhammeda i na njegovu čistu porodicu, nema snage niti moći bez Allaha, Uzvišenog i Veličanstvenog.” Zatim se rukama potare lice i zatraži ispunjenje želje. 25


Bijeli dani (Ejjamul-bîd) 1. Trinaesta noć Znaj da je mustehab u redžebu, šabanu i Ramazanu da se u trinaestoj noći klanjaju dva rekata i da se na svakom rekatu prouči jednom Fatiha, Ja sin, Mulk i Ihlas, u četrnaestoj noći dva puta po dva rekata na isti način, a u petnaestoj noći tri puta po dva rekata, također na isti način. Prenosi se od Dža‘fera Sadika, a.s., da će onaj ko postupi ovako postići sve vrline ovih triju mjeseci i biće mu oprošteni svi grijesi, osim pripisivanja Bogu druga (širk).

2. Trinaesti dan Trinaesti dan je prvi bijeli dan i post u ovom danu i u sljedeća dva dana donosi mnogo nagrada. U ovom danu, prema poznatoj predaji, trideset godina poslije godine slona (‘âmul-fîl) desilo se sretno rođenje vladara pravovjernih, Alija ibn Ebi Taliba, a.s., unutar Veličanstvene Kabe.

3. Djela noći polovine redžeba Ovo je časna noć i u njoj se preporučuju sljedeća djela: 1. Obavljanje gusula, 2. Noćni namaz, 3. Imam Sadik, a.s., poručio je da se u noći polovine redžeba klanja dvanaest rekata namaza i na svakom rekatu prouči Fatiha i neka sura. Kada se završi namaz, prouče se po četiri puta Fatiha, Nas, Feleq, Ihlas, Ajetu-l-kursija i nakon toga četiri puta se kaže:

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺍ ﹾﻛﺒَﺮ‬ َ ‫ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭ ﺍﹾﻟ‬ 26


a nakon ovoga se prouči:

‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ َﺭﺑﱢﻰ ﹶﻻ ﺍﹸ ْﺷ ﹺﺮﻙُ ﹺﺑ ِﻪ َﺷْﻴﺌﹰﺎ َﻭ ﻣَﺎ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱢﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ‬. Isto djelo na isti način obavlja se i u dvadeset sedmoj noći.

4. Djela dana polovine redžeba 1. Obaviti gusul 2. Klanjati četiri rekata i nakon namaza podići ruke za dovu i proučiti:

‫ﲔ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻳَﺎ ﻣُ ِﺬﻝﱠ ﹸﻛﻞﱢ َﺟﺒﱠﺎ ﹴﺭ َﻭ ﻳَﺎ ُﻣ ِﻌﺰﱠ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ Bože moj, Koji unizuješ svakog tlačitelja nasilnika i daješ moć vjernicima...

‫ﺖ ﺑَﺎ ﹺﺭﺉُ َﺧ ﹾﻠﻘِﻰ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹰﺔ ﺑﹺﻰ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ‬ َ ‫ﲔ ُﺗ ْﻌﻴﹺـﻴﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ َﻤﺬﹶﺍ ِﻫﺐُ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻛ ْﻬﻔِﻰ ِﺣ‬ َ ‫ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺖ َﻋ ْﻦ َﺧ ﹾﻠﻘِﻰ ﹶﻏﹺﻨﻴ‬ َ ‫ﻛﹸْﻨ‬ Ti si moje sklonište onda kada zaostajem od puteva, Ti si me stvorio iz milosti prema meni, a nisi imao nikakvu potrebu za mojim stvaranjem...

‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻟﻜﹸْﻨﺖُ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻬَﺎِﻟ ِﻜ‬ َ ُ‫َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻻ َﺭ ْﺣ َﻤﺘ‬ Da nije bilo Tvoje milosti, uistinu bih bio među onima koji su propali...

‫ﻯ ﹶﻟﻜﹸْﻨﺖُ ِﻣ َﻦ‬ َ ‫ﺼﺮُ َﻙ ِﺍﻳﱠﺎ‬ ْ ‫ﺼ ﹺﺮ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ْﻋﺪَﺍﺋِﻰ َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻻ َﻧ‬ ْ ‫ﺖ ُﻣ َﺆﱢﻳﺪِﻯ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻔﻀُﻮ ِﺣ‬ 27


Ti me pomažeš protiv neprijatelja, a da ne bi Tvoje pomoći, zaista bih bio od onih koji su osramoćeni...

‫ﺿ ِﻌﻬَﺎ‬ ِ ‫ﺸ ﹶﺊ ﺍﹾﻟَﺒ َﺮ ﹶﻛ ِﺔ ِﻣ ْﻦ َﻣﻮَﺍ‬ ِ ‫ﻳَﺎ ﻣُ ْﺮ ِﺳ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ َﻣﻌَﺎ ِﺩﹺﻧﻬَﺎ َﻭ ﻣُْﻨ‬ O Ti Koji šalješ milost iz njenih izvora i uzdižeš blagodati sa njihovih mjesta...

‫ﺥ َﻭ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻌ ِﺔ ﹶﻓﹶﺎ ْﻭِﻟﻴَﺎ ُﺅ ُﻩ ﹺﺑ ِﻌ ﱢﺰ ِﻩ َﻳَﺘ َﻌ ﱠﺰﺯُﻭ ﹶﻥ‬ ‫ﺸﻤُﻮ ﹺ‬ ‫ﺴﻪُ ﺑﹺﺎﻟ ﱡ‬ َ ‫ﺺ َﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﺧ ﱠ‬ O Ti Koji si Sebe izdvojio visinom položaja i zato su Tvoji prijatelji Tvojom moći postali moćni...

‫ﺖ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ُﻤﻠﹸﻮ ُﻙ ﹺﻧ َﲑ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶﺬﻟﱠ ِﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ْﻋﻨَﺎِﻗ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺳ ﹶﻄﻮَﺍِﺗ ِﻪ‬ ْ ‫ﺿ َﻌ‬ َ ‫َﻭ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻭ‬ ‫ﺧَﺎِﺋﻔﹸﻮ ﹶﻥ‬ O Ti pred Kojim vladari na vratovima nose halke poniženja i u strahu su od Tvoje moći...

‫ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻜْﺒ ﹺﺮﻳَﺎِﺋ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﺍ ْﺷَﺘ ﹶﻘ ﹾﻘَﺘﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻛْﺒ ﹺﺮﻳَﺎِﺋ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﻜْﻴﻨُﻮﹺﻧﱠﻴِﺘ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺍ ْﺷَﺘ ﹶﻘ ﹾﻘَﺘﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ﱠﺰِﺗ‬ Molim Te, tako Ti stvaranja koje si odvojio iz Svojeg Veličanstva, i tako Ti Veličanstva koje si izveo iz Svoje Moći...

‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ﹺﺑﻬَﺎ َﺟﻤِﻴ َﻊ َﺧﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ﺨﹶﻠ ﹾﻘ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺖ ﹺﺑﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﺮ ِﺷ‬ َ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﺍ ْﺳَﺘ َﻮْﻳ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Molim Te, tako Ti moći kojom si zagospodario aršom i kojom si stvorio sva stvorenja Svoja... 28


‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ُﻣ ﹾﺬ ِﻋﻨُﻮ ﹶﻥ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﹶﻓ ُﻬ ْﻢ ﹶﻟ‬ ...pa su ti ona pokorna, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.” U predaji se navodi da ako čovjek koji je zbog nečega tužan prouči ovu dovu, Uzvišeni Allah će mu otkloniti tu brigu i tugu.

Djela dvadeset sedme noći (noć slanja Poslanika) Noć u kojoj je Poslanik, s.a.v.a., poslan je puna blagoslova. Prenosi se od Ebu Dža‘fera, Imama Dževada, a.s., da je rekao: “Zaista u redžebu postoji noć koja je bolja od svega što Sunce obasjava, a to je dvadeset i sedma noć redžeba. U jutru nakon ove noći poslan je Božiji poslanik, s.a.v.a., i zaista je za onoga ko djeluje u toj noći određena nagrada kao za šezdeset godina djelovanja.” Djela koja se preporučuju u ovoj noći: 1. Obaviti gusul 2. Proučiti sljedeću dovu:

‫ﺸ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُ َﻌﻈﱠ ﹺﻢ ﻭَﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳ ﹺﻞ‬ ‫ﺠﻠِﻰ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈ ﹺﻢ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ ﺑﹺﺎﻟﱠﺘ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻜ ﱠﺮ ﹺﻡ‬ “Bože moj, tako Ti najvećeg očitovanja u ovoj noći, koja pripada ovom velikom mjesecu, i tako Ti plemenitog Poslanika...

ُ‫ﺖ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣﻨﱠﺎ ﹶﺍ ْﻋﹶﻠﻢ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ Blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i oprosti nama ono što Ti bolje znaš od nas... 29


‫ﻑ ﺍﻟ ﱢﺮﺳَﺎﹶﻟ ِﺔ‬ ‫ﺸ َﺮ ِ‬ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻌﹶﻠﻢُ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ْﻌﹶﻠﻢُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻰ ﹶﻟْﻴﹶﻠِﺘﻨَﺎ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﹺﺑ َ‬ ‫ﻒ ﹶﺍ ْﺣﹶﻠ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ‬ ‫ﺸﺮﹺﻳ ِ‬ ‫ﺤ ﱢﻞ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻚ ﹶﺍ ْﺟﹶﻠ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﻭﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ َ‬ ‫ﻀ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﻭﹺﺑ ﹶﻜﺮَﺍ َﻣِﺘ َ‬ ‫ﹶﻓ ﱠ‬ ‫‪O Ti Koji znaš, a mi ne znamo, Bože, učini nam‬‬ ‫‪blagoslovljenom ovu noć koju si odlikovao čašću po‬‬‫‪slanstva i uzdigao je Svojom plemenitošću i dodijelio‬‬ ‫‪joj častan položaj...‬‬

‫ﻒ‬ ‫ﻒ َﻭ ﺍﹾﻟﻌُْﻨﺼُ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻌﻔِﻴ ِ‬ ‫ﺴﱢﻴ ِﺪ ﺍﻟﱠﻠﻄِﻴ ِ‬ ‫ﻒ َﻭ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺸﺮﹺﻳ ِ‬ ‫ﺚ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤْﺒ َﻌ ِ‬ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ َ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓِﺎﻧﱠﺎ َﻧ ْ‬ ‫ﺤﻤﱠ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ‬ ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ُﻣ َ‬ ‫ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗُ َ‬ ‫‪Bože, molimo Te časnim poslanstvom, blagim go‬‬‫‪spodinom i čestitim porijeklom, blagoslovi Muham‬‬‫‪meda i njegovu porodicu...‬‬

‫ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﹶﺍ ْﻋﻤَﺎﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ َﻭ ﻓِﻰ ﺳَﺎِﺋ ﹺﺮ ﺍﻟﱠﻠﻴَﺎﻟِﻰ َﻣ ﹾﻘﺒُﻮﹶﻟ ﹰﺔ َﻭ ﹸﺫﻧُﻮَﺑﻨَﺎ‬ ‫َﻭ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ْ‬ ‫ﺸﻜﹸﻮ َﺭ ﹰﺓ‬ ‫ﺴﻨَﺎِﺗﻨَﺎ َﻣ ْ‬ ‫َﻣ ْﻐﻔﹸﻮ َﺭ ﹰﺓ َﻭ َﺣ َ‬ ‫‪Učini da naša djela u ovoj noći i svim drugim noći‬‬‫‪ma budu primljena, grijesi oprošteni, a djela nagrađena‬‬

‫ﻚ‬ ‫ﺴﺮُﻭ َﺭ ﹰﺓ َﻭ ﹶﺍ ْﺭﺯَﺍﹶﻗﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻟﺪُْﻧ َ‬ ‫ﺴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻝ َﻣ ْ‬ ‫ﺴﺘُﻮ َﺭ ﹰﺓ َﻭ ﻗﹸﻠ ُﻮَﺑﻨَﺎ ﹺﺑﺤُ ْ‬ ‫َﻭ َﺳﱢﻴﺌﹶﺎِﺗﻨَﺎ َﻣ ْ‬ ‫ﺴ ﹺﺮ َﻣ ْﺪﺭُﻭ َﺭ ﹰﺓ‬ ‫ﺑﹺﺎﹾﻟُﻴ ْ‬ ‫‪I naša loša djela pokrivena, a srca naša obradovana‬‬ ‫‪lijepim govorom. Učini našu opskrbu obilnom.‬‬

‫ﻚ ﺍﻟ ﱡﺮ ْﺟﻌَﻰ َﻭ‬ ‫ﺖ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤْﻨ ﹶﻈ ﹺﺮ ﺍ ﹶﻻ ْﻋﻠﹶﻰ َﻭ ِﺍﻥﱠ ِﺍﹶﻟْﻴ َ‬ ‫ﻚ َﺗﺮَﻯ َﻭ ﹶﻻ ُﺗﺮَﻯ َﻭ ﹶﺍْﻧ َ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﱠﻧ َ‬ ‫ﻚ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ﹶﺓ َﻭ ﺍﻻﹸﻭﻟﹶﻰ‬ ‫ﺤﻴَﺎ َﻭ ِﺍﻥﱠ ﹶﻟ َ‬ ‫ﺕ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤ ْ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤﻤَﺎ َ‬ ‫ﺍﹾﻟ ُﻤْﻨَﺘﻬَﻰ َﻭ ِﺍﻥﱠ ﹶﻟ َ‬ ‫‪30‬‬


Bože moj, Ti vidiš, ali drugi Tebe ne vide, Ti si na najuzvišenijem vidiku i kod Tebe su povratak i kraj. Zaista su smrt i život u Tvojoj ruci i tvoji su i Onaj i Ovaj svijet...

‫ﺨﺰَﻯ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻧ ﹾﺄِﺗ َﻰ ﻣَﺎ َﻋْﻨﻪُ َﺗْﻨﻬَﻰ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻧ ِﺬﻝﱠ َﻭ َﻧ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱠﺎ َﻧﻌُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ Bože, utječemo Ti se od toga da budemo poniženi i osramoćeni i od činjenja onoga što si Ti zabranio...

‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱠﻨﺎ ﹺﺭ ﹶﻓﹶﺎ ِﻋ ﹾﺬﻧَﺎ ِﻣْﻨﻬَﺎ‬ َ ‫ﺴَﺘﻌِﻴ ﹸﺬ ﹺﺑ‬ ْ ‫ﻚ َﻭَﻧ‬ َ ‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱠﺎ َﻧ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﲔ ﻓﹶﺎ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ‬ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﺤُﻮ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹺ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﻚ َﻭَﻧ‬ َ ‫ﹺﺑﻘﹸ ْﺪ َﺭِﺗ‬ Bože, tražimo od Tebe Džennet tako ti Tvoje milosti, Tebi se utječemo od džehennemske vatre, pa nas sačuvaj Svojom moći od nje, i od Tebe molimo hurije. Opskrbi nas tako Ti Tvoje moći...

‫ﺏ ﺁﺟَﺎِﻟﻨَﺎ‬ ‫ﺴ َﻦ ﹶﺍ ْﻋﻤَﺎﻟِﻨﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍ ﹾﻗِﺘﺮَﺍ ﹺ‬ َ ‫َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﺍ ْﻭ َﺳ َﻊ ﹶﺍ ْﺭﺯَﺍِﻗﻨَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ِﻛَﺒ ﹺﺮ ِﺳﱢﻨﻨَﺎ َﻭ ﹶﺍ ْﺣ‬ I odredi nam najobilniju opskrbu u doba naše starosti i odredi da nam najbolja djela budu ona kad nam se primakne smrt...

‫ﻚ‬ َ ‫ﺤﻈِﻰ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﻭ ﻳُ ْﺰِﻟﻒُ ﹶﻟ َﺪْﻳ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ُﻳ‬ َ ‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ُ ‫ﻚ َﻭ ﻣَﺎ ُﻳ ﹶﻘﺮﱢ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍ ِﻃ ﹾﻞ ﻓِﻰ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ ‫ﺴ ْﻦ ﻓِﻰ َﺟﻤِﻴ ﹺﻊ ﹶﺍ ْﺣﻮَﺍِﻟﻨَﺎ َﻭ ﹸﺍﻣُﻮ ﹺﺭﻧَﺎ َﻣ ْﻌ ﹺﺮﹶﻓَﺘﻨَﺎ‬ ِ ‫ﹶﺍ ْﻋﻤَﺎ َﺭﻧَﺎ َﻭ ﹶﺍ ْﺣ‬ Produži naše živote u pokornosti Tebi, u onome što Tebi približava, i kod Sebe me usreći, upotpuni našu spoznaju i podari nam dobro u svim našim stanjima i poslovima... 31


‫ﺠﻨَﺎ‬ ‫ﻀ ﹾﻞ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﹺﺑﺠَﻤﻴ ﹺﻊ َﺣﻮَﺍِﺋ ﹺ‬ ‫ﻚ ﹶﻓَﻴﻤُ ﱠﻦ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ َﻭ َﺗ ﹶﻔ ﱠ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻻ َﺗ ِﻜ ﹾﻠﻨَﺎ ِﺍﻟﹶﻰ ﹶﺍ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ ‫ﻟِﻠ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ‬ Ne prepusti nas nikom od stvorenja Svojih koje bi nam prigovorilo zbog onog što je učinilo i podmiri nam iz Svoje dobrote sve naše ovosvjetske i onosvjetske potrebe...

‫ﺴﻨَﺎ‬ ِ ‫ﲔ ﻓِﻰ ﺟَﻤﻴ ﹺﻊ ﻣَﺎ َﺳﹶﺌ ﹾﻠﻨَﺎ َﻙ ﹶﻻْﻧ ﹸﻔ‬ َ ‫ﻭَﺍْﺑ َﺪﹾﺃ ﺑﹺﺂَﺑﹶﺎِﺋﻨَﺎ َﻭﹶﺍﺑْﻨﺎِﺋﻨَﺎ َﻭ َﺟﻤِﻴ ﹺﻊ ِﺍ ْﺧﻮَﺍﹺﻧﻨَﺎ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Sve ono što smo za sebe tražili, započni od naših očeva, sinova i sve naše braće vjernika, o Najmilostiviji.

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﺪ ﹺﱘ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭ ﻣُ ﹾﻠ ِﻜ‬ َ ‫ﻚ ﺑﹺﺎ ْﺳ ِﻤ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱠﺎ َﻧ‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ِﺍﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ِﺍﻻﱠ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﺍﻟﺬﱠْﻧ‬ َ ُ‫ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ Bože, molimo Te Tvojim velikim imenom i Tvojom vlašću koja početka nema da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i oprostiš nam naš veliki grijeh jer uistinu veliko ne oprašta niko osim Onog koji je Velik.

‫ﺐ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻜﺮﱠ ُﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ ْﻣَﺘﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺍﻭﱠ ﹸﻝ ﹶﺍ ْﺷﻬُ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﺤُﺮُ ﹺﻡ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ ْﻣﺘَﻨﺎ ﹺﺑ ِﻪ‬ ٌ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ َﻫﺬﹶﺍ َﺭ َﺟ‬ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ َﻭ ﺍﻟ ﹶﮑ َﺮ ﹺﻡ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ِﻣ ْﻦ َﺑْﻴ ﹺﻦ ﺍﻻﹸ َﻣ ﹺﻢ ﹶﻓﹶﻠ‬ Bože, ovo je plemeniti mjesec redžeb kojim si nas počastio, prvi od hurum mjeseci. Njime si nas odlikovao među svim narodima, Tebi pripada hvala, Darežljivi i Plemeniti... 32


‫ﻚ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈ ﹺﻢ ﺍ ﹶﻻ َﺟ ﱢﻞ ﺍ ﹶﻻ ﹾﻛ َﺮ ﹺﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺧﹶﻠ ﹾﻘَﺘﻪُ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ﹶﻘ ﱠﺮ ﻓِﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ﺑﹺﺎ ْﺳ ِﻤ‬ َ ‫ﹶﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ِﺍﻟﹶﻰ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﻙ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﺨﺮُﺝُ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ﻼ َﻳ‬ ‫ﻚ ﹶﻓ ﹶ‬ َ ‫ِﻇﱢﻠ‬ ‫ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ‬ Molim Te, tako Ti ovog mjeseca i tako Ti Tvog najvećeg, najvišeg i najplemenitijeg imena koje si stvorio i u Svome hladu smjestio i koje osim Tebi ne može nikom drugom pripasti, blagoslovi Muhammeda i čistu porodicu njegovu...

‫ﻚ‬ َ ‫ﺸﻔﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍﻵ ِﻣِﻠ‬ َ ‫ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑﻄﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﺠ َﻌﹶﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﻣِﻠ‬ ْ ‫َﻭ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ I učini nas od onih koji su u njemu zauzeti pokornošću Tebi i od onih koji u ovom mjesecu žele Tvoje zauzimanje.

‫ﺴﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ َﻣﻘِﻴﹶﻠﻨَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﺧْﻴ َﺮ َﻣﻘِﻴ ﹴﻞ ﻓِﻰ ِﻇ ﱟﻞ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ِﺍﻟﹶﻰ َﺳﻮَﺍ ِﺀ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺴُﺒﻨَﺎ َﻭﹺﻧ ْﻌ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻮﻛِﻴ ﹸﻞ‬ ْ ‫ﻚ َﺣ‬ َ ‫ﻚ َﺟﺰﹺﻳ ﹴﻞ ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬ ٍ ‫ﹶﻇﻠِﻴ ﹴﻞ َﻭﻣُ ﹾﻠ‬ Bože, uputi nas na pravi put i učini naš položaj najboljim položajem u Tvome hladu i veličanstvenoj vlasti. Ti si nam dovoljan i divan li si Ti zaštitnik...

‫ﻚ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﲔ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﺏ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ ﺿَﺎﹺﱢﻟ‬ ‫ﲔ ﹶﻏْﻴ َﺮ َﻣ ْﻐﻀُﻮ ﹴ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ‫ﺠ‬ ‫ﲔ ﻣُْﻨ ﹺ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻗِﻠْﺒﻨَﺎ ﻣُ ﹾﻔِﻠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟ ﱠﺮﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Bože moj, vrati nas spašene i uspješne, tako da ne budemo ni među onima na koje si se rasrdio niti među onima koji su zalutali, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji. 33


‫ﻼ َﻣ ﹶﺔ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ِﺍﹾﺛ ﹴﻢ‬ ‫ﺴﹶ‬ ‫ﻚ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺐ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ‫ﻚ َﻭ ﹺﺑﻮَﺍ ﹺﺟ ﹺ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻌﺰَﺍِﺋ ﹺﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮِﺗ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺠﱠﻨ ِﺔ َﻭ ﺍﻟﱠﻨﺠَﺎ ﹶﺓ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ‬ َ ‫َﻭ ﺍﹾﻟ َﻐﻨﹺﻴ َﻤ ﹶﺔ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹺﺑ ﱟﺮ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻮ َﺯ ﺑﹺﺎﹾﻟ‬ Bože moj, tako Ti sigurnih sredstava Tvog oprosta i milosti kojom si Se obavezao, daj mi spas od svakog grijeha, udio u svakom dobru, uspjeh u Džennetu i spas od vatre.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺐ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻃﹶﻠ‬ َ ُ‫ﻚ ﺍﻟﺴﱠﺎِﺋﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻭ َﺳﹶﺌ ﹾﻠﺘ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺳﹶﺌﹶﻠ‬ َ ُ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺩﻋَﺎ َﻙ ﺍﻟﺪﱠﺍﻋُﻮ ﹶﻥ َﻭ َﺩ َﻋ ْﻮﺗ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﺒُﻮ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻃﹶﻠْﺒﺖُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ Bože moj, oni koji zovu su Te dozivali, a i ja sam Te dozivao; oni koji mole su molili od Tebe, a i ja sam od Tebe molio; oni koji traže, tražili su od Tebe, a i ja sam od Tebe tražio.

‫ﺼ ﱢﻞ‬ َ ‫ﻚ ُﻣْﻨَﺘﻬَﻰ ﺍﻟ ﱠﺮ ﹾﻏَﺒ ِﺔ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺖ ﺍﻟﺜﱢ ﹶﻘ ﹸﺔ َﻭ ﺍﻟ ﱠﺮﺟَﺎ ُﺀ َﻭ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ُ‫َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ Bože moj, Ti si moje uzdanje, moja nada i Tebi se u dovi obraćam s najvećom željom. Bože moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.

‫ﺻ ْﺪﺭﹺﻯ َﻭ‬ َ ‫ﺤ ﹶﺔ ﻓِﻰ‬ َ ‫ﺼﺮﹺﻯ َﻭ ﺍﻟﱠﻨﺼِﻴ‬ َ ‫ﲔ ﻓِﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ َﻭ ﺍﻟﻨﱡﻮ َﺭ ﻓِﻰ َﺑ‬ َ ‫َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹺﻞ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻘ‬ ‫ﺤﻈﹸﻮ ﹴﺭ‬ ْ ‫ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ َﻭ ﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ َﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴَﺎﻧﹺﻰ َﻭ ﹺﺭﺯْﻗﹰﺎ ﻭَﺍﺳِﻌﹰﺎ ﹶﻏْﻴ َﺮ َﻣ ْﻤﻨُﻮ ٍﻥ َﻭ ﹶﻻ َﻣ‬ ‫ﻓﹶﺎ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ‬ Učini da mi u srcu bude čvrsta vjera, u pogledu svjetlost, opomena u grudima i da te spominjem noću 34


i danju. Opskrbi me obilnom opskrbom koja neće biti prekinuta ni ometana...

‫ﻯ ﻓِﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ َﻭ َﺭ ﹾﻏَﺒﺘِﻰ ﻓِﻴﻤَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ‬ َ ‫َﻭ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﻟِﻰ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗَﺘﻨﹺﻰ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ِﻏﻨَﺎ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ Daj mi blagoslov u onom čime me opskrbljuješ i bogatstvo mojoj duši, a moju čežnju usmjeri ka onome što je kod Tebe, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji!” Onda se učini sedžda i na njoj sto puta izgovori sljedeće:

‫ﺼﻨَﺎ ﹺﺑ ﹺﻮ ﹶﻻَﻳِﺘ ِﻪ َﻭ َﻭﱠﻓ ﹶﻘﻨَﺎ ِﻟﻄﹶﺎ َﻋِﺘ ِﻪ ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ‬ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻫﺪَﺍﻧَﺎ ِﻟ َﻤ ْﻌ ﹺﺮﹶﻓِﺘ ِﻪ َﻭ َﺧ ﱠ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ‬ “Hvala pripada Allahu Koji nas je uputio da Ga spoznamo, izabrao nas za Svoje prijatelje i podario nam uspjeh da Mu se pokoravamo, hvala Bogu, hvala Bogu.” Podići glavu sa sedžde i proučiti:

‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ُ ‫ﺴﹶﺌﹶﻠﺘِﻰ َﻭ َﺗ َﻮﺟﱠ ْﻬ‬ ْ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﺤَﺎ َﺟﺘِﻰ َﻭ ﺍ ْﻋَﺘ َﻤ ْﺪﺕُ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ُ‫ﺼ ْﺪﺗ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﻗ‬ ‫ﹺﺑﹶﺎِﺋ ﱠﻤﺘِﻰ َﻭ ﺳَﺎ َﺩﺗِﻰ‬ “Bože moj, Tebi iznosim svoju potrebu, u Tebe se uzdam sa svojom molbom i obraćam Ti se posredstvom svojih imama i prvaka.

‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍْﻧ ﹶﻔ ْﻌﻨَﺎ ﹺﺑﺤُﱢﺒ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﺍ ْﻭ ﹺﺭ ْﺩﻧَﺎ َﻣ ْﻮ ﹺﺭ َﺩﻫُ ْﻢ َﻭ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨَﺎ ُﻣﺮَﺍﹶﻓ ﹶﻘَﺘ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﺍ ْﺩ ِﺧ ﹾﻠﻨَﺎ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻓِﻰ ﺯُ ْﻣ َﺮِﺗ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ 35


Bože, daj nam korist od ljubavi prema njima, dovedi nas na njihove položaje, daruj nas njihovim društvom i uvedi nas u Džennet u njihovoj skupini, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji.”

Djela dvadeset sedmog dana Ovaj dan je jedan od važnih blagdana u kojem je poslan Božiji poslanik, s.a.v.a., i u kojem mu se spustio Džebrail. Za ovaj dan se preporučuju sljedeća djela: 1. Obavljanje gusula 2. Post Ovo je jedan od četiri dana u godini u kojima je postiti veoma preporučeno i vrijednost posta u ovom danu je ravna postu sedamdeset godina. 3. Donošenje mnogo salavata 4. Posjeta mezarima Poslanika, s.a.v.a., i emiru-l-mu'minina, a.s. 5. Također je mustehab da se u ovom danu prouči sljedeća dova:

‫ﺴﻪُ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ َﻭ ﺍﻟﱠﺘﺠَﺎ ُﻭ َﺯ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻋﻔﹶﺎ َﻭ‬ َ ‫ﺿ ﱠﻤ َﻦ َﻧ ﹾﻔ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﺍ َﻣ َﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻭ ﺍﻟﱠﺘﺠَﺎ ُﻭ ﹺﺯ َﻭ‬ ‫ﻒ َﻋﻨﱢﻰ َﻭ َﺗﺠَﺎ َﻭ ْﺯ ﻳَﺎ ﻛﹶﺮ ُﱘ‬ ُ ‫َﺗﺠَﺎ َﻭ َﺯ ﹸﺍ ْﻋ‬ “O Ti Koji si naredio praštanje i prelaženje preko tuđih djela, a i Sam si grješnicima zajamčio praštanje i prelazak preko njihovih djela, o Ti Koji praštaš i prelaziš preko loših djela, oprosti nam i pređi preko naših loših djela, o Plemeniti.

‫ﺖ ﺍﻵﻣَﺎ ﹸﻝ َﻭ‬ ِ ‫ﺖ ﺍﹾﻟﺤِﻴﹶﻠﺔﹸ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﺬ َﻫﺐُ َﻭ َﺩ َﺭ َﺳ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ﹾﻛﺪَﻯ ﺍﻟﻄﱠﹶﻠﺐُ َﻭ ﹶﺍ ْﻋَﻴ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ْﺣ َﺪ َﻙ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ َ ‫ﺍْﻧ ﹶﻘ ﹶﻄ َﻊ ﺍﻟ ﱠﺮﺟَﺎ ُﺀ ِﺍﻻﱠ ِﻣْﻨ‬ 36


Bože, moje traženje nije urodilo plodom i ne znam šta da radim, nade su mi zastarjele, a želje presahle, osim kod Tebe, Ti si jedini koji nema sudruga.

‫ﻚ ﻣُْﺘ َﺮ َﻋ ﹰﺔ‬ َ ‫ﺸ َﺮ َﻋ ﹰﺔ َﻭ َﻣﻨَﺎ ِﻫ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﺮﺟَﺎ ِﺀ ﹶﻟ َﺪْﻳ‬ ْ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫ﺐ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ﹺﺟﺪُ ﺳُﺒُ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ َﻤﻄﹶﺎِﻟ ﹺ‬ ‫ﻚ ُﻣﺒَﺎ َﺣ ﹰﺔ‬ َ ‫ﺤ ﹰﺔ َﻭ ﺍ ِﻻ ْﺳِﺘﻌَﺎَﻧ ﹶﺔ ِﻟ َﻤ ﹺﻦ ﺍ ْﺳَﺘﻌَﺎ ﹶﻥ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺏ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺩﻋَﺎ َﻙ ﻣُﻔﱠﺘ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍْﺑﻮَﺍ‬ Bože moj, ja dobro znam da su putevi molbe ka Tebi otvoreni, kod Tebe su vrela nade puna, vrata dove su otvorena za onog ko Te moli, a Tvoja pomoć je dopuštena onome ko je od Tebe traži...

‫ﺻ ِﺪ ِﺍﻏﹶﺎﹶﺛ ٍﺔ َﻭ ﹶﺍﻥﱠ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤ ْﺮ‬ َ ‫ﺥ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺿ ﹺﻊ ِﺍﺟَﺎَﺑ ٍﺔ َﻭ ﻟِﻠﺼﱠﺎ ﹺﺭ ﹺ‬ ِ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤ ْﻮ‬ َ ‫ﻚ ِﻟﺪَﺍﻋِﻴ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍ ْﻋﹶﻠﻢُ ﹶﺍﱠﻧ‬ ‫ﲔ َﻭ‬ َ ‫ﻚ ِﻋﻮَﺿﹰﺎ ِﻣ ْﻦ َﻣْﻨ ﹺﻊ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺧِﻠ‬ َ ‫ﻀﻤَﺎ ِﻥ ﹺﺑ ِﻌ َﺪِﺗ‬ ‫ﻒ ِﺍﻟﹶﻰ ﺟُﻮ ِﺩ َﻙ ﻭَﺍﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﻓِﻰ ﺍﻟﻠﱠ ْﻬ‬ ‫ﺴَﺘ ﹾﺄِﺛﺮﹺﻳ َﻦ‬ ْ ‫َﻣْﻨﺪُﻭ َﺣ ﹰﺔ َﻋﻤﱠﺎ ﻓِﻰ ﹶﺍْﻳﺪِﻯ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ I dobro znam da si Ti spreman odgovoriti molbama molitelja i zaštititi one koji od Tebe traže pomoć i znam da je oslanjanje na Tvoju darežljivost i obećanje zamjena za ono što uskraćuju škrti i ono što je u rukama imućnih...

‫ﻚ‬ َ ‫ﺤﺠَُﺒﻬُﻢُ ﺍ ﹶﻻ ْﻋﻤَﺎ ﹸﻝ ﺩُﻭَﻧ‬ ْ ‫ﻚ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ‫ﺠﺐُ َﻋ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ ‫ﺤَﺘ ﹺ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﻻ َﺗ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍﱠﻧ‬ I znam da Ti nisi zastrt od Svojih stvorenja, ali su njihova djela postala zastor između Tebe i njih...

‫ﺨﺘَﺎﺭُ َﻙ ﹺﺑﻬَﺎ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ‬ ْ ‫ﻚ َﻋ ْﺰﻡُ ِﺍﺭَﺍ َﺩ ٍﺓ َﻳ‬ َ ‫ﻀ ﹶﻞ ﺯَﺍ ِﺩ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ﹺﻞ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﻋِﻠ ْﻤﺖُ ﹶﺍﻥﱠ ﹶﺍ ﹾﻓ‬ ‫ﻧَﺎﺟَﺎ َﻙ ﹺﺑ َﻌ ْﺰ ﹺﻡ ﺍ ِﻻﺭَﺍ َﺩ ِﺓ ﹶﻗ ﹾﻠِﱮ‬ 37


Saznao sam da je najbolja poputnina onoga ko seli ka Tebi odlučna volja kojom odabire Tebe i moje srce sa Tobom šapuće čvrstom voljom...

‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹶﻏﹾﺜ‬ َ ‫ﺥ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ٌ ‫ﺝ َﺑﻠﱠ ْﻐَﺘﻪُ ﹶﺍ َﻣﹶﻠﻪُ ﹶﺍ ْﻭ ﺻَﺎ ﹺﺭ‬ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ َﺩ ْﻋ َﻮ ٍﺓ َﺩﻋَﺎ َﻙ ﹺﺑﻬَﺎ ﺭَﺍ ﹴ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ُ‫ﺖ ﹶﻛ ْﺮَﺑﻪ‬ َ ‫ﺏ ﹶﻓ ﱠﺮ ْﺟ‬ ٌ ‫ﻑ َﻣ ﹾﻜﺮُﻭ‬ ٌ ‫ﺻ ْﺮ َﺧَﺘﻪُ ﹶﺍ ْﻭ َﻣ ﹾﻠﻬُﻮ‬ َ Molim Te svakom dovom, kojom te molio onaj koji se nadao, pa si mu nadu ispunio, i onaj koji je od Tebe tražio pomoć i kojem si pomogao, ili onaj koji je bio tužan zbog nedaće, pa si mu nedaću otklonio...

‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻓ ِﻘ ٌﲑ ﹶﺍ ْﻫ َﺪْﻳ‬ َ ‫ﺖ ﹺﻧ ْﻌ َﻤَﺘ‬ َ ‫ﰱ ﹶﺍْﺗ َﻤ ْﻤ‬ ‫ﺕ ﹶﻟﻪُ ﹶﺍ ْﻭ ُﻣﻌَﺎ ﹰ‬ َ ‫ﺐ ﺧَﺎ ِﻃ ﹲﺊ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮ‬ ٌ ‫ﹶﺍ ْﻭ ُﻣ ﹾﺬﹺﻧ‬ ‫ﺖ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﺻﻠﱠْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﺣﻖﱞ َﻭ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﻣْﻨ ﹺﺰﹶﻟ ﹲﺔ ِﺍﻻﱠ‬ َ ‫ﻚ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮ ِﺓ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ِﻏﻨَﺎ َﻙ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ َﻭ ِﻟِﺘ ﹾﻠ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﻣ‬ Ili grješnik koji je griješio, pa si mu oprostio, ili zdrav čovjek kojem si Svoju blagodat upotpunio ili siromah kojem si dao iz Svoga bogatstva. Ova dova ima pravo i položaj kod Tebe da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu...

‫ﺐ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻜﺮﱠ ُﻡ‬ ُ ‫ﺐ ﺍﹾﻟ ُﻤ َﺮﺟﱠ‬ ٌ ‫ﺖ َﺣﻮَﺍِﺋﺠﹺﻰ َﺣﻮَﺍِﺋ َﺞ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﻭ َﻫﺬﹶﺍ َﺭ َﺟ‬ َ ‫ﻀْﻴ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻗ‬ ‫ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ ْﻣَﺘﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺍﻭﱠ ﹸﻝ ﹶﺍ ْﺷﻬُ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﺤُﺮُ ﹺﻡ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ ْﻣَﺘﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺑْﻴ ﹺﻦ ﺍﻻﹸ َﻣ ﹺﻢ‬ ...i da ispuniš moje ovosvjetske i onosvjetske potrebe. Ovo je mjesec redžeb, poštovan i častan, kojim si nam učinio čast; prvi od hurum mjeseci kojim si nas odlikovao među svim ummetima... 38


‫ﻚ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈ ﹺﻢ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈ ﹺﻢ ﺍ ﹶﻻ ْﻋ ﹶﻈ ﹺﻢ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ﺑﹺﺎ ْﺳ ِﻤ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ َﺮ ﹺﻡ ﹶﻓَﻨ‬ ‫ﻚ ِﺍﻟﹶﻰ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﻙ‬ َ ‫ﺨﺮُﺝُ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ﻼ َﻳ‬ ‫ﻚ ﹶﻓ ﹶ‬ َ ‫ﺍ ﹶﻻ َﺟ ﱢﻞ ﺍ ﹶﻻ ﹾﻛ َﺮ ﹺﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺧﹶﻠ ﹾﻘَﺘﻪُ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ﹶﻘ ﱠﺮ ﻓِﻰ ِﻇﱢﻠ‬ ‫ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﺠ َﻌﹶﻠﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﻣِﻠ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ َﺗ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺸﻔﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍﻵ ِﻣِﻠ‬ َ ‫ﹺﺑﻄﹶﺎ َﻋِﺘ‬ O Darežljivi i Plemeniti, molimo Te, tako Ti ovog mjeseca Tvoga najvećeg, najvišeg i najplemenitijeg imena koje si stvorio i u svome hladu smjestio i koje samo Tebi pripada, da blagosloviš Muhammeda i njegovu čistu porodicu, i da nas učiniš od onih koji u ovom mjesecu rade u pokornosti Tebi i koji u njemu žele Tvoje zauzimanje...

‫ﺴﺒﹺﻴ ﹺﻞ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ َﻣﻘِﻴﹶﻠﻨَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﺧْﻴ َﺮ َﻣﻘِﻴ ﹴﻞ ﻓِﻰ ِﻇ ﱟﻞ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﺍ ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ِﺍﻟﹶﻰ َﺳﻮَﺍ ِﺀ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺼ ﹶﻄ ﹶﻔْﻴ َﻦ َﻭ‬ ْ ‫ﻼ ُﻡ َﻋﻠﹶﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﳌﹸ‬ ‫ﺴُﺒﻨَﺎ َﻭ ﹺﻧ ْﻌ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻮﻛِﻴ ﹸﻞ َﻭ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ ْ ‫ﻚ َﺣ‬ َ ‫ﹶﻇﻠِﻴ ﹴﻞ ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍُﺗ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺍ ْﺟ َﻤ ِﻌ‬ َ Bože, uputi nas na Pravi put i učini da kod Tebe imamo najbolji položaj u Tvome hladu. Ti si nam dovoljan i divan li si Ti zaštitnik! Neka je mir Njegovim izabranim robovima i neka su Njegovi blagoslovi na sve njih.

‫ﻚ َﺟﻠﱠ ﹾﻠَﺘﻪُ َﻭ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤْﻨ ﹺﺰ ﹺﻝ‬ َ ‫ﻀ ﹾﻠَﺘﻪُ َﻭ ﹺﺑ ﹶﻜﺮَﺍ َﻣِﺘ‬ ‫ﺃﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻰ َﻳ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻓ ﱠ‬ ‫ﺤ ﱢﻞ‬ َ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺍﻟﹶﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ ﹶﺍ ْﺭ َﺳ ﹾﻠَﺘﻪُ َﻭ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ‬ َ ُ‫ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ ﺍ ﹶﻻ ْﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟَﺘﻪ‬ ُ‫ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ ﹺﱘ ﹶﺍ ْﺣﹶﻠ ﹾﻠَﺘﻪ‬ Bože, blagoslovi nas u ovom danu koji si odlikovao i Svojim plemenitošću mu dao visok i uzvišen po39


ložaj. Blagoslovi onoga koga si u ovom mjesecu poslao Svojim robovima i postavio na plemenit položaj.

‫ﻚ ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ َﻭ ﹶﻟﻨَﺎ ﹸﺫﺧْﺮﹰﺍ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﻟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺻﻠﹶﻮ ﹰﺓ ﺩَﺍِﺋ َﻤ ﹰﺔ َﺗﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺴﻌَﺎ َﺩ ِﺓ ِﺍﻟﹶﻰ ُﻣْﻨَﺘﻬَﻰ ﺁﺟَﺎِﻟﻨَﺎ‬ ‫ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮﻧَﺎ ُﻳﺴْﺮﹰﺍ َﻭ ﺍ ْﺧِﺘ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ‬ Bože, blagoslovi ga neprekidnim blagoslovom koji će biti hvala Tebi a opskrba nama, olakšaj naše poslove i odredi nam sreću do kraja naših života...

‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﻀ ﹶﻞ ﺁﻣَﺎِﻟﻨَﺎ ِﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻓ‬ َ ‫ﺴ َﲑ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻋﻤَﺎِﻟﻨَﺎ َﻭ َﺑﱠﻠ ْﻐَﺘﻨَﺎ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ِ ‫ﺖ ﺍﹾﻟَﻴ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻗﹺﺒ ﹾﻠ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ‬ َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ َﻭ‬ Zaista Ti primaš naša neznatna djela i iz Svoje milosti učinio si da ostvarimo naše nade, jer zaista Ti možeš sve. Neka su blagoslovi i mir Božiji na Muhammeda i njegovu porodicu.”

Posljednji dan mjeseca redžeba Prenosi se da je obavljanje gusula u ovom danu mustehab, a post povod oprosta prethodnih i budućih grijeha. Također, mustehab je posljednji dan redžeba obaviti i namaz Selmana Farisija (način obavljanja ovog namaza pojašnjen je poglavlju Prvi dan redžeba).

40


ŠABAN

41


42


VRLINE MJESECA ŠABANA Mjesec šaban je veoma častan mjesec i pripada Prvaku vjerovjesnika, s.a.v.a. On je post u ovom mjesecu spajao sa postom Ramazana i govorio da je šaban njegov mjesec i da je onome ko u njemu posti jedan dan Džennet zajamčen. Također, od Imama Sadika prenosi se: “Kada bi nastupio mjesec šaban, Imam Zejnu-l-abidin okupio bi svoje drugove i poručio: ‘O drugovi moji, da li znate koji je ovo mjesec? Ovo je mjesec šaban.’ Božiji poslanik, s.a.v.a., bi govorio: ‘Šaban je moj mjesec, pa postite u ovom mjesecu iz ljubavi prema svome Poslaniku i radi približavanja svome Gospodaru.’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci život Alija ibn Husejna zaklinjem se da sam od svog oca, Husejna ibn Alija, neka je Božiji mir s njima, čuo da poručuje: ‘Čuo sam Emiru-l-mu’minina, a.s., da je rekao kako onoga ko bude postio mjesec šaban iz ljubavi prema Božijem poslaniku i s ciljem približavanja Bogu, Bog voli i učinit će ga bliskim Svojoj Plemenitosti na Sudnjem danu i Džennet će za njega biti obavezan.’” Šejh Tusi prenosi od Safwana Džemala da je rekao: “Imam Sadik, a.s., mi je poručio: ‘Podstiči one koje su oko tebe i u tvom kraju na post u šabanu!’ Rekoh: ‘Žrtvujem se za tebe, zar znaš nešto o njegovoj vrlini?’ Reče: ‘Da, zaista bi Božiji poslanik, s.a.v.a., kada god bi vidio mlađak šabana, naredio glasniku da se oglasi u Medini – O Medinjani, ja sam izaslanik Božijeg poslanika, s.a.v.a. On vam poručuje: Pazite, zaista je šaban moj mjesec, pa neka se Bog smiluje onome ko me pomaže u mome mjesecu, tj. isposti ga.’ Zatim Imam Sadik, a.s., reče: 'Emiru-l-mu'minin, a.s., bi govorio: Nisam 43


propustio šabanski post otkad sam čuo glasnika Božijeg poslanika, s.a.v.a., kako se oglašavao u šabanu i neću ga propustiti dok sam živ, ako Bog da. Zatim je poručio: Post dva mjeseca, šabana i Ramazana, pokajanje je i traženje oprosta od Boga.’” Ismail bin Abdulhalik kaže: “Bio sam kod Imama Sadika, a.s., i dođe do spomena posta u šabanu. Imam, a.s. je o vrijednosti ovog posta rekao mnogo toga, a između ostalog i to da će osoba koja je prolila nedozvoljenu krv, a onda ispostila šaban imati korist od tog posta i bit će joj oprošteno.” Postoje dvije vrste djela u ovom mjesecu: zajednička djela (djela koja se obavljaju svakog dana u ovom mjesecu) i posebna djela (djela koja se obavljaju u određenim danima ovog mjeseca).

Zajednička djela mjeseca šabana Ovdje spada nekoliko stvari: 1. Svaki dan sedamdeset puta proučiti:

‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﺍﻟﱠﻠ َﻪ َﻭ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸﻪُ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮَﺑ ﹶﺔ‬ 2. Svaki dan sedamdeset puta proučiti:

‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﺤ ﱡﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴّ ُﻮ ُﻡ َﻭ ﹶﺍﺗُﻮ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﻫُ َﻮ ﺍﻟﺮﱠ ْﺣ َﻤ ُﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ ﺍﹾﻟ‬ U nekim predajama je ‫ﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴﱡﻮ ُﻡ‬ ‫ﺤﱡ‬ َ ‫ ﺍﹾﻟ‬došlo prije ‫ﺍﻟ ﱠﺮﺣْﻤ ُﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﱠﺣﻴ ُﻢ‬, no lijepo je učiti na oba načina, a iz predaja se

razumije da najbolja dova i zikr ovog mjeseca jest činjenje istigfara. Onaj koji u svakom danu ovog mjeseca

44


čini istigfar sedamdeset puta je poput osobe koja u drugim mjesecima sedamdeset hiljada puta čini istigfar. 3. Udijeliti sadaku, makar to bilo pola hurme, da bi Uzvišeni njegovo tijelo zabranio džehennemskoj vatri. Prenosi se od Imama Sadika, a.s., da su ga upitali o vrijednosti posta u redžebu, pa je rekao: “Zašto ste nemarni prema šabanskom postu?” Prenosilac predaje je upitao: “O sine Božijeg poslanika, kakva nagrada predstoji onome ko isposti jedan dan šabana?” Poručio je: “Tako mi Boga, nagrada mu je Džennet.” Prenosilac je upitao: “O sine Božijeg Poslanika, šta je najbolje djelo u ovom mjesecu?” On odgovori: “Udjeljivanje sadake i činjenje istigfara. Onome ko udjeljuje sadaku u ovom mjesecu Uzvišeni Allah će njegovu sadaku uzgojiti kao što neko od vas uzgaja svoje mladunče kamile, sve dok na Sudnjem danu ne stigne do svoga vlasnika narasla kao brdo Uhud.” 4. Hiljadu puta izgovoriti:

‫ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ‬ ْ ‫ﲔ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﺼ‬ ِ ‫ﺨِﻠ‬ ْ ُ‫ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭ ﹶﻻ َﻧ ْﻌﺒُﺪُ ِﺍﻻﱠ ِﺍﻳﱠﺎ ُﻩ ﻣ‬ Za ovo postoji mnoštvo nagrada, a jedna od njih je da će u knjigu djela osobe koja izgovara ovaj zikr biti upisana nagrada kao za hiljadu godina ibadeta. 5. Svakog četvrtka u ovom mjesecu klanjati dva rekata namaza, na svakom rekatu poslije Fatihe proučiti sto puta suru Ihlas i poslije selama proučiti sto salavata, da bi Uzvišeni Bog ispunio svaku potrebu koju čovjek ima, i ovosvjetsku i onosvjetsku. Također je dobro postiti u ovim danima. Prenosi se da se svakog četvrtka 45


u šabanu Nebesa ukrašavaju, a potom se meleci oglašavaju riječima: “Bože, oprosti postačima ovog dana i uslišaj im dove!” U Poslanikovoj predaji stoji da će svakome ko posti ponedjeljke i četvrtke mjeseca šabana Uzvišeni zadovoljiti po dvadeset ovosvjetskih i onosvjetskih potreba. 6. Mnogo donositi salavate. 7. U svakom danu šabana u podne i u pola noći učiti salavat koji se prenosi od Imama Zejnu-l-abidina, a.s.

‫ﺿ ﹺﻊ ﺍﻟ ﱢﺮﺳَﺎﹶﻟ ِﺔ َﻭ‬ ِ ‫ﺠ َﺮ ِﺓ ﺍﻟﻨﱡُﺒﻮﱠ ِﺓ َﻭ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺷ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻮ ْﺣ ﹺﻰ‬ ِ ‫ﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ َﻭ َﻣ ْﻌ ِﺪ ِﻥ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ َﻭ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴ‬ ‫ﻒ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ‬ ِ ‫ﺨَﺘﹶﻠ‬ ْ ُ‫ﻣ‬ Bože moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, stablo vjerovjesništva, mjesto poslanstva, mjesto dolaska i odlaska meleka, nalazište znanja i stanovnike kuće Objave!

‫ﺠ ﹺﺞ ﺍﹾﻟﻐَﺎ ِﻣ َﺮ ِﺓ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ﹺﺭَﻳ ِﺔ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠﱡ‬ ِ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﻕ َﻭ ﺍﹾﻟﻤَُﺘﹶﺎ ﱢﺧﺮُ َﻋْﻨ ُﻬ ْﻢ‬ ٌ ‫َﻳ ﹾﺄ َﻣﻦُ َﻣ ْﻦ َﺭ ِﻛﺒَﻬﺎ َﻭ َﻳ ْﻐ َﺮﻕُ َﻣ ْﻦ َﺗ َﺮ ﹶﻛﻬَﺎ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ ﹶﻘ ﱢﺪﻡُ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﻣَﺎ ﹺﺭ‬ ‫ﺯَﺍ ِﻫ ٌﻖ َﻭ ﺍﻟﻼﱠ ﹺﺯﻡُ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹶﻻ ِﺣ ٌﻖ‬ Bože, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, lađu koja plovi beskrajnim pučinama. Siguran je onaj ko se u nju ukrca, a utopit će se onaj ko je napusti. Onaj ko ide ispred njih izašao je iz vjere, a propao je onaj ko zaostaje za njima. Onaj ko se ne odvaja od njih postići će spas. 46


‫ﻀ ﹶﻄ ﱢﺮ‬ ْ ‫ﺙ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ ِ ‫ﲔ َﻭ ِﻏﻴَﺎ‬ ‫ﺼ ﹺ‬ ِ‫ﺤ‬ َ ‫ﻒ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻬ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺼ ِﻤ‬ ِ ‫ﺼ َﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻌَﺘ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ ِﻋ‬ َ ‫ﺠﹺﺈ ﺍﹾﻟﻬَﺎ ﹺﺭﹺﺑ‬ َ ‫ﲔ َﻭ َﻣ ﹾﻠ‬ ‫ﺴَﺘ ِﻜ ﹺ‬ ْ ُ‫ﺍﹾﻟﻤ‬ Bože, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu koji su sigurno utočište, pomagači nevoljnika, sklonište onima koji bježe i zaklon za one koji zaklon traže.

‫ﺤ ﱢﻖ‬ َ ‫ﺻﻠﹶﻮ ﹰﺓ ﹶﻛِﺜ َﲑ ﹰﺓ َﺗﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﺭﹺﺿﹰﺎ َﻭ ِﻟ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﻚ َﻭ ﻗﹸ ﱠﻮ ٍﺓ ﻳَﺎ َﺭ ﱠ‬ َ ‫ﺤ ْﻮ ﹴﻝ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﹶﺍﺩَﺍ ًﺀ َﻭ ﻗﹶﻀﹶﺎ ًﺀ ﹺﺑ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﻣ‬ Bože, obaspi mnogim blagoslovima Muhammeda i njegovu porodicu tako da to bude njihovo zadovoljstvo, i ispunjenje prava Muhammeda i njegove porodice, a za nas obavljanje dužnosti prema njima, Tvojom moći i snagom, Gospodaru svih svjetova.

‫ﺖ‬ َ ‫ﲔ ﺍ ﹶﻻْﺑﺮَﺍ ﹺﺭ ﺍ ﹶﻻ ْﺧﻴَﺎ ﹺﺭ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺍ ْﻭ َﺟْﺒ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﻟﻄﱠﱢﻴﹺﺒ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺖ ﻃﹶﺎ َﻋَﺘﻬُ ْﻢ َﻭ ﹺﻭ ﹶﻻَﻳَﺘﻬُ ْﻢ‬ َ ‫ﺿ‬ ْ ‫ُﺣﻘﹸﻮﹶﻗ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻓ َﺮ‬ Bože, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, časne, iskrene i dobre, čija si prava učinio obaveznim, kao i pokornost i ljubav prema njima.

‫ﺨ ﹺﺰﻧﹺﻰ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺍ ْﻋ ُﻤ ْﺮ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ﹺﺑﻄﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﹶﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺖ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ َﻭ ﱠﺳ ْﻌ‬ َ ‫ﺕ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹺﺭ ْﺯِﻗ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻣُﻮَﺍﺳَﺎ ﹶﺓ َﻣ ْﻦ ﹶﻗﱠﺘ ْﺮ‬ َ ‫ﺼَﻴِﺘ‬ ِ ‫ﹺﺑ َﻤ ْﻌ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ِﻇﱢﻠ‬ َ ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍ ْﺣَﻴْﻴَﺘﻨﹺﻰ َﺗ‬ َ ‫ﺕ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺪِﻟ‬ َ ‫ﺸ ْﺮ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻧ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ‬ Bože moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, oživi mi srce pokornošću prema Tebi, a ne osra47


moti me nepokornošću. Učini da pomažem onome kome si opskrbu umanjio, pomoću onog što si meni od Svoje dobrote obilno dao i obasuo me iz Svoje pravednosti, i držao me živim u Svome hladu.

‫ﻚ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ َﻭ‬ َ ‫ﻚ َﺷ ْﻌﺒَﺎ ﹸﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺣ ﹶﻔ ﹾﻔَﺘﻪُ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﻚ َﺳﱢﻴ ِﺪ ﺭُﺳُِﻠ‬ َ ‫َﻭ َﻫﺬﹶﺍ َﺷ ْﻬﺮُ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﻳ ْﺪﹶﺃﺏُ ِﻓﻰ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍ ِﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ‬ ْ ‫ﺍﻟ ﱢﺮ‬ ‫ﻚ ﻓِﻰ ِﺍ ﹾﻛﺮَﺍ ِﻣ ِﻪ َﻭ ِﺍ ْﻋﻈﹶﺎ ِﻣ ِﻪ ِﺍﻟﹶﻰ‬ َ ‫ﺻﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ َﻭ ِﻗﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ ﻓِﻰ ﹶﻟﻴَﺎﻟِﻴ ِﻪ َﻭ ﹶﺍﻳﱠﺎ ِﻣ ِﻪ ﺑُﺨُﻮﻋﹰﺎ ﹶﻟ‬ ِ ‫ﺤ ﱢﻞ ِﺣﻤَﺎ ِﻣ ِﻪ‬ َ ‫َﻣ‬ Ovo je mjesec Tvoga Vjerovjesnika, Prvaka Tvojih poslanika, šaban, koji si obavio Svojom milošću i zadovoljstvom. Ovo je mjesec u kojem je Božiji Poslanik s.a.v.s. istrajavao u postu i noćnom namazu, pokoravajući Ti se, poštujući i veličajući ovaj mjesec sve do smrti.

‫ﺸﻔﹶﺎ َﻋ ِﺔ ﹶﻟ َﺪْﻳ ِﻪ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓَﹶﺄ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ِﻹ ْﺳِﺘﻨَﺎ ِﻥ ﹺﺑﺴُﱠﻨِﺘ ِﻪ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ َﻧْﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠ‬ Bože, pomozi nam da u ovom mjesecu slijedimo njegov sunnet i da ostvarimo njegovo zauzimanje za nas.

‫ﻚ َﻣ ْﻬﻴَﻌﹰﺎ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﹶﻟﻪُ ُﻣﱠﺘﺒﹺﻌﹰﺎ‬ َ ‫ﺸﻔﱠﻌﹰﺎ َﻭ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﻟِﻰ َﺷﻔِﻴﻌﹰﺎ ُﻣ‬ ‫ﺖ ﻟِﻰ‬ َ ‫َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺍﹾﻟﻘﹶﺎ َﻙ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻋﻨﱢﻰ ﺭَﺍﺿِﻴﹰﺎ َﻭ َﻋ ْﻦ ﹸﺫﻧُﻮﺑﹺﻰ ﻏﹶﺎﺿِﻴﹰﺎ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ْﻭ َﺟْﺒ‬ ‫ﺤﻞﱠ ﺍ َﻷ ْﺧﻴَﺎ ﹺﺭ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍ ﹶﻥ َﻭ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟَﺘﻨﹺﻰ ﺩَﺍ َﺭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺮَﺍ ﹺﺭ َﻭ َﻣ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹶﺔ َﻭ ﺍﻟ ﱢﺮ‬ َ ‫ِﻣْﻨ‬ Bože moj, učini da bude moj zagovornik čije će zagovaranje biti prihvaćeno, i širok utrti put prema Tebi. Učini me njegovim sljedbenikom sve dok Te ne 48


susretnem na Sudnjem danu, kada ćeš biti sa mnom zadovoljan i na moje se grijehe nećeš osvrtati. Učinio si obaveznom za mene Svoju milost i zadovoljstvo, te me nastanio u kući vječnosti i u boravištu dobrih.”

Šapćuće moljenje šabansko (munadžat šabanijjah) 8. Mundžanat šabanijje Učiti dovu koja se prenosi od Ibn Khalawajha. On prenosi da je ovo šapćuće moljenje Emiru-l-mu'minina i imama koji su iz njegova roda i da su oni ovo učili u mjesecu šabanu.

‫ﲰ ْﻊ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹾﺍ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺍ ْﺳ َﻤ ْﻊ ُﺩﻋَﺎﺋِﻰ ِﺍﺫﹶﺍ َﺩ َﻋ ْﻮﺗ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﻚ‬ َ ُ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻗﹺﺒ ﹾﻞ ﻋَﻠ ﱠﻰ ِﺍﺫﹶﺍ ﻧَﺎ َﺟْﻴﺘ‬ َ ُ‫ﹺﻧﺪَﺍﺋِﻰ ِﺍﺫﹶﺍ ﻧَﺎ َﺩْﻳﺘ‬ “Bože, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, čuj moju molbu kada Te zovem, čuj moj glas kada Te dozivam i uslišaj mi kada Ti se povjeravam.

‫ﻚ ﺭَﺍﺟﹺﻴﹰﺎ‬ َ ‫ﻀﺮﱢﻋﹰﺎ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ ُﻣَﺘ‬ َ ‫ﺴَﺘﻜِﻴﻨﹰﺎ ﹶﻟ‬ ْ ‫ﻚ ُﻣ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻭﹶﻗ ﹾﻔﺖُ َﺑْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ‬ َ ‫ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﻫ َﺮْﺑﺖُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺿ ِﻤﲑﹺﻯ‬ َ ُ‫ﺨﺒُﺮُ ﺣَﺎ َﺟﺘِﻰ َﻭ َﺗ ْﻌ ﹺﺮﻑ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﺛﻮَﺍﺑﹺﻰ َﻭ َﺗ ْﻌﹶﻠﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ َﻭ َﺗ‬ َ ‫ِﻟﻤَﺎ ﹶﻟ َﺪْﻳ‬ ‫ﺉ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﻣْﻨ ِﻄﻘِﻰ‬ َ ‫ﻯ َﻭ ﻣَﺎ ﹸﺍﺭﹺﻳ ُﺪ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺍﹸْﺑ ِﺪ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ْﻣ ُﺮ ُﻣْﻨ ﹶﻘﹶﻠﺒﹺﻰ َﻭ َﻣﹾﺜﻮَﺍ‬ َ ‫ﺨﻔﹶﻰ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ْ ‫َﻭ ﹶﻻ َﻳ‬ ‫َﻭ ﹶﺍَﺗ ﹶﻔ ﱠﻮﻩُ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﻃِﻠَﺒﺘِﻰ َﻭ ﹶﺍ ْﺭﺟُﻮ ُﻩ ِﻟﻌَﺎِﻗَﺒﺘِﻰ‬ Pribjegao sam k Tebi i stao pred Tobom jadan i ponizan, nadajući se nagradi koja je kod Tebe. Ti znaš ono što mi je u srcu, obaviješten si o mojoj potrebi i 49


poznaješ moju savjest. Nije Ti skriven kraj mog života, ni moje prebivalište, niti ono čime želim započeti svoj govor, ona želja koju želim izgovoriti ni ono čemu se nadam za svoj kraj.

‫ﺕ َﻣﻘﹶﺎ ِﺩﻳﺮُ َﻙ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﻳَﺎ َﺳﱢﻴﺪِﻯ ﻓِﻴﻤَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ِﻣﻨﱢﻰ ِﺍﻟﹶﻰ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﺟ َﺮ‬ ‫ﺿﺮﱢﻯ‬ َ ‫ﻼﹺﻧَﻴﺘِﻰ َﻭ ﹺﺑَﻴ ِﺪ َﻙ ﹶﻻ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ َﻙ ﹺﺯﻳَﺎ َﺩﺗِﻰ َﻭ َﻧ ﹾﻘﺼِﻰ َﻭ َﻧ ﹾﻔﻌِﻰ َﻭ‬ ‫َﺳﺮﹺﻳ َﺮﺗِﻰ َﻭ َﻋ ﹶ‬ Gospodaru, provedene su Tvoje odredbe, u onome što će javno i tajno biti sa mnom do kraja života. U Tvojim je, a ne u rukama drugih moje obilje, moje oskudijevanje, moja korist i moja šteta.

‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ َﺣ َﺮ ْﻣَﺘﻨﹺﻰ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻳ ْﺮ ُﺯﹸﻗﻨﹺﻰ َﻭ ِﺍ ﹾﻥ َﺧ ﹶﺬﹾﻟَﺘﻨﹺﻰ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻯ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ُﺣﻠﹸﻮ ﹺﻝ َﺳ‬ َ ‫ﻀﹺﺒ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﹶﻏ‬ َ ‫ﺼ ُﺮﻧﹺﻰ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ ُ ‫َﻳْﻨ‬ Bože moj, ako mi Ti uskratiš, ko će me opskrbiti? Ako me Ti uniziš, ko će mi pomoći? Bože moj, utječem Ti se od Tvoje srdžbe i dolaska Tvoje kazne.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻀ ﹺﻞ ِﺳ َﻌِﺘ‬ ْ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫ ﹲﻞ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗﺠُﻮ َﺩ ﻋَﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ ﹶﻔ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎْﻧ‬ َ ‫ﺴَﺘ ﹾﺄ ِﻫ ﹴﻞ ِﻟ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ْ ُ‫ﺖ ﹶﻏْﻴ َﺮ ﻣ‬ ُ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ ﹸﻛْﻨ‬ Bože moj, ako ja nisam dostojan Tvoje milosti, Ti si dostojan da me Svojom neograničenom milošću obilno daruješ.

‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠ‬ َ ‫ﺴ ُﻦ َﺗ َﻮﻛﱡﻠِﻰ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ﹶﻇﱠﻠﻬَﺎ ُﺣ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻛﹶﺎﻧﱢﻰ ﹺﺑَﻨ ﹾﻔﺴِﻰ ﻭَﺍِﻗ ﹶﻔ ﹲﺔ َﺑْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟ‬ َ ‫ﺕ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭﻟﹶﻰ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ َﻭ َﺗ َﻐ ﱠﻤ ْﺪَﺗﻨﹺﻰ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ َﻋ ﹶﻔ ْﻮ‬ َ ‫ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ Bože, kao da stojim pred Tobom i moje oslanjanje na Tebe načinilo mi je hlad iznad glave, a Ti si rekao 50


ono što je Tebe dostojno i prekrio me Svojim oprostom. Bože, ako oprostiš, pa ko je preči da oprosti od Tebe?

‫ﻚ َﻋ َﻤﻠِﻰ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺟ َﻌ ﹾﻠﺖُ ﺍ ِﻹ ﹾﻗﺮَﺍ َﺭ‬ َ ‫َﻭ ِﺍ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ْﺪ َﺩﻧَﺎ ﹶﺍ َﺟﻠِﻰ َﻭ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ ْﺪﹺﻧﻨﹺﻰ ِﻣْﻨ‬ ‫ﺕ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﱠﻨ ﹶﻈ ﹺﺮ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﻓﹶﻠﻬَﺎ ﺍﹾﻟ َﻮْﻳ ﹸﻞ‬ ُ ‫ﻚ َﻭﺳِﻴﹶﻠﺘِﻰ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻗ ْﺪ ُﺟ ْﺮ‬ َ ‫ﺐ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺑﹺﺎﻟﺬﱠْﻧ ﹺ‬ ‫ِﺍ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟﻬَﺎ‬ Ako mi se primakne smrtni čas, a moja me djela nisu Tebi približila, ja ću priznanje grijeha učiniti sredstvom približavanja Tebi. Bože moj, postupio sam nepravedno prema svojoj duši u zauzimanju za nju, pa teško njoj ako joj ne oprostiš.

‫ﻼ َﺗ ﹾﻘ ﹶﻄ ْﻊ ﹺﺑ ﱠﺮ َﻙ َﻋﻨﱢﻰ ﻓِﻰ َﻣﻤَﺎﺗِﻰ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ َﺰ ﹾﻝ ﹺﺑ ﱡﺮ َﻙ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹶﺍﻳﱠﺎ َﻡ َﺣﻴَﺎﺗِﻰ ﹶﻓ ﹶ‬ Bože moj, Tvoja dobrota prema meni tokom života nije prestajala, pa nemoj je prekinuti ni nakon moje smrti.

‫ﺖ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ َﻮﱢﻟﻨﹺﻰ ِﺍﻻﱠ‬ َ ‫ﺴ ﹺﻦ َﻧ ﹶﻈ ﹺﺮ َﻙ ﻟِﻰ َﺑ ْﻌ َﺪ َﻣﻤَﺎﺗِﻰ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ ْ ‫ﻒ ﺁَﻳﺲُ ِﻣ ْﻦ ُﺣ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻛْﻴ‬ ‫ﺠﻤِﻴ ﹶﻞ ﻓِﻰ َﺣﻴَﺎﺗِﻰ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ‬ Bože moj, kako da se ne nadam da ćeš lijepo postupati sa mnom nakon moje smrti, kada si samo lijepo postupao za vrijeme moga života?

‫ﺐ ﹶﻗ ْﺪ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﻣُ ﹾﺬﹺﻧ ﹴ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ َﻭ ُﻋ ْﺪ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ ﹶﻔ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﺗ َﻮﻝﱠ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮﻯ ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ ُ‫ﹶﻏ َﻤ َﺮﻩُ َﺟ ْﻬﻠﹸﻪ‬ Bože moj, postupi sa mnom onako kako Ti dolikuje i učini da se okoristim dobrotom koju imaš prema grješniku kojeg je preplavilo njegovo neznanje. 51


‫ﻚ‬ َ ‫ﺕ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﺫﹸﻧُﻮﺑﹰﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ ﹶﺍﻧَﺎ ﹶﺍ ْﺣ َﻮﺝُ ِﺍﻟﹶﻰ َﺳْﺘ ﹺﺮﻫَﺎ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻗ ْﺪ َﺳَﺘ ْﺮ‬ ‫ﺤﻨﹺﻰ َﻳ ْﻮ َﻡ‬ ْ‫ﻀ‬ َ ‫ﻼ َﺗ ﹾﻔ‬ ‫ﲔ ﹶﻓ ﹶ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ ‫ﻓِﻰ ﺍ ُﻷ ْﺧﺮَﻯ ِﺍ ﹾﺫ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ ﹾﻈ ﹺﻬ ْﺮﻫَﺎ َﻷ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ‬ ‫ﺱ ﺍ َﻷ ْﺷﻬَﺎ ِﺩ‬ ‫ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻋﻠﹶﻰ ُﺭﺅُﻭ ﹺ‬ Bože, pokrio si moje grijehe na Ovom svijetu, a potrebnije mi je da ih pokriješ na Onom svijetu. Kada ih nisi otkrio nikome od svojih dobrih robova, onda me nemoj osramotiti ni pred svjedocima na Sudnjem danu.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻀﻞﹸ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤﻠِﻰ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻓﺴُ ﱠﺮﻧﹺﻰ ﹺﺑِﻠﻘﹶﺎِﺋ‬ َ ‫ﻂ ﹶﺍ َﻣﻠِﻰ َﻭ َﻋ ﹾﻔﻮُ َﻙ ﹶﺍ ﹾﻓ‬ ‫ﺴﹶ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﺟُﻮﺩُ َﻙ َﺑ‬ ‫َﻳ ْﻮ َﻡ َﺗ ﹾﻘﻀِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﺑْﻴ َﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ‬ Bože, Tvoja velikodušnost mi je povećala nadu, a Tvoj oprost je bolji od moga djela. Bože, obraduj me susretom s Tobom na Dan u kojem budeš presuđivao među svojim robovima.

‫ﺴَﺘ ْﻐ ﹺﻦ َﻋ ْﻦ ﹶﻗﺒُﻮ ﹺﻝ ﻋُ ﹾﺬ ﹺﺭ ِﻩ ﻓﹶﺎ ﹾﻗَﺒ ﹾﻞ ُﻋ ﹾﺬﺭﹺﻯ ﻳَﺎ‬ ْ ‫ﻚ ِﺍ ْﻋِﺘﺬﹶﺍ ُﺭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ْﻋِﺘﺬﹶﺍﺭﹺﻯ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺐ ﹶﻃ َﻤﻌِﻰ َﻭ‬ ْ ‫ﺨﱢﻴ‬ َ ‫ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ َﻡ َﻣ ﹺﻦ ﺍ ْﻋَﺘ ﹶﺬ َﺭ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ُﻤﺴِﻴﺌﹸﻮ ﹶﻥ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻻ َﺗ ُﺮﺩﱠ ﺣَﺎ َﺟﺘِﻰ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ‬ ‫ﻚ َﺭﺟَﺎﺋِﻰ َﻭ ﹶﺍ َﻣﻠِﻰ‬ َ ‫ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘ ﹶﻄ ْﻊ ِﻣْﻨ‬ Bože, moje izvinjenje je izvinjenje onog ko ne može bez Tvog prihvatanja izvinjenja, pa primi moje izvinjenje, o Najplemenitiji od Kojeg grješnici traže oprost. Bože moj, nemoj odbiti moju težnju, ne odvodi u beznađe moju žudnju i ne prekini moju želju i nadu.

‫ﺤﺘِﻰ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗﻌَﺎِﻓﻨﹺﻰ‬ َ ‫ﺕ ﹶﻓﻀِﻴ‬ َ ‫ﺕ َﻫﻮَﺍﻧﹺﻰ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻬ ِﺪﻧﹺﻰ َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺍ َﺭ ْﺩ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺍ َﺭ ْﺩ‬ 52


Bože moj, da si me želio učiniti prezrenim, ne bi me uputio, a da si htio moju sramotu, ne bi me sačuvao.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ ﻓِﻰ ﹶﻃﹶﻠﹺﺒﻬَﺎ ِﻣْﻨ‬ ُ ‫ﻚ َﺗ ُﺮ ﱡﺩﻧﹺﻰ ﻓِﻰ ﺣَﺎ َﺟ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ﹾﻓَﻨْﻴ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍﻇﹸﱡﻨ‬ Bože moj, ne mislim da ćeš me odbiti u mojoj potrebi za koju potroših život tražeći je od Tebe.

‫ﺤﺐﱡ َﻭ َﺗ ْﺮﺿَﻰ‬ ِ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ﹶﺍﺑَﺪﹰﺍ ﹶﺍﺑَﺪﹰﺍ ﺩَﺍﺋِﻤﹰﺎ َﺳ ْﺮﻣَﺪﹰﺍ َﻳﺰﹺﻳ ُﺪ َﻭ ﹶﻻ َﻳﺒﹺﻴ ُﺪ ﹶﻛﻤَﺎ ُﺗ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻓﹶﻠ‬ Bože moj, Tebi vječno, vječno pripada hvala, stalna i beskonačna hvala koja se uvećava, a ne umanjuje, onako kako Ti voliš i kako si zadovoljan.

‫ﻚ‬ َ ُ‫ﻚ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ َﻭ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﺍ َﺧ ﹾﺬَﺗﻨﹺﻰ ﹺﺑﺬﹸﻧُﻮﺑﹺﻰ ﹶﺍ َﺧ ﹾﺬﺗ‬ َ ُ‫ﺠ ْﺮﻣِﻰ ﹶﺍ َﺧ ﹾﺬﺗ‬ ُ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﺍ َﺧ ﹾﺬَﺗﻨﹺﻰ ﹺﺑ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﹶﻠﻬَﺎ ﹶﺍﻧﱢﻰ ﺍﹸ ِﺣﱡﺒ‬ ُ ‫ﲎ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ ﹶﺍ ْﻋﹶﻠ ْﻤ‬ ‫ﻚ َﻭ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﺍ ْﺩ َﺧ ﹾﻠَﺘ ﹺ‬ َ ‫ﹺﺑ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮِﺗ‬ Bože moj, ako me kazniš zbog mojih zlodjela, ja ću se uhvatiti za Tvoj oprost, ako me kazniš zbog mojih grijeha, ja ću se uhvatiti Tvoje praštanje, a ako me uvedeš u vatru, obznanit ću njenim stanovnicima da Te zaista volim.

‫ﻚ ﹶﺍ َﻣﻠِﻰ‬ َ ‫ﺐ َﺭﺟَﺎِﺋ‬ ‫ﻚ َﻋ َﻤﻠِﻰ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻛﺒُ َﺮ ﻓِﻰ َﺟْﻨ ﹺ‬ َ ‫ﺐ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ ‫ﺻﻐُ َﺮ ﻓِﻰ َﺟْﻨ ﹺ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ Bože moj, ako je moje djelo u pogledu pokornosti Tebi malo, zaista je velika moja nada.

‫ﺴ ُﻦ ﹶﻇﻨﱢﻰ‬ ْ ‫ﺤﺮُﻭﻣﹰﺎ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﺣ‬ ْ ‫ﺨْﻴَﺒ ِﺔ َﻣ‬ َ ‫ﻒ ﹶﺍْﻧ ﹶﻘِﻠﺐُ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َﻙ ﺑﹺﺎﹾﻟ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻛْﻴ‬ ‫ﹺﺑﺠُﻮ ِﺩ َﻙ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻘِﻠَﺒﻨﹺﻰ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨﺠَﺎ ِﺓ َﻣ ْﺮﺣُﻮﻣﹰﺎ‬ Bože, kako da se okrenem od Tebe jadan zbog neispunjenja nade, moje dobro mišljenje o Tvojoj velikodušnosti je da ćeš me izbaviti smilovavši mi se. 53


‫ﺖ َﺷﺒَﺎﺑﹺﻰ ﻓِﻰ َﺳ ﹾﻜ َﺮ ِﺓ‬ ُ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍْﺑﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﺴ ْﻬ ﹺﻮ َﻋْﻨ‬ ‫ﺖ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ ﻓِﻰ ِﺷ ﱠﺮ ِﺓ ﺍﻟ ﱠ‬ ُ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ﹾﻓَﻨْﻴ‬ ‫ﺍﻟﱠﺘﺒَﺎ ُﻋ ِﺪ ِﻣﻨْﻚ‬ Bože, ja sam svoj život proveo u zanosu nemara prema Tebi i protraćio sam svoju mladost u opijenosti udaljenošću od Tebe.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ُﺭﻛﹸﻮﻧﹺﻰ ِﺍﻟﹶﻰ ﺳَﺒﻴ ﹺﻞ َﺳ‬ َ ‫ﻆ ﹶﺍﻳﱠﺎ َﻡ ﺍ ﹾﻏِﺘﺮَﺍﺭﹺﻯ ﹺﺑ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺍ ْﺳَﺘْﻴ ِﻘ ﹾ‬ Bože, nisam se probudio u doba moje zavedenosti Tobom i mog odlaska na put Tvoje srdžbe.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ ﻣَُﺘ َﻮ ﱢﺳ ﹲﻞ ﹺﺑ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ ﹶﺍﻧَﺎ َﻋْﺒﺪُ َﻙ َﻭ ﺍْﺑ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ ﻗﹶﺎِﺋ ٌﻢ َﺑْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ‬ Bože, ja sam Tvoj rob, sin Tvoga roba, stojim pred Tobom koristeći Tvoju plemenitost kao put ka Tebi.

‫ﺤﻴَﺎﺋِﻰ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻗﻠﱠ ِﺔ ﺍ ْﺳِﺘ‬ َ ُ‫ﺖ ﹸﺍﻭَﺍ ﹺﺟﻬ‬ ُ ‫ﻚ ِﻣﻤﱠﺎ ﹸﻛْﻨ‬ َ ‫ﺼﻞﹸ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﺍﻧَﺎ َﻋْﺒ ٌﺪ ﹶﺍَﺗَﻨ ﱠ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ِﻟ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ ٌ ‫ﻚ ِﺍ ِﺫ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ُﻮ َﻧ ْﻌ‬ َ ‫َﻧ ﹶﻈ ﹺﺮ َﻙ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻃﻠﹸﺐُ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ ِﻣْﻨ‬ Bože, ja sam rob i pravdam Ti se zbog moje bestidnosti kojom sam se suprotstavljao Tvom pogledu i tražim od Tebe oprost jer je oprost opis Tvoje plemenitosti.

‫ﺖ ﹶﺍْﻳ ﹶﻘ ﹾﻈَﺘﻨﹺﻰ‬ ٍ ‫ﻚ ِﺍﻻﱠ ﻓِﻰ َﻭ ﹾﻗ‬ َ ‫ﺼَﻴِﺘ‬ ِ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﻟِﻰ َﺣ ْﻮ ﹲﻝ ﻓﹶﺎْﻧَﺘ ِﻘ ﹶﻞ ﹺﺑ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ‬ ‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑِﺎ ْﺩﺧَﺎﻟِﻰ ﻓِﻰ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ َ ُ‫ﺸ ﹶﻜ ْﺮﺗ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻓ‬ ُ ‫ﺕ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﺍﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹸﻛْﻨ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺍ َﺭ ْﺩ‬ َ ‫ﺤﱠﺒِﺘ‬ َ ‫ِﻟ َﻤ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺥ ﺍﹾﻟ َﻐ ﹾﻔﹶﻠ ِﺔ َﻋْﻨ‬ ‫ِﻟَﺘ ﹾﻄ ﹺﻬ ﹺﲑ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭﺳَﺎ ﹺ‬ Bože, ja nisam imao snagu kojom bih se udaljio od griješenja prema Tebi, osim onda kada si u meni probudio ljubav prema Sebi, i bio sam – kao što si želio 54


da budem, pa sam Ti zahvalio što si me uveo u Svoju plemenitost i očistio mi srce od prljavštine nemara prema Tebi.

‫ﻚ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎﻃﹶﺎ َﻋ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻌ َﻤ ﹾﻠَﺘﻪُ ﹺﺑ َﻤﻌُﻮَﻧِﺘ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹸﺍْﻧ ﹸﻈ ْﺮ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ َﻧ ﹶﻈ َﺮ َﻣ ْﻦ ﻧَﺎ َﺩْﻳَﺘﻪُ ﹶﻓﹶﺎﺟَﺎَﺑ‬ ُ‫ﺨﻞﹸ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ َﺭﺟَﺎ ﹶﺛﻮَﺍَﺑﻪ‬ َ ‫ﹶﻗﺮﹺﻳﺒﹰﺎ ﹶﻻ َﻳْﺒﻌُﺪُ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻐَﺘ ﱢﺮ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ﻳَﺎ َﺟﻮَﺍﺩﹰﺍ ﹶﻻ َﻳْﺒ‬ Bože, pogledaj me kao onoga koga si pozvao pa Ti se odazvao, koga si uposlio Svojom pomoći pa Ti se pokorio, o Bliski, Koji se ne udaljavaš od oholog, Darežljivi, Koji ne uskraćuješ onome ko se nada Tvojoj nagradi.

‫ﺻ ْﺪﻗﹸﻪُ َﻭ َﻧﻈﹶﺮﹰﺍ‬ ِ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﺷ ْﻮﻗﹸﻪُ َﻭ ِﻟﺴَﺎﻧﹰﺎ ﻳُ ْﺮﹶﻓﻊُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺐ ﻟِﻰ ﹶﻗﻠﹾﺒﹰﺎ ُﻳ ْﺪﻧﹺﻴ ِﻪ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻫ‬ ‫ﻚ َﺣﻘﱡ ُﻪ‬ َ ‫ُﻳ ﹶﻘﺮﱢُﺑ ُﻪ ِﻣْﻨ‬ Bože moj, podari mi srce čija me čežnja približava Tebi, jezik čija me iskrenost uzdiže ka Tebi i pogled čija me istinitost približava Tebi.

‫ﺨﺬﹸﻭ ﹴﻝ َﻭ َﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﻏْﻴﺮُ َﻣ‬ َ ‫ﺠﻬُﻮ ﹴﻝ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ ﹶﺫﹺﺑ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﻏْﻴﺮُ َﻣ‬ َ ‫ﻑ ﹺﺑ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹺﺇﻥﱠ َﻣ ْﻦ َﺗ َﻌ ﱠﺮ‬ ‫ﺖ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹶﻏْﻴﺮُ َﻣ ْﻤﻠﹸﻮ ٍﻙ‬ َ ‫ﹶﺍ ﹾﻗَﺒ ﹾﻠ‬ Bože, onaj koji se poznaje po Tebi, zaista nije nepoznat, nije napušten onaj ko kod Tebe traži utočište i nije rob onaj kome se Ti primakneš.

‫ﺠ ٌﲑ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ‬ ‫ﺴَﺘ ﹺ‬ ْ ُ‫ﻚ ﹶﻟﻤ‬ َ ‫ﺼ َﻢ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺴَﺘﹺﻨ ٌﲑ َﻭ ِﺍﻥﱠ َﻣ ﹺﻦ ﺍ ْﻋَﺘ‬ ْ ُ‫ﻚ ﹶﻟﻤ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍﻥﱠ َﻣ ﹺﻦ ﺍْﻧَﺘ َﻬ َﺞ ﹺﺑ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺠﺒْﲎ َﻋ ْﻦ َﺭﹾﺃﹶﻓِﺘ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ َ ‫ﺐ ﹶﻇﻨﱢﻰ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ْ ‫ﺨﱢﻴ‬ َ ‫ﻼ ُﺗ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻓ ﹶ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑ‬ ُ ‫ﹸﻟ ﹾﺬ‬ Bože moj, prosvijetljen je onaj koji slijedi Tvoj put i zaštićen onaj koji se Tebe drži. O Bože moj, kod tebe 55


sam zatražio utočište, pa nemoj iznevjeriti moje nade u Tvoju milost i nemoj me odvojiti od Svoje blagosti.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺤﱠﺒِﺘ‬ َ ‫ﻚ ُﻣﻘﹶﺎ َﻡ َﻣ ْﻦ َﺭﺟَﺎ ﺍﻟ ﱢﺰﻳَﺎ َﺩ ﹶﺓ ِﻣ ْﻦ َﻣ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﺍِﻗ ْﻤﻨﹺﻰ ﻓِﻰ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﹺﻭ ﹶﻻَﻳِﺘ‬ Bože, smjesti me među Tvoje dobre robove, gdje je onaj koji se nada uvećanju Tvoje ljubavi.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺡ ﹶﺍﺳْﻤﺎِﺋ‬ ‫ﺡ َﻧﺠَﺎ ﹺ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ ﹶﺍﹾﻟ ﹺﻬ ْﻤﻨﹺﻰ َﻭﻟﹶﻬﹰﺎ ﹺﺑ ِﺬ ﹾﻛ ﹺﺮ َﻙ ِﺍﻟﹶﻰ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ َﻙ َﻭ ِﻫ ﱠﻤﺘِﻰ ﻓِﻰ َﺭ ْﻭ ﹺ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻞ ﻗﹸ ْﺪ ِﺳ‬ َ ‫َﻭ َﻣ‬ Bože, nadahni me da Te spominjem Tvojim spomenom i podrži moju težnju da se radujem zbog pobjede Tvojih imena i mjesta Tvoje svetosti.

‫ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤﹾﺜﻮَﻯ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ ﹺﺢ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻞ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻘَﺘﻨﹺﻰ ﹺﺑ َﻤ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹺﺑ‬ ‫ﻚ ﹶﻓِﺎﻧﱢﻰ ﹶﻻ ﹶﺍ ﹾﻗ ِﺪﺭُ ِﻟَﻨ ﹾﻔﺴِﻰ َﺩﻓﹾﻌﹰﺎ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺍ ْﻣِﻠﻚُ ﹶﻟﻬَﺎ َﻧﻔﹾﻌﹰﺎ‬ َ ‫َﻣ ْﺮﺿَﺎِﺗ‬ Bože, tako Ti Tvoga prava kod Tebe, pripoji me u društvo Tebi pokornih i u dobra boravište Tvojih zadovoljstava, jer ja zaista nisam u stanju udaljiti od sebe štetu, niti posjedujem ikakvu korist za sebe.

‫ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ‬ ْ ‫ﻼ َﺗ‬ ‫ﺐ ﹶﻓ ﹶ‬ ُ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨﹺﻴ‬ َ ‫ﻒ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﺬﹺﻧﺐُ َﻭ َﻣ ْﻤﻠﹸﻮﻛﹸ‬ ُ ‫ﻀﻌِﻴ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﺍﻧَﺎ َﻋْﺒﺪُ َﻙ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺠَﺒﻪُ َﺳ ْﻬﻮُﻩُ َﻋ ْﻦ َﻋ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺣ‬ َ ‫ﺖ َﻋْﻨﻪُ َﻭ ْﺟ َﻬ‬ َ ‫ﺻ َﺮ ﹾﻓ‬ َ Bože, ja sam Tvoj slabašni grješni rob i Tvoj posjed koji Ti se vraća pokajanjem, pa me nemoj učiniti od onih od kojih si okrenuo Svoje lice i koje je njihov nemar zaklonio od Tvoga oprosta. 56


‫ﻚ‬ َ ‫ﻀﻴَﺎ ِﺀ َﻧ ﹶﻈ ﹺﺮﻫَﺎ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ِ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﹺﻧ ْﺮ ﹶﺍْﺑﺼَﺎ َﺭ ﹸﻗﻠﹸﻮﹺﺑﻨَﺎ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻉ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺐ ﻟِﻰ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﻝ ﺍ ِﻹْﻧ ِﻘﻄﹶﺎ ﹺ‬ ْ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻫ‬ ‫ﺼ َﲑ‬ ِ ‫ﺼ ﹶﻞ ِﺍﻟﹶﻰ َﻣ ْﻌ ِﺪ ِﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤ ِﺔ َﻭ َﺗ‬ ِ ‫ﺐ ﺍﻟﻨﱡﻮ ﹺﺭ ﹶﻓَﺘ‬ َ ُ‫ﺏ ﺣُﺠ‬ ‫ﻕ ﹶﺍْﺑﺼَﺎ ُﺭ ﺍﹾﻟﻘﹸﻠﻮُ ﹺ‬ َ ‫ﺨ ﹺﺮ‬ ْ ‫َﺣﺘﱠﻰ َﺗ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺭﻭَﺍ ُﺣﻨَﺎ ﻣُ َﻌﻠﱠ ﹶﻘ ﹰﺔ ﹺﺑ ِﻌ ﱢﺰ ﻗﹸ ْﺪ ِﺳ‬ Bože, daj mi da budem u potpunosti posvećen Tebi i prosvijetli vid naših srca svjetlošću gledanja prema Tebi, da bi očima srca prodrli kroz zastore svjetla i stigli do nalazišta veličanstva i da bi naše duše postale vezane za Tvoju svetu moć.

ُ‫ﻚ ﹶﻓﻨَﺎ َﺟْﻴَﺘﻪ‬ َ ‫ﻼِﻟ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﺼ ِﻌ َﻖ ِﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ َﺣ ﹾﻈَﺘﻪُ ﹶﻓ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻧَﺎ َﺩْﻳَﺘﻪُ ﹶﻓﹶﺎﺟَﺎَﺑ‬ ‫ﻚ َﺟﻬْﺮﹰﺍ‬ َ ‫ِﺳ ّﺮﹰﺍ َﻭ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﹶﻟ‬ Bože, učini me poput onoga koga si pozvao, pa Ti se odazvao – osvrnuo Si se na njega, pa je ostao zapanjen Tvojom Uzvišenošću, šaputao Si mu tajno, a on je za Tebe radio javno.

‫ﺱ َﻭ ﹶﻻ ﺍْﻧ ﹶﻘ ﹶﻄ َﻊ َﺭﺟَﺎﺋِﻰ ِﻣ ْﻦ‬ ‫ﻁ ﺍ َﻷﻳَﺎ ﹺ‬ ‫ﺴ ﹺﻦ ﹶﻇﻨﱢﻰ ﹸﻗﻨُﻮ ﹶ‬ ْ ُ‫ﻂ َﻋﻠﹶﻰ ﺣ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻟ ْﻢ ﹸﺍ َﺳﱢﻠ ﹾ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫َﺟﻤِﻴ ﹺﻞ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ Bože moj, nisam dozvolio da beznađe prevlada nad mojim lijepim mišljenjem, niti je prekinuta moja nada u ljepotu Tvoje plemenitosti.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺴ ﹺﻦ َﺗ َﻮﻛﱡﻠِﻰ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ْ ُ‫ﺻ ﹶﻔ ْﺢ َﻋﻨﱢﻰ ﹺﺑﺤ‬ ْ ‫ﻚ ﻓﹶﺎ‬ َ ‫ﺨﻄﹶﺎﻳَﺎ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ْﺳ ﹶﻘ ﹶﻄْﺘﻨﹺﻰ ﹶﻟ َﺪْﻳ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ ﻛﹶﺎَﻧ‬ Bože, ako sam zbog svojih grešaka pao u Tvojim očima, oprosti mi zbog mog oslanjanja na Tebe. 57


‫ﺍِﻟﹶﻬﹺﻰ ﺍِﻥﹾ ﺣَﻄﱠﺘْﻨﹺﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮﺏُ ﻣِﻦْ ﻣَﻜﹶﺎﺭﹺﻡﹺ ﻟﹸﻄﹾﻔِﻚَ ﻓﹶﻘﹶﺪْ ﻧَﺒﱠﻬَﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﻴَﻘِﲔُ ﺍِﻟﹶﻰ‬ َ‫ﻛﹶﺮَﻡﹺ ﻋَﻄﹾﻔِﻚ‬ Bože, ako su me grijesi unizili pred plemenitošću Tvoje dobrostivosti, čvrsto uvjerenje me podsjetilo na dobrotu Tvoje milosti.

‫ﻚ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﻧﱠﺒ َﻬﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌ ﹺﺮﹶﻓﺔﹸ ﹺﺑ ﹶﻜ َﺮ ﹺﻡ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﺍﻧَﺎ َﻣْﺘﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ َﻐ ﹾﻔﹶﻠﺔﹸ َﻋ ﹺﻦ ﺍ ِﻹ ْﺳِﺘ ْﻌﺪَﺍ ِﺩ ِﻟِﻠﻘﹶﺎِﺋ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺁ ﹶﻻِﺋ‬ Bože, ako me nemar uspavao od priprema za susret s Tobom, upozorila me je spoznaja plemenitosti Tvojih blagodati.

