Page 1

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น โดย น.ส. ปั ทมา ชินอักษร


ความหมายของการบัญชี การบัญชี (Accounting) หมายถึง ขันตอนของการรวบรวม ้ การ วิเคราะห์และการรายงานข้ อมูลทางการเงิน


การบัญชีมีความหมายที่สาคัญ 2 ประการ คือ • 1. การทาบัญชี (Bookkeeping) เป็ นหน้ าที่ของผู้ทาบญชี (Bookkeeper) มีขนตอนดั ั้ งต่อไปนี ้ • 1.1. การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมขอมูลหรื อรายการค้ าที่เกิดขึ ้น ประจาวันและหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินธุระกิจ เช่น การซื ้อขาย การรับและจ่ายเงิน เป็ นต้ น • 1.2.การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้ าที่เกิดขึ ้นแต่ละครัง้ ให้ ถกู ต้ อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้ อมกับข้ อมูลให้ อยูใ่ นรูปของหน่วยเงินตรา • 1.3.การจาแนก (Classifying) หมายถึง การนาเสนอฃ้ อมูลที่จดบันทึกไว้ แล้ ว มาจาแนกให้ เป็ นหมวดหมูฃองบัญชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนฃองเจ้ าฃอง รายได้ และ ค่าใช้ จ่าย • 1.4.การสรุปฃ้ อมูล (Summarizing) เป็ นการนาฃ้ อมูลที่ได้ จาแนกให้ เป็ นหมวดหมู่แล้ วมา สรุปเป็ นรายงานทางการเงิน (Acconuting Report) ซึง่ แสดงถึงผลการดาเนินงานและ ฐานะการเงินของธุระกิจ ตลอดจนการได้ มาและใช้ ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญชีหนึง่


2 2.การให้ ข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลทีเกี่ยวขิองหลายฝ่ าย เช่น บริหาร ผู้ให้ ก้ ู เจ้ าหนี ้ รัฐบาล นักลงทุน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ข้ อมูลทางการเงิน สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้ านการเงิน การจัดทางบประมาณ การปรับปรุงระบบบญชี เป็ นต้ น


จุดประสงของการบํญชี การบัญชีมีจุดประสงค์หลักดั้งนี้ • 1.เพื่อช่วยให้ เจ้ าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการด็ • 2.เพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ว่า ผล การดาเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเท่าใด • 3.เพื่อช่วยให้ ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึง่ ว่ากิจการมีทรัพย์สิน หนี ้สิน และทุน ซึง่ เป็ นส่วนของเจ้ าของกิจการเป็ นจานวนเท่าใด • 4.การทาบัญชีเป็ นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ การบริหารงาน และให้ ขอ มูลอันเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินงาน • 5.เพื่อบันทึกรายการค้ าที่เกิดขึ ้นตามลาดับก่อนหลัง และจาแนกประเภทของ รายการค้ าไว้ • 6.เพื่อให้ ถกู ต้ องตามพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการทาบัญชีของกิจการต่างๆ


ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี • • • • •

1.เพื่อป็ นเครื่ องมือวัดความสาเร็จในการดาเนินธุระกิจ 2.เพื่อช่วยในการวางแผ่นและตัดสินใจของธุระกิจ 3.เพื่อช่วยในการวางแผนกาไร และควบคุมค่าใช้ จ่ายของกิจการ 4.เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการหาแหล่งเงินทุน 5.เพื่อให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็ นสัญญาณการเตือนภัย ของกิจการ • 6.เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้ อย่างถูกต้ องและ ประหยัด


ข้อแนะนำกำรเรียนวิชำบัญชี • 1.ควรอ่านหนังสือวิชาบัญชีแต่ละบทอย่างละเอียด อย่างน้ อย 2 ครัง้ เรื่ องใดอ่าน แล้ วไม่เข้ าใจให้ ถามครูผ้ สู อนหรื อผู้ร้ ู • 2.ควรทาแบบประเมินผลหรื อแบบฝึ กหัดทุกข้ อด้ วยตนเอง อย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว และถูกต้ อง • 3.การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขต้ องให้ อา่ นง่าย ชัดเจน สะอาด และเรี ยบร้ อย • 4.การเขียนตัวเลขนันควรให้ ้ ตรงหลักเสมอ เช่น หลักหน่วยก็เขียนให้ ตรงหลัก หน่วยเหล่านี ้เป็ นต้ น • 5.ถ้ าเขียนตัวเลขผิดให้ ขีดเส้ นฆ่าตัวเลขที่ผิด แล้ วเขียนตัวเลขใหม่ที่ถกู ต้ องไว้ ข้ างบนตัวเลขที่ผิด และลงชื่อย่อกากับไว้ ไม่ควรขูดลบตัวเลขที่ผลหรื อเขียนตัวเลข อื่นทับตัวเลขที่ผิด


แม่บทการบัญชี • แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) ไม่ถือเป็ นมาตรฐาน การบัญชี แต่เป็ นกรอบหรื อแนวคิดขันพื ้ ้นฐานในการจัดทาและนาเสนองบ การเงิน • 1.วัตถุประสงค์ของงบการเงิน • งบการเงินจัดทาขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง การเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซึง่ แสดงไว้ ในงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมถึงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบอมูลอื่นๆ ซึง่ ระบุไว้ วา่ เป็ นส่าวหน่ งของงบการเงิน โดยฝ่ ายบริ หารของกิจการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทา และนาเสนองบการเงิน


ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี • 1. เกณฑ์คงค้ าง (Accrual Basis) การบันทึกรายการทางบัญชี จะบันทึกก็ ต่อเมื่อรายนันได้ ้ เกิดขึ ้นแล้ ว ไม่ใช่บนั ทึกเมื่อมีการรับหรื อจ่ายเงินสด • 2.การดาเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) งบการเงินจัดทาขึ ้นภายใต้ ข้อส • มมติที่วา่ กิจการจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดาเนินอยูต่ อ่ ไปในอนาคต • 2.ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน • 2.1 ความเข้ าใจ ข้ อมูลในงบการเงินต้ องสามารถเข้ าใจได้ ในทันทีที่ผ้ ใู ช้ งบการเงิน ใช้ ข้อมูลดังกล่าว • 2.2 ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ ข้ อมูลจะมีประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจเชิง เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินได้ นนั ้ ต้ องเป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินสามารถ ประเมินเหตุการในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต


• • • • • • •

2.3 ความเชื่อถือได้ ประกอบด้ วยลักษณะดังนี ้ 1. การเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 2. เนื ้อหาสาคัญกว่ารูปแบบ 3.ความเป็ นกลาง 4.ความระมัดระวัง 5.ความครบถ้ วน 2.4 การเปรี ยบเทียบกันได้ ผู้ใช้ งบการเงินต้ องเปรี ยบเทียบงบการเงินในรอบ ระยะเวลาต่างกันของกิจการเดียวกัน


คำนิยำม กำรรับรู้ และกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบต่ำงๆ • 3.1 องค์ประกอบของงบการเงินและคานิยาม • องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์นนแสดงไว้ ั้ ในงบการเงิน • องค์ประกอบซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ได้ แก่ • ก.สินทรัพย์ ข.หนี ้สิน ค.ส่วนของเจ้ าของ • องค์ประกอบซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวัดผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุน ได้ แก่ • ก.รายได้ ข.ค่าใช้ จ่าย


• 3.2 การรับรู้องค์ประกอบของการเงิน • การรับรู้รายการ หมายถึง การรวบรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของงบดุล และงบกาไรขาดทุน • 1.มีความเป็ นไปค่อนข้ างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้ าหรื อ ออกจากกิจการ • 2.รายการดังกล่าวมีราคาทุน หรื อมูลค่าที่สามารถวัดได้ อย่าหน้ าเชื่อถือ ซึง่ หลักเกณฑ์นี ้ยึด หลักการประมาณที่สมเหตุสมผล • 3.3 การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน • การวัดมูลค่า คือ การกาหนดจานวนเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของการเงินในงบดุล และงบกาไร ขาดทุนในการวัดค่าต่างๆดังนี ้ • 1.ราคาทุนเดิม 2.ราคาทุนปั จจุบนั 3.มูลค่าที่จะได้ รับ 4.มูลค่าปั จจุบนั

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  

น.ส.ปัทมา ชินอักษร เลขที่ 26 ห้อง 1/11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you