Page 1

20.02.2013 жылы ОКПК базасында окытушылар уш ш етю зш етш эдю тем елк кецестщ жумыс БАГДАРЛАМАСЫ: 1. Тренинг BEY

10 мин

2. Б Ы м саласындагы жаналыктар

5 мин Игнатенко Л.В.

3. М одульдж окыту технологиясы: белсещц эд1стер, нзтижелер

15мин Козд1баева Э.

4. ¥ж ы м ды к окыту эдктемесп

5 мин Абулкасымова Г.

5. Дамыта окыту эдктемесп

5мин Усербаева Г.


Модульдж окыту технологиясы Yui К¥Рылымды белжтерден тирады - Kipicne - Сейлесу - Корытынды Kipicne бол1м: (1-2 сагат) Оку модулшщ барлык уакытына есептелген оку материалыньщ кыскаша (20-25мин) шпнде сызба, кесте ж оне т.б улгшерге суйене отырып туыщцредь Сейлесу бел!м1: (5-10 сагат) - Эр окушыныц эр сабакта тыцдау, керу, жазу жэне айту мумкшдш - Кайта жангырту - Талдау, жинактау, багалау - Окытудьщ белсещн турлер1 - Окушынын езш-оз1 окытуы - Улп жауаптар - Рахаттану, канагаттану - Ынталандыру багалары «енбепне карай», «тэтт1 лимон» «кок жуз1м» - Fылым коздерш табу - Мугал1м кенесни - Алдын -ала окушы немен шугылданатынын бшед1 - BipiH - 6ipi тексеру эдк1 - Колайлы орта жасау эд1с1 Корытынды бел1м: (1-2сагат) - Мемлекеттж стандарттык тапсырмалар - Тест, бакылау, сынак, шыгарма, диктант т.б


Окушы кызметш багалау I - денгей «5» «4» «3»

О о о

I - денгей 5 «5» «4» 5 4 «3»

II- денгей «5» «4» «3»

III- денгей «5» А «4» А «3» А

II- д ечгей 5 «5» 4 «4» 3 «3»

III- денгей 4 «5» «4» 3 «3» 3

ОКПК базасында колданыс ушш усынылатын окытудын белсенцн эдктер1 1. «Бакылау кунделш » Кезкарас

Мэтшнен 2. «Окырман nixipi» эд1с1 - Алдын - ала сурак дайындап келу керек - 4-5 минут бершед1 - Эр жуп езше не бершгенш окиды. 3. «Э цпм е KecTeci I бел!м

II бел!м

III бел1м

4. «Ш ыгармашылык ой» - Багдарлы окыту; - Максатты окыту; - H e ri3 ri TipeK угымдар бершедц - А) Сез туршде -

Б) Сурет туршде

5. «Болжау картасы» Не болады?

Дэлелде

Не болды


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Термин созбен жумыс. Э цпм еш оку, талдау. М этшмен жумыс. Болжау кестес1 Суракка жауап 1здеу. Сурактарга жауап Bipmini мазмунмен мэтшд1 салыстыру

6. «Дискуссиялык карта» Sflici «Ия»

«Жок»

7. «Сонгы созд1 мен айтайын» S R i c i Карточка алдын - ала толтырылады. Келес! адамга бередг Ол жазады да иесше бередь Meci Kepin окып талдайды.

8. «Кец аукымды лекция» эд ш 1. Лекциянын, максаты мен таныстыру. 2. Жупка белш у 3. Жупка тапсырма 4. Ж уптарга нускау беру. 9. «Араласып кеткен окигалар» 1. Мэтш араластырып бершедь 2. Топка немесе жеке жумыс жасау 10. 5 мин «Эссе» Сабактыц сонында алынады. Сол сабактан не уйренгеш нщ манызды деген жерлерш жазып бередь 1 сурак жазады. Келес1 сабактын басында сол сурактан бастауга болады. Б ш м беюту, тексеру кезещ.

Дайындаган: ага эдккер Э. К Кезд1баева 20.02. 2013 ж

adistemelik kenes bagdarlamasi  

adistemelik kenes bagdarlamasi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you