‫ﺍِﻟﹶﻬﹺﻰ ﺍِﻥﹾ ﺩَﻋَﺎﻧﹺﻰ ﺍِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ ﻋَﻈِﻴﻢُ ﻋِﻘﹶﺎﺑﹺﻚَ ﻓﹶﻘﹶﺪْ ﺩَﻋَﺎﻧﹺﻰ ﺍِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠَﻨﱠﺔِ ﺟَﺰﹺﻳﻞﹸ‬ َ‫ﺛﹶﻮَﺍﺑﹺﻚ‬ Bože, ako me silina Tvoje kazne vodi ka Vatri, zaista me obilje Tvojih nagrada vodi ka Džennetu.

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍْﺑَﺘ ﹺﻬﻞﹸ َﻭ ﹶﺍ ْﺭ ﹶﻏﺐُ َﻭ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻞﹸ َﻭ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻓﹶﻠ‬ ‫ﺠ َﻌﹶﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻳُ ِﺪﱘُ ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ َﻭ ﻻ َﻭ َﻳْﻨﻘﹸﺾُ َﻋ ْﻬ َﺪ َﻙ َﻭ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ‫َﻭ ﺁ ﹺﻝ ُﻣ‬ ‫ﻒ ﹺﺑﹶﺎ ْﻣ ﹺﺮ َﻙ‬ ‫ﺨ ﱡ‬ ِ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ‫ﹶﻻَﻳ ْﻐﻔﹸﻞﹸ َﻋ ْﻦ ﺷُ ﹾﻜ ﹺﺮ َﻙ َﻭ ﹶﻻ َﻳ‬ Bože moj, od Tebe tražim i Tebi se skrušeno molim i hrlim, moleći te da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i da me učiniš od onih koji Te se stalno sjećaju, koji ne krše Tvoj zavjet, nisu nemarni u zahvalnosti prema Tebi i ne potcjenjuju Tvoje naređenje. 58


‫ﺤﺮﹺﻓﹰﺎ‬ َ ‫ﻚ ﻋَﺎﺭﹺﻓﹰﺎ َﻭ َﻋ ْﻦ ِﺳﻮَﺍ َﻙ ُﻣْﻨ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﹺﺑﻨُﻮ ﹺﺭ ِﻋ ﱢﺰ َﻙ ﺍ َﻷْﺑ َﻬ ﹺﺞ ﹶﻓﹶﺎﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ‬ ِ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﻼ ﹺﻝ َﻭ ﺍ ِﻹ ﹾﻛﺮَﺍ ﹺﻡ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﻚ ﺧَﺎﺋِﻔﹰﺎ ﻣُﺮَﺍﻗِﺒﹰﺎ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫َﻭ ِﻣْﻨ‬ Bože, pripoji me svjetlosti Tvoje moći, tako da Te spoznam, okrenut od svega što nije Ti i da budem u strahu od Tebe i obazriv prema Tebi, o Uzvišeni i Plemeniti.

‫ﺴﻠِﻴﻤﹰﺎ ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺭﺳُﻮِﻟ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﺗ‬ َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻭ‬ Neka su blagoslovi i mir Božiji Muhammedu, Njegovom Poslaniku, njegovoj čistoj porodici. Ovo je jedno od dragocjenih mundžanata Imama, a.s. Sadrži uzvišena značenja i lijepo ga je učiti.

Posebna djela mjeseca šabana Prva noć U Iqbalu se spominju mnogi namaz, među njima i namaz od dvanaest rekata u kojem se na svakom rekatu uči Fatiha i jedanaest puta sura Ihlas.

Prvi dan Post u ovom danu ima veliku vrijednost. Od Imama Sadiqa, a.s., prenosi se da će onaj ko isposti prvi dan šabana sigurno ući u Džennet. Sejjid ibn Tawus prenosi od Božijeg poslanika, s.a.v.a., da postoji mnoštvo nagrada za onoga ko isposti prva tri dana ovog mjeseca i u njihovim noćima klanja dva rekata namaza, na učeći svakom rekatu jednom Fatihu i jedanaest puta suru Ihlas. 59


U tefsiru Imama Hasana al-Askerija, a.s., nalazi se predaja o vrijednosti mjeseca šabana i o njegovom prvom danu. Naš šejh Thikatu-l-islam Nuri, neka Allah prosvijetli njegov kabur, sljedeću predaju preveo je (na perzijski) i zabilježio na kraju knjige Kelimeje- Tajjibe. Budući da se radi o veoma dugoj predaji koja nadilazi mogućnosti ovih stranica, mi ćemo je prenijeti u sažetom obliku. Prenosi se da je Emiru-l-mu'minin, a.s., prvog dana mjeseca šabana prolazio pored skupine ljudi koji su sjedili u mesdžidu i raspravljali o Božijem predodređenju (kader) i sličnim stvarima, tako da su podigli glasove, tvrdoglavo se prepirući. Imam, a.s., stade i uputi im selam, na koji su oni odgovorili i ustali na noge da mu ukažu poštovanje, zamolivši ga da im se pridruži. On im nije udovoljio, već reče: “O skupino koja priča o stvarima koje ne donose korist, zar ne znate da Uzvišeni Allah ima robove koje je strah učinio šutljivim, a da nisu nemoćni, niti nijemi. Kada god se sjete Božijeg Veličanstva, njihovi jezici bivaju svezani, srca potresena, izgube razum i bivaju ushićeni zbog poštovanja, uzdizanja i veličanja Božijeg. Kada dođu sebi iz ovog stanja, okreću se Bogu. Iako su im djela čista, sebe ubrajaju među nepravednike i grješnike, mada su čisti od griješenja i pretjerivanja. Nisu zadovoljni malim brojem djela radi Boga, ne smatraju brojnim mnoštvo djela i stalno su zauzeti radom. Dakle, oni su takvi da kada god ih pogledaš, oni stoje u ibadetu onih koji strahuju i strepe u bojazni i uznemirenosti. Gdje ste onda vi a gdje oni, o skupino novajlija? Zar niste spoznali da o predodređenju (kaderu) najviše znaju oni koji o njemu najviše šute, a najveće neznalice među ljudima u pogledu predodređenja jesu oni koji najviše o njemu govore. O skupino novajlija, danas je prvi dan plemenitog šabana. Naš Gospodar ga je nazvao tako zbog toga što se u njemu dobra granaju na sve strane. Zaista je vaš Gospodar u njemu 60


otvorio vrata Svojih nagrada i nudi vam dvore i dobra njegova za neznatnu cijenu i lahka djela, pa kupite ih. Prokleti Iblis nudi vam opakost i svoje nesreće. Vi se neprestano trudite u zalutalosti i obijesti, grčevito se hvatate za Iblisove grane i okrećete se od grana dobra, čija su se vrata otvorila za vas. Ovo je prvi dan mjeseca šabana, a njegova dobara su namaz, post, zekat, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, dobročinstvo roditeljima, rodbini i komšijama, izmirenje zavađenih te udjeljivanje siromašnima i onima koji su pali u bijedu. Opterećujete sebe onim što je od vas podignuto, odnosno pitanjem konačnog određenja i predodređenja (kada i kader) i onim u što vam je bilo zabranjeno da se udubljujete od razotkrivanja Božijih tajni. Ko god ih istražuje – propast će. Pazite, kada biste saznali ono što je Gospodar Moćni i Uzvišeni u ovom danu pripremio za poslušne među Svojim robovima, sigurno biste sebe odvraćali od onog u čemu ste i započeli biste sa onim što su vam naredili.” Onda mu rekoše: “O Emiru-l-mu'mine, šta je to što je Bog u ovom danu pripremio za Svoje poslušnike?” Tada je Imam prenio kazivanje o jednoj četi koju je Božiji poslanik, s.a.v.a., poslao u borbu protiv nevjernika. Neprijatelji su ih iznenada napali u noći, veoma tamnoj i mračnoj. Muslimani su bili na spavanju i samo Zejd ibn Haris, Abdullah ibn Rawah, Qutadah ibn Nu‘man i Qajs ibn Asim Minqari bili su budni, zauzeti klanjanjem i učenjem Kur'ana. Neprijatelji su muslimane zasuli strijelama koristeći mrak i to što ih muslimani nisu mogli vidjeti da bi se sačuvali. Malo je nedostajalo da svi izginu. Tada se iznenada iz usta ovih nekoliko ljudi pojaviše blistava svjetla koja su osvijetlila muslimansku vojsku što im je dalo snagu i hrabrost. Muslimani su isukali sablje i neprijatelje ubili, ranili ili zarobili. Kada su se vratili i ovaj događaj ispričali Božijem poslaniku, s.a.v.a., on je rekao: “Te svjetla su iz djela vaše braće u prvom danu šabana.” 61


Nakon toga nabroja ta djela jedno po jedno, i na kraju reče da kada nastupi prvi dan šabana, Iblis šalje svoju vojsku oko Zemlje i po njenim najudaljenijim krajevima i kazuje im da se trude da u ovom danu povuku neke Božije robove na svoju stranu. Moćni i Uzvišeni Allah šalje meleke oko Zemlje i u njenim najudaljenijim krajevima i poručuje im: “Uistinu čuvajte Moje robove i uputite ih na Pravi put da bi bili sretni – osim onog koji odbija i neposlušan je. Taj je zaista prekoračio granicu, prešao je na Iblisovu stranu i postao njegov vojnik.” Zaista, kada nastupi prvi dan mjeseca šabana, Allah, Moćni i Uzvišeni, naredi džennetskim kapijama da se otvore i drvetu Tuba da približi svoje grane Ovom svijetu. Tada se oglašava glasnik Gospodara, Uzvišenog i Moćnog: “O robovi Božiji, ovo su grane drveta Tuba, uhvatite se za njih da bi vas uzdigle ka Džennetu, a ovo su grane drveta Zeqqum, bojte se da vas ne bi odvelo ka Džehennemu.” Božiji Poslanik s.a.v.a. je rekao: “Zaklinjem se Onim Koji me je poslao sa poslanstvom, onaj ko u ovom danu učini neko dobro djelo uhvatio se za jednu od grana drveta Tuba koje će ga povući ka Džennetu, a onaj ko učini neko zlo u ovom danu, uhvatio se za jednu od grana drveta Zeqqum koje će ga onda odvući ka vatri.” Potom je rekao: “Ko god danas radi Allaha klanja mustehab namaz, on se uhvatio za jednu od njegovih grana, onaj ko posti u ovom danu uhvatio se za jednu od grana, onaj ko pomiri muža i ženu, oca i sina, svoju rodbinu ili susjede, te poboljša njihove odnose, uhvatio se za jednu od njegovih grana. Onaj ko razmotri svoje dugove, pa se sjeti zastarjelog duga za koji je davalac izgubio nadu da će ga vratiti, pa vrati taj dug uhvatio se za jednu od grana. I onaj ko skrbi siroče, i onaj ko odvrati bezumnika od časti vjernika, i onaj ko uči Kur'an i onaj ko se sjeti Boga, nabraja blagodati Njegove i zahvaljuje uhvatio 62


se za jednu od njegovih grana. Onaj ko obiđe bolesnika i onaj ko čini dobro svojim roditeljima ili jednom od njih, i onaj ko je ranije nekog rasrdio, a zatim ga učinio zadovoljnim u ovom danu uhvatio se za jednu od njegovih grana, i onaj ko isprati dženazu i onaj ko tješi osobu pogođenu nesrećom uhvatio za jednu od grana drveta Tuba. Svako ko obavi neko dobro djelo u ovom danu uistinu se uhvatio za jednu od grana njegovih.” Zatim je Božiji poslanik, s.a.v.a., kazao: “Zaklinjem se Onim Koji me poslao sa poslanstvom, onaj ko učini neko zlo i grijeh u ovom danu zaista se uhvatio za jednu granu drveta Zeqqum i ono će ga odvući ka vatri.” Potom je rekao: “Zaklinjem se Onim Koji me poslao sa poslanstvom, ko u ovom danu bude nemaran prema svom obaveznom namazu i upropasti ga, on se uhvatio za jednu od grana drveta Zeqqum, onaj kome dođe slabašan siromah čije teško stanje mu je poznato, a on je u stanju promijeniti ga bez štete po sebe i ne postoji neko drugi ko bi to uradio i zamijenio ga, a on ga pusti da bude upropašten i uništen i ne pomogne mu, taj se zaista uhvatio za jednu od njegovih grana. Onaj kome se izvinjava neko ko je loše postupio, a on odbije prihvatiti izvinjenje i ne uzvrati mu po mjeri njegovog postupka već više od toga, uhvatio se za jednu od grana. Onaj ko razdvaja muža i ženu ili oca i sina, brata od brata, rodbinu ili dvojicu komšija, ili dva prijatelja, ili dvije sestre, uistinu se uhvatio za jednu od njegovih grana. I onaj ko surovo postupa sa siromahom i znajući za njegovo siromaštvo i dodaje bijes na njegovu nevolju, uhvatio se za jednu od grana i onaj ko je dužan, a porekne to svoje dugovanje zajmodavcu i napada ga sve dok mu ne poništi njegov zajam, uhvatio se za jednu od grana. Onaj ko čini nasilje nad siročetom, povrjeđuje ga i upropaštava njegovu imovinu, onaj ko povrjeđuje čast svoga 63


brata vjernika i druge potiče na to i onaj ko pjeva pjesme koje potiču na grijeh uhvatio se za jednu od grana. Onaj ko sjedi i nabraja ružna djela koja je počinio u ratovima i razna nasilja koja je činio nad Božijim robovima i time se ponosi zaista se uhvatio za jednu od grana drveta Zeqqum. Onaj čiji se susjed razboli, a on ga ne obiđe smatrajući da je to ispod njegove časti, onaj čiji je komšija preselio, a on mu nije otišao na dženazu jer ga je prezirao – uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko okreće lice od nevoljnika i provodi nad njim nasilje jer ga smatra prezrenim i malim, onaj ko je nepokoran prema roditeljima i ko im je prije učinio neposluh, a danas ih nije učinio zadovoljnim, iako je u stanju to učiniti zaista se uhvatio za jednu od grana. Također, svako ko učini neko od drugih zlodjela uhvatio se za jednu od njegovih grana. Zaklinjem se Onim Koji me je poslao sa poslanstvom, one koji su se uhvatili za grane drveta Tuba, te grane će ih uzdići ka Džennetu.” Potom Božiji poslanik, s.a.v.a., pogled usmjeri ka Nebesima i nasmija se radostan. Onda pogled usmjeri prema zemlji, skupi svoje mubarek čelo i snuždi lice. Zatim se okrenu prema svojim ashabima i reče: “Tako mi Onoga Koji je Muhammeda učinio poslanikom, vidio sam drvo Tuba kako se uzdiže i kako uzdiže one koji su se uhvatili za njega ka Džennetu. Neki od njih su se uhvatili samo za jednu njegovu granu, a neki za dvije ili više grana, na osnovu njihovog činjenja dobra. Svakako vidim Zejda ibn Harisa da se uhvatio za veći broj grana. Onda su ga te grane uzdizale ka najvišim stepenima (a‘la ‘illijjin) u Džennetu. Zbog toga sam se nasmijao i bio radostan. Zatim sam pogledao prema zemlji i zaklinjem se Onim Koji me je poslao sa poslanstvom, vidio sam i drvo Zeqqum čije su grane išle prema dolje i vodilo je ka Džehennemu one 64


koji su se uhvatili za njegove grane. Vidio sam da su se neki od njih uhvatili za jednu granu, a neki od njih za dvije ili više grana na osnovu njihove obuzetosti ružnim poslovima. Zaista vidim neke od licemjera kako su se uhvatili za veći broj grana koje ih vuku prema najdubljim provalijama (asfali darakat) Džehennema. Zbog toga sam snuždio lice i skupio čelo.”

Treći dan Ovo je dan u kojem se rodio imam Husejn ibn Ali, a.s., i lijepo je da se u ovom danu posti. Lijepo je, također, učiti dovu koju je on običavao učiti. Ovo je posljednja dova koju je učio u danu svoga šehadeta, tj. na Dan ašure:

‫ﻼﹺﻳ ﹺﻖ‬ ‫ﺨﹶ‬ َ ‫ﺕ َﺷﺪِﻳ ُﺪ ﺍﹾﻟ ِﻤﺤَﺎ ﹺﻝ ﹶﻏﹺﻨﻰﱞ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺠَﺒﺮُﻭ‬ َ ‫ﺖ ﻣَُﺘﻌَﺎﻟِﻰ ﺍﹾﻟ َﻤﻜﹶﺎ ِﻥ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺐ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺻَﺎ ِﺩﻕُ ﺍﹾﻟ َﻮ ْﻋ ِﺪ ﺳَﺎﹺﺑﻎﹸ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ‬ ُ ‫ﺾ ﺍﹾﻟ ِﻜْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ِﺀ ﻗﹶﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ﹶﻗﺮﹺﻳ‬ ُ ‫َﻋﺮﹺﻳ‬ ‫ﻼ ِﺀ‬ ‫ﺴﻦُ ﺍﹾﻟَﺒ ﹶ‬ َ ‫َﺣ‬ “Allahu, Ti si uzvišenog položaja i mjesta, veličanstvene moći, žestoke snage, neovisan si o stvorenjima, sveobuhvatnog veličanstva. Ti sve možeš, Tvoja milost je blizu, obećanje istinito, blagodati mnogobrojne, iskušenje lijepo

‫ﻚ ﻗﹶﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ‬ َ ‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺖ ﻗﹶﺎﹺﺑﻞﹸ ﺍﻟﺘﱠﻮَﺑ ِﺔ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺗَﺎ‬ َ ‫ﻂ ﹺﺑﻤَﺎ َﺧﹶﻠ ﹾﻘ‬ ‫ﺖ ُﻣﺤِﻴ ﹲ‬ َ ‫ﺐ ﹺﺇﺫﹶﺍ ُﺩﻋِﻴ‬ ٌ ‫ﹶﻗﺮﹺﻳ‬ ‫ﺕ‬ َ ‫ﺕ َﻭ ﹶﺫﻛﹸﻮ ٌﺭ ِﺍﺫﹶﺍ ﺫﹸ ِﻛ ْﺮ‬ َ ‫ﺖ َﻭ َﺷﻜﹸﻮ ٌﺭ ِﺍﺫﹶﺍ ﺷُ ِﻜ ْﺮ‬ َ ‫ﺕ َﻭ ُﻣ ْﺪ ﹺﺭ ٌﻙ ﻣَﺎ ﹶﻃﹶﻠْﺒ‬ َ ‫ﹶﺍ َﺭ ْﺩ‬ Blizu Si kada Te zovu, obuhvataš ono što si stvorio, prihvataš pokajanje onome ko tevbu čini, možeš sve što želiš, postižeš ono što tražiš, primaš zahvalu kada Ti se zahvaljuju, spominješ one koji Te spominju 65


‫ﻚ َﻣ ﹾﻜﺮُﻭﺑﹰﺎ َﻭ‬ َ ‫ﻚ ﺧَﺎﺋِﻔﹰﺎ َﻭ ﹶﺍْﺑﻜﹶﻰ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﻘِﲑﹰﺍ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻓ َﺰﻉُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺤﺘَﺎﺟﹰﺎ َﻭ ﹶﺍ ْﺭ ﹶﻏﺐُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ْ ُ‫ﹶﺍ ْﺩﻋُﻮ َﻙ ﻣ‬ [‫ﺤ ﱢﻖ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹶﺎﻓِﻴﹰﺎ ﹸﺍ ْﺣ ﹸﻜ ْﻢ َﺑْﻴَﻨﻨَﺎ َﻭ َﺑْﻴ َﻦ ﹶﻗ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ ]ﺑﹺﺎﹾﻟ‬ َ ‫ﺿﻌِﻴﻔﹰﺎ َﻭ ﺍﹶﺗ َﻮﻛﱠﻞﹸ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ِﻌﲔُ ﹺﺑ‬ Dozivam Te sa potrebom, hrlim Ti siromašan, kod Tebe tražim utočište uplašen, Tebi se jadam ožalošćen, slab od Tebe tražim pomoć i na Tebe se oslanjam zadovoljan. Presudi između nas i našeg naroda (po istini i pravdi)...

‫ﻚ َﻭ ُﻭﹾﻟ ُﺪ‬ َ ‫ﺤﻦُ ِﻋْﺘ َﺮﺓﹸ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ ْ ‫ﹶﻓِﺎﱠﻧﻬُ ْﻢ ﹶﻏﺮﱡﻭﻧَﺎ َﻭ َﺧ َﺪﻋُﻮﻧَﺎ َﻭ َﺧ ﹶﺬﻟﹸﻮﻧَﺎ َﻭ ﹶﻏ َﺪﺭُﻭﺍﹺﺑﻨَﺎ َﻭ ﹶﻗَﺘﻠﹸﻮﻧَﺎ ﻭ َﻧ‬ ‫ﻚ ﻓﹶﺎ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ‬ َ ‫ﺻ ﹶﻄ ﹶﻔْﻴَﺘﻪُ ﺑﹺﺎﻟ ﱢﺮﺳَﺎﹶﻟ ِﺔ َﻭ ﺍﹾﺋَﺘ َﻤْﻨَﺘﻪُ َﻋﻠﹶﻰ َﻭ ْﺣﹺﻴ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ﹺﻦ َﻋْﺒﺪِﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﺍ‬ َ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫َﺣﺒﹺﻴﹺﺒ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﺨﺮَﺟﹰﺎ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ْ ‫ﹶﻟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮﻧَﺎ ﹶﻓﺮَﺟﹰﺎ َﻭ َﻣ‬ Jer oni su nas varali i obmanjivali, ostavili su nas bez pomoći, iznevjerili su nas i ubijali, a mi smo potomstvo Tvoga vjerovjesnika, sinovi Tvoga miljenika, Muhammeda ibn Abdullaha, koga si odlikovao poslanstvom i učinio povjerenikom Svoje Objave, pa nam u našem poslu daj olakšanje i izlaz, Svojom milošću, Najmilostiviji.”

Trinaesta noć Mustehab je u svakom od tri ova mjeseca: redžebu, šabanu i Ramazanu, u trinaestoj noći klanjati dva rekata namaza, tako da se na svakom rekatu prouči jednom Fatiha i po jednom Ja-sin, sure Mulk i Ihlas. U četrnaestoj noći klanjati četiri rekata (po dva rekata) na isti način, a u petnaestoj noći šest rekata (po dva rekata) na isti način.

Noć polovine šabana Ovo je veoma blagoslovljena noć. U predaji se navodi da je ova noć nakon noći Kadr najbolja od svih noći. U njoj Bog 66


Svojim robovima daje iz Svoje dobrote i oprašta im Svojom Veličinom i Dobrotom na koju čovjek ne može uzvratiti. Zbog toga se u toj noći treba truditi i nastojati postići blizinu Uzvišenog Boga. To je noć za koju se Bog zakleo Svojom svetom Biti da neće vratiti praznih ruku nikoga ko od Njega traži, sve dok ne zatraži griješenje. To je noć koju je Uzvišeni Allah za nas da kao što je i noć Kadr dao za našeg Poslanika, s.a.v.a. Zato se trudite u molitvi i hvaljenju Uzvišenog Allaha. Među blagoslovima ove noći je i sretno rođenje obećanog Mehdija, koje se desilo u zoru ove noći 255. godine po Hidžri u gradu Samara, što joj je uvećalo čast. Postoji nekoliko djela koja se obavljaju u ovoj noći. To su: 1. Gusul, koji biva povod za opraštanje grijeha. 2. Provoditi vrijeme u noćnom namazu, dovama i istigfaru. U predaji se kazuje da onome ko ovako provodi ovu noć srce neće umrijeti u Danu kada srca budu umirala. 3. Učiti ovu dovu koja se prenosi od Velikana vjere:

‫ﺖ ِﺍﻟﹶﻰ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻣ ْﻮﻋُﻮ ِﺩﻫَﺎ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﹶﻗ َﺮْﻧ‬ َ ‫ﺠِﺘ‬ ‫ﺤ ﱢﻖ ﹶﻟْﻴﹶﻠِﺘﻨَﺎ ] َﻫ ِﺬ ِﻩ[ َﻭ َﻣ ْﻮﻟﹸﻮ ِﺩﻫَﺎ َﻭ ﺣُ ﱠ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹺﺑ‬ ‫ﺻﺪْﻗﹰﺎ َﻭ َﻋ ْﺪ ﹰﻻ‬ ِ ‫ﻚ‬ َ ُ‫ﺖ ﹶﻛِﻠ َﻤﺘ‬ ْ ‫ﻼ ﹶﻓَﺘ ﱠﻤ‬ ‫ﻀﹰ‬ ْ ‫ﻀِﻠﻬَﺎ ﹶﻓ‬ ْ ‫ﹶﻓ‬ Bože, tako Ti prava ove noći i onoga koji se rodio u njoj i tako Ti dokaza Tvog i onog što je obećano u noći čiju si vrlinu povećao, te se Tvoja riječ upotpunila istinom i pravdom 67


َ‫ﻻﹶ ﻣُﺒَﺪﱢﻝﹶ ﻟِﻜﹶﻠِﻤَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﻻﹶ ﻣُﻌَﻘﱢﺐَ ﻵﻳَﺎﺗِﻚَ ﻧُﻮﺭُﻙَ ﺍﻟﹾﻤُﺘَﺄﹶﻟﱢﻖُ ﻭَ ﺿِﻴَﺎﺅُﻙ‬ ‫ﺍﻟﹾﻤُﺸْﺮﹺﻕُ ﻭَ ﺍﻟﹾﻌَﻠﹶﻢُ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭُ ﻓِﻰ ﻃﹶﺨْﻴَﺎﺀِ ﺍﻟﺪﱠﻳْﺠُﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻐَﺎﺋِﺐُ ﺍﻟﹾﻤَﺴْﺘُﻮﺭُ ﺟَﻞﱠ‬ ُ‫ﻣَﻮْﻟِﺪُﻩُ ﻭَ ﻛﹶﺮُﻡَ ﻣَﺤْﺘِﺪُﻩ‬ Nema onoga ko bi izmijenio Tvoje riječi, niti bilo čega što bi ostavilo za sobom Tvoje dokaze. Tvoja veličanstvenu svjetlost, Tvoj blistavi sjaj, blještavo znamenje u tamnoj noći, skriven i zaklonjen od pogleda je onaj čije je rođenje veliko i porijeklo plemenito...

‫ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﹶﺍ ْﻣﺪَﺍ ُﺩ ُﻩ‬ ‫ﺻﺮُﻩُ َﻭ ُﻣ َﺆﻳﱢ ُﺪ ُﻩ ِﺍﺫﹶﺍ ﺁ ﹶﻥ ﻣِﻴﻌَﺎﺩُﻩُ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ‬ ِ ‫ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ُﺷﻬﱠ ُﺪ ُﻩ َﻭ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﻧَﺎ‬ ‫َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ‬ ‫ﺤ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ َﻳﺼْﺒﻮُﺍ‬ ِ ‫َﺳْﻴﻒُ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ َﻳﻨْﺒ ُﻮ َﻭ ﻧُﻮ ُﺭ ُﻩ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ َﻳﺨْﺒ ُﻮ َﻭ ﺫ ُﻭ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺼ ﹺﺮ َﻭ ُﻭ ﹶﻻﺓﹸ ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ‬ ْ ‫َﻣﺪَﺍ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻫ ﹺﺮ َﻭ َﻧﻮَﺍﻣِﻴﺲُ ﺍﹾﻟ َﻌ‬ ...i meleci su mu svjedoci i Allah je njegov pomagač i podržavatelj kada nastupi obećano vrijeme njegovo, a meleci potpora, sablja je Božija koja ne otupljuje i svjetlost Njegova koja se ne gasi, blagi – koji ne djeluje nepostojano. Osovina su vremena on i njegovi očevi i tajne vremena i Božije odredbe namjesnici.

‫ﺸ ﹺﺮ‬ ْ ‫ﺸ ﹺﺮ َﻭ ﺍﻟﱠﻨ‬ ْ‫ﺤ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ﺻﺤَﺎ‬ ْ ‫َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤَﻨﺰﱠ ﹸﻝ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﻣَﺎ َﻳَﺘَﻨ ﱠﺰﻝﹸ ﻓِﻰ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭ ﹶﺍ‬ ‫َﺗﺮَﺍ ﹺﺟ َﻤﺔﹸ َﻭ ْﺣﹺﻴ ِﻪ َﻭ ﻭُ ﹶﻻﺓﹸ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮ ِﻩ َﻭ َﻧ ْﻬﹺﻴ ِﻪ‬ Ono što se spušta u noći Kadr – spušta se na njih, oni su prijatelji sastajanja i kretanja ka mjestu okupljanja, tumači Njegove Objave i provoditelji Njegovih naređenja i zabrana 68


‫ﺴﺘُﻮ ﹺﺭ َﻋ ْﻦ َﻋﻮَﺍِﻟ ِﻤ ﹺﻬ ْﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﹶﺍ ْﺩ ﹺﺭ َﻙ‬ ْ ‫ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺧَﺎِﺗ ِﻤ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﻗﹶﺎِﺋ ِﻤ ﹺﻬﻢُ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ‬ ‫ﹺﺑﻨَﺎ ﹶﺍﻳﱠﺎ َﻣﻪُ َﻭ ﹸﻇﻬُﻮ َﺭﻩُ َﻭ ِﻗﻴَﺎ َﻣﻪُ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ ِﻩ َﻭ ﺍ ﹾﻗ ﹺﺮ ﹾﻥ ﺛﹶﺎ َﺭﻧَﺎ ﹺﺑﺜﹶﺎ ﹺﺭ ِﻩ َﻭ‬ ‫ﺍ ﹾﻛُﺘْﺒﻨَﺎ ﻓِﻰ ﹶﺍ ْﻋﻮَﺍﹺﻧ ِﻪ َﻭ ُﺧﹶﻠﺼَﺎِﺋ ِﻪ‬ Bože, blagoslovi posljednjeg među njima, njihov skriveni oslonac u pokoljenjima. Bože, daj nam da spoznamo njegovo doba, njegovu pojavu i njegov ustanak, učini nas njegovim pomagačima, naše ustajanje u traženju krvi spoji sa njegovim ustankom u traženju krvi (krvi nepravedno ubijenih) i upiši nas među njegove pomagače i vjerne pristalice

‫ﲔ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺴﱡﻮ ِﺀ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻘ ِﻪ ﻗﹶﺎِﺋ ِﻤ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺤَﺒِﺘ ِﻪ ﻏﹶﺎﹺﻧ ِﻤ‬ ْ ُ‫ﲔ َﻭ ﹺﺑﺼ‬ َ ‫َﻭ ﹶﺍ ْﺣﹺﻴﻨَﺎ ﻓِﻰ َﺩ ْﻭﹶﻟِﺘ ِﻪ ﻧَﺎ ِﻋ ِﻤ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭ ﱢ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﲔ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﺳَﺎِﻟ ِﻤ‬ Daj nam da u njegovoj vlasti uživamo blagodati i okoristimo se njegovim društvom, učini nas postojanim u vraćanju njegovog prava i sačuvaj nas od zla, Najmilostiviji. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

‫ﲔ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳِﻠ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺧَﺎَﺗ ﹺﻢ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ‬ َ ُ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍُﺗ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﺳﱢﻴ ِﺪﻧَﺎ ﻣ‬ َ ‫َﻭ‬ ‫ﲔ َﻭ ﺍ ْﺣ ﹸﻜ ْﻢ َﺑْﻴَﻨﻨَﺎ َﻭ َﺑْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻦ َﺟﻤِﻴ َﻊ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ِﻋْﺘ َﺮِﺗ َﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﻃ ِﻘ‬ َ ‫ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩِﻗ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺣ ﹶﻜ َﻢ ﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﻛ ِﻤ‬ Neka su Njegovi blagoslovi našem prvaku Muhammedu, pečatu vjerovjesnika i poslanika, njegovoj istinoljubivoj porodici i potomstvu. Udalji od Svoje milosti sve koji čine zlo i presudi između nas i njih, o Ti koji najbolje presuđuješ. 69


4. Od imama Dža‘fara Sadika, a.s., prenosi se i ova dova koja se uči u noći polovine šabana:

‫ﺖ‬ ُ ‫ﺤﻴﹺﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤﻤِﻴ‬ ْ ‫ﺤ ﱡﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴﱡﻮ ُﻡ ﺍﹾﻟ َﻌِﻠ ﱡﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﻟﻖُ ﺍﻟﺮﱠﺍ ﹺﺯﻕُ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱡﻦ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻀ ﹸﻞ َﻭ ﹶﻟ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ َ ‫ﻼﻝﹸ َﻭ ﹶﻟ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹾﻟَﺒﺪِﯼ ُﺀ ﺍﹾﻟَﺒﺪِﻳ ُﻊ ﹶﻟ‬ ‫ﺠ ُﺪ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ َ ‫ﻚ ﺍ َﻷ ْﻣﺮُ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ َﺮﻡُ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺍﹾﻟﺠُﻮ ُﺩ َﻭ ﹶﻟ‬ “Bože, Ti si Živi i Vječni, Uzvišeni, Veličanstveni, Stvoritelj, Koji opskrbljuje, Koji daje život, Koji daje smrt, Koji započinje, Koji dovodi u postojanje bez ikakvog prethodnog primjera. Tebi pripada uzvišenost, Tebi pripada milost, Tebi pripada hvala, Tebi pripada blagodat na kojoj se ne može zahvaliti, Tebi pripada velikodušnost, Tebi pripada plemenitost, Tebi pripada određenje i Tebi pripada slava

‫ﺻ َﻤﺪُ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﻭَﺍ ِﺣﺪُ ﻳَﺎ ﹶﺍ َﺣﺪُ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺸ ﹾﻜ ُﺮ َﻭ ْﺣ َﺪ َﻙ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﱡ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻟ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻳِﻠ ْﺪ َﻭ ﹶﻟ ْﻢ ﻳُﻮﹶﻟ ْﺪ َﻭ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ ﹸﻛﻔﹸﻮﹰﺍ ﹶﺍ َﺣ ٌﺪ‬ Pripada Ti zahvalnost i Ti si Jedini Koji nema sudruga. O Ti koji si Jedan, Jedini, Neovisni, Koji nije rodio niti je rođen i Kome niko nije ravan, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu

‫ﺾ َﺩْﻳﻨﹺﻰ َﻭ َﻭ ﱢﺳ ْﻊ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﻓِﻰ‬ ‫َﻭ ﺍﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻰ َﻭ ﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤﻨﹺﻰ َﻭ ﺍ ﹾﻛ ِﻔﻨﹺﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍ َﻫ ﱠﻤﻨﹺﻰ َﻭ ﺍ ﹾﻗ ﹺ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﺍ ْﻣ ﹴﺮ َﺣﻜِﻴ ﹴﻢ َﺗ ﹾﻔﺮُﻕُ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ﹺﺭ ْﺯﻗِﻰ ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺖ َﺧْﻴﺮُ ﺍﻟﺮﱠﺍ ﹺﺯِﻗ‬ َ ‫َﺗ ْﺮﺯُﻕُ ﻓﹶﺎ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ Oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me od onog što me zabrinjava, izmiri moj dug i uvećaj moju opskrbu. 70


Zaista Ti u ovoj noći rješavaš svaki mudri posao i od Svojih stvorenja opskrbljuješ koga hoćeš, pa opskrbi mene jer Ti si Najbolji Opskrbitelj

‫ﻚ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻞﹸ َﻭ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫ﻀِﻠ ِﻪ ﹶﻓ ِﻤ ْﻦ ﹶﻓ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ ﺍ ْﺳﺌﹶﻠﻮُﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ‬ َ ‫ﲔ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﻃ ِﻘ‬ َ ‫ﺖ َﺧْﻴﺮُ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﺖ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻚ ﻗﹸﹾﻠ‬ َ ‫ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ َﺭ َﺟ ْﻮﺕُ ﻓﹶﺎ ْﺭ َﺣ ْﻤﻨﹺﻰ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ﺍ ْﻋَﺘ َﻤ ْﺪﺕُ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺼ ْﺪﺕُ َﻭ ﺍْﺑ َﻦ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ َ ‫ِﺍﻳﱠﺎ َﻙ ﹶﻗ‬ Zaista Si rekao, a Ti Si Najbolji od onih kojih kazuju i koji govore: Tražite od Allaha iz Njegove dobrote, pa ja tražim iz Tvoje dobrote, samo Tebe želim, oslanjam se na sina Tvoga vjerovjesnika i od Tebe se nadam, pa mi se smiluj, o Najmilostiviji. 5. Dova koju je Božiji poslanik, s.a.v.a., učio u ovoj noći. To je obuhvatna i potpuna dova. Također, učenje ove dove i u drugim prilikama je veoma dobro. Prenosi se da je Božiji poslanik, s.a.v.a., stalno učio:

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﺼَﻴِﺘ‬ ِ ‫ﻚ ﻣَﺎ َﻳﺤُﻮ ﹸﻝ َﺑْﻴَﻨﻨَﺎ َﻭ َﺑْﻴ َﻦ َﻣ ْﻌ‬ َ ‫ﺸَﻴِﺘ‬ ْ ‫ﺴ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺧ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻗ‬ ‫ﺕ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ‬ ُ ‫ﲔ ﻣَﺎ َﻳﻬُﻮ ﹸﻥ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ُﻣﺼِﻴﺒَﺎ‬ ‫ﻚ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻘ ﹺ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍَﻧ‬ ْ ‫ﻣَﺎ ُﺗَﺒﱢﻠ ُﻐﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ﹺﺭ‬ Bože, učini da Te se bojimo u mjeri koja će biti prepreka između nas i neposlušnosti prema Tebi, da Ti budemo pokorni u mjeri kojom ćemo postići Tvoje zadovoljstvo i uvjerenje dovoljno čvrsto da ovosvjetske nevolje za nas ne budu teške

‫ﺙ ِﻣﻨﱠﺎ َﻭ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ْﻣِﺘ ْﻌﻨَﺎ ﹺﺑﹶﺎ ْﺳﻤَﺎ ِﻋﻨَﺎ َﻭ ﹶﺍْﺑﺼَﺎ ﹺﺭﻧَﺎ َﻭ ﹸﻗ ﱠﻮِﺗﻨَﺎ ﻣَﺎ ﹶﺍ ْﺣَﻴْﻴَﺘﻨَﺎ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ﹺﺭ ﹶ‬ ‫ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﺛ ﹾﺄ َﺭﻧَﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﹶﻇﹶﻠ َﻤﻨَﺎ‬ Bože, daj nam dok smo živi da se koristimo svojim sluhom, vidom i snagom, učini to onim što će nas 71


naslijediti, a našu krv stavi na teret onome ko nam nepravdu učini

‫ﺠﻌَﻞ ِ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ‬ ْ ‫ﺠ َﻌ ﹾﻞ ُﻣﺼِﻴَﺒَﺘﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺩِﻳﹺﻨﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ْ ‫َﻭ ﺍْﻧﺼُﺮَْﻧﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻋَﺎﺩَﺍﻧَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﻂ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤﻨَﺎ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ‫ﺴﱢﻠ ﹾ‬ َ ‫ﹶﺍ ﹾﻛَﺒ َﺮ َﻫ ﱢﻤﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﻣْﺒﹶﻠ ﹶﻎ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Pomozi nas protiv naših neprijatelja, ne daj nam u vjeri teškoće, ne učini Ovaj svijet našom najvećom brigom ni krajnjom granicom našeg znanja i ne daj da nama ovlada onaj ko prema nama nije milostiv, tako Ti Tvoje milosti, Najmilostiviji. 6. Učiti salavat koji se uči svakog dana u podne. 7. Učiti Kumajlovu dovu koju je preporučeno učiti ove noći i u noćima uoči petka 8. Onome ko sto puta prouči tesbih:

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ َﻭ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ ‫ُﺳْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ‬ Uzvišeni Bog će oprostiti prijašnje grijehe i udovoljit će mu i ovosvjetskim i onosvjetskim potrebama. 9. Prenosi se da je neko imama Sadika, a.s., upitao koja je najbolja dova u ovoj noći. Odgovorio je: “Kada završiš klanjanje jacije, klanjaj dva rekata, na prvom rekatu prouči Fatihu i suru Kafirun, a na drugom rekatu prouči Fatihu i suru Ihlas. Kada završiš s namazom, tj. predaš selam, trideset i tri puta prouči subhanallah, 72


trideset i tri puta elhamdulillah i trideset i četiri puta Allahu ekber, a zatim prouči sljedeću dovu:

‫ﺕ ﻳَﺎ‬ ِ ‫ﰱ ﺍﹾﻟ ُﻤِﻠﻤﱠﺎ‬ ‫ﺨ ﹾﻠ ُﻖ ﹺ‬ َ ‫ﺕ َﻭ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ َﻳ ﹾﻔ َﺰﻉُ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺠﺄﹸُ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟﻤُ ﹺﻬﻤﱠﺎ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ َﻣ ﹾﻠ‬ ُ‫ﺼ ﱡﺮﻑ‬ َ ‫ﺨﻔﹶﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﺧﻮَﺍ ِﻃﺮُ ﺍ َﻷ ْﻭﻫَﺎ ﹺﻡ َﻭ َﺗ‬ ْ ‫ﺕ َﻭ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ َﺗ‬ ِ ‫ﺨ ِﻔﻴﱠﺎ‬ َ ‫ﺠ ْﻬ ﹺﺮ َﻭ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻋَﺎِﻟ َﻢ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺨ ﹶﻄﺮَﺍ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ‬ ,

‘O Ti kod Koga traže utočište robovi kada su u brigama i Kojem bježe stvorenja u nedaćama, o Ti Koji znaš i ono što je javno i ono što je skriveno i Kome nisu skrivene misli koje prolazi kroz srca i njihovo provođenje u djelo

‫ﺕ‬ ِ ‫ﺴﻤَﺎﻭَﺍ‬ ‫ﲔ َﻭ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺕ ﺍ َﻷ َﺭ‬ ُ ‫ﺕ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ َﻣﹶﻠﻜﹸﻮ‬ ِ ‫ﻼﹺﻳ ﹺﻖ َﻭ ﺍﹾﻟَﺒ ﹺﺮﻳﱠﺎ‬ ‫ﺨﹶ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻳَﺎ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﻼ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ُﻣﺖﱡ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺖ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﹶﺍْﻧ‬ O Gospodaru stvorenja i ljudi, u Čijoj je ruci vlast nad Zemljom i Nebesima, Ti si Allah, osim Kojeg drugog Boga nema, nastojim Ti se približiti riječima da nema Boga osim Tebe

‫ﺕ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ ﹶﻓ َﺮ ِﺣ ْﻤَﺘﻪُ َﻭ‬ َ ‫ﺖ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﻧ ﹶﻈ ْﺮ‬ َ ‫ﹶﻓﻴَﺎ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﻒ‬ ِ ‫ﺕ َﻋ ْﻦ ﺳَﺎِﻟ‬ َ ‫ﺖ ﺍ ْﺳِﺘﻘﹶﺎﹶﻟَﺘﻪُ ﹶﻓﹶﺎﹶﻗ ﹾﻠَﺘﻪُ َﻭ َﺗﺠَﺎ َﻭ ْﺯ‬ َ ‫ﺖ ُﺩﻋَﺎﹶﺋ ُﻪ ﹶﻓﹶﺎ َﺟْﺒَﺘﻪُ َﻭ َﻋِﻠ ْﻤ‬ َ ‫َﺳ ِﻤ ْﻌ‬ ‫ﺧَﻄﻴﹶﺌِﺘ ِﻪ َﻭ َﻋﻈِﻴ ﹺﻢ ﺟَﺮﻳ َﺮِﺗ ِﻪ‬ O Ti osim Kojeg nema Boga, učini u ovoj noći da budem od onih na koje si pogledao, kojima si se smilovao, čiju si dovu čuo i uslišao, za čije pokajanje si znao i primio ga i prešao preko njihovih prijašnjih grešaka i preko velikog grijeha 73


‫ﺠ ْﺪ‬ ُ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﺳْﺘ ﹺﺮ ُﻋﻴُﻮﺑﹺﻰ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺠ ﹾﺄﺕُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹸﺫﻧُﻮﺑﹺﻰ َﻭ ﹶﻟ‬ َ ‫ﺠ ْﺮﺕُ ﹺﺑ‬ َ ‫ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ْﺳَﺘ‬ ‫ﻚ َﻭ َﻋ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ َﻭ َﺗ َﻐ ﱠﻤ ْﺪﻧﹺﻰ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻠ ِﻤ‬ ِ ‫ﻯ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻂ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺣ ﹸﻄ ﹾ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻓ‬ َ ‫َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ﹺﺑﺴَﺎﹺﺑ ﹺﻎ ﹶﻛﺮَﺍ َﻣِﺘ‬ Utječem Ti se od mojih grijeha i Tebi se obraćam da pokriješ moje greške. Allahu, budi prema meni velikodušan Svojom plemenitošću i dobrotom, očisti moje grijehe Svojom blagošću i oprostom i obaspi me u ovoj noći Svojom velikom plemenitošću

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺧَﺘ ْﺮَﺗ ُﻬ ْﻢ ِﻟ ِﻌﺒَﺎ َﺩِﺗ‬ َ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺍ ْﺟَﺘَﺒْﻴَﺘﻬُ ْﻢ ِﻟﻄﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺻ ﹾﻔ َﻮَﺗ‬ ِ ‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﺼَﺘ‬ َ ‫َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠَﺘﻬُ ْﻢ ﺧَﺎِﻟ‬ Učini me u ovoj noći jednim od Sebi bliskih koje si izabrao da Ti budu pokorni, odabrao da ti robuju i učinio ih Svojim prijateljima i odabranicima.

‫ﺕ َﺣﻈﱡ ُﻪ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺳِﻠ َﻢ‬ ِ ‫ﺨْﻴﺮَﺍ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺳ َﻌ َﺪ َﺟﺪﱡ ُﻩ َﻭ َﺗ َﻮﻓﱠ َﺮ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺼﻴَﺘ‬ ِ ‫ﺼ ْﻤﻨﹺﻰ ِﻣ َﻦ ﺍ ِﻹ ْﺯ ِﺩﻳَﺎ ِﺩ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ‬ ِ ‫ﺖ َﻭ ﺍ ْﻋ‬ ُ ‫ﹶﻓَﻨ ِﻌ َﻢ َﻭ ﻓﹶﺎ َﺯ ﹶﻓ َﻐﹺﻨ َﻢ َﻭ ﺍ ﹾﻛ ِﻔﻨﹺﻰ َﺷ ﱠﺮ ﻣَﺎ ﹶﺍ ْﺳﹶﻠ ﹾﻔ‬ Bože, učini me od onih kojima je trud urodio plodom i čija je sreća obogaćena dobrima, učini me od onih koji su zdravi i uživaju blagodati i koji su uspjeli. Sačuvaj me od zla onoga što sam učinio i zaštiti me od povećanja neposlušnosti prema Tebi

‫ﺠﺄﹸ‬ َ ‫ﻚ َﻳ ﹾﻠ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ُﻳ ْﺰِﻟ ﹸﻔﻨﹺﻰ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﺳﱢﻴﺪِﻯ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﻣَﺎ ﻳُ ﹶﻘ ﱢﺮُﺑﻨﹺﻰ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﺐ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ ﻃﹶﺎ َﻋَﺘ‬ ْ ‫َﻭ َﺣﱢﺒ‬ ُ‫ﺴَﺘﻘِﻴ ﹸﻞ ﺍﻟﺘﱠﺎِﺋﺐ‬ ْ ‫ﻚ ُﻳ َﻌﻮﱢ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﻚ َﻳ ﹾﻠَﺘ ِﻤﺲُ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﺐُ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ﺏ َﻭ ِﻣْﻨ‬ ُ ‫ﺍﹾﻟﻬَﺎ ﹺﺭ‬ Učini da zavolim pokornost Tebi i ono što me Tebi približava, učini me Sebi bliskim, Gospodine moj. Kod 74


Tebe traži utočište onaj koji bježi, od Tebe moli onaj koji traži i na Tvoju plemenitost se oslanja onaj ko se kaje.

‫ﺕ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ ِﻋﺒَﺎ َﺩ َﻙ َﻭ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﹶﺍ َﻣ ْﺮ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮﻡُ ﺍ َﻷ ﹾﻛ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ﺖ ِﻋﺒَﺎ َﺩ َﻙ ﺑﺎﻟﱠﺘ ﹶﻜ ﱡﺮ ﹺﻡ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﹶﺍ ﱠﺩْﺑ‬ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ‬ َ ‫ﹶﺍْﻧ‬ Odgojio si Svoje robove plemenitošću prema njima i Ti si Najplemenitiji, naredio si Svojim robovima opraštanje, Ti si Milostivi, Koji mnogo prašta

‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﺴﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﺳَﺎﹺﺑ ﹺﻎ ﹺﻧ َﻌ ِﻤ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ ْﺆﹺﻳ‬ َ ‫ﺤ ﹺﺮ ْﻣﻨﹺﻰ ﻣَﺎ َﺭ َﺟ ْﻮﺕُ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ ْ ‫ﻼ َﺗ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ َﻷ ْﻫ ﹺﻞ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ َ ‫ﺴ ِﻤ‬ َ ‫ﺨﱢﻴْﺒﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ َﺟﺰﹺﻳ ﹺﻞ ِﻗ‬ َ ‫ﹶﻻ ُﺗ‬ Bože, ne uskraćuj mi ono čemu se nadam od Tvoje plemenitosti, ne oduzimaj mi nadu u Tvoje obilne blagodati, nemoj mi uskratiti udio u obilju koje u ovoj noći dijeliš onima koji Ti se pokoravaju

‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎْﻧ‬ َ ‫ﺏ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ ﹶﺍ ﹸﻛ ْﻦ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﹶﺫِﻟ‬ ‫ﻚ َﺭ ﱢ‬ َ ‫َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻰ ﺟُﱠﻨ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ِﺷﺮَﺍ ﹺﺭ َﺑ ﹺﺮﱠﻳِﺘ‬ ‫ﹶﺍ ْﻫﻞﹸ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ َﺮ ﹺﻡ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﺓ‬ Sačuvaj me od uznemiravanja Tvojih zlih stvorenja. Gospodaru, ako ja nisam dostojan toga, Ti si dostojan plemenitosti, praštanja i oprosta

‫ﺤﻘﱠ َﻖ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺗ‬ َ ‫ﺤﻘﱡﻪُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺣﺴُ َﻦ ﹶﻇﻨﱢﻰ ﹺﺑ‬ ِ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ ﹶﻻ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﺍ ْﺳَﺘ‬ َ ‫َﻭ ُﺟ ْﺪ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﲔ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮﻡُ ﺍ َﻷ ﹾﻛ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﺭ َﺣﻢُ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎْﻧ‬ َ ‫ﺖ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﹺﺑ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ َﻋِﻠ ﹶﻘ‬ َ ‫َﺭﺟَﺎﺋِﻰ ﹶﻟ‬ Obaspi me onim što Ti priliči, a ne onim što zaslužujem, jer je uistinu moje mišljenje o Tebi lijepo, moja 75


nada u Tebe čvrsta i moja duša se uhvatila za Tvoju plemenitost. Ti si Najmilostiviji i Najplemenitiji.

‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺴ ِﻤ‬ َ ‫ﺠﺰﹺﻳ ﹺﻞ ِﻗ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺼﹺﻨﻰ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ ْ ‫ﺼ‬ ُ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ ﺍ ْﺧ‬ ‫ﻕ‬ َ ‫ﻀﻴﱢ ُﻖ ﻋَﻠ ﱠﻰ ﺍﻟ ﱢﺮ ْﺯ‬ َ ‫ﺤﹺﺒﺲُ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﺍﹾﻟﺨُﻠﹸ َﻖ َﻭ ُﻳ‬ ْ ‫ﺐ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻳ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱠْﻧ‬ َ ‫ُﻋﻘﹸﻮَﺑِﺘ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍ ْﺳ َﻌ َﺪ ﹺﺑﺴَﺎﹺﺑ ﹺﻎ َﻧ ْﻌﻤَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺠﺰﹺﻳ ﹺﻞ َﻋﻄﹶﺎِﺋ‬ َ ‫َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺍﻗﹸﻮ َﻡ ﹺﺑﺼَﺎِﻟ ﹺﺢ ﹺﺭﺿَﺎ َﻙ َﻭ ﹶﺍْﻧ َﻌ َﻢ ﹺﺑ‬ Bože, odlikuj me iz Svoje plemenitosti obiljem onoga što udjeljuješ. Utječem se Tvom oprostu od Tvoje kazne, oprosti mi grijeh koji kvari moj moral i umanjuje mi opskrbu, dok ne započnem sa dobrom kojim Si zadovoljan i ne obaspeš me obiljem Svojih davanja i učiniš sretnim obiljem Svojih blagodati.

‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺳَﺘ َﻌ ﹾﺬﺕُ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ ِﻣ ْﻦ ُﻋﻘﹸﻮَﺑِﺘ‬ َ ‫ﺿﺖُ ِﻟ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ َﺗ َﻌ ﱠﺮ‬ َ ‫ﺤ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑ‬ ُ ‫ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﹸﻟ ﹾﺬ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﺴﺖُ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﹺﻧ ﹾﻞ ﻣَﺎ ﺍﹾﻟَﺘ َﻤ‬ َ ُ‫ﺠ ْﺪ ﹺﺑﻤَﺎ َﺳﹶﺌ ﹾﻠﺘ‬ ُ ‫ﻚ ﹶﻓ‬ َ ‫ﻀﹺﺒ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻏ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻠ ِﻤ‬ ِ ‫ﹺﺑ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺸ ْﻰ ٍﺀ ﻫُ َﻮ ﹶﺍ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﹶﻻ ﹺﺑ‬ Našao sam utočište u Tvojoj blizini i prepustio se Tvojoj plemenitosti. Tražim utočište od kazne u Tvome praštanju i utječem se Tvojoj blagosti od Tvoje srdžbe, pa mi daruj ono što sam od Tebe tražio i ono za što sam Te zamolio. Molim Te tako Ti Tebe, od Tebe nema ništa veće. Zatim učiniti sedždu i dvadeset puta izgovori ja ‫ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶ‬ rabbi, sedam puta ja Allahu, sedam puta ‫ﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ‬ ‫ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ‬, deset puta ‫ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻣﺎ‬, deset puta ‫ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ِﺍﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ ِﻪ‬, te izgovoriti salavat na Poslanika i njegovu porodicu, neka je Božiji mir sa svima njima, a nakon toga zatražiti od Boga ono što ti je potrebno. 76


10. Također, prenosi se i dova koja se uči u noći polovine šabana u vrijeme sehura, nakon šaf‘i namaza.

‫ﺻﺪُﻭ ﹶﻥ َﻭ ﹶﺍ ﱠﻣ ﹶﻞ‬ ِ ‫ﺼ َﺪ َﻙ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ‬ َ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﻌ ﱢﺮﺿُﻮ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻗ‬ َ ‫ﺽ ﹶﻟ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﺗ َﻌ ﱠﺮ‬ ‫ﻚ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﺒُﻮ ﹶﻥ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻣ ْﻌﺮُﻭﹶﻓ‬ َ ‫ﻀﹶﻠ‬ ْ ‫ﹶﻓ‬ Bože moj, oni koji traže u ovoj noći su došli Tebi, Tebi teže oni koji teže, a oni koji mole nadaju se Tvojoj dobroti i dobročinstvu

‫ﺕ َﻭ َﺟﻮَﺍِﺋﺰُ َﻭ َﻋﻄﹶﺎﻳَﺎ َﻭ َﻣﻮَﺍ ِﻫﺐُ َﺗ ُﻤﻦﱡ ﹺﺑﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ‬ ٌ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ َﻧ ﹶﻔﺤَﺎ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻟ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺴﹺﺒ ْﻖ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ ِﻌﻨَﺎَﻳﺔﹸ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫َﻣ ْﻦ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ َﻭ َﺗ ْﻤَﻨ ُﻌﻬَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ‬ Kod Tebe su ove noći pokloni, nagrade, davanja i darovi kojima usrećuješ koga želiš od Svojih robova i zabranjuješ ih onome kome nije prethodila Tvoja pažnja.

‫ﺖ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓِﺎ ﹾﻥ ﻛﹸْﻨ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻣ ْﻌﺮُﻭﹶﻓ‬ َ ‫ﻀﹶﻠ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤ َﺆﻣﱢ ﹸﻞ ﹶﻓ‬ َ ‫َﻭ ﻫَﺎ ﹶﺍﻧَﺎ ﺫﹶﺍ ﻋَُﺒْﻴﺪُ َﻙ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘﲑُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺕ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹺﺑﻌَﺎِﺋ َﺪ ٍﺓ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﻋُ ْﺪ‬ َ ‫ﺖ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ﻀ ﹾﻠ‬ ‫ﻯ َﺗ ﹶﻔ ﱠ‬ َ ‫َﻣ ْﻮ ﹶﻻ‬ ‫ﺨﱢﻴﺮﹺﻳ َﻦ‬ َ ‫ﲔ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺍﻟﻄﱠﱢﻴﹺﺒ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓ‬ َ ‫ِﻣ ْﻦ َﻋ ﹾﻄ ِﻔ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺿِﻠ‬ ِ ‫ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ‬ Evo mene, Tvog malehnog i sirotog roba, koji se nada Tvojoj milosti i dobročinstvu, pa ako ćeš u ovoj noći nekom od Svojih stvorenja ukazati dobrotu i dati mu nagradu iz Svoje milosti, Zaštitniče moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu – čestite, čiste, dobre i odabrane 77


‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﲔ َﻭ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﺭ ﱠ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻣ ْﻌﺮُﻭِﻓ‬ َ ‫َﻭ ُﺟ ْﺪ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ ﹶﻄ ْﻮِﻟ‬ ‫ﺴﻠِﻴﻤﹰﺎ ِﺍﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺣﻤِﻴ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴ ٌﺪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ ِﺍﹶﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﺗ‬ َ ‫ﺧَﺎَﺗ ﹺﻢ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ‬ ‫ﺨِﻠﻒُ ﺍﹾﻟﻤِﻴﻌَﺎﺩ‬ ْ ُ‫ﻚ ﹶﻻ ﺗ‬ َ ‫ﺕ ِﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﺐ ﻟِﻰ ﹶﻛﻤَﺎ َﻭ َﻋ ْﺪ‬ ْ ‫ﺠ‬ ‫ﺕ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ﹺ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺩﻋُﻮ َﻙ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺍ َﻣ ْﺮ‬ I obaspi me Svojim darovima i dobročinstvom, Gospodaru svih svjetova. Neka su blagoslovi Božiji i pozdravi Muhammedu, pečatu vjerovjesnika, i njegovoj čistoj porodici. Zaista je Allah Hvaljen i Slavljen. Bože, dozivam Te onako kako si naredio, pa uslišaj moju dovu kao što si obećao, zaista Ti ne kršiš obećanja. 11. Prenosi se od Imama Sadika, a.s., da je rekao: “U noći polovine šabana Božiji Poslanik, s.a.v.a., bio je kod Aiše, r.a. Kada je nastupila ponoć, ustao je iz postelje radi ibadeta. Kad se probudila, Aiša je shvatila da je Božiji poslanik, s.a.v.a., ustao, pa je i ona ustala i ogrnula se (i tako mi Boga, njen ogrtač nije bio od svile, lana ili pamuka, nego su njegova uzdužna vlakna bila od kamilje dlake a poprečna od kamilje vune). Tražila ga je u sobama njegovih drugih žena i pretražujući svaku sobu ugledala ga dok je bio na sedždi, poput kakve odjeće koja je pala na zemlju. Približila mu se i čula da na sedždi izgovora riječi:

‫ﻯ َﻭ ﻣَﺎ َﺟَﻨْﻴﺘُﻪُ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻓﺆَﺍﺩِﻯ َﻫ ِﺬ ِﻩ َﻳﺪَﺍ‬ َ ‫ﻚ َﺳﻮَﺍﺩِﻯ َﻭ َﺧﻴَﺎﻟِﻰ َﻭ ﺁ َﻣ َﻦ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺠ َﺪ ﹶﻟ‬ َ ‫َﺳ‬ ُ‫َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﻳَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ] َﻋﻈِﻴﻤﹰﺎ[ ُﺗ ْﺮﺟَﻰ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ َﻋﻈِﻴ ﹴﻢ ِﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ﹶﻓِﺎﱠﻧﻪُ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ‬ َ ‫ﺍﻟﺬﱠْﻧ‬ ‘Tebi čine sedždu moje tijelo i moje misli i u Tebe vjeruje moje srce. Ovo su moje ruke i ono što sam 78


stekao. O Veličanstveni kod Kojeg je nada za sve što je veliko, oprosti mi moj veliki grijeh, zaista veliko ne oprašta niko osim Gospodara Veličanstvenog.’ Zatim je Poslanik, s.a.v.a., podigao glavu i ponovo se vratio na sedždu. Aiša ga je čula da govori:

‫ﺖ‬ ْ ‫ﺸ ﹶﻔ‬ َ ‫ﺕ َﻭ ﺍ َﻷ َﺭﺿُﻮ ﹶﻥ َﻭ ﺍْﻧ ﹶﻜ‬ ُ ‫ﺴﻤَﺎﻭَﺍ‬ ‫ﺖ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟ ﱠ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍﺿَﺎﹶﺋ‬ َ ‫ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﻨُﻮ ﹺﺭ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ‬ ‫ﻚ َﻭ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺠﹶﺄ ِﺓ َﻧ ِﻘ َﻤِﺘ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ ﺍﻵ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻓﹸ‬ َ ‫ﺻﹶﻠ َﺢ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹶﺍ ْﻣﺮُ ﺍ َﻷ ﱠﻭِﻟ‬ َ ‫ﺕ َﻭ‬ ُ ‫ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﻈﱡﹸﻠﻤَﺎ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺯﻭَﺍ ﹺﻝ ﹺﻧ ْﻌ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﺤﻮﹺﻳ ﹺﻞ ﻋَﺎِﻓَﻴِﺘ‬ ْ ‫َﺗ‬ ‘Utječem se svjetlosti Tvog lica, kojom su osvijetljena Nebesa i zemlje, uklonjene tmine i sačuvani poslovi ljudi prijašnjih i kasnijih, od iznenadnog dolaska Tvoje kazne, od promjene Tvoje blagosti i prestanka Tvoje blagodati.

‫ﺸ ْﺮ ِﻙ َﺑﺮﹺﻳﺌﹰﺎ ﹶﻻ ﻛﹶﺎﻓِﺮﹰﺍ َﻭ ﹶﻻ َﺷ ِﻘّﻴﹰﺎ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﹶﻗﻠﹾﺒﹰﺎ َﺗ ِﻘّﻴﹰﺎ َﻧ ِﻘّﻴﹰﺎ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱢ‬ Bože, učini da mi srce bude čisto i bogobojazno, da budem čist od pripisivanja Tebi sudruga i da ne budem ni nevjernik ni nesretnik.’ Zatim je Poslanik, s.a.v.a., obje strane svoga lica stavio na zemlju i rekao:

‫ﻚ‬ َ ‫ﺏ َﻭ ُﺣﻖﱠ ﻟِﻰ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﺍ ْﺳﺠُ َﺪ ﹶﻟ‬ ‫َﻋﻔﱠ ْﺮﺕُ َﻭ ْﺟﻬﹺﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﱡﺘﺮَﺍ ﹺ‬ ‘Prekrio sam svoje lice prašinom i moja je dužnost da Ti padam na sedždu.’ Nakon toga, kada se Božiji poslanik, s.a.v.a., htio vratiti, Aiša je požurila ka postelji. Božiji poslanik, s.a.v.a., došao je u postelju i primijetio da ona ubrzano 79


diše, pa je upitao: ‘Zašto ubrzano dišeš, zar ne znaš koja je ovo noć? Ovo je noć polovine šabana, u njoj se dijele opskrbe, u njoj se pišu edželi, u njoj se određuju oni koji će obaviti Hadž i zaista Uzvišeni Allah u ovoj noći oprašta većem broju svojih robova nego što imaju dlaka koze plemena Qalb (pleme koje je u ono vrijeme imalo veliki broj koza) i Uzvišeni Allah u Mekki šalje Svoje meleke s Nebesa prema Zemlji.’” 12. Treba klanjati namaze namijenjene noći, između ostalih i namaz koji se prenosi od dvojice imama, Bakira i Sadika, a.s. koji su rekli: “Kada nastupi noć polovine šabana, klanjaj četiri rekata namaza i prouči na svakom rekatu Fatihu i suru Ihlas sto puta, a kada završiš namaz, prouči:

‫ﺠ ٌﲑ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻻ ُﺗَﺒ ﱢﺪ ﹾﻝ ِﺍ ْﺳﻤِﻰ َﻭ‬ ‫ﺴَﺘ ﹺ‬ ْ ُ‫ﻒ ﻣ‬ ٌ ‫ﻚ ﺧَﺎِﺋ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓ ِﻘ ٌﲑ َﻭ ِﻣ ْﻦ َﻋ ﹶﺬﺍِﺑ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺖ ﺑﹺﻰ ﹶﺍ ْﻋﺪَﺍﺋِﻰ‬ ْ ‫ﺸ ِﻤ‬ ْ ‫ﻼﺋِﻰ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ‬ ‫ﺠ َﻬ ْﺪ َﺑ ﹶ‬ ْ ‫ﺴﻤِﻰ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ْ ‫ﹶﻻ ُﺗ َﻐﱢﻴ ْﺮ ﹺﺟ‬ ‘Bože, zaista sam prema Tebi siromašan i u strahu od Tvoje kazne molim Te da me zaštitiš. Bože, ne zamijeni moje ime (nekim iz skupine nesretnih), ne promijeni moje tijelo, ne učini teškim moje iskušenje i ne daj da se moji neprijatelji raduju zbog moga stanja.

‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹺﺮﺿَﺎ َﻙ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋﺬﹶﺍﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻘﹶﺎﹺﺑ‬ ‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﺖ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺍﹾﺛَﻨْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﺟﻞﱠ ﹶﺛﻨَﺎ ُﺅ َﻙ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻚ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ ‫َﺳ‬ ‫ﻕ ﻣَﺎ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋﻠﹸﻮ ﹶﻥ‬ َ ‫ﹶﻓ ْﻮ‬ Utječem se Tvome oprostu od Tvoje kazne, Tvojoj milosti od kažnjavanja, utječem se od Tvoje srdžbe 80


Tvome zadovoljstvu i utječem se Tebi od Tebe. Uzvišena je Tvoja hvala, Onakav si kako si Sam Sebe hvalio i iznad onoga što kazuju govornici.’”

Dova posljednje noći šabana i prve noći Ramazana Prenosi se od Alija ibn Musaa, a.s., da je rekao: “Onome ko isposti posljednja tri dana mjeseca šabana i spoji ih s Ramazanom Uzvišeni će upisati nagradu dva mjeseca uzastopnog posta.” Također se prenosi da je Ebu Salt Harawi rekao: “U posljednjem petku mjeseca šabana otišao sam u posjetu kod Imama Alija bin Musaa ar-Rida, a.s., kada mi je rekao: ‘O Ebu Salte, prošao je veći dio mjeseca šabana, ovo je posljednji petak u njemu. U preostalim danima ovog mjeseca nadoknadi propuste koje si učinio u njegovim prethodnim danima. Na tebi je da se okreneš onome u čemu je tvoja korist. Moli se, mnogo čini istigfar, mnogo uči Časni Kur'an i čini tevbu Allahu od svojih grijeha, da bi mogao nastupanje mubarek mjeseca dočekati u stanju u iskrenosti, radi Boga. Ne ostavi na svom vratu ničiji amanet i neispunjeno pravo, ne gaji u svome srcu ni prema kome zlobu koju nećeš iz srca izbaciti, i ne dopusti da imaš grijeh koji činiš i koji nećeš napustiti. I za tajne i javne poslove svoje boj se Allaha, i oslanjaj se na Njega, a onome ko se oslanja na Allaha On je dovoljan. U ostatku ovog mjeseca mnogo uči ovu dovu:

ُ‫ﺕ ﹶﻟَﻨﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ َﻣﻀَﻰ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻌﺒَﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺑ ِﻘ َﻰ ِﻣْﻨﻪ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮ‬ Bože, ako nam nisi oprostio u onome što je prošlo od šabana, oprosti nam u onome što je od njega preostalo.’” 81


Uzvišeni Allah u ovom mjesecu zbog poštovanja prema Ramazanu oslobađa mnoge Svoje robove džehennemske vatre. Prenosi se da je Imam Sadik, a.s., u posljednjoj noći šabana i prvoj noći Ramazana učio sljedeću dovu:

‫ﺕ‬ ٍ ‫ﺱ َﻭ َﺑﱢﻴﻨَﺎ‬ ‫ﻯ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ﹺ‬ ً ‫ﺸ ْﻬ َﺮ ﺍﹾﻟ ُﻤﺒَﺎ َﺭ َﻙ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﺍﹸْﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﻘﹸﺮﺁ ﹸﻥ َﻭ ﺟُ ِﻌ ﹶﻞ ﻫُﺪ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺴ ﹴﺮ ِﻣْﻨ‬ ْ ُ‫ﺴﻠﱠ ْﻤﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓِﻰ ﻳ‬ َ ‫ﺴﱢﻠ ْﻤﻨَﺎ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱢ ْﻤ ُﻪ ﹶﻟﻨَﺎ َﻭ َﺗ‬ َ ‫ﻀ َﺮ ﹶﻓ‬ َ ‫ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ِﻥ ﹶﻗ ْﺪ َﺣ‬ ‫َﻭ ﻋَﺎِﻓَﻴ ٍﺔ‬ “Bože, ovo je mubarek mjesec u kojem je spušten Kur'an i učinjen uputom ljudima, jasnim dokazom Pravog puta i razlikovanja istine od zablude, pa učini nas u njemu zdravima, učini njega zdravim za nas i primi ga od nas s lahkoćom i zdravljem koje daješ.

‫ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﻟِﻰ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ‫ﺴ َﲑ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ِ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﺍ َﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠِﻴ ﹶﻞ َﻭ َﺷ ﹶﻜ َﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ َﲑ ِﺍ ﹾﻗَﺒ ﹾﻞ ِﻣﻨﱢﻰ ﺍﹾﻟَﻴ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺤﺐﱡ ﻣَﺎﻧﹺﻌﹰﺎ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ ِ ‫ﻼ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﻣَﺎ ﹶﻻ ُﺗ‬ ‫ِﺍﻟﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺧْﻴ ﹴﺮ َﺳﺒﹺﻴ ﹰ‬ O Ti Koji primaš mâlo i nagrađuješ mnogo, primi moje skromno djelo. Allahu moj, molim Te da mi otvoriš put ka svakom dobru, a ispriječiš prepreku pred svim onim što ne voliš, o Najmilostiviji.

‫ﺏ‬ ‫ﺕ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳﺆَﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﹺﻰ ﺑﹺﺎ ْﺭِﺗﻜﹶﺎ ﹺ‬ ِ ‫ﺴﱢﻴﺌﹶﺎ‬ ‫ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻋﻔﹶﺎ َﻋﻨﱢﻰ َﻭ َﻋﻤﱠﺎ َﺧﹶﻠ ْﻮﺕُ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ‬ ُ‫ﺍﹾﻟ َﻤﻌَﺎﺻِﻰ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮﱘ‬ O Ti Koji si mi oprostio i ona ružna djela koja sam počinio u osami, o Ti Koji me ne kažnjavaš i pored činjenja grijeha, oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi, o Plemeniti. 82


‫ﻒ‬ ُ ‫ﻚ ﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺍْﻧ َﺰ ﹺﺟ ْﺮ ﹶﻓﻤَﺎ ُﻋ ﹾﺬﺭﹺﻯ ﻓﹶﺎ ْﻋ‬ َ ‫ﻆ َﻭ َﺯ َﺟ ْﺮَﺗﻨﹺﻰ َﻋ ْﻦ َﻣﺤَﺎ ﹺﺭ ِﻣ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭ َﻋ ﹾﻈَﺘﻨﹺﻰ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺍﱠﺗ ِﻌ ﹾ‬ ‫َﻋﻨﱢﻰ ﻳَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮﱘُ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ‬ Bože, savjetovao si me, ali ja nisam prihvatio savjet, odvraćao si me od Tvojih zabrana, ali ja se nisam odvratio. Pa kakvu onda ispriku imam? Oprosti mi, o Plemeniti, tražim Tvoj oprost, tražim Tvoj oprost.

‫ﺐ ِﻣ ْﻦ‬ ُ ‫ﺏ َﻋﻈﹸ َﻢ ﺍﻟ ﱠﺬْﻧ‬ ‫ﺤﺴَﺎ ﹺ‬ ِ ‫ﺕ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﻚ ﺍﻟ ﱠﺮﺍ َﺣ ﹶﺔ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺤﺴُ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﺘﺠَﺎ ُﻭ ُﺯ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻘﻮَﻯ َﻭ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﺓ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ‬ ْ ‫ﻋَﺒ ِﺪ َﻙ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ‬ Bože, molim Te za olakšanje pri smrti i oprost kod polaganja računa. Velik je grijeh Tvog roba, pa neka bude ljepota prelaženje preko toga od Tebe, o Ti Koji si jedini dostojan da Ga se boje i Jedini dostojan da prašta, oprosti mi, oprosti mi.

‫ﺖ ﻣُْﻨ ﹺﺰﻝﹸ ﺍﹾﻟ ِﻐﻨَﻰ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻒ ﹶﻓ ِﻘ ٌﲑ ِﺍﻟﹶﻰ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ٌ ‫ﺿﻌِﻴ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ َﻋْﺒﺪُ َﻙ ْﺑ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ ْﺑ ُﻦ ﹶﺍ َﻣِﺘ‬ ‫َﻭ ﺍﹾﻟَﺒ َﺮ ﹶﻛ ِﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ ﻗﹶﺎ ِﻫ ٌﺮ ﻣُ ﹾﻘَﺘ ِﺪ ٌﺭ‬ Allahu, ja sam Tvoj rob, sin Tvog roba i Tvoje robinje, slabašan u potrebi za Tvojom milošću, a Ti spustaš bogatstvo i blagoslove robovima i Ti si Svemogući, Koji pobjeđuje

‫ﺴَﻨﺘُﻬُ ْﻢ َﻭ ﹶﺍﹾﻟﻮَﺍُﻧ ُﻬ ْﻢ َﺧﻠﹾﻘﹰﺎ‬ ِ ‫ﺨَﺘِﻠ ﹶﻔ ﹰﺔ ﹶﺍﹾﻟ‬ ْ ُ‫ﺖ ﹶﺍ ْﺭﺯَﺍﹶﻗ ُﻬ ْﻢ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠَﺘﻬُ ْﻢ ﻣ‬ َ ‫ﺴ ْﻤ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹶﻋﻤَﺎﹶﻟﻬُ ْﻢ َﻭ ﹶﻗ‬ َ ‫ﺼْﻴ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺣ‬ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭُ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ُﺩ ﹶﻗ ْﺪ َﺭ َﻙ‬ َ ‫ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ َﺧ ﹾﻠ ﹴﻖ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ْﻌﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ُﺩ ِﻋ ﹾﻠ َﻤ‬ Obračunao si njihova djela i podijelio im opskrbe. Stvaranjem nakon stvaranja si im jezike i boje učinio različi83


‫‪tim, a robovi ne znaju što Ti znaš, niti mogu ono što Ti‬‬ ‫‪možeš.‬‬

‫ﻚ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﺻَﺎِﻟﺤِﻰ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ َ‬ ‫ﻑ َﻋﻨﱢﻰ َﻭ ْﺟ َﻬ َ‬ ‫ﺼ ﹺﺮ ْ‬ ‫ﻼ َﺗ ْ‬ ‫ﻚ ﹶﻓ ﹶ‬ ‫َﻭ ﹸﻛﻠﱡﻨَﺎ ﹶﻓ ِﻘ ٌﲑ ِﺍﻟﹶﻰ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ َ‬ ‫ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤ ﹺﻞ َﻭ ﺍ َﻷ َﻣ ﹺﻞ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀَﺎ ِﺀ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ َﺪ ﹺﺭ‬ ‫‪Svi smo u potrebi za Tvojom milošću, pa nemoj od mene‬‬ ‫– ‪okrenuti Svoje lice i učini me od Svojih čestitih stvorenja‬‬ ‫‪u djelima, u nadi, u konačnom određenju i predodređenju.‬‬

‫ﻚ‬ ‫ﻚ َﻭ ﻣُﻌَﺎﺩَﺍ ِﺓ ﹶﺍ ْﻋﺪَﺍِﺋ َ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﺑ ِﻘﻨﹺﻰ َﺧْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟَﺒﻘﹶﺎ ِﺀ َﻭ ﹶﺍ ﹾﻓﹺﻨﻨﹺﻰ َﺧْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻨَﺎ ِﺀ َﻋﻠﹶﻰ ُﻣﻮَﺍ ﹶﻻ ِﺓ ﹶﺍ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ َ‬ ‫ﺼﺪِﻳ ﹺﻖ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍﻟﱠﺘ ْ‬ ‫ﺴﻠِﻴ ﹺﻢ ﹶﻟ َ‬ ‫ﻉ َﻭ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ِﺀ َﻭ ﺍﻟﱠﺘ ْ‬ ‫ﺨﺸُﻮ ﹺ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍﹾﻟ ُ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﻫَﺒ ِﺔ ِﻣْﻨ َ‬ ‫َﻭ ﺍﻟ ﱠﺮ ﹾﻏَﺒ ِﺔ ِﺍﹶﻟْﻴ َ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻉ ُﺳﻨﱠ ِﺔ َﺭﺳُﻮِﻟ َ‬ ‫ﻚ َﻭ ﺍﱢﺗﺒَﺎ ﹺ‬ ‫ﹺﺑ ِﻜﺘَﺎﹺﺑ َ‬ ‫‪Bože moj, održi me živim na najbolji način i uzmi moj‬‬ ‫‪život na najbolji način – u prijateljstvu s Tvojim prijateljima‬‬ ‫‪i neprijateljstvu sa Tvojim neprijateljima, u hrljenju ka Tebi,‬‬ ‫‪strahu od Tebe, u poniznosti, vjernosti i predanosti Tebi, vje‬‬‫‪rovanju u istinitost Tvoje knjige i u slijeđenju sunneta Tvoga‬‬ ‫‪poslanika.‬‬

‫ﺥ ﹶﺍ ْﻭ‬ ‫ﺡ ﹶﺍ ْﻭ َﺑ ﹶﺬ ﹴ‬ ‫ﻁ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻓ َﺮ ﹴ‬ ‫ﻚ ﹶﺍ ْﻭ َﺭْﻳَﺒ ٍﺔ ﹶﺍ ْﻭ ُﺟﺤُﻮ ٍﺩ ﹶﺍ ْﻭ ﹸﻗﻨُﻮ ٍ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﱟ‬ ‫ﺼﻴَﺎ ٍﻥ ﹶﺍ ْﻭ‬ ‫ﻕ ﹶﺍ ْﻭ ِﻋ ْ‬ ‫ﻕ ﹶﺍ ْﻭ ﻛﹸ ﹾﻔ ﹴﺮ ﹶﺍ ْﻭ ﹸﻓﺴُﻮ ﹴ‬ ‫ﻕ ﹶﺍ ْﻭ ﹺﻧﻔﹶﺎ ﹴ‬ ‫ﻼ َﺀ ﹶﺍ ْﻭ ﹺﺭﻳَﺎ ٍﺀ ﹶﺍ ْﻭ ﺳُ ْﻤ َﻌ ٍﺔ ﹶﺍ ْﻭ ِﺷﻘﹶﺎ ﹴ‬ ‫َﺑ ﹶﻄ ﹴﺮ ﹶﺍ ْﻭ ﺧَُﻴ ﹶ‬ ‫ﺏ ﹶﺍ ﹾﻥ ُﺗَﺒ ﱢﺪﹶﻟﻨﹺﻰ َﻣﻜﹶﺎَﻧﻪُ ِﺍﳝَﺎﻧﹰﺎ ﹺﺑ َﻮ ْﻋ ِﺪ َﻙ َﻭ َﻭﻓﹶﺎ ًﺀ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﺭ ﱢ‬ ‫ﺤﺐﱡ ﹶﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺌﻠﹸ َ‬ ‫َﻋ ﹶﻈ َﻤ ٍﺔ ﹶﺍ ْﻭ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻻ ُﺗ ِ‬ ‫ﻚ َﻭ ُﺯﻫْﺪﹰﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻭ َﺭ ﹾﻏَﺒ ﹰﺔ ﻓِﻴﻤَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﻭ ﹶﺍﹶﺛ َﺮ ﹰﺓ َﻭ ﹸﻃ َﻤ ﹾﺄﻧﹺﻴَﻨ ﹰﺔ َﻭ‬ ‫ﹺﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ َﻙ َﻭ ﺭﹺﺿﹰﺎ ﹺﺑ ﹶﻘﻀَﺎِﺋ َ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ َ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﺭ ﱠ‬ ‫ﻚ ﹶﺫِﻟ َ‬ ‫َﺗ ْﻮَﺑ ﹰﺔ َﻧﺼُﻮﺣﹰﺎ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ َ‬ ‫‪Bože moj, ono što imam u srcu od dvoumljenja, sumnje,‬‬ ‫‪poricanja, beznađa, obijesti, ponosa, taštine, uobraženosti,‬‬ ‫‪84‬‬


dvoličnosti, dobrog ugleda, zlobe, izazivanja razdora, licemjerstva, nevjerstva, skretanja sa Pravog puta, nepokornosti, želje za veličinom ili drugih stvari koje Ti ne voliš – zamijeni sa vjerom u Tvoje obećanje, odanošću Tvome zavjetu, zadovoljstvom Tvojom odredbom, sustezanjem na Ovom svijetu, čežnjom za onim što je kod Tebe, vrlinom, smirajem i iskrenim pokajanjem. Molim Te ovo, Gospodaru svih svjetova.

‫ﺺ َﻭ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻟ ْﻢ ﺗُ ْﻌ‬ َ ‫ﻉ ﹶﻓﻜﹶﺎﱠﻧ‬ ُ ‫ﻚ َﻭ ﺟُﻮ ِﺩ َﻙ ُﺗﻄﹶﺎ‬ َ ‫ﻚ ُﺗ ْﻌﺼَﻰ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ َ ‫ﺖ ِﻣ ْﻦ ِﺣ ﹾﻠ ِﻤ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺨْﻴ ﹺﺮ َﻋﻮﱠﺍﺩﹰﺍ ﻳَﺎ‬ َ ‫ﻀ ﹺﻞ َﺟﻮَﺍﺩﹰﺍ َﻭ ﺑﹺﺎﹾﻟ‬ ْ ‫ﻚ ﹶﻓ ﹸﻜ ْﻦ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻔ‬ َ ‫ﺿ‬ ِ ‫ﻚ ُﺳﻜﱠﺎ ﹸﻥ ﹶﺍ ْﺭ‬ َ ‫ﺼ‬ ِ ‫ﹶﺍﻧَﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﻌ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Bože, Tebi se čini nepokornost zbog Tvoje blagosti i pokorava Ti se radi Tvoje plemenitosti i darežljivosti, a kao da Ti nije ni učinjena nepokornost. Ja i oni koji Ti nisu nepokorni smo stanovnici Tvoje Zemlje pa budi prema nama darežljiv iz Svoje dobrote i Onaj Koji dobrim vraća, o Najmilostiviji.

‫ﺤﺼَﻰ َﻭ ﹶﻻ ﺗُ َﻌ ﱡﺪ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭُ ﹶﻗ ْﺪ َﺭﻫَﺎ‬ ْ ‫ﺻﻠﹶﻮ ﹰﺓ ﺩَﺍِﺋ َﻤ ﹰﺔ ﹶﻻ ُﺗ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻭ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﹶﻏْﻴﺮُ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Neka su neprekidni i neprebrojivi blagoslovi Božiji Muhammedu i njegovoj porodici, blagoslovi koje ne može izračunati niti procijeniti niko drugi osim Tebe, Najmilostiviji.”

85


86


RAMAZAN

87


88


VRLINE MJESECA RAMAZANA Šejh Saduq prenosi vjerodostojnim lancem od Imama Reze, a.s., a on preko svojih plemenitih predaka od Vladara pravovjernih koji je rekao: “Jednog dana Božiji poslanik, s.a.v.a., održao je hutbu i poručio: ‘O ljudi, zaista vam dolazi Allahov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. On je kod Allaha najbolji od svih mjeseci. Dani njegovi su najbolji dani, noći njegove su najbolje noći i časovi njegovi su najbolji časovi. To je mjesec u kojem ste pozvani na gozbu kod Allaha i postali ste dostojni Njegove plemenitosti. Vaše disanje u njemu se nagrađuje kao veličanje, vaš san je ibadet, u njemu su vaša djela prihvaćena i vaše dove uslišane, pa – sa iskrenim namjerama i srcima čistim od grijeha i pokuđenih svojstava – tražite od svoga Gospodara da vam podari uspjeh da ga ispostite i uspjeh učenja Kur'ana. Zaista je nesretan i loše će završiti onaj kome u ovom velikom mjesecu bude uskraćen Božiji oprost. Glađu i žeđu u ovom mjesecu sjetite se vaše gladi i žeđi na Sudnjem danu, udijelite sadaku siromašnim i onima koji su u bijedi, ukazujte poštovanje starima, smilujte se djeci, budite nježni prema rodbini, čuvajte svoje jezike od onoga što se ne smije govoriti, zatvorite oči pred onim što nije dozvoljeno gledati, odvratite uši od slušanja onog što je zabranjeno. Budite milostivi prema siročadi drugih ljudi da bi drugi bili milostivi prema vašoj siročadi poslije vas. Vraćajte se od svojih grijeha Bogu. U vremenu namaza podižite ruke na molitvu, jer vrijeme namaza je najbolje vrijeme, i Allah u njemu na Svoje robove gleda s milošću i kada Ga mole odgovara im, kada Ga dozivaju odaziva im se i kada od Njega traže, usliša im. O ljudi, zaista su vaše duše zalog za vaša 89


djela, pa ih otkupite traženjem oprosta od Allaha; vaša leđa su opterećena grijesima, pa ih olakšajte oduljivanjem sedždi. Znajte da se Uzvišena Istina zaklela Svojom Nesalomljivom moći i Uzvišenošću da neće kazniti one koji klanjaju, one koji u ovom mjesecu čine sedždu i da ih neće plašiti džehennemskom vatrom na Sudnjem danu. O ljudi, onaj od vas ko u ovom mjesecu priredi iftar postaču vjerniku, za to će kod Boga imati nagradu oslobađanja roba i to će biti povod za opraštanje njegovih prijašnjih grijeha.’ Onda su neki od ashaba rekli: ‘O Božiji poslaniče, mi svi nismo u stanju to uraditi.’ On je rekao: ‘Čuvajte se džehennemske vatre priređujući iftar postačima, makar to bilo polovinom hurme ili gutljajem vode. Zaista će Bog dati nagradu onome ko učini ovako, ako nije u stanju više od toga. O ljudi, onaj ko u ovom mjesecu uljepša svoje ćudoređe (ahlak) proći će s lahkoćom na Dan u kojem će se noge klizati na Siratu, onome ko u olakša poslove svoga roba i robinje Bog će olakšati svođenje računa na Sudnjem danu, ko u ovom mjesecu poštedi ljude svoga zla Uzvišeni će njega na Sudnjem danu poštedjeti Svoje srdžbe. Onome ko u ovom mjesecu ukaže poštovanje siročetu Bog će ukazati poštovanje na Sudnjem danu, onoga ko održava rodbinske veze i čini dobro rodbini Bog će na Sudnjem danu spojiti sa Svojom milošću. Onome ko u ovom mjesecu prekine dobročinstvo prema bližnjima, Bog će na Sudnjem danu prekinuti Svoju milost, onome ko u ovom mjesecu klanja mustahab namaz Bog će mu za njega zapisati udaljavanje od džehennemske vatre, a onome ko u ovom mjesecu klanja obavezni namaz Bog će dati nagradu sedamdeset obaveznih namaza koji se klanjaju u drugim mjesecima. Onome ko u ovom mjesecu na mene donosi mnogo salavata Bog će vagu djela učiniti teškom na Dan kada vage djela budu lahke, a onome ko u ovom mjesecu prouči jedan ajet 90


iz Kur'ana pripada nagrada osobe koja je u drugim mjesecima proučila čitav Kur'an. O ljudi, zaista su u ovom mjesecu vrata Dženneta otvorena, pa tražite od Gospodara svoga da ih ne zatvori pred vama. Vrata Džehennema su u ovom mjesecu zatvorena, pa tražite od Gospodara Koji je pun blagoslova i Uzvišen da ih ne otvori pred vama, a šejtani su u ovom mjesecu okovani, pa tražite od Boga da ih ne pusti na vas.’” Najbolje djelo u noćima i danima mubarek mjeseca Ramazana je učenje Kur'ana, jer je Kur'an spušten u ovom mjesecu. U predaji stoji da svaka stvar ima svoje proljeće, a proljeće Kur'ana je mjesec Ramazan. U ovom mjesecu treba mnogo učiti dove, donositi salavate, činiti istigfar i mnogo izgovarati riječi ‫ﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ‫ﹶ‬. Prenosi se da imam Ali ibn Husejn, a.s., kada bi nastupio mjesec Ramazan ne bi izgovarao ništa osim dove, tesbiha, istigfara i tekbira.

Zajednička djela mjeseca Ramazana 1. Sejjid ibn Tawus prenosi od Imama Dža‘fera Sadika i Imama Musaa Kazima, a.s., da su rekli: “Od početka pa sve do kraja mjeseca Ramazana nakon svakog obaveznog namaza proučite ovu dovu:

‫ﺴ ﹴﺮ‬ ْ ُ‫ﺤﺮَﺍ ﹺﻡ ﻓِﻰ ﻋَﺎﻣِﻰ َﻫﺬﹶﺍ َﻭﻓِﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﻋَﺎ ﹴﻡ ﻣَﺎ ﹶﺍْﺑ ﹶﻘْﻴَﺘﻨﹺﻰ ِﻓﻰ ﻳ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ َﺣ ﱠﺞ َﺑْﻴِﺘ‬ ‫ﺸﺮﹺﻳ ﹶﻔ ِﺔ‬ ‫ﻒ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ َﳝ ِﺔ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﺸَﺎ ِﻫ ِﺪ ﺍﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤﻮَﺍِﻗ‬ َ ‫ﺨِﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ِﺗﹾﻠ‬ ْ ‫ﻕ َﻭ ﹶﻻ ُﺗ‬ ‫ﻚ َﻭﻋَﺎِﻓَﻴ ٍﺔ َﻭ َﺳ َﻌ ِﺔ ﹺﺭ ْﺯ ﹴ‬ َ ‫ِﻣْﻨ‬ ‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ َﻭﻓِﻰ َﺟﻤِﻴ ﹺﻊ َﺣﻮَﺍِﺋ ﹺﺞ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮِﺓ ﹶﻓ ﹸﻜ ْﻦ ﻟِﻰ‬ َ ُ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍﺗ‬ َ ‫ﻚ‬ َ ‫َﻭ ﹺﺯﻳَﺎ َﺭِﺓ ﹶﻗْﺒ ﹺﺮ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ ‘Allahu moj, obdari me hodočašćem Tvoga Svetog hrama u ovoj godini i u svim godinama dok sam živ, u 91


lahkoći koju Ti daješ, u zdravlju i u obilju opskrbe. Ne udalji me od posjete tim plemenitim mjestima i časnim predjelima, ni od posjete kaburu Tvoga Vjerovjesnika, neka su Tvoji blagoslovi njemu i njegovoj porodici. Budi mi oslonac u svim mojim ovosvjetskim i onosvjetskim potrebama.

