Page 8

रमाबाई ते सिंधूताई ...... शेवटी आई ताई माई...... आई नाही तर कांही नाही हे खरे आहे .मात्र बापही आम्हाला हवा आहे . ज्या घरात बाप नसतो, त्या घरावर कुणीही दगड मारतो. ‘वंदे मातरम ्’ तरीही आई घराच मांगल्य तर ....... बाप दाराच असतील हे कबुलच केलं पाहिजे, आईचं बाईचं योगदान चार गुंजेनी जास्त आहे . आई बाळाला जन्म दे ते. स्वत: खस्ता खाते.लेकराला पदरानी झाकते. तो पदर फाटका असला तरी ती डगमगत नाही. चुकून बाप मेला तर—आईचं कंु कुच पूसन ू नेतो. आई मात्र पांढऱ्या कपाळानी मुलांसाठी जगत असते. ती दस ऱ्यासाठीच जगत असते . ु मला वाटतं बाईच्या जातीला घडवतांना दे वाने नक्की अओव्ह्र टाईम केला असेल. त्याशिवाय बाई येवढी शोशीक कशी, ती स्वत:ला बाजूला ठे वून लेकरांसाठीच तर खेड्यावरचीमाय जास्त जगते. लेकराच्या अंगाखालच ओलं फडक स्वत: फडक्यात गुंडाळते.ह्याला सुखी ठे व म्हणून नियंत्याला आळवते.लेकराकडे घोट ती गिळते. घोटभर पाणी पिवून रात्र काढते, तरीही .... ती जगत

जाते. त्यातल्या त्यात वापरते,बाळाला कोरड्या पाहून विधवापणाचे कडू असते.

पती निधनानंतर चार लेकरांना आई कष्ट करून सांभाळते.मात्र मोठे झाल्यावर जेव्हा चार मुलंएका आईला सांभाळत नाहीत तेव्हा तिचे काळीज रक्तबंबाळ होते.म्हणूनच “मां की दआ खाली नही ु जाती और मां की बददआ टाली नही जाती”हे सर्व एक बाईच करू शकते.म्हणून बाई नाही तर ु काही नाही. जगात कितीतरी विधवा आयांची मुल क्लासवन ऑफिसर आहे त.म्हणून स्त्रि जात ही राष्ट्राचा कणा आहे .कुठल्याही परिस्थितीत ती परिस्थितीवर मात करते.संकट कोसळले तर ती त्यावर पाय दे ऊन उभी रहाते.लेकरांसाठी रडता रडता आईच्या डोळ्यात मोतीबिंद ू पडलेत.मात्र ...... कुठल्याही लेकरांनी आईच्या गळ्यात चार मोती नाही बांधलेत.ही त्यागाची मूर्ती म्हणजेच दे शाची महिला.घरासाठी उभी राहते,दे शाला योगदान दे ते.ती फक्त महिला असते.ताई आई माई ......आणि तरीही एक बाईच असते एवढे खरे .सलाम बहरीन स्त्री विशेषांकास शुभेच्छा!!

सौ. सिंधता ू ई सपकाळ. (माई)

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement