Page 1

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

บัญชีครัวเรือน โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต โดย สร้างแนวคิดความพอมีพอกินพอใช้ มุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัด เมื่อเปรียบเทียบ กับรายได้ที่มาตามกาลังของบุคคล โดย ปราศจาก หนี้สินด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการอดออม


วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. 2. 3.

4. 5.

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย และการจัดทาบัญชีในครัวเรือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคม เข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งจะ ช่วยให้สถานการณ์การเงินของครอบครัวดีขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


การจัดทาบัญชีครัวเรือน เป็นการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดรูปธรรมในการ ปฏิบัติ หมายถึง การบันทึกจานวนเงิน รับ – จ่าย ประจาวัน ของครัวเรือน โดยแสดง วัน เดือน ปี รายการรับ-จ่าย และจานวนเงิน


ขั้นตอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 1. การจดบันทึก รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่ารับ-จ่าย เป็นเงินเท่าไร

2. การจัดหมวดหมู่ การนาข้อมูลมาจัดรวมกันเป็น หมวด เช่น หมวดรายได้ หมวดค่าใช้จ่าย เพื่อความ สะดวกในการค้นหา


ขั้นตอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 3. การสรุปผล การนาข้อมูลที่บันทึกไว้มาสรุปยอดรวม ว่าในเดือนหนึ่งๆ มีรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่าไร

4. การวิเคราะห์ตีความ การนาผลสรุปมาวิเคราะห์ ความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น การประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ถ้ามีเงินเหลือควรจะออมไว้ยาม จาเป็นเท่าใด


แบบฟอร์มตัวอย่าง


แบบฟอร์มตัวอย่าง


ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรือน 1. การจดบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน เป็นการช่วยเตือนความจา

2. ทาให้ทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัว 3. ทาให้ทราบว่าเงินคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่งของ ครอบครัว และฐานะการเงินของครอบครัว


ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรือน 4. ทาให้ครอบครัวมีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่าง เป็นระบบ ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สนิ

5. รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม รู้จักการออมเงิน 6. รู้ผลกาไร หรือ ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 7. ช่วยในการวางแผนการลงทุนในครัง้ ต่อไป

ตัวอย่างบัญชีครัวเรือน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you