Page 52

बायको: आतापर्यंत मला ना नुसत वाटतच होतं पण आता आता तर खात्रीच झाली आहे . «बायको आहे मी तुमची!» मग मला असे आई, बाई, ताई का म्हणताय? तुम्हाला सांगते «आपल्याला कुठला भयंकर मोठा आजार व्हायचा असेल ना तर सुरवातीला त्याची काही लक्षणं जाणवतात. ती लक्षणं मला आता तुमच्याबद्दल दिसत आहे त. वेडेपणा हा सुद्धा एक मोठा आजारच आहे की. म्हणूनच म्हणतेय तुम्ही तयार व्हा! डॉक्टर कडे निघूया आपण. नवरा: एवढ्या मोठ्या आजाराची कल्पना दे खील नव्हती. आज कळल्यावर वाटू लागलय. तुझ्यापेक्षा मी कितीतरी मागे आहे . सामान्य ज्ञानात मात्र तुला पैकीच्यापैकी मार्क्स मिळत असणार त्यावेळेला. अस वाटायला हरकत नाही. तुझ हे सामान्य ज्ञान पाहून मला पुन्हा तुला म्हणावस वाटत “मी तुझा कोण ?” बायको: जळले मेले सर्व पुरुष सारखेच. कुठला, तो ही माणूसच.

आपण म्हणाव “माझा नवरा तेवढा सज्जन, दे वमाणूस”, पण दे व

नवरा: “अगं!” म्हणून तर “लग्न केल ना तु माझ्याशी!” बायको: म्हणे स्वर्गात लग्नाच्या गाठी बांधल्या जातात. “ह्यांच्याशी माझी गाठ बांधते वेळी”.

आई जगदं बे! कुठली वेळ होती कुणास ठाऊक

नवरा: अचानकपणे तुझा दे वा वरती राग का? “राग येण्या एवढे तरी काय घडलंय”. बायको: असं विचारायला तुम्हाला कसं काही हो वाटत नाही. “मी कधी कुठे जात नाही, कुणी माझ्या मनातही नाही. घरात तुमचा संसार सांभाळत पडली राहते तरी तुम्ही म्हणताय, “मी तुझा कोण?”. असला प्रश्न, “दे वा!” वाटलं नव्हत, असं प्रसंग येईल “आयुष्याचा रथ ओढत असतांना!” नवरा: महाभारतात अर्जुन युद्धाच्या वेळी रथात बसलेला. त्यावेळी कृ ष्ण त्याचा सारथी. “आपल्या आयुष्याच्या रथात सारथी कोण?” “तु” की मी”. कळल तर बरं होईल, आपली तेवढी पोस्ट सांभाळता येईल मला. बायको: हो! अगदी बरोबर बोललात. पोस्ट तेवढी चांगल्या प्रकारे सांभाळता येते. म्हणूनच नवरा या नात्यानि असला प्रश्न. म्हणे “मी कोण?” नवरा: “अगं!” मी कोण असं विचारत नाहीये तुला, मी म्हणतोय “मी तुझा कोण?” बायको: काय हो! “मी वेडी आहे असं वाटतं तुम्हाला?”. समजावयाच सोडू न आगीत तेल ओतताय.

“इथे काळजात आग लागलीय माझ्या!”

मला

नवरा: तुला सांगतो, तेलाचे भाव फार वाढलेत, असं विनाकारण ओतायला परवडत नाही. राहिला प्रश्न तुझ्या वेडेपणाचा, इच्छा असतांना सुध्दा असलं धाडस करणार नाही. बायको: “कशाला इच्छा मारताय!” “मी तुझा कोण?” प्रश्न विचारायला बरं धाडस केलंय, आज बोलूनच टाका. जे काही तुमच्या मनात असेल न ते बहे ल पडू च दे . सर्वकाही ऐकायला समर्थ आहे मी. तसंही, आयुष्याचा रथ ओढत असतांना सदै व सुखाची सावली सोबत नसतेच त्यात दःु खरुपी सूर्य कधीतरी तेज पसरवीत असतो. मला वाटते, “माझ्या आयुष्यात त्या दःु खरुपी सूर्यानं तेज पसरवायला सुरवात केली.” कधी विचार दे खील केला नव्हता हो, तुम्ही माझा इतका अंत पाहाल ते. (नाकाला पदर लावून सुक्या स्वरात) नवरा: मी कुठे अंत बघतोय, “मी तर फक्त म्हणतोय. बायको: काही एक म्हणू नका. जरा वेळ गप्प बसा. लग्नाच्या आधी आणि आतापर्यंत कित चांगले होतात हो. कधी मला माझ्या माहे रपणाची आठवण येऊ दिली नाही. पान आज असं अचानक काय झालयं कुणास ठाऊक. “दे वा!” काही चुकलंय का माझं? नवरा: दे वाकडे काय “क्षमायाचना’ करतेस?“ दिवस राहा.

“माहे रची आठवण आलीय का तुला?“

५२

जाऊन ये चार पाच

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

MCS Salam Bahrain 2014  

Salam Bahrain 2014 Published by Maharashtra Cultural Society BAhrain....

Advertisement