Page 1

PORTFOLIO Arisara Fakhoom


Content Personal information

MUST BE

Activities

Works examples

CONTENT WRITER


Personal information

1


Activities

2


2018 - Marketing Practice Newspaper 'LanMapraw' Burapha University


Marketing


2017 - Publishing Documentary in a book ‘Onceupon a time’in the topic of ‘Kyutae Oppa’


2017 - Training camp "Pirapnong"


2017 - Arranging seminar in the topic of ‘Talking in the maze with K.Weeraporn’ Burapha University


2016 - Art Director in the stage of Bachelor of Communication Arts Program in the name ‘Zinderella’


Works examples

3


Interview จากหนุ่มเกาหลีธรรมดา กลายเป็ นยูทูปเบอร์ สุดฮา “Kyutae oppa”

จากหนุ่มเกาหลีธรรมดาที่กล้ าลุกขึน้ มาทาสิ่งที่ชอบ จนมีผ้ ตู ิดตามช่ องของเขาถึงห้ าแสนคน ภายในเวลา อันรวดเร็ว ซิม คิวเท หรื อ คิวเท โอ็ปป้า เจ้ าของช่องยูทปู "Kyutae oppa" วัย18ปี หนุม่ น้ อยอารมณ์ดี ขี ้เล่น ผู้ทํา คลิปสุดเกรี ยน จากเด็กเกาหลีธรรมดาที่เริ่ มทําตามความฝั นสูก่ ารเป็ นยูทปู เบอร์ อายุน้อยที่คอยสร้ างเสียงหัวเราะและ ความสนุกให้ แก่คนดู ตัวคิวเทบอกว่า อยากทํายูทปู มานานแล้ ว อยากทําเกี่ยวกับช่องร้ องเพลง แต่ตอนแรกไม่กล้ าแสดงออก เพราะกลัวเลยไม่มีโอกาส พอได้ เริ่ มลงมือทํากับมันจริ งๆ ก็เลยตังใจที ้ ่จะทํา เริ่ มแรกที่ทํายูทปู ทําเองคนเดียวหมดเลยทังตั ้ ด ต่อและถ่ายเอง ส่วนครอบครัวก็สนับสนุนในเรื่ องของการให้ กําลังใจมากกว่า ตอนแรกตัดต่อวิดีโอไม่เป็ นเลย จึงศึกษาหา วิธีการทําในยูทปู ด้ วยตัวเองแล้ วรู้สกึ ว่ามันสนุกดี คลิปแรกที่คิวเททําใช้ เวลาประมาณ2-3วัน “เพราะถ้ าผมอยากทําอะไรพิเศษ อยากมีทกั ษะนัน้ ผมก็หาใน ยูทปู แล้ วฝึ กฝนเองเลย” แม้ ไม่มีทีมงานคอยช่วยเหลือในการตัดต่อหรื อให้ คําปรึกษา คิวเทก็ยงั สร้ างสรรค์คลิปออกมาได้ นา่ ติดตามไม่แพ้ ยทู ปู เบอร์ ช่องอื่น ถ้ าชอบแล้ วลงมือ ตัง้ ใจ สิ่งที่ใช่ ก็ไม่ ไกลเกินเอือ้ ม วันแรกที่มีคนดูคลิปเป็ นเพื่อนแทบทังหมด ้ จากมีผ้ ตู ิดตามแค่ 100 คน ก็กลายเป็ น 200 คน แล้ วจึงเป็ นที่ รู้จกั มากขึ ้นในเดือนที3่ จนปั จจุบนั ช่อง "Kyutae oppa" มีผ้ ตู ิดตามมากกว่า 500,000 คน กว่าจะเป็ นยูทปู เบอร์ ได้ อย่าง วันนี ้ก็มีหลายคนห้ าม ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนหรื อคุณครู เพราะทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายและมัน่ คง แต่ตอนนี ้ทุกคนเห็น


แล้ วว่าผมทําได้ จึงคอยสนับสนุนให้ ผมตังใจทํ ้ า “ก็ถ้าเราตังใจทํ ้ าอะไรบางอย่าง แล้ วชอบในเรื่ องที่ทํา ใครๆก็ทําได้ มันอยู่ ที่วา่ จะเอาเวลาของตัวเราไปใช้ กบั สิง่ ที่เราอยากทําขนาดไหน” เมื่อถามถึงมุมมองของคิวเทกับคนที่เข้ ามาดูคลิปคิดว่าเขาได้ อะไรจากคลิปที่เราทํา “จริ งๆตอนแรกอยาก ให้ มีสาระในคลิปด้ วย แต่พอทําไปสาระในคลิปไม่คอ่ ยมีเท่าไหร่(หัวเราะ) ผมอยากทําเนื ้อหาให้ ดีกว่านี ้เพราะอยากช่วย ผู้คนและทําให้ ประเทศไทยดีขึ ้น อยากให้ คนไทยรู้วา่ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นา่ อยูแ่ ละมีความสุข นี่คือสิง่ ที่ผมอยาก บอก” แรงบันดาลใจของผมในการทําคลิป ตอนนี ้จะเน้ นคนดู เพราะถ้ าคนดูอยากจะดูแบบไหนก็จะทําตามนัน้ เลือกทําเรื่ องที่คนสนใจ อาจจะไร้ สาระไปบ้ าง แต่ก็เป็ นสิง่ ที่คนติดตามเราชอบ เพราะเน้ นความบันเทิงเป็ นหลัก หากมี กระแสเรื่ องอะไรที่กําลังมาแรง เช่น รี วิว กินมาม่าเผ็ดคูณ4 ที่แฟนคลับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ ทํา ส่วนการเป็ นยูทปู เบอร์ ก็ต้องได้ รับคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีอยูแ่ ล้ ว คิวเทคิดว่าความเห็นด้ านลบก็เป็ นส่วน สําคัญที่ช่วยพัฒนาในการทําคลิปให้ ดีขึ ้น ส่วนคนที่ไม่ชอบก็เป็ นแรงผลักดันและโปรโมตให้ ด้วยเหมือนกัน สําหรับคอม เมนต์ด้านบวกถึงจะเขียนเล่นหรื อจริ งจังนันก็ ้ ช่วยให้ มีกําลังใจมากขึ ้น ไม่นานมานี ้คิวเทเริ่ มใส่โฆษณาลงไปในคลิปบ้ างแล้ ว จากตอนแรกที่ไม่ได้ ใส่เพราะยังไม่พร้ อมและชํานาญ พอแต่ตอนนี ้ได้ เวลาเรี ยนรู้แล้ วจึงลงมือทํา คิวเทเล่าว่าช่องของเขาจะไม่คอ่ ยมีเด็กติดตามเท่าไหร่ ส่วนมากจะเป็ นวัยเรี ยนมหาวิทยาลัยกับวัยมัธยม มากกว่า เนื่องจากเนื ้อหาในคลิปไม่เหมาะกับเด็ก เพราะมีคําหยาบเยอะจึงไม่อยากให้ เข้ ามาดู แม้ วา่ เด็กสมัยนี ้จะพูดคํา หยาบเป็ นหมดแล้ วก็ตาม(หัวเราะ) ถึงเป็ นคนเกาหลีคิวเทก็เข้ าใจวัฒนธรรมไทยอยูไ่ ม่น้อย และพยายามระวังทําอะไรที่ขดั ต่อวัฒนธรรมไทย หลีกเลีย่ งไม่ให้ เกิดดราม่า เมื่อถามว่ารู้สกึ ยังไงกับประเทศไทย “ถ้ าไปเกาหลีก็เหมือนผมไปต่างประเทศ เหมือนไปเที่ยวมากกว่าจะ รู้สกึ ว่าประเทศไทยเป็ นบ้ านไปเลย” ส่วนสิง่ ที่อยากนําเสนอให้ คนเกาหลีร้ ูจกั ประเทศไทยมากขึ ้น “ด้ านอาหารหรื อการ ท่องเที่ยว เพราะว่าอาหารที่ไทยมีราคาถูก ที่เที่ยวสนุกและมีหลายที”่ สําหรับอาหารไทยที่คิวเทชอบและอยากแนะนําให้ คนเกาหลี ได้ แก่ ต้ มยํากุ้ง กะเพรา และส้ มตําไก่ยา่ ง เมื่อถามถึงมหาวิทยาลัยที่คิวเทเลือกเข้ าในทางที่จะต่อยอดการเป็ นยูทปู เบอร์ คิวเทเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย กรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ และหลังจากที่เข้ ามหาวิทยาลัยแล้ ว คิวเทก็จะหาทีมงานหลายๆคนเพื่อแบ่ง เวลาในการทําคลิปต่อไป


ไม่ จาเป็ นต้ องรอเวลา แค่ หาสิ่งที่ชอบแล้ วเริ่มทา คําว่า คิวเท โอ็ปป้า ในมุมมองของตัวคิวเทก็คือที่ใส่คําว่า โอ็ปป้า อยากให้ คนดูร้ ูวา่ เป็ นคนเกาหลีมากขึ ้น จากเดิมตังชื ้ ่อช่องว่า คิวเท ทีวี ทําให้ คนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าเขาเป็ นคนไทยไม่ใช่คนเกาหลี คิวเทจึงใส่คําว่า โอ็ปป้า แทน และกลายเป็ น "Kyutae oppa" อย่างทุกวันนี ้ สําหรับคนที่เป็ นต้ นแบบแรงบันดาลใจให้ คิวเทเลือกมาทําช่องยูทปู ก็คือพี่บี ้ เดอะสกา จากช่อง Bie The Ska เพราะว่าเขาอยากสร้ างเสียงหัวเราะความสนุกให้ กบั คนดู แต่หลังจากที่ทําก็ไม่ได้ มีใครเป็ นแรงบันดาลอีก ส่วนใหญ่ เลือกดูของทุกคนเพื่อเป็ นการเรียนรู้มากขึ ้น ถึงแม้ วา่ คิวเทอายุน้อยกว่าใครหลายๆคน แต่กลับมีความฝั น มีสงิ่ ที่ชอบและกําลังทําอยูต่ อนนี ้ อยากฝาก บอกอะไรกับคนที่อายุเท่ากัน เด็กกว่า หรื อคนที่โตกว่าแต่ยงั หาความฝั นตัวเองยังไม่เจอ “คนส่วนใหญ่เขาชอบบอกว่า ไม่มี เวลา ไม่มีอปุ กรณ์ ไม่มีกล้ อง ชอบหาข้ ออ้ าง อย่าเอาข้ ออ้ างมาเลย เริ่ มลงมือทําดีกว่า ถ้ ามีข้ออ้ างเราก็ไม่มีวนั เริ่ มลงมือทํา ถ้ าได้ สงิ่ นันมาก็ ้ เริ่ มมีสงิ่ ที่เราต้ องการอื่นๆตามมา ถ้ าไม่เริ่ มมันจะเสียเวลา เริ่ มเลยดีกว่า ถ้ าชอบจริ งๆก็ตงใจ ั ้ ตังใจแล้ ้ วเริม่ ลงมือทํา”


article นักข่ าวที่ดีในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง ทุกวันนี ้สือ่ โซเชียลมีเดียได้ เข้ ามามีอิทธิพลกับสังคมไทยเป็ นอย่างมาก กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจําวัน เป็ น แขนขาของใครหลายๆคน ด้ วยความรวดเร็ ว ทันใจ ทันสมัย เข้ าถึงง่าย ตอบสนองความต้ องการได้ ฉบั ไว ไม่จํากัดการ สือ่ สารอยูใ่ นวงแคบๆอีกต่อไป และยังเปลีย่ นผู้คนจากผู้บริ โภคเนื ้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหาทําให้ คนตัวเล็กๆในสังคมที่แต่เดิม ไม่มีปากมีเสียงอะไรมากนักเพราะเป็ นเพียงคนรับสือ่ กลับกลายเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหาได้ เอง และกระจายข่าวสารไปยังผู้รับคน อื่นได้ อย่างเสรี โดยใครที่สนใจผลิตเนื ้อหาเพือ่ ให้ คนหมู่ มากรับรู้อาจกลายเป็ นเรื่ องทางการตลาด สามารถโน้ มน้ าวใจ ผู้ติดตามไปด้ านการค้ าขายสินค้ าหรื อเผยแพร่ ข่าวสารก็ยอ่ มได้ จึงเป็ นเหตุให้ เกิดคําว่า “นักข่าวพลเมือง” แล้ วนักข่าว พลเมืองแตกต่างจาก “ผู้สอื่ ข่าว” อย่างไร ทําแบบไหนถึงจะเรี ยกว่าเป็ นนักข่าวที่ดี ในยุคที่ “ใครๆก็เป็ นนักข่าวได้ ” กําลังทําให้ ขา่ วสารที่กระจายอยูบ่ นสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆไม่ได้ รับการ ยืนยันที่ถกู ต้ อง คนกําลังคํานึงถึงการกดถูกใจ กดแสดงความคิดเห็น กดแบ่งปั น มากกว่าหาความจริ ง เพราะความรวดเร็ วของอินเทอร์ เน็ต กําลังทําให้ ผ้ รู ับตรวจสอบได้ ยาก จึงก่อกําเนิดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์มากมาย เช่น อีจ่า(Drama-addict) อีเจี๊ยบเลียบด่วน อีแหม่ม(แหม่มโพธิ์ดํา) อีจนั 4 อี 4 เพจดัง ที่ใครหลายคนกด ติดตามรับข่าวสาร เป็ นเสมือนกระบอกเสียงและตัวแทนให้ เรามีพื ้นที่แสดงความคิดเห็น และเป็ นแหล่งข่าว ให้ กบั นักข่าวหลายสํานักในประเทศไทย จนหลายครัง้ นักข่าวขาดการ ตรวจสอบ นําข้ อมูลมาเผยแพร่ลงสูโ่ ทรทัศน์ตามกระแสสังคม ในต่างประเทศมีการกําหนดประเด็นข่าวจากความสนใจของคนโดยการค้ นหาคําที่มีคนค้ นหาเยอะ และนํามา ทําเป็ นข่าวเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้รับ ความเป็ นนิรนามมีคา่ มาก โซเชียลมีเดียกลายเป็ น ธรรมมาธิปไตย เพราะ สังคมสนใจเนื ้อหามากกว่าผู้สง่ สาร คนลงข้ อมูลไม่จําเป็ นต้ องมีชื่อเสียงเพื่อยืนยันความ น่าเชื่อถือ คนจะโพสต์ก่อน จะพรู๊ฟ(พิสจู น์) กล่าวคือคนจะให้ คา่ ความรู้สกึ ดราม่ากันไปก่อนแล้ วถึงถามหาความจริ งในภายหลัง โซเชียลมีเดียจึงเป็ นทังผู ้ ้ ให้ ประโยชน์และผู้ทําลายในเวลาเดียวกัน นักข่าวจึงต้ องปรับตัวให้ เท่าทันกับ เทคโนโลยี สมัยใหม่และไม่ตกเป็ นเครื่ องมือสือ่ ออนไลน์ในยุคที่ผ้ คู นต่างผันตัวเป็ นนักข่าวพลเมือง นักข่าวอาชีพจึงต้ องผดุง จรรยาบรรณในการน าเสนอข้ อมูลมากกว่าคนทัว่ ไป ไม่หลงไปกับกระแสจนไม่สนใจความยุติธรรมและความจริง ส่วน นักข่าวพลเมืองแม้ ไม่ได้ เรี ยนเป็ นผู้สอื่ ข่าวโดยตรงแต่ก็ต้องให้ ความถูกต้ องมาก่อน เสมอ และไม่ควรปล่อยหน้ าที่นี ้ให้ เป็ น แค่หน้ าที่ของนักข่าวอาชีพแต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรปล่อยให้ ความไม่ ชัดเจน คลุมเครื อ ครอบงําตัวเรา แต่จงสร้ าง จรรยาบรรณในตัวเองช่วยอีกแรง เริ่มตังแต่ ้ ตวั เราแล้ วการส่งต่อ ข้ อมูลจึงจะเป็ นประโยชน์แก่สงั คมมากที่สดุ เราจึงจะ กลายเป็ นนักข่าวที่ดีได้ ในยุคโซเชียลมีเดีย


Reviews รี วิวหนัง Thor: Ragnarok ศึกอวสานเทพเจ้ า Thor: Ragnarok หนังฮีโร่จากค่าย Marvel Studio เจ้ าเก่าเจ้ าเดิมเพิ่มเติมคือความตลก หากใครที่ติดตามธอร์ มาตังแต่ ้ สองภาคแรกคงรู้สกึ ว่าภาคนี ้ทําไมมันตลกคาเฟ่ จังนะ คงจะเป็ นเพราะใครไปไม่ได้ นอกจากผู้กํากับสายฮา Taika Waititi ที่ เคยฝากผลงานอย่าง What We Do in the Shadows มาแล้ ว จึงไม่แปลกที่เขาจะทําพี่ธอร์ ให้ กลายเป็ นพี่เท่งเถิดเทิงได้ ไหนจะเหล่าผองเพื่อนทัง้ ฮัคส์ หรื อ แบนเนอร์ โลกิ และคณะ ไม่เว้ นแม้ แต่โอดิน ที่มาร่วมกันสร้ างความฮาให้ เราหลุดขํากัน ได้ ทงเรื ั ้ ่ อง ด้ วยความที่ตวั หนังมันเน้ นความสนุกเป็ นสําคัญ ดังนันเรื ้ ่ องอารมณ์ของตัวละครจึงถูกลดทอนลงไป ธอร์ จึง กลายเป็ นแค่หนังฮีโร่สดุ บังเทิงของปี นี ้ไปเท่านัน้ ไม่ได้ สร้ างภาพจําอะไรให้ เราตื่นตา แต่กลับสร้ างเสียงหัวเราะเฮฮากับ เหล่าเทพแทน เนื ้อเรื่ องของธอร์ แร็ กนาร็ อคคือการปรากฏตัวของพี่สาวธอร์ และโลกินามว่า เฮร่า ราชินีแห่งความตาย ซึง่ การ กลับมาของเธอได้ สร้ างความแปลกใจให้ กบั ทุกคนเป็ นอย่างมากเพราะไม่มีใครรู้จกั เธอ ไม่มีเรื่ องราวของเธอในหน้ า ประวัติศาสตร์ แอสการ์ ด เปรี ยบเทียบได้ วา่ …ผู้ชนะในสงครามคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ ใหม่ จะเขียนเรื่องราวยังไง จะลบใครออกก็ได้ เฮร่า ถือเป็ นตัวละครที่นา่ สนใจอีกตัวหนึง่ นอกจากต้ องการแก้ แค้ นโอดินและครอบครองแอสการ์ ด เธอยังมีความโศกเศร้ าน้ อยใจที่ตวั เองถูกลบเลือนอีกด้ วย มาถึง ฮัคส์ พี่ยกั ษ์ ตวั ใหญ่จอมทุบที่โผล่มาสร้ างสีสนั และเป็ นไฮไลท์สาํ คัญของเรื่ องในฉากต่อสู้กบั ธอร์ เพราะในภาค นี ้ไม่ได้ เห็นแค่ยกั ษ์ ตวั เขียวโมโหร้ ายอย่างเดียวแต่ได้ เห็นอารมณ์ความรู้สกึ ของฮัคส์มากขึ ้น และตรงนี ้ก็เป็ นเรื่ องราวภาค ต่อจาก Avengers: Age of Ultron (2015) ทีฮ่ คั ส์หรื อแบนเนอร์ นงั่ เครื่ องบินหายออกไปจากเรดาร์ ซึง่ หนังก็ได้ มาเฉลยใน เรื่ องนี ้แล้ วว่าเขาบินมาตกที่ดาวซาคาร์ ศูนย์รวมสิ่ งสูญหายและไม่มีใครรักนัน่ เอง การที่ธอร์ แร็ กนาร็ อค โปรโมทอย่างยิ่งใหญ่วา่ เป็ นศึกอวสานเทพเจ้ า ภาพที่เรานึกคงเป็ นสงครามแสนดุเดือดของเหล่า เทพ แต่พอตัวหนังเน้ นยิงมุกตลกมากกว่าเค้ นอารมณ์ จึงรู้สกึ เสียดายหลายๆฉากที่นา่ จะให้ อารมณ์เศร้ า เสียใจมากกว่า นี ้ การเปรี ยบเทียบค้ อนของธอร์ ก็เป็ นอีกเรื่ องนึงที่บทหนังทําออกมาเป็ นข้ อคิดได้ ดี เหมือนกับสอนคนดูไปในตัวว่า…อย่ า ไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งนึงมากเกินไป และอีกฉากก็คือการเปรี ยบเทียบว่า แอสการ์ ดไม่ใช่สถานที ่ แต่เป็ นผูค้ น ถึงแม้ วา่ หนังจะเน้ นความบันเทิงเป็ นหลักแต่ก็แอบแฝงข้ อคิดเล็กน้ อยให้ กบั ผู้ชมตลอดทังเรื ้ ่ อง เรี ยกได้ วา่ ถึงตลกก็ตลก แบบมีคณ ุ ภาพ สาวกมาร์ เวลไม่ควรพลาด ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ เรื่ องนี ้ก็ดไู ด้ คลายเครี ยดดีโลกิหล่อ(55555)


News วัดด่ านสาโรงวอนชาวบ้ านริมคลอง ช่ วยรั กษานา้ ให้ กลับใสสะอาดดังเดิม วัดด่านสําโรงขอร้ องชาวบ้ านริมคลองสําโรงให้ ชว่ ยกันรักษานํ ้าไม่ให้ เน่าเสีย และขอให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องเข้ ามาดูแลแก้ ไขปั ญหานํ ้าเสียอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 ต.ค ผู้สื่อข่าวได้ รับการร้ องเรี ยนจากวัดด่านสําโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ถึงปั ญหา นํ ้าเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่ ถึงแม้ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือจะเข้ ามาดูแลและแก้ ไขปั ญหาอยู่ เรื่ อยๆ แต่นํ ้าในคลองสําโรงก็ยงั มีสีดําและส่งกลิ่นไม่พงึ ประสงค์อยูต่ ลอด ทําให้ ปลาสวายที่ทางวัดเลี ้ยงไว้ อพยพ ย้ ายถิ่นฐานไปที่อื่นจํานวนมาก บ้ างก็ตายกลายเป็ นส่งกลิ่นเน่าเหม็น ผู้คนมาทําบุญที่วดั จึงซื ้อขนมปั งให้ อาหารปลาน้ อยลง พ่อค้ าแม่ค้ารอบวัดขาดรายได้ โดย พระมหาป้อม อัคคปั ญโญ หรื อหลวงพี่ป้อมเล่าให้ ฟังว่า ตนจําวัดที่นี่มานานเมื่อก่อนนํ ้าใน คลองสําโรงใสสะอาดมากสามารถลงไปว่ายนํ ้าได้ แต่เดี๋ยวนี ้คนทิ ้งขยะลงในคลองเยอะ หลายบ้ านที่อยูต่ ดิ ริมคลองปล่อยนํ ้าเสียลงแม่นํ ้ามาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับเทศบาลไม่ได้ เปิ ดประตูระบายนํ ้าเพราะ กลัวนํ ้าทะเลหนุนทําให้ นํ ้าท่วม นํ ้าเน่าเสียจึงไม่ได้ รับการระบายออก แก้ ปัญหาโดยการนํา EM Ball มาใช้ บําบัดนํ ้าแทน แต่ก็แก้ ปัญหานํ ้าเน่าเหม็นได้ แ ค่ชว่ งสันๆเท่ ้ านัน้ ด้ าน นางสมศรี คองเจริญ อายุ 60 ปี อาชีพแม่ค้ากล่าวว่า ตนขายของอยูบ่ ริเวณริมคลองวัดด่าน สําโรงมาเป็ นเวลานาน ชาวบ้ านรอบข้ างคลองสําโรงมักปล่อยนํ ้าเสีย ทําให้ บางช่วงนํ ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น คละคลุ้งไปทัว่ บริเวณจนขายอาหารปลาไม่ได้ ไม่มีคนมาซื ้อเพราะมีแต่ปลาลอยตายเต็มไปหมด ผักตบชวา ก็เยอะ และนํ ้ามีสีดําไม่นา่ มอง เทศบาลก็มาแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว ถ้ าไม่มีใครร้ องเรี ยนไปก็ไม่มาดูแล ทังนี ้ ้ถ้ าอยากให้ นํ ้าในคลองกลับมาใสดัง่ คืนวันก็ต้องช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ ไม่ทิ ้งเศษขยะและ หยุดปล่อยนํ ้าเสียจากครัวเรื อนลงสูแ่ ม่นํ ้า และฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน ตําบลสําโรงเหนือให้ เข้ ามาดูแลแก้ ไขปั ญหานํ ้าเน่าเสียในคลองสําโรงอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กว่าเดิม


News นิสิตโต้ !ปั ญหาหลังปรับรถเหลือง ไม่ ใช่ ระบบแต่ เป็ นบุคลากร สวัสดิการรถเหลือง ม.บูรพามีการพัฒนาเส้ นทางสายการเดินรถครอบคลุมทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย พร้ อมทัง้ เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน บียยู ทู รานซิท จากการใช้ งาน นิสิตชีป้ ั ญหาไม่ ได้ อยู่ท่ รี ะบบแต่ อยู่ท่ บี ุคลากร หลังจากที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงเส้ นทางการเดินรถแบบใหม่ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ แก้ ปัญหาด้ านการเข้ าถึง แอปพลิเคชันและด้ านเส้ นทางการเดินรถหลังมหาวิทยาลัย (หอพักอาจารย์) เป็ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหม่ อาจจะทาให้ เกิดปั ญหาด้ านระบบการใช้ งานของแอปพลิเคชัน นาย วีระศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อานวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เนื่องจากนิสติ หันไป ใช้ บริ การ รถจักรยานยนต์ ในมหาวิทยาลัยมากเกินไปไม่ได้ ใช้ บริ การของรถสวัสดิการ ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ มีการแก้ ไข ปั ญหาให้ เด็กมาใช้ บริ การรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยกันมากขึ ้น โดยได้ มีโครงการ “คืนความสะดวกให้ นิสติ นักศึกษา” ได้ สร้ างแอปพลิเคชัน บียยู ทู รานซิท ให้ ร้ ูถึงการเดินรถและระยะเวลาการรอของรถสวัสดิการ ทางมหาวิทยาลัยได้ จ้าง บริ ษัทเอกชนในการสร้ างแอปพลิเคชันขึ ้นมา โดยงบประมาณในการสร้ างอยูท่ ี่ 1ล้ าน9แสนบาท หลักการทางานของ แอป พลิเคชันคือรถสวัสดิการทุกคันจะมี จีพีเอส อยูบ่ นรถและได้ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันซึง่ พอเปิ ดแอปพลิเคชันเราก็จะรู้ถึง เส้ นทางที่รถวิ่งอยูแ่ ละระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะถึงที่หมาย กล่าวอีกว่า ตอนนี ้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้นในเรื่ องสีของเส้ นทางที่มองไม่ชดั เจนและ ตัวอักษรที่ต้องทาให้ พฒ ั นาจากเดิมที่ตวั อักษรเล็กให้ เป็ นตัวอักษรใหญ่ขึ ้น และเส้ นทางการเดินรถใหม่ทางมหาวิทยาลัยจะ ฟั งความเห็นจากนิสติ ในอนาคตและจะเปลีย่ นแปลงแนวทางใหม่ซึ ้งตอนนี ้กาลังทดลองระบบอยู่ ด้ านนางปทุมพร เหลืองชุม เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไปกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเสริ มว่า ที่ทาแอปพลิเคชันเพราะเราจะได้ ไม่ต้องมารอใช้ บริ การรถสวัสดิการนานๆและคาดเดาไม่ได้ วา่ รถสวัสดิการจะมาถึงที่ หมายเมื่อไหร่ สามารถดูได้ เลยว่าจะไปกี่โมง มีสายไหนที่ทาการเดินรถ ด้ วยแอปพลิเคชันจะทาให้ เราสะดวกสบายขึ ้น ตอนแรกรถสวัสดิการมีสองเส้ นทางคือเส้ นทางสายสีเขียวกับเส้ นทางสายสีน้าเงิน สายสีเขียวก็คือสายสีแดงในอดีต จะเดิน รถเป็ นเส้ นตรง จุดเริ่ มต้ นเดินรถเส้ นสีเขียวอยูห่ ลังมหาวิทยาลัยส่วนจุดเริ่ มต้ นเดินรถเส้ นสายสีน้าเงินอยูห่ น้ ามหาวิทยาลัย และจะเดินรถรอบตัวมหาวิทยาลัย ตัวแอปพลิเคชันเพิ่งทดลองระบบการใช้ งานอาจจะยังไม่เข้ าที่เข้ าทางรวมทังเรื ้ ่ องของ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต เพราะเพิ่งทดลองระบบใช้ ยงั ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยที่อื่นที่เขาใช้ มาก่อน เราใช้ บริ ษัทเดียวกับที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนกว่าระบบจะเสถียรก็คงใช้ เวลานาน จุดประสงค์เพียงเพราะอยากให้ นิสติ หันมาใช้ รถ สวัสดิการมากขึ ้น ปกตินิสติ จะขึ ้นรถจักรยานยนต์มากกว่าซึง่ มันเสีย่ งต่ออุบตั ิเหตุในมหาวิทยาลัย โครงการนี ้ผู้บริ หารได้ งบประมาณในการปรับปรุงและทาแอปพลิเคชันตรงนี ้มา ถ้ านิสติ จะขึ ้นรถสวัสดิการก็สามารถเช็คได้ เลยว่ารถจะออก เมื่อไหร่ เพราะมีจีพีเอส ติดไว้ ทกุ คัน และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการที่เราเปลีย่ นเส้ นทางการเดินรถสวัสดิการใหม่แทนแบบเก่าเพราะเห็นว่าสายสีเขียว หรื อสายสีแดงในอดีตเดิมทีวิ่งไปไม่ถึงหลังมหาวิทยาลัย เลยอยากจะให้ บริ การตรงนี ้ครอบคลุมถึงนิสติ และบุคลากรที่จะไป หลังมหาวิทยาลัยด้ วย เมื่อก่อนรถวิ่งไปถึงแค่คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาแต่พอเปลีย่ นเส้ นทางเดินรถใหม่ก็ไปถึงหลัง


มหาวิทยาลัยได้ เลย ส่วนคนที่อยูห่ ลังมหาวิทยาลัยก็จะมาได้ สะดวกขึ ้น ในเรื่ องของเส้ นทางก็กาลังตรวจอยูว่ า่ ยังมีตรงไหน ที่ไปไม่ถึงอีกบ้ าง อาจจะมีการเพิ่มเส้ นทางเดินรถอีกในอนาคต และเรากาลังทดลองไปด้ วยว่าตรงไหนยังมีจดุ บกพร่องต้ อง ปรับเปลีย่ นอยูบ่ ้ าง ตอนนี ้ที่มีคือตรงคณะพยาบาล ถ้ าจะมาหอพักเทา-ทอง2ก็ต้องนัง่ รถสายสีน้าเงินไปลงหน้ า มหาวิทยาลัยก่อน ซึง่ เราก็อาจจะต้ องปรับเปลีย่ นตรงนี ้ให้ มนั เร็ วขึ ้น เพื่อที่นิสติ จะได้ ไม่ต้องมาเสียเวลาไปรอขึ ้นรถหลายต่อ ในเรื่ องของผลตอบรับจากนิสติ ก็ได้ มีกลุม่ ของอาจารย์ที่ทาแบบสอบถามถึงความต้ องการของนิสติ เดิมทีรถสวัสดิการ สิ ้นสุดการเดินรถที่ห้าโมงเย็น แต่ปัจจุบนั มีถึงสองทุม่ เที่ยวสุดท้ ายประมาณสองทุม่ สีส่ บิ นาที แต่จะเป็ นแค่สายสีน้าเงิน สายสีเขียวนันเที ้ ่ยวสุดท้ ายคือห้ าโมงครึ่ง แต่ถ้านิสติ มีความต้ องการจะไปที่ใดสามารถบอกคนขับได้ เลยเพราะต้ องการ บริ การนิสติ มากขึ ้น เวลารถสวัสดิการทางานปกติคือวัน จันทร์ -ศุกร์ จะมีรถเที่ยวแรกเจ็ดโมงสิบนาทีของสายสีน้าเงิน แบบ เก่ารถมีสายเดียวแค่หน้ ามหาวิทยาลัยและจะเดินรถถึงแค่คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาแล้ วอ้ อมมาหลังตึกอาคารภปร.และ วนกลับไปจุดเดิม แต่ตอนนี ้เพิ่มสีเขียวจากหลังมหาวิทยาลัยขึ ้นมา สายสีเขียวจะตรงขึ ้นมาอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริ ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ตึกเค) ได้ เร็ วขึ ้น ส่วนพนักงานขับรถจะเวียนกันมาขับเพราะเขาจะมีวนั หยุดสัปดาห์ละวัน จากการสอบถาม นาย ณัฐพล จงฮะ ตัวแทนสภานิสติ ปี การศึกษา 2559 ในฐานะที่เป็ นตัวแทนของนิสติ ให้ ความเห็นว่า สาหรับผมคิดว่ารถสวัสดิการมีความสาคัญมากครับ เพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราค่อนข้ างกว้ างและมีนิสติ บางกลุม่ ที่ไม่มีรถจักรยานยนต์หรื อรถจักรยาน ทาให้ ถ้าไม่มีรถสวัสดิการอาจจะต้ องเดินไปเรี ยนแล้ วด้ วยสภาพอากาศซึง่ ตรงนี ้อาจจะเป็ นอุปสรรค คิดว่าการเปลีย่ นเส้ นทางรถใหม่ไม่ได้ รับผลกระทบอะไรมากเพราะรถสวัสดิการก็วิ่งผ่านตามจุด สาคัญอยูแ่ ล้ วเช่นอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ตึกเค)หรื อตึกคณะต่างๆ นอกจากว่าจะ ปรับเปลีย่ นให้ วิ่งผ่านหอพักอะไรแบบนี ้ และยังกล่าวอีกว่าเนื่องจากตอนนี ้มีแอปพลิเคชันรถเหลืองแล้ วเลยคิดว่าที่มีปัญหาอยูต่ อนนี ้น่าจะเป็ นที่คนขับ อย่างเดียว บางทีคนขับออกรถไม่ตรงตามตารางทาให้ บางเวลารถเหลืองไม่มี ปั ญหาอยูท่ ี่คนขับไม่ได้ อยูท่ ี่เส้ นทาง และการ ประชาสัมพันธ์ควรเอาไปแชร์ ในเฟสบุ๊คหรื อทวิตเตอร์ ที่คนส่วนมากเขาติดตามกัน คนส่วนมากจะได้ ร้ ูวา่ มีแอปพลิเคชันนี ้ อยู่ เพราะถ้ าทาแอปพลิเคชันมาแล้ วไม่ได้ แชร์ ลงิ ค์มาก็จะไม่ร้ ูวา่ มีแอปพลิเคชันนี ้อยู่ แต่ถ้าเอาลงเฟสบุ๊คหรื อทวิตเตอร์ ที่ เกี่ยวกับของมหาวิทยาลัย คนจะได้ ร้ ูจกั มากกว่านี ้ จากการลงพื ้นที่สารวจความคิดเห็นของนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อเส้ นทางการเดินรถแบบใหม่และแอปพลิเคชัน บียยู ทู รานซิท มีความคิดเห็นต่างกันดังนี ้ ด้ าน นางสาวภูสดุ า ยาไทย นิสติ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เผยว่าเคยได้ ยินว่ามีแอปพลิเคชันแต่ไม่มี โอกาสได้ ใช้ และยังไม่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล ส่วนมากได้ ยินมาจากเพื่อน มีโอกาสได้ ใช้ บริ การรถ สวัสดิการของมหาวิทยาลัยแค่คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กับอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ตึกเค) ไม่แน่ใจว่าเส้ นทางเดิมกับเส้ นทางใหม่ตา่ งกันอย่างไร ยังไม่ได้ ลองเส้ นทางใหม่ แต่รอรถนานขึ ้นจากเดิมที่รถมีมา ค่อนข้ างถี่ แต่ตอนนี ้รู้สกึ ใช้ ระยะเวลาในการรอนานมากแต่ละครัง้ พูดถึงเรื่ องการปรับปรุงอยากให้ การเดินรถให้ สม่าเสมอ ป้ายที่บอกเวลา ระยะเวลาของการเดินรถไม่ตรงกับที่ป้ายบอก เรื่ องของบุคลากรในเรื่ องของวินยั ในการขับรถ และการแต่ง กายของบุคลลากร


ด้ านนางสาว ณัฐฐาพร อัครส นิสติ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เผยว่า จะใช้ บริ การรถสวัสดิการก็ตอ่ เมื่อ ที่ไม่ได้ รีบเดินทาง เพราะไม่อยากรอรถโดยที่ใช้ เวลานานเกินไป ส่วนเส้ นทางการเดินรถใหม่ก็ร้ ูสกึ ไม่คอ่ ยเป็ นปั ญหา มีจดุ ให้ ขึ ้นรถสวัสดิการได้ มากขึ ้นกว่าเดิม เรื่ องแอปพลิเคชันส่วนตัวก็ได้ โหลดมาใช้ บริ การแต่ไม่คอ่ ยเข้ าใจในการใช้ และเข้ าถึง ได้ ยาก รู้จกั แอปพลิเคชันนี ้ผ่านทางกลุม่ ไลน์ที่เพื่อนแชร์ มาอีกที สอบถามเพิ่มเติมด้ านเจ้ าหน้ าที่ขบั รถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ไม่ประสงค์ออกนาม) เผยว่าไม่มีปัญหา อะไรกับการเปลีย่ นแปลงเส้ นทางรถใหม่ เห็นว่าดีขึ ้นเพราะมีเวลาพักที่เป็ นตารางชัดเจนมากขึ ้น เนื่องจากวนรถครบรอบก็ พักได้ ทนั ที จากที่แต่ก่อนนี ้ไม่มีเวลากาหนดชัดๆ ทาให้ การเดินรถอาจจะขาดระยะ ทาให้ เกิดปั ญหานิสติ รอนาน นิสติ ตกค้ าง

Portfolio arisara fakhoom  
Portfolio arisara fakhoom  
Advertisement