Page 1

1

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

เทศบาลเมืองมุกฯ จับมือ อบจ.มุกดาหาร

จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ปี 2554 ยิ่งใหญ่

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน พ.ศ. 2554

อบจ.มุกดาหารบริการรถท่องเที่ยว หอแก้ว-ตลาดอินโดจีนฟรี

27 ก.ย.54 กกต.ฯ รับรองนายพินิจ เจริญสุข ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ปิกอัฟชนกับรถบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้าง

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 6

4

หน้าวิทยาลัยการอาชีพฯ เจ็บ 2 สาหัส 1

ต�ำรวจภูธร สภ.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จับกุมนักค้ายาบ้า 50 ถุงหมื่นเม็ด ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ไว้เป็นการอนุญาตแต่อย่างใด และไม้มลี กั ษณะใหม่ไม่ ผู้ใด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดนำ�ส่งพนักงานสอบสวน เคยผ่านการเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้มาก่อน ไม้ดัง สภ.บ้านค้อ เพื่อสืบหาผู้กระทำ�ผิดมาดำ�เนินคีดตาม กล่าวถูกแปรรูปด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ในที่เกิดเหตุไม่พบ กฎหมายต่อไป.

จับหนุ่มลาว ยัดยาบ้าในก้น 6 ก้อนเข้าไทย

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพังคอง

สนธิก�ำลังหน่วยข้างเคียง

ต.พังคอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร อุปทานหมู่

ภายใต้การอำ�นวยการสั่งการของนางสาว พรพิมล สัตยานันท์ นายด่านศุลกากรมุกดาหารได้ สั่งให้นายคงฤทธิ์ บุษลา เจ้าหน้าที่ศุลกากร หัวหน้า งานด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 สนธิกำ�ลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการ ป้องกันปราบปรามและสกัดกั้น การลักลอบนำ�ยา เสพติดผ่านตามชายแดน เข้ามาในราชอาณาจักร ตามนโยบายของ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี กรมศุลกากร ในวันที่ 12 กันยายน 2554 เจ้าหน้าที่ ชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านพรมแดนสะพาน ไทย-ลาวแห่งที่ 2 ฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุ เวลา ประมาณ 10.00 น. พบผู้ต้องหา ชื่อท้าวจินดา คำ�สา อายุ 20 ปี เป็นคนบ้านมีเอี่ยม เมืองสอง คอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เดินทางเข้ามา ในประเทศไทยทางรถยนต์วิ่งระหว่างประเทศ (สะ

หวันนะเขต-มุกดาหาร) ผลการตรวจค้นผู้ต้องหา เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฏหมายใดๆ แต่ เ นื ่ อ งจากผู ้ ต ้ อ งหาแสดงอาการพิ ร ุ ธ เจ้าหน้าที่ จึงเชิญไปตรวจอย่างละเอียด โดยเครื่อง เอ็ซเรย์ พบก้อนวัตถุเป็นเม็ดจำ�นวนมาก ผู้ต้องหา จึงรับสารภาพว่าเป็นยาบ้าซุกซ่อนในช่องทวารหนัก เมื่อนำ�ออกมาดูพบมียาบ้า จำ�นวน 1,117 เม็ด ผู้ต้องหาให้การว่า ตนเองไปหาพี่ ที่ชื่อเอ็ม ทำ�งานอยู่กรุงเทพ และว่ามีคนมาติดต่อว่าจ้างให้นำ� ยาบ้ามาส่งที่กรุงเทพ โดยตงลงว่าจะให้ค่าจ้างก้อน ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 22,000 บาท จะได้รับเงินค่าจ้างเมื่อส่งยาถึงมือคนรับแล้ว เมื่อ ตนเองกลับมาที่ สปป.ลาว มีคนลาวที่ไม่เคยรู้จักนำ� ยามาส่งให้จำ�นวน 6 ก้อน ตนจึงนำ�ยานั้นนำ�มา ซุกซ่อนไว้ในทวารหนัก แล้วจึงออกเดินทางมายัง ประเทศไทยและได้ถูกจับกุมดังกล่าว.

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ กอ.รมน.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ตรวจยึดไม้พะยูง 14 แผ่น มูลค่ากว่าแปดแสนบาท.

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.54 จากการเปิดเผยของ นายทวีศักดิ์ สายคง ผอ.ร.ร.บ้านพังคอง ได้ให้ข้อมูล ต่อผู้สื่อข่าวว่า หลังจากที่นักเรียนได้เข้าแถวตอน เช้าเวลา 08.30 น. และกำ�ลังเตรียมตัวเรียน เด็ก นักเรียนหญิ ง 10 คน และ นั ก เรียนชาย 2 คน เกิดอาการตัวสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่อง มี อาการแปลกที่แตกต่างไปจากปกติ พูดจาหยาบคาย เอาบุหรี่มาสูบ ลักษณะอาการของนักเรียนเป็นมา ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ครูได้พานักเรียนไปหาหมอผีประจำ�หมู่บ้าน และได้พูดคุยกันว่า อบต.บ้านโคก สร้างสำ�นักงาน ทับที่ จึงได้ม าเข้ า สิ ง ร่ า งเด็ ก นั ก เรี ย น พู ด คุ ย กั น ประมาณ 20 นาทีเด็กนักเรียนก็หายเป็นปกติ และ

มาอีกวันหลัง จากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติจะขึ้น ห้องเรียนก็มีอาการอีก ผอ.โรงเรียนฯ จึงได้สั่งให้ หยุดการเรียน และแจ้งไปที่ รพ.มุกดาหารนำ�รถ พยาบาลมารับนักเรียนไปรักษา และอีกส่วนหนึ่ง ไปหาหมอผีในหมู่บ้าน และมีชาวบ้านได้ไปเชิญนายโกมินทร์ ยิ่ง เร่งเริง หมอผี จาก บ.คำ�อาฮวน ต.คำ�อาฮวน มา ร่ ว มขั บไล่ ภู ต ผี ที่ เ ข้ า สิ ง ร่ า งเด็ ก นั ก เรี ย นที่ ห น้ าโรง เรียนพังฆองและได้แจกผ้ายันต์,กระตุดไว้ป้องกันผี หลังจากนั้น บรรดาผู้ปกครองและครูอาจารย์และ อบต.บ้านโคก จะได้นัดประชุมกันในเรื่องสร้างศาล เจ้าที่ให้ใหม่ต่อไป.

รถปิกอัฟชนกับรถบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้าง หน้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และ ปราบปราม การลักลอบตัดไม้ทำ�ลายป่าสาย ที่2(ขอนแก่น) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่า ไม้มุกดาหาร และกอ.รมน.,มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ ตำ�รวจภูธรบ้านค้อ สนธิกำ�ลังกันตรวจยึดไม้พยุง จำ�นวน 14 แผ่นที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในสระน้ำ�กลาง ทุ่งนา ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงถึงจะนำ� ไม้ขึ้นมาได้หมด โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่าแปด แสนบาท เมื่อวันที่ 29 ก.ย.54 ที่บริเวณ สระน้ำ�กลาง ทุ่งนา ติ ด ริ ม ถนนทางขึ ้ น ภู ผ าซาน – บ้านคำ�เบิ่ม บ่าม ตำ�บลบ้านค้อ อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร นาย ธวัช ปูอาจ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำ�นาญงาน

ร่วมกับ พ.อ. ยุทธนา พูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวย การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร และ พ.ต.ท. สนธศักดิ์ สร้อยผาบ พนักงานสอบสวน(สบ) สภ.บ้านค้อ อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วม กันตรวจยึดไม้พยุงจำ�นวน14 แผ่น ที่ถูกซุกซ่อนไว้ ในสระน้ำ�และล้อเข็น ชนิด 2 ล้อ จำ�นวน 6 ล้อ โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึง สามารถนำ�ไม้พยุงขึ้นมาจากน้ำ�ได้ทั้งหมด รวมของ กลางไม้พยุงที่เจ้าหน้าที่ได้ทำ�การตรวจยึดจำ�นวน ทั้งสิ้น14 แผ่น คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่าแปด แสนบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำ�การตรวจยึดไม้ของกลาง ทั้งหมด จากการตรวจสอบที ่ ห น้ า ตั ด ของไม้ ไ ม่ พ บ รู ป รอยดวงครา ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่ ต ี ป ระทั บ

ต่อจากหน้า 1 เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 15.40 น. เกิดอุบตั เิ หตุ รถชนกันที่ ถนนหน้าวิทยาลัยการอาชีพนว มินทราชินมี กุ ดาหาร ในทีเ่ กิดเหตุพบรถกระบะนิสสันสี ขาวหัวยุบ กับรถบรรทุก 4 ล้อ นอนตะแคง อุปกรณ์ ก่อสร้างกระจายเกลือ่ นถนน ในทีเ่ กิดเหตุพบผูบ้ าดเจ็บ 2 ราย จากรถบรรทุก 6 ล้อ สุขมุ ภัณฑ์ ทะเบียน 80-9180 กาฬสินธุ์ เอียงทัง้ คัน บรรทุกอุปกรณ์กอ่ สร้างจะไปส่งลูกค้าตกกระจัดกระ จายเกลือ่ นทัว่ ถนน

www.mukdahannews.com

สอบถามผู้ท่อี ยู่ใกล้ท่เี กิดเหตุเพื่อนผู้บาดเจ็บ แจ้งว่า รถบรรทุกอุปกรณ์กอ่ สร้างวิง่ รถจะไปส่งอุปกรณ์ท่ี อำ�เภอหว้านใหญ่ คนขับรถบรรทุกหัวแตก ส่วนคนขับรถ ปิกอัฟกระบะนิสสันสีขาว ทะเบียน บน-2919 สกลนคร เป็นชายอายุประมา 50-55 ปี ไม่ทราบชือ่ นามสกุล มี ลักษณะสลึมสลือ พลเมืองดีชว่ ยกันยกออกมาจากรถยนต์ ทีเ่ กิดเหตุ หัวแตก แขนหัก และมีลกั ษณะคล้ายมีอาการ มึนเมาพูดไม่ร้เู รื่อง ซึ่งหน่วยกู้ชีพธงแดงและกู้ชีพโรง พยาบาลมุกดาหารนำ�ผูป้ ว่ ยส่งโรงพยาบาลต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 49.229.61.208

งานบุญประเพณีชาวอีสานในเดือนตุลาคมนี้ เป็นงานที่ชาวบ้านรอคอย นอกจากจะเป็นงาน ประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว ยังเป็นห้วงเวลาแห่งการพบกันระหว่างญาติพนี่ อ้ ง ที่อยู่ไกลกัน หรือที่ไปทำ�งานต่างจังหวัด ความ สัมพันธ์ของบรรดาญาติมิตร พี่น้องสองฝั่งโขงที่มี ความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น ดังนั้นประชาชนญาติพี่ น้องทั้งสองฝั่งโขงต่างอาศัยงานบุญประเพณีแข่ง เรือออกพรรษาทั้งสองเมือง เป็นโอกาสที่บรรดา ญาติมิตรจะได้พบปะกัน การเปิดงานทีฝ่ งั่ มุกดาหาร โดยมีขบวนแห่ จากคุ้มบ้าน ของสปป.ลาว และเจ้าแขวงสะหวัน นะเขต นำ�พีน่ อ้ งประชาชนชาวลาวเดินทางมาร่วม งานเป็นประจำ�ดังเช่นทุกปี และในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนำ�คณะเดินทางไปร่วม พิธเี ปิดงานประเพณีบญ ุ ส่วงเฮือ ออกพรรษาลาวไทยที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ปีนี้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลเมือง มุกดาหาร และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเขต 4 นครพนม และจังหวัด มุกดาหาร ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งเรือ เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนพี่น้องสอง ฝัง่ โขงในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งโขงที่มีเมืองอยู่ ติดริมฝั่งแม่น้ำ�โขง ต่างก็มีญาติมิตรที่เคยอยู่ร่วม กันมานับแต่ครั้งโบราณ นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร หัวเรือใหญ่ เปิดเผยว่า งานบุญประเพณี แข่งเรือสองฝัง่ โขงไทย – ลาว นอกจากเป็นงานแข่ง เรือยาวประจำ�ปีแล้ว ยังเป็นวันทีบ่ รรดาญาติมติ รทัง้ สองฝัง่ โขงใช้เป็นวันนัดพบกันอีกด้วย แม้กาลเวลา จะล่วงเลยยาวนานแต่ความสัมพันธ์ของประชาชน ทั้งสองเมืองมุกดาหาร – สะหวันนะเขต บรรดา ญาติมติ รเหล่านัน้ ยังคงแน่นแฟ้นบางครัง้ จะพบเห็น การหิ้วถุงข้าวนำ�มาฝากกันก็มี ประชาชนทั้งสอง ฝั่งโขงยังคงมีจิตใจที่ระลึกถึงกัน มีความผูกใจต่อ กันอย่างแนบแน่น ซึง่ เป็นแนวนโยบายการพัฒนา ความสัมพันธ์สองฝัง่ โขงของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และการส่งเสริมงานประเพณีวฒ ั นธรรมสองฝัง่ โขง มุกดาหาร – สะหวันนะเขตให้แนบแน่นยาวนาน อยู่คู่กันทั้งสองเมืองไทย – ลาว สืบต่อไป. ส่วนเรือ่ งอุทกภัย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดศูนย์รว่ มน้�ำ ใจ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2554 รับบริจาค ณ สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ร่วมรับ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากผู้มี น้ำ�ใจในทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งที่เป็น เงินสดและสิ่งของที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ ได้แก่ น้ำ�ดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำ�เร็จรูป ยา รักษาโรค สำ�หรับการบริจาคเงินสดนั้น สามารถ บริจาคได้ทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ร่วมน้ำ�ใจ ช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขบัญชี 420-0-38565-1

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอ�ำนวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2200 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผูถ้ กู ร้องเรียน : เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรือ่ งร้องเรียน : ถนนเก่าแก่/เป็นหลุมเป็นบ่อ รายละเอียดการร้องเรียน : ซอยศรีประทุม 1 ถนนยังเหมืนมุกดาหาร สมัยเป็นอำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม ตอนนีฝ้ นตก ถนนชำ�รุดมากไม่สามารถนำ�รถเข้าบ้านได้แล้ว ซอยอืน่ เป็นถนนคอนกรีต บางเส้นตัดผ่านทุง่ นา โดยทีไม่มผี ู้ อาศัยหรือบ้านแม้แต่หลังเดียว ผูม้ อี �ำ นาจช่วยด้วยครับ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-06 11:42:46 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.159.68 ลำ�ดับที่ : 2201 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผูถ้ กู ร้องเรียน : ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับถนน เรือ่ งร้องเรียน : ไฟฟ้าตามถนน รายละเอียดการร้องเรียน : สามแยกรร.นวมินทราชูทศิ อีสาน ไฟฟ้าไม่มี เลยอาจทำ�ให้เกิดอุบตั เิ หตุ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-07 10:18:18 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.159.199 ลำ�ดับที่ : 2202 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผูถ้ กู ร้องเรียน : เทศบาลตำ�บลคำ�ป่าหลาย เรือ่ งร้องเรียน : เทศบาลไม่มรี ถเก็บขยะ รายละเอียดการร้องเรียน : เทศบาลตำ�บลคำ�ป่าหลายไม่มรี ถเก็บขยะ ทำ�ให้ชาวบ้านต้องเผาขยะจะส่งผลมีมลภาวะเป็นพิษ ต่อคนในชุมชน และบ้านเมืองยังไม่สะอาดอีกด้วย เคยสอบถามเจ้าหน้าทีม่ าหลายปีแล้ว ได้รบั คำ�ตอบ ว่าไม่มที ท่ี ง้ิ ขยะบ้าง ไม่มงี บประมาณบ้าง ส่วนปี พ.ศ.2554 ล่าสุดทำ�ประชาคม มีชาวบ้านสอบถาม ว่าทำ�ไมไม่ซอ้ื รถเก็บขยะ ก็ได้รบั คำ�ตอบ จากทีป่ รึกษา นายกว่า(ซึง่ วันนัน้ เป็นประธานในการทำ�ประชาคม) ไม่มีงบประมาณ รองบประมาณอยู่ ข้อสังเกตุ 1.มีงบประมาณในการซือ้ รถตู้ 12 ทีน่ ง่ั เพือ่ อำ�นวย ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ 2.รับลูกจ้างเข้าทำ�งาน จำ�นวนมากแต่ไม่คอ่ ยมีงานทำ� 3.ทำ�ไมไม่คดิ ถึง สุข อนามัยในชุมชนก่อน 4.ทำ�ไมเทศบาลไม่มที ท่ี ง้ิ ขยะ แต่สมารถบริหารจัดการได้ 5.ชาวบ้านเดือดร้อน ใน การนำ�ขยะไปทิง้ /เผา จึงอยากให้ทบทวนดูงบประมาณ ในด้านนีบ้ า้ ง จะได้หรือเปล่าครับเจ้านาย วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-07 10:29:07 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.159.199 ลำ�ดับที่ : 2203 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผูถ้ กู ร้องเรียน : เทศบาลตำ�บลนาโสก เรือ่ งร้องเรียน : น้�ำ ปะปาไม่ไหล รายละเอียดการร้องเรียน : เรียน นายกเทศมนตรีต�ำ บลนาโสก ด้วยน้�ำ ปะปาหมูท่ ่ี 13 ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาล ตำ�บลนาโสก ไม่ไหลมาสองวันแล้ว ไม่ทราบว่าเป็น เพราะเหตุใด เห็นควรแจ้งให้กองช่าง ดำ�เนินการ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้ ด้วย จักขอบคุณยิง่ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-07 10:51:23 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 180.183.66.145 ลำ�ดับที่ : 2204 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน :กำ�นัน-ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูใ่ นตำ�บล เรือ่ งร้องเรียน : อุทกภัยตอนเดือนสิงหาคม รายละเอียดการร้องเรียน : อยากให้ทางจังหวัดออกมาตรวจสอบความ เสียหายจริงๆ ก่อนจ่ายเงินชดเชย เพราะมีการทุจริต มากเช่น นาไม่เสียหายก็ไปแจ้งว่าเสียหายคนทีเ่ สียหาย จริงกลับไม่ให้ตามความเป็นจริง บอกว่าเฉลีย่ แบ่งๆ กัน ไป ช่วยทำ�ให้มนั สว่างในใจของประชาชนด้วยเถิดท่าน ผูม้ อี �ำ นาจทัง้ หลาย วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-08 06:55:47

เกีย่ วข้อง เข้ามาช่วยตรวจสอบ หจก.ฯ นี้ ก็จะเป็น พระคุณอย่างมาก ทีอ่ ยู่ หจก.สกลนครรุง่ โรจน์การ ลำ�ดับที่ : 2205 เคหะ(สาขามุกดาหาร) ตัง้ อยูท่ ท่ี างไปหอแก้ว อยูต่ รง ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ข้ามร้านแสงดาวเฟอร์นเิ จอร์ และอยูใ่ กล้ๆ บริษทั ผูถ้ กู ร้องเรียน : ร้านปัน้ โอ่งบ้านนาคำ�น้อย เมืองไทยประกันชีวติ เรือ่ งร้องเรียน : คุณภาพสินค้า(โอ่ง)ไม่ได้มาตรฐาน วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-10 18:18:29 ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 202.29.94.230 รายละเอียดการร้องเรียน : กระผมได้ซอ้ื สินค้า(โอ่ง)เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ลำ�ดับที่ : 2208 2553 ทีร่ า้ นปัน้ โอ่ง ตัง้ อยูบ่ ริเวณใกล้ปอ้ มยามตำ�รวจ ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน บ้านนาคำ�น้อย อ.ดอนตาล จำ�นวน 6 ใบ ในราคา ผูถ้ กู ร้องเรียน : การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมุกดาหาร ใบละ 800 บาท เพือ่ ใช้รองน้�ำ ฝน เมือ่ เดือนสิงหาคม เรือ่ งร้องเรียน : เสาไฟแรงสูงชำ�รุด 2554 โอ่งใส่น�ำ้ เต็มได้แตก 2 ใบ และวันที่ 8 กันยายน รายละเอียดการร้องเรียน : 2554 โอ่งได้แตกอีก 2 ใบ โดยกระผมได้ตดิ ต่อร้านค้า ด้วยเสาไฟฟ้าแรงสูงทีป่ ากซอยราชิวงค์ เลย แล้ว ไม่รบั ผิดชอบ จึงอยากให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ หน้าหมูบ่ า้ นพรเพชร 100 เมตรซ้ายมือ เสาไฟชำ�รุด ในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้ท�ำ การตรวจสอบ บริเวณกลางเสาเป็นรอยร้าวเห็นได้ชดั เกรงอาจเกิด คุณภาพให้ได้มาตรฐานหรือยกเลิก เพือ่ ไม่ให้ผลิตต่อ อันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ โปรดตรวจสอบด่วน ไปเป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคครับ เคยแจ้งทีอ่ าคารด้านหลัง 2 ครัง้ อาจลืม ทำ�หนังสือ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-08 11:54:59 ฝากทีจ่ ดุ ชำ�ระเงิน เพราะตอนเทีย่ งสงสัย จนท.ลืม IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.159.18 ให้ธรุ การ หากยังใช้การต่อได้ กรุณายืนยันเพือ่ ความ ปลอดภัย ลำ�ดับที่ : 2206 วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-12 15:34:36 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 61.7.164.163 ผูถ้ กู ร้องเรียน : อบต.นาสีนวล เรือ่ งร้องเรียน : ถนนหน้าทางเข้าหมูบ่ า้ นชำ�รุดเสียหาย ลำ�ดับที่ : 2209 อย่างมาก และเป็นมาหลายปี แต่ไม่เคยได้รบั การดูแล ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน รายละเอียดการร้องเรียน : ผูถ้ กู ร้องเรียน : อบต.นาสีนวน ถนนทางเข้าหน้าหมูบ่ า้ นสวนพรเพชรเสีย เรือ่ งร้องเรียน : ด้วยถนนคอนกรีตทีอ่ บต.ทำ�ใหม่ทซ่ี อย หายชำ�รุดมาหมายปี แต่ไม่เคยได้รบั การดูแลจาก ทา ราชิวงค์ เริม่ ชำ�รุด งอบต.ชาวส่วนใหญ่เดือนร้อนมากในขณะนี้ โดยเฉพาะ รายละเอียดการร้องเรียน : ด้วยถนนคอนกรีตทีอ่ บต. เด็กๆ ทีต่ อ้ งปัน่ จักรยานไปโรงเรียนในเขตนีน้ ต้องหลบ ทำ�ใหม่ทซ่ี อยราชิวงค์ ไม่มรี ะบบระบายน้�ำ ข้างทางทัง้ หลุมน้�ำ ใหญ่ แต่เซมาเกือบถูกรถยนต์ของดิฉนั ชน....ดีท่ี สอง ทำ�ให้ดนิ บริเวณไหล่ทางถูกน้�ำ ฝนเซาะเป็นร่องอาจ เบรกทัน แต่เด็กเล็กจักรยานล่มลงไปชุดนักเรียนเปือ้ น เกิดอันตรายได้ และทำ�ให้ถนนชำ�รุด กรุณาแก้ไขด้วย ขีโ้ คลนเหมือนกัน ชาวบ้านแถวนัน้ เคยเอาป้ายไปติดไว้ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-12 15:39:04 ข้อความว่า “ถนนนีห้ มาเมิน” ก็คงมีหลายคนถูกใจกับ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 61.7.164.163 คำ�นี้ (ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อน) แต่อกี หลายคนหรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็คงแสลงหูซกั นิดจึงได้ไปถอน ลำ�ดับที่ : 2210 ป้ายออก....จึงอยากให้ทางหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้า ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน มาแก้ไขปัญหานีใ้ ห้กบั ชาวบ้านก็จะเป็นพระคุณอย่าง ผูถ้ กู ร้องเรียน : เทศบาลดอนตาล ยิง่ คงไม่ตอ้ งรอให้ออกทีวกี อ่ นจึงจะมาดำ�เนินการแก้ไข เรือ่ งร้องเรียน : เด็กนักเรียนไม่ได้ทานอาหารกลางวัน เพียงงบประมาณน้อยนิดทีท่ า่ นจัดสรรมาเพือ่ บรรเทา รายละเอียดการร้องเรียน : ทุกข์ให้กบั ชาวบ้านและเป็นทางสาธารณะประโยชน์ท่ี ด้วยดิฉนั เป็นผูป้ กครองเด็กนักเรียน อยาก ใช้รว่ มกันไปได้อกี นาน...หรือต้องรอให้มคี นตายเพราะ ทราบข้อชีแ้ จงจากเทศบาลดอนตาล เนือ่ งจากเด็ก เหตุรถทับเด็ก เพราะหลบหลุมขรุขระจากถนนเส้นนี้ ก็ นักเรียน ไม่ได้รบั ประทานอาหารกลางวันมาตัง้ แต่ คงสายเกินแก้แล้ว ทีจ่ ะออกมาแสดงความรับผิดชอบ กลางเดือนสิงหาคม ทางโรงเรียนมีหนังสือชีแ้ จง ว่า ต่อประชาชน...ดิฉนั จึงใคร่ฝากเรือ่ งนีผ้ า่ นสำ�นักงาน ไม่ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาล ดอนตาลและทาง จังหวัด ให้ชว่ ยประสานงานขอความช่วยเหลือให้ดว้ ย เทศบาลดอนตาล แจ้งว่ารัฐบาลไม่ได้โอนงบให้ แต่ดฉิ นั จักขอบุคณยิง่ ....จากประชาชนผูเ้ ดือดร้อน ได้สอบถามไปทางท้องถิน่ อืน่ ๆ แต่เขาก็ได้รบั ประทาน วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-10 16:53:59 อาหารตามปกติ จึงอยากให้ทางจังหวัดช่วยตรวจสอบ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 202.29.94.230 และชีแ้ จงให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลดอนตาล ให้ทราบ ด้วย และถ้ามีงบตกมาทางโรงเรียน จะได้เงินอุดหนุน ลำ�ดับที่ : 2207 ย้อนหลังหรือเปล่า ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-13 19:45:37 ผูถ้ กู ร้องเรียน : ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด สกลนครรุง่ โรจน์ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 180.180.83.213 การเคหะ เรือ่ งร้องเรียน : ซือ้ บ้านสร้างใหม่...แต่เหมือนซือ้ บ้าน ลำ�ดับที่ : 2212 มือ 3!!! ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ รายละเอียดการร้องเรียน : ผูถ้ กู ร้องเรียน : การทางหลวง ดิฉนั ได้วา่ จ้าง หจก.สกลนครรุง่ โรจน์การเคหะ เรือ่ งร้องเรียน : ไฟ้แสงสว่างถนนชยางกูร แยก สร้างบ้านเดีย่ วชัน้ เดียว 1 หลัง ขณะนีบ้ า้ นสร้างเสร็จ ชลประทาน ส่งมอบงานและดิฉนั ได้จา่ ยเงินค่าสร้าง ตามจำ�นวน รายละเอียดการร้องเรียน : งวดครบทัง้ หมดแล้ว แต่อยูม่ าได้เพียง 1 เดือนก็เริม่ ไฟ้แสงสว่างถนนชยางกูร แยกชลประทาน พบร้อยแตกร้าวภายในบ้าน หลังคารัว่ ทัง้ หลัง เมือ่ ซึง่ มีการก่อสร้างถนนเลีย่ งเมือง และปรับปรุงเกาะ ดิฉนั กลับมาอ่านสัญญาว่าจ้าง มีระยะการรับประกัน กลางถนน อาจเกิดอุบตั เิ หตุได้ในเวลากลางคืน ผลงาน 1 ปี จึงรีบโทรแจ้งไปยังผูจ้ ดั การ หจก.ฯ ให้รบี วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-15 10:35:45 มาดำ�เนินการแก้ไขแต่ทาง หจก.ฯ ก็ขอผัดผ่อนไปเลือ่ ย IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 110.77.244.244 ๆ หลังๆ มายิง่ ไม่รบั สายจากดิฉนั เลย จนปัจจุบนั นีก้ ย็ งั แก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ม่ได้ แต่เห็นป้ายโฆษณาหน้า หจก. ลำ�ดับที่ : 2213 โฆษณาเกินความเป็นจริงทีว่ า่ รับสร้างบ้าน ภาพ ซึง่ ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ จริงๆ แล้วอาจเป็นเพียงคุณภาพเพียงแค่บา้ นมือ 3 ก็ ผูถ้ กู ร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นได้ ดิฉนั จึงกลัวผูบ้ ริโภครายอืน่ ๆ อาจหลงเชือ่ ตาม เรือ่ งร้องเรียน : ถนนเส้นคำ�เขือง-พรานอ้น ป้ายโฆษณา แล้วได้รบั ความเดือดร้อน ภายหลังเหมือน รายละเอียดการร้องเรียน : ถนนเป็นหลุม ดิฉนั เพราะไปสร้างบ้านกับ หจก.ฯ ทีไ่ ร้จริยธรรม ไม่มี เป็นบ่อ ง่ายต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ยากลำ�บากต่อการ ความรับผิดชอบ จะเอาแต่เงินเพียงอย่างเดียว แต่เมือ่ สัญจรของประชาชนทีต่ อ้ งเดินทางไปทำ�งานหรือติดต่อ ลูกค้าเกิดความเดือนร้อน ก็อา้ งเหตุผลต่างๆ นานา ธุระโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างนี้ อยากให้ลงพืน้ ที่ ส่วนในด้านโฟร์แมนทีค่ มุ งานก่อสร้าง ก็ไม่มคี วามรู้ สำ�รวจ หรือปรับปรุงแก้ใขซ่อมแซมเพือ่ อำ�นวยความ จริงตามเลขทีใ่ บอนุญาต จึงคุมงานและดูคู ณ ุ ภาพของ สะดวก ต่อผูส้ ญ ั จรไปมา ถนนเส้นคำ�เขืองพรานอ้น งานก่อสร้างไม่เป็น ตอนนีม้ ผี บู้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ความเดือด เขตเทศบาลตำ�บลคำ�อาฮวน ร้อนเหมือนดิฉนั อยูป่ ระมาณ 3-4 ราย แต่ยงั ไม่มใี คร วันทีร่ อ้ งเรียน : 2011-09-21 11:39:23 มาร้องเรียน หากสำ�นักงานจังหวัดจะจัดหน่วยงานที่ IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 101.51.101.204

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ สุขภาพหูดีจังหวัดมุกดาหาร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ นายมลชัย บริสุทธิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ สุขภาพหูดีจังหวัดมุกดาหาร เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องโอกาสงานพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ สุขภาพหูดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการที่สอดรับ กับนโยบายรัฐบาลที่กำ�หนดให้มีการปฏิรูปการบริหาร จัดการยุคใหม่ ในส่วนของด้านสาธารณสุข ได้เปิดให้ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ เพราะหากคนมี สุขภาพดี ก็จะสามารถประกอบการงาน กระทำ�ในสิง่ ที่ เป็นประโยชน์ เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคมต่อไป สุขภาพ จึงเป็นเหมือนต้นทุนชีวิตที่จะทำ�ให้ประชาชนมีความ

สุข แต่ปัญหาหนึ่งที่สำ�คัญสำ�หรับประชาชน คือการ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ ที่ ห่างไกล การจัดหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู ในวันนี้ จึงเป็นการทำ�งานในเชิงรุก เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และยังเป็นการ ทำ�ความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งโอกาสงานพระราชพิธมี หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โครงการสุขภาพหูดีจังหวัดมุกดาหาร จัด ขึ้น โดยกลุ่มงานโสต ศอ. นาสิกวิทยา โรงพยาบาล มุกดาหาร เพือ่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหูเคลือ่ นทีแ่ ก่ ประชาชนในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตอบสนอง นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการออกหน่วย เคลือ่ นทีบ่ ริการตรวจรักษาโรคทางหูในพืน้ ทีห่ า่ งไกลใน จังหวัดมุกดาหาร ไปจนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียน คำ�ป่าหลายสรรพวิทย์ บ้านคำ�ป่าหลาย ตำ�บลคำ�ป่า หลาย อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และตรวจ ถนนสายคำ�ป่าหลาย - ก้านเหลืองดง อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การที่เดินทางมาในครั้ง นี้ เป็นการให้กำ�ลังใจประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำ� ท่วมเสียหาย ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลผลิตข้าวเสียหาย รัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเต็มที่ นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอำ�เภอเมือง มุกดาหารกล่าวว่า สำ�หรับอำ�เภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 12 ตำ�บล 149 หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 12 แห่ง (เทศบาลตำ�บล 9 แห่ง / องค์การ บริหารส่วนตำ�บล 3 แห่ง ) มีประชากรร่วมทั้งสิ้น ทั้งหมด 130,023 คน แยกเป็นชาย 65,258 คน หญิง 64,865 คน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้รับผลก ระทบจากอุทกกระภัย ปี 2554 ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม และจังหวัด มุกดาหาร ได้ประกาศให้อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เป็น พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ความเสียหายใน เบื้องต้น ด้านพืช ได้รับความเสียหาย จำ�นวน 12 ตำ�บล 149 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร รวมผู้ประสพภัย จำ�นวน 5,415

ราย พื้นที่เสียหาย 18,501.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ จำ�นวน 42,093,795.50 บาท (สี่สิบสองล้านเก้า หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ ) ด้านประมง ได้รับความเสียหาย จำ�นวน 12 ตำ�บล 4 ชุมชน รวมผู้ประสบภัย 1,309 ราย บ่อปลาเสียหาย 1,347 บ่อ พื้นที่บ่อปลา จำ�นวน 1,280 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ จำ�นวน 5,408,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน ) ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนลูกรังและ ท่อระบายน้ำ�เสียหาย จำ�นวน 102 สาย ท่อระบาย น้ำ� 28 แห่ง ถนนลาดยาง 8 สาย สำ�หรับการให้ ความช่วยเหลือ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้รับความ สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ ในรอบที่ 1 จำ�นวน 27,482,900 บาท ( ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อย บาทถ้วน ) และได้จัดทำ�โครงการขอขยายวงเงินใน รอบที่2 อีก จำ�นวน 138 โครงการงบประมาณ 31,247,610 บาท(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่น เจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วย) พล.ต.ท. ชั จ จ์ กุ ล ดิ ล ก รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย ว่ า การกระทรวงคมนาคม ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า ขณะนี ้ ได้ ร ั บ รายงานมี ถ นนทางหลวงของกรมทางหลวง และถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท ที ่ ถ ู ก น้ ำ � ท่ ว มเสี ย หายในหลายจั ง หวั ด ทั ่ ว ประเทศ ที ่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณในการซ่ อ มแซมบู ร ณะ เพื ่ อ คลายความเดื อ ดร้ อ นให้ ป ระชาชนสามารถสั ญ จร ได้ ต ามปกติ โ ดยเร็ ว ภายหลั ง น้ ำ � ลด.

อบจ.มุกดาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เปิดบริการรับ-ส่่ง หอแก้ว-ตลาดอินโดจีน ฟรีตลอดสาย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ต่อจากหน้า 1 อบจ.มุกดาหาร เปิดบริการรถนำ�เที่ยวหอ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 54 พล.ต.ท.ชัจจ์ ที่จังหวัดมุกดาหาร ดูสภาพเส้นทางที่ได้รับความ แก้วมุกดาหาร รับ-ส่งประชาชน ต้นสายอยู่ที่หอ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้น เสียหายจากน้ำ�ท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพ จำ�นวน แก้ว และสุดสายที่ตลาดอินโดจีน โดยไม่จอดรับผู้ โดยสารระหว่างทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าว ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดบริการรถนำ� เที่ยวโดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกรู ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน และ พันเอกยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานปล่อยขบวนรถนำ�เที่ยว ก า ร ที่ ไ ด้ นำ � ร ถ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า บ ริ ก า ร ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร และอำ�นวยความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร กิจการหอแก้วมุกดาหาร ได้จัดบริการนำ�รถเที่ยว เพื่อรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไป-มาระ

www.mukdahannews.com

หว่างหอแก้วมุกดาหาร กับ ตลาดอินโดจีน ซึ่งขณะ นี้ได้นำ�มาทดลองในระยะแรกก่อน จำ�นวน 2 คัน บริการฟรี โดยจะไม่มีการจอดรับผู้โดยสารระหว่าง ทาง พร้อมกำ�หนดเปิดตัวเที่ยวแรกวันที่ 21 กันยายน 2554 นี้ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเปิด บริการเป็นปฐมฤกษ์ จะจัดให้มีมัคคุเทศก์เยาวชน อาสา ร่วมบรรยายระหว่างการเดินทาง โดยเน้น ประชาสัมพันธ์ หอแก้วมุกดาหาร กำ�หนดกิจกรรม ต่างๆ ขึ้น เช่นการให้บริการรถนำ�เที่ยวเพื่ออำ�นวย ความสะดวกในการรับ – ส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยว ชมหอแก้วมุกดาหาร สินค้า OTOP ทุกหมู่บ้าน มี จ ำ � หน่ า ยและจั ด แสดง นั บ ว่ า เป็ นโครงการที ่ ด ี ที่ผลักดันจังหวัดมุกดาหาร ให้กลายเป็นเมืองท่อง เที่ยวสู่ความเป็นสากลและได้รู้จักอย่างแพร่หลาย ของนักท่องเที่ยว ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ และจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่า จะได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ น มุกดาหารอย่างแน่นอน.


5

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

ชาวมุกดาหารร่วมพิธีสืบชะตาแม่นำ�้โขง สืบสานวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่นำ�้

สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า แนวโน้มการโยกย้ายของแรงงาน ส่งผล ต่อปัญหาด้านสุขภาพโรคติดต่อ และปัญหาจะตาม มาหากไม่มีแนวนโยบายการจัดการและการป้องกัน ที่ดี การดำ�เนินโครงการที่ผ่านมาของโครงการ ฟ้ามิตร 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทำ�ให้เกิดภาคี หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สำ�คัญคือ สื่อมวลชนท้องถิ่น ปัญหาต่างๆ ของ แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เป็นปัญหา

ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากภาครัฐเพื่อให้เกิดแนว นโยบาย การจะแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จำ�เป็น ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อสื่อสารสถานการณ์รายงานข้อเท็จจริง ในพื้นที่ คุณชลธิษ จันทร์สิงห์ เปิดเผยต่อไปว่า การ อบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีการทำ�งาน ด้านแรงงานข้ามชาติกับสื่อมวลชนท้องถิ่น และเพื่อ ให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ต่อสถานการณ์ โยกย้ายของแรงงานข้ามชาติพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร.

สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร

จัดงานงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกร

ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นำ � ประชาชน ร่วมพิธสี บื ชะตาแม่น้ำ�โขง เสริมความ เป็นสิรมิ งคล ร่วมกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในแม่น�้ำ โขง พร้อมสืบสานวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ� เมื่อวันที่ 21 ก.ย.54 ที่บริเวณหอเจ้า แม่สองนางพีน่ อ้ ง ริมฝัง่ แม่น�้ำ โขงจังหวัดมุกดาหาร เต็มไปด้วยประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดใกล้เคียงที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธี สืบ ชะตาแม่น้ำ�โขง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย บรรดาพ่อค้า ประชาชน ภาคราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีนาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานพิธี พร้อมจุดเทียนชัย เป็นปฐมฤกษ์ ในการประกอบพิธี และร่วมบวงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คู่บ้านคู่เมือง พิธีสืบชะตาแม่น้ำ�โขง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึน้ ในช่วงน้�ำ หลากเป็นการสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และบู ช าพญานาคตามความเชื่ อ โดยชี้ ใ ห้ ประชาชนเห็นถึงความสำ�คัญของแม่น้ำ�ที่ผูกพัน กับชีวิตของผู้คนมานาน เป็นการเสริมความเป็น สิริมงคล อีกทัง้ ยังให้ทกุ คนได้มาร่วมกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในแม่น้ำ�โขง พร้อมสืบสานวิถีชีวิตของ ชุมชนตามริมฝัง่ แม่น�้ำ โขง ให้เกิดความยัง่ ยืนสืบไป.

มูลนิธิรักษ์ไทยประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับทัศนคติแก่สื่อมวลชนและพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ห้อง ประชุมช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำ�เภอ เมือง จ.มุกดาหาร ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับทัศนคติร่วมกับสื่อมวลชนระดับจังหวัด ภาย

ใต้โครงการการป้องกันเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่ม ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมลงพื้น ที่ชุมนุมและสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการ (โครงการ ฟ้ามิตร 2 ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณชลธิษ จันทร์

เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 22 กันยายน 2554 บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายสร ศักดิ์ เปี่ยมสง่า นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ พิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ในนามตัวแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัด มุกดาหาร ปีงบประมาณ 2554 โดยมี มีการจัด นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสหกรณ์ ในงานจัดแสดงและจำ �หน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ และ OTOP 120 ร้านค้า จากทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ หัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ตกแต่งบ้าน อาหาร เครื่อง ดื่มสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ งานในวันนี้ มี นายสุริโย แก้วผาลิวัน รองกสิกรรมและป่าไม้ ประจำ�แขวงสะหวันนะเขต นางมาลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นาง รัชดา สมโชน์พงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำ�นาญ การพิ เ ศษสำ � นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร มาร่วมงานเป็นจำ �นวน

มาก งานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ และ กลุ่มการเกษตร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2554 งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย ปรีชา ศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมสินค้าเครือ ข่ายสหกรณ์ และกลุ่มการเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2554 ท่านได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำ�เพ็ญพระราช กรณียกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ พสก นิกรทั่วประเทศ ด้วยทรงมีพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วย ความห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงมีพระ ราชดำ�ริช่วยเหลือพสกนิกร แล้วขยายผลสู่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพที่ จะก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดี ของพสกนิกรอย่างยั่งยืน และมั่นคงขอแสดงความยินดีที่กรมสหกรณ์ และ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอาชี ต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี ดำ�เนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึด มั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ได้ มีส่วนร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหา มงคลในครั้งนี้.

ตำ�รวจน้ำ�มุกดาหาร

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

บริการรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ

รับส่งสินค้าใน-นอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น)

โทร.0-4263-0342,0-4261-1993, 08-9861-9029,08-4518-7843 www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

กกต.จังหวัดมุกดาหารรับรอง นายพินิจ เจริญสุข เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ถือว่าเป็นเมือง หน้าด่านที่เป็นประตูสู่อินโดจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ ค้าขาย การลงทุน ประกอบกับมีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ทำ�ให้สินค้าจากประเทศ เพื่อนบ้านซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดกัน และใกล้เคียงเช่น จากประเทศจีน เวียดนาม หรือแม้แต่ ลาวก็ตาม พากั น หลั่ งไหลเข้ า มาวางจำ � หน่ า ยภายในจั ง หวั ด มุกดาหารมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าจำ�พวกยา อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่ตรงตามสลาก และ

อาจเป็นสินค้าอันตราย ก่อให้เกิดผลกระทบ รวม ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคภายในจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การศึกษาผู้ ค้าตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคตลอดจนถึงประชาชน เรียนรู้แนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าไม่ ปลอดภัย กระตุ้นเตือนผู้ขายให้สำ�นึกสิทธิที่ดีในการ รักษาสิทธิของผู้บริโภค ประสานผู้ประกอบธุรกิจ และเครือข่ายภาคประชาชนขับเคลื่อนการคุ้มครอง สิทธิผู้บริโภค และถ้ามีปัญหาสินค้า ให้ร้องเรียน ที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร

รมช.พาณิชย์ลงพื้นที่มุกดาหาร มอบสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.นายวิเชียร ทวีโคตร ประธานกรรมการ การ เลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้ผู้ที่ได้รับทราบ และมอบหนังสือรับรองนาย พินิจ เจริญสุข เป็น นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สืบเนื่องจากที่มี การเลือกตั้งนายเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

หลังจากที่ กกต.จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบ หนังสือรับรองการเลือกตั้งแล้ว นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารคนใหม่ได้ กล่าว ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ได้จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และจะ ขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มุมานะอุตสาหะ และยุติธรรม จะพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้เจริญ รุดหน้า ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้.

อัยการจังหวัดฯ สัมมนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ณ ห้องประชุมศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 นางสมพร รวิวรรณพงษ์ อัยการจังหวัดประจำ�สำ�นักอัยการ สูงสุด มาให้ความรู้ สร้างความตระหนักและความ รับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ค้าขายบริเวณตลาด

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.54 ฯพณฯ ภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัด มุ ก ดาหาร เพื่ อ ตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ ที่ ร าษฎรประสบ อุทกภัย พร้อมนำ�เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ ผู้ประสบภัย จำ�นวน 2 จุด จุดแรกที่ ว่าการอำ�เภอ หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน 500 ชุด โดย มีนาง วัชรีวิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน นาย ประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ จุมพลเสถียร การค้าภายใน จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และนายทวี ศั ก ดิ์ ชี ว ะสุ ทโร พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ นายกเทศมนตรีตำ�บลหว้านใหญ่ นางกัลยา สุพร นายก อบต.ป่งขาม อำ�เภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ และ อินโดจีน ให้รับรู้สิทธิผู้บริโภคและปฏิบัติเป็นไปตาม มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย ส่วนจุด กฎหมาย จึงได้จัดทำ�โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ที่ 2 นำ�เครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำ�ปี อุ ท กภั ย ที่ จุ ด ตรวจเยี่ ย มที่ ว่ า การอำ � เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน 500 ชุด เพื่อบรรเทา 2554

www.mukdahannews.com

ความเดือดร้อนเบื้องต้น ฯพลฯ ภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย ในหลายพื้นที่ในประเทศ ทำ�ให้พื้นที่ทางการเกษตร ของเกษตรกรเสียหายเป็นจำ�นวนมาก เพื่อให้การ ช่วยเหลือราษฎรและเกษตรกรที่ได้รับความเดือด ร้ อ นจากภั ย น้ำ � ท่ ว ม ดั ง นั้ น ทางกระทรวงพาณิ ช ย์ จึงได้ดำ�เนินการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ ยังให้การสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง และถุง ยังชีพ ในกรณีที่สิ่งของ ที่นำ�ไปมอบให้กับชาวบ้าน ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถที่จะแจ้งให้ทางกระทรวงพาณิชย์รับทราบ เพื่อที่จะได้ดำ�เนินการจัดส่ง ข้าวสาร อาหารแห้ง และถุงยังชีพ เพื่อที่จะนำ�ไปแจกจ่ายให้เพียงพอต่อ ความต้องการของชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยน้ำ�ท่วม ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้อย่าง ทั่วถึงต่อไป.


7

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จับมือ อบจ.มุกดาหาร

จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ประจำ�ปี 2554 ยิ่งใหญ่

นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

งานประเพณี แ ข่ ง เรื อ ออกพรรษา ไทย-ลาว จ.มุกดาหาร ประจำ�ปี 2554 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร-รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ร่วมพิธี เปิดยิ่งใหญ่ เผยชาวลาวข้ามแม่น้ำ�โขงเข้าร่วม งานคึกคักเป็นพิเศษมากกว่า 50,000 คน เงิน สะพัดไม่ต่ำ�กว่า 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ต.ค.54 เทศบาลเมือง มุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย - ลาว ประจำ�ปี 2554 ของจังหวัด มุกดาหาร ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ดร.สุพัน แก้วมีไซ รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ท่ามกลางประชาชนจากคุ้มชุมชนทั้งหมด ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้แต่งกายด้วย เสือ้ ผ้าสีสดหลากสี เข้าร่วมในพิธเี ปิด ทัง้ มีคณะ ผู้แทนเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต พร้อมชาว

เรือประเพณีมิตรภาพ และมวลชนจากแขวง สะหวันนะเขต ร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมกับนำ� ประเพณีวฒ ั นธรรมทีด่ งี ามมาร่วมแลกเปลีย่ นใน งานด้วย นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานประเพณี แข่งเรือออกพรรษาทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร มีประวัติ อันยาวนาน จัดมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เดิม เรียกว่า งานประเพณีบุญส่วงเฮือ ซึ่งเกิดจาก บรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่แถบลุ่มแม่น้ำ�โขง ต่าง นัดหมาย มารวมกันทีห่ วั เมืองใหญ่เพือ่ ประกอบ พิธดี มื่ น้�ำ พิพฒ ั น์สตั ยาแสดงออกถึงความเป็นข้า ขอบขัณฑสีมา และความจงรักภักดีต่อพระเจ้า แผ่นดิน โดยกำ�หนดเอาวันขึ้น 15 ค่ำ�เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธี บรรดาเจ้าเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำ �โขง ต่างจัดประดับตกแต่งเรือที่เป็นพาหนะการเดิน ทาง ให้สวยงาม แล้วไปรวมกันยังหัวเมืองที่จะ

บริษัท สิริออโต้พาร์ท จ�ำกัด ส.อะไหล่ยนต์ ตัวแทนจ�ำหน่ายแต่งตั้ง

ปาณญา พิพัฒน์ไชยศิริ รองกรรมการผู้จัดการ

44/23-24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร.042-631-345,08-1975-6877,08-8557-3255,08-6458-2789

E-mail siriautopart@hotmail.com E-mail siriautopart@yahoo.com E-mail saraiyonmukdahan@hotmail.com E-mail saraiyonmukdahan@yahoo.com

ประกอบพิธี เมือ่ มีเรือมาร่วมกันเป็นจำ�นวนมาก จึงได้เกิดแนวคิดจัดประกวดแข่งขันทัง้ ด้านความ สวยงาม ขบวนแห่ การแข่งขันความเร็ว ตัง้ แต่ นัน้ มา การแข่งขันเรือของเมืองมุกดาหาร จึงถือ ปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำ�หรับการจัดงานประเพณีแข่งเรือออก พรรษาไทย-ลาวในปีนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดให้มีพิธี การตีช้างน้ำ�นองในงานประเพณี แข่งเรือให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดใน วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ซึ่ง ถือว่าประเพณีีตีช้างน้ำ�นอง ได้จัดขึ้นและยังคง ไว้ซึ่งรูปแบบเอกลักษณ์และพิธีการอยู่ที่จังหวัด มุกดาหารเพียงแห่งเดียว พิธีเปิดวันนี้ได้จัดให้มีการประกวดการ แข่งขัน และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวด ขบวนแห่เรือทางบก การแข่งขันเรือประเภท ความสวยงาม การพายเรือประเพณีมิตรภาพ การแสดงวัฒนธรรมสองฝั่งโขง มุกดาหารสะหวันนะเขต พิธีเบิกน่านน้ำ� พิธีแห่อัญเชิญ ถ้วยพระราชทานของ สมเด็ จ พระเทพรั ต น ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งทางบกและ ทางน้ำ� การแข่งเรือประเภทความเร็วทัง้ เรือรุน่ จิ๋ว รุ่นเล็ก รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ ในระหว่างวัน ที่ 10-13 ตุลาคม 2554ซึง่ ปีนี้ มีเรือทีส่ มัครเข้า ร่วมแข่งขันจำ�นวนมากถึง 69 ลำ�ซึ่งเป็นเรือที่ เดินทางมาจากทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว ทัง้ นี้ มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว ต่างชาติ โดยเฉพาะประชาชