Page 1


Инновациялык эдю-тэсшдерд!

Эд1стемел1к жумыс сапасы

М^гал1м кузы р еттш i п н д а м ы ту

О зьщ icтаж1р и б е ж т а р а ту

¥нем ! жачару

О ку

YPAiciH та л д а у

Ж ана те х и ол о гия мы м е н ге р у

¥жым цай кезде уйымшыл ?


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖОНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1 ОЦТУСТ1К КАЗАХСТАН ОБЛЫСЫНЬЩ Б1Л1М БАСЦАРМАСЫ ОЦТУСТ1К КАЗАХСТАН ПЕДАГОГИКАЛЬЩ КОЛЛЕДЖ1

Баяндама Такырыбы: «¥жымдык окыту технологиясы»

Дайындаган: Абулкасымова Г.М.

Шымкент 2013


¥жымдык окыту технологиясы K,a3ipri кезде когамньщ элеуметтш-экономикалык eMipiHfleri xy6ipni езгер!стерге байланысты бшм жуйесшде жэне оньщ мазмуны мен окыту технологиясында да езгер!стер болып жатыр. Соньвд шпнде, ец бастысы, элемдш бш м кецнгпгше ену максатындагы алгашкы кадамдар жасалып жатыр. Бул касиетп ютерде мугал1мге койылар талап та ерекше. Мемлекетпк бш м саясаты да осы мугаим аркылы жузеге аспак. Ал 6yriHri танда мектептщ, мугашмнщ ец касиетп мшдетс - рухани бай, жан-жакты дамыган, жеке, дарынды тулга тэрбиелеу. Эр мугал1мнщ алдындагы сэулел! мураты - ©з пэншен бш м 6epin кана коймай, эр баланыц “менш” ашу, сол “мендо” шыгармашыльщка жетмзш, баланыц езше деген ceHiMiH тугызу. Окушыныц ез бетшше окып уйрену оныц жеке талабын канагаттандыруга жэне кекешнде журген сурактарга жауап беруге улкен ыкпал етедь 0з безмен окып бшуге уйрету - баланыц коршаган ортаныц ез бетшше тацып бшуге деген табиги ынтасы непзшде курылган окытудыц непзп тэсш. 0з безмен окып бшуге уйретудщ непзп максаты - окушьшыц адамзаттык мэдениеттщ кай саласында болсын ез бет1мен шыгармашыльщ жаца ic-эрекет тэсшдерш игеруге дайындыгы мен кабшетш калыптастыру. Ол - белгкяздо 1здеу, жаца бшмд1 1здеу ypflici. Бул - адамныц танымдык эрекеттершщ 6ipi. Орине, бшм беруде тшмд! нэтижеге жету yuiiH окыту эд1стер1 мен куралдарьш ipiKTey, технологияны тацдау, оку урдюш куру - мугаим кузырьшдагы ic. Окушылармен жумыс жасауда жеке дара, топтьщ, ужымдык топтарга белудщ психотерапиялык мумкщщгшщ зор екеш де белгш болып отыр. Адамша ойлау, 1здешмпаздык - табигатгыц адамзатка берген тамаша сыйы. Бул кабшет барлык адам бойынан табылатыны ce3ci3, 6ipaK 6ipeyre аз, 6ipeyre кеп дегендей. Н.0. Назарбаев бш м жэне гылым кызметкерлершщ II съезшде: «Болашакта ецбек етш, eMip суретшдер - бугшп мектеп окушылары, MyraniM оларды калай тэрбнелесе, Казакстан сол децгейде болады. Сондыктан да устаздарга жуктелетш мшдет ете ауыр», - деген. Сондьщтан Ka3ipri заман мугал1м! ез пэншен бшмд1 гана емес, тарихи танымы мол, педагогикалык-психологияльщ сауатты, озык педагогикалык технологияларды мецгерген устаз болуы кажет. Белгш педагог К.Ушинский «MyraniM езшщ бшмш уздшяз кетерш отырганда гана мугагйм. Окуды, 1зденуд1 токтатысымен мугал1мдш де жойылады» дегеншдей, окыту мен бш м берудщ жацашыл эдюше кешкен мектептер y u iiH юкер мугагпмдер кажет. Окыту урдюшде логикага кецш белген чех педагоп Я.Коменский окушыларды кыска ой тужырым жасауга, оларды ем1рмен байланыстыра бшуге уйретш, ары карай логикалык ойлауьш жетщщру керект1пн айткан. Ол кандай пэн болсын талдау, жштеу жэне салыстыруга кеп кецш белген. Бул кезкарастар ары карай улы педагог К.Ушинскийдщ ецбектершде KepiHic тапты. Ол логика - дуниеш танудагы елее емес, ол барлык гылымдардыц басында туруы керек деп ой туйдь Баланы логикалык ойлауга уйрету - окытушыныц басты максаты, логикалык ойлауга уйретудщ Heri3i - айнала мен табигатты бакылаумен корнем окыту болуы керек. К.Ушинский окушылардыц логикалык ойлауын дамытуда кебше салыстыру тэсшн колданган. Ойткеш, “салыстырусыз туешу жок, туешнс жок жерде пайымдау жок” деп корытынды жасаган. В.Сухомлинскийдщ ецбектершде окушылардыц логикалык ойлауын дамытудыц непзп жолы абстракцияльщ ойлауды уйымдыстыруга кеп кецш белшген. Ce6e6i абстракцияльщ ойлау заттардыц ерекшшгш, уксастьщтарьш жэне себептерш туацщредь Кейде адамныц логикалык ойлауы бш м алу баоысында немеем -м-яй д»тг,а — -----------


ма, элде арнайы уйымдастыру кажет пе? - деген ой туады. Бул сурак Ж.Пиаженщ ецбегшде каралган. Логикальщ ойлау адамныц жас ерекшшпмен езшше калыптасады, 6ipaK дамымайды. Даму унпн арнайы уйымдастырулар керек. Баланыц логикальщ ойлауын дамытуда эркашанда жас ерекшелш ескершсе гана жетютпстерге жетуге болады дейщ ол. Кептеген авторлардыц ецбектер1мен жэне зерттеу жумыстарымен таныса отырып мынандай корытындыга келдж. Логикальщ бш м жэне оны мецгеру окыту урдюшде ез бетшше калыптаспайды. Окушылардыц логикальщ ойлауыньщ дамымауы ары карайтолык бийм алуга мумкшдш бермейдо. Сондьщтан окыту урдюшде окушылардыц логикальщ ойлауын дамытуды уйымдастыру керек. Менщ непзп колданатыным Красноярск педогогикалык институтыныц кафедра мецгеруппы В.К Дьяченка жуйелегг усынган окытудьщ ужымдьщ технологиясы. ¥жымдьщ окыту технологиясы. ¥жымдьщ окыту aflici дегешмгз оку урдюш терт турл1 уйымдастыру турлер1, ягни, жекелей, жуптьщ, топтык, ужымдьщ тэсщцер аркылы жузеге асыру, эрине, сонгысы - ужымдьщ окыту тэсш бастысы болып табылады. ¥жымдык окыту эдЫ эрокушыныц 6ip сэтте spi окушы, spi мугагпм ретшде болатындай етш оку урдюш белсецщре туседь Мектеп окушысыныц оку эрекетш уйымдастыруда тек кана ужымдьщ окыту эдю1 гана эр окушыныц ез мумкшдМн барьшша колдануга, ал мугаимге эр балага децгешне сай окуына мумкшдш тугызады. ¥жымдьщ окыту эдой непзшде мугал1мнщ кунделкт1 TeKcepyi мен окушыныц езш-ез1 бакылауы туралы акпараттын артуы болып отыратын урдостеп баламен карым-катынас жатыр. Муидай окыту Typi тек кана б1рлесш жумыс ютеу емес, сонымен катар, жарыска тусу, бэсекелесуд! карастырады (“XXI гасыр - бпйм мен гылым бэсекесшщ гасыры” Н.Назарбаев). Айталык, сабакка дешн эр окушы 6ip мэл1мегп б1дщ делш (А,В,С,Д). Бастапкы кезецде окушылар жуппен жумыс жасай отырып, 6ip-6ipiHe бшген мэшметш тусшд1ред1, партада А-В,С-Д отьфуына байланысты, осыдан келш, жуппен жумыста эр окушыньщ мугал!м релшде де болуы шыгады. Осындай жуМыстыц нэтижесшде эр окушы eKi б!рдей акпаратпен каруланады. Осындан кейш жуптар ауысады, мысалы А-С,В-Д, сонда eKi турл1 акпаратпен келген баланьщ бшетш eKi есе кебейедь ¥жымдык окыту тэешнщ эдютемес1 Монитор эдютемеа - жаца акпарат алу унпн оку мэташмен жумыс icTeyre арналган. Оку мэтип магынальщ белжтерге белшед! Эрдайсысыва мзтт бойьтша сурщтары бар карточка дайындалады. Эр карточканыц HeMipi жэне бояу Tyci болады. Бул эдютеме 6ip бал - окушы, ал eKiffimci - мугашм болатындай жуптьщ жумысты карастырады. Сабак барысьшда эр бала барльщ мэл1метп мецгергешнше еркш ауысып журедь Жумыс соцында мэтш бершед1 немесе сурактар койылады. Мундай эдштеме барлык окушыныц танымдьщ эрекетш белсецщред!, мэтшмен жумыс дагдысын калыптастырады, байланыстырп жуйел! мазмундауга, жуппен уйренедь niKip сурау эдютемеа матемаитка сабагында кецшен колданылады. Бул эдостеме барльщ окушыныц сабакты мецгергецщктерш керсете алгандьщтан, Kipicne сабакта да, корытынды сабакта да колданылады. Мундай сабакка дайындалу yniiH мугаим ец алдымен, такырьшты талкьшауга арналган сурактар дайындайды. Жумыс топтарыныц саны сурактар санына байланысты болады (эдетте 4-5 сурак). Сынып топтарга белшедь Эр топ жумыс алгоритм! мен сурак алады.


Топта жумыс icTen болганнан кешн орта*; тащылау ©тед1. Осылайша, сабактыц вн боЙЫНДЗ мугашм окушыларды кызьщтыратын мэселер женшде аппарат ала алады. Сондай-ак, Окушылардыц жупта, топта жумыс icrey, талкылау, жуйелеу дагдылары калыптасады. 0зара жаттыгу эдютемес1 - жаттыгу, бекггу, кайталауды уйымдастыру максатында колданылады. ¥жымдык окытудыц бул тэсип барльщ окушыньщ унем1 жумыс icTeyiH талап етед1, жуппен жумыс 1стеуде зешн кою, гстщ байыбьша бару сиякты касиеттерш дамытады. Тындауга, сейлеуге, бшмш жетюзу, бш м алуга деген кажеттшк унем1 болатыны белгш. Окушылар ез жуптасына тусйщцру керек, ал ол уппн ол бала 03i бшу керек, Сондьщтан да унем1 окуга деген сураныс туады. Ол yniiH езщд1 жэне жуптасынды баскара алу керек, ез1цщ багалау жэне бакылай алу керек. Тамсырмаларды езара алмасу эдютемеа - стандартты типик есептерд! шыгаруды уйретуге арналган. Таспырма дегешм1з не? Бул б!ртиптш тапсырмалар - есептер, жаттыгулар немесе сурактар. Эр тапсырманыц ез HeMipi болады. Оларды нем1рмен немесе эршпен белгшеген колайлы. Эрштер - тарауларды белплеу y n iiH , сандар - осы тараудагы тапсьфмалар номйрш белгшеу унпн кажет. Тапсырмаларды арнайы карточкаларга максатты турде жасау кажет. Тамсьфмаларды озара алмасу эд1стемес1 окушылардыц окып оз бетамен жумыс icTeyre, уйренуге, мугагимнщ эр баламен жеке жумыс icTeyme мумкшдпс бередь Мэтшд1 абзац бойынша белш окыту эщстемеа Баспа макалалар мен гылыми мэтшдерд1 ауыспалы курамда жуппен окьт мецгеру уттн курылган. Бул эдютеме бойынша эр окушы езшщ ерекше такырыбьш алады жэне оны эр жуптагы эр баламен 6ipirin орындайды. Жумыс барльщ материал 6ipmeH кешн 6ipi жуйел1 турде 6ipiHnii окушы тургысынан, eKiHmi мугагйм тургысынан окып, талдануга непзделш уйымдастырылады. ¥жымдьщ окыту тэсЫ MyraniMfli кунделкт1 тексеруден босатьш, осыган орай эр окушыга жекелей кемек корсетуге уакытыныц болатьшымен де кунды.Бул техналогияныц тэрбиелш мэш де ерекше, окушыныц езшдш эрекей, курбыларына деген карым катынасы калыптасады калыптасады, окушы езш e3i багалауга уйренедь


Практикалык саба к

П р е зе н та ц и я саб ан У

Ш ш р тал ас с а б а гы \

С абактар

N

.. > V Л е кц и я са б а гы

И н тер а кти вт! са б а к : Сынац сабан

J

bayandama  

bayandama_ujimdik okitu tehnologiyasi

Advertisement