Page 1


emoY _ZmMm _`waeo Hw$bH$Uu


àH$meH$ … {dO`m nmQ>rb

_wº$m npãbqeJ hmD$g àm. {b. 203, Amo_Jo m Q>md° a, amOmam_nwar 9 dr J„r _oZ amoS>, H$moëhmnya 416008 \$moZ … 0231-2522828 www.muktapublishing.com © gd© h¸$ "_wº$m npãbqeJ hmD$g, H$moëhmnya 416008'.

ho nwñVH$ Imcrc gd© ~§YZH$maH$ AQ>tgh {dH$co Joco Amho. àH$meH$ d nwñVH$mMm ñdm{_Ëd hŠH$YmaH$ `m§À`m coIr nydn© admZJr{edm` ho nwñVH$ Á`m ñdê$nmV {dH$co Joco Amho, Ë`m IoarO H$moUË`mhr AÝ` ~m§YUrÀ`m ñdê$nmV ho nwñVH$, Ë`mMo _wIn¥ð> d _cn¥ð> àg¥V H$aVm `oUma Zmhr. `m nwñVH$mÀ`m ñdm{_Ëd hŠH$mMm (H$m°nr amB©Q>) ^§J hmoBc© Aem arVrZo H$moUmcmhr nwñVH$mVrc _OHy$a hm _yi, I§[S>V, g§{jßV Aem H$moUË`mhr ñdê$nmV àH$meH$mÀ`m nadmZJr{edm` à{gÕ H$aVm `oUma Zmhr [H¨$dm H$moUË`mhr ñdê$nmV g§J[« hV H$aVm `oUma Zmhr. Á`mV g§J[« hV Ho$cocm _OHy$a nwÝhm OmUyZ KoVm `oVmo, H$mTy>Z KoVm `oVmo Aem H$moUË`mhr nÕVr_Ü`o (`m§{ÌH$, BcoŠQ´>m{° ZH$, N>m`màVr H$mT>Umar d AÝ` àH$mao coIZ H$aUmar gd© `§Ì)o nwñVH$mVrc gd© _OHy$a [H¨$dm I§[S>V _OHy$a gmR>dZy Z§Va Ë`mMo {dVaU d àjonU H$aVm `oUma Zmhr. Ago H$aÊ`mgmR>r `m nwñVH$mMm ñdm{_Ëd hŠH$YmaH$ d da Omhra Ho$cocm àH$meH$ Aem XmoKm§Mr coIr nydn© admZJr cmJoc.

àW_ Amd¥Îmr … 2010 ISBN : 978-81-910276-6-2

qH$_V én`o … 70/_wIn¥îR d _m§S>Ur … amOoe qeXo, AemoH$ bmohma _wÐU ñWi … bm`Z qàqQ>J àog, nm§Oanmoi B§S>pñQ´>`b BñQ>Qo >, H$moëhmnya. 2


An©Un{ÌH$m {dO`m {XJ§~a Hw$cH$Uu _mÂ`m AmOrcm, gào_ ^oQ>.

""Hw$UrVar cmJV§ Amnë`mcm \$Q>Ho$ _méZ gwYmaUma§ _J naV VmoM hmV _m`oZo S>moŠ`mdéZ {\$adUma§'' -_`waoe

_mÂ`m H${dVm§da _mÂ`mnojm OmñV {dídmg R>odë`m~Ôc {earZ, a§OZm gaXogmB©, gwZrc gm_§V (Zm_ H$mH$m) Am{U {MÝ_` Hw$cH$Uu `m§Mo _Z…nyd©H$ Am^ma. Vw_Mr _XV Am{U Vw_Mo _mJ©Xe©Z cm^co ZgVo Va ho nwñVH$ eŠ` Pmco ZgVo.

3


AZwH«$_{UH$m AÎmamMr ~mQ>br ~§XM amhÿ Xo H$Yr Var

7

YmoH$m _Z g_mOmÀ`m dmQ>m Z{e~mVM hmoVr H$mUr hiyhiy hr H${dVm, _mÂ`m AmB©gmR>r \w$b§ Varhr Vy {bhr ñdßZ Cera Ag§ H$mhrVar Vy {bhr doS>o S>moio... _I_br JmXrdaMm Jwbm~ nmD$g, H$m°\$s Am{U H$qbJS> ~§XþH$sM§ ~w{Õ~i Aer bmJbr ^yH$ Xodm Aly§Zm Zmhr AŠH$b ^oidmbm H${dVobm Mmb Zgbr Var S>mobm`M§ AgV§

8

boIUrVbr g§nbr emB© CerdaM§ Mm°H$boQ> _mJ©... H$m°\$s ho Ag§ H$Yr hmoV§ H$m? dmXi

H$Yr Var dmQ>V§ XmoZ ImoŠ`mVb§ OrdZ ~aoM _`waoe H$dr ZmdmMr H${dVm aoer_JmR>r Xþ…ImZ§Va gwI Amë`mda _r H$mhrM Ho$b§ Zmhr n{hb§ ào_ Amnë`mbm {eH$dV§ naV\o$S> VwåhrM {eH$db§` ZmŠ`mdaMm MUodmbm dmQ>m erV{ZÐm n§IM ZìhVo.... _r Hw$R>o Var dmMb§ Vmo Am{U Vr A§Yma Xodm _bm emoY doi AmVm noQ>m`M§ Xodm H$mJXmMr hmoS>r H$mim Jwbm~ bmH$S>r ~mH$S>§ _mÂ`mH$S>o _mPr boIUr Amho S>m`ar nwVim {VM§ hmñ` nmM àH$maM§

9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 26 27 28 29 30 4

30 31 32 33 33 34 35 38 40 41 42 42 43 44 45 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


àñVmdZm _`waoeÀ`m H${dVm åhUOo _ZmZo KoVbobm OrdZmMm emoY Amho. hr H${dVm A{Ve` g§doXZerb _ZmMr Amho. OrdZmÀ`m àdmhmV CËH$Q>VoZo dmhVmZm Ë`m§Zr jUmojUr Ambobm OrdZmZw^dm§Mm ñne© _m§S>bm Amho. `m ñnem©bm OrdZ àdmhmMo, EH$ qMVZerbVoMo ZmOyH$ AñVa Amho. hr H${dVm Am`wî`mMm AW© emoYÊ`mÀ`m D$_uZo AZw^dm§Zm {^S>Vo, gm_moar OmVo. _`waoeÀ`m "_Z' `m H${dVoV Ë`m§À`m _ZmMm gigiVm CËgmh Am{U Am`wî`m~ÔbMr gH$mamË_H$Vm gVV OmUdVo. "_mPm _|Xÿ Va {Od§V _mUgm§Zm nU {ZOr©d _mZVmo. _ZmVbm CËgmh _mÌ {ZOud Jmoï>rV nU Ord AmoVVmo '&& ghgm H${dVoV {dZmoX qH$dm {dZmoXr H${dVm \$ma ¹${MV dmMm`bm {_iVmV, nU ""Z{e~mVM hmoVr H$mUr'' `m H${dVoV {dZmoX CËñ\y$V©nUo Iyn N>mZ Ambm Amho. ""dmQ>b§ AmnU§hr Hw$UmÀ`m öX`mda Zmd {bhÿ H$mhtZm KmVb§ 5 ñQ>ma _Ü`o ImD$, _J Pmbmo gJù`m§MoM ^mD$ &&'' "ñdßZ' hr H${dVm \$ma AmdS>cr. Ë`mVcr ""Vo _mPr BÀN>m Amho, Ü`o` Amho, H$m°\$sgmaI§ Vohr CÎmoOH$ no` Amho...'' hr H$ënZm _cm \$ma ^mdcr. H$drcm _mÂ`mM à_mUo H$m°\$sM§ doS> [XgV§` (H$maU H$m°\$s `m H${dVoV....H$Yr H$mogiË`m OrdZmcm Q>oH$Ê`mgmR>r cmoS>.... [H¨$dm nmD$g H$m°\$s Am{U H$qcJS> hr H${dVm), Aem H${dVm§_Ü`o _Z Cëhm{gV H$aUmè`m H$m°\$sMm dma§dma CëcoI Amho. ""Aer cmJcr ^yH$ Xodm'' øm H${dVo_Ü`o ""^wHo$M§ Ag_mYmZr gwI Xodm, AÝZmV H$m ao {_iV Zmhr, PJS>m`Mr cmJcr gd` Xodm, gmono `e H$m ao nMV Zmhr....'' ho OrdZmMo gË` CcJS>c§ Amho. ""~aoM _`waoe'' hr H${dVmhr Iyn AmdS>cr. `mV _`waoeZo CÎm_nUo goë\$ nmoQ´>}Q> a§Jdb§`. ñdV:_Yrc "ñd' cm emoYÊ`mMm Am{U Ë`mÀ`m 5


{d{dY N>Q>m a§JdÊ`mMm gw§Xa à`ËZ Ho$cm Amho. `m H${dVoV ñdV:M§ ì`[ŠV_Îd AmaemV à{Vq~{~V Pmë`mà_mUo aoImQ>Um Ia§ åhUOo H$R>rU Jmoï> Amho, Or _`waoeZo Ho$cr Amho. ào_mMr gwaoc ì`m»`m åhUOo ""Vmo Am{U Vr'' H${dVm H${dd`© _§Joe nmS>JmdH$am§À`m ""n«o_ åhUOo ào_ åhUOo ào_ AgV§, Vw_M§ Am_M§ AJXr go_ AgV§'' `m H${dVoMr AmR>dU Pmcr; na§Vw _`waoeMr hr H${dVm H$m°nr Zìho EdT>§ _mÌ ZŠH$s. àrVrÀ`m {d{dY N>Q>m `mV Ë`m§Zr Amnë`m hiwdma e¡crV _m§S>ë`m AmhoV. Vg§M _mV¥^y_rnmgyZ Xÿa Agcoë`m _`waoeMm ""aoer_JmR>r'' H${dVo_Ü`o _mV¥^y_r Am{U _m`_amR>r~ÔcMm A{^_mZ Am{U ào_ [XgyZ `oV§. ""_mUgmZ§ ho OrdZ _OoV OJm`M§ AgV§, OJmcm \$ma YŠH$m Z cmdVm _am`M§ AgV§, Am`wî`mV gJi§ EH$Xm H$ê$Z nhm`M§ AgV§, H${dVocm Mmc Zgcr Var S>mocm`M§ AgV§''... Ia§ Va XodmM§ ho ~jrg AmnU n«o_mZ§ ñdrH$mam`M§ AgV§. ""Ia§ gwI Zgc§ Var, `mV gwI ImoQ>§ emoYmd§, Amnë`m Cerda AmnUM EH$ Mm°H$coQ> N>moQ>§ R>odmd§....'' Aer AmZ§Xr, g_mYmZr d¥Îmr OnUmè`m _`waoecm nwT>rc `emgmR>r _Z:nyd©H$ ew^oÀN>m !!! -nÙOm \o$UmUr-OmoJioH$a

6


AÎmamMr ~mQ>br ~§XM amhÿ Xo H$Yr Var Z ~mobVm H$mhr, gJi§ g_Oy Xo H$Yr Var _mÂ`m _ZmVb§ bmoH$m§Zm H$iy Xo H$Yr Var ZH$mo Agbo Ìmg XoUmao {dMma {d{MÌ amoOÀ`m OrdZmV _Z AS>Hy$ Xo H$Yr Var XaamoO nS>Umè`m ñdßZmbm AmoiI XmIdV _r ~mobbmo H$mhr Va, Vohr ~moby Xo H$Yr Var OrdZ {ZKyZ OmB©b dmQ>V§ nU H$moUmgmR>r OJVmo ho H$iy Xo H$Yr Var bmoH§$ _bm gai H$am`bm ~KVmV Vohr _mÂ`mgmaIo dmH$S>o hmoD$ Xo H$YrVar noQ>dyZ gma§, OmiyZ amÌ OmVo amoOM amI Z Pmbobm Amobmdm {_iy Xo H$Yr Var d¥j åhUVmV, ""Ko _mê$Z Amåhmbm H$mJX Vy nU Ë`mda Am_M§ ~{bXmZ {Xgy Xo H$Yr Var'' {H$Vr Om|~miyZ R>odm`M§ OI_obm Ë`m aŠVmbm Ë`mÀ`m _ZmgmaI§ dmhÿ Xo H$Yr Var AmR>dUtMm dmg KoD$Z `oVmo gwJ§Y AÎmamMr ~mQ>br ~§XM amhÿ Xo H$Yr Var (AJXrM {Zén`moJr R>aë`m _mÂ`m H${dVm Var Q>rH$m H$aUmè`m§Mr nmoQ>§ ^ê$ Xo H$Yr Var) (_mÂ`m H${dVm§M§ nwñVH$ R>odb§ Zmhr CerImbr Var Vo dmMyZ, EH$ gyú_ hmñ` Iwby Xo H$Yr Var)

7


YmoH$m OdiÀ`m _mUgmZo H$Yr Var YmoH$m {Xbm H$s H$g§ hmoV§ AmnUM Amnbm Jim Xm~ë`mda H$Xm{MV Vg§ hmoV§ àW_ Ë`m ì`pŠVàVr Agboë`m {dídmgm_wio _Zmbm Pmbob§ _mÝ` H$aVmM `oV Zmhr _J _mÌ hiyhiy BVH§$ Xþ…I hmoV§ H$s {OVH§$ _Zmbm eãX~Õ H$aVmM `oV Zmhr _Z H$mhr doimZo ñdV…bm gmdaV§ R>adV§ AmVm naV ìhm`M§ XUH$Q nU gË` Am{U AgË`mVbr R>iH$ aoK AmVm AMmZH$ Pmbr AgVo nwgQ> H$moUmda {dídmg R>odmdm Vo H$iV Zmhr _Zmbm Hw$R>oM {XgV Zmhr Amem Á`m§Zr AmYr Ho$ë`m AgVmV àe§gm VoM AmVm H$aVmV Amnbm V_mem `m Xþ…Im§Zr ^aboë`m OJmÀ`m dmQ>m gmoSy>Z _Z EH$Q>§M Amnbr dmQ> H$mT>m`M§ R>adV§ Am{U _ZmZo H$mhrhr Ho$b§ Var Xþ…I _ZmÀ`m dmQ>oAmS>M `m`M§ R>adV§

8


_Z _mP§ _Z H$Yr Var dmQ> gmoSy>Z YmdV§ {H$Vrhr Zmhr åhQ>b§ Var, Vo doS>çmgmaI§M dmJV§ Vo åhUV§ H$s Ë`mbm amZ ~mobmdV§ Vmo AmdmO EoHy$Z Vo \$ma AmobmdV§ _r Ë`mbm Wm§~db§ Va Vo AmVë`m AmV VS>\$S>V§ Am{U _r OmD$ {Xb§ Va Vo ñdV…erM ~S>~S>V§ \w$bm§~amo~a Vo hgV§, PmS>m§Zm {_R>r _mê$Z aS>V§ BWo H$moUr Ë`mbm àíZ {dMmaV Zmhr, H$mT>V Zmhr e§H$m H$moUr BWo VoM AgV§ amOm Am{U Vo AgV§ amUr Vo gJio AZw^d {dgaV§, AmR>dUr ImoS>V§ Jma JdVmnmgyZ ^yVH$mi bndV§, {Zdm§V nS>V§ Vo amZmV AgV§ \$maM àgÞ åhUyZM hmoVo OJm`Mr BÀN>m CËnÞ _mPm _|Xÿ Va {Od§V _mUgm§Zm nU {ZOud _mZVmo _ZmVbm CËgmh _mÌ {ZOud JmoîQ>rV nU Ord AmoVVmo

g_mOmÀ`m dmQ>m dmñVd ñdrH$mê$Z g_mOmZo _`m©{XV dmQ>m V`ma Ho$ë`m ñdV…À`m öX`mM§ Z EoH$Vm {nT>çmZ² {nT>çm Ë`mda Mmbë`m Oo Zì`m dmQ>m emoYVmV Ë`m§Zm AmXe© åhUyZ {_adVmV Oo ZwgVoM dmQ> gmoSy>Z ^aH$Q>VmV Ë`m§Zm g_mOmV doS>§ R>adVmV 9


Z{e~mVM hmoVr H$mUr ^mVwH$brÀ`m Ioim_Ybr amOm Am{U amUr H$moU H$m` H$aUma, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr

B§{O{ZA[a¨Jbm hmoVm Am_Mm Aä`mg \$ma {_Ìm§Mo C^o am{hbo Kag§gma Am_À`mgmR>r Hw$Ur CKS>boM Zmhr öX`mMo Xma H$moU Xma CKS>Uma, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr VyM VwÂ`m OrdZmMm {eënH$ma, åhQ>br _mPr AmB© nm{hbo Jmoao, H$mio, {MZr Am{U WmB© nU Amåhr Hw$UmMoM Pmbmo Zmhr H$moUmMo H$m` hmoUma, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr dmQ>b§, AmnUhr Hw$UmÀ`m öX`mda Amnbo Zmd {bhÿ H$mhtZm KmVb§ \$mB©ìh ñQ>ma hm°Q>ob_Ü`o ImD$ _J Pmbmo gJù`m§MoM ^mD$ AOyZ H$m` hmoUma, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr à{V^m, ^mdZm,E|Zm Am{U Amem gJù`mM à`ËZm§Mm A§V {Zamem b3⁄4mÀ`m aU^y_rda Pmbr Am_Mr XþX©em H$gbr Amem, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr E CS>r CS>r CS>r gJù`m§Zm ^abr ào_mMr hþS>hþS>r Am_À`m b3⁄4mAJmoXaM hmoUma hmoVr OJ~wS>r hþS>rhþS>r H$m` ^aUma Ooìhm, Am_À`m Z{e~mVM hmoVr H$mUr 10


SHODH MANACHA  

Poems Book.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you