‫ﺤﺘُﻮ ﹺﻡ ﻓِﻰ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀَﺎ ِﺀ‬ ْ ‫ﻚ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺗ ﹾﻘﻀِﻰ َﻭﺗُ ﹶﻘﺪﱢﺭُ ِﻣ َﻦ ﺍ ﹶﻻ ْﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺤﺮَﺍ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ َﻤْﺒﺮُﻭ ﹺﺭ َﺣﺠﱡ ُﻬ ُﻢ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺝ َﺑْﻴِﺘ‬ ‫ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ َﻭ ﹶﻻ ُﻳَﺒﺪﱠ ﹸﻝ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻜُﺘَﺒﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ُﺣﺠﱠﺎ ﹺ‬ ُ‫ﺸﻜﹸﻮ ﹺﺭ َﺳ ْﻌﻴُﻬُﻢُ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻔﹸﻮ ﹺﺭ ﹸﺫﻧُﻮُﺑ ُﻬ ُﻢ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻜﻔﱠ ﹺﺮ َﻋْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳﱢﻴﺌﹶﺎُﺗ ُﻬ ْﻢ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺗ ﹾﻘﻀِﻰ َﻭﺗُ ﹶﻘﺪﱢﺭ‬ ْ ‫ﺍﹾﻟ َﻤ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﲔ َﺭ ﱠ‬ َ ‫ﻯ َﻋﻨﱢﻰ ﹶﺍﻣَﺎَﻧﺘِﻰ َﻭ َﺩْﻳﻨﹺﻰ ﺁ ِﻣ‬ َ ‫ﹶﺍ ﹾﻥ ُﺗﻄِﻴ ﹶﻞ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ َﻭﺗُ َﻮ ﱢﺳ َﻊ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺭ ْﺯﻗِﻰ َﻭﺗُ َﺆ ﱢﺩ‬ Bože, molim Te da u onome što ćeš odrediti kao konačno i neizbježno u noći Kadr, u određenju koje se ne odbija i ne mijenja, da me upišeš među hodočasnike Tvoga Svetog hrama kojima je hodočašće primljeno, čiji je trud nagrađen, grijesi oprošteni, a loši postupci pokriveni. I odredi, u onome što određuješ kao konačno, da mi život bude dug, opskrba obilna i izmiri moje obaveze i dugove. Uslišaj mi, Gospodaru svih svjetova.’” 2. Također se prenosi da je mustehab nakon obaveznih namaza učiti sljedeću dovu:

‫ﺲ ﹶﻛ ِﻤﹾﺜِﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ُﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻟْﻴ‬ ‫ﺖ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ‬ َ ‫َﻳﺎ َﻋِﻠ ﱡﻰ ﻳَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ﻳَﺎ ﹶﻏﻔﹸﻮ ُﺭ ﻳَﺎ َﺭﺣِﻴ ُﻢ ﹶﺍْﻧ‬ ُ‫ﻀ ﹾﻠَﺘﻪ‬ ‫ﺼﲑُ َﻭ َﻫﺬﹶﺍ َﺷ ْﻬ ٌﺮ َﻋﻈﱠ ْﻤَﺘﻪُ َﻭ ﹶﻛ ﱠﺮ ْﻣَﺘﻪُ َﻭ َﺷ ﱠﺮ ﹾﻓَﺘﻪُ َﻭﹶﻓ ﱠ‬ ِ ‫ﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﹾﻟَﺒ‬ ‫َﺷ ْﻰ ٌﺀ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺻﻴَﺎ َﻣﻪُ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ ِ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺿ‬ ْ ‫ﺸﻬُﻮ ﹺﺭ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟﺸﱠ ْﻬ ُﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻓ َﺮ‬ ‫َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱡ‬ “O Uzvišeni, Moćni, Koji praštaš, Milostivi – Ti si Gospodar Veličanstveni, Kome ništa nije slično, Koji 92


sve čuje i vidi; ovo je mjesec koji si učinio veličanstvenim, plemenitim, časnim i boljim od drugih mjeseci i čiji si post meni učinio obaveznim.

‫ﺕ ِﻣ َﻦ‬ ٍ ‫ﺱ َﻭَﺑﱢﻴﻨَﺎ‬ ‫ﻯ ﻟِﻠﻨﱠﺎ ﹺ‬ ً ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﻫُﺪ‬ َ ‫َﻭﻫُ َﻮ َﺷ ْﻬﺮُ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟ‬ ‫ﻒ َﺷ ْﻬ ﹴﺮ ﹶﻓﻴَﺎ‬ ِ ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ِﻥ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠ‬ ‫ﻚ ُﻣﻦﱠ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ ﹶﻔﻜﹶﺎ ِﻙ َﺭﹶﻗَﺒﺘِﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﻓِﻴ َﻤ ْﻦ َﺗ ُﻤﻦﱡ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱢﻦ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ َﻤﻦﱡ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﺩ ِﺧ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ‬ To je mjesec Ramazan, mjesec u kojem Si spustio Kur'an kao uputu za ljude i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja istine od zablude. U njemu si dao noć Kadr i učinio je boljom od hiljadu mjeseci. O Dobročinitelju Kojem niko za učinjeno dobro ne može prigovoriti, budi prema meni dobrostiv oslobađajući me od vatre sa onima prema kojima si dobrostiv, i uvedi me u Džennet, tako Ti Tvoje milosti, Najmilostiviji.” 3. Prenosi se od Božijeg poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Onome ko u mjesecu Ramazanu nakon obaveznih namaza prouči ovu dovu Uzvišeni Allah će oprostiti grijehe:

‫ﺴﺮُﻭ َﺭ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ﹾﻏ ﹺﻦ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻓ ِﻘ ﹴﲑ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ْﺷﹺﺒ ْﻊ ﹸﻛ ﱠﻞ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ْﺩ ِﺧ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺒُﻮ ﹺﺭ ﺍﻟ ﱡ‬ ‫ﺝ َﻋ ْﻦ‬ ْ ‫ﺾ َﺩْﻳ َﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﻣﺪِﻳ ﹴﻦ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ ﱢﺮ‬ ‫ﺲ ﹸﻛ ﱠﻞ ُﻋ ْﺮﻳَﺎ ٍﻥ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻗ ﹺ‬ ُ ‫ﺟَﺎﹺﻳ ﹴﻊ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻛ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﺏ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ُﺭﺩﱠ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻏﺮﹺﻳ ﹴ‬ ‫ﹸﻛﻞﱢ َﻣ ﹾﻜﺮُﻭ ﹴ‬ ‘Bože, daj radost stanovnicima kabura; Bože, učini imućnim svakog siromaha; Bože, nahrani sve gladne; Bože, obuci svakog neobučenog; Bože, izmiri dugove 93


svih koji su dužni; Bože, otkloni žalost od svakog nevoljnika; Bože, vrati domovini svakog udaljenog od domovine...

‫ﲔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ َ ‫ﺴِﻠ ِﻤ‬ ْ ُ‫ﺻِﻠ ْﺢ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻓﹶﺎ ِﺳ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﹸﺍﻣُﻮ ﹺﺭ ﺍﹾﻟﻤ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹸﻓﻚﱠ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﺍ ِﺳ ﹴﲑ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ‬ ‫ﺴ ﹺﻦ‬ ْ ُ‫ﺾ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ُﺳﺪﱠ ﹶﻓ ﹾﻘ َﺮﻧَﺎ ﹺﺑ ِﻐَﻨﺎ َﻙ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻏﱢﻴ ْﺮ ﺳُﻮ َﺀ ﺣَﺎِﻟﻨَﺎ ﹺﺑﺤ‬ ‫ﻒ ﹸﻛ ﱠﻞ َﻣﺮﹺﻳ ﹴ‬ ِ ‫ﺍ ْﺷ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ َ ‫ﺾ َﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﺪْﻳ َﻦ َﻭﹶﺍ ﹾﻏﹺﻨﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹺﺮ ِﺍﱠﻧ‬ ‫ﻚ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻗ ﹺ‬ َ ‫ﺣَﺎِﻟ‬ Bože, oslobodi svakog zarobljenika; Bože, ispravi svaku nepravilnost u poslovima muslimana; Bože, izliječi sve bolesnike; Bože, popuni naše siromaštvo Svojim bogatstvom; Bože, izmijeni naše loše stanje Tvojim lijepim stanjem; Bože, oslobodi nas dugova i riješi nas siromaštva. Zaista, Ti možeš sve.’”

Djela koja su preporučena u noćima mjeseca Ramazana 1. Mustehab je iftariti nakon akšamskog namaza osim ako je čovjek malaksao ili ako ima skupina koja ga čeka. Treba iftariti nečim što je čisto od harama i sumnje, a najbolje je iftariti hurmom koja je stečena na halal način, da bi nagrada namaza bila četiri stotine puta veća. Lijepo je iftariti bilo kojom od sljedećih stvari: hurmom, vodom, mlijekom, halvom ili toplom vodom. 2. Prenosi se da je vladar pravovjernih, Ali, a.s., uvijek prilikom iftara izgovarao sljedeće riječi:

‫ﺴﻤِﻴ ُﻊ ﺍﹾﻟ َﻌﻠِﻴ ُﻢ‬ ‫ﺖ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻓ ﹶﻄ ْﺮﻧَﺎ ﹶﻓَﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹾﻞ ِﻣﻨﱠﺎ ِﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﺻ ْﻤﻨَﺎ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﹺﺭ ْﺯِﻗ‬ ُ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟ‬ ْ ‫ﹺﺑ‬ “U ime Allaha. Bože, zbog Tebe smo postili i Tvojom opskrbom se iftarimo, pa primi od nas. Zaista si Ti Onaj Koji sve čuje i sve zna.” 94


3. Prenosi se da će onome ko u svakoj noći mjeseca Ramazana prouči sljedeću dovu biti oprošteni grijesi (koje je počinio prethodnih) četrdeset godina:

‫ﺖ َﻋﻠﹶﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ‬ َ ‫ﺿ‬ ْ ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﻭَﺍ ﹾﻓَﺘ َﺮ‬ َ ‫ﺏ َﺷ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺤﺮَﺍ ﹺﻡ ﻓِﻰ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ َﺣ ﱠﺞ َﺑْﻴِﺘ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺼﻴَﺎ َﻡ‬ ‫ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱢ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ ِﻌﻈﹶﺎ َﻡ ﹶﻓِﺎﱠﻧﻪُ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮﻫَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ َ ‫ﻋَﺎﻣِﻰ َﻫﺬﹶﺍ َﻭﻓِﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﻋَﺎ ﹴﻡ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻰ ِﺗ ﹾﻠ‬ ُ‫ﹶﻏْﻴﺮُ َﻙ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤﻦُ ﻳَﺎ َﻋﻼﱠﻡ‬ “Bože moj, Gospodaru mjeseca Ramazana u kojem si spustio Kur'an i u kojem si Svojim robovima naredio post, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i daj mi da hodočastim Tvoj Sveti hram u ovoj godini i svim drugim godinama. Oprosti mi velike grijehe jer ih, zaista, ne oprašta niko osim Tebe, o Milostivi i Sveznajući.” 4. Učiti u svim noćima mjeseca Ramazana dovu koja je poznata kao iftitah dova (dova počinjanja).

Iftitâh dova ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍْﻳ ﹶﻘْﻨﺖُ ﹶﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﺏ ﹺﺑ ﱠﻤﹺﻨ‬ ‫ﺼﻮَﺍ ﹺ‬ ‫ﺴ ﱢﺪ ٌﺩ ﻟِﻠ ﱠ‬ َ ‫ﺖ ُﻣ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ِﺪ َﻙ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ﹾﻓَﺘِﺘﺢُ ﺍﻟﱠﺜﻨَﺎ َﺀ ﹺﺑ‬ ‫ﺿ ﹺﻊ‬ ِ ‫ﲔ ﻓِﻰ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﺿ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ َﻭﹶﺍ َﺷ ﱡﺪ ﺍﹾﻟ ُﻤﻌَﺎِﻗﹺﺒ‬ ِ ‫ﲔ ﻓِﻰ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﺭ َﺣﻢُ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺿ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ ِﻜﺒْﺮﻳَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤ ِﺔ‬ ِ ‫ﺠﱢﺒﺮﹺﻳ َﻦ ﻓِﻰ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﺍﻟﱠﻨﻜﹶﺎ ﹺﻝ ﻭَﺍﻟﱠﻨ ِﻘ َﻤ ِﺔ َﻭﹶﺍ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ‬ Bože moj, počinjem veličanje hvaleći Te, a Ti Svojim dobročinstvom podstičeš na ispravnost. Čvrsto sam uvjeren da si Ti Najmilostiviji tamo gdje je mjesto 95


praštanju i milosti, i da najžešće kažnjavaš tamo gdje je mjesto strogoj kazni i osveti, i da si Najveći među silnima tamo gdje je mjesto sile i veličine.

‫ﺐ ﻳَﺎ‬ ْ ‫ﻚ ﻓﹶﺎ ْﺳ َﻤ ْﻊ ﻳَﺎ َﺳﻤِﻴ ُﻊ َﻣ ْﺪ َﺣﺘِﻰ َﻭﹶﺍ ﹺﺟ‬ َ ‫ﺴﹶﺌﹶﻠِﺘ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ َﻣ‬ َ ‫ﺖ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ُﺩﻋَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ِﺫْﻧ‬ ‫َﺭﺣِﻴ ُﻢ َﺩ ْﻋ َﻮﺗِﻰ َﻭﹶﺍِﻗ ﹾﻞ ﻳَﺎ ﹶﻏﻔﹸﻮ ُﺭ َﻋﹾﺜ َﺮﺗِﻰ ﹶﻓ ﹶﻜ ْﻢ ﻳَﺎ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﻛﹸ ْﺮَﺑ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻓ ﱠﺮ ْﺟَﺘﻬَﺎ َﻭ ُﻫﻤُﻮ ﹴﻡ‬ ‫ﻼ ٍﺀ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹾﻜَﺘﻬَﺎ‬ ‫ﺸ ْﺮَﺗﻬَﺎ َﻭ َﺣﹾﻠ ﹶﻘ ِﺔ َﺑ ﹶ‬ َ ‫ﺸ ﹾﻔَﺘﻬَﺎ َﻭ َﻋﹾﺜ َﺮ ٍﺓ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍﹶﻗﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ َﻧ‬ َ ‫ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻛ‬ Bože moj, dozvolio si mi da Te dozivam i da od Tebe molim, pa čuj me, Ti Koji čuješ moju hvalu, i odazovi se mom dozivanju, Milostivi, oprosti moje posrtaje, o Ti Koji praštaš. Koliko si mi, Bože, teškoća otklonio, koliko li mi samo briga raspršio i koliko mojih grešaka umanjio, koliko milosti rasprostro i nedaća koje si razriješio.

‫ﻚ‬ ِ ‫ﻚ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ‬ ٌ ‫ﺨ ﹾﺬ ﺻَﺎ ِﺣَﺒ ﹰﺔ َﻭ ﹶﻻ َﻭﹶﻟﺪًﺍ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ َﺷﺮﹺﻳ‬ ِ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻟ ْﻢ َﻳﱠﺘ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺠﻤِﻴ ﹺﻊ َﻣﺤَﺎ ِﻣ ِﺪ ِﻩ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﺑ‬ َ ‫َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ َﻭِﻟﻰﱞ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺬﱡ ﱢﻝ َﻭ ﹶﻛﺒﱢ ْﺮ ُﻩ َﺗ ﹾﻜﺒﹺﲑﹰﺍ ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫َﻋﻠﹶﻰ َﺟﻤِﻴ ﹺﻊ ﹺﻧ َﻌ ِﻤ ِﻪ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ Hvala Allahu Koji nije uzeo ni drūgu ni djeteta, Koji u vlasti nema ortaka i Kome ne treba zaštitnik zbog nemoći, pa Ga veličaj hvaleći. Hvala Allahu svim hvalama, na svim Njegovim blagodatima.

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ُﻣﻀَﺎ ﱠﺩ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻰ ﻣُ ﹾﻠ ِﻜ ِﻪ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻉ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻰ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮ ِﻩ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫َﻭ ﹶﻻ ُﻣﻨَﺎ ﹺﺯ‬ ‫ﻚ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻰ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺷﺒﹺﻴ َﻪ‬ َ ‫ﹶﻟﻪُ ﻓِﻰ َﻋ ﹶﻈ َﻤِﺘ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ َﺷﺮﹺﻳ‬ Hvala Allahu Koji nema protivnika u vlasti i Kojem niko ne protivrječi u onome što odredi. Hvala Allahu 96


Koji nema sudruga u stvaranju i Kojem nema sličnog u veličanstvu.

‫ﺠﺪُﻩُ ﺍﹾﻟﺒَﺎﺳِﻂ‬ ْ ‫ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ ﹶﺍ ْﻣﺮُﻩُ َﻭ َﺣ ْﻤﺪُﻩُ ﺍﻟﻈﱠﺎ ِﻫﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜ َﺮ ﹺﻡ َﻣ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺷِﻰ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺑﹺﺎﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ َﻳ َﺪﻩُ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ َﺗْﻨﻘﹸﺺُ َﺧﺰَﺍِﺋﻨُﻪُ َﻭ ﹶﻻ َﺗﺰﹺﻳ ُﺪ ُﻩ ﹶﻛﹾﺜ َﺮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻌﻄﹶﺎ ِﺀ ِﺍﻻﱠ ﺟُﻮﺩﹰﺍ َﻭ‬ ‫ﺏ‬ ُ ‫ﹶﻛﺮَﻣﹰﺎ ِﺍﻧﱠ ُﻪ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻌﺰﹺﻳ ُﺰ ﺍﹾﻟ َﻮﻫﱠﺎ‬ Hvala Allahu, Čija su se odredba i hvala raširile među stvorenjima. Njegova slava se očituje plemenitošću, ruke su Mu otvorene darežljivošću, Njegova riznice se ne umanjuju i mnoštvo davanja uvećava darežljivost i plemenitost. Zaista je On Silni, Koji mnogo daruje.

‫ﻼ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ َﻣ َﻊ ﺣَﺎ َﺟ ٍﺔ ﺑﹺﻰ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ َﻋﻈِﻴ َﻤ ٍﺔ َﻭ ِﻏﻨَﺎ َﻙ َﻋْﻨﻪُ ﹶﻗ ِﺪ ٌﱘ‬ ‫ﻚ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺴ ٌﲑ‬ ِ ‫ﻚ َﺳ ْﻬ ﹲﻞ َﻳ‬ َ ‫َﻭ ﻫُ َﻮ ِﻋْﻨﺪِﻯ ﹶﻛِﺜ ٌﲑ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﹶﻠْﻴ‬ Bože, tražim od Tebe malo od mnogog i moja potreba za tim je velika, a Tvoja neovisnost o tome vječna; to je za mene mnogo, a za Tebe lahko i neznatno.

‫ﻚ َﻋ ْﻦ ﹸﻇ ﹾﻠﻤِﻰ‬ َ ‫ﺤ‬ َ ‫ﺻ ﹾﻔ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻥﱠ َﻋ ﹾﻔ َﻮ َﻙ َﻋ ْﻦ ﹶﺫْﻧﺒﹺﻰ َﻭَﺗﺠَﺎﻭُ َﺯ َﻙ َﻋ ْﻦ َﺧﻄِﻴﹶﺌﺘِﻰ َﻭ‬ ‫ﻚ َﻋ ْﻦ ﹶﻛِﺜ ﹺﲑ ُﺟ ْﺮﻣِﻰ ِﻋْﻨ َﺪ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫َﻭ ِﺳْﺘ َﺮ َﻙ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗﺒﹺﻴ ﹺﺢ َﻋ َﻤﻠِﻰ َﻭ ِﺣ ﹾﻠ َﻤ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻣَﺎ ﹶﻻ ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻮ ﹺﺟﺒُﻪُ ِﻣْﻨ‬ َ ‫َﺧ ﹶﻄﺈﹺﻯ َﻭ َﻋ ْﻤﺪِﻯ ﹶﺍ ﹾﻃ َﻤ َﻌﻨﹺﻰ ﻓِﻰ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﹶﻠ‬ Bože, zaista su me Tvoje praštanje moga grijeha, prelazak preko moje greške, neosvrtanje na moje nasilje, pokrivanje mojih ružnih djela i Tvoja blagost prema mnoštvu mojih nedjela, bilo da sam ih učinio greškom 97


ili namjerno, nagnali da tražim od Tebe ono što ne zaslužujem.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﻋ ﱠﺮ ﹾﻓَﺘﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ِﺍﺟَﺎَﺑِﺘ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍ َﺭْﻳَﺘﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗﹸ ْﺪ َﺭِﺗ‬ َ ‫ﹶﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺭ َﺯ ﹾﻗَﺘﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻼ ﻣُﺪِﻻًّ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ‫ﺴَﺘ ﹾﺄﻧﹺﺴﹰﺎ ﹶﻻ ﺧَﺎﺋِﻔﹰﺎ َﻭ ﹶﻻ َﻭ ﹺﺟ ﹰ‬ ْ ‫ﻚ ُﻣ‬ َ ‫ﺼ ْﺮﺕُ ﹶﺍ ْﺩﻋُﻮ َﻙ ﺁﻣِﻨﹰﺎ َﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ِ ‫ﹶﻓ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺼ ْﺪﺕُ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻓِﻴﻤَﺎ ﹶﻗ‬ Ono čime si me iz Svoje milosti opskrbio, ono što si mi pokazao iz Svoje moći i ono sa čime si me upoznao od Tvoga odazivanja na molbe postalo je povod da Te molim sa sigurnošću, da tražim od Tebe kao prisan, a ne kao onaj koji je u strahu i koji je ustreptao, već slobodan prema Tebi u onome što tražim od Tebe.

‫ﻚ َﻭﹶﻟ َﻌﻞﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍْﺑ ﹶﻄﹶﺄ َﻋﻨﱢﻰ ﻫُ َﻮ َﺧْﻴ ٌﺮ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﺠ ْﻬﻠِﻰ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﹶﻓِﺎ ﹾﻥ ﹶﺍْﺑ ﹶﻄﹶﺄ َﻋﻨﱢﻰ َﻋَﺘْﺒﺖُ ﹺﺑ‬ ‫ﻚ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ َ ‫ﺻَﺒ َﺮ َﻋﻠﹶﻰ َﻋْﺒ ٍﺪ ﹶﻟﺌِﻴ ﹴﻢ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫ﻚ ﹺﺑﻌَﺎِﻗَﺒ ِﺔ ﺍ ُﻷﻣُﻮ ﹺﺭ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ ﹶﺍ َﺭ َﻣ ْﻮ ﹰﻻ ﹶﻛﺮﹺﳝﹰﺎ ﹶﺍ‬ َ ‫ِﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ‬ Pa ako se odgodi ispunjavanje moje potrebe, prigovaram Ti zbog neznanja, a možda je odgađanje bolje za mene, jer Tebi su poznate konačnice svih stvari. Ne vidjeh plemenitog gospodara strpljivijeg prema robu koji prigovara, nego što si Ti prema meni.

‫ﻚ َﻭَﺗَﺘ َﻮ ﱠﺩﺩُ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ‬ َ ‫ﺤﱠﺒﺐُ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ ﹶﻓﹶﺎَﺗَﺒ ﱠﻐﺾُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﻭَﺗَﺘ‬ َ ‫ﻚ َﺗ ْﺪﻋُﻮﻧﹺﻰ ﹶﻓﹸﺎ َﻭﻟﱢﻰ َﻋْﻨ‬ َ ‫ﺏ ِﺍﱠﻧ‬ ‫ﻳَﺎ َﺭ ﱢ‬ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺫِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ َﻳ ْﻤَﻨ ْﻌ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻛﹶﺎﻥﱠ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﱠﺘ ﹶﻄ ﱡﻮ ﹶﻝ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﻼ ﹶﺍ ﹾﻗَﺒﻞﹸ ِﻣْﻨ‬ ‫ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻀ ﹺﻞ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹺﺑﺠُﻮ ِﺩ َﻙ َﻭ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ ‫ﻭَﺍ ِﻹ ْﺣﺴَﺎ ِﻥ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ﹶﻔ ﱡ‬ Gospodaru moj, Ti me dozivaš, a ja se okrećem od Tebe, Ti mi ukazuješ prijateljstvo, a ja Tebi neprija98


teljstvo, Ti mi ukazuješ blagonaklonost, a ja je ne prihvaćam, kao da ja Tebi činim dobro, ali Te ovo ne sprječava da mi ukazuješ milost, dobročinstvo i ljubaznost iz Svoje darežljivosti i plemenitosti.

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ‬ َ ‫ﻚ َﺟﻮَﺍ ٌﺩ ﹶﻛ ﹺﺮ ٌﱘ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﻀ ﹺﻞ ِﺍ ْﺣﺴَﺎﹺﻧ‬ ْ ‫ﻓﹶﺎ ْﺭ َﺣ َﻢ َﻋْﺒ َﺪ َﻙ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻫ ﹶﻞ َﻭ ُﺟ ْﺪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹺﺑ ﹶﻔ‬ ‫ﺡ َﺩﻳﱠﺎ ِﻥ ﺍﻟﺪﱢﻳ ﹺﻦ‬ ‫ﺻﺒَﺎ ﹺ‬ ْ ‫ﺡ ﻓﹶﺎِﻟ ﹺﻖ ﺍ ِﻹ‬ ‫ﺨ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱢﺮﻳَﺎ ﹺ‬ ‫ﺴﱢ‬ َ ُ‫ﻚ ﻣ‬ ِ ‫ﺠﺮﹺﻯ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ‬ ْ ‫ﻚ ُﻣ‬ ِ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻠ‬ ِ ‫ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎِﻟ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫َﺭ ﱢ‬ Smiluj se Svome robu neznalici i budi prema njemu darežljiv iz Svoga dobročinstva, zaista si Ti Darežljivi i Plemeniti. Hvala Allahu Koji ima svu vlast, Koji čini da plovi lađa (postojanja), Koji potčinjava vjetrove i čini da svane jutro, Vladaru Sudnjega dana, Gospodaru svih svjetova.

‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ﹾﻔ ﹺﻮ ِﻩ َﺑ ْﻌ َﺪ ﻗﹸ ْﺪ َﺭِﺗ ِﻪ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ِﺣ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ َﺑ ْﻌ َﺪ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﻀﹺﺒ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ ﻗﹶﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ُﻳﺮﹺﻳ ُﺪ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻃﹸﻮ ﹺﻝ ﹶﺍﻧَﺎِﺗ ِﻪ ﻓِﻰ ﹶﻏ‬ َ ‫ﻭَﺍﹾﻟ‬ Hvala Allahu za Njegovu blagost nakon Njegovog znanja, hvala Allahu na praštanju i pored Njegove moći i hvala Allahu za trajanje Njegove strpljivosti u srdžbi. On može sve što želi.

‫ﻼ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻹ ﹾﻛﺮَﺍ ﹺﻡ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﺡ ﺫِﻯ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺻﺒَﺎ ﹺ‬ ْ ‫ﻕ ﻓﹶﺎِﻟ ﹺﻖ ﺍ ِﻹ‬ ‫ﻂ ﺍﻟ ﱢﺮ ْﺯ ﹺ‬ ِ ‫ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ ﺑَﺎ ِﺳ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺧَﺎِﻟ ﹺﻖ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺠﻮَﻯ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ‬ ْ ‫ﺸ ﹺﻬ َﺪ ﺍﻟﱠﻨ‬ َ ‫ﺏ ﹶﻓ‬ َ ُ‫ﻼ ُﻳﺮَﻯ َﻭﹶﻗﺮ‬ ‫ﻀ ﹺﻞ ﻭَﺍ ِﻹْﻧﻌَﺎ ﹺﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺑﻌُ َﺪ ﹶﻓ ﹶ‬ ْ ‫ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ Hvala Allahu, Stvoritelju stvorenja, Koji obilno opskrbljuje, Koji čini da svane jutro, Uzvišeni i Plemeniti, 99


Vlasnik dobrote i blagodati, Koji je dalek pa se ne vidi i blizak pa zna šaputanja, Slavljeni i Uzvišeni.

‫ﺸﺎ ِﻛﻠﹸﻪُ َﻭ ﹶﻻ ﹶﻇ ﹺﻬ ٌﲑ‬ َ ُ‫ﻉ ُﻳﻌَﺎ ِﺩﻟﹸﻪُ َﻭ ﹶﻻ َﺷﺒﹺﻴ ٌﻪ ﻳ‬ ٌ ‫ﺲ ﹶﻟﻪُ ُﻣﻨَﺎ ﹺﺯ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺿ َﻊ ِﻟ َﻌ ﹶﻈ َﻤِﺘ ِﻪ ﺍﹾﻟ ُﻌ ﹶﻈﻤَﺎ ُﺀ ﹶﻓَﺒﹶﻠ ﹶﻎ ﹺﺑﻘﹸ ْﺪ َﺭِﺗ ِﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُﺀ‬ َ ‫ﺿﺪُﻩُ ﹶﻗ َﻬ َﺮ ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ ِﻪ ﺍ َﻷ ِﻋﺰﱠﺍ َﺀ َﻭَﺗﻮَﺍ‬ ِ ‫ُﻳﻌَﺎ‬ Hvala Allahu, s Kojim se niko ne nadmeće u jednakosti, nema Mu niko sličan, ko podsjeća na Njega, nema pomagača koji Mu pomaže; Svojom snagom savlađuje moćnike, pred Njegovim veličanstvom velikani su ponizni; Svojom moći postiže sve što želi.

‫ﺴﺘُﺮُ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻋُ ْﻮ َﺭ ٍﺓ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﹶﺍ ْﻋﺼِﻴ ِﻪ َﻭ‬ ْ ‫ﲔ ﺍﹸﻧَﺎﺩِﻳ ِﻪ َﻭَﻳ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ُﻳﺠﹺﻴُﺒﻨﹺﻰ ِﺣ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﻼ ﺍﹸﺟَﺎﺯﹺﻳ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻮ ِﻫَﺒ ٍﺔ َﻫﻨﹺﻴﹶﺌ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍ ْﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻰ َﻭ َﻋﻈِﻴ َﻤ ٍﺔ‬ ‫ُﻳ َﻌﻈﱢ ُﻢ ﺍﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤ ﹶﺔ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﹶﻓ ﹶ‬ ُ‫ﺠ ٍﺔ ﻣُﻮﹺﻧ ﹶﻘ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺍﺭَﺍﻧﹺﻰ ﹶﻓﹸﺎﹾﺛﻨﹺﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺣَﺎ ِﻣﺪًﺍ َﻭﹶﺍ ﹾﺫﻛﹸﺮُﻩ‬ َ ‫َﻣﺨُﻮﹶﻓ ٍﺔ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻛﻔﹶﺎﻧﹺﻰ َﻭَﺑ ْﻬ‬ ‫ﺴﺒﱢﺤﹰﺎ‬ َ ‫ُﻣ‬ Hvala Allahu Koji mi se odaziva kada Ga dozivam, Koji pokriva moje sramotne postupke, a ja sam Mu nepokoran i Koji mi uvećava blagodati, a ja mu ne uzvraćam. Koliko mi je samo prijatnih darova dao, od kakvih velikih i strašnih događaja me je zaštitio i koliko li mi je zadivljujućih ljepota pokazao, pa Ga veličam hvaleći i spominjem slaveći Ga.

‫ﺐ‬ ُ ‫ﺨﻴﱠ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ﻳُ ْﻬَﺘﻚُ ِﺣﺠَﺎُﺑ ُﻪ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ ْﻐﹶﻠﻖُ ﺑَﺎُﺑ ُﻪ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ ﺳَﺎِﺋﻠﹸﻪُ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﲔ َﻭَﻳ ْﺮﹶﻓ ُﻊ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ ‫ﲔ َﻭُﻳَﻨﺠﱢﻰ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋ ِﻔ‬ َ ‫ﺁ ِﻣﻠﹸﻪُ ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺨِﻠﻒُ ﺁ َﺧﺮﹺﻳ َﻦ‬ ْ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ‫ﺴَﺘ ﹾﻜﹺﺒﺮﹺﻳ َﻦ َﻭ ﻳُ ْﻬِﻠﻚُ ﻣُﻠﹸﻮﻛﹰﺎ َﻭَﻳ‬ ْ ‫ﻀﻊُ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﲔ َﻭَﻳ‬ َ ‫ﻀ َﻌ ِﻔ‬ ْ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ُ‫ﺍﹾﻟﻤ‬ Hvala Allahu Čiji se zastor ne razdire, Čija se vrata ne zatvaraju, Čiji se molitelj ne odbija i od Koga se ne 100


vraća neispunjene nade onaj koji se nada. Hvala Allahu Koji daje sigurnost uplašenim, spašava čestite, uzdiže potlačene, unizuje ohole, uništava kraljeve i daje da ih nasljeđuju drugi.

‫ﲔ‬ َ ‫ﲔ َﻧﻜﹶﺎ ﹺﻝ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ‬ َ ‫ﲔ ﻣُ ْﺪ ﹺﺭ ِﻙ ﺍﹾﻟﻬَﺎ ﹺﺭﹺﺑ‬ َ ‫ﺠﺒﱠﺎﺭﹺﻳ َﻦ ﻣُﹺﺒ ﹺﲑ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ‬ َ ‫ﺻ ﹺﻢ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗﹶﺎ‬ َ ‫ﻭَﺍﹾﻟ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﲔ ﻣُ ْﻌَﺘ َﻤ ِﺪ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ َ ‫ﺕ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﹺﺒ‬ ِ ‫ﺿ ﹺﻊ ﺣَﺎﺟَﺎ‬ ِ ‫ﲔ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﺼ ﹺﺮ ِﺧ‬ ْ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ُ‫ﺻﺮﹺﻳ ﹺﺦ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ Hvala Allahu Koji upropaštava tirane, uništava nasilnike, sustiže bjegunce, strogo kažnjava tlačitelje, pristiže u pomoć onima koji dozivaju. On je mjesto potreba onih koji traže i oslonac vjernicima.

ُ‫ﺴﻤَﺎ ُﺀ َﻭ ُﺳﻜﱠﺎُﻧﻬَﺎ َﻭَﺗ ْﺮﺟُﻒُ ﺍ َﻷ ْﺭﺽ‬ ‫ﺸَﻴِﺘ ِﻪ َﺗ ْﺮ َﻋﺪُ ﺍﻟ ﱠ‬ ْ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ِﻣ ْﻦ َﺧ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻫﺪَﺍﻧَﺎ‬ َ ‫ﺴَﺒﺢُ ﻓِﻰ ﹶﻏ َﻤﺮَﺍِﺗﻬَﺎ ﹶﺍﹾﻟ‬ ْ ‫ﺝ ﺍﹾﻟﹺﺒﺤَﺎ ُﺭ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳ‬ ُ ‫َﻭ ُﻋﻤﱠﺎ ُﺭﻫَﺎ َﻭَﺗﻤُﻮ‬ ‫ﻯ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻻ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻫﺪَﺍﻧَﺎ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ ‫ِﻟ َﻬﺬﹶﺍ َﻭﻣَﺎ ﹸﻛﻨﱠﺎ ِﻟَﻨ ْﻬَﺘ ِﺪ‬ Hvala Allahu pred Kojim se od straha tresu nebo i njegovi stanovnici, drhte zemlja i oni koji je naseljavaju, talasaju se mora i oni koji plivaju u njihovim dubinama. Sva hvala pripada samo Allahu Koji nas je uputio, a da nas nije uputio, ne bismo bili upućeni.

ُ‫ﺨﹶﻠ ْﻖ َﻭَﻳ ْﺮﺯُﻕُ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ ْﺮ َﺯﻕُ َﻭﻳُ ﹾﻄ ِﻌﻢُ َﻭ ﹶﻻ ﻳُ ﹾﻄ َﻌﻢ‬ ْ ‫ﺨﻠﹸﻖُ َﻭﹶﻟ ْﻢ ُﻳ‬ ْ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻳ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺨْﻴ ُﺮ َﻭﻫُ َﻮ َﻋﹶﻠﻰ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ﺤﻴﹺﻰ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮﺗَﻰ َﻭﻫُ َﻮ َﺣﻰﱞ ﹶﻻ َﻳﻤُﻮ‬ ْ ‫ﺖ ﺍ َﻷ ْﺣﻴَﺎ َﺀ َﻭُﻳ‬ ُ ‫َﻭُﻳﻤِﻴ‬ ‫ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ Hvala Allahu Koji stvara, a nije stvoren, Koji opskrbljuje, a Sam nema potrebu za opskrbom, Koji hrani druge a Njega niko ne hrani, usmrćuje žive i oživljava 101


mrtve. On je Živi, Koji ne umire, u Njegovoj ruci je svo dobro i On sve može.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺣﺒﹺﻴﹺﺒ‬ َ ‫ﺻ ِﻔﱢﻴ‬ َ ‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍﻣِﻴﹺﻨ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ َﻭ َﺭﺳُﻮِﻟ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺴ َﻦ‬ َ ‫ﻀ ﹶﻞ َﻭﹶﺍ ْﺣ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻓ‬ َ ‫ﻆ ِﺳ ﱢﺮ َﻙ َﻭﻣَُﺒﱢﻠ ﹺﻎ ﹺﺭﺳَﺎ ﹶﻻِﺗ‬ ِ ‫ﻚ َﻭﺣَﺎِﻓ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫َﻭ ِﺧَﻴ َﺮِﺗ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺻﻠﱠْﻴ‬ َ ‫ﺐ َﻭﹶﺍ ﹾﻃ َﻬ َﺮ َﻭﹶﺍ ْﺳﻨَﻰ َﻭﹶﺍ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ ﻣَﺎ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﺟ َﻤ ﹶﻞ َﻭﹶﺍ ﹾﻛ َﻤ ﹶﻞ َﻭﹶﺍ ْﺯﻛﹶﻰ َﻭﹶﺍْﻧﻤَﻰ َﻭﹶﺍ ﹾﻃَﻴ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ َﺣ ٍﺪ ﻣِﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ َﻭﹶﺍْﻧﹺﺒﻴَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺖ َﻭ َﺳﻠﱠ ْﻤ‬ َ ‫ﺤﱠﻨْﻨ‬ َ ‫ﺖ َﻭَﺗ‬ َ ‫ﺖ َﻭَﺗ َﺮ ﱠﺣ ْﻤ‬ َ ‫َﻭﺑَﺎ َﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻣِﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺮَﺍ َﻣ ِﺔ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﺻ ﹾﻔ َﻮِﺗ‬ ِ ‫ﻚ َﻭ‬ َ ‫َﻭﺭُﺳُِﻠ‬ Bože moj, blagoslovi Muhammeda, Tvoga roba, Tvoga poslanika, povjerenika i izabranika, Tvoga miljenika, odabranog među stvorenjima, čuvara Tvoje tajne i donosioca Tvojih poruka, najvrednijim, najboljim, najljepšim, najsavršenijim, najčistijim, najnaprednijim, najprijatnijim, najčišćim i najblještavijim i najbrojnijim blagoslovima, kojima si blagoslovio i obdario, smilovao se, sažalio i poslao pozdrave nekom od Svojih robova, vjerovjesnika, poslanika, izabranika i uglednika među Tvojim stvorenjima.

‫ﲔ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﺻ ﱢﻰ ﺭَﺳﻮُ ﹺﻝ َﺭ ﱢ‬ ِ ‫ﲔ َﻭ َﻭ‬ َ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ َﻋِﻠ ﱟﻲ ﹶﺍ ِﻣ ﹺﲑ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻜْﺒﺮَﻯ ﻭَﺍﻟﱠﻨَﺒﹺﺈ‬ َ ‫ﻚ ﻭَﺁَﻳِﺘ‬ َ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ﺠِﺘ‬ ‫ﻚ َﻭﺣُ ﱠ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍﺧِﻰ َﺭﺳُﻮِﻟ‬ َ ‫َﻭ َﻭِﻟﱢﻴ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺼﺪﱢﻳ ﹶﻘ ِﺔ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫ َﺮ ِﺓ ﻓﹶﺎ ِﻃ َﻤ ﹶﺔ َﺳﱢﻴ َﺪ ِﺓ ﹺﻧﺴَﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱢ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭ‬ Bože moj, blagoslovi, Alija, vladara pravovjernih, namjesnika Poslanika Gospodara svjetova, Tvog roba i prijatelja, brata Tvog Poslanika, Tvog dokaza nad stvorenjima Tvojim, koji je veliki znak Tvoj i velika vijest, i blagoslovi iskrenu, čistu Fatimu, prvakinju svih žena svijeta. 102


‫ﻯ‬ ْ ‫ﺴْﻴ ﹺﻦ َﺳّﹺﻴ َﺪ‬ َ ُ‫ﺴ ﹺﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺤ‬ َ‫ﺤ‬ َ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ِﺳْﺒ ﹶﻄ ﹺﻰ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ َﻭِﺍﻣَﺎ َﻣ ﹺﻰ ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫َﻭ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ﹺﻦ‬ َ ُ‫ﺴْﻴ ﹺﻦ َﻭﻣ‬ َ ُ‫ﲔ َﻋِﻠ ﱢﻰ ْﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﺤ‬ َ ‫ﺴِﻠ ِﻤ‬ ْ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ‫ﺠَﻨ ِﺔ َﻭ‬ ‫ﺏ ﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﱠ‬ ‫َﺷﺒَﺎ ﹺ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ﹺﻦ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﻣُﻮﺳَﻰ ْﺑ ﹺﻦ َﺟ ْﻌ ﹶﻔ ﹴﺮ َﻭ َﻋِﻠ ﱢﻰ ْﺑ ﹺﻦ ﻣُﻮﺳَﻰ َﻭﻣ‬ َ ُ‫َﻋِﻠ ﱟﻲ َﻭ َﺟ ْﻌ ﹶﻔ ﹺﺮ ْﺑ ﹺﻦ ﻣ‬ ‫ﻯ‬ ‫ﻒ ﺍﹾﻟﻬَﺎﺩِﻯ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢ‬ ِ ‫ﺨﹶﻠ‬ َ ‫ﺴ ﹺﻦ ْﺑ ﹺﻦ َﻋِﻠ ﱟﻲ ﻭَﺍﹾﻟ‬ َ‫ﺤ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺍﹾﻟ‬ َ ُ‫َﻋِﻠ ﱟﻲ َﻭ َﻋِﻠ ﱢﻰ ْﺑ ﹺﻦ ﻣ‬ Blagoslovi dvojicu Poslanikovih unuka i imame upute, Hasana i Husejna, prvake džennetskih mladića, i blagoslovi imame muslimana, Alija ibn Husejna, Muhammeda ibn Alija, Dža‘fera ibn Muhammeda, Musaa ibn Dža‘fera, Alija ibn Musaa, Muhammeda ibn Alija, Alija ibn Muhammeda, Hasana ibn Alija i njegovog nasljednika upućivača Mehdija...

‫ﺻ ﱢﻞ‬ َ ‫ﺻﻠﹶﻮ ﹰﺓ ﹶﻛِﺜ َﲑ ﹰﺓ ﺩَﺍِﺋ َﻤ ﹰﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ‬ َ ‫ﻼ ِﺩ َﻙ‬ ‫ﻚ ﻓِﻰ ﹺﺑ ﹶ‬ َ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ َﻭﹸﺍ َﻣﻨَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺠ‬ ‫ﺠﹺ‬ َ ُ‫ﺣ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻘ ﱠﺮﹺﺑ‬ َ ‫ﻼِﺋ ﹶﻜِﺘ‬ ‫َﻋﻠﹶﻰ َﻭِﻟ ﱢﻰ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮ َﻙ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋ ﹺﻢ ﺍﹾﻟﻤُ َﺆ ﱠﻣ ﹺﻞ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ْﺪ ﹺﻝ ﺍﹾﻟﻤُْﻨَﺘ ﹶﻈ ﹺﺮ َﻭﺣُﻔﱠﻪُ ﹺﺑ َﻤ ﹶ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﺱ ﻳَﺎ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺡ ﺍﹾﻟﻘﹸﺪُ ﹺ‬ ‫َﻭﹶﺍﱢﻳ ْﺪﻩُ ﺑﹺﺮﻭُ ﹺ‬ ...Tvoje dokaze nad robovima i Tvoje povjerenike u gradovima, blagoslovi ih mnoštvom neprekidnih blagoslova. Bože moj, blagoslovi zaštitnika Tvoje odredbe, koji će ustati, u koga su položene nade i koji je iščekivana pravda, okruži ga Svojim bliskim melecima i podupri ga Svetim ruhom, Gospodaru svih svjetova.

‫ﺽ ﹶﻛﻤَﺎ‬ ‫ﺨِﻠ ﹾﻔ ُﻪ ﻓِﻰ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ‬ ْ ‫ﻚ ﺍ ْﺳَﺘ‬ َ ‫ﻚ ﻭَﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋ َﻢ ﹺﺑﺪِﻳﹺﻨ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﺍﻟﺪﱠﺍ ِﻋ َﻰ ِﺍﻟﹶﻰ ِﻛﺘَﺎﹺﺑ‬ ‫ﻀْﻴَﺘﻪُ ﹶﻟﻪُ ﹶﺍْﺑ ِﺪﹾﻟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ‬ َ ‫ﺖ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗْﺒِﻠ ِﻪ َﻣ ﱢﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ ﺩِﻳَﻨ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﺍ ْﺭَﺗ‬ َ ‫ﺨﹶﻠ ﹾﻔ‬ ْ ‫ﺍ ْﺳَﺘ‬ ‫ﻚ َﺷﻴْﺌﹰﺎ‬ َ ‫ﺸ ﹺﺮﻙُ ﹺﺑ‬ ْ ُ‫َﺧ ْﻮِﻓ ِﻪ ﹶﺍﻣْﻨﹰﺎ َﻳ ْﻌﺒُﺪُ َﻙ ﹶﻻ ﻳ‬ Bože moj, učini ga onim koji poziva ka Tvojoj Knjizi, koji je održavatelj Tvoje vjere, učini ga nasljednikom 103


na Zemlji kao što si učinio one koji su bili prije njega, utvrdi njegovom rukom vjeru kojom si zadovoljan i daj mu sigurnost nakon straha koji je imao, da bi samo Tebe obožavao i da Ti ničim ne bi druga pripisivao.

ُ‫ﺼﺮًﺍ َﻋﺰﹺﻳﺰًﺍ ﻭَﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﹶﻟﻪ‬ ْ ‫ﺼ ْﺮ ُﻩ َﻧ‬ ُ ‫ﺼ ْﺮ ﹺﺑ ِﻪ ﻭَﺍْﻧ‬ ِ ‫ﺼ ْﺮ ُﻩ ﻭَﺍْﻧَﺘ‬ ُ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ِﻋ ﱠﺰﻩُ َﻭﹶﺍ ْﻋ ﹺﺰ ْﺯ ﹺﺑ ِﻪ ﻭَﺍْﻧ‬ ‫ﻚ ﺳُ ﹾﻠﻄﹶﺎﻧﹰﺎ َﻧﺼِﲑﹰﺍ‬ َ ‫ﹶﻓﺘْﺤﹰﺎ َﻳﺴِﲑﹰﺍ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ْﻦ ﹶﻟﺪُْﻧ‬ Bože moj, osnaži ga i druge osnaži njim, pomozi ga i druge pomozi njim, pomozi ga pobjedničkom pomoći, daj mu lahku pobjedu i uspostavi mu od Sebe vlast koja donosi pomoć.

‫ﺤ ﱢﻖ َﻣﺨَﺎﹶﻓ ﹶﺔ‬ َ ‫ﺸ ْﻰ ٍﺀ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺨ ِﻔ َﻰ ﹺﺑ‬ ْ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ‫ﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﻻ َﻳ‬ َ ‫ﻚ َﻭﺳُﱠﻨ ﹶﺔ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ﹾﻇ ﹺﻬ ْﺮ ﹺﺑ ِﻪ ﺩِﻳَﻨ‬ ‫ﻼ َﻡ‬ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﺩ ْﻭﹶﻟ ٍﺔ ﹶﻛ ﹺﺮ َﳝ ٍﺔ ُﺗ ِﻌﺰﱡ ﹺﺑﻬَﺎ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ‬ َ ‫ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱠﺎ َﻧ ْﺮ ﹶﻏﺐُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﹶﺍ َﺣ ٍﺪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻚ ﻭَﺍﹾﻟﻘﹶﺎ َﺩ ِﺓ‬ َ ‫ﺠ َﻌﹸﻠﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺓ ِﺍﻟﹶﻰ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ‬ ْ ‫ﻕ َﻭﹶﺍ ْﻫﹶﻠﻪُ َﻭَﺗ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﻫﹶﻠﻪُ َﻭﺗُ ِﺬﻝﱡ ﹺﺑﻬَﺎ ﺍﻟﱢﻨﻔﹶﺎ‬ ‫ﻚ َﻭَﺗ ْﺮ ُﺯﹸﻗﻨَﺎ ﹺﺑﻬَﺎ ﹶﻛﺮَﺍ َﻣ ﹶﺔ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ‬ َ ‫ِﺍﻟﹶﻰ َﺳﺒﹺﻴِﻠ‬ Bože moj, posredstvom njega objelodani Svoju vjeru i put Tvoga vjerovjesnika tako da ništa od istine skrivati ne mora iz straha od ljudi. Bože, hrlimo k Tebi u plemenitoj vlasti kojom islam i muslimane činiš moćnim i ponizuješ licemjerstvo i licemjere. Učini nas u njoj onima koji će pozivati pokornosti Tebi i vodičima ka Tvome putu i opskrbi nas na taj način častima Ovog i Onog svijeta.

‫ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋْﻨﻪُ ﹶﻓَﺒﱢﻠ ْﻐﻨَﺎ ُﻩ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻢ ﹺﺑ ِﻪ‬ ُ ‫ﺤ ﱢﻤ ﹾﻠﻨَﺎ ُﻩ َﻭﻣَﺎ ﹶﻗ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻖ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﻣَﺎ َﻋ ﱠﺮ ﹾﻓَﺘﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺻ ْﺪ َﻋﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﺭُﺗ ْﻖ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓْﺘ ﹶﻘﻨَﺎ َﻭ ﹶﻛﱢﺜ ْﺮ ﹺﺑ ِﻪ ِﻗﱠﻠَﺘﻨَﺎ َﻭﹶﺍ ْﻋ ﹺﺰ ْﺯ ﹺﺑ ِﻪ ِﺫﱠﻟَﺘﻨَﺎ‬ َ ‫ﺐ ﹺﺑ ِﻪ‬ ْ ‫َﺷ َﻌﹶﺜﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﺷ َﻌ‬ ‫ﺴ ْﺮ‬ ‫ﺾ ﹺﺑ ِﻪ َﻋ ْﻦ ُﻣ ْﻐ َﺮ ِﻣﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﺟﺒُ ْﺮﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻘ َﺮﻧَﺎ َﻭ ُﺳﺪﱠ ﹺﺑ ِﻪ َﺧﱠﻠَﺘﻨَﺎ َﻭَﻳ ﱢ‬ ‫َﻭﹶﺍ ﹾﻏ ﹺﻦ ﹺﺑ ِﻪ ﻋَﺎِﺋﹶﻠَﻨﺎ ﻭَﺍ ﹾﻗ ﹺ‬ 104


‫ﺠ ْﺰ ﹺﺑ ِﻪ‬ ‫ﺠ ْﺢ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻃِﻠَﺒَﺘﻨَﺎ َﻭﹶﺍْﻧ ﹺ‬ ‫ﺾ ﹺﺑ ِﻪ ُﻭﺟُﻮ َﻫﻨَﺎ َﻭﹸﻓﻚﱠ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺍ ْﺳ َﺮﻧَﺎ َﻭﹶﺍْﻧ ﹺ‬ ْ ‫ﺴ َﺮﻧَﺎ َﻭَﺑﱢﻴ‬ ْ ‫ﹺﺑ ِﻪ ُﻋ‬ ‫ﺐ ﹺﺑ ِﻪ َﺩ ْﻋ َﻮَﺗﻨَﺎ‬ ْ ‫ﺠ‬ ‫َﻣﻮَﺍﻋِﻴ َﺪﻧَﺎ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ ﹺ‬ Bože, daj nam snage da ponesemo ono s čime si nas upoznao od istine i da postignemo ono što nismo postigli. Bože, posredstvom njega (Imama Mehdija) otkloni naše raspršenosti, posredstvom njega popravi našu rascijepljenost, spoji posredstvom njega našu razdvojenost, pretvori našu malobrojnost u mnogobrojnost, posredstvom njega pretvori naše poniženje u veličinu, njime pretvori naše siromaštvo u imućnost, izmiri njime naše dugove, nadomjesti njime naše siromaštvo, popuni njime naše praznine, olakšaj njime naše teškoće, osvijetli njime naša lica, oslobodi njime naše zarobljenike, udovolji njime našim željama, ispuni njime naše obećane rokove i uslišaj njime naše dove.

‫ﻕ َﺭ ﹾﻏَﺒِﺘﻨَﺎ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﻋ ِﻄﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ُﺳ ْﺆﹶﻟﻨَﺎ َﻭ َﺑﱢﻠ ْﻐﻨَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﺁﻣَﺎﹶﻟﻨَﺎ َﻭﹶﺍ ْﻋ ِﻄَﻨﺎ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓ ْﻮ‬ ‫ﻆ‬ ‫ﺐ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻏْﻴ ﹶ‬ ْ ‫ﺻﺪُﻭ َﺭﻧَﺎ َﻭﹶﺍ ﹾﺫ ِﻫ‬ ُ ‫ﻒ ﹺﺑ ِﻪ‬ ِ ‫ﲔ ِﺍ ْﺷ‬ َ ‫ﲔ َﻭﹶﺍ ْﻭ َﺳ َﻊ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻌ ِﻄ‬ َ ‫ﺴﺌﹸﻮِﻟ‬ ْ ‫ﻳَﺎ َﺧْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ ‫ﻚ َﺗ ْﻬﺪِﻯ َﻣ ْﻦ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ِﺍﻟﹶﻰ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﱠﻧ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻖ ﹺﺑِﺎ ﹾﺫﹺﻧ‬ َ ‫ﻒ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﹸﻗﻠﹸﻮﹺﺑﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ﹺﺑ ِﻪ ِﻟﻤَﺎ ﺍ ْﺧﺘُِﻠ‬ ‫ﺴَﺘﻘِﻴ ﹴﻢ‬ ْ ‫ﻁ ُﻣ‬ ٍ ‫ﺻﺮَﺍ‬ ِ Daj nam posredstvom njega ono što tražimo i učini da posredstvom njega postignemo naše ovosvjetske i onosvjetske želje, daj nam njime više od naše čežnje, o Najbolji od onih od kojih se traži i Najdarežljivi od onih koji daju. Izliječi njegovim dolaskom naša prsa, otkloni njime srdžbu iz naših srca i s Tvojom dozvolom uputi nas njime na istinu oko koje su se ljudi razišli, zaista Ti upućuješ na Pravi put koga hoćeš. 105


‫ﻚ ﹶﻓ ﹾﻘ َﺪ‬ َ ‫ﲔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱠﺎ َﻧﺸْﻜ ُﻮ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻖ ﺁ ِﻣ‬ َ ‫ﺼ ْﺮﻧَﺎ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻋﺪُ ﱢﻭ َﻙ َﻭ َﻋ ُﺪ ﱢﻭﻧَﺎ ِﺍﹶﻟ َﻪ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ﻭَﺍْﻧ‬ ‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ َﻭ ﹶﻏْﻴَﺒ ﹶﺔ َﻭِﻟﱢﻴﻨَﺎ َﻭ ﹶﻛﹾﺜ َﺮ ﹶﺓ َﻋ ُﺪ ﱢﻭﻧَﺎ َﻭِﻗﻠﱠ ﹶﺔ َﻋ َﺪ ِﺩﻧَﺎ َﻭ ِﺷ ﱠﺪ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ ِﻔَﺘ ﹺﻦ‬ َ ُ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍﺗ‬ َ ‫َﻧﹺﺒﱢﻴﻨَﺎ‬ ‫ﹺﺑﻨَﺎ َﻭَﺗﻈﹶﺎﻫُ َﺮ ﺍﻟ ﱠﺰﻣَﺎ ِﻥ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ‬ Pomozi nas njime protiv Tvog i našeg neprijatelja, Istiniti Bože, amin. Bože, zaista Ti se žalimo na odsustvo našeg Vjerovjesnika, neka su blagoslovi Tvoji njemu i njegovoj porodici, na skrivenost našeg zaštitnika, na mnogobrojnost naših neprijatelja i našu malobrojnost, na žestinu naših iskušenja i na to što nam prilike nisu naklonjene.

ُ‫ﺸﻔﹸﻪ‬ ِ ‫ﻚ ُﺗ َﻌﺠﱢﹸﻠ ُﻪ َﻭﹺﺑﻀُ ﱟﺮ َﺗ ﹾﻜ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﻔْﺘ ﹴﺢ ِﻣْﻨ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ َﻭﹶﺍ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ‬ َ ُ‫ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫ﹶﻓ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺠﱢﻠﻠﹸﻨَﺎﻫَﺎ َﻭﻋَﺎِﻓَﻴ ٍﺔ ِﻣْﻨ‬ َ ُ‫ﻚ ﺗ‬ َ ‫ﺼ ﹴﺮ ُﺗ ِﻌﺰﱡ ُﻩ َﻭ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ِﻥ َﺣ ﱟﻖ ﺗُ ﹾﻈ ﹺﻬﺮُﻩُ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣْﻨ‬ ْ ‫َﻭَﻧ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﺗُ ﹾﻠﹺﺒﺴُﻨَﺎﻫَﺎ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ Blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i pomozi nas brzom pobjedom, otklanjanjem poteškoća, pobjedonosnom pomoći, očitovanjem istinite vlasti, milošću od Sebe koja će nas obuhvatiti i zdravljem od Tebe koje će nas zaodjenuti, tako Ti milosti, o Najmilostiviji.” 5. Među djelima čije je obavljanje mustehab u noćima mjeseca Ramazana je i hiljadu rekata namaza. Najpoznatiji način obavljanja ovog namaza je da se u prvih dvadeset noći, odnosno u prvoj i drugoj trećini mjeseca Ramazana, svaku noć klanja dvadeset rekata (po dva rekata) i to tako da se osam rekata klanja poslije akšamskog farza, a preostalih dvanaest poslije jacije namaza, a da se u posljednjih deset dana, odnosno u posljednjoj trećini, svaku 106


noć klanja po trideset rekata – poslije akšama osam, a preostalih dvadeset i dva poslije jacije. Zbir rekata ovih namaza iznosi sedamsto, a preostalih tri stotine klanja se u noćima Kadra: sto rekata u devetnaestoj noći, sto rekata u dvadeset i prvoj noći i sto rekata u dvadeset i trećoj noći, da bi ukupan broj iznosio hiljadu rekata.

Sehurska dova Mustehab je u Ramazanu učiti ovu dovu svake noći u vrijeme pred zoru (sehur). Ovo je veoma cijenjena dova koju je imam Muhammed Bakir, a.s., učio u sehurima mjeseca Ramazana:

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﺑ ﹺﻬﻰﱞ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎْﺑﻬَﺎ ُﻩ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺑﻬَﺎِﺋ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺑﻬَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ َﺟﻤِﻴ ﹲﻞ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﺟ َﻤِﻠ ِﻪ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺟﻤَﺎِﻟ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺟﻤَﺎِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﹺﺑَﺒﻬَﺎِﺋ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﺠﻤَﺎِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ “Bože moj, molim Te najblistavijim stepenima Tvoje blistavosti, a svi stepeni blistavosti Tvoje su blistavi, Bože moj, tražim od Tebe svom Tvojom blistavošću. Bože moj, molim te najljepšim stepenom Tvoje ljepote, a svi stepeni Tvoje ljepote su lijepi, Bože, zaista tražim od Tebe svim stepenima Tvoje ljepote.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﺟﻠِﻴ ﹲﻞ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻼِﻟ‬ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ َﺟﱢﻠ ِﻪ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺟ ﹶ‬ َ ‫ﻼِﻟ‬ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺟ ﹶ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﻋ ﹶﻈ ِﻤﻬَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﻋ ﹶﻈ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ﹶﻈ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻼِﻟ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﹺﺑ‬ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻌ ﹶﻈ َﻤِﺘ‬ َ ‫َﻋﻈِﻴ َﻤ ﹲﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Bože moj, molim Te najuzvišenijim stepenima Tvoje uzvišenosti, a svi stepeni uzvišenosti Tvoje su 107


uzvišeni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoje uzvišenosti. Allahu moj, molim Te najvećim stepenima veličanstva Tvoga, a svi stepeni Tvoga veličanstva su veliki, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoga veličanstva.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ﹺﺭ َﻙ ﹺﺑﹶﺎْﻧ َﻮ ﹺﺭ ِﻩ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﻧُﻮ ﹺﺭ َﻙ َﻧﱢﻴ ٌﺮ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ َﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﻭَﺍ ِﺳ َﻌ ﹲﺔ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﻭ َﺳ ِﻌﻬَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﹺﺑﻨُﻮ ﹺﺭ َﻙ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Allahu moj, molim Te najsvjetlijim stepenima svjetlosti Tvoje, a svi stepeni svjetlosti Tvoje su svijetli, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima svjetlosti Tvoje. Allahu moj, molim Te najobuhvatnijim stepenima Tvoje milosti, a svi stepeni Tvoje milosti su obuhvatni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoje milosti.

‫ﻚ ﺗَﺎ ﱠﻣ ﹲﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎَﺗ ﱢﻤﻬَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﹶﻛِﻠﻤَﺎِﺗ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛِﻠﻤَﺎِﺗ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﹾﻛ َﻤِﻠ ِﻪ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛﻤَﺎِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﻜِﻠﻤَﺎِﺗ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﻜﻤَﺎِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹶﺎ ِﻣ ﹲﻞ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﹶﻛﻤَﺎِﻟ‬ Allahu moj, uistinu tražim od Tebe najpotpunijim riječima Tvojim, a sve riječi Tvoje su potpune, Allahu moj, zaista tražim od Tebe svim riječima Tvojim. Allahu moj, zaista, molim Te najsavršenijim stepenom Tvoga savršenstva, a svi stepeni Tvog savršenstva su savršeni, Allahu moj, uistinu tražim od Tebe svim stepenima Tvoga savršenstva. 108


‫ﻚ ﹶﻛﹺﺒ َﲑ ﹲﺓ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﹾﻛَﺒ ﹺﺮﻫَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﹶﺍ ْﺳﻤَﺎِﺋ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﺳﻤَﺎِﺋ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﺑﹶﺎ َﻋ ﱢﺰﻫَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ِﻋ ﱠﺰِﺗ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ﱠﺰِﺗ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﺳﻤَﺎِﺋ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ‬ َ ‫َﻋﺰﹺﻳ َﺰ ﹲﺓ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Allahu moj, molim Te najvećim Tvojim imenom, a sva imena Tvoja su velika, Allahu moj, molim Te svim imenima Tvojim. Allahu moj, molim Te najvišim stepenom Tvoje nesalomljive moći, a svi stepeni nesalomljive moći Tvoje su nesalomljivi, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoje nesalomljive moći.

‫ﺿَﻴ ﹲﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ ِ ‫ﻚ ﻣَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﻣﻀَﺎﻫَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﻣﺸِﻴﹶﺌِﺘ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻣﺸِﻴﹶﺌِﺘ‬ َ ‫ﺍَﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟﻘﹸ ْﺪ َﺭ ِﺓ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﺍ ْﺳَﺘ ﹶﻄﹾﻠ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗﹸ ْﺪ َﺭِﺗ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤﺸِﻴﹶﺌِﺘ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﻘﹸ ْﺪ َﺭِﺗ‬ َ ‫ﺴَﺘﻄِﻴﹶﻠ ﹲﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ْ ‫ﻚ ُﻣ‬ َ ‫ﹺﺑﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﻗﹸ ْﺪ َﺭِﺗ‬ Allahu moj, molim Te voljom Tvoju, a svi stepeni Tvoje volje su provedeni, Allahu moj, molim Te svim stepenima volje Tvoje. Allahu moj, molim Te Tvojom moći koja sve stvari nadmašuje, a Tvoja moć nadmašuje sve, Allahu moj, molim te svom Tvojom moći.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻧَﺎِﻓ ﹲﺬ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎْﻧ ﹶﻔ ِﺬ ِﻩ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺿﻰﱞ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ِ ‫ﻚ َﺭ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﺭﺿَﺎ ُﻩ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﹶﻗ ْﻮِﻟ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮِﻟ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﹺﺑ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﻮِﻟ‬ َ ‫ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Allahu moj, molim Te najdjelotvornijim stepenom Tvog znanja, a svi stepeni Tvoga znanja su djelotvorni, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoga znanja. Allahu moj, molim Te onim što od Tvoga govora najviše 109


zadovoljava, a svaki govor Tvoj zadovoljava, Allahu moj, molim te svakim Tvojim govorom.

‫ﻚ َﺣﹺﺒﻴَﺒ ﹲﺔ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﻣﺴَﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ َﺣﱢﺒﻬَﺎ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻣﺴَﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﺷ َﺮِﻓ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺮِﻓ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤﺴَﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﺸ َﺮِﻓ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻒ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ٌ ‫ﻚ َﺷﺮﹺﻳ‬ َ ‫َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﺷ َﺮِﻓ‬ Allahu moj, molim Te najomiljenijom od želja Tvojih, a sve želje Tvoje su omiljene Tebi, Allahu moj, molim Te svim Tvojim željama. Allahu moj, molim Te najčasnijim stepenom časti Tvoje, a svi stepeni časti Tvoje su časni, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoje časti.

‫ﻚ ﺩَﺍِﺋ ٌﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ْﺩ َﻭ ِﻣ ِﻪ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺨ ﹺﺮ ِﻩ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﻣُ ﹾﻠ ِﻜ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﹾﻓ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻣُ ﹾﻠ ِﻜ‬ َ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧ‬ ُ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﻤُ ﹾﻠ ِﻜ‬ َ ‫ﻓﹶﺎ ِﺧ ٌﺮ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Allahu moj, molim te Tvojom najtrajnijom vlašću, a sva Tvoja vlast je vječna, Allahu moj, molim Te svom Tvojom vlašću. Allahu moj, molim te najslavnijim Tvojim kraljevstvom, a sva Tvoja kraljevstva su slavna, Allahu moj, molim Te svim Tvojim kraljevstvima.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻼﻩُ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ُﻋﹸﻠﻮﱢ َﻙ ﻋَﺎ ﹴﻝ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﻋﹸﻠﻮﱢ َﻙ ﹺﺑﹶﺎ ْﻋ ﹶ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹶﻗ ِﺪ ٌﱘ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﹾﻗ َﺪ ِﻣ ِﻪ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ َﻣﱢﻨ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻣﱢﻨ‬ َ ‫ﹺﺑﻌُﻠﹸﻮﱢ َﻙ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤﱢﻨ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ Allahu moj, molim te najuzvišenijim stepenom uzvišenosti Tvoje, a svi stepeni Tvoje uzvišenosti su 110


uzvišeni, Allahu moj, molim te svim stepenima Tvoje uzvišenosti. Allahu moj, molim Te najstarijom od Tvojih blagodati, a sve blagodati Tvoje su prastare, Allahu moj, molim Te svim Tvojim blagodatima.

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﹶﻛ ﹺﺮ َﳝ ﹲﺔ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﹾﻛ َﺮ ِﻣﻬَﺎ َﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﺁﻳَﺎِﺗ‬ َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺁﻳَﺎِﺗ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺠَﺒﺮُﻭ‬ َ ‫ﺸ ﹾﺄ ِﻥ ﻭَﺍﹾﻟ‬ ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﺑﹺﺂﻳَﺎِﺗ‬ ‫ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ‬ َ ‫ﺕ َﻭ ْﺣ َﺪﻫَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ٍ ‫ﻚ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ َﺷ ﹾﺄ ٍﻥ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ َﻭ َﺟَﺒﺮُﻭ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎ ﹺﺟْﺒﻨﹺﻰ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ‬ َ ‫ﲔ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ُﺗﺠﹺﻴُﺒﻨﹺﻰ ]ﹺﺑ ِﻪ[ ِﺣ‬ Allahu moj, molim te najplemenitijim od Tvojih znamenja, a sva znamenja Tvoja su plemenita, Allahu moj, molim Te svim znamenjima Tvojim. Allahu moj, molim Te Tvojim položajem i veličinom koja ti pripada i molim Te svakim položajem Tvojim pojedinačno i svakom veličinom pojedinačno. Allahu moj, molim te onim čime se odazivaš mojoj dovi kada tražim od Tebe, pa odazovi mi se, o Allahu (koju god potrebu imaš, traži od Boga, svakako će biti uslišano).”

Posebna djela u noćima i danima Ramazana Dova i djela prve noći Ramazana 1. Tražiti mlađak Prenosi se da bi Božiji poslanik, s.a.v.a., kada bi ugledao mlađak mjeseca Ramazana, svoje mubarek lice okrenuo prema kibli i rekao: 111


‫ﺠﻠﱠﹶﻠ ِﺔ‬ َ ُ‫ﻼ ﹺﻡ ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓَﻴ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻼ َﻣ ِﺔ ﻭَﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ‬ ‫ﺴﹶ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ِﻫﻠﱠﻪُ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﺑﹺﺎ َﻷ ْﻣ ﹺﻦ ﻭﺍ ِﻹﳝَﺎ ِﻥ ﻭَﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻼ َﻭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﺼﻴَﺎ ﹺﻡ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ ﹺﻡ َﻭِﺗ ﹶ‬ ‫ﻼ ِﺓ ﻭَﺍﻟ ﱢ‬ ‫ﺼﹶ‬ ‫ﻉ ﺍ َﻷ ْﺳﻘﹶﺎ ﹺﻡ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ ْﻮ ِﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫َﻭ ِﺩﻓﹶﺎ ﹺ‬ ُ‫ﻀ َﻰ َﻋﻨﱠﺎ َﺷ ْﻬﺮ‬ ِ ‫ﺴﻠﱠ ْﻤﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ َﻭ َﺳﱢﻠ ْﻤﻨَﺎ ﻓِﻴ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳْﻨ ﹶﻘ‬ َ ‫ﺸ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﻭَﺗ‬ َ ‫َﺳﱢﻠ ْﻤﻨَﺎ ِﻟ‬ ‫ﺕ ﹶﻟﻨَﺎ َﻭ َﺭ ِﺣ ْﻤَﺘﻨَﺎ‬ َ ‫ﺕ َﻋﻨﱠﺎ َﻭ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮ‬ َ ‫َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﻭﹶﻗ ْﺪ َﻋ ﹶﻔ ْﻮ‬ “Bože, daj nam pojavom mladog mjeseca sigurnost, vjerovanje, spas, islam, potpuno zdravlje, zaštitu od bolesti, pomoć za namaz, post, noćni namaz i učenje Kur'ana. Bože, učini nas zdravim za mjesec Ramazan i uzmi ga od nas u zdravlju, održi nas zdravim u njemu sve dok ne prođe i Ti ne pređeš preko naših loših djela, oprostiš nam i smiluješ nam se.” 2. Uzeti gusul za prvu noć mjeseca. 3. Prenosi se da je Božiji poslanik, s.a.v.a., u prvoj noći mjeseca Ramazana učio ovu dovu:

‫ﺻﻴَﺎ ِﻣﻨَﺎ‬ ِ ‫ﻚ ﹶﺍﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﺸﱠﻬ ُﺮ ﺍﹾﻟ ُﻤﺒَﺎ َﺭﻙُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓ ﹶﻘ ﱢﻮﻧَﺎ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍ ﹾﻛ َﺮ َﻣﻨَﺎ ﹺﺑ‬ َ ‫ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ‬ ُ ‫ﺖ ﹶﺍ ﹾﻗﺪَﺍ َﻣﻨَﺎ ﻭَﺍْﻧ‬ ْ ‫َﻭِﻗﻴَﺎ ِﻣﻨَﺎ ﻭَﺛﱢﺒ‬ “Hvala Allahu Koji nas je počastio tobom, časni mjeseče. Bože, osnaži nas za post i noćni namaz, učvrsti naše korake i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje.

‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻌﺰﹺﻳ ُﺰ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻼ ِﺷْﺒ َﻪ ﹶﻟ‬ ‫ﺼ َﻤ ُﺪ ﻓ ﹶ‬ ‫ﺖ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻼ َﻭﹶﻟ َﺪ ﹶﻟ‬ ‫ﺖ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺣﺪُ ﹶﻓ ﹶ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮﻟﹶﻰ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ُﺪ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ َﻐﹺﻨ ﱡﻰ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘﲑُ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻼ ﻳُ ِﻌ ﱡﺰ َﻙ َﺷ ْﻰ ٌﺀ َﻭﹶﺍْﻧ‬ ‫ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﺨ ِﻄﺊﹸ‬ ْ ُ‫ﺖ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸﻮ ُﺭ َﻭﹶﺍَﻧﺎ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﺬﹺﻧﺐُ َﻭﹶﺍْﻧ‬ Allahu moj, Ti si Jedini i nemaš djeteta, Ti si Neovisni i nema Ti sličnog, Ti si Silni i ništa Ti ne uvećava 112


moć, Ti si neovisan, a ja sam siromah, Ti si Gospodar, a ja sam rob, Ti si Onaj koji prašta, a ja sam grješnik, Ti si Milostivi, a ja sam onaj koji griješi...

‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ُ ‫ﺤ ﱡﻰ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟ َﻤﻴﱢ‬ َ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﻕ َﻭﹶﺍْﻧ‬ ُ ‫ﺨﻠﹸﻮ‬ ْ ‫ﺖ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﻟ ُﻖ َﻭﹶﺍﻧَﺎ ﺍﹾﻟ َﻤ‬ َ ‫َﻭﹶﺍْﻧ‬ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ‬ َ ‫َﺗ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟِﻰ َﻭَﺗ ْﺮ َﺣ َﻤﻨﹺﻰ َﻭَﺗﺠَﺎ َﻭ َﺯ َﻋﻨﱢﻰ ِﺍﱠﻧ‬ Ti si Stvoritelj, a ja sam stvorenje, Ti si Živi, a ja sam mrtav, molim Te, tako Ti tvoje milosti da mi oprostiš, da mi se smiluješ i da pređeš preko mojih loših djela, zaista Ti možeš sve.”

Dove i djela prvog dana 1. Klanjati dva rekata namaza, na prvom rekatu proučiti Fatihu i suru Feth, a na drugom rekatu proučiti Fatihu i bilo koju suru koju želiš učiti. 2. Dova časnog Poslanika islama, s.a.v.a., u prvom danu mubarek mjeseca Ramazana:

‫ﲔ َﻭَﻧﱢﺒ ْﻬﻨﹺﻰ‬ َ ‫ﲔ َﻭِﻗﻴَﺎﻣِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻗﻴَﺎ َﻡ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋ ِﻤ‬ َ ‫ﺻﻴَﺎ َﻡ ﺍﻟﺼﱠﺎِﺋ ِﻤ‬ ِ ‫ﺻﻴَﺎﻣِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ‬ ‫ﻒ َﻋﻨﱢﻰ ﻳَﺎ‬ ُ ‫ﲔ ﻭَﺍ ْﻋ‬ َ ‫ﺐ ﻟِﻰ ُﺟ ْﺮﻣِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻳَﺎ ِﺍﹶﻟ َﻪ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ْ ‫ﲔ َﻭ َﻫ‬ َ ‫ﻓِﻴ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﻧ ْﻮ َﻣ ِﺔ ﺍﹾﻟﻐَﺎِﻓِﻠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺠ ﹺﺮ ِﻣ‬ ْ ُ‫ﻋَﺎﻓِﻴﹰﺎ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻤ‬ “Bože, učini moj post u ovom mjesecu postom onih koji istinski poste i moj noćni ibadet ubroji među ibadete onih koji ga istinski čine, probudi me u njemu iz sna nemarnih i oprosti mi moj grijeh u njemu, o Bože svih svjetova. Oprosti mi, Ti Koji praštaš grješnicima.” 113


3. Prenosi se da je Imam Musa ibn Dža‘fer, a.s., rekao: “Uči ovu dovu u prvom danu mjeseca Ramazana:

‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ﺍِﻧﱢﻰ ﺍﹶﺳْﺌﹶﻠﹸﻚَ ﺑﹺﺎﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟﱠﺬِﻯ ﺩَﺍﻥﹶ ﻟﹶﻪُ ﻛﹸﻞﱡ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﺑﹺﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟﱠﺘِﻰ‬ ‫ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛﹸﻞﱠ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﺑﹺﻌَﻈﹶﻤَﺘِﻚَ ﺍﻟﱠﺘِﻰ ﺗَﻮَﺍﺿَﻊَ ﻟﹶﻬَﺎ ﻛﹸﻞﱡ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﺑﹺﻌِﺰﱠﺗِﻚَ ﺍﻟﱠﺘِﻰ‬ ٍ‫ﻗﹶﻬَﺮْﺕَ ﻛﹸﻞﱠ ﺷَﻰْﺀ‬ ‘Bože moj, tako Ti Tvoga imena kojem je sve pokorno, i Tvoje milosti kojom si sve obuhvatio, i Tvoga veličanstva pred kojim je sve ponizno, i Tvoje moći kojoj se sve potčinilo...

‫ﺖ ﹸﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻰ ٍﺀ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﹶﻏﹶﻠَﺒ‬ َ ‫ﺠَﺒﺮُﻭِﺗ‬ َ ‫ﻀ َﻊ ﹶﻟﻬَﺎ ﹸﻛﻞﱡ َﺷ ْﻰ ٍﺀ َﻭﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻰ َﺧ‬ َ ‫ﻭَﹺﺑﻘﹸ ﱠﻮِﺗ‬

‫ﺱ ﻳَﺎ ﹶﺍﻭﱠ ﹸﻝ ﹶﻗْﺒ ﹶﻞ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ‬ ُ ‫ﻁ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ ﻳَﺎ ﻧُﻮ ُﺭ ﻳَﺎ ﹸﻗﺪﱡﻭ‬ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍﺣَﺎ ﹶ‬ َ ‫َﻭﹺﺑ ِﻌ ﹾﻠ ِﻤ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫] َﻭﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻴﹰﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻰ ٍﺀ[ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤﻦ‬ I tako Ti Tvoje snage pred kojom je sve pokorno, poniznosti i sile Tvoje koja nadvladava svaku stvar i Tvoga znanja koje je sve obuhvatilo, o Svjetlosti, o Presveti, Koji si prije svake stvari (i Koji opstaješ poslije svih stvari), Allahu, Milostivi, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu.

‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﺗُْﻨ ﹺﺰﻝﹸ ﺍﻟﱢﻨ ﹶﻘ َﻢ‬ َ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ُﺗ َﻐﻴﱢ ُﺮ ﺍﻟﱢﻨ َﻌ َﻢ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ َ ‫ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ُﺗﺪِﻳ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻋﺪَﺍ َﺀ‬ َ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ َﺗ ﹾﻘ ﹶﻄﻊُ ﺍﻟ ﱠﺮﺟَﺎ َﺀ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ َ ‫ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ َﺗ ُﺮﺩﱡ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ‬ َ ‫ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ Oprosti mi grijehe što blagodati mijenjaju, oprosti mi grijehe što bol i patnju spuštaju, oprosti mi grijehe 114


što nadu prekidaju, oprosti mi grijehe što pobjedu neprijatelja donose, oprosti mi grijehe što dovu vraćaju (neuslišanu)...

‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ‬ َ ‫ﻼ ِﺀ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺤ ﱡﻖ ﹺﺑﻬَﺎ ُﻧﺰُﻭ ﹸﻝ ﺍﹾﻟَﺒ ﹶ‬ َ ‫ﺴَﺘ‬ ْ ُ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﻳ‬ َ ‫ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺸﻒُ ﺍﹾﻟ ِﻐﻄﹶﺎ َﺀ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ‬ ِ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ َﺗ ﹾﻜ‬ َ ‫ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺚ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺤﹺﺒﺲُ ﹶﻏْﻴ ﹶ‬ ْ ‫َﺗ‬ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ُﺗ َﻌﺠﱢ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻨَﺎ َﺀ‬ َ ‫ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ Oprosti mi grijehe zbog kojih ljudi zaslužuju spuštanje nedaća, oprosti mi grijehe koji sprječavaju padanje kiše s neba, oprosti mi one grijehe koji dižu zastore, oprosti mi one grijehe koji ubrzavaju nestanak...

‫ﺼ َﻢ‬ َ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ َﺗ ْﻬِﺘﻚُ ﺍﹾﻟ ِﻌ‬ َ ‫ﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ُﺗﻮ ﹺﺭﺙﹸ ﺍﻟﱠﻨ َﺪ َﻡ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ َ ‫ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﺤﺼِﻴَﻨ ﹶﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻰ ﹶﻻ ُﺗﺮَﺍ ُﻡ َﻭﻋَﺎِﻓﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﱢﺮ ﻣَﺎ ﹸﺍﺣَﺎ ِﺫﺭُ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺴﻨﹺﻰ ِﺩ ْﺭ َﻋ‬ ْ ‫َﻭﹶﺍﹾﻟﹺﺒ‬ ‫ﺴَﺘ ﹾﻘَﺒ ﹺﻞ َﺳَﻨﺘِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ‬ ْ ُ‫ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ ﻓِﻰ ﻣ‬ Oprosti mi grijehe koji donese kajanje, oprosti mi one grijehe koji obeščašćuju, zaodjeni me utvrđenim, neprobojnim štitom Tvojim, i zaštiti me od zla od kojeg strahujem, noću i danju preostalih dana ove godine.

‫ﺴْﺒ ﹺﻊ َﻭﻣَﺎ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ َﻭﻣَﺎ َﺑْﻴَﻨﻬُ ﱠﻦ‬ ‫ﲔ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺏ ﺍ َﻷ َﺭ‬ ‫ﺴْﺒ ﹺﻊ َﻭ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺕ ﺍﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﺴ َﻤﻮَﺍ‬ ‫ﺏ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺏ ِﺍ ْﺳﺮَﺍﻓِﻴ ﹶﻞ‬ ‫ﺴْﺒ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ َﻤﺜﹶﺎﻧﹺﻰ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺏ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ َﻭ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ‬ ‫َﻭ َﺭ ﱠ‬ ‫َﻭﻣِﻴﻜﹶﺎﺋِﻴ ﹶﻞ َﻭ َﺟْﺒ َﺮﺋِﻴ ﹶﻞ‬ Bože moj, Gospodaru sedam Nebesa i sedam Zemalja i onoga što je u njima i onoga što je između njih, Gospodaru veličanstvenog arša, Gospodaru sedam 115


ajeta2 i Velikog Kur'ana, Gospodaru Israfila, Mikaila i Džebraila...

‫ﻚ‬ َ ‫ﲔ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﲔ َﻭﺧَﺎَﺗ ﹺﻢ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ َﺳﱢﻴ ِﺪ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳِﻠ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺏ ﻣ‬ ‫َﻭ َﺭ ﱠ‬ ‫ﺖ ﺍﱠﻟﺬِﻯ َﺗ ُﻤﻦﱡ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺴ‬ َ ‫ﺖ ﹺﺑ ِﻪ َﻧ ﹾﻔ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹺﺑﻤَﺎ َﺳ ﱠﻤْﻴ‬ َ ‫ﹺﺑ‬ Gospodaru Muhammeda, neka su Allahovi blagoslovi njemu i njegovoj porodici, prvaku poslanika i pečatu vjerovjesnika, tražim od Tebe Tobom i pravom onoga čime si Sebe imenovao, o Veličanstveni, Ti si Onaj Koji daje veliku blagodat...

‫ﺕ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻘﻠِﻴ ﹺﻞ َﻭﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜِﺜ ﹺﲑ‬ ِ ‫ﺴﻨَﺎ‬ َ‫ﺤ‬ َ ‫ﺤﺬﹸﻭ ﹴﺭ َﻭُﺗ ْﻌﻄِﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ َﺟﺰﹺﻳ ﹴﻞ َﻭُﺗﻀَﺎ ِﻋﻒُ ﺍﹾﻟ‬ ْ ‫َﻭَﺗ ْﺪﹶﻓﻊُ ﹸﻛ ﱠﻞ َﻣ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴِﺘ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫َﻭَﺗ ﹾﻔ َﻌﻞﹸ ﻣَﺎ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ﻳَﺎ ﹶﻗﺪِﻳ ُﺮ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤﻦ‬ ...otklanjaš svaku opasnost, daješ svaku nagradu, umnogostručuješ dobra djela malo i mnogo, činiš sve što želiš, o Svemoćni, Allahu, Milostivi, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.

‫ﻀ ْﺮ َﻭ ْﺟ ﹺﻬﻰ ﹺﺑﻨُﻮ ﹺﺭ َﻙ َﻭﹶﺍ ِﺣﱠﺒﻨﹺﻰ‬ ‫ﺴَﺘ ﹾﻘَﺒ ﹺﻞ َﺳَﻨﺘِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ِﺳْﺘ َﺮ َﻙ َﻭَﻧ ﱢ‬ ْ ُ‫ﺴﻨﹺﻰ ﻓِﻰ ﻣ‬ ْ ‫َﻭﹶﺍﹾﻟﹺﺒ‬ ‫ﻚ َﻭﹶﺍ ْﻋ ِﻄﻨﹺﻰ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺟﺴِﻴ َﻢ َﻋ ِﻄﱠﻴِﺘ‬ َ ‫ﻒ ﹶﻛﺮَﺍ َﻣِﺘ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺷﺮﹺﻳ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍَﻧ‬ ْ ‫ﻚ َﻭَﺑﱢﻠ ْﻐﻨﹺﻰ ﹺﺭ‬ َ ‫ﹺﺑﻤَﺤﱠﺒِﺘ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺖ ُﻣ ْﻌﻄِﻴ ِﻪ ﹶﺍﺣَﺪﹰﺍ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ‬ َ ‫ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ Zaodjeni me u preostalim danima ove godine Svojim zastorom, prosvijetli moje lice Svojom svjetlošću, učini me voljenim Svojom ljubavlju i učini da postignem Tvoje zadovoljstvo, čast Tvog veličanstva i veli-

––––––– 2

Misli se na suru Fatiha, koja ima sedam ajeta.

116


činu Tvog davanja. Daj mi najbolje od onoga što je kod Tebe i najbolje od onoga što daješ nekom od Svojih stvorenja.

‫ﺠﻮَﻯ َﻭﻳَﺎ‬ ْ ‫ﺿ َﻊ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ﹾﻜﻮَﻯ َﻭﻳَﺎ ﺷَﺎ ِﻫ َﺪ ﹸﻛﻞﱢ َﻧ‬ ِ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﻣ ْﻮ‬ َ ‫ﻚ ﻋَﺎِﻓَﻴَﺘ‬ َ ‫ﺴﻨﹺﻰ َﻣ َﻊ ﹶﺫِﻟ‬ ْ ‫َﻭﹶﺍﹾﻟﹺﺒ‬ ‫ﺴ َﻦ ﺍﻟﱠﺘﺠَﺎﻭُ ﹺﺯ‬ َ ‫ﻋَﺎِﻟ َﻢ ﹸﻛﻞﱢ َﺧ ِﻔﱠﻴ ٍﺔ َﻭﻳَﺎ ﺩَﺍِﻓ َﻊ ﻣَﺎ َﺗﺸَﺎ ُﺀ ِﻣ ْﻦ َﺑِﻠﱠﻴ ٍﺔ ﻳَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮ َﱘ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ ﻳَﺎ َﺣ‬ Zaodjeni me uz to i zdravljem od Sebe, o Ti Kome se iznosi svaka žalba, Koji si Svjedok svakom tajnom šaputanju, Koji znaš sve što je skriveno, Koji otklanjaš od nesreća ono što hoćeš, Ti Koji plemenito praštaš i Koji lijepo prelaziš preko loših postupaka...

‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫َﺗ َﻮﱠﻓﻨﹺﻰ َﻋﻠﹶﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ ِﺍْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ َﻭِﻓ ﹾﻄ َﺮِﺗ ِﻪ ﻭ َ َﻋﻠﹶﻰ ﺩِﻳ ﹺﻦ ﻣ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ َﻭﻣُﻌَﺎﺩِﻳﹰﺎ َﻷ ْﻋﺪَﺍِﺋ‬ َ ‫َﻭﺳُﱠﻨِﺘ ِﻪ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻮﻓﹶﺎ ِﺓ ﹶﻓَﺘ َﻮﱠﻓﻨﹺﻰ ﻣُﻮَﺍﻟِﻴﹰﺎ َﻷ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ‬ Učini da umrem u vjeri Ibrahimovoj, u praiskonskoj vjeri njegovoj i Muhammedovoj vjeri i sunnetu, neka su blagoslovi Božiji njemu i njegovoj porodici – to na najbolji način umiranja. Učini da umrem kao prijatelj Tvojim prijateljima i u neprijateljstvu sa Tvojim neprijateljima.

‫ﻚ‬ َ ‫ﺴَﻨ ِﺔ ﹸﻛ ﱠﻞ َﻋ َﻤ ﹴﻞ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻝ ﹶﺍ ْﻭ ِﻓ ْﻌ ﹴﻞ ُﻳﺒَﺎ ِﻋ ُﺪﻧﹺﻰ ِﻣْﻨ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ َﺟﱢﻨْﺒﻨﹺﻰ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺴَﻨ ِﺔ ﻳَﺎ‬ ‫ﻚ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ْﺟِﻠْﺒﻨﹺﻰ ِﺍﻟﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﻋ َﻤ ﹴﻞ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻝ ﹶﺍ ْﻭ ِﻓ ْﻌ ﹴﻞ ُﻳ ﹶﻘ ﱢﺮُﺑﻨﹺﻰ ِﻣْﻨ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ Bože moj, skloni od mene u ovoj godini svako djelo, govor ili čin koji će me udaljiti od Tebe, a primakni me svakom djelu, govoru ili činu koji će me približiti Tebi u ovoj godini, o Najmilosniji. 117


‫ﺿ َﺮ َﺭ ﻋَﺎِﻗَﺒِﺘ ِﻪ‬ َ ‫ﻑ‬ ُ ‫ﻭَﺍ ْﻣَﻨ ْﻌﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﻋ َﻤ ﹴﻞ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻝ ﹶﺍ ْﻭ ِﻓ ْﻌ ﹴﻞ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ِﻣﻨﱢﻰ ﹶﺍﺧَﺎ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ َﱘ َﻋﻨﱢﻰ‬ َ ‫ﻑ َﻭ ْﺟ َﻬ‬ َ ‫ﺼ ﹺﺮ‬ ْ ‫ﻯ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﺣﺬﹶﺍ َﺭ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﻳﱠﺎ‬ َ ‫ﻑ َﻣ ﹾﻘَﺘ‬ ُ ‫َﻭﹶﺍﺧَﺎ‬ ‫ﻑ ﻳَﺎ َﺭﺣِﻴ ُﻢ‬ ُ ‫ﻆ ﻟِﻰ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ ﻳَﺎ َﺭﺅُﻭ‬ ‫ﺐ ﹺﺑ ِﻪ َﻧﻘﹾﺼﹰﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ ﱟ‬ َ ‫ﹶﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ْﻮ ﹺﺟ‬

Zaštiti me od svakog djela, govora ili čina od čijih štetnih posljedica se plašim, i zbog čega se strahujem od Tvog prezira i bojim se da ćeš Svoje plemenito lice okrenuti od mene, pa ću time zaslužiti umanjenje udjela koji imam kod Tebe, o Blagi i Milostivi.

‫ﻚ َﻭ ﻓِﻰ ﹺﺟﻮَﺍ ﹺﺭ َﻙ َﻭﻓِﻰ‬ َ ‫ﺴَﺘ ﹾﻘَﺒ ﹺﻞ َﺳَﻨﺘِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﻓِﻰ ِﺣ ﹾﻔ ِﻈ‬ ْ ُ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻰ ﻣ‬ ‫ﻚ َﻋ ﱠﺰ ﺟَﺎﺭُ َﻙ َﻭ َﺟﻞﱠ ﹶﺛﻨَﺎﺅُ َﻙ‬ َ ‫ﺐ ﻟِﻰ ﹶﻛﺮَﺍ َﻣَﺘ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ َﻫ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺟﱢﻠ ﹾﻠﻨﹺﻰ ِﺳْﺘ َﺮ ﻋَﺎِﻓَﻴِﺘ‬ َ ‫ﹶﻛَﻨ ِﻔ‬ ‫َﻭ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ﹶﻏْﻴﺮُ َﻙ‬ Bože moj, u preostalim danima ove moje godine, stavi me u Svoju zaštitu, blizinu i u Svoje okrilje, prekri me pokrivačem zdravlja od Tebe i daruj me iz Svoje plemenitosti. Jak je onaj ko je u Tvojoj blizini, uzvišena je pohvala Tvoja i nema drugog boga osim Tebe.

‫ﺤ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌﹾﻠﻨﹺﻰ‬ ِ ‫ﻚ َﻭﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌﹾﻠﻨﹺﻰ ﺗَﺎﺑﹺﻌﹰﺎ ِﻟﺼَﺎِﻟﺤِﻰ َﻣ ْﻦ َﻣﻀَﻰ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ‬ ‫ﻂ ﺑﹺﻰ َﺧﻄِﻴﹶﺌﺘِﻰ‬ ‫ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ﹾﻥ ُﺗﺤِﻴ ﹶ‬ َ ‫ﻚ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻭﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻕ َﻋﹶﻠْﻴ‬ ‫ﺼ ْﺪ ﹺ‬ ‫ﺴﻠﱢﻤﹰﺎ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺑﹺﺎﻟ ﱢ‬ َ ‫ُﻣ‬ ‫ﺸ َﻬﻮَﺍﺗِﻰ‬ َ ‫ﻯ ﻭَﺍ ْﺷِﺘﻐَﺎﻟِﻰ ﹺﺑ‬ َ ‫َﻭ ﹸﻇﹾﻠﻤِﻰ َﻭِﺍ ْﺳﺮَﺍﻓِﻰ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﻭَﺍﱢﺗﺒَﺎﻋِﻰ ِﻟ َﻬﻮَﺍ‬ Bože moj, učini me sljedbenikom Tvojih prošlih čestitih prijatelja i pridruži me njima, učini me predanim onima od njih koji govore istinito o Tebi. Utječem ti se, Bože moj, od toga da me obuhvate moji grijesi, 118


moje nasilje i pretjerivanje kada sam u pitanju ja, moje slijeđenje želja i moja obuzetost strastima...

‫ﺴّﻴﹰﺎ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ ُﻣَﺘ َﻌﺮﱢﺿﹰﺎ‬ ِ ‫ﻚ ﹶﻓﹶﺎﻛﹸﻮ ﹸﻥ َﻣْﻨ‬ َ ‫ﺿﻮَﺍﹺﻧ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹺﺭ‬ َ ‫ﻚ َﺑْﻴﻨﹺﻰ َﻭَﺑْﻴ َﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ََﻳﺤُﻮ ﹸﻝ ﹶﺫِﻟ‬ ‫ﻚ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ َﻋ َﻤ ﹴﻞ ﺻَﺎِﻟ ﹴﺢ َﺗ ْﺮﺿَﻰ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻨﱢﻰ َﻭﹶﻗ ﱢﺮْﺑﻨﹺﻰ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹺﻧ ﹾﻘ َﻤِﺘ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ‫ﺴ‬ َ ‫ِﻟ‬ .‫ﻚ ُﺯﹾﻟﻔﹶﻰ‬ َ ‫ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ...pa da se to ispriječi između mene i Tvoje milosti i zadovoljstva, da budem kod Tebe zaboravljen i izložen Tvojoj srdžbi i kazni. Bože moj, podari mi uspjeh u svakom dobrom djelu, kako bi Ti bio zadovoljan sa mnom i približi me položaju blizine Tvoje.

‫ﺖ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ َﻫ ْﻮ ﹶﻝ َﻋﺪُ ﱢﻭ ِﻩ َﻭﹶﻓ ﱠﺮ ْﺟ‬ َ ‫ﺤﻤﱠﺪﹰﺍ‬ َ ‫ﻚ ُﻣ‬ َ ‫ﺖ َﻧﹺﺒﱠﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﻛ ﹶﻔْﻴ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺕ ﹶﻟﻪُ َﻋ ْﻬ َﺪ َﻙ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻓﹺﺒ ﹶﺬِﻟ‬ َ ‫ﺠ ْﺰ‬ َ ‫ﺻ َﺪ ﹾﻗَﺘﻪُ َﻭ ْﻋ َﺪ َﻙ َﻭﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻏﻤﱠ ُﻪ َﻭ‬ َ ‫ﺸ ﹾﻔ‬ َ ‫َﻫﻤﱠ ُﻪ َﻭ ﹶﻛ‬ ‫ﺴَﻨ ِﺔ ﻭَﺁﻓﹶﺎِﺗﻬَﺎ َﻭﹶﺍ ْﺳﻘﹶﺎ َﻣﻬَﺎ َﻭِﻓْﺘَﻨَﺘﻬَﺎ َﻭﺷُﺮُﻭ َﺭﻫَﺎ َﻭﹶﺍ ْﺣﺰَﺍَﻧ َﻬﺎ‬ ‫ﻓﹶﺎ ﹾﻛ ِﻔﻨﹺﻰ َﻫ ْﻮ ﹶﻝ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺵ ﻓِﻴﻬَﺎ‬ ‫ﻭَﺿْﻴ َﻖ ﺍﹾﻟ َﻤﻌَﺎ ﹺ‬ Bože moj, kao što si zaštitio Svog poslanika Muhammeda, neka su Allahovi blagoslovi s njim i njegovom porodicom, od straha od njegovih neprijatelja, otklonio mu brige, odagnao njegovu tugu, obistinio Svoje obećanje i ispunio za njega Svoj zavjet, Bože moj, na isti taj način zaštiti i mene od straha ove godine i nesreća, bolesti, iskušenja, zala, tuga i oskudica u njoj.

‫ﻭَﺑَﻠﱢﻐْﻨﹺﻰ ﺑﹺﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻛﹶﻤَﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌَﺎﻓِﻴَﺔِ ﺑﹺﺘَﻤَﺎﻡﹺ ﺩَﻭَﺍﻡﹺ ﺍﻟﻨﱢﻌْﻤَﺔِ ﻋِﻨْﺪِﻯ ﺍِﻟﹶﻰ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ‬ ‫ﺍﹶﺟَﻠِﻰ ﺍﹶﺳْﺌﹶﻠﹸﻚَ ﺳُﺆَﺍﻝﹶ ﻣَﻦْ ﺍﹶﺳَﺎﺀَ ﻭَﻇﹶﻠﹶﻢَ ﻭَﺍﺳْﺘَﻜﹶﺎﻥﹶ ﻭَﺍﻋْﺘَﺮَﻑَ ﻭَﺍﹶﺳْﺌﹶﻠﹸﻚَ ﺍﹶﻥﹾ‬ 119


‫ﺗَﻐْﻔِﺮَ ﻟِﻰ ﻣَﺎ ﻣَﻀَﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮﺏﹺ ﺍﻟﱠﺘِﻰ ﺣَﺼَﺮَﺗْﻬَﺎ ﺣَﻔﹶﻈﹶﺘُﻚَ ﻭَﺍﹶﺣْﺼَﺘْﻬَﺎ‬ ‫ﻛِﺮَﺍﻡُ ﻣَﻼﹶﺋِﻜﹶﺘِﻚَ ﻋَﻠﹶﻰﱠ‬ I učini Svojom milošću da postignem potpuno zdravlje, trajnim blagodatima koje ću uživati do kraja života. Molim Te molbom onoga koji je griješio, učinio sebi nepravdu, pao u bijedu i priznaje svoj grijeh, molim Te da mi oprostiš moje prijašnje grijehe, koje su Tvoji čuvari pobrojali i Tvoji plemeniti meleci sakupili...

‫ﺏ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺑ ِﻘ َﻰ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ ِﺍﻟﹶﻰ ُﻣْﻨَﺘﻬَﻰ ﹶﺍ َﺟﻠِﻰ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ‬ ‫ﺼ َﻤﻨﹺﻰ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ ﹺ‬ ِ ‫َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ْﻌ‬ ‫ﻚ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﺗﻨﹺﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻣَﺎ َﺳﹶﺌﹾﻠﺘ‬ َ ُ‫ﺖ ﻣ‬ ِ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣُﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ْﻫ ﹺﻞ َﺑْﻴ‬ َ ‫َﺭ ْﺣ َﻤﻦُ ﻳَﺎ َﺭﺣِﻴ ُﻢ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺖ ﻟِﻰ ﺑﹺﺎﹾﻟِﹺﺈﺟَﺎَﺑ ِﺔ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ﹶﺍ َﻣ ْﺮَﺗﻨﹺﻰ ﺑﹺﺎﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ َﻭَﺗ ﹶﻜﻔﱠﹾﻠ‬ َ ‫ ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬، ‫ﻚ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫َﻭ َﺭ ِﻏْﺒﺖُ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ Sačuvaj me, Bože moj, od grijeha u ostatku mog života sve do smrtnog časa. Allahu, Milostivi, Samilosni, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu, i daj mi sve ono što sam molio od Tebe i radi čega sam u žudnji došao Tebi, jer zaista si mi Ti naredio da ti dovu činim i zajamčio si mi uslišanje, Najmilostiviji.’”

Dova drugog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ َﻭ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ َﻭَﻧ ِﻘﻤَﺎِﺗ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺟﱢﻨْﺒﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺳ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻗ ﱢﺮْﺑﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺍﻟﹶﻰ َﻣ ْﺮﺿَﺎِﺗ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ َ ‫ِﻟ ِﻘﺮَﺍﹶﺋ ِﺔ ﺁﻳَﺎِﺗ‬ Bože moj, približi me u ovom mjesecu Svome zadovoljstvu, udalji me u njemu od Svoje srdžbe i kazne, i podari mi da u njemu učim Tvoje ajete, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji. 120


Dova trećeg dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺴﻔﹶﺎ َﻫ ِﺔ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻤﻮﹺﻳ ِﻪ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻰ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱢﺬ ْﻫ َﻦ ﻭَﺍﻟﱠﺘْﻨﺒﹺﻴ َﻪ َﻭﺑَﺎ ِﻋ ْﺪﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫َﻧﺼِﻴﺒﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﺧْﻴ ﹴﺮ ﺗُْﻨ ﹺﺰﻝﹸ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑﺠُﻮ ِﺩ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺟ َﻮ َﺩ ﺍ َﻷ ْﺟ َﻮﺩِﻳ َﻦ‬ Bože moj, opskrbi me u ovom mjesecu bistrinom, razboritošću i budnošću, drži me u njemu daleko od gluposti i obmana i odredi mi udio u svakom dobru koje spuštaš u njemu, tako Ti Tvoje darežljivosti, o Najdarežljiviji.

Dova četvrtog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻼ َﻭ ﹶﺓ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ َﻙ َﻭﹶﺍ ْﻭ ﹺﺯ ْﻋﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻷﺩَﺍ ِﺀ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻗ ﱢﻮﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ِﺍﻗﹶﺎ َﻣ ِﺔ ﹶﺍ ْﻣ ﹺﺮ َﻙ َﻭﹶﺍ ِﺫ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﺣ ﹶ‬ ‫ﺼ َﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﻇﺮﹺﻳﻦ‬ َ ‫ﻚ َﻭ َﺳْﺘ ﹺﺮ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﺍْﺑ‬ َ ‫ﺤ ﹾﻔ ِﻈ‬ ِ ‫ﻚ ﻭَﺍ ْﺣ ﹶﻔ ﹾﻈﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺷُ ﹾﻜ ﹺﺮ َﻙ ﹺﺑ ﹶﻜ َﺮ ِﻣ‬ Bože, osnaži me u ovom mjesecu radi izvršavanja Tvojih naređenja, daj mi da u njemu okusim slast spominjanja Tebe, nadahni me u njemu kako da Ti iskažem zahvalnost, tako Ti Tvoje plemenitosti i zaštiti me u njemu Svojom zaštitom i skloništem, o Ti Koji najbolje vidiš.

Dova petog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﲔ‬ َ ‫ﲔ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎﹺﻧِﺘ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ ‫ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮﹺﻳ َﻦ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﲔ ﹺﺑ َﺮْﹾﺃﹶﻓِﺘ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻘ ﱠﺮﹺﺑ‬ َ ‫ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ‬ Bože moj, učini me u ovom danu od onih koji traže oprost, učini me jednim od Tvojih čestitih i pokornih robova i jednim od Tvojih bliskih prijatelja, tako Ti Tvoje samilosti, o Najmilostiviji. 121


Dova šestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ َﻭ َﺯ ْﺣ ﹺﺰ ْﺣﻨﹺﻰ‬ َ ‫ﻁ َﻧ ِﻘ َﻤِﺘ‬ ِ ‫ﺴﻴَﺎ‬ ِ ‫ﻀ ﹺﺮْﺑﻨﹺﻰ ﹺﺑ‬ ْ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ َ ‫ﺼَﻴِﺘ‬ ِ ‫ﺽ َﻣ ْﻌ‬ ‫ﺨ ﹸﺬﹾﻟﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟَﺘ َﻌ ﱡﺮ ﹺ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻻ َﺗ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ُﻣْﻨَﺘﻬَﻰ َﺭ ﹾﻏَﺒ ِﺔ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﻏﹺﺒ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍﻳَﺎﺩِﻳ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ َﻤﱢﻨ‬ َ ‫ﺨ ِﻄ‬ َ ‫ﺕ َﺳ‬ ِ ‫ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻣُﻮ ﹺﺟﺒَﺎ‬ Bože moj, nemoj me uniziti zbog neposlušnosti prema Tebi, nemoj me udarati bičem Svoje kazne i udalji me od povoda Tvoje srdžbe, tako Ti Tvog dobročinstva i pomoći, o Krajnja željo onih koji žude.

Dova sedmog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺻﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ َﻭِﻗﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ َﻭ َﺟﱢﻨْﺒﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﻫ ﹶﻔﻮَﺍِﺗ ِﻪ َﻭ ﺁﺛﹶﺎ ِﻣ ِﻪ ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﺍ ِﻋﻨﱢﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻀﱢﻠ‬ ِ ُ‫ﻯ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﻫَﺎ ِﺩ‬ َ ‫ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ ﹺﺑ َﺪﻭَﺍ ِﻣ ِﻪ ﹺﺑَﺘ ْﻮﻓِﻴ ِﻘ‬ Bože moj, pomozi me u ovom mjesecu u postu i u noćnom namazu, udalji me u njemu od posrtaja i grijeha i sve dok traje opskrbi me sjećanjem na Tebe i Svojom uputom, o Ti Koji upućuješ zalutale.

Dova osmog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺤَﺒ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ ِﻜﺮَﺍ ﹺﻡ‬ ْ ُ‫ﻼ ﹺﻡ َﻭﺻ‬ ‫ﺴﹶ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹶﺔ ﺍ َﻷْﻳﺘَﺎ ﹺﻡ َﻭِﺍ ﹾﻃﻌَﺎ َﻡ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ ﹺﻡ َﻭِﺍ ﹾﻓﺸَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺠَﹶﺄ ﺍﻵ ِﻣِﻠ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﻣ ﹾﻠ‬ َ ‫ﹺﺑ ﹶﻄ ْﻮِﻟ‬ Bože moj, daj mi u ovom mjesecu da budem milostiv prema siročadi, da hranim ljude, širim selam i družim se sa plemenitima, tako Ti Tvoje darežljivosti, o Utočište onih koji se nadaju. 122


Dova devetog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ ﺍﻟﺴﱠﺎ ِﻃ َﻌ ِﺔ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺳ َﻌ ِﺔ ﻭَﺍ ْﻫ ِﺪﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟَﺒﺮَﺍﻫِﻴﹺﻨ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻧﺼِﻴﺒﹰﺎ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺸﺘَﺎِﻗ‬ ْ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺍ َﻣ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﺤﱠﺒِﺘ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ ﹺﺑ َﻤ‬ َ ‫ﺻَﻴﺘِﻰ ِﺍﻟﹶﻰ َﻣ ْﺮﺿَﺎِﺗ‬ ِ ‫َﻭ ُﺧ ﹾﺬ ﹺﺑﻨَﺎ‬ Bože moj, daj mi u ovom danu dio iz Svoje sveobuhvatne milosti, uputi me u njemu Tvojim jasnim dokazima i usmjeri me ka onome čime Si zadovoljan, tako Ti Tvoje ljubavi, Nado onih koje silno žele.

Dova desetog dana

‫ﻚ‬ َ ‫ﻚ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎِﺋﺰﹺﻳ َﻦ ﹶﻟ َﺪْﻳ‬ َ ‫ﲔ َﻋﹶﻠْﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ َﻮ ﱢﻛِﻠ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﻏﹶﺎَﻳ ﹶﺔ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﹺﺒ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑِﺎ ْﺣﺴَﺎﹺﻧ‬ َ ‫ﲔ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ َ ‫ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻘ ﱠﺮﹺﺑ‬ Bože moj, učini me u ovom mjesecu jednim od onih koji se oslanjaju na Tebe, učini me od onih koji su kod Tebe postigli uspjeh i od onih koji su Ti bliski, tako Ti dobročinstva Tvoga, o Krajnji cilju onih koji traže.

Dova jedanaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺼﻴَﺎ ﹶﻥ َﻭ َﺣ ﱢﺮ ْﻡ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ ْ ‫ﻕ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻌ‬ َ ‫ﺐ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍ ِﻹ ْﺣﺴَﺎ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻛ ﱢﺮ ْﻩ ِﺍﹶﻟ ﱠﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴُﻮ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺣﱢﺒ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺴَﺘﻐِﻴِﺜ‬ ْ ‫ﺙ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ ِﻏﻴَﺎ ﹶ‬ َ ‫ﻂ ﻭَﺍﻟﱢﻨﲑَﺍ ﹶﻥ ﹺﺑ َﻌ ْﻮﹺﻧ‬ ‫ﺨﹶ‬ َ‫ﺴ‬ ‫ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ‬ Bože moj, omili mi u ovom mjesecu dobročinstvo, učini mi mrskim poročnost i nepokornost i zabrani mi u njemu srdžbu i vatru koja prži, Svojom pomoći, Spasitelju onih koji traže spasa. 123


Dova dvanaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻑ‬ ِ ‫ﻉ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜﻔﹶﺎ‬ ‫ﺱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻨُﻮ ﹺ‬ ‫ﻑ ﻭَﺍ ْﺳُﺘ ْﺮﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑِﻠﺒَﺎ ﹺ‬ ِ ‫ﺴْﺘ ﹺﺮ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌﻔﹶﺎ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﺯﱢﻳﻨﱢﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﱢ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﺼ َﻤِﺘ‬ ْ ‫ﻑ ﹺﺑ ِﻌ‬ ُ ‫ﻑ َﻭ ﺁ ِﻣﻨﱢﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﻣَﺎ ﹶﺍﺧَﺎ‬ ِ ‫ﻭَﺍ ْﺣ ِﻤ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺪ ﹺﻝ ﻭَﺍ ِﻹْﻧﺼَﺎ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺼ َﻤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋ ِﻔ‬ ْ ‫ﻳَﺎ ِﻋ‬ Bože moj, ukrasi me u ovom mjesecu čednošću i krjepošću, ogrni me odjećom zadovoljstva i zadovoljavanja onim što je dovoljno, povedi me u ovom danu pravdi i pravičnosti i zaštiti me Svojom zaštitom od svega od čega strahujem, Zaštitniče onih koji strahuju.

Trinaesta noć U ovoj noći pohvaljeno je obavljanje triju stvari: 1. Uzimanja gusula. 2. Četiri rekata namaza (po dva rekata), na svakom rekatu učiti Fatihu i dvadeset i pet puta suru Ihlas. 3. Klanjanje dvaju rekata namaza koji se obavljaju i u trinaestim noćima redžeba i šabana. Na svakom rekatu poslije Fatihe uče se sure Ja sin, Mulk i Ihlas.

Dova trinaestog dana

‫ﺕ ﺍ َﻷ ﹾﻗﺪَﺍ ﹺﺭ‬ ِ ‫ﺻﱢﺒ ْﺮﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﺎِﺋﻨَﺎ‬ َ ‫ﺲ ﻭَﺍ َﻷ ﹾﻗﺬﹶﺍ ﹺﺭ َﻭ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻃ ﱢﻬ ْﺮﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺪَﻧ ﹺ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﻗﹸ ﱠﺮ ﹶﺓ َﻋْﻴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﺴَﺎﻛ‬ َ ‫ﺤَﺒ ِﺔ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ ﹺﺭ ﹺﺑ َﻌ ْﻮﹺﻧ‬ ْ ُ‫َﻭ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻟِﻠﱡﺘﻘﹶﻰ َﻭﺻ‬ Bože moj, očisti me u ovom danu od nečistoća i prljavština, učini me u njemu strpljivim na odredbama koje će se provesti i nadahni me u njemu bogobojaznošću i druženjem sa dobrima, tako Ti Tvoje pomoći, o Radosti bijednih. 124


Dova četrnaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ‬ ْ ‫ﺕ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ِ ‫ﺨﻄﹶﺎﻳَﺎ ﻭَﺍﹾﻟ َﻬ ﹶﻔﻮَﺍ‬ َ ‫ﺕ َﻭﹶﺍِﻗ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻻ ُﺗﺆَﺍ ِﺧ ﹾﺬﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌﹶﺜﺮَﺍ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺴِﻠ ِﻤ‬ ْ ُ‫ﻚ ﻳَﺎ ِﻋ ﱠﺰ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ‫ﺕ ﹺﺑ ِﻌ ﱠﺰِﺗ‬ ِ ‫ﻼﻳَﺎ ﻭَﺍﻵﻓﹶﺎ‬ ‫ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻏﺮَﺿﹰﺎ ِﻟ ﹾﻠَﺒ ﹶ‬ Bože moj, nemoj me kazniti u ovom danu zbog posrtaja, udalji me u njemu od prestupa i propusta i nemoj me u njemu učiniti podložnim iskušenjima i nesrećama, tako Ti Tvoje moći, o Ti Koji daruješ moć muslimanima.

Petnaesta noć mjeseca Ramazana Petnaesta noć je noć u kojoj se rodio Imam Hasan ibn Ali, a.s., i ona je jedna od mubarek noći. U njoj je lijepo obavljati sljedeća djela: 1. Uzimanje gusula. 2. Obavljanje šest rekata namaza (po dva rekata), na svakom rekatu se uče sure Fatiha, Ja sin, Mulk i Ihlas.

Dova petnaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ‬ َ ‫ﲔ ﹺﺑﹶﺎﻣَﺎﹺﻧ‬ َ ‫ﺨﹺﺒِﺘ‬ ْ ُ‫ﺻ ْﺪﺭﹺﻯ ﹺﺑِﺎﻧَﺎَﺑ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ‬ َ ‫ﺡ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ْ ‫ﲔ ﻭَﺍ ْﺷ َﺮ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻃﹶﺎ َﻋ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺨَﺎ ِﺷ ِﻌ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﹶﺍﻣَﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋ ِﻔ‬ Bože moj, daj mi u ovom danu pokornost poniznih i raširi u njemu moja prsa, da bih Ti se vratio kao što se vraćaju ponizni, tako Ti Tvoje sigurnosti, o Ti Koji daruješ sigurnost uplašenima. 125


Dova šesnaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟ ُﻤﻮَﺍﹶﻓ ﹶﻘ ِﺔ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ ﹺﺭ َﻭ َﺟﱢﻨْﺒﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ُﻣﺮَﺍﹶﻓ ﹶﻘ ﹶﺔ ﺍ َﻷ ْﺷﺮَﺍ ﹺﺭ ﻭَﺁ ﹺﻭﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ِﺍﹶﻟ َﻪ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ َ ‫ﻚ ِﺍﻟﹶﻰ ﺩَﺍ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺮَﺍ ﹺﺭ ﹺﺑِﺎﹶﻟ ﹺﻬﱠﻴِﺘ‬ َ ‫ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ Bože moj, daj mi u ovom danu uspjeh druženja sa dobrima, udalji me od drugovanja sa zlima i primi me Svojom milošću u vječno boravište, tako Ti Božanstva Tvoga, o Bože svih svjetova.

Sedamnaesta noć mjeseca Ramazana Ovo je veoma časna noć. U njoj se vojska Božijeg Poslanika, s.a.v.a., susrela sa vojskom nevjernika iz plemena Kurejš i sedamnaestog dana se dogodila Bitka na Bedru. Uz Božiju pomoć vojska Božijeg Poslanika, s.a.v.a., pobijedila je vojsku mnogobožaca. Ovo je najveća pobjeda muslimana, pa su učenjaci rekli da je u ovom danu mustehab udjeljivati sadaku, mnogo zahvaljivati Bogu i uzeti gusul.

Dova sedamnaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺤﻮَﺍِﺋ َﺞ ﻭَﺍﻵﻣَﺎ ﹶﻝ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ‬ َ ‫ﺾ ﻟِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﻫ ِﺪﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟﺼَﺎِﻟ ﹺﺢ ﺍ َﻷ ْﻋﻤَﺎ ﹺﻝ ﻭَﺍ ﹾﻗ ﹺ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ‬ َ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺻﺪُﻭ ﹺﺭ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ُ ‫ﺴﺆَﺍ ﹺﻝ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻤﹰﺎ ﹺﺑﻤَﺎ ﻓِﻰ‬ ‫ﺴ ﹺﲑ ﻭَﺍﻟ ﱡ‬ ِ ‫ﺝ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻔ‬ ُ ‫ﺤﺘَﺎ‬ ْ ‫َﻳ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ‬ َ ُ‫ﻣ‬ Bože moj, uputi me u ovom danu prema dobrim djelima, ispuni mi potrebe i nade, o Ti Koji ne trebaš pojašnjenja i pitanja, Koji znaš ono što je u srcima ljudi, blagoslovi Muhammeda i njegovu čistu porodicu. 126


Dova osamnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻀﻴَﺎ ِﺀ ﹶﺍْﻧﻮَﺍ ﹺﺭ ِﻩ َﻭ ُﺧ ﹾﺬ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ‬ ِ ‫ﺕ ﹶﺍ ْﺳﺤَﺎ ﹺﺭ ِﻩ َﻭَﻧ ﱢﻮ ْﺭ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ﹺﺑ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻧﱢﺒ ْﻬﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟَﺒ َﺮﻛﹶﺎ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ﹺﺭِﻓ‬ ‫ﻉ ﺁﺛﺎ ﹺﺭ ِﻩ ﹺﺑﻨُﻮ ﹺﺭ َﻙ ﻳَﺎ ﻣَُﻨ ﱢﻮ َﺭ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹺ‬ ‫ﱃ ﺍﱢﺗﺒَﺎ ﹺ‬ ‫ﹶﺍ ْﻋﻀَﺎﺋِﻰ ِﺍ ﹶ‬ Bože moj, učini me u ovom mjesecu svjesnim mnoštva blagodati njegovih sehura, prosvijetli mi srce njegovim svjetlima i učini da svi udovi moji slijede njegove tragove, tako Ti Tvoje svjetlosti, o Ti Koji prosvjetljavaš srca znalaca.

Djela posljednjih deset dana i noći, odnosno treće trećine mjeseca Ramazana Prenosi se od Imama Sadika, a.s., da je rekao: “U svakoj noći posljednje trećine Ramazana učite ovu dovu:

‫ﺠ ُﺮ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﻀ َﻰ َﻋﻨﱢﻰ َﺷ ْﻬﺮُ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﹶﺍ ْﻭ َﻳ ﹾﻄﻠﹸ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ ِ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ ﹺﱘ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻳْﻨ ﹶﻘ‬ َ ‫ﻼ ﹺﻝ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ‬ ‫ﺠﹶ‬ َ ‫ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ ‫ﺐ ﹶﺍ ْﻭ َﺗﹺﺒ َﻌ ﹲﺔ ُﺗ َﻌ ﱢﺬُﺑﻨﹺﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ‬ ٌ ‫ﻚ ِﻗَﺒﻠِﻰ ﹶﺫْﻧ‬ َ ‫ﹶﻟْﻴﹶﻠﺘِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ َﻭﹶﻟ‬ ‘Utječem se uzvišenosti Tvog plemenitog Lica od toga da mi mjesec Ramazan prođe ili da ovoj noći osvane zora, a da mi prema Tebi ostane i jedan grijeh ili nešto za što ćeš me kazniti...” Prenosi se da je Imam Sadik, a.s., svake noći u posljednjoj trećini Ramazana učio:

‫ﻯ‬ ً ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُْﻨ َﺰ ﹺﻝ َﺷ ْﻬﺮُ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﺍﹸْﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹸﻥ ﻫُﺪ‬ َ ‫ﺖ ﻓِﻰ ِﻛﺘَﺎﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ ﻗﹸ ﹾﻠ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﱠﻧ‬ ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﺖ ﺣُ ْﺮ َﻣ ﹶﺔ َﺷ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟ‬ َ ‫ﺕ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻔ ْﺮﻗﹶﺎ ِﻥ ﹶﻓ َﻌﻈﱠ ْﻤ‬ ٍ ‫ﺱ َﻭَﺑﱢﻴﻨَﺎ‬ ‫ﻟِﻠﻨﱠﺎ ﹺ‬ ‫ﻒ َﺷ ْﻬ ﹴﺮ‬ ِ ‫ﺼَﺘﻪُ ﹺﺑﹶﻠْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠَﺘﻬَﺎ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍﹾﻟ‬ ْ ‫ﺼ‬ َ ‫ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ َﻭ َﺧ‬ Bože, zaista si u Svojoj Knjizi koju si spustio rekao: Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je spušten Kur'an kao putokaz 127


ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja istine od zablude, te si učinio velikom svetost mjeseca Ramazana, spustivši u njemu Kur'an, i odlikovao si ga s noći Kadr, učinivši je boljom od hiljadu mjeseci.

‫ﺻ ْﺮﺕُ ﻳَﺎ ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ‬ ِ ‫ﺖ َﻭﹶﻗ ْﺪ‬ ْ ‫ﺼ ﱠﺮ َﻣ‬ َ ‫ﺖ َﻭﹶﻟﻴَﺎﻟِﻴ ِﻪ ﹶﻗ ْﺪ َﺗ‬ ْ ‫ﻀ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﹶﺍﻳﱠﺎ ُﻡ َﺷ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ِﺪ ﺍْﻧ ﹶﻘ‬ .‫ﲔ‬ َ ‫ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ ﹶﺍ ْﺟ َﻤ ِﻌ‬ َ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻋﹶﻠﻢُ ﹺﺑ ِﻪ ِﻣﻨﱢﻰ َﻭﹶﺍ ْﺣﺼَﻰ ِﻟ َﻌ َﺪ ِﺩ ِﻩ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ِﻣْﻨﻪُ ِﺍﻟﹶﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ‬ Bože moj, u danima mjeseca Ramazana koji su prošli i noćima njegovim koje su također prošle dospio sam, Bože moj, u stanje bolje poznato Tebi nego meni, o kojem imaš sveobuhvatno znanje više nego sva stvorenja zajedno.

‫ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻘ ﱠﺮﺑُﻮ ﹶﻥ َﻭﹶﺍْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺅ َﻙ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻭ ِﻋﺒَﺎ ُﺩ َﻙ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤُﻮ ﹶﻥ‬ َ ُ‫ﻼِﺋ ﹶﻜﺘ‬ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻪ َﻣ ﹶ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ َﺳﹶﺌﹶﻠ‬ َ ‫ﹶﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹸﻔﻚﱠ َﺭﹶﻗَﺒﺘِﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﻭُﺗ ْﺪ ِﺧﹶﻠﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ﹺﺑ َﺮ ْﺣ َﻤِﺘ‬ Molim Te onim čime Te mole Tvoji bliski meleci, Tvoji poslani vjerovjesnici i Tvoji čestiti robovi, da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu, da me oslobodiš džehennemske vatre i da me uvedeš u Džennet, tako Ti Tvoje milosti.

‫ﺐ ُﺩﻋَﺎﺋِﻰ َﻭَﺗﻤُ ﱠﻦ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ َ ‫ﺴَﺘﺠﹺﻴ‬ ْ ‫ﻚ َﻭَﺗَﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹶﻞ َﺗ ﹶﻘ ﱡﺮﺑﹺﻰ َﻭَﺗ‬ َ ‫ﻀ ﹶﻞ ﻋَﻠ ﱠﻰ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹺﻮ َﻙ َﻭ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ‬ ‫َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗَﺘ ﹶﻔ ﱠ‬ ‫ﻑ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ َﻫ ْﻮ ﹴﻝ ﹶﺍ ْﻋ َﺪ ْﺩَﺗﻪُ ِﻟﻴَﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ‬ ِ ‫ﺨ ْﻮ‬ َ ‫ﺑﹺﺎ َﻷ ْﻣ ﹺﻦ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ‬ I da me počastiš Svojim oprostom i plemenitošću, da primiš moje približavanje, uslišaš moju dovu i budeš dobrostiv prema meni pružajući mi na Dan straha sigurnost od svih užasa koje si pripremio za Sudnji dan. 128


‫ﻀ َﻰ ﹶﺍﻳﱠﺎ ُﻡ َﺷ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﻭﹶﻟﻴَﺎﻟِﻴ ِﻪ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻳْﻨ ﹶﻘ ِ‬ ‫ﻼِﻟ َ‬ ‫ﺠﹶ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ ﹺﱘ َﻭﹺﺑ َ‬ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ َﻭﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ﹺﻬ َ‬ ‫ﺼﻬَﺎ ِﻣﻨﱢﻰ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻐ ِﻔ ْﺮﻫَﺎ ﻟِﻰ‬ ‫ﺐ ُﺗﺆَﺍ ِﺧ ﹸﺬﻧﹺﻰ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺍ ْﻭ َﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹲﺔ ُﺗﺮﹺﻳ ُﺪ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻘَﺘ ﱠ‬ ‫ﻚ ِﻗَﺒﻠِﻰ َﺗﹺﺒ َﻌ ﹲﺔ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﺫْﻧ ٌ‬ ‫َﻭﹶﻟ َ‬ ‫‪Bože moj, utječem se Tvom plemenitom Licu i Uzviše‬‬‫‪nom Veličanstvu od toga da prođu dani i noći mjeseca Ra‬‬‫‪mazana, a da mi ostane prema Tebi nešto s kobnom poslje‬‬‫‪dicom ili grijeh za koji ćeš me kazniti ili prestup koji želiš‬‬ ‫‪osvetiti i koji mi nisi oprostio.‬‬

‫ﺖ‬ ‫ﺖ َﺭﺿِﻴ َ‬ ‫ﺖ ِﺍ ﹾﻥ ﻛﹸْﻨ َ‬ ‫ﺖ ِﺍ ﹾﺫ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ َ‬ ‫ﻚ ﻳَﺎ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ َ‬ ‫َﺳﱢﻴﺪِﻯ َﺳﱢﻴﺪِﻯ َﺳﱢﻴﺪِﻯ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ َ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺖ َﻋﻨﱢﻰ ﹶﻓ ِﻤ َﻦ ﺍﻵ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ْﺭ َ‬ ‫ﺸ ْﻬ ﹺﺮ ﹶﻓ ﹾﺎ ْﺯ َﺩ ْﺩ َﻋﻨﱢﻰ ﺭﹺﺿﹰﺎ َﻭِﺍ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ َﺭﺿِﻴ َ‬ ‫َﻋﻨﱢﻰ ﻓِﻰ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﲔ‬ ‫َﻋﻨﱢﻰ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ َ‬ ‫‪Gospodine moj, Gospodine moj, Gospodine moj, molim‬‬ ‫‪Tebe, pored Kojeg drugog boga nema, jer nema boga osim‬‬ ‫‪Tebe, ako si u ovom mjesecu zadovoljan sa mnom, uvećaj‬‬ ‫‪to zadovoljstvo, a ako nisi sa mnom bio zadovoljan, od sada‬‬ ‫‪budi zadovoljan sa mnom, Najmilostiviji.‬‬

‫ﺻ َﻤﺪُ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳِﻠ ْﺪ َﻭﹶﻟ ْﻢ ﻳُﻮﹶﻟ ْﺪ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ ﹸﻛﻔﹸﻮﹰﺍ ﹶﺍ َﺣ ٌﺪ‬ ‫ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﹶﺍ َﺣﺪُ ﻳَﺎ َ‬ ‫‪O Allahu, Jedini, Neovisni, o Ti Koji nisi rodio niti Si ro‬‬‫‪đen i Kome niko nije ravan.‬‬ ‫‪I mnogo izgovaraj:‬‬

‫ﻯ‬ ‫ﻼ ُﻡ ﹶﺍ ْ‬ ‫ﺏ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ ِﻌﻈﹶﺎ ﹺﻡ َﻋ ْﻦ ﹶﺍﻳﱡﻮ َ‬ ‫ﻀ ﱢﺮ َﻭﺍﹾﻟﻜﹸ َﺮ ﹺ‬ ‫ﻒ ﺍﻟ ﱡ‬ ‫ﻼ ُﻡ ﻳَﺎ ﻛﹶﺎ ِﺷ َ‬ ‫ﺤﺪِﻳ ِﺪ ِﻟ َﺪﺍﻭُ َﺩ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ ‫ﻳَﺎ ﻣُﹶﻠﱢﻴ َﻦ ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣُ َ‬ ‫ﻼ ُﻡ َ‬ ‫ﻒ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ ‫ﺲ ﹶﻏ ﱢﻢ ﻳُﻮﺳُ َ‬ ‫ﻯ ﻣَُﻨ ﱢﻔ َ‬ ‫ﻼ ُﻡ ﹶﺍ ْ‬ ‫ﺏ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ ‫ﺝ َﻫ ﱢﻢ َﻳ ْﻌﻘﹸﻮ َ‬ ‫ﻣُ ﹶﻔ ﱢﺮ َ‬ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻔ َﻌ ﹾﻞ ﺑﹺﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍﻧَﺎ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ‪.‬‬ ‫ﲔ َﻭﺍﹾﻓ َﻌ ﹾﻞ ﺑﹺﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍْﻧ َ‬ ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺍ ْﺟ َﻤ ِﻌ َ‬ ‫ﺖ ﹶﺍ ْﻫﻠﹸﻪُ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗُ َ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺍْﻧ َ‬ ‫ﻣُ َ‬ ‫‪O Ti Koji si željezo učinio mehkim za Davuda, mir s‬‬ ‫‪njim, Koji si otklonio nevolju i patnju od Ejjuba, mir s njim,‬‬ ‫‪129‬‬


Ti Koji si raspršio Jakubovu brigu, mir s njim, Koji si razbio tugu Jusufovu, neka je mir s njim, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu onako kako Ti dolikuje, blagoslovi ih sve skupa. Postupi sa mnom onako kako Tebi dolikuje, a ne onako kako ja zaslužujem.

Zajednička djela u noćima Kadra Noć Kadra je noć kojoj nijedna noć u godini nije ravna u pogledu dobrote i vrline. Djela u njoj bolja su od djela u hiljadu mjeseci. Neki od velikana vjere rekli su da su najbolja djela u ovim noćima traženje oprosta i dove za svoje ovosvjetske i onosvjetske potrebe, za potrebe svojih roditelja, rodbine i braće vjernika, živih i mrtvih, te donošenje salavata na Poslanika, s.a.v.a., i njegovu porodicu, a.s., koliko je moguće. U nekim predajama stoji da se u ove tri noći uči dova Džewšenu-l-kebir. Također se prenosi da su Božijeg poslanika, s.a.v.a., upitali: “Ako doživimo noć Kadr, šta da tražimo od Boga?” Odgovorio je: “Tražite zdravlje, odnosno sreću (afijet)!” Nekoliko stvari predstavlja zajednička djela koja se obavljaju u noćima, od kojih je jedna noć Kadr: 1. Uzimanje gusula. 2. Obavljanje dva rekata namaza, gdje se na svakom rekatu nakon Fatihe sedam puta uči sura Ihlas, a kada se završi namaz, sedamdeset puta se izgovara ‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭﹶﺍﺗُﻮ‬. U predaji od Božijeg poslanika, s.a.v.a., kaže se da osoba neće ustati sa svog mjesta, a da Uzvišeni Bog ne oprosti i njemu i njegovim roditeljima. 130


3. Otvoriti Časni Kur'an, držati ga okrenutog prema sebi i proučiti:

‫ﻚ ﺍ َﻷ ﹾﻛَﺒﺮُ َﻭﹶﺍ ْﺳﻤَﺎ ُﺅ َﻙ‬ َ ُ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُْﻨ َﺰ ﹺﻝ َﻭﻣَﺎ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭﻓِﻴ ِﻪ ﺍ ْﺳﻤ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ ِﻜﺘَﺎﹺﺑ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ‬ َ ‫ﺠ َﻌﹶﻠﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ ُﻋَﺘﻘﹶﺎِﺋ‬ ْ ‫ﻑ َﻭُﻳ ْﺮﺟَﻰ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ ُ ‫ﺴﻨَﻰ َﻭﻣَﺎ ُﻳﺨَﺎ‬ ْ‫ﺤ‬ ُ ‫ﺍﹾﻟ‬ Bože moj, tako Ti Tvoje Knjige koju si spustio i onoga što je u njoj, a u njoj je Tvoje najveće ime, Tvoja lijepa imena i ono od čega se strahuje i čemu se nada, učini me od onih koje si oslobodio vatre. 4. Klanjati noćni namaz. 5. Klanjati sto rekata namaza, a lijepo je na svakom rekatu poslije Fatihe deset puta učiti suru Ihlas. 6. Proučiti sljedeću dovu:

‫ﺿ ّﺮﹰﺍ َﻭ ﹶﻻ‬ َ ‫ﻚ َﻋﺒْﺪﹰﺍ ﺩَﺍﺧِﺮﹰﺍ ﹶﻻ ﹶﺍ ْﻣِﻠﻚُ ِﻟَﻨ ﹾﻔﺴِﻰ َﻧﻔﹾﻌﹰﺎ َﻭ ﹶﻻ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻟ‬ ُ ‫ﺴْﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﻣ‬ ‫ﻒ ﹸﻗ ﱠﻮﺗِﻰ‬ ِ ‫ﻀ ْﻌ‬ َ ‫ﻚ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ َﻭﹶﺍ ْﻋَﺘ ﹺﺮﻑُ ﹶﻟ‬ َ ‫ﻑ َﻋْﻨﻬَﺎ ﺳُﻮﺀﹰﺍ ﹶﺍ ْﺷ َﻬﺪُ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟ‬ ُ ‫ﺻ ﹺﺮ‬ ْ ‫ﹶﺍ‬ ‫ﺠ ْﺰ ﻟِﻰ ﻣَﺎ َﻭ َﻋ ْﺪَﺗﻨﹺﻰ َﻭ َﺟﻤِﻴ َﻊ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍْﻧ ﹺ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ‫َﻭِﻗﻠﱠ ِﺔ ﺣِﻴﹶﻠﺘِﻰ ﹶﻓ‬ ‫ﺕ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﺓ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠْﻴﹶﻠ ِﺔ‬ ِ ‫ﲔ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ‬ َ ‫ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ Bože moj, zanoćih kao Tvoj ponizni rob koji ne posjeduje za sebe ni koristi ni štete, niti mogu odvratiti od sebe zlo, svjedočim ovim protiv sebe i priznajem Ti slabost svoje snage i svoju bespomoćnost, pa blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, ispuni u ovoj noći ono što Si obećao od oprosta meni i svim vjernicima i vjernicama. 131


‫ﻒ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘﲑُ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹺﻬﲔُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ‬ ‫ﻀﻌِﻴ ُ‬ ‫ﺴَﺘ ِﻜﲔُ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﺴ ِﻜﲔُ ﺍﹾﻟﻤُ ْ‬ ‫َﻭﹶﺍْﺗ ِﻤ ْﻢ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﻣَﺎ ﺍَﺗْﻴَﺘﻨﹺﻰ ﹶﻓِﺎﻧﱢﻰ َﻋْﺒﺪُ َﻙ ﺍﹾﻟ ِﻤ ْ‬ ‫ﻚ ﻓِﻴﻤَﺎ ﹶﺍ ْﻋ ﹶﻄْﻴَﺘﻨﹺﻰ‪.‬‬ ‫ﻼ[ ِﻹ ْﺣﺴَﺎﹺﻧ َ‬ ‫ﺠ َﻌﹾﻠﻨﹺﻰ ﻧَﺎﺳِﻴﹰﺎ ِﻟ ِﺬ ﹾﻛ ﹺﺮ َﻙ ﻓﹺﻴ َﻤﺎ ﹶﺍ ْﻭﹶﻟْﻴَﺘﻨﹺﻰ َﻭ ﹶﻻ ]ﻏﹶﺎِﻓ ﹰ‬ ‫ﹶﻻ َﺗ ْ‬ ‫‪Upotpuni mi ono što si mi dao, jer zaista sam ja‬‬ ‫‪Tvoj bijedni rob, potrebiti, slabašni, siromašni i poni‬‬‫‪ženi. Bože moj, nemoj me učiniti zaboravnim prema‬‬ ‫‪Tvom spomenu u onome što si mi dao na raspolaganje,‬‬ ‫‪niti (nemarnim) prema Tvom dobročinstvu u onome‬‬ ‫‪što si mi darovao.‬‬

‫ﺿﺮﱠﺍ َﺀ ﹶﺍ ْﻭ ِﺷ ﱠﺪ ٍﺓ ﹶﺍ ْﻭ‬ ‫ﺕ َﻋﻨﱢﻰ ﻓِﻰ َﺳﺮﱠﺍ َﺀ ﹶﺍ ْﻭ َ‬ ‫ﻚ َﻭِﺍ ﹾﻥ ﹶﺍْﺑ ﹶﻄﹶﺎ ْ‬ ‫َﻭ ﹶﻻ ﺁﻳﹺﺴﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺍﺟَﺎَﺑِﺘ َ‬ ‫ﻚ َﺳﻤِﻴ ُﻊ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ‬ ‫ﺱ ﹶﺍ ْﻭ َﻧ ْﻌ َﻤﺎ َﺀ ِﺍﱠﻧ َ‬ ‫ﻼ ٍﺀ ﹶﺍ ْﻭ ﺑُ ْﺆ ﹴ‬ ‫َﺭﺧَﺎ ٍﺀ ﹶﺍ ْﻭ ﻋَﺎِﻓَﻴ ٍﺔ ﹶﺍ ْﻭ َﺑ ﹶ‬ ‫‪I ne daj da izgubim nadu da ćeš mi uslišati i ako bi‬‬ ‫‪se to odužilo, bilo u veselju, ili teškoći, ili žestini, ili‬‬ ‫‪udobnosti, ili zdravlju, ili nesreći, ili siromaštvu, ili u‬‬ ‫‪blagodati, Ti zaista čuješ dovu.‬‬

‫‪Posebna djela u noćima Kadra‬‬ ‫‪1. Djela u devetnaestoj noći‬‬ ‫‪1. Stotinu puta izgovoriti:‬‬

‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ‫ﹶﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺭﺑﱢﻰ َﻭ ﹶﺍﺗُﻮ ُ‬ ‫‪2. Učiti ovu dovu:‬‬

‫ﺤﺘُﻮ ﹺﻡ َﻭﻓِﻴﻤَﺎ َﺗ ﹾﻔﺮُﻕُ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺗ ﹾﻘﻀِﻰ َﻭﺗُ ﹶﻘﺪﱢﺭُ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْ‬ ‫ﺤﻜِﻴ ﹺﻢ ﻓِﻰ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭﻓِﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀَﺎ ِﺀ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ َﻭ ﹶﻻ ُﻳَﺒﺪﱠ ﹸﻝ ﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻜُﺘَﺒﻨﹺﻰ ِﻣ ْﻦ‬ ‫ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺸﻜﹸﻮ ﹺﺭ َﺳ ْﻌﻴُﻬُﻢُ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐﻔﹸﻮ ﹺﺭ ﹸﺫﻧُﻮُﺑ ُﻬ ُﻢ‬ ‫ﺤﺮَﺍ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ َﻤْﺒﺮُﻭ ﹺﺭ َﺣﺠﱡ ُﻬ ُﻢ ﺍﹾﻟ َﻤ ْ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َ‬ ‫ﺝ َﺑْﻴِﺘ َ‬ ‫ُﺣﺠﱠﺎ ﹺ‬ ‫‪132‬‬


‫ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻜﻔﱠ ﹺﺮ َﻋْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳﱢﻴﺌﹶﺎُﺗ ُﻬ ْﻢ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺗ ﹾﻘﻀِﻰ َﻭﺗُ ﹶﻘﺪﱢﺭُ ﹶﺍ ﹾﻥ ُﺗﻄِﻴ ﹶﻞ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ َﻭﺗُ َﻮ ﱢﺳ َﻊ‬ ‫َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﻓِﻰ ﹺﺭ ْﺯﻗِﻰ َﻭَﺗ ﹾﻔ َﻌ ﹶﻞ ﺑﹺﻰ ﹶﻛﺬﹶﺍ َﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ‬ Bože moj, odredi u onome što presuđuješ i određuješ kao konačno i u onome što odvajaš od mudrih naredbi u noći Kadr i u određenju koje nema povratka ni promjene, da me upišeš među hodočasnike Tvoga Svetoga hrama čije je hodočašće primljeno, trud nagrađen, čiji su grijesi oprošteni, a loši postupci pokriveni. Učini u onome što konačno presuđuješ i određuješ da mi se život produži, povećaj mi opskrbu i učini sa mnom tako i tako (spomenuti umjesto riječi tako i tako svoju potrebu).

2. Dova devetnaestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺤ ﹺﺮ ْﻣﻨﹺﻰ ﹶﻗﺒُﻮ ﹶﻝ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭﱢﻓ ْﺮ ﻓِﻴ ِﻪ َﺣﻈﱢﻰ ِﻣ ْﻦ َﺑ َﺮﻛﹶﺎِﺗ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱢﻬ ﹾﻞ َﺳﺒﹺﻴﻠِﻰ ِﺍﻟﹶﻰ َﺧْﻴﺮَﺍِﺗ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﺤ ﱢﻖ ﺍﹾﻟﻤُﹺﺒ ﹺ‬ َ ‫ﺴﻨَﺎِﺗ ِﻪ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻳﹰﺎ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫َﺣ‬ Bože moj, učini obilnim moj udio u blagoslovima ovog mjeseca, olakšaj mi put ka njegovim dobrima i ne uskrati mi primanje dobrih djela, o Ti Koji upućuješ očitoj istini.

3. Dova dvadesetog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺏ ﺍﻟﱢﻨﲑَﺍ ِﻥ َﻭ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﺠﻨَﺎ ِﻥ َﻭﹶﺍ ﹾﻏِﻠ ْﻖ َﻋﻨﱢﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﺍْﺑﻮَﺍ‬ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ ﹺ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﻟِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﺍْﺑﻮَﺍ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ ‫ﺴﻜِﻴَﻨ ِﺔ ﻓِﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹺ‬ ‫ﻼ َﻭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﻳَﺎ ﻣُْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ِﻟِﺘ ﹶ‬ Bože moj, otvori mi u njemu džennetska vrata, zatvori preda mnom vrata Džehennema i daj mi uspjeh učenja Kur'ana, o Ti Koji spuštaš smiraj u srca vjernika. 133


4. Djela dvadeset prve noći Vrijednost ove noći je još veća od devetnaeste noći. I u ovoj noći se trebaju obavljati djela kao i u devetnaestoj: uzimanje gusula, noćni namaz, učenje dove Džewšenu-l-kebir i drugo. U predaji je naglašen trud u činjenju ibadeta u dvadeset prvoj i dvadeset trećoj noći Ramazana, kao i to da je noć Kadr jedna od ove dvije noći.

5. Dova dvadeset prve noći

‫ﺖ‬ ِ ‫ﺤ ﱢﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﱢﻴ‬ َ ‫ﺝ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺨ ﹺﺮ‬ ْ ُ‫ﻳَﺎ ﻣُﻮِﻟ َﺞ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﻓِﻰ ﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ َﻭﻣُﻮِﻟ َﺞ ﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ ﻓِﻰ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ َﻭﻣ‬ ‫ﺏ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤﻦُ ﻳَﺎ‬ ‫ﻕ َﻣ ْﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ِﺣﺴَﺎ ﹴ‬ َ ‫ﺤ ﱢﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺍ ﹺﺯ‬ َ ‫ﺖ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺝ ﺍﹾﻟ َﻤﱢﻴ‬ َ ‫ﺨ ﹺﺮ‬ ْ ُ‫َﻭﻣ‬ ‫ﲎ ﻭَﺍ َﻷ ْﻣﺜﹶﺎﻝﹸ ﺍﹾﻟ ُﻌ ﹾﻠﻴَﺎ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﺤ‬ ُ ‫ﻚ ﺍ َﻷ ْﺳﻤَﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭﺣِﻴ ُﻢ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟ‬ ‫ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻵ ﹶﻻ ُﺀ‬ O Ti Koji uvodiš noć u dan i dan u noć, izvodiš živo iz mrtvog i mrtvo iz živog, Koji opskrbljuješ koga hoćeš bez računa, Allahu, Milostivi, Allahu, Samilosni, Allahu, Allahu, Allahu, Tebi pripadaju lijepa imena, uzvišeni primjeri, veličanstvenost i blagodati.

‫ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﺍ ْﺳﻤِﻰ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ﻓِﻰ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫ﺼﱢﻠ َﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﺐ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﲔ َﻭِﺍﺳَﺎﹶﺋﺘِﻰ َﻣ ْﻐﻔﹸﻮ َﺭ ﹰﺓ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ َﻬ‬ َ ‫ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ َﻭِﺍ ْﺣﺴَﺎﻧﹺﻰ ﻓِﻰ ِﻋﱢﻠﱢﻴ‬ ‫ﺴ َﻌﺪَﺍ ِﺀ َﻭﺭُﻭﺣِﻰ َﻣ َﻊ ﺍﻟ ﱡ‬ ‫ﺍﻟ ﱡ‬ ‫ﺖ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﺴ ْﻤ‬ َ ‫ﺿَﻴﻨﹺﻰ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﻗ‬ ِ ‫ﻚ َﻋﻨﱢﻰ َﻭُﺗ ْﺮ‬ ‫ﺸ ﱠ‬ ‫َﻳﻘِﻴﻨﹰﺎ ُﺗﺒَﺎ ِﺷﺮُ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ َﻭِﺍﳝَﺎﻧﹰﺎ ﻳُ ﹾﺬ ِﻫﺐُ ﺍﻟ ﱠ‬ Molim Te da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i da u ovoj noći moje ime upišeš među sretne, moju dušu pridružiš šehidima, moje dobročinstvo postaviš na najveći stepen Dženneta, da mi oprostiš grijehe i da mi podariš čvrsto uvjerenje koje će me radovati, vjerovanje koje će od 134


mene otkloniti sumnju i da me učiniš zadovoljnim onim što si mi dodijelio.

‫ﺤﺮﹺﻳ ﹺﻖ ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴﻬَﺎ‬ َ ‫ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭِﻗﻨَﺎ َﻋﺬﹶﺍ‬ َ ‫ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭﻓِﻰ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﺣ‬ َ ‫ﻭَﺁِﺗﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﺣ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺤﻤﱠﺪﹰﺍ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ‫ﺖ ﹶﻟﻪُ ُﻣ‬ َ ‫ﻚ ﻭَﺍ ِﻹﻧَﺎَﺑ ﹶﺔ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻮﻓِﻴ َﻖ ِﻟﻤَﺎ َﻭﻓﱠ ﹾﻘ‬ َ ‫ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ َﻭﺷُ ﹾﻜ َﺮ َﻙ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮ ﹾﻏَﺒ ﹶﺔ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﻼ ُﻡ‬ ‫َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬﻢُ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ Daj nam dobro na Ovom svijetu i dobro na Onom svijetu, sačuvaj nas patnje u ognju, obdari me u ovoj noći sjećanjem na Tebe, zahvalom Tebi, hrljenjem Tebi i povratkom Tebi, i podari mi uspjeh u činjenju onoga za šta si podario uspjeh Muhammedu i njegovoj porodici, neka je mir njemu i njima.

6. Dova dvadeset prvog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻼ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹺﻞ‬ ‫ﺸْﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﻓِﻴ ِﻪ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ َﺳﺒﹺﻴ ﹰ‬ ‫ﺠ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻠ ﱠ‬ ْ ‫ﻼ َﻭ ﹶﻻ َﺗ‬ ‫ﻚ َﺩﻟِﻴ ﹰ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﻟِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺍﻟﹶﻰ َﻣ ْﺮﺿَﺎِﺗ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺿ َﻰ َﺣﻮَﺍِﺋ ﹺﺞ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻟﹺﺒ‬ ِ ‫ﻼ ﻳَﺎ ﻗﹶﺎ‬ ‫ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﻟِﻰ َﻣْﻨ ﹺﺰ ﹰﻻ َﻭ َﻣﻘِﻴ ﹰ‬ َ ‫ﺍﹾﻟ‬ Bože moj, daj mi u ovom danu putokaz do Tvog zadovoljstva i ne ostavi u njemu put kojim bi šejtan ovladao sa mnom. Učini Džennet mojim boravištem i odmaralištem, o Ti Koji ispunjavaš potrebe onih koji traže.

7. Dova dvadeset drugog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺕ‬ ِ ‫ﻚ َﻭ َﻭﱢﻓ ﹾﻘﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻟﻤُﻮ ﹺﺟﺒَﺎ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍْﻧ ﹺﺰ ﹾﻝ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﺑ َﺮﻛﹶﺎِﺗ‬ َ ‫ﻀِﻠ‬ ْ ‫ﺏ ﹶﻓ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻓَﺘ ْﺢ ﻟِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﺍْﺑﻮَﺍ‬ ‫ﻀ ﹶﻄﺮﱢﻳ َﻦ‬ ْ ‫ﺐ َﺩ ْﻋ َﻮ ِﺓ ﺍﹾﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ ُﻣﺠﹺﻴ‬ َ ‫ﺕ َﺟﻨﱠﺎِﺗ‬ ِ ‫ﺤﺒُﻮﺣَﺎ‬ ْ ُ‫ﻚ َﻭﹶﺍ ْﺳ ِﻜﻨّﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑ‬ َ ‫َﻣ ْﺮﺿَﺎِﺗ‬ 135


Bože moj, otvori mi u ovom mjesecu vrata Svoje dobrote, obaspi me u njemu Svojim blagodatima, daj mi uspjeh u činjenju onog što zavređuje Tvoje zadovoljstvo i nastani me usred Tvog Dženneta, o Ti Koji se odazivaš dovi nevoljnika.

8. Dvadeset treća noć Prenosi se da bi Božiji poslanik, s.a.v.a., u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana sklonio svoju prostirku za spavanje i stomak čvrsto stegnuo radi ibadeta. U dvadeset i trećoj noći bi svoje ukućane budio, a one koji bi bili pospani poprskao vodom po licu. Prenosi se da Fatima, mir njoj, u ovoj noći ne bi dozvolila nikom od svojih ukućana da spava. Držala bi ih budnim tako što bi im davala manje hrane i pripremala bi ih za noćni namaz tako što bi im u danu naredila da spavaju i odmaraju da ne bi bili pospani. Govorila bi: “Nesretan je onaj kome je uskraćeno dobro ove noći.” Među djelima koja se obavljaju u dvadeset trećoj noći su: 1. Učenje sljedeće dove:

‫ﺠﺒَﺎ ﹺﻝ‬ ‫ﺏ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ ﻭَﺍﹾﻟ ﹺ‬ ‫ﻒ َﺷ ْﻬ ﹴﺮ َﻭ َﺭ ﱠ‬ ِ ‫ﺏ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭﺟَﺎ ِﻋﹶﻠﻬَﺎ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍﹾﻟ‬ ‫ﻱﺍ َﺭ ﱠ‬ َ ‫ﺼﻮﱢ ُﺭ ﻳَﺎ َﺣﻨﱠﺎ ﹸﻥ ﻳَﺎ َﻣﻨﱠﺎ ﹸﻥ‬ َ ‫ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﻳَﺎ ﺑَﺎ ﹺﺭﺉُ ﻳَﺎ ُﻣ‬ ‫ﺽ ﻭَﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻭَﺍﹾﻟﹺﺒﺤَﺎ ﹺﺭ ﻭَﺍﻟﻈﱡﹶﻠ ﹺﻢ ﻭﺍ َﻷْﻧﻮَﺍ ﹺﺭ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ‬ .‫ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤﻦُ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﹶﻗﱡﻴﻮ ُﻡ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َﺑﺪِﻳ ُﻊ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﻳَﺎ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ‬ Gospodaru noći Kadr, Koji si je učinio boljom od hiljadu mjeseci, Gospodaru noći i dana, Gospodaru brda i mora, Gospodaru tmine i svjetlosti, Gospodaru Zemlje i neba, Stvoritelju, Koji daješ oblike, Premilostivi, Dobročinitelju, Allahu, Milostivi, Allahu, Samostojni, Allahu, Koji stvaraš bez prethodnog primjera, o Allahu, o Allahu, o Allahu. 136


‫ﺼﱢﻠ َﻰ‬ َ ُ‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺗ‬ َ ‫ﺴﻨَﻰ ﻭَﺍ َﻷ ْﻣﺜﹶﺎﻝﹸ ﺍﹾﻟ ُﻌ ﹾﻠﻴَﺎ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻵ ﹶﻻ ُﺀ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ْ‫ﺤ‬ ُ ‫ﻚ ﺍ َﻷ ْﺳﻤَﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﹶﻟ‬ ‫ﺴ َﻌﺪَﺍ ِﺀ‬ ‫ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﺍ ْﺳﻤِﻰ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﻠﱠْﻴﹶﻠ ِﺔ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡ‬ ْ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ‬ َ ُ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ُ‫َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ ‫ﲔ َﻭِﺍﺳَﺎﹶﺋﺘِﻰ َﻣ ْﻐﻔﹸﻮ َﺭ ﹰﺓ‬ َ ‫ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ َﻭِﺍ ْﺣﺴَﺎﻧﹺﻰ ﻓِﻰ ِﻋﱢﻠﱢﻴ‬ ‫َﻭﺭُﻭﺣِﻰ َﻣ َﻊ ﺍﻟ ﱡ‬ Ti imaš najljepša imena, uzvišene primjere, veličanstvo i blagodati. Molim Te da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i da u ovoj noći moje ime upišeš među sretnike, dušu moju pridružiš šehidima, dobročinstvo postaviš na najveći stepen Dženneta i da mi oprostiš grijehe...

‫ﺿَﻴﻨﹺﻰ ﹺﺑﻤَﺎ‬ ِ ‫ﻚ َﻋﻨﱢﻰ َﻭُﺗ ْﺮ‬ ‫ﺸ ﱠ‬ ‫ﺐ ﻟِﻰ َﻳﻘِﻴﻨﹰﺎ ُﺗﺒَﺎ ِﺷﺮُ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻗﹾﻠﺒﹺﻰ َﻭِﺍﳝَﺎﻧﹰﺎ ﻳُﺬ ِﻫﺐُ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫َﻭﹶﺍ ﹾﻥ َﺗ َﻬ‬ ‫ﺤﺮﹺﻳ ﹺﻖ‬ َ ‫ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭِﻗﻨَﺎ َﻋﺬﹶﺍ‬ َ ‫ﺴَﻨ ﹰﺔ َﻭﻓِﻰ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﺣ‬ َ ‫ﺖ ﻟِﻰ َﻭ ﺁِﺗﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﺣ‬ َ ‫ﺴ ْﻤ‬ َ ‫ﹶﻗ‬ I da mi podariš čvrsto uvjerenje koje će uvijek radovati moje srce i vjerovanje koji će od mene otkloniti sumnju. Učini me zadovoljnim onim što si mi dodijelio, daj nam dobro na Ovom svijetu i dobro na Onom svijetu i sačuvaj nas od patnje vatre koja prži...

‫ﺖ‬ َ ‫ﻚ ﻭَﺍ ِﻹﻧَﺎَﺑ ﹶﺔ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻮﻓِﻴ َﻖ ِﻟﻤَﺎ َﻭﻓﱠ ﹾﻘ‬ َ ‫ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴﻬَﺎ ِﺫ ﹾﻛ َﺮ َﻙ َﻭﺷُ ﹾﻜ َﺮ َﻙ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮ ﹾﻏَﺒ ﹶﺔ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﻼ ُﻡ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬﻢُ ﺍﻟﺴﱠ ﹶ‬ َ ُ‫ﺤﻤﱠﺪﹰﺍ َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ َ ‫ﹶﻟﻪُ ُﻣ‬ Opskrbi me ove noći sjećanjem na Tebe, zahvalnošću Tebi, hrljenjem i povratkom k Tebi, podari mi uspjeh u činjenju onoga za šta si podario uspjeh Muhammedu i njegovoj porodici, neka je mir njemu i njima. 2. Prenosi se da se u dvadeset trećoj noći više puta uči ova dova na sedždi, stojeći, sjedeći ili u kojem god ste stanju: 137


‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﺁﺑَﺎِﺋ ِﻪ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ‬ َ ُ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍﺗ‬ َ ‫ﺴ ﹺﻦ‬ َ‫ﺤ‬ َ ‫ﺠ ِﺔ ْﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﺤُ ﱠ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹸﻛ ْﻦ ِﻟ َﻮِﻟﱢﻴ‬ ‫ﻼ َﻭ َﻋﻴْﻨﹰﺎ َﺣﺘﱠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ َﻭﻓِﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺳَﺎ َﻋ ٍﺔ َﻭِﻟّﻴﹰﺎ َﻭﺣَﺎﻓِﻈﹰﺎ َﻭﻗﹶﺎﺋِﺪﹰﺍ َﻭﻧَﺎﺻِﺮﹰﺍ َﻭ َﺩﻟِﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻚ ﹶﻃﻮْﻋﹰﺎ َﻭﺗُ َﻤﱢﺘ َﻌﻪُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﻃﻮﹺﻳ ﹰ‬ َ ‫ﺿ‬ َ ‫ﺴ ِﻜَﻨﻪُ ﹶﺍ ْﺭ‬ ْ ُ‫ﺗ‬ Bože moj, budi Tvome namjesniku al-Hudždžat ibni-l-Hasanu, neka su Tvoji blagoslovi njemu i njegovim očevima, u ovom času i u svim časovima Zaštitnik, Čuvar, Vođa, Pomagač, Vodič i Stražar, sve dok ga ne nastaniš na Zemlji, Tvojom željom i sklonošću ljudi i daj mu da na njoj dugo poživi u blagostanju. 3. Učiti sure Ankebut i Rum. Imam Sadik, a.s., zakleo se da onaj ko u dvadeset trećoj noći Ramazana prouči ove dvije sure pripada skupini Džennetlija. 4. Učiti suru Duhan. 5. Učiti suru Kadr hiljadu puta. 6. Učiti ovu dovu:

‫ﺴﻤِﻰ َﻭَﺑﱢﻠ ْﻐﻨﹺﻰ‬ ْ ‫ﺻ ﱠﺢ ﻟِﻰ ﹺﺟ‬ ِ ‫ﹶﺍﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﻣ ُﺪ ْﺩ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ُﻋ ْﻤﺮﹺﻯ َﻭﹶﺍ ْﻭ ِﺳ ْﻊ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ﹺﺭ ْﺯﻗِﻰ َﻭﹶﺍ‬

‫ﺴ َﻌﺪَﺍ ِﺀ‬ ‫ﺤﻨﹺﻰ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﺷ ِﻘﻴَﺎ ِﺀ َﻭﺍﹾﻛُﺘْﺒﻨﹺﻰ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱡ‬ ُ ‫ﺖ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﺷ ِﻘﻴَﺎ ِﺀ ﹶﻓ ﹾﺎ ْﻣ‬ ُ ‫ﹶﺍ َﻣﻠِﻰ َﻭِﺍ ﹾﻥ ﹸﻛْﻨ‬ ‫ﻚ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ‬ َ ُ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍﺗ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺮ َﺳ ﹺﻞ‬ َ ‫ﻚ ﺍﹾﻟﻤُْﻨ َﺰ ﹺﻝ َﻋﻠﹶﻰ َﻧﹺﺒﱢﻴ‬ َ ‫ﺖ ﻓِﻰ ِﻛﺘَﺎﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ ﻗﹸ ﹾﻠ‬ َ ‫ﹶﻓِﺎﱠﻧ‬ .‫ﺏ‬ ‫َﻳ ْﻤﺤُﻮ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُﺀ َﻭﻳُﹾﺜﹺﺒﺖُ َﻭ ِﻋْﻨ َﺪﻩُ ﹸﺍﻡﱡ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ‬ Bože moj, produži mi život, povećaj mi opskrbu, tijelo mi učini zdravim i daj da ostvarim svoju nadu. Ako sam jedan od nesretnika, izbriši moje ime iz nesretnika i upiši me među sretnike, jer zaista si rekao u 138


Knjizi spuštenoj Tvom vjerovjesniku kojeg si poslao, neka su blagoslovi Tvoji njemu i njegovoj porodici: Allah briše ono što hoće i utvrđuje ono što hoće i kod Njega je glavna knjiga.

9. Dova dvadeset trećeg dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺤ ْﻦ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ِ ‫ﺏ ﻭَﺍ ْﻣَﺘ‬ ‫ﺏ َﻭ ﹶﻃ ﱢﻬ ْﺮﻧﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌﻴُﻮ ﹺ‬ ‫ﺴ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ ﹺ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ﹾﻏ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺕ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﺬﹺﻧﹺﺒ‬ ِ ‫ﺏ ﻳَﺎ ُﻣﻘِﻴ ﹶﻞ َﻋﹶﺜﺮَﺍ‬ ‫ﹺﺑَﺘ ﹾﻘﻮَﻯ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮ ﹺ‬ Bože moj, operi me u ovom danu od grijeha, očisti me od sramote i okušaj mi srce u njemu bogobojaznošću, o Ti Koji se ne osvrćeš na posrtaje grešnika.

Dova dvadeset četvrtog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮﻓِﻴ َﻖ ﻓِﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ َ ‫ﻚ ِﻣﻤﱠﺎ ُﻳ ْﺆﺫِﻳ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ َ ‫ﻚ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ُﻳ ْﺮﺿِﻴ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ِﺍﻧﱢﻰ ﹶﺍ ْﺳﹶﺌﻠﹸ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﻚ ﻳَﺎ َﺟﻮَﺍ َﺩ ﺍﻟﺴﱠﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﺼَﻴ‬ ِ ‫ﻚ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺍ ْﻋ‬ َ ‫َﻷ ﹾﻥ ﹸﺍﻃِﻴ َﻌ‬ Bože moj, tražim od Tebe u ovom danu ono čime si zadovoljan i utječem Ti se od onoga što Te uznemirava. Molim Te da mi u njemu podariš uspjeh da Ti se pokoravam, a ne da Ti budem nepokoran, o Ti Koji si darežljiv prema onima koji mole.

Dova dvadeset petog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﻚ‬ َ ‫ﺴَﺘّﻨﹰﺎ ﹺﺑﺴُﱠﻨ ِﺔ ﺧَﺎَﺗ ﹺﻢ ﹶﺍْﻧﹺﺒﻴَﺎِﺋ‬ ْ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫ﻚ َﻭﻣُﻌَﺎﺩِﻳﹰﺎ َﻷ ْﻋﺪَﺍِﺋ‬ َ ‫ﺤّﺒﹰﺎ َﻷ ْﻭِﻟﻴَﺎِﺋ‬ ِ ُ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ‬ ‫ﺻ َﻢ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹺ‬ ِ ‫ﻳَﺎ ﻋَﺎ‬ 139


Bože moj, učini me u ovom danu prijateljem Tvojih prijateljima, neprijateljem Tvojih neprijatelja i sljedbenikom puta Pečata Tvojih vjerovjesnika, Zaštitniče srca vjerovjesnika.

Dova dvadeset šestog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺸﻜﹸﻮﺭًﺍ َﻭ ﹶﺫْﻧﺒﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻣ ْﻐﻔﹸﻮﺭًﺍ َﻭ َﻋ َﻤﻠِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﻣ ﹾﻘﺒُﻮ ﹰﻻ َﻭ َﻋْﻴﺒﹺﻰ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ َﺳ ْﻌِﲕ ﻓِﻴ ِﻪ َﻣ‬ .‫ﲔ‬ َ ‫ﺴﺘُﻮﺭﹰﺍ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺳ َﻤ َﻊ ﺍﻟﺴﱠﺎ ِﻣ ِﻌ‬ ْ ‫ﻓِﻴ ِﻪ َﻣ‬ Bože moj, nagradi u ovom danu moj trud, oprosti mi grijeh, prihvati moje djelo, pokri moje nedostatke, o Ti Koji najbolje čuješ.

Dova dvadeset sedmog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺴ ﹺﺮ ﻭَﺍ ﹾﻗَﺒ ﹾﻞ‬ ْ ‫ﺴ ﹺﺮ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟُﻴ‬ ْ ‫ﺻﱢﻴ ْﺮ ﹸﺍﻣُﻮﺭﹺﻯ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌ‬ َ ‫ﻀ ﹶﻞ ﹶﻟْﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻭ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓ‬ .‫ﲔ‬ َ ‫ﺤ‬ ِ ‫ﺐ ﻭَﺍﹾﻟ ﹺﻮ ْﺯ َﺭ ﻳَﺎ َﺭﺅُﻭﻓﹰﺎ ﹺﺑ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ‬ َ ‫ﻂ َﻋّﻨ ﹺﻰ ﺍﻟﺬﱠْﻧ‬ ‫َﻣﻌَﺎﺫِﻳﺮﹺﻯ َﻭﺣُ ﱠ‬ Bože moj, opskrbi me u ovom danu dobrima noći Kadr, vodi moje poslove u njemu od teškoće ka lahkoći, prihvati moje isprike, skini s mene grijeh i loša djela, Dobrostivi prema svojim čestitim robovima.

Dova dvadeset osmog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺏ ﻓِﻴ ِﻪ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻭﱢﻓ ْﺮ َﺣﻈﱢﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱠﻨﻮَﺍِﻓ ﹺﻞ َﻭﹶﺍ ﹾﻛ ﹺﺮ ْﻣﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑِﺎ ْﺣﻀَﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ َﻤﺴَﺎِﺋ ﹺﻞ َﻭﹶﻗ ﱢﺮ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺤ‬ ‫ﺡ ﺍﹾﻟﻤُِﻠ ﱢ‬ ُ ‫ﺸ َﻐﻠﹸﻪُ ِﺍﹾﻟﺤَﺎ‬ ْ ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺑْﻴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ َﻮﺳَﺎِﺋ ﹺﻞ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ َﻳ‬ َ ‫َﻭﺳِﻴﹶﻠﺘِﻰ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ Bože moj, učini u ovom danu obilnim moj udio u pohvaljenim i dobrovoljnim djelima, počasti me udovoljavanjem 140


molbama, približi me Sebi onim što činim, o Ti Kojeg ne zaokupljaju potrebe upornih.

Dova dvadeset devetog dana (dova Božijeg poslanika, s.a.v.a.)

‫ﺼ َﻤ ﹶﺔ َﻭ ﹶﻃ ﱢﻬ ْﺮ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻰ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﺸﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﻭَﺍ ْﺭ ُﺯ ﹾﻗﻨﹺﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮﻓِﻴ َﻖ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻌ‬ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻏ ﱢ‬ .‫ﲔ‬ َ ‫ﺐ ﺍﻟﱡﺘ َﻬ َﻤ ِﺔ ﻳَﺎ َﺭﺣِﻴﻤﹰﺎ ﹺﺑ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ‬ ‫ﹶﻏﻴَﺎ ِﻫ ﹺ‬ Bože moj, obuhvati me u ovom danu milošću, opskrbi me u njemu uspjehom i krepošću, očisti mi srce od tmina potvore, o Ti Koji si Samilostan prema Svojim robovima vjernicima.

Posljednja noć mjeseca Ramazana Ovo je veoma časna noć i preporučeno je obavljanje sljedećih djela: 1. Uzeti gusul. 2. Učiti sure An‘am, Kehf, Ja sin i sto puta proučiti: ‫ﺏ ِﺍﹶﻟْﻴ ِﻪ‬ ُ ‫ﺍَ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭﹶﺍﺗُﻮ‬. 3. Učiti sljedeću dovu koja se prenosi od Imama Sadika, a.s.:

‫ﺼ ﱠﺮ َﻡ َﻭﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ‬ َ ‫ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻭﹶﻗ ْﺪ َﺗ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻫﺬﹶﺍ َﺷ ْﻬﺮُ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﺍْﻧ َﺰﹾﻟ‬ ُ‫ﺼ ﱠﺮ َﻡ َﺷ ْﻬﺮ‬ َ ‫ﺠ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﹶﻟْﻴﹶﻠﺘِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﹶﺍ ْﻭ َﻳَﺘ‬ ْ ‫ﺏ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻳ ﹾﻄﻠﹸ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹺﺮ ﹺﱘ ﻳَﺎ َﺭ ﱢ‬ َ ‫ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ﹺﻬ‬ ‫ﺐ ُﺗﺮﹺﻳ ُﺪ ﹶﺍ ﹾﻥ ُﺗ َﻌ ﱢﺬَﺑﻨﹺﻰ ﹺﺑ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﹶﺍﹾﻟﻘﹶﺎ َﻙ‬ ٌ ‫ﻚ ِﻗَﺒﻠِﻰ َﺗﹺﺒ َﻌ ﹲﺔ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﺫْﻧ‬ َ ‫َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﻭﹶﻟ‬ Bože moj, ovo je mjesec Ramazan u kojem si spustio Kur'an i sada prolazi; Gospodaru, utječem se Tvome plemenitom Licu od toga da mi osvane zora u ovoj 141


noći ili da mi prođe mjesec Ramazan, a da kod Tebe bude nešto čemu je ishodište loše ili grijeh za koji me želiš kazniti na Dan susreta Tobom. 4. Oprostiti se od mjeseca Ramazana učenjem dove na iz Sahife Sedždžadijje ili učenjem ove dove koja se prenosi od Imama Sadika, a.s.:

‫ﻚ ﹶﺍ ﹾﻥ َﻳ ﹾﻄﻠﹸ َﻊ‬ َ ‫ﺸ ْﻬ ﹺﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﻭﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ َ ‫ﺻﻴَﺎﻣِﻰ ِﻟ‬ ِ ‫ﺠ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﺁ ِﺧ َﺮ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﹶﻻ َﺗ‬ ‫ﺕ ﻟِﻰ‬ َ ‫ﺠﺮُ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﱠﻠْﻴﹶﻠ ِﺔ ِﺍﻻﱠ َﻭﹶﻗ ْﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮ‬ ْ ‫ﹶﻓ‬ Bože moj, nemoj ovo učiniti mojim posljednjim susretom s postom u mjesecu Ramazanu, utječem Ti se od toga da mi ove noći osvane zora, a da mi nisi oprostio.

Dova tridesetog dana (dova Božijeg poslanika)

‫ﺤ ﹶﻜ َﻤ ﹰﺔ‬ ْ ُ‫ﺸ ﹾﻜ ﹺﺮ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒُﻮ ﹺﻝ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ َﺗ ْﺮﺿَﺎ ُﻩ َﻭَﻳ ْﺮﺿَﺎ ُﻩ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹸﻝ ﻣ‬ ‫ﺻﻴَﺎﻣِﻰ ﻓِﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﱡ‬ ِ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ ﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ‬ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﺭ ﱢ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ ﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﱠﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ ﻭَﺍﹾﻟ‬ َ ُ‫ﺤ ﱢﻖ َﺳﱢﻴ ِﺪﻧَﺎ ﻣ‬ َ ‫ﹸﻓﺮُﻭ ُﻋ ُﻪ ﺑﹺﺎ ُﻷﺻُﻮ ﹺﻝ ﹺﺑ‬ Bože moj, učini da mi post u ovom danu bude nagrađen i primljen onako kako si Ti zadovoljan i kako je zadovoljan Tvoj Poslanik, grana čvrsto povezanih sa osnovom, tako Ti prava našeg prvaka Muhammeda i njegove čiste porodice. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Djela koja je pohvalno činiti noć uoči Ramazanskog bajrama 1. Uzeti gusul nakon zalaska Sunca. 2. Učiti sljedeće tekbire nakon akšamskog, jacijskog, sabahskog i bajramskog namaza: 142


‫ﺤ ْﻤ ُﺪ‬ َ ‫ﺤ ْﻤ ُﺪ ﹶﺍﹾﻟ‬ َ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﺍ ﹾﻛَﺒﺮُ َﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ِﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ َﻫﺪَﺍﻧَﺎ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﻟﺸﱡ ﹾﻜ ُﺮ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﻻﻧَﺎ‬ Allah je najveći, Allah je najveći, nema boga osim Allaha, Allah je najveći i samo Allahu pripada sva hvala. Hvala Allahu na tome što nas je uputio, Njemu pripada zahvalnost na tome je što nam oprostio. 3. Kada završiš akšamski farz i nafilu, podigni ruke ka nebu i izgovori sljedeće riječi:

‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﻣ‬ َ ُ‫ﺻ َﺮﻩ‬ ِ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭﻧَﺎ‬ َ ُ‫ﺼ ﹶﻄ ِﻔ َﻰ ﻣ‬ ْ ُ‫ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱢﻦ ﻭَﺍﻟﻄﱠ ْﻮ ﹺﻝ ﻳَﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ ﻳَﺎ ﻣ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﺏ ﻣُﺒ ﹴ‬ ‫ﺼْﻴَﺘﻪُ َﻭﻫُ َﻮ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ ﻓِﻰ ِﻛﺘَﺎ ﹴ‬ َ ‫ﺐ ﹶﺍ ْﺣ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﺫْﻧ ﹴ‬ َ ُ‫َﻭ ﺁ ﹺﻝ ﻣ‬ O Vlasniče blagodati i dobrote, Darežljivi, Koji si odabrao Muhammeda i čiji si pomagač, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i oprosti mi svaki grijeh koji si prebrojao i koji je kod Tebe u Jasnoj knjizi. Onda učini sedždu i na sedždi sto puta izgovori: ‫ﺏ ِﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ‬ ُ ‫ ﹶﺍﺗُﻮ‬i svaku potrebu koju imaš traži od Boga. 4. Klanjati četrnaest rekata namaza (po dva rekata), a na svakom rekatu proučiti Fatihu, Ajetu-l-kursijju i tri puta suru Ihlas.

Pohvalna djela prvog dana Ramazanskog bajrama 1. Nakon sabahskog i bajramskog namaza učiti iste tekbire koji se uče uoči bajrama, što je prethodno navedeno. 143


2. Odvajanje sadaqatu-l-fitra koji je potvrđena obaveza (wadžib muakkad). 3. Uzeti gusul u vrijeme od zore do vremena klanjanja bajramskog namaza. 4. Obući lijepu odjeću i koristiti prijatan miris. 5 rije bajramskog namaza iftariti, a najbolje je iftariti hurmom ili nečim slatkim. 6. Prenosi se od Imama Muhammeda Bakira, a.s., da je rekao: “Kada za Ramazanski i Kurban-bajram i na dan džume (petak) budeš spreman da kreneš na namaz, prouči ovu dovu:

‫ﻕ‬ ‫ﺨﻠﹸﻮ ﹴ‬ ْ ‫ﺍﹶﻟﱠﻠ ُﻬﻢﱠ َﻣ ْﻦ َﺗ َﻬﱠﻴﹶﺄ ﻓِﻰ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﺍ ْﻭ َﺗ َﻌﱠﺒﹶﺄ ﹶﺍ ْﻭ ﹶﺍ َﻋ ﱠﺪ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ َﻌ ﱠﺪ ِﻟ ﹺﻮﻓﹶﺎ َﺩ ٍﺓ ِﺍﻟﹶﻰ َﻣ‬ .ُ‫ﺿِﻠ ِﻪ َﻭ َﻋﻄﹶﺎﻳَﺎﻩ‬ ِ ‫َﺭﺟَﺎ َﺀ ﹺﺭ ﹾﻓ ِﺪ ِﻩ َﻭَﻧﻮَﺍِﻓِﻠ ِﻪ َﻭﹶﻓﻮَﺍ‬ Bože moj, onaj ko je spreman u ovom danu, ili se priprema, ili se pripremao i spreman je za izlazak pred nekog od Tvojih stvorenja očekujući njegove darove, nagrade, blagodati i davanja...

‫ﻚ ﻳَﺎ َﺳﱢﻴﺪِﻯ َﺗ ْﻬﹺﻴﹶﺌﺘِﻰ َﻭَﺗ ْﻌﹺﺒﹶﺌﺘِﻰ َﻭِﺍ ْﻋﺪَﺍﺩِﻯ ﻭَﺍ ْﺳِﺘ ْﻌﺪَﺍﺩِﻯ َﺭﺟَﺎ َﺀ ﹺﺭ ﹾﻓ ِﺪ َﻙ‬ َ ‫ﹶﻓِﺎﻥﱠ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﻚ َﻭ َﻋﻄﹶﺎﻳَﺎ َﻙ‬ َ ‫ﻚ َﻭﹶﻓﻀَﺎِﺋِﻠ‬ َ ‫ﺿِﻠ‬ ِ ‫ﻚ َﻭﹶﻓﻮَﺍ‬ َ ‫َﻭ َﺟﻮَﺍِﺋ ﹺﺰ َﻙ َﻭَﻧﻮَﺍِﻓِﻠ‬ Zaista, Gospodine moj, Tebi moje spremanje, moje pripremanje, moje opremanje i pripravnost nadajući se Tvojim darovima, Tvojim nagradama, Tvojim blagodatima i Tvojim davanjima... 144


‫ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ‬ ُ ‫ﺻﹶﻠﻮَﺍ‬ َ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ﻚ ﻣ‬ َ ‫َﻭﹶﻗ ْﺪ ﹶﻏ َﺪ ْﻭﺕُ ِﺍﻟﹶﻰ ﻋِﻴ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺍ ْﻋﻴَﺎ ِﺩ ﺍﹸ ﱠﻣ ِﺔ ﻧَﺒﱢﻴ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﺨﻠﹸﻮ ﹴ‬ ْ ‫ﻚ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ﹴﻞ ﺻَﺎِﻟ ﹴﺢ ﹶﺍِﺛﻖُ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻗﺪﱠ ْﻣُﺘ ُﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺗ َﻮ ﱠﺟ ْﻬﺖُ ﹺﺑ َﻤ‬ َ ‫ﺁِﻟ ِﻪ َﻭﹶﻟ ْﻢ ﹶﺍِﻓ ْﺪ ِﺍﹶﻟْﻴ‬ ‫ﹶﺍﻣﱠ ﹾﻠُﺘ ُﻪ‬ Osvanuo sam u jednom od blagdana Ummeta Tvoga vjerovjesnika Muhammeda, neka su Božiji blagoslovi njemu i njegovoj porodici, i ne izađoh pred Tebe izlažući neko dobro djelo u koje se uzdam i koje sam unaprijed pripremio, niti sam se okrenuo nekom stvorenju nadajući se od njega...

‫ﻚ ﺧَﺎﺿِﻌﹰﺎ ﻣُ ِﻘ ّﺮﹰﺍ ﹺﺑﺬﹸﻧُﻮﺑﹺﻰ َﻭِﺍﺳَﺎﹶﺋﺘِﻰ ِﺍﻟﹶﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﹶﻓﻴَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ﻳَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ‬ َ ُ‫َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﹶﺍَﺗْﻴﺘ‬ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺏ ﺍﹾﻟ ِﻌﻈﹶﺎ َﻡ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻋﻈِﻴ ُﻢ ِﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َﻰ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﹸﺫﻧُﻮﺑﹺﻰ ﹶﻓِﺎﱠﻧﻪُ ﹶﻻ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ‬ ‫ﲔ‬ َ ‫ﺖ ﻳَﺎ ﹶﺍ ْﺭ َﺣ َﻢ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺣ ِﻤ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﹶﻻ ِﺍﹶﻟ َﻪ ِﺍﻻﱠ ﹶﺍْﻧ‬ ...nego sam Ti došao ponizan, priznajući svoje grijehe i da sam se o sebe ogriješio, pa o Veličanstveni, o Veličanstveni, o Veličanstveni, oprosti mi velike grijehe jer zaista velike grijehe ne oprašta niko osim Tebe, osim Kojeg drugog boga nema, o Najmilostiviji.

Djela koja se obavljaju poslije bajramskog namaza 1. Nakon namaza proučiti tesbih Fatimetu-Zehra, a.s. 2. Proučiti dovu sa 46. stranice Sahife Sedždžadijje. 3. Proučiti Nudbah dovu, a po završetku dove učini sedždu i izgovori riječi: 145


‫ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ ﹴﺭ َﺣ ﱡﺮﻫَﺎ ﹶﻻ ﻳُ ﹾﻄ ِﻔﺄﹸ َﻭ َﺟﺪِﻳ ُﺪﻫَﺎ ﹶﻻ َﻳْﺒﻠﹶﻰ َﻭ َﻋ ﹾﻄﺸَﺎُﻧﻬَﺎ ﹶﻻ ُﻳ ْﺮﻭَﻯ‬ َ ‫ﹶﺍﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ‬ Utječem Ti se od vatre čija se toplota ne gasi, čija žestina ne slabi, a žednom u njoj se ne može ugasiti žeđ. Onda stavi desni obraz na mjestu sedžde i izgovori riječi:

‫ﻚ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ َﻣ ﱟﻦ ِﻣﻨﱢﻰ‬ َ ‫ﺐ َﻭ ْﺟﻬﹺﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﺑ ْﻌ َﺪ ُﺳﺠُﻮﺩِﻯ َﻭَﺗ ْﻌ ِﻔﲑﹺﻯ ﹶﻟ‬ ْ ‫ِﺍﹶﻟﻬﹺﻰ ﹶﻻ ُﺗ ﹶﻘﱢﻠ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱡﻦ َﻋﹶﻠ ﱠﻰ‬ َ ‫ﻚ َﺑ ﹾﻞ ﹶﻟ‬ َ ‫َﻋﹶﻠْﻴ‬ Bože moj, ne prevrći moje lice u vatri nakon što sam ti padao na sedždu i uprašio ga radi Tebi, meni ne pripada dobročinstvo prema Tebi, nego naprotiv, Tebi pripada dobročinstvo prema meni. Zatim postavi lijevu stranu svog obraza na mjestu sedžde i izgovaraj riječi:

‫ﻑ‬ َ ‫ﻑ ﻭَﺍ ْﺳَﺘﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﻭَﺍ ْﻋَﺘ َﺮ‬ َ ‫ِﺍ ْﺭ َﺣ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﹶﺍﺳَﺎ َﺀ ﻭَﺍ ﹾﻗَﺘ َﺮ‬ Smiluj se onom ko je loše postupio, činio grijeh, pao u bijedu i sve to priznaje. Zatim se ponovo vrati na sedždu i reci:

‫ﺤﺴُ ﹺﻦ‬ ْ ‫ﺐ ِﻣ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َﻙ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ‬ ُ ‫ﺏ َﻋﻈﹸ َﻢ ﺍﻟ ﱠﺬْﻧ‬ ‫ﺖ ﹺﻧ ْﻌ َﻢ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ‬ َ ‫ﺲ ﺍﹾﻟ َﻌْﺒ ُﺪ ﹶﻓﹶﺎْﻧ‬ َ ‫ﺖ ﹺﺑﹾﺌ‬ ُ ‫ِﺍ ﹾﻥ ﹸﻛْﻨ‬ ُ‫ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ ُﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ َﻙ ﻳَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮﱘ‬ Ako sam ja loš rob, pa Ti si divan Gospodar; velik je grijeh Tvoga roba, a Tvoj je oprost divan, o Plemeniti. Zatim sto puta izgovori: ‫ﹶﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹾﻔ َﻮ‬. 146


SADRŽAJ REDŽEB.................................................................................................5 VRLINE MJESECA REDŽEBA ......................................................7 Preporučena djela u mjesecu redžebu...........................................9 Pohvalna djela u noći Regaiba .....................................................20 Djela u noćima i danima mjeseca redžeba ..................................21 Prva noć.....................................................................................21 Prvi dan redžeba........................................................................24 Bijeli dani (Ejjamu-l-bid) .........................................................26 1. Trinaesta noć .........................................................................26 2. Trinaesti dan..........................................................................26 3. Djela noći polovine redžeba ..................................................26 4. Djela dana polovine redžeba .................................................27 Djela dvadeset sedme noći redžeba (noć slanja Poslanika) ......29 Djela dvadeset sedmog dana .....................................................36 Posljednji dan mjeseca redžeba.................................................40 ŠABAN.................................................................................................41 VRLINE MJESECA ŠABANA ......................................................43 Zajednička djela mjeseca šabana.................................................44 Šapćuće moljenje šabansko (munadžat šabanijjah)...................49 Posebna djela mjeseca ša‘bana ....................................................59 Prva noć.....................................................................................59 Prvi dan ....................................................................................59 Treći dan....................................................................................65 Trinaesta noć .............................................................................66 Noć polovine šabana .................................................................66 Dova posljednje noći šabana i prve noći Ramazana .................81 RAMAZAN ..........................................................................................87 VRLINE MJESECA RAMAZNA ..................................................89 Zajednička djela mjeseca Ramazana...........................................91 Djela koja su preporučena u noćima mjeseca Ramazana..........94 Iftitâh dova................................................................................95 Sehurska dova.........................................................................107

147


Posebna djela u noćima i danima Ramazana............................111 Dova i djela prve noći Ramazana ...........................................111 Dove i djela prvog dana ..........................................................113 Dova drugog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.).............120 Dova trećeg dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ..............121 Dova četvrtog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ...........121 Dova petog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ...............121 Dova šestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ..............122 Dova sedmog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ............122 Dova osmog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)..............122 Dova devetog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............123 Dova desetog dana ..................................................................123 Dova jedanaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.).....123 Dova dvanaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......124 Trinaesta noć ...........................................................................124 Dova trinaestog dana ..............................................................124 Dova četrnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)......125 Petnaesta noć mjeseca Ramazana ...........................................125 Dova petnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.).......125 Dova šesnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.).......126 Sedamnaesta noć mjeseca Ramazana......................................126 Dova sedamnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......126 Dova osamnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ...127 Djela posljednjih deset dana i noći, odnosno treće trećine mjeseca Ramazana.............................................................127 Zajednička djela u noćima Kadra ..........................................130 Posebna djela u noćima Kadra...............................................132 1. Djela u devetnaestoj noći...................................................132 2. Dova devetnaestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......................................133 3. Dova dvadesetog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......................................133 4. Djela dvadeset prve noći....................................................134 5. Dova dvadeset prve noći ....................................................134 6. Dova dvadeset prvog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......................................135 7. Dova dvadeset drugog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......................................135 8. Dvadeset treća noć.............................................................136

148


9. Dova dvadeset i trećeg dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.) ......................................139 Dova dvadeset četvrtog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 139 Dova dvadeset petog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 139 Dova dvadeset šestog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 140 Dova dvadeset sedmog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 140 Dova dvadeset osmog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 140 Dova dvadeset devetog dana (dova Božijeg Poslanika, s.a.v.a.)............................................ 140 Posljednja noć mjeseca Ramazana..........................................140 Dova tridesetog dana (dova Božijeg Poslanika) .....................142 Djela koja je pohvalno činiti noć uoči Ramazanskog bajrama ........................................142 Pohvalna djela prvog dana Ramazanskog bajrama.................143 Djela koja se obavljaju poslije bajramskog namaza ................145

149


DOVE ODABRANIH MJESECI

Izdavač Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini Za izdavača AKBAR EYDI Lektura SELMA FAZLIĆ Tehnički urednik MURIZ REDŽOVIĆ DTP MAHIR SOKOLIJA Štampa Sabah print d.o.o. Tiraž 1 000 primjeraka Za štampariju ŠEĆO ELEZOVIĆ

150

Dove odabranih mjeseci  

fondacija mullasadra, mulla sadra

Dove odabranih mjeseci  

fondacija mullasadra, mulla sadra

Advertisement