Page 6

संपादकीय नमस्कार मंडळी आपणा सर्वाना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभकामना !! आजच्या सुमुहुर्तावर संपादक मंडळाच्या वतीने “सलाम बाहरीन” २०१३ चा स्त्री विशेषांक आपल्या हाती दे ताना मला विशेष आनंद होतो आहे . सलाम बहरीन अंक हा आपल्या मंडळाचा अविभाज्य घटक आहे . या मध्यमातून आपण आपल्या मराठी लेखकांना व कवींना लिखाणासाठी प्रोत्साहन दे तो. आपली मातृभाषा आणि संस्कृतीचे संवर्धन करतो तसेच एकमेकांशी सुसंवाद ही साधतो. आपल्या महाराष्ट्र दे शा पासून दरू राहून त्याच्या परं परे ची आठवण करून दे ण्याचे महत्वाचे कार्य ही अंकामधून साधले जाते. सर्व लेखक , लेखिका, कवी , कवियत्री यांनी आपल्या घाईगर्दीच्या वेळापत्रकातून वेळात वेळ काढू न सलाम बहरीन साठी दर्जेदार साहित्य उपलब्ध केल्या बद्दल मनस्वी आभार. या वर्षी सर्व सभासदांनी दर्जेदार साहित्याचा वर्षावाच केला म्हणून काही साहित्य फक्त इ-सलाम बहरीन मध्ये प्रकाशित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मुद्रक , मुद्रितशोधक , टं कलेखक , कार्यकारी मंडळ , जाहिरातदार व जाहिरात संकलक आणि वरील सर्व मंडळी आपल्या कौटु ं बिक व व्यवसायिक जीवनातून वेळ दे त असताना घरात समजूतदार पणा दाखवणारे त्यांचे कुटु ं बीय अशा सर्वांचा या अंकाला हातभार लागला आहे . संपर्ण ू संपादक मंडळ व कार्यकारी समितीच्या अथक परीश्रामाने पूर्ण झालेला हा अंक आपणास नक्कीच आवडे ल असे आम्हाला वाटते. नजर चुकीने काही त्रुटी असल्या तर त्या आपण समजून घ्यालच ,कारण अंक आपल्या मंडळाचा आहे आणि मंडळ आपलेच आहे .. या यशस्वी वाटचालीत सहकार्य केल्या बद्दल सर्वांचे मन:पूर्वक आभार. कळावे,

लोभ आहे च तो वृद्धिं गत व्हावा ही विनंती ! जय हिं द .. जय महाराष्ट्र आपला स्नेहांकित

मुकंु द आनंद ढाके संपादक- सलाम बहरीन २०१३

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement