Page 1

1

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนับแสน ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันน�้ำใจ ให้นักเรียนในสังกัด สพป.ฐานะยากจน

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

12

ปท่ี 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ� ำ ปี 2557 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ตร.มุกดาหาร แสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรี และเป็นก�ำลังใจต�ำรวจที่อยู่กรุงเทพฯ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2

2

ต�ำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร รวบแก๊งค์รถตู้ ตระเวนลักทรัพย์ ในพื้นที่มุกดาหาร

5

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

www.mukdahannews.com

6


2

ปที่ 7ปทฉบัี่ 7บทีฉบั ่ 79บที่ ประจำ เดือน�เดืธัอนนวาคม 25562556 79 �ประจำ ธันวาคม

งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ� ำ ปี 2557

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 9 มกราคม เวลา 18.30 น. ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำ ปี 2557 อย่างเป็นทางการ ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมีคณะผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต โดยการน�ำ ของ ท่าน ดร.ค�ำเผย ผันทะจอน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต คณะ สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต ท่านธนพล หวังอ้อมกลาง รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมเป็นเกียรติพิธี เปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี

2557 พร้อมส่วนราชการจังหวัด พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด มุกดาหาร นักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ย้อนวิถีชนเผ่า ตลอดจนการจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร การประกวด ธิดากาชาด การเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ผลการประกวดธิดากาชาดได้แก่ หมายเลข 37 นางสาวเกศโมฬี โรจนประดิฐ หรือน้องฝ้าย โดยอ�ำเภอ ค�ำชะอีเป็นผู้ส่งเข้าประกวดธิดากาชาด และได้รางวัลขวัญใจ สื่อมวลชน ปี 2557 ไปครองอีกต�ำแหน่ง.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันน�้ำใจ ให้นักเรียนในสังกัด สพป.ฐานะยากจน

เทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่

ต่อจากหน้า 1

นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบบ้านปันน�้ำใจ บ้านภูแผงม้า อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้กับนักเรียนในสังกัดส� ำนักงาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ มี ผู ้ ป กครองฐานะยากจน นายเพิ่ ม พู น พงษ์ พ วงเพชร ผู ้ อ� ำ นวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้ด�ำเนินการสร้างบ้านปันน�้ำใจให้เป็น ที่ พั ก อาศั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ซึ่ ง ผู ้ ป กครองมี ฐานะยากจน โดยใช้ ง บประมาณจากการจ� ำ หน่ า ย หนังสือประกวดพระเครื่องของ สพฐ. และส� ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทบ และผู้มีจิต

ศรั ท ธาร่ ว มสมทบ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษามุ ก ดาหาร ได้ ม อบบ้ า นปั น น�้ ำ ใจ อ� ำ เภอ นิ ค มค� ำ สร้ อ ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ให้ กั บ เด็ ก หญิ ง กมลรั ต น์ จ� ำ ปา นั ก เรี ย นชั้ น ประถม ศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นภู แ ผงม้ า ต� ำ บล นิ ค มค� ำ สร้ อ ย อ� ำ เภอนิ ค มค� ำ สร้ อ ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ซึ่ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย นอ� ำ เภอนิ ค มค� ำ สร้ อ ย มู ล ค่ า ก่ อ สร้ า ง 94,826 บาท ทั้ ง นี้ ก่ อ นเดิ น ทางกลั บ ผู ้ ว ่ า ราชการ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ใ ห้ ก� ำ ลั ง ใจแก่ เด็ ก หญิ ง กมลรั ต น์ จ� ำ ปา และครอบครั ว พร้ อ มพบปะ ขอบคุ ณ ผู ้ ร ่ ว มบริ จ าคในครั้ ง นี้ .

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นายทวี กิ่งค�ำวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ย ราชการ,ลูกจ้าง ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายทวี กิ่งค�ำวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลค�ำ

www.mukdahannews.com

อาฮวน กล่าวว่า ส�ำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ เทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็ก การตอบค� ำถาม ชิงรางวัล การแจกของขวัญ ขนม และอาหาร พร้อมของ รางวัล เพื่อมอบให้เด็กที่มาร่วมงานและเด็กที่มาร่วมแสดง ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ร้องเพลง ตอบปัญหา.


3

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

งานพิธีท�ำบุญฉลองอายุวัฒนะครบรอบ 72 ปี (6 รอบ) ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ผ่าน www.mukdahannews.com, www.mukdahan.go.th

ประกาศไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู ้ แ ทนราษฎร พ.ศ.2556 ชั ด เจนแล้ ว ว่ า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หลังจากที่ ได้ประกาศ ยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม การเลือกตัง้ ส.ส. ครัง้ นีอ้ ยูใ่ นช่วงเวลาทีป่ ระชาชน บางกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างพร้อม เพรียงกัน ไม่วา่ ผลการเลือกตัง้ จะเป็นอย่างไร ย่อมหมาย ถึงประชาชนส่วนใหญ่ ได้ตดั สินใจเลือกแล้วและได้แสดง เจตนารมณ์ อย่างแรงกล้าทีต่ อ้ งการให้ผสู้ มัครรับเลือก ตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใด เข้าไปแก้ไขปัญหาและ ระงับความขัดแย้งต่างๆ ให้หมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใคร พรรคการเมืองใด หรือ แม้แต่การตัดสินใจไม่เลือกใคร หรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเป็นการตัดสินใจครั้งส�ำคัญของประชาชนผู้ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างมีเหตุผล โดยเลือก “คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” ให้เข้าไป บริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกคน ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” แปลว่า “ประชาชนเป็น ใหญ่” คือการที่ประชาชนมีอ�ำนาจอธิปไตยหรือมี อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ประชาชน ทั้ง 64 ล้านคน จะเข้าไปปกครองบริหารประเทศ ทั้งหมดด้วยตนเอง ย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมอบ อ�ำนาจอธิปไตยให้แก่ตัวแทนที่ตนเลือก เพื่อให้ไป ท�ำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและด้านการบริหารแทน ประชาชน ดังนั้นจึงมีการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ท�ำหน้าที่ แทนประชาชน ในฐานะพลเมืองไทย ขอสนับสนุนการเลือก ตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ เคารพในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางตัน ทางการเมือง ด้วยมาตรการของระบบรัฐสภา เคารพ ต่อการยื่นอ�ำนาจคืนกลับมาสู่ประชาชนให้ได้มีส่วน ร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูป ธรรม บนหลักการประชาธิปไตย ต้องการลดเงื่อนไข ที่จะน�ำไปสู่ความรุนแรงและสงครามกลางเมือง”

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ : 2387 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : การออกใบประทวนของเจ้าหน้าที่ อคส. และการขึ้นเงินกับ ธกส. มีความล่าช้า รายละเอียดการร้องเรียน : ได้รับแจ้งจากเกษตรกรที่น�ำข้าวไปรับจ�ำน�ำตาม โครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล ที่จุดรับจ�ำน�ำข้าวต�ำบล ค�ำป่าหลาย เกษตรกรได้เอาข้าวไปจ�ำน�ำในวันนี้ 6.12.56 เจ้าหน้าที่ที่ออกใบประทวนนัดมารับใบประทวนในวันที่ 16.12.56 (ใช้เวลาออกใบประทวน 10 วัน ) ซึ่งเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เซ็นต์ใบประทวน ใช้เวลานานเกินไป ซึ่งถ้าตามระเบียบ แล้วต้อง 3 วันท�ำการในการออกใบประทวน ถ้าอ้างว่า มีเกษตรกรได้น�ำข้าวมารับจ�ำำน�ำมากก็สมควรเพิ่มเจ้า หน้าเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือให้เจ้าหน้าที่ท�ำงาน ล่วงเวลามากขึ้น ในส่วนการยื่นใบประทวนเพื่อขึ้นเงิน กับ ธกส. เจ้าหน้าที่ ธกส.ไ ม่รับใบประทวน แต่เอาราย ชื่อเกษตรกรไว้ และเจ้าหน้าที่ ธกส. แจ้งว่ารัฐบาลไม่มี เงินให้แก่ ธกส. ธกส.ไม่สามารถก�ำหนดที่จะจ่ายเงินรับ จ�ำน�ำข้าวแก่เกษตรกร ภายใน 3 วันท�ำการได้ โดยไม่มี ก�ำหนด ท�ำให้ เกษตรมีความข้องใจว่ารัฐบาลไม่มีเงินมา จ่ายให้แก่เกษตรกรตามที่เจ้าหน้าที่ ธกส. พูดจริงหรือไม่ ท�ำให้โครงการรับจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ แก่เกษตรกร ท�ำให้เกษตรกรขาดความความเชื่อมั่นต่อ โครงการการของรัฐบาล เพราะทุกครั้งที่ติดต่อกับเจ้า หน้าที ธกส. มักจะบอกแก่เกษตรกรทุกครั้งว่า เอาข้าว มารับจ�ำน�ำกับรัฐบาลแล้วไม่รู้จะไ้ด้รับเงินจากรัฐบาล เมื่อไร จึงเรียนมายังท่านผู้ว่าราชการฯ แก้ไข สั่งการให้ เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรีและจังหวัด ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการด้วย ขอ แสดงความนับถือ นายพรรณา ราชิวงค์ ประธานชมรม ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร วันที่ร้องเรียน : 2013-12-06 22:23:13 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.138.107 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน จังหวัดมุกดาหารได้สอบถามส�ำนักงานการค้า ภายในจังหวัดมุกดาหารทราบว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบ ประทวนล่าช้าแต่อย่างใด และออกใบประทวนแก่เกษตร ครบทุกรายแล้ว ส่วนการจ่ายเงินโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ได้แจ้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�ำเนินการ ตามอ�ำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ แล้ว วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 24 ธค 2556

ของคุณพ่ออาชว์ ตั้งประกิจ และครบรอบแต่งงาน 39 ปี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บุตร-ธิดาได้จัดงานพิธีท�ำบุญฉลองอายุวัฒนะครบรอบ 72 ปี (6 รอบ) ของคุณพ่ออาชว์ ตั้งประกิจ และในโอกาสครบรอบแต่งงาน 39 ปี ระหว่าง คุณพ่ออาชว์ และคุณแม่อุบล ตั้งประกิจ ณ หอประชุมแกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร.

หนุ่มพลเมืองดีมุกดาหาร เก็บสร้อยคอทองคำ�หนัก 1 บาท คืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. ที่ร้าน โชวชิว มินิ ข้างปั๊ม ปตท.ทางไปอ�ำเภอค�ำชะอี นายเสรีภาพ พุ่มจันทร์ อายุ 18 ปี อยู่บ้าน สายไหม ต�ำบลมุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร น�ำสร้อยคอ ทองค�ำ หนัก 1 บาท เลี่ยมพระ หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ มอบให้กับทาง นายราชันย์ กาพบุดศรี อายุ 45 ปี อาชีพ ขับรถสองแถวสาย มุกดาหาร-ค�ำชะอี ผู้เป็นเจ้าของ.

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2556

งานวันบูรพาจารย์และวันคล้ายวันเกิด พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการ จังหวัด หน.ส่วนราชการ เหล่ากาชาด และ ทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมท�ำบุญวัน บูรพาจารย์และวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชรัตนโมลี(สมยง กตปุญโญ, ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา

โดยร่ ว มกั น ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร ถวาย อาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร มอบทุน การศึ ก ษาแก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ ศึ ก ษาใน โรงเรี ย นวั ด ศรี บุ ญ เรื อ งวิ ท ยา มอบเครื่ อ ง คอมพิ ว เตอร์ พิ ธี บ ายศรี สู ่ ข วั ญ พระสงฆ์ สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวาย อาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร พระสงฆ์ อนุโมธนา เสร็จพิธี.

โรงพยาบาลมุกดาหารรับบริจาค เครื่องช่วยหายใจ เครื่องจี้ผ่าตัดหัวใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 นายแพทย์ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เปิด เผยว่า โรงพยาบาลมุกดาหารได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันส�ำหรับเด็ก จ�ำนวน 1 เครื่อง เป็นวงเงิน 1,000,000 บาท จากคุณฮังเล็ง- คุณ ทองใบ - เภสัชกรจุงเกียรติ จึงตระกูล เครื่องจี้ผ่าตัดหัวใจ ขนาดใหญ่จ�ำนวน 1 เครื่อง เป็นวงเงิน 600,000 บาท จากคุณประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ คุณสมจิตต์ จารุวจนะ คุณผานิต งามเกริกโชติ พร้อมคณะ และเครื่องติดตาม สัญญาณชีพ Patient Monitor จ�ำนวน 1 เครื่อง เป็น วงเงิน 150,000 บาท จากร้านปูนเดือนวัสดุและคณะ ซึ่งผู้ใจบุญทั้งหมดได้มาบริจาคให้โรงพยาบาล มุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหนักและผู้ป่วย

ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หลั ง การมอบฯ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล มุกดาหาร ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ใจบุญ ตลอดจนผู้ที่ มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มาร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการ แพทย์ในครั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลมุกดาหารมีผู้ป่วย เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่มีเพียงพอ กับปริมาณของผู้ป่วย ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับบริจาค มานั้นจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก และขอเชิ ญ ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาอยากจะร่ ว มบริ จ าคทรั พ ย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งทางโรงพยาบาลมีความยินดี อย่างยิ่งที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงพยาบาล มุกดาหารในครั้งนี้.

การแข่งขันกีฬานวมินทราชินีเกมส์ ครั้งที่ 22

นายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหาร มีผู้มาสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 คน จาก 7 พรรคการเมือง ครบทั้ง 2 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 4 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายสมยศ มุสิกภัทร พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 5 นายชาญฤทธิ์ กุลสาร พรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 15 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 24 นางยุ พ าภร คล่ อ งแคล่ ว พรรค ประชาธิปไตยใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 5 คน ได้แก่ หมายเลข 5 นายวัชรา อาษาศรี พรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 14 นายวิทยา บุตรดีวงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 15 นายบุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 22 นายหาดชัย คนเพียร พรรคด�ำรงไทย หมายเลข 50 นายฉลอง สอดศรี พรรคเงินเดือน ประชาชน

นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย การอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขัน กีฬานวมินทราชินีเกมส์ ครั้งที่ 22 เป็นการจัดการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านวิชาชีพ สนองความ ต้องการของประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนานักเรียน นักศึกษาทั้งทาง ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์ มีความพร้อม ที่ เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต วิทยาลัยฯ ก�ำหนดให้มี ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ วิทยาลัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี มุ ก ดาหาร นายมนู ญ แก้ ว แสนเมื อ ง ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการ แข่งขันกีฬานวมินทราชินีเกมส์ ครั้งที่ 22 โดยมี นั ก กี ฬ าจาก วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมินทราชินีมุกดาหาร จ� ำนวน 1105 คน ซึ่ง ท�ำการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556

www.mukdahannews.com


5

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

ทหารพราน ที่ 2105 สนธิก�ำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดไม้พะยูง 78 ท่อน มูลค่านับแสน

เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2557 พ.ท.คทาสิทธิ์ เสียงอ่อน รอง ผบ.กรม ทพ.2105 ได้รับทราบจากแหล่งข่าวประชาชนว่า จะมีกลุ่ม ผู้ลักลอบค้าไม้พะยูงซุกซ่อน บริเวณร่องน�้ำท้าย หมู่บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึง ได้สั่งการให้ กองร้อยทหารพรานที่ 2105 จัด 1 ชป.ร่วมกับ ร้อย ทคร.,กกล.สุรศักดิ์มนตรี,จนท. ตร.สภ.เมือง มุกดาหาร,จนท.ตชด.234,นรข. มุกดาหาร,จนท.ฝ่ายปกครองเมืองมุกดาหาร และ กก.10 บก.รน.(ตร.น�้ำมุกดาหาร)

ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่รับแจ้ง พบไม้ซุกซ่อนอยู่ในร่องน�้ำและมีกองฟางปกคลุม บริเวณร่องน�้ำท้ายหมู่บ้าน บ.บางทรายใหญ่ ม.1 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พยูง 6 เหลี่ยม และ ไม้พยูงอ่อน 72 ท่อน รวม 78 ท่อน/เเหลี่ยม ปริมาตร 1.10 ลบ.ม.จึงได้บันทึกการจับกุม และภาพการตรวจยึ ด พร้ อ มน� ำ ของกลาง ส่ง สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อด�ำเนินการตาม กฎหมายต่อไป.

ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง 60 ท่อน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุ ว รรณประทั ง ผู ้ บั ง คั บ กองร้ อ ย ตชด.234 มุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการซุกซ่อน ไม้พะยูง เพื่อที่จะท�ำการเคลื่อนย้ายขนส่งไปขาย ยังประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ บ้านตาลรุ่ง หมู่ 7 อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หัว หน้าชุดปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ตระเวนชายแดน ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกัน การลั ก ลอบขนไม้ พ ะยู ง ส่ ง ออกไปยั ง ประเทศ เพื่อนบ้าน

โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ บ้านต้อง สงสัยหลังดังกล่าว หลังจากได้รับแจ้ง พบเป็น บ้านเช่าไม่มีเลขที่ บ้านตาลรุ่ง หมู่ 7 อ�ำเภอ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในบ้านพบไม้พะยูงกองรวมกันอยู่ จ�ำนวน กว่า 60 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนบาท สอบถามบริเวณข้างเคียงไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็น เจ้าของ จึงได้ตรวจยึดไม้พะยูงดังกล่าว เพื่อส่ง มอบให้ สภ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม เจ้าของบ้านเช่ามาสอบสวน หาผู้กระท�ำความ ผิด มาด�ำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

ตร.มุกดาหาร แสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรี และเป็นก�ำลังใจต�ำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น.ที่ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.กฤตนัย บัวพันธ์ รองผู้ก�ำกับการ(ป)สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.ท. กิตเตชิษฐ์ บ�ำรุง พ.ต.ท.สุริยันต์ จินดาวัลย์ รองผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมือง มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นต� ำ รวจ ต� ำ รวจตรวจคนเข้ า เมื อ ง มุกดาหาร ตชด.และ เจ้าหน้าที่ อปพร.มุกดาหาร รวมกว่า 300 นาย โดยมีป้ายข้อความว่า ต�ำรวจมุกดาหาร ปกป้องศักดิ์ศรีต�ำรวจไทย,เป็นต�ำรวจมืออาชีพเพื่อ ความผาสุกของประชาชน,ขอเป็นก�ำลังให้ต�ำรวจ

www.mukdahannews.com

ไทย ซึ่ง ทุก คนต่ า งได้ เ ดิน ทางมารวมตัว กัน เพื่อ ร่วมแสดงพลัง สามัคคีปกป้องศักดิ์ศรีต�ำรวจไทย พ.ต.ท. กิตเตชิษฐ์ บ�ำรุง รองผู้ก�ำกับการ ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การรวมพลัง ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความรัก สามัคคี ต้องการปกป้ององค์กรจากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการ ท�ำลายภาพลักษณ์ของต�ำรวจ พร้อมกับเป็นการ ส่งก�ำลังใจให้กับต�ำรวจทุกนายที่ต้องเดินทางไป ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ที่ ต ้ อ งท�ำ งาน ท่ า มกลางความขั ด แย้ ง อย่ า งเสี ย สละ เสี่ ย งภั ย และเหน็ดเหนื่อย และแสดงให้เห็นว่ายังมีเพื่อน ต�ำรวจอีกจ�ำนวนมากเป็นห่วงและไม่ได้ถูกทอดทิ้ง


6

ปที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2556

Mukdahan Provincical Cooperative Offififfiifice นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บทความที่ 1 ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทส�ำคัญใน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ น�ำระบบสหกรณ์รวมกันจัดตั้งสหกรณ์ เป็น องค์กรหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อก่อให้เกิดพลังใน

การส่งเสริม เกื้อหนุน และช่วยแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ค�ำขวัญของกรมส่ง เสริมสหกรณ์ที่ว่า “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์ เข้มแข็ง และ อุดมการณ์การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” บทบาทหน้าที่ และภารกิจของส�ำนักงาน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

¼ผÅล¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น»ป‚‚Åล‹‹ÒาÊสØุ´ด·ทÕีè่ÁมÕี¡กÒาÃร»ป´ดºบÑั­ÞญªชÕีãใ¹น»ป‚‚§งºบ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ ¾พ.Èศ.ò๒õ๕õ๕ö๖

»ปÃรÐะàเÀภ·ทÊสËห¡กÃร³ณ

ñ๑. ÊสËห¡กÃร³ณ¡กÒาÃรàเ¡กÉษµตÃร

ò๒. ÊสËห¡กÃร³ณ»ปÃรÐะÁม§ง ó๓. ÊสËห¡กÃร³ณ¹นÔิ¤คÁม ô๔. ÊสËห¡กÃร³ณÍอÍอÁม·ทÃรÑั¾พÂย

õ๕. ÊสËห¡กÃร³ณÃรŒŒÒา¹น¤คŒŒÒา ö๖. ÊสËห¡กÃร³ณºบÃรÔิ¡กÒาÃร ÷๗. ÊสËห¡กÃร³ณàเ¤คÃร´ดÔิµตÂยÙูàเ¹นÕีè่Âย¹น

ÃรÇวÁม·ทÑัé้§งÊสÔิé้¹น

¼ผÅล¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹นãใ¹นÀภÒา¾พÃรÇวÁม (ñ๑) (ò๒) (ó๓) ¨จíํÒา¹นÇว¹น ÃรÒาÂยäไ´ดŒŒ ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย ÊสËห¡กÃร³ณ (ÅลŒŒÒา¹นºบÒา·ท) (ÅลŒŒÒา¹นºบÒา·ท) (áแËห‹‹§ง)

ó๓ò๒ ò๒ ø๘ ñ๑ ñ๑ ô๔ô๔

ù๙ð๐õ๕.ø๘ö๖ ò๒ñ๑ø๘.ò๒õ๕ ô๔ò๒ø๘.ñ๑ù๙ ð๐.ð๐ð๐ð๐ð๐ø๘ ù๙ö๖ù๙.÷๗÷๗ ò๒,õ๕ò๒õ๕.ö๖÷๗

ñ๑ð๐ö๖.ù๙÷๗ ô๔.ò๒ò๒ ò๒ö๖õ๕.ó๓ø๘ ó๓÷๗ù๙.ô๔÷๗ ÷๗õ๕ö๖.ñ๑õ๕

¡กíํÒาäไÃร

¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹นÁมÕี¼ผÅล¡กíํÒาäไÃร - ¢ขÒา´ด·ทØุ¹น (¢ขÒา´ด·ทØุ¹น)ÊสØุ·ท¸ธÔิ ãใ¹นÀภÒา¾พÃรÇวÁม (ô๔) (õ๕) (ö๖) (÷๗) [ (õ๕) - (÷๗) ] ¨จíํÒา¹นÇว¹นÊส ¨จíํÒา¹นÇว¹นÊส ¢ขÒา´ด·ทØุ¹น ¡กíํÒาäไÃร Ëห¡กÃร³ณ (ÅลŒŒÒา¹นºบÒา·ท) Ëห¡กÃร³ณ (ÅลŒŒÒา¹นºบÒา·ท) (áแËห‹‹§ง) (áแËห‹‹§ง)

ò๒õ๕ ò๒ ø๘ ñ๑ - ñ๑ ó๓÷๗

ñ๑ó๓.ð๐ò๒ ÷๗.õ๕÷๗ ñ๑ô๔ô๔.ò๒÷๗ ð๐.ð๐ð๐ð๐ð๐ø๘ ð๐.ô๔ñ๑ ñ๑õ๕ø๘.ò๒÷๗

÷๗ ÷๗

ô๔.÷๗ö๖ ô๔.÷๗ö๖

õ๕.ò๒ö๖ ÷๗.õ๕÷๗ ñ๑ô๔ô๔.ò๒÷๗ ð๐.ð๐ð๐ð๐ð๐ø๘ ð๐.ô๔ñ๑ ñ๑õ๕ó๓.õ๕ñ๑

บุคลากรทุกคนต้องถือปฏิบัตินั้น ขอให้ เป็นไปในแนวทางการเผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นหลัก คือ มุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนที่สมัครใจมาเป็น สมาชิ ก สหกรณ์ มี อุ ด มการณ์ “การช่ ว ย ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ใน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของตน และบางครั้ ง อาจมี ก ารร้ อ งขอหรื อ มอบ หมายให้ด�ำเนินการในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ อยากให้ ทุ ก คน ช่วยกัน เพื่อให้หน่วยงาน สามารถด�ำเนิน ตามภารกิจได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกและประโยชน์ สูงสุด ของเป้าหมายหลัก ในการส่งเสริม สหกรณ์ให้มีส่วนพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติ นอกจากภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลแล้ว การขับเคลื่อนสหกรณ์ใน วาระแห่งชาติ เราเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องรับภาระในการขับเคลื่อนในฐานะ เจ้าภาพหลัก »ปÃรÐะàเÀภ·ท¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃร ñ๑. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃร·ทíํÒา¹นÒา ò๒. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃร·ทíํÒาÊสÇว¹น ó๓. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃรàเÅลÕีé้Âย§งÊสÑัµตÇว ô๔. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃร·ทíํÒาäไÃร‹‹ õ๕. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃร·ทíํÒา»ปÃรÐะÁม§ง ö๖. ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ¡กÉษµตÃร¡กÃรÍอ×ืè่¹น æๆ (ÃรÐะºบØุ) ÃรÇวÁม

´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น/¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ (áแËห‹‹§ง) 29 ô๔ ô๔ ò๒ ó๓ù๙

ต�ำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร รวบแก๊งค์รถตู้ตระเวนลักทรัพย์ ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารมาแล้ว 15 แห่ง

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 พ.ต.อ. อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผู้ก�ำกับการต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท. กิตเตชิษฐ์ บ�ำรุง รองผู้ ก�ำกับการต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ร่วมกันแถลงข่าว จับกุม นายปรีชา ถนัดทาง อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 7 บ้านเตาถ่าน ต�ำบลหนอง แวง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งค์ลักทรัพย์ที่ใช้รถตู้พร้อมครีมตัดเหล็ก ออกตระเวนตัดกุญแจและเข้าลักทรัพย์ในบ้านและร้านค้า ๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารรวมทั้งหมด 15 แห่ง ล่าสุดได้ก่อเหตุ ลักทรัพย์ ร้าน ยิ่งเจริญ ถนน มุกดาหาร –ดอนตาล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และได้ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ได้ติดตามแกะรอย มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้ง พบรถยนต์ต้องสงสัย จอดอยู่บริเวณบ้านเตาถ่าน หมู่ 7 ต�ำบลหนอง แวง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จึงได้น�ำเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เดินทางไปตรวจสอบ พบรถยนต์ตู้ นิสสัน เออแวน สีบอร์นทะเบียน 13-2799 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ข้างบ้านพร้อมด้วย นายปรีชา

www.mukdahannews.com

หรือเป็ นแม่ งานในการที่จะน� ำ พา สหกรณ์ เข้ า ไปมี บ ทบาทในการพั ฒ นา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม อีก ภารกิจ หนึ่ง ของเราในฐานะเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ และร่ ว มมื อ กั บ ขบวนการสหกรณ์ หรื อ องค์กรในระบบสหกรณ์ที่จะก้าวเข้าสู่เวที ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (Asean Economics Community) ในปี 2558 นี้ นั่นหมายถึง เราจะต้องเตรียมความพร้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดล บันดาลให้บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ใน ทุกระดับจงมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจ ที่เข้มแข็งเพื่อร่วมเป็นพลังใน การขับเคลื่อน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นที่พึ่งของ มวลสมาชิกตลอดไป. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ËหÂยØุ´ด´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น/¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ (áแËห‹‹§ง) ñ๑ ñ๑ ò๒

àเÅลÔิ¡ก (áแËห‹‹§ง) õ๕ õ๕

ÃรÇวÁม·ทÑัé้§งËหÁม´ด (áแËห‹‹§ง) ó๓5 õ๕ ô๔ ò๒ ô๔ö๖

ถนัดทาง ซึ่งนายปรีชา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ได้พยายามจะวิ่งหลบหนี ไปหลังบ้าน เจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามและจับกุมตัวไว้ได้ ตรวจสอบ หมายเลขทะเบียนรถตู้คันดังกล่าวกับภาพกล้องวงจรปิดพบว่า เป็น คันเดียวกับที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะ ในการก่อเหตุ ลักทรัพย์ ร้าน ยิ่งเจริญ ถนน มุกดาหาร –ดอนตาล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวน ที่ สภ.เมืองมุกดาหาร เบื้องต้น นายปรีชา ถนัดทาง ปฏิเสธไม่ได้มีส่วนร่วมในการ ลักทรัพย์แต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าทุกครั้งก่อนลงมือก่อเหตุได้มีเพื่อน 5 คนที่หลบหนีไปได้ ซึ่งมี นายส�ำนาญ ถนัดทาง นายสมพร ถนัดทาง นายนม ไม่ทราบนามสกุล .นายอุ้ด ไม่ทราบนามสกุล และเพื่อนอีกคน ซึ่งไม่ทราบชื่อและนามสกุล ได้มาวางแผนก่อเหตุลักทรัพย์ กันที่บ้าน ของตน โดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีของกลางคือหมวกและเส้นผมที่ตกหล่นใน ที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้น�ำไปตรวจดีเอ็นเอ ว่าตรงกับนายปรีชา หรือไม่ และนอกจากนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่ก่อเหตุ มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับนายปรีชา ขณะสวมหมวกและตัดกุญแจ เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในร้านค้า และจากการตรวจปัสสาวะนายปรีชา ซึ่งก็พบเป็นสีม่วง จึง ได้จับกุมเพื่อด�ำเนินคดี ในข้อหา เสพยาบ้า อีกข้อหาหนึ่ง ส่วนผู้ต้องหาที่ หลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ. เมืองมุกดาหาร จะได้ออกหมายจับ เพื่อน�ำมาด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พ.ต.อ. อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน กล่าวว่า หากผู้ใดสงสัยเกี่ยวกับแก๊งตัดกุญแจและเข้าลักทรัพย์ในบ้าน และร้านค้า ให้มาดูตัวและรูปถ่ายที่ สภ.เมืองมุกดาหาร.


7

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหารได้น�ำผ้าห่มกันหนาวมา มอบให้กับประชาชนในอ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัด มุกดาหาร ที่ก�ำลังได้รับผลกระทบจากสภาพ อากาศที่หนาวเย็นลง โดยท� ำ การมอบที่ องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนต�ำบลโพนงาม,องค์การบริหารส่วนต�ำบล บ้านเหล่า,องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านค้อ อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วย เหลือประชาชน ที่ก�ำลังได้รับผลกระทบในช่วง ภัยหนาวกันในหลายพื้นที่และจะมอบทุกอ�ำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยหนาวในปี นี้นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของจังหวัด มุกดาหารโดยที่ผ่านมาอากาศจะค่อย ๆ เย็น ลงแต่ในปีนี้ สภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่าง เฉียบพลันและมีประชาชนได้รับผลกระทบจาก ภัยหนาวเป็นจ�ำนวนมากทาง นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวทั้งจังหวัด แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 52 ต�ำบล 526 หมู่บ้าน ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสีย หาย และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น วงกลว้าง และจังหวัดได้เร่งด�ำเนินการให้ความ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการส�ำส�ำรวจเบื้องต้นทั้ง 7 อ�ำเภอ มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาว จ�ำนวน 58,734 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ 29,187 คน เด็ก ไร้ผู้อุปการะ 129 คน คนพิการทุพพลภาพ 2,242 คน ผู้มีรายได้น้อย 15,546 คน และผู้ประสบ ความเดือดร้อน 10,410 คน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.มุกดาหาร ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้อง ประชาชนที่ประสบภัยหนาวเป็นจ�ำนวนมากที่ก�ำลังประสบภัยหนาว ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล โพนงาม,องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเหล่า,องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลดังกล่าวตลอดจนคณะผู้บริหารในเขต พื้นที่ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ อ ่ า นสาร ฯพณฯ รั ก ษาการนายก รัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติประจ�ำปี 2557 ส�ำหรับค�ำขวัญวันเด็กในปี นี้คือ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้ มั่นคง”ส�ำหรับบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำ ปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ที่เวทีสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ เป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชนได้ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข รวมถึงตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีของพ่อแม่และของประเทศชาติ

www.mukdahannews.com

ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยว ชมการจั ด นิ ท รรศการด้ า นต่ า งๆ ร่ ว มเล่ น กิ จ กรรม ประเทืองปัญญาที่หลากหลาย เนื่องจากในปีนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เชิญหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ท�ำให้ผู้ปกครองและ บุตรหลานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตลอดทั้งวัน.


9

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

ทหารพราน 2105 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปจ�ำนวน 123 ท่อน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ร.อ.วรยุทธ ค�ำสี ผู้บังคับกองร้อย ทหารพรานที่.2105 นายพนม เทียน เผ่าหอม ปลัดปกครองอ�ำเภอเมืองมุกดาหารได้ รับแจ้งจากสายว่า มีกลุ่มขบวนการนายทุนขนไม้พะยูง จาก อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อน�ำส่งไป ยังประเทศ สปป.ลาว ที่ท่าน�้ำริมฝั่งแม่น�้ำโขงบ้านบาง ทรายใหญ่ ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร โดยใช้รถยนต์โตโยต้า กระบะ จึงได้ร่วม กันวางแผนและกระจายก�ำลังเพื่อเข้าท�ำการจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น. เจ้า หน้าที่พบรถยนต์ตามที่สายรายงานที่บริเวณถนน ริมฝั่งแม่น�้ำโขงบ้านนาโป อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึง

ได้ให้สัญญาณหยุดรถคันดังกล่าว แต่รถยนต์ ได้ วิ่งหลบหนีด้วยความเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถตาม ไปจนถึงสามบ้านนาโปกลาง ถนนส�ำราญชายโขง เหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงสามารถ หยุ ด รถยนต์ ไ ด้ จ� ำ นวน 1 คั น ส่ ว นคนขั บ ขี่ ไ ด้ วิ่ ง หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ภายในรถยนต์ โตโยต้าสีบอรน์ตอนเดียว หมายเลขทะเบียน บธ 1579 พระนครศรีอยุธยา พบมีไม้พะยูงภายในรถ จ�ำนวน 123 ท่อน เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีรูปรอย ดวงตราของเจ้าพนักงานตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้ แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงท�ำการตรวจยึดส่งพนักงาน สอบสวน ด�ำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ตม. มุกดาหารจับแรงงานต่างด้าว ชาวเวียดนาม ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ก�ำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้ รับรายงานว่ามีชาวเวียดนามที่กระท�ำผิดกฎหมาย โดยจะใช้ พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นทางผ่านเพื่อกลับภูมิล�ำ เนา จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์ ประสาน ก�ำลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้มงวดกวดขันการเดินทาง เข้า-ออก ราชอาณาจักรของชาวเวียดนามผ่านจังหวัดมุกดาหาร ทั้งช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติ จนกระทั่งได้จับกุมชาว เวียดนาม จ�ำนวน 4 คน ทราบชื่อ นายฮา วัน หลด อายุ 47 ปี 2.นายพาม วัน เดา อายุ 40 ปี 3. นายฮา คอง ได อายุ 37 ปี 4. นายเล วา ตรู อายุ 26 ปี สัญชาติเวียดนาม หลัง จากได้มายื่นหนังสือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ที่ด่าน พรมแดนสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 มีท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ จึงตรวจสอบหนังสือเดินทางอย่างละเอียดพบว่ามีรอยตรา

ประทับส�ำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศลักษณะน่าสงสัย คือ รอยตราประทับเข้ามาในราชอาณาจักร ของด่านตรวจคน เข้าเมืองสงขลา หรือ ทางด่านสะเดา รหัส S387 ซึ่งระบุวัน เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ 6 มกราคม 2557 และ รหัส B323 ว่าเป็นรอยตราประทับที่แท้จริงหรือไม่ ปรากฏ ว่ารอยตราประทับดังกล่าวเป็นรอยตราประทับปลอม โดย รหัส S387 ไม่มีใช้ในราชการของ ด่านตม.สะเดา แต่อย่างใด สอบถาม ผู้ต้องหา รับสารภาพว่าตนเองได้จ้างนาย หน้าชาวเวียดนามให้ท�ำตราประทับปลอมดังกล่าวในราคา 5,000 บาท เจ้าหน้าที่ จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาชาวเวียดนาม ทั้ง 4 คน ใช้ดวงตราหรือรอยตรา ของเจ้าพนักงานปลอม เป็นคน ต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ อนุญาต ก่อนควบคุมตัวน�ำส่งพนักงานงานสอบสวน สภ.เมือง มุกดาหาร ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2556 ที่ ศ าลา ประชาคมกลางหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ ต�ำบลโพธิ์ไทร อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย.ตชด.234 มุกดาหาร ได้น�ำ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว เพื่อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ แก่ ร าษฎร ที่ ก� ำ ลั ง ประสบ ความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ในท้องที่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 และ 6

โดยมี ร.ต.อ.อดิ พ งษ์ บุ ต รศาสตร์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.234 เป็นหัวหน้าชุดมอบผ้าห่มกัน หนาว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานกิจการพลเรือน ร้อย ตชด.234 ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว รวม ทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน ส�ำหรับจังหวัดมุกดาหาร ตามที่คลื่นกระแสลม ตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูง ก�ำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ได้ท�ำให้จังหวัดมุกดาหาร มีอากาศหนาวเย็นลง มีอุณหภูมิต�่ำสุดโดยเฉลี่ย 7-14 องศาเซลเซียส โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยราษฎรบ้านนาโพธิ์ ต่างซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ให้มี ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป.

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร มอบผ้าห่มพระราชทาน ผู้ประสบภัยหนาว บ้านนาโพธิ์ อ�ำเภอดอนตาล

www.mukdahannews.com


10

ปที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2556

จังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และอีกกว่า 2 หมื่นคน ต้องการความช่วยเหลือ

เกษตรกรจังหวัดมุกดา่หารเข้าร่วมโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ปีการผลิต 2556/57 จ�ำนวนกว่า 3,900 ราย

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายสกลสฤษฏ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศ เขตให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัย หนาวทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 52 ต�ำบล 526 หมู่บ้าน ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหาย และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยทางจังหวัดได้เร่ง ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการส�ำรวจ เบื้องต้นทั้ง 7 อ�ำเภอ มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาว จ�ำนวน 58,734 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ 29,187 คน เด็ก ไร้ผู้อุปการะ 129 คน คนพิการทุพพลภาพ 2,242 คน ผู้ มีรายได้น้อย 15,546 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน

10,410 คน ล่าสุดจังหวัดมุกดาหาร ได้ด�ำเนินการให้การช่วย เหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ทั้งที่เป็นผ้าห่มและเครื่อง กันหนาว ไปแล้วจ�ำนวน 33,851 คน ดังนี้ อ�ำเภอเมือง 3,184 ราย อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จ�ำนวน 6,711ราย อ�ำเภอ ค�ำชะอี จ�ำนวน 7,106 ราย อ�ำเภอดอนตาล จ�ำนวน 3,992 ราย อ�ำเภอหว้านใหญ่ จ�ำนวน 3,933 ราย อ�ำเภอหนองสูง จ�ำนวน 3,705 ราย อ�ำเภอดงหลวง จ�ำนวน 5,220 ราย ขณะนี้เหลือประชาชนอีกกว่า 20,000 คน ที่ ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การ ช่วยเหลือต่อไป.

จังหวัดมุกดาหาร ลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ ” รู้จักตัวเอง สีอะไร

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะ อนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแลการรับจ�ำน�ำข้าวระดับ จังหวัด ครั้งที่ 5/2556 เพื่อติดตามความคืบหน้าการ รับจ�ำน�ำข้าวเปลือก การพิจารณาขยายเวลาการใช้ หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ มีจ�ำนวน 3,977 ราย ผลผลิตข้าวที่จ�ำน�ำ ณ จุดรับจ�ำน�ำ 3 แห่ง จ�ำนวน 10,669 ตันเศษ โดยแยกเป็น โรงสีสมบูรณ์สหกิจ ต�ำบลค�ำ ป่าหลาย อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มี เกษตรรับจ�ำน�ำ ๑,๖๘๘ ราย ปริมาณข้าวหอมมะลิ ๕,๒๔๙ ตัน จุดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก สกต.เมืองมุกดาหาร ถนนชยางกูร อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรรับจ�ำน�ำ ๘๖๓ ราย ปริมาณข้าวหอมมะลิ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธีลง นาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ” รู้จักตัวเอง สีอะไร ป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการพัฒนา สุขภาพอนามัย ชาวจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 – 2559 โดยมี นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ,นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ,ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร , นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร ,ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ,นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ ,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก แห่ง เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร และจัดการความ เสี่ยง ลดความรุนแรงของโรคเบาหวาน และความดันโลหิต สูง และโรคแทรกซ้อน โดยใช้เครื่องมือ “ปิงปองจราจร ชีวิต 7 สี” ได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอด เลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โรควิถีชีวิต หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ส�ำคัญ 5 โรค

www.mukdahannews.com

๒,๔๑๘ ตันเศษ และโรงสีเจริญทรัพย์ ต�ำบลค�ำชะอี อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรรับจ�ำน�ำ ๑,๔๒๖ ราย ปริมาณข้าวหอมมะลิ ๓,๐๐๑ ตันเศษ นอกจากนี้ มี เ กษตรกรผู ้ ป ลู ก ข้ า วพื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ จ� ำ น� ำ ไม่ ทั น และขอขยาย เวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจ� ำข้าว เปลือก ข้อมูลวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๖๗ ราย อ�ำเภอเมือง ๑๐ราย อ�ำเภอค�ำชะอี ๓ ราย อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย ๓๑ ราย อ�ำเภอ ดอนตาล ๒๙ ราย อ� ำ เภอดงหลวง ๔๒ ราย อ�ำเภอหว้านใหญ่ ๒๕ ราย และอ�ำเภอหนองสูง ๒๗ ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามก�ำกับดูแล การรับจ�ำน�ำข้าวระดับจังหวัด จะได้เสนอจังหวัด พิจารณารับรองต่อไป.

นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด สมอง หัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญของประชากร ทั้งในประเทศ และจังหวัดมุกดาหาร นับเป็นปัญหาที่ส�ำคัญในยุคปัจจุบัน สาเหตุหลักที่ส�ำคัญคือ การออกก�ำลังกาย ไม่เพียงพอ การรับ ประทานอาหารที่ไม่สมดุลและไม่มีประโยชน์ การสูบบุหรี่ การ ดื่มสุรา และการมีภาวะเครียด การรู้เท่าทัน การจัดการความ เสี่ยงและลดความรุนแรงของโรคนับว่ามีความส�ำคัญในการป้อ งกันควมคุมโรค ดังนั้นส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดท�ำนโยบายขับเคลื่อน “สุขภาพดีเริ่มที่ตัวคุณ” “รู้จัก ตัวเอง สีอะไร” ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดยหวังว่า ผู้ลงนามจะให้ความร่วมมือในการขับ เคลื่อนนโยบาย “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวคุณ” จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2557 – 2559 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชน มีสุขภาพดียั่งยืนต่อไป.


11

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

กาชาดจังหวัดมุกดาหาร รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร และปกครองอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาค โลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมราชินีนาถ โดยครั้ง นี้ได้ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุม ที่ว่าการอ�ำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มาบริจาคที่เป็นทั้ง พระสงฆ์ ข้าราชการ

ต�ำรวจ อพปร. อส. นักเรียน และประชาชนชาวอ�ำเภอ เมืองมุกดาหาร จ�ำนวนกว่า 300 ราย ทั้งนี้ ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยก�ำหนดหมุนเวียนในทุกอ�ำเภอ เพื่อน�ำโลหิตส�ำรองไว้ ในธนาคารเลือด โรงพยาบาลมุกดาหาร น�ำไปช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วย หรือหากประชาชนทั่วไป ต้องการบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด ชั้น 2 โรงพยาบาล มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611 285, 042-611 379

นาคราชผยองดึงนักเตะลาว-เวียดนาม เสริมแกร่ง ฟุตบอลดิวิชั่น 2 ลีกภูมิภาค ฤดูกาล 2557

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร MTC เคเบิลทีวีมุกดาหาร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2556 สมาคม สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ MTC เคเบิล ทีวีมุกดาหาร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อ พบปะสังสรรค์ของกรรมการ, สมาชิกสมาคมฯ และผู้ สื่อข่าว และเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ หลังจากท�ำงานกัน อย่างเต็มที่มาตลอดทั้งปี ภายในงานมีการจับฉลาก

แลกเปลี่ยนของขวัญ ร้องเพลง กันอย่างสนุกสนาน นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรแก่สมาชิก และแขกทุกท่านที่มาในงาน โดยขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันเช่นนี้ทุกปี.

งานวันคริสต์มาสสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2556 ที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟมุกดาหาร

นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายสมชาย โภคสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมสโมสร มุกดาหาร ซิตี้ เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ “ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2014” ขณะนี้ทีมมุกดาหารซิตี้ ได้ท�ำการคัดเลือกตัวนักเตะเข้าร่วมทีมผ่านไปเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว และจากการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมในโซน อีสานที่ผ่านมาเพื่อคัดตัวในรอบสุดท้าย ก็ได้รับผล เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับขณะนี้ สโมสรอยู่ระหว่างประสานงานดึงตัวนักเตะฝีเท้า ดีจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เวียดนาม

เพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับทีมนาคราช ผยอง ทั้งยังเป็นการสานสัมพันธไมตรีกับประเทศ เพื่อนบ้านในลุ่มแม่น�้ำโขง เมืองคู่แฝดกับจังหวัด มุกดาหาร โดยมีเป้าหมายอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของ ตาราง พร้อมกับได้ติดต่อกันภายในกับ สปป.ลาว เพื่อขอใช้สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นสนามแข่งขันนัดเหย้าในบางแมตท์ เพื่อเป็นการเปิดตลาดกีฬาฟุตบอลอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปสู่ประเทศเพื่อน บ้านอีกด้วย.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ โรงเรียน เซนต์โยเซฟมุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวัน คริสต์มาส ประจ�ำปี 2556 โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟ มุกดาหาร เป็นโรงเรียนคาทอลิกจึงได้จัดฉลองวัน คริสต์มาสเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของวันคริสต์มาส ร่วมฉลองในวันที่พระ เยซูเจ้าลงมาเกิด และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความ สัมพันธ์ที่ดี โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง ความสามารถของนักเรียน ได้แก่ การร้องเพลง การ เต้นประกอบเพลง และการประกวดขวัญใจคริสต์มาส ส�ำหรับวันคริสต์มาส เป็นวันที่มีความส�ำคัญ

www.mukdahannews.com

ต่อคริสตชนวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้า มาบังเกิด โดยทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรม ค�ำสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทางคริสต ศาสนาก็เช่นกัน จะนับถือพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน ให้ ความรักความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นบุตรของ พระองค์ ค�ำสอนของ พระองค์จะสอนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักและ ให้อภัยซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้ บ่งบอกถึงความ รัก ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม ระหว่างคณะ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน.


12

ปที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2556

พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศนับแสน ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

เชิญร่วมงาน จักรยานเเรลลี่ ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ก�ำหนดการปั่นจักรยานแรลลี่ เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว จักรยานแรลลี่ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ สร้ า ง สัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางด้านการกีฬาการ ศึกษา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและ

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ วัดป่า วิ เวกวั ฒ นาราม บ้ า นห้ ว ยทราย อ� ำ เภอค� ำ ชะอี จังหวัดมุกดาหาร เวลา 17.00 น. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานฝ่ายฆาราวาส สมเด็จพระมหามุนีวงค์ วัด ราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการ มหาเถระสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเป็นประธาน เป็นตัวแทนวางหีบเพลิงพระราชทานของ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ หน้าหีบทึบสรีระ สังขารองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ อายุ 104 ปี พรรษา 75 เกจิอาจารย์ชื่อดัง และอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของเมืองมุกดาหารและ แขวงสะหวันนะเขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่ว ประเทศและทั่วโลกด้วยการใช้รถจักรยาน รวมไปถึง ส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของ ของเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะจัดกิจกรรมใน วันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีค่าสมัคร เข้า ร่วมกิจกรรมท่านละ 700 บาท สนใจสอบถามราย ละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 086 994 6669 (คุณนิกร)

ประกาศผลการออกรางวัล สลากกาชาดมุกดาหาร ปี 2557

และในการนี้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากศรัทธา ในการ ปฎิบัติธรรมของพระคุณเจ้า หลวงปู่จาม โดยมี นายรอง เค้ามูลคดี ซึ่งนับถือข้อปฎิบัติธรรมและ เป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ก็ได้มา อ่านข้อวัตรปฎิบัติ ปฎิปทา ของหลวงปู่จาม ซึ่ ง ภายในงานมี พุ ท ธศาสนิ ก ชนจากทั่ ว ประเทศ และชาวต่างประเทศมาร่วมพิธีกว่า สาม แสนคน ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมกว่า 15,000 คัน ก็ เต็มไปหมด โรงทานที่ทางวัดจัดไว้ 400 โรงทาน ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้โดยท�ำพิธีเผา ในเวลา 20.00 น.

รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง โตโยต้า News Vios หมายเลข 066626 รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ Toyota วีโก้แชมป์ หมายเลข 065771 รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda wave 110 หมายเลข 157285, 191578, 086091 รางวัลที่ 4 ตู้เย็น Hitachi ขนาด 8.1 คิวหมายเลข 179584,055418,177496,160116,059742,085267,097570, 093110,174753,064332 รางวัลที่ 5 เครื่องซักผ้า Hitachi ขนาด 10 Kg.หมายเลข 059447,081451,073611,075761,193615,184677, 055020,183630,179821,065654 รางวัลชมเชย หม้อหุงข้าว ขนาดความจุ 1.8 ลิตร จำ�นวน 100 รางวัล หมายเลข 530

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2013

www.mukdahannews.com


MUKDAHAN GRAND HOTEL & CONVENTION CENTRE

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´ & ¤Í¹àǹªÑè¹à«ç¹àµÍÏ

MUKDAHAN GRAND & CONVENTION CENTRE ˌͧ¾Ñ¡ÊØ´ËÃÙ ¤Ù‹à¤Õ§⢧ ¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈáʹͺÍØ‹¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 190 ˌͧ ¾ÃŒÍÁ¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õè¤ÃºÇ§¨Ã ¿ÃÕ Wifi ¹Ç´á¼¹ä·Â,ˌͧÍÒËÒÃÀÙä·,áÅÐʶҹºÑ¹à·Ô§ à´ÍÐá¡Ã¹´¼Ñº ¾º¡Ñº Èٹ»ÃЪØÁáË‹§ãËÁ‹ÊÓËÃѺ¨Ñ´§Ò¹àÅÕé§ÊÑÁÁ¹Ò §Ò¹áµ‹§ »ÃСǴµ‹Ò§æ áÅЧҹáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ·ÕèÊÒÁÒöÃͧÃѺ䴌ÁÒ¡¡Ç‹Ò 5,000 ¤¹

ÊÓÃͧ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡áÅÐˌͧ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò â·Ã.0-4261-2020 042-630965

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´âÎà·Å àÅ¢·Õè 78 ¶.Êͧ¹Ò§Ê¶ÔµÂ Í.àÁ×ͧ ¨.ÁØ¡´ÒËÒà 49000 www.mukdahangrandhotel.com â·Ã. 0-4261-2020 E-Mail: mukdahangrand@hotmail.com นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ เดือน ธันวาคม 2556  

ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำเดือนธันวาคม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you