Page 1

1

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

อบจ.มุกดาหาร สืบสานงานบุญเดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ ณ วัดชัยภูมิ อ.ค�ำชะอี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สรงน�้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ปท่ี 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

12

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

7

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

7

จักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

อุบัติเหตุรถบัสนักแสวงบุญ จะไปงานนมัสการพระธาตุพนม พลิกคว�่ำ

นรข.มุกดาหาร สนธิก�ำลังหน่วยงานรับผิดชอบ ตรวจยึดไม้พะยูง 435 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2


2

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

อุบัติเหตุรถบัสนักแสวงบุญ จะไปงานนมัสการพระธาตุพนม พลิกคว�่ำ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ที่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เส้น ทางมุกดาหาร-นครพนม ไกล้กับบ้านหนองแอก เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถบั ส เช่ า เหมาพานั ก แสวงบุ ญ จาก อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เสียหลักลง ข้างทางพลิกคว�่ำ ท�ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 30 คน เจ้ า หน้ า ที่ห น่ ว ยกู้ ชีพ จากท้ อ งที่ใ กล้ เ คีย ง มูล นิธิ การกุศลมุกดาหาร โรงพยาบาลหว้านใหญ่ และโรง พยาบาลมุกดาหาร ต่างล�ำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลมุกดาหาร จากการสอบถาม นายบัญชา ศรีอ่อน อายุ 51 ปี พนักงานขับรถบัส สายค้อวัง-อุบลราชธานี หมายเลขทะเบียน 10-1705 ยโสธร เล่าว่า ได้ ขับรถพานักแสวงบุญจาก อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี จ�ำนวน 38 คน เด็กรถ 1 คน และตน ซึ่งเป็นคนขับ รวม 40 คน เพื่อ ไปกราบนมัสการ พระธาตุพนม เนื่องในวันมาฆบูชา และเทศกาล นมัสการพระธาตุพนม โดยก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุ ได้จอดรถ ให้ผู้โดยสารพักรับประทานอาหารกลางวัน ที่อ�ำเภอ นิคมค�ำสร้อย ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 35 กิโลเมตร พอมาถึงที่เกิดเหตุตนไม่สามารถบังคับรถ ได้ เนื่องจาก คันส่งรถหลุดกะทันหัน ซึ่งตนพยายาม ประคองรถ ตั้งสติ แล้วค่อยๆเบรค แต่เนื่องจาก ไหล่ทางกับถนนลึกมาก ท�ำให้ไม่สามารถบังคับรถ ได้ ส่งผลให้รถตกไหล่ทางพลิกคว�่ำ ท�ำให้มีผู้ได้รับ บาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนคนขับรถก็ได้รับบาด เจ็บเล็กน้อย เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต.

นรข.มุกดาหาร สนธิก�ำลังหน่วยงานรับผิดชอบ ตรวจยึดไม้พะยูง 435 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แถลง ข่าวการตรวจยึดไม้พะยูง โดยมี นาวาเอก สุรศักดิ์ สุวรรณเกษา ผู้ บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำ โขง เขตนครพนม, พันเอก ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มุกดาหาร (กอ.รมน.), นาวาโท ปรเมศร์ ไศลบาท ผบ.สถานีเรือมุกดาหาร, พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชย พงษ์ สารวัตรปราบปราม ตม.มุกดาหาร, ต�ำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 234 ,ป่าไม้, หน่วยรักษาความ สงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำโขง( นรข) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นิคมค�ำสร้อย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�้ำมุกดาหาร, เจ้า หน้าที่ทหารพรานที่ 2105, เจ้าหน้าที่ปกครอง อ�ำเภอเมืองนิคมค�ำสร้อย , กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่ ใกล้กับตลาดสด อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะ เข้าท�ำการตรวจค้นโกดัง ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็น เจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานผู้น�ำชุมชน เพื่อ น�ำตรวจค้นภายในโกดัง ดังกล่าว พบไม้พะยูงกอง

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง 300 ท่อน เตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

พล.ต.ต.ชาลี เทพา

รองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 15 กุมภาาพันธ์ 2557 พล.ต.ต. ชาลี เทพา รองผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (บริหาร 1) (ปราบปราม 1 ) แถลงผลการจับกุมไม้พะยูง 300 ท่อน ในสวนยางพารา บ้านค�ำตุนาง สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณปะทัง ผู้ บังคับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภาสกร หนุดตะแสง ผู้บังคับหมวดกอง ร้อง ตชด.234 มุกดาหาร เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการ ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการขนไม้พะยูง มา ซุกซ่อน ที่สวนยางพารา บ้านค�ำตุนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ น�ำ ก�ำลัง เจ้าหน้าที่ ตชด.234.มุกดาหาร เข้าท�ำการสอบ

www.mukdahannews.com

รวมกันอยู่หลายจุดภายในบริเวณโกดัง ซึ่งมีสภาพ ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งที่เป็นท่อนและแปรรูป ซึ่งมี ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดแตกต่างกันไป กองซุกซ่อนรวมกันอยู่ภายในโกดัง หลังดังกล่าว จ�ำนวนมาก 435 ท่อน /เหลี่ยม ปริมาตร 11.76 ลูกบาศก์เมตร คิดมูลค่า 10 ล้านบาท และจาก การตรวจสอบไม่พบรอยดวงตราอนุญาตของเจ้า หน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มนายทุน รับซื้อจากชาวบ้านเพื่อส่งต่อให้กับนายทุนประเทศ เพื่อบ้านต่อไป จึ ง ได้ ต รวจยึ ด ไม้ พ ะยู ง ทั้ ง หมดเป็ น ของ กลาง ตามความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 69ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ ในครอบครองโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และมาตรา 70 ฐานซ่อนเร้น จ�ำหน่าย หรือช่วยน�ำพา เอาไป เสียให้พ้นซึ่งไม้และของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม่ หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระท�ำผิดต่อบทแห่ง พ.ร.บ.นี้ และได้น�ำของกลางไม้พะยูงทั้งหมด ส่ง พนักงานสอบสวน สภ. นิคมค�ำสร้อย เพื่อด�ำเนิน การตามกฎหมาย. พบ ไม้พะยูงกองรวมกันไว้ในสวนยางพารา จากนั้นได้กระจายก�ำลังออกตรวจ บริเวณที่เกิด เหตุ แต่ไม่พบผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ เจ้า หน้าที่จึงได้ท�ำการตรวจนับ พบไม้พะยูง จ�ำนวน 300 ท่อน/เหลี่ยม คิดมูลค่า 5 แสนบาท พล.ต.ต. ชาลี เทพา รองผู้บัญชาการ ต� ำ รวจตระเวนชายแดน (บริ ห าร 1) (ปราบ ปราม 1 ) กล่าวว่า ได้มาเยี่ยมเยียนผู้ใต้บังคับ บั ญ ชา และมอบนโยบายและเรื่ อ งการปราบ ปราม อาชญากรรมเน้นหนัก 6 ด้านในเมือง ชายแดน ซึ่งอาชญากรรม 6 ด้านที่เกิดขึ้นใน เมืองชายแดน คือ การสกัดกั้นยาเสพติด การ ลั ก ลอบตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า สิ น ค้ า หลบหนี ภ าษี ศุลกากร และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง อาวุธ สงคราม ปืนเถื่อน และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น เรื่องที่มีผลต่อเศรษฐกิจของชาติ และ ให้ก�ำลัง ใจต�ำรวจที่อยู่เมืองชายแดนต้องเตรียมการเข้าสู่ ประชาคมอาเชี่ยน ในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยจะ พยายามให้ต�ำรวจพัฒนาตนเองเข้าใจสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง และมีการปรับตัวเพื่อให้ความ สอดคล้องในการเข้าสู่อาเซี่ยน.


3

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ผ่าน www.mukdahannews.com, www.mukdahan.go.th

ในการพัฒนาประเทศของทุกชาติบนโลกกลมๆ ใบนี้ หากพินิจพิจารณาดีๆจะพบว่า ล้วนแล้วแต่บ่ม เพาะมาจากอ�ำนาจของกิเลสในจิตใจของมนุษย์ และถ้า สังเกตให้ดี เราจะพบว่า”ผู้จุดชนวน”แห่งโศกนาฏกรรม นั้นมิใช่ประชาชนผู้หาเช้ากินค�่ำ แต่หากชัดเจนที่สุดว่า มักจะเริ่มวี่แววของความโศกจากชนชั้นสูงที่เรียกตัวเอง ว่า”ชนชั้นศักดินา” แม้โลกจะวิวัฒน์พัฒนาจนค่าของ”นา”ไม่ ส�ำคัญเท่าค่าของ”เงิน”แล้วก็ตาม แต่นัยยะโดยกว้าง ของ”ศักดินา”ก็ยังคงครอบง�ำความคิด การกระท�ำ และค�ำพูดของชนชั้นศักดินาผู้มั่งมีให้เข้าใจว่าตนนี้แล คือผู้ยิ่งใหญ่ในบรรณพิภพนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย พฤติการณ์เช่นนี้ปรากฏได้ทั่วไปในสังคมโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสังคมไทย และเกี่ยวโยงกันอย่างยิ่งกับความขัด แย้งของการเมืองไทยในปัจจุบัน ปัญหาของการเมือง ไทยในปัจจุบันนั้นมีจุดเริ่มมาจากกิเลสของนักการเมือง เพียงไม่กี่คนที่”หนา”และ”หนัก”เกินกว่ามนุดมนา สามัญชนทั่วไป จนท�ำให้เกิดการคอรัปชั่น โกงกิน นักการเมืองที่เลวก็เปรียบได้กับเด็กที่ถูกพ่อ แม่ตามใจ จะเอาอะไรก็ต้องได้สมใจปรารถนา เมื่อไม่ได้ ก็โวยวาย กราดเกรี้ยว คิดค้นหากลวิธีเพื่อให้ได้ดัง “ใจ ฉัน” และวิธีดังกล่าวนี้ก็ไม่มีวิธีใดเลยจะประจานบิดา มารดาของตัวเองได้ดี และเรียกร้องให้ชาวบ้านหันมา เห็นใจได้ดีเท่ากับการปลุกปั่นกระแสโดยใช้สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือ ดูเหมือนนักการเมืองที่เลวนั้นจะรู้ว่าคนที่หัน มาสนใจเค้านั้นอาจไม่ใช่เฉพาะเพียงคนรัก หากรวม ถึงคนที่เกลียดชังตน ซึ่งนั่นน่าจะดีกว่าการถูกลืม จึง สรรหาสิ่งที่จะมาเป็นประเด็นให้ประชาชนสนใจและ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้ามาแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญของตน “รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2550” อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ “เข้ ม ”กั บ นั ก การเมื อ งมาก ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย แม้จะมีการลงประชามติ ยอมรับจากประชาชนก็ตาม แต่ที่มาที่ย่อมไม่สวยเท่า “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “รัฐธรรมนูญ ฉบั บ ประชาชน”ซึ่ ง ประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการร่ า ง โดยตรง ซึ่งแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอาจ ไม่มีข้อบกพร่องเลยก็เป็นได้ หากไม่กระทบกระเทือน ผลประโยชน์ของนักการเมืองใหญ่น้อยในประเทศแห่ง นี้ผู้มีนิสัยนิยมความเป็นใหญ่และจมไม่ลงอย่างเหลือ หลาย.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ : 2397 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :กรมที่ดิน จ.มุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : การยื่นเอกสารให้เจ้า หน้าที่ออไปท�ำรังวัด รายละเอียดการร้องเรียน : เนื่ อ งด้ ว ย ท� ำ เรื่ อ งขอรั บ มรดก ขั้นนี้เสร็จแล้ว และได้ยื่นเรื่องขอให้เจ้า หน้าที่ออกไปท�ำรังวัด เพื่อขอออโฉนด ตามสิทธิ์ เอกสารที่ยื่นมี นส. 3 พร้อม หลักฐานบุคคล ตามขั้นตอนการท�ำรังวัด แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่อง ด้วยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถระบุต�ำแหน่งของ นส.3 ได้ให้ ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ที่ไปท�ำรังวัดเพื่อช่วยดู ต�ำแหน่ง เป็น คุณ ไพบูลย์ ซึ่งดิฉันได้โทร ขอร้องให้ช่วย ตรวจสอบถึง นส.3 ดังกล่าว แจ้งว่าไม่มีข้อมูล ในฐานข้อมูล พูดง่ายๆ คือตกส�ำรวจ ไปนั้นเอง ให้ผู้ใหญ่บ้าน มาติดต่อให้ออกไปส�ำรวจใหม่ ซึ่ง ดิฉัน เข้าใจว่า นส.3 มีทั้งแลขที่ ตั้ง เล่มที่ตั้ง แค่รอให้ยื่นเรื่องเพื่อออกโฉนดต่อ แล้ว ท�ำไมกลายเป็นว่าไม่มีข้อมูล ตกส�ำรวจ ไม่มีข้อมูล แล้วไม่ตามเรื่องให้ ดิฉันได้ยื่น เรื่องนี้ตั้งแต่ พค. 2013 ปัจจุบันยังไม่มี ความคืบหน้า ดิฉันจ�ำเป็นต้องใช้เอกสาร และด�ำเนินอย่างอื่น เดือนร้อนมาก แต่ สิ่งที่ได้จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ราชการคือ การเพิกเฉย แล้วจะให้ดิฉัน ท�ำยังไงในเมื่อเป็นหน้าที่ของราชการ ที่ ดูแล แต่กลับนิ่งเฉยต่อความเดือนร้อน ของประชาชน และที่ดิฉันงงอย่างมากคือ ตกส�ำรวจ แล้วมันจะมี นส.3 ระบุที่ตั้งได้ ยังไง ต้องการอะไรกันแน่ ดิฉันหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือ โดยที่ ไม่มีการนิ่งเฉย อย่างที่ผ่านมา วันที่ร้องเรียน : 2014-02-06 12:42:42 IP Address ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : 58.8.173.104 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน จั ง หวั ด ได้ แจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการ ใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 12 กพ 57

บริษัท มิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จำ�กัด จัดมหกรรมความสุขแห่งปี คืนกำ�ไรแก่ลูกค้า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ บริษัท มิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จ�ำกัด ได้จัดมหกรรมความ สุขแห่งปี โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมแจกรางวัล ตลอดทั้งวัน ส่วนในภาคกลางคืน มีการเลี้ยง โต้ะจีน แก่ลูกค้า ของ บริษัทมิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จ�ำกัด มี ฝน ธนสุนทร นักร้องลูกทุ่งขับกล่อม บทเพลง ด้วยความสนุกสนานชื่นมื่น.

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โดย นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียน ได้จัดท�ำกองผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาขึ้นเนื่องในวันเกิดโรงเรียนครบรอบ 21 ปี งานนี้ได้รับการร่วม มือจากหลาย ๆ ฝ่ายท�ำให้งานส�ำเร็จไปด้วยดี ขออนุโมธนาบุญ

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอ�ำเภอ (DHS)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา ระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ(DHS)โดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ตามโครงการจัดสมัชชา สุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557 (Mukdahan Provincial Assembly : MPHA) นายจรูญ วงค์นารี ประธานคณะกรรมการ จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร (คจ.สจ) กล่าว รายงานว่า สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ก�ำหนด ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ อ� ำ เภอ (DHS) โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ก ระบวนการ

สมัชชาสุขภาพ ขึ้น ตามโครงการจัดสมัชชาสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2557 ได้รับการสนับสนุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติ หรือ สช. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคใน จังหวัดมุกดาหาร และการบูรณาการพัฒนาระบบ สุขภาพระดับอ�ำเภอ ให้ประชาชนทุกอ�ำเภอในจังหวัด มุกดาหาร มีสุขภาวะที่ดี ใน 4 มิติ ทั้งกาย ทางจิต วิญญาณ ทางสังคม และทางปัญญา มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 100 คน จากภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิในทุก อ�ำเภอของจังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 90 เครือข่าย

อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ “ วันแห่งความรัก ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานมอบ ทะเบียนสมรส ในการจัดกิจกรรม การจดทะเบียนสมรส ในวันวาเลนไทน์ “วันแห่งความรัก” ที่ ส�ำนักทะเบียน อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้คู่บ่าวสาว พิธีลง นามในทะเบียนสมรส ต่อหน้านายทะเบียน พิธีมอบใบ ส�ำคัญการสมรส อวยพร มอบช่อดอกไม้ ถ่ายภาพและ มอบของรางวัล แสดงความยินดีกับคู่สมรส คู่รักจ�ำนวน มากเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ในวัน แห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ ที่อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จัดขึ้น พร้อมร่วมรายการพิเศษ 55 คู่แรก ถ่ายภาพคู่

สมรส ฟรีจากสตูดิโอชั้นน�ำ และลุ้นจับสลากรางวัลอีก หลายรายการ คู่รัก คู่แรก ที่มารอจดทะเบียน คือ นายปราก รณ์ สายลี กับ นางสาวจิราวรรณ พิมพิพัฒน์ ซึ่งบอกว่า มารอจดทะเบียนตั้งแต่ 7 โมงครึ่ง รู้สึกดีใจมาก ที่ทาง ราชการให้ความส�ำคัญกับงานนี้ จึงได้ตกลงกันมาจด ทะเบียนสมรสกัน ด้าน นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอ�ำเภอ เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ค�ำว่า “มุกดาหาร” หมายถึง อัญมณีที่มีค่า เป็นสีขาวนวล คล้ายหมอกขาวสะอาดใน ยามเช้า โดยเชื่อว่า หากคู่สมรสใดได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ “มุกดาหาร” จะบันดาลให้มีโชคในเรื่องความรัก ความ มั่นคง ปกป้องสิ่งชั่วร้าย สร้างความอบอุ่น และความสุข สงบให้เกิดขึ้นในครอบครัว.

ธ.ก.ส.ประกาศ

การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ รายการ smile soccer league รุ่นอายุ 15 ปี

ยืดหนี้ชาวนาอีก 6 เดือน

นายลักษณ์ วจนานวัช

ผูจ้ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ สนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม smile soccer จัดการแข่งขัน ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ รายการ smile soccer league รุ่นอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบรอง ชนะเลิศระหว่างทีมน๊อต ก๊อปปี๊ กับทีมแก่นเต่า city เริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก นาทีที่ 12 ทีม แก่นเต่า city. สามารถท�ำสกอร์ขึ้นน�ำไปก่อน ต่อ มาในครึ่งหลังนาทีที่ 20 ทีมน๊อต ก๊อปปี๊ น�ำมาตี เสมอได้ 1-1 จบเกมการแข่งขัน ทีมแก่นเต่า city เสมอกับ ทีม น๊อต ก๊อปปี๊ ไปด้วยสกอร์ 1 ต่อ 1 โดยการแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้ ที ม ที่ ไ ด้ ชนะ เลิศ ได้แก่ ทีมเพชรมุกดา เอฟซี คว้าแชมป์ไป

ครอง ที ม แก่ น เต่ า city ได้ ร องชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 และ ทีมน๊อตก๊อปปี๊ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามล�ำดับ หลังจากมอบรางวัลเสร็จ นายพศิษฎ์ ค�ำแก้ว ผู้จัดการ ทีมเพชรมุกดาเอฟซี เปิดเผยว่า ดีใจมาก ที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไว้ได้ และจะพัฒนา ฝีมือการเล่นของนักเตะให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้กล่าว เพิ่มเติมว่า การแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะท�ำให้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้ทักษะกระบวนการเล่น มาแสดงออกในทางที่ถูกต้องแล้วยังได้เป็นการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ห่างไกลจากยาเสพติด.

นายลั ก ษณ์ วจนานวั ช ผู ้ จั ด การธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่เกษตรกรน�ำใบประทวนสินค้า มาติดต่อขอรับเงินตาม โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 กับ ธ.ก.ส. ตามเงื่อนไขที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ก�ำหนด แต่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรรเงินมาให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายให้แก่เกษตรกรจนครบถ้วนนั้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความกังวล ใจของเกษตรกร เกี่ยวกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ ธ.ก.ส. จึงได้ ก�ำหนดมาตรการยืดเวลาช�ำระหนี้ดังกล่าวออกไปเป็นเวลา 6 เดือน และในกรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อ น�ำไปลงทุนท�ำการผลิตในฤดูกาลใหม่ ธ.ก.ส. พร้อมให้เงินกู้ ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของ ธ.ก.ส.

www.mukdahannews.com

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรเป็นการเฉพาะหน้า และลดปัญหาการไปพึ่งพา เงินกู้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นภาระหนัก ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยสามารถ ติดต่อที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านทุกสาขา ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.จะพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผ่านระบบของสหกรณ์นั้นๆ ต่อไป ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ปีการ ผลิต 2556/57 ธ.ก.ส. ได้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรไป แล้ว 59,518 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกจ�ำนวน 3.7 ล้านตัน โดยเงินที่จ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นเงิน จากงบประมาณ และเงินจากการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาช�ำระคืน โดยไม่ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. อย่างแน่นอน.


5

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณาจารย์และนายทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มาศึกษาดูงาน

เ มื่ อ วั น ที่ 2 9 ม ก ร า ค ม 2 5 5 7 ที่ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชน ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนายทหาร โรงเรียน เสนาธิการทหารบกชุดที่ 92 และหลักสูตรนายทหาร บกอาวุโส ชุดที่ 34 รวมจ�ำนวน 173 นาย ซึ่ ง น� ำ โดย พ.อ.วั ล ลภ แดงใหญ่ รองผู ้ บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในโอกาส ที่ เ ดิ น ทางมาทั ศ นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ด้ า นความมั่ น คง เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายสกลสฤษฏ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้เกียรติบรรยาย สรุปในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ การเข้าสู่ AEC และในส่วนของภาคเอกชน โดย หอการค้าจังหวัดมุกดาหารได้บรรยายเกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ ความสนใจจากทางคณะนายทหารเป็นอย่างมาก จากนั้นตัวแทนคณะนายทหารได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารก่อนลงพื้นที่ศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยา บริเวณตลาดอินโดจีน.

กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจ�ำจังหวั​ดขอนแก่น คนใหม่ เข้าเยี่ยม​คารวะผู้ว่​าราชการจัง​หวัดมุกดาห​าร

เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการ นายสกลสฤษฏ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ต้อนรับนายบุญสี วงบัวสี ได้รับการแต่งตั้งเป็น กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย คนใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการ ร่วมกัน โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร นายธวัชชัย

www.mukdahannews.com

ธรรมรั ก ษ์ รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายพิเซียน ลิมป์หวังอยู่ ปลัดจังหวัด มุกดาหาร นางณิทฐา แสวงทอง หัวหน้าส�ำนักงาน จังหวัดมุกดาหาร นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ พาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ อันแนบแน่นของทั้ง 2 ประเทศ.


6

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

Mukdahan Provincical Cooperative Offififfiifice สหกรณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 (Cooperative and Economic Development)

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ก่อนที่การขับเคลื่อนสหกรณ์จะได้เริ่มขึ้น อุตสาหกรรม

หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ของ Polson คื อ จ� ำ หน่ า ยนมไป

เข้าใจวิธีการติดต่อประสานงานและเข้าใจประชาชน มีความ

การสนับสนุนต่อไป : การจัดการนมล้นตลาด

โคนมในอ�ำเภอไกราได้ถูกกีดกันโดยพ่อค้าคนกลางผู้จ�ำหน่าย

กรุงบอมเบย์ ด้วยเหตุที่อ� ำเภอไกราเป็นแหล่งของสินค้า

ซื่อสัตย์อย่างแท้จริง เพราะเกษตรกรของอ� ำเภอไกราเชื่อ

นมไปยังลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นความรับผิดชอบในเรื่อง

มากมาย บริษัท Polson ได้เลือกที่จะจัดหาสินค้าจากที่นี่

มั่นและหวังใน Tribhuvandas Patel ว่าสหกรณ์สามารถ

ในปลายปีที่ 60 คณะกรรมการได้ร่างโครงการ

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และท�ำให้เรื่องนี้จบลง

ในทางกลับกันเขาได้เข้าท�ำข้อตกลงกับคู่สัญญาจ�ำนวนหนึ่ง

ผ่านช่วงเวลาที่ยุ่งยากมากและในที่สุดได้เป็นแบบอย่างของ

ขึ้นเรียกว่า Operation Flood (OF) หมายถึง ส่งเสริมให้มี

มันเจริญขึ้น เพราะความรับผิดชอบต่อเกษตรกรในทางการเงิน

ซึ่งไปที่หมู่บ้านและรวบรวมน�้ำนมเป็นประจ�ำ ทุกคนพอใจ

สหกรณ์โคนมทั่วโลก

นมไหลมาเทมาในหมู่บ้านของอินเดียด้วยทุนขับเคลื่อนจาก

ให้ดีเท่าๆ กัน การให้บริการ ซึ่งด�ำเนินไปด้วยความประหยัด

ที่บอมเบย์ได้รับน�้ำนมคุณภาพดีและ Polson สามารถท� ำ

สหพันธ์ไกราเริ่มงานด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อ

การบริจาคจากต่างประเทศ สหกรณ์ผู้ผลิตซึ่งได้พยายามที่จะ

เพราะเจ้าของคือเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมในความส�ำเร็จด้วย

ก�ำไรงาม ๆ ได้ คู่สัญญายังได้จัดการที่จะหารายได้จ�ำนวน

ให้แน่ใจว่าสมาชิกผู้ผลิตได้รับส่วนแบ่งสูงสุดที่จะเป็นไปได้

เชื่อมโยงการพัฒนาโคนมกับการตลาดนม ให้เป็นเวทีกลาง

และเพราะมีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความ

มากโดยการครอบง�ำเกษตรกร มีแต่เกษตรกรที่ยากจนที่ไม่

จากเงินของลูกค้า วัตถุประสงค์นี้บ่งชี้แนวทางการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับโครงการนี้ โครงการ Operation Flood ซึ่งได้เริ่ม

สามารถและท�ำให้มั่นคงแข็งแรงโดยนักวิชาการ ผู้ช�ำนาญการ

ได้รับความสุขส�ำหรับเรื่องนี้ พวกเขาได้ลงทุนในเรื่องอาหาร

ไปในตัว มุ่งเน้นที่การผลิตโดยรวม ไม่ใช่การผลิตจ�ำนวนมาก

ในปี 1970 ได้รวมโครงการระยะสามในปี 1996 ไว้ด้วย และ

และพนักงานที่อุทิศตน ฟันฝ่าไปข้างหน้า เวลานี้ในอินเดียมี

สัตว์ และฟางหรือหญ้าแห้ง และต้องใช้แรงงานของพวกเขา

ๆ เมื่อต้นปีที่ 60 การทดลองขนาดเล็กในไกราไม่เพียงแต่จะ

กล่าวถึงการให้เงินกู้ซึ่งมีผลที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้

สมาคมสหกรณ์โคนม 75,000 แห่ง กระจายไปทั่วประเทศ

เอง แน่นอนมันคือพวกเขาซึ่งได้รับส่วนแบ่งน้อยที่สุดจาก

ประสบความส�ำเร็จเท่านั้น ประชาชนเริ่มยอมรับสหกรณ์

- ตลาดในเมืองขนาดใหญ่ ๆ กระตุ้นให้น�ำไปสู่การ

ด้วยสมาชิกจ�ำนวน 10 ล้านคน เกษตรกรในหมู่บ้านมั่นใจใน

เงินของลูกค้าในบอมเบย์ ข้อตกลงให้ผลประโยชน์แก่ทุก

มากขึ้น เกษตรกรจากทุกส่วนของกุจจารัตเดินทางมาเรียน

สนับสนุนการผลิตเพิ่มขึ้น ความสามารถในการจัดหานมต่อ

อนาคตที่ดีกว่า ขอบคุณสหกรณ์เหล่านี้ เมื่อเร็วๆ นี้ สถานทูต

คนยกเว้นพวกเขา

รู้ และกลับไปยังอ�ำเภอของตน และเริ่มงานสหกรณ์ของ

ทุนที่เพิ่มขึ้น ให้ใกล้เคียงจ�ำนวน 200 กรัมต่อวัน

(Operation Flood)

ยุโรปแห่งหนึ่งในกรุงเดลฮีได้ขอรายละเอียดเกี่ยวกับห้าบริษัท

ขั้นตอนแรก : การจัดตั้งสหพันธ์ไกรา

พวกเขา ผลที่ตามมาก็คือ สหพันธ์ผู้ผลิตนมของกุจจารัตเป็น

ใหญ่ที่สุดในธุรกิจโคนม สามอันดับแรกอยู่ในสหกรณ์ ได้แก่

เป็นความจริงที่ว่ามีบางอย่างจ�ำเป็นต้องได้รับการ

เจ้าของชุมนุมการตลาดนมสหกรณ์กุจจารัต ซึ่งท�ำการตลาด

The Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation

ด�ำเนินการเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคของความเป็นอยู่ พวก

นมและผลิตภัณฑ์นมโดยเจ้าของชุมนุม ปีที่แล้วรายได้ของ

(GCMMF), The Kaira District Cooperative Milk Pro-

เขากลับไปยัง Sardar Vallabhbhai Patel เพื่อขอค�ำแนะน�ำ

ชุมนุมมีมากกว่า 17,000 ล้านรูปี ท�ำให้ชุมนุมใหญ่ที่สุดใน

ducers’ Union Limited and The Mehsana District

Sardar Patel รู้ว่าโอกาสเดียวของพวกเขาที่จะแสวงหาราย

อุตสาหกรรมอาหาร

Cooperative Milk Producers’ Union สหกรณ์ไกรา

ได้ที่มากพอใช้คือ เมื่อพวกควบคุมผลก�ำไรเหนือปัจจัยที่มีอยู่

ในปี 1964 นายกรัฐมนตรี Shri Lal Bahadur

ดีที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศ และช่วยฟื้นฟู GCMMF

Sardar ยังรู้ว่าสหกรณ์เสนอโอกาสการท�ำก�ำไรที่ดีที่สุดแก่

Shastri ได้มาเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ Amnl near

ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของสหกรณ์ทั้งหมดในเมือง Gujarat

พวกเขาด้วยการควบคุม ดังนั้นเขาจึง

Anand ผลจากความส�ำเร็จของสหกรณ์ เขาแสดงความ

- เครือข่ายที่แพร่หลายทั่วประเทศของสหกรณ์

แนะน�ำเกษตรให้หยุดขายนมแก่ Polson และจัดตั้ง

ปรารถนาที่จะน�ำแนวคิดของ Anand ไปใช้ในที่อื่นๆ อีกมาก

ผู้ผลิตที่หลายระดับ, ประชาธิปไตยในโครงสร้างและการ

ในจ�ำนวนอุตสาหกรรมโคนม 40 แห่งที่อยู่ในการ

สหกรณ์ของพวกเขาเอง ในความเห็นของเขาเกษตรกรต้องเป็น

เขาต้องการให้แบบของการพัฒนาโคนมของ Anand ได้รับการ

จัดการอย่างช�ำนาญการได้เกิดขึ้น ผู้ผลิตรายย่อยจ�ำนวน

ปกครองโดยบริษัทเดียวคือ Polsons จัดตั้งขึ้นโดยชายหนุ่ม

เจ้าของปริมาณน�้ำนมที่ผลิตได้ เขาได้พูดว่า “ขว้าง Polsons

ถอดแบบไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ด้วยการที่สถาบันผู้

ล้านร่วมกันในกิจการทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพ

เจ้าของกิจการผู้ซึ่งค้นพบว่าอ�ำเภอไกรา อยู่ในเขตการปกครอง

และคู่สัญญาทิ้งไป” เกษตรกรท�ำตามค�ำแนะน�ำของเขา และ

ผลิตในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ซึ่งจะรู้สึกไวต่อความจ�ำ เป็นและ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ของบอมเบย์มาก่อน ได้ผลิตนมคุณภาพดี เขาตั้งโรงท�ำเนย

สหพันธ์ผู้ผลิตนมสหกรณ์อ�ำเภอไกรา (AMUL) ก็ได้ก�ำเนิด

รับผิดชอบต่อความต้องการของพวกเขา มันเป็นเครื่องมือที่

เหลวและหัวนม และในเวลาไม่นานนักชื่อ “Polsous” ก็เป็น

ขึ้นในปี 1946 โชคดีที่พวกเขาได้นาย Shri Tribhuvandas

เหมาะที่สุดส�ำหรับความก้าวหน้า คณะกรรมการพัฒนาโคนม

ชื่อของเนยแข็งด้วย ซึ่งมากพอ ๆ กับยี่ห้อ Amul ในปัจจุบัน

Patel ผู้ซึ่งมีความสามารถอย่างน่าทึ่งมาเป็นประธาน เขา

แห่งชาติถูกตั้งขึ้นในปี 1965 เพื่อรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องนี้

สาเหตุพื้นฐาน (The root cause)

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

บทความ

ทางรอด พลังงานไทย

สถานการณ์พลังงานของไทยในอีก ไม่ถึงสิบปีข้างหน้ามีความน่าเป็นห่วงอย่าง ยิ่ง เพราะปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมในอ่าว ไทยที่พิสูจน์แล้ว ( Proved reserve ) จะลดระดับลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จากความ ต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเรา สามารถที่จะส�ำรวจพบปิโตรเลียมในแหล่ง อื่นๆเพิ่มเติม หากมีการส�ำรวจแหล่งปิโตรเลียมใน ไทย พื้นที่ที่ดีสุด คือ พื้นที่ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพราะยังมีแหล่งปิโตรเลียมที่มี ศักยภาพสูงกว่าแหล่งสัมปทานในอ่าวไทย

หรือ ในภาคกลาง ที่เปิดสัมปทานไปจนเต็ม พื้นที่เกือบหมดแล้ว โดยจากการประเมินทาง ธรณีวิทยาพบว่าน่าจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติ ถึง 5-10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณในอ่าวไทยที่ปริมาณส�ำรองที่ พบแล้ว 30 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ทั้งนี้ไทย ต้องเร่งจัดหาก๊าซ เพราะขณะนี้ ก ๊ า ซในอ่ า วไทยเหลื อ อยู่เพียง 23-24 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่ง น�ำขึ้นมาใช้ ปีละ 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ท�ำให้อีกไม่เกิน 30 ปี ข้างหน้า ก๊าซจะหมด จากอ่าวไทย

ในส่ ว นภาคภาคตะวั น ออกเฉี ย ง เหนือนั้น มีโครงการที่จะด�ำเนินการส�ำรวจ โดยการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม โดยจะ มีการเปิดสัมปทานใน 13 จังหวัด ประกอบ ด้วย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวล�ำภู ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และนครราชสี ม า โดยคาดหวั ง ว่ า ในพื้ น ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นไปได้ที่จะ ส�ำรวจเจอแหล่งปิโตรเลียม แม้จะมีสภาพ ภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากต่อการ ขุดเจาะก็ตามแต่สภาพพื้นที่ในอดีตกาลเคย เป็นทะเลมาก่อน ก่อนที่จะแปรสภาพเป็น ที่ราบสูง ท�ำให้น่าจะมีแหล่งน�้ำมันปิโตรเลียม ของไทย ต่อไป

www.mukdahannews.com

- เสรีภาพทางการค้า ในการน�ำเข้านมแข็งถูก ยกเลิกไป - ความทันสมัยและการขยายอุตสาหกรรมนม และ บริการสาธารณูปโภค กระตุ้นเครือข่ายนม การตลาดถูกขยายเพื่อจ� ำหน่ายนมที่ถูกอนามัย และราคายุติธรรมไปยังลูกค้า 300 ล้านคนในเมืองใหญ่และ เมืองเล็ก 550 แห่ง

- อุปกรณ์ผลิตนมได้ถูกขยายให้เพียงพอกับความ ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุด. ********************************

ทั้ ง นี้ หากมี ก ารพบแหล่ ง ก๊ า ซ ธรรมชาติและสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น จะช่วย บรรเทาปัญหาก๊าซเอ็นจีวี ในภาคขนส่งไม่ เพียงพอต่อความต้องการและลดการน�ำ เข้าน�้ำมัน หากส�ำรวจพบมากขึ้น มีความ เป็นไปได้ในการขยายท่อก๊าซธรรมชาติ จากนครราชสีมาไปยังขอนแก่น เพื่อช่วย ลดต้นทุนในการขนส่ง เพื่อน�ำปิโตรเลียม ที่มีอยู่ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และต่อประเทศชาติ .


7

MUKDAHANNEWS / JANURY 2014

จักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

เ มื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภ า พั น ธ ์ 2 5 5 7 เวลา 06.00 น. นายสกลสฤษฎ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประธานพิ ธี เ ปิ ด การ แข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” โดยมีนายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กล่าว รายงานว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสมาคมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัด, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, การ

นายอาชว์ ตั้งประกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การ จัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว”2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน ครั้งนี้ มีความน่าสนใจและสนุกสนาน เป็นอย่างมาก เมื่อนักปั่นจะได้ชมความสวยงามทาง ธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง โดย เริ่มจุดสตาร์ท เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านไปยังสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 2 ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ไปยังเมืองสะหวันนะ เขต (สปป.ลาว) นมัสการพระธาตุอิงฮัง ซึ่งเป็นสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสะหวันนะเขต สปป. ลาว ชมบึงวะ บึงขนาดใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ที่สวยงาม เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ท่านท้าวไกรสอน พรหม

ท่องเที่ยวเขตนครพนม, และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถานกงศุลใหญ่ ประเทศไทยประจ�ำแขวงสะหวันนะเขต เพื่อเป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างสองจังหวัดสองประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อสัมพันธ์ กระตุ้นการค้าขายและเศรษฐกิจของ สองเมือง และส่งเสริมการออกก�ำลังกายให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานสืบสาน ประเพณีบุญเดือนสาม หรือประเพณีบุญข้าวจี่ ของ ชาวต�ำบลบ้านค้อได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชาวบ้านค้อ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 11 ทั้ง 15 คุ้ม พร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านและทุกภาคส่วน

อบจ.มุกดาหาร สืบสานงานบุญเดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ ณ วัดชัยภูมิ อ.ค�ำชะอี ได้ ร ่ ว มกั น จั ด ขึ้ น เพื่ อ สื บ สานวั ฒ นธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานตามฮีต 12 คอง 14 ให้มั่นคงและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้รักสามัคคีให้ ดียิ่งขึ้น และเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยในการจัด งานมีกิจกรรมประกวดขวนแห่ของคุ้มต่าง ๆ การ ประกวดข้าวจี่โบราณ หรือข้าวจี่โชว์ การประกวด ข้าวจี่ชิม ประกวดพาแลงอีสาน ประกวดการตกแต่ ซุ้มของคุ้มต่าง ๆ การร�ำวงย้อนยุค และการท�ำบุญ ถวายภัตตาหารและข้าวจี่แด่พระภิษุสงฆ์ เหล่านี้ล้วน เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและเป็น สิ่งที่เราต้องรักษาไว้คู่วิถีชีวิตยั่งยืนสืบไป

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบุญรู้ บุตร ดีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วิหาร ชมตึกเก่าสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล ก่อนไป สิ้นสุดการปั่นที่ลานตลาดสะหวันราตรี เพื่อร่วมงาน เลี้ยงต้อนรับ พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และชมการ แสดงศิลปวัฒนธรรม การมอบรางวัลต่างๆ อย่าง สนุกสนานประทับใจ ก่อนเดินทางกลับสู่มุกดาหาร.

,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร,นาย เกรียงศักดิ์ คนคล่อง ก�ำนันต�ำบลบ้านค้อ พร้อมด้วย ประชาชน ร่วมในพิธีสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม (บุญข้าวจี่) ซึ่งจัดขึ้นที่วัดชัยภูมิ บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการบูรณาการจัดงานวันคนพิการสากล

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 และบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งมีพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมาก นางมลัยรัก ทองผา กล่าวว่า การจัดงาน ดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีส�ำหรับคนพิการทุกประเภท ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วม กัน น�ำไปสู่สังคมแบบบูรณาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแล คนพิการ ซึ่งคนพิการทุกคนจะมีโอกาสได้รับรู้สิทธิ ประโยชน์อันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันในสังคม.

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.ที่ วัดสองคอน อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร . นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด งานโครงการบูรณาการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2556

อบจ.มุกดาหาร ประกวดแข่งขันสรภัญญะ และพานบายศรีสู่ขวัญ ประจ�ำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ลานจอด รถห้างบิกซีมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดประกวด สรภั ญ ญะท� ำ นองอี ส านและประกวดพานบายศรี ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�ำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน นางมลัยรัก ทองผา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการขับร้องสรภัญญะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และประดั บ ตกแต่ ง พานบายศรี จ ากใบตองสด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ คู ่ กั บ วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามในท้ อ งถิ่ น สื บ ไป และเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า มรดกท้ อ งถิ่ น ให้ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวได้ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามและงานฝี มื อ อั น วิ จิ ต ร ประณี ต รวมทั้ ง คิ ด สร้ า งสรรค์ ป ระยุ ก ต์ ก ารใช้ ง านให้ เ หมาะสมกั บ ขนบธรรมเนี ย มวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น

www.mukdahannews.com


9

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง โดยใช้รถขนดินเพื่ออ�ำพรางเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีกลุ่มนายทุน ลักลอบขนไม้พะยูง โดยใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เป็นพาหนะ ล�ำเลียง วิ่งมาตามถนนสายนิคมค�ำสร้อย-มุกดาหาร มุ่งหน้า เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใช้ถนนเส้นทางเลี่ยงเมือง เพื่อที่จะท�ำการเคลื่อนย้ายขนส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หัวหน้าชุด ปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตระเวนชายแดน ออก ท�ำการตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้ง เพื่อป้องกันการลักลอบ ขนไม้พะยูงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

จากการเข้าตรวจสอบบริเวณที่ต้องสงสัย ที่ริม ถนนเลี่ยงเมืองห่างจากแยกศูนย์ใหมไปทางบ้านโคกสุวรรณ ประมาณ 100 เมตร (หน้าสถานที่ก่อสร้างมัสยิดประจ�ำจังหวัด มุกดาหาร) เจ้าหน้าที่พบรถยนต์หกล้อต้องสงสัย จึงได้เข้า ท�ำการตรวจสอบพบว่ามีกุญแจเสียบคาอยู่กับตัวรถ และมี ผ้าใบปกคลุมอยู่ด้านหลังกระบะ จึงได้เปิดออกดูภายใน พบ ว่ามีไม้พะยูงบรรทุกมาเต็มคันรถ จ�ำนวน 65 ท่อน คิดเป็น มูลค่ากว่า 5 แสนบาท สอบถามบริเวณข้างเคียงไม่มีผู้ใด แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจยึดไม้พะยูงดังกล่าว เพื่อส่ง มอบให้ สภ.เมืองมุกดาหาร สอบสวน หาผู้กระท�ำความผิด มาด�ำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

ทหารกองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรีไล่ล่าขบวนการค้าไม้พะยูง รถผู้ต้องหาเกิดอุบัติเหตุชนรถเก๋งชาวบ้านพังยับ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ช่วงเช้า เกิดอุบัติเหตุรถ รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนส์ หมายเลขทะเบียน ถม-9857 กรุงเทพมหานคร ด้านหลังบรรทุกไม้พะยูงมาเต็ม คันรถ รวมกว่า 40 ท่อน หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ทหารชุดกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองก� ำลังสุรศักดิ์มนตรี เสีย หลักพุ่งชนประสานงากับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีบรอนส์ หมายเลขทะเบียน กข-6155 มุกดาหาร โดยมีนางแสนจันทร์ ด้วงพิมาย อายุ 39 ปี เป็น คนขับ ซึ่งก�ำลังขับรถออกจากบ้านไปตลาด ท�ำให้นางแสน จันทร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่รถบรรทุกไม้พะยูงจะเสีย หลักพุ่งชนบ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 13 ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นบ้านของ นายชาญณรงค์ มูล พรหม อายุ 45 ปี เป็นเจ้าของบ้าน จนหลังคาไฟเบอร์ด้าน

หลังหลุด โดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นรถเจ้าหน้าที่ทหาร ไล่ติดตามรถบรรทุกไม้พะยูงคันดังกล่าวซึ่งขับมาด้วยความเร็ว สูง มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นสี่แยกทางเข้าหมู่บ้าน เป็น จังหวะที่รถเก๋งของ นางแสนจันทร์ฯ ขับออกมาพอดี ท�ำให้ เกิดชนกันเข้าอย่างจัง ก่อนที่รถไม้พะยูงจะเสียหลักพุ่งชน บ้าน และชนต้นไม้ข้างบ้าน ส่วนขนขับรถบรรทุกไม้พะยูง อาศัยจังหวะชุน ลมุน มีรถคุ้มกันมารับเอาตัวออกไป คาดว่าน่าจะได้รับบาด เจ็บสาหัสเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังโรงพยาบาล ต่างๆที่คาดว่าผู้ต้องหาจะไปรักษาตัว เพื่อที่จะน�ำตัวมาสอบ สวน ก่อนที่จะท�ำการตรวจยึดไม้พะยูงทั้งหมดพร้อมรถของ กลางส่งสถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อติดตามเจ้าของ รถคันนี้มาสอบสวน ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริเวณลาน สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกล สฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ใน ฐานะผู้บังคับการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานในพิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก คล้ า ยวั น สถาปนากองอาสาสมัครรักษาดินแดน ครบรอบ60 ปี โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร รองผู้ว่าราชการ จังหวัด นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาส รองผู้อ�ำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน จังหวัด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวัง อยู่ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอ�ำเภอทั้ง 7 อ�ำเภอ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วน ราชการร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนา อุทิศส่วน กุศลให้กับสมาชิกอาสาสมัครที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติ หน้าที่ การกล่าวค�ำปฏิญาณของสมาชิกกองอาสารักษา ดินแดน จังหวัดมุกดาหาร อ่านสารของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และ การสวนสนามของสมาชิกอาสารักษาดินแดน จ�ำนวน 329 นาย นอกนี้ มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิอาสา รักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนสมาคม แม่บ้านมหาดไทย แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดิน แดนจังหวัด จ�ำนวน 25 ทุน มอบจักยานจ�ำนวน 47 คัน ให้กับกองร้อย อส.อ�ำเภอ 7 อ�ำเภอเพื่อน�ำใช้ใน กิจกรรมของแต่ละกองร้อย

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนา กองอาสาสมัครรักษาดินแดน ครบ 60 ปี

www.mukdahannews.com


10

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

จังหวัดมุกดาหารจัดงานมหกรรม ผักปลอดภัย สู่ประตูอินโดจีน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญ ประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด งานมหกรรมตลาดผักปลอดสารพิษ “ ผักพื้นบ้านอาหาร พื้นเมือง ” สู่ประตูอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยส�ำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ก�ำหนดจัดงานมหกรรมตลาดผักปลอดสารพิษ “ ผักพื้น บ้านอาหารพื้นเมือง ” สู่ประตูอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัว โลก (Kitchen of the world) เตรียมการรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ใน ปี 2558 ที่ส�ำคัญเพื่อส่ง

ปภ.มุกดาหาร เปิดการฝึกอบรม โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย”

เสริมให้เกษตรในจังหวัดมุกดาหารมีการผลิตพืชอาหารที่ ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยในงานมีการจ�ำหน่ายผลผลิตพืชผัก ปลอดภัย และผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของเกษตรกรผู้ ผลิตไปสู่ผู้บริโภคพร้อมทั้งการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ ชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจึงขอเชิญ ชวนพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมชม ชิม และอุดหนุน ผลผลิตพืชผักปลอดภัย และผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร ทุกวัน พฤหั ส บดี เ พื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น เกษตรกรในจั ง หวั ด มุกดาหารด้วย.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2557

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม โครงการ “ หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ” ( ONE TAMBON ONE SEARCS AND RESCUE : OTOS ) จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2557 รุ่นที่ 1 ณ วิ ท ยาการอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี มุ ก ดาหาร อ�ำ เภอเมื อ ง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการ “ หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ” (OTOS) ขึ้นโดนมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัย และเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูก ต้องตามหลักวิชาการ ส�ำหรับการอบรมในครั้งนี้ต้องการ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าง ยั่งยืนและได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางถนนและภัย พิบัติต่างๆ ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการบริการจาภาค รัฐอย่างทั่งถึง เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย งานและลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมกู้ภัยหรือหน่วยเผชิญเหตุมีความรู้ เจตคติ และทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือ ผู้ประสบ ภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสร้างสุข ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 อ�ำเภอ นิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครง การบูรณาการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2556 โดยส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอ�ำเภอ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็น จ�ำนวนมาก การจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีส�ำหรับคน พิการทุกประเภท ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน น�ำไปสู่สังคมแบบบูรณาการ ทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการทุกคนจะมีโอกาสได้ รับรู้สิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมในสังคม นายกาวี บุ รั ต น์ ประธานสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการ สากล ประเด็นหลัก (Theme) ส�ำหรับปี 2556 คือ “ขจัด อุปสรรค เปิดโอกาส...ทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณา การส�ำหรับทุกคน” โดยก�ำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล ปี 2556 ในหัวข้อ “ขจัด

อุปสรรคเปิดโอกาส...สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดย มีกิจกรรมเสวนา กิจกรรมนันทนาการคนพิการ การแสดง ผลงานนวัตกรรมคนพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด มุกดาหาร การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการดีเด่น รวม บุคคลที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และมอบเงินทุนกู้ยืม ส�ำหรับคนพิการเป็นทุนประกอบอาชีพ มอบอุปกรณ์และ เครื่องช่วยความพิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวภายหลังพิธี เปิดงานวันคนพิการสากลว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็น โอกาสดีส�ำหรับคนพิการ ที่ได้รับทราบถึงสวัสดิการต่างๆ อันพึงมีพึงได้ จากภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกับคนในสังคม และชื่นชม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงานและให้การสนับสนุน คนพิการจังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่อง.

www.mukdahannews.com


11

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหาร น�ำพุ​ทธศาสนิกชน​ร่วมกิจกรร​มในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 06.30 น.นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานพิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่อง ในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดค�ำสายทอง อ�ำเภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีท�ำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นวันส�ำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เป็น

วั น ที่ พ ระสั ม มาสั ม มาพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงโอวาท ปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จ�ำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ท�ำบาปทั้งปวง การท�ำความดีให้ถึงพร้อม ท�ำ จิตใจให้บริสุทธิ์ พุทธศาสนิกชนควรจะได้ร�ำลึกถึง พระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา รวมถึงปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็น พุทธบูชา ในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ตัวแทนเกษต​รกรมุกดาหา​ร เข้าประกวด​ เกษตรกรดีเด​ ่นระดับปร​ะเทศ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ น� ำ คณะ กรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริม การเกษตร ซึ่ ง น� ำ คณะโดย นายประเสริ ฐ วั ฒ น์ กองกันภัย ประธานกรรมการผู้อ�ำนวยการกลุ่ม การจัดการฟาร์ม ส�ำนักพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ ที่บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นบ้านของนายกีรติ ภาคภูมิ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจ�ำ ปี 2556ของจังหวัดมุกดาหาร ที่ทางจังหวัดได้ส่ง เข้าเป็นตัวแทนคัดเลือกในครั้งนี้ และเป็นตัวแทน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี น ายจิ ร พงษ์

แก้วมณี นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวต� ำบล ดงมอน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย ประธาน กรรมการ ได้ ก ล่ า วว่ า เนื่ อ งจากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร มีนโยบายให้ด�ำเนินการประกวดคัด เลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับ จังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับประเทศ ประจ�ำปี ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงานและสร้างขวัญก�ำลังใจแก้ผู้มีผลงานดี เด่น และผู้ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศจะเข้า รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชทานพิธี มลคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ ประทับมนฑลพิธีสนามหลวง .

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัล ให้ผู้โชคดี รางวัลสลากกาชาด ปี 2557

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่บริเวณด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พร้ อ มด้ ว ย นางสุ ธิ ด า บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดประจ�ำ ปี 2557 ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงาน กาชาดประจ�ำ ปีขึ้นระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และ ได้มีการจัดจ�ำหน่ายสลากกาชาดเพื่อน�ำรายได้ช่วยเหลือ สาธารณกุศลต่างๆ ของส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร และได้มีการออกสลากกาชาดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ผลการออกสลากกาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจ�ำ ปี 2557 รางวัลที่ 1 คือ หมายเลข 066626 ผู้โชคดีคือ นายวัฒนา ราชชมพู บ้านเลขที่ 103 หมู่ 8 ต�ำบลค�ำชะอี

อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลรถยนต์เก๋ง โตโยต้า นิววีออส 1 คัน รางวัลที่ 2 หมายเลข 065771 ผู้ ที่โชคดีคือ นายโท คนขยัน บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านเหล่า อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลรถยนต์กระบะ โตโยต้า วีโก้ แชมป์ ตอนเดียว 1 คัน รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 รางวัลละ 36,500 บาท จ�ำนวน 3 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วยคันที่ 1. นางเทพพร ศรีบุรมย์ บ้านเลขที่ 112 หมู่ 9 ต�ำบลน�้ำเที่ยง อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร หมายเลข 157285,คันที่ 2. นายวรชาติ โพธิแท่น บ้านเลข ที่ 33 หมู่ 5 ต�ำบลโคกส�ำราญ อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร หมายเลข 191578 และยังไม่มีผู้ติดต่อรับรางวัล หมายเลข 086091 ผู้ที่ยังไม่มาขอรับรางวัลขอ ให้ติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่ส�ำนักงานจังหวัดมุกดาหาร หรือส�ำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหารในวันและเวลาราชการ.

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ให้โอวาทนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเงิน สนับสนุนให้แก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 32 ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารได้ให้ก�ำลังใจและโอวาทแก่นักกีฬาและครูผู้ ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้ง ที่ 32 (ศรีสุพรรณบุรีเกมส์) ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้ง

www.mukdahannews.com

นี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่นักกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็น ตัวแทนภาคไปแข่งขันในระดับชาติ และสร้างชื่อเสียง ให้ กั บ จั ง หวั ด โดยเฉพาะกี ฬ าวอลเลย์ บ อลหญิ ง พิ ก าร ทางหู ที่ครองแชมป์คว้าเหรียญทองมาแล้วถึง 5 สมัยซ้อน และหากรักษามาตรฐานและการเตรียมความพร้อมที่ดี ก็เชื่อว่าจะสามารถรักษาและครองแชมป์ได้อีกสมัย แต่ ทั้งนี้ต้องมีสปิริตในการแข่งขัน คือการรู้แพ้ รู้ชนะ และ ยึดในกติกา การแพ้และการชนะเป็นเพียงการตัดสินที่ เกิดขึ้นเฉพาะการแข่งขันเท่านั้น และที่ส�ำคัญจะท�ำให้ จังหวัดอื่นๆ รู้จักจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น.


12

ปที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน มกราคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สรงน�้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.ค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เหล่ากาชาดมุกดาหารพร้อมคณะฯ มอบผ้าห่ม กันหนาวช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง เรือนจ�ำมุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

มุกดาหาร เป็นประธานพิธีสรงน�้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.ค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

บริษัท สะหวันเวกัส สนับสนุนสิ่งของ เพื่อจับฉลาก งานกาชาดประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ เรือนจ�ำ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นางสุ ธิ ด า บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยสมาชิกเหล่า กาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ผู้ ต ้ อ งขัง หญิง ในเรือ นจ�ำ จัง หวัด มุก ดาหาร จ�ำ นวน 250 ผืน เนื่องจากสภาวะอากาศหนาวในปัจจุบัน มี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ( จวนผู้ว่าราชการจังหวัด) คุณไมเคิล กอร์ตัน ผู้จัดการทั่วไป และคุณเซน คูบาลา ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ บริษัทสะหวันเวกัส ได้มอบสิ่งของสนับสนุน เพื่อจับฉลาก เนื่องในงานกาชาดประจ�ำปี 2557 โดยมี นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ.

www.mukdahannews.com

แนวโน้มว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก ซึ่งสร้างความเดือด ร้อนให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ ประกอบกับเกรง ว่าทางเรือนจ�ำจังหวัด อาจมีผ้าห่มไม่เพียงพอ จึงได้ มอบผ้ า ห่ ม กั น หนาวแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ�ำ จั ง หวั ด มุกดาหาร เพื่อเป็นขวัญและก� ำลังใจให้กับผู้ต้องขัง ในการเริ่มต้นใหม่ที่ดี.


13

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2014

ทหารพราน 2105 กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจยึดไม้พะยูงพร้อมรถเก๋งดัดแปลงบรรทุกไม้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ กองร้อย ทหารพรานที่ 2105 กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี แถลง ข่าวการตรวจยึดไม้พะยูง พร้อมด้วยรถเก๋งดัดแปลง ที่ใช้บรรทุกเพื่อหลบหลีกสายตาของเจ้าหน้าที่ แต่ไป ไม่รอด โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่ามีกลุ่มขบวนการ ค้ า ไม้ พ ะยู ง จะมี ก ารล� ำ เลี ย งไม้ พ ะยู ง ผ่ า นเส้ น ทาง นิคมค�ำสร้อย – มุกดาหาร จึงได้ประสานก�ำลังหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ไปดักซุ่มตามเส้นทาง จนพบรถเก๋ง ยี่ ห้อเซฟโลเรต รุ่นอาวีโอ้ สีเทา หมายเลขทะเบียน กจ 2071 สกลนคร ต้องสงสัยวิ่งมาด้วยความเร็วสูง เจ้า หน้ า ที่จึง ออกมาให้ สัญ ญาณหยุด แต่ ร ถคัน ดั่ง กล่ า ว กลับเร่งเครื่องยนต์เพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามจนถึง บริเวณหน้า

โรงเรียนค�ำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร คนขับรถเห็นว่าจวนตัว แล้ว จึงได้จอดรถทิ้งแล้ววิ่งหนีหลบหนี เจ้าหน้าที่ได้ไล่ ติดตามแต่ไม่ทัน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ท�ำการเข้า ตรวจสอบ ตรวจค้น ภายในรถคันดังกล่าว พบ ไม้พะยูง เต็มคันรถ จ�ำนวน 60 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า สามแสน บาท จึงได้ท�ำการตรวจยึด และได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ร่วมกันมีไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) ไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยเจ้าหน้าที่ได้น�ำของกลางทั้งหมดส่งพนักงาน สอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อติดตาม หาเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว มาสอบสวน และด�ำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป.

ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงก่อนส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ. พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร ได้ประสาน พ.อ.ยุทธนา ม่วง พูลสวาสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.มุกดาหาร และกอง ก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขน ไม้พยุง ส่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เส้นทาง ถนน มุกดาหาร – ธาตุพนม จึงได้น�ำก�ำลัง ไปดักซุ่มที่หลัก กิโลเมตรที่ 9 จนกระทั่งได้พบรถกระบะ อีซูซุ ดีแมค สีน�้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บพ– 6160 สกลนคร วิ่ง มาตามถนนดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุด เพื่อขอ ตรวจค้น รถกระบะได้เร่งเครื่องเพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่ จึงไล่ติดตาม คนขับรถได้จอดรถทิ้งไว้ที่ปากทางเข้า หมู่บ้านดอนม่วย ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งห่างจากริมฝั่งแม่น�้ำโขงประมาณ

ร้อย ตชด 234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง 2 คันรถ และน�ำก�ำลังบุกจับแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 เข้าตรวจยึดไม้พะยูง ที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่า มีกลุ่มนายทุนน�ำรถบรรทุกไม้พะยูงมาจอดรอเพื่อ เตรียมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณท่าน�้ำ หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จึ ง ได้ น� ำ ก� ำ ลั ง เข้ า ตรวจสอบ พบรถยนต์ กระบะยี่ ห ้ อ โตโยต้ า สี ข าว มี ห ลั ง คา หมายเลข ทะเบียน ตช- 1808 กรุงเทพมหานคร และรถยนต์ กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีขาว มีหลังคา ไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียน จอดอยู่ ภายในกระบะหลังของรถทั้ง 2 คัน

และในวันที่ 20 ม.ค.57 เวลา 13.00 น.น�ำก�ำลัง ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร เข้าจับกุม แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน รวม 6 คน พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ภาสกร หนุดตะแสง ผู้บังคับ หมวดกองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร พร้อมด้วย มีไม้พะยูงเต็มคันรถ รวม 185 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกองร้อย 2 ล้านบาท โดยในรถยนต์นิสสัน พบเอกสาร ระบุมี ตชด.234 มุกดาหาร ได้น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่ กว่า นายผ่าน สืบสิงห์ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ต�ำบลซาง 10 นาย เดินทางเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้เช้าซื้อ นอกจาก นี้ในบริเวณเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึด กระเทียมแห้ง ที่ลักลอบน�ำเข้ามาจากประเทศเพื่อน บ้านได้อีก 40 กระสอบ มูลค่ากว่า 40,000 บาท เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ท� ำ การตรวจยึ ด ของกลาง ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีต� ำรวจภูธรเมือง มุกดาหาร เพื่อติดตามเจ้าของรถทั้ง 2 คันมาด�ำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป.

www.mukdahannews.com

1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงเข้าท�ำการตรวจสอบรถ กระบะที่หลังคาแครี่บอยคันดังดังกล่าว พบบรรทุก ไม้พะยูงมาเต็มคันรถ ตรวจนับได้ 16 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 1.28 ลูกบาศก์เมตร คิดมูลค่า 1ล้านบาท ซึ่งไม้ดังกล่าวเป็นไม้ใหม่ ไม่มีรอยดวงตรา ของทางราชการแต่อย่างไร เป็นไม้พะยูงตามใบสั่ง ของนายทุน ซึ่งมีขนาดความยาว 2 เมตร ความ กว้างและความหนา ขนาดเท่ากันหมดทุกท่อน และ หนังสือสัญญาซื้อขายรถกระบะ ทราบชื่อ นาง ฉลวย สุยะลา บ้านเลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านนาเจริญ ต�ำบล ขามป้อม อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จาก นั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ท�ำการตรวจยึดรถกระบะและไม้ พะยูง ส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองมุกดาหาร เพื่ อ ติ ด ตามเจ้ า ของรถกระบะมาด� ำ เนิ น คดี ต าม กฎหมายต่อไป. หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาต ท� ำ งาน ภายในสวนป่ า ยู ค าริ ป ตั ส ต� ำ บลค� ำ ป่ า หลาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ขณะที่เจ้า หน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ พบแรงงานต่างด้าว ก�ำ ลัง ท�ำงานตัดโค่นต้นยูคาริปตัส และคัดแลกท่อนไม้ ยูคาริปตัส เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบเป็นแรงงาน ต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชา ชายหญิง รวมทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 1 คน ทั้งหมดพบว่า เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานและ พาสปอร์ตอย่างถูกต้อง จากการสอบถามแรงงาน ชายพม่ารายหนึ่งได้บอกว่า ตนเองเดินทางเข้ามา ที่ประเทศไทย ด้วยพาสปอร์ตอย่างถูกต้อง แต่ มาในฐานะนักท่องเที่ยว ไม่มีหนังสือใบอนุญาต ท�ำงานแต่อย่างได เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงน�ำตัวแรงงานทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อสอบสวนขยายผล หานายจ้างและผู้กระท�ำ ผิดที่เกี่ยวข้อง มาด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.


MUKDAHAN GRAND HOTEL & CONVENTION CENTRE

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´ & ¤Í¹àǹªÑè¹à«ç¹àµÍÏ

MUKDAHAN GRAND & CONVENTION CENTRE ˌͧ¾Ñ¡ÊØ´ËÃÙ ¤Ù‹à¤Õ§⢧ ¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈáʹͺÍØ‹¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 190 ˌͧ ¾ÃŒÍÁ¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õè¤ÃºÇ§¨Ã ¿ÃÕ Wifi ¹Ç´á¼¹ä·Â,ˌͧÍÒËÒÃÀÙä·,áÅÐʶҹºÑ¹à·Ô§ à´ÍÐá¡Ã¹´¼Ñº ¾º¡Ñº Èٹ»ÃЪØÁáË‹§ãËÁ‹ÊÓËÃѺ¨Ñ´§Ò¹àÅÕé§ÊÑÁÁ¹Ò §Ò¹áµ‹§ »ÃСǴµ‹Ò§æ áÅЧҹáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ·ÕèÊÒÁÒöÃͧÃѺ䴌ÁÒ¡¡Ç‹Ò 5,000 ¤¹

ÊÓÃͧ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡áÅÐˌͧ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò â·Ã.0-4261-2020 042-630965

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´âÎà·Å àÅ¢·Õè 78 ¶.Êͧ¹Ò§Ê¶ÔµÂ Í.àÁ×ͧ ¨.ÁØ¡´ÒËÒà 49000 www.mukdahangrandhotel.com â·Ã. 0-4261-2020 E-Mail: mukdahangrand@hotmail.com นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย กดิ์ สีวงศ์ บุญศเรืิลอป์ง,, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมศั นายสมควร สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ฉบับเดือน มกราคม 2557  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน มกราคม 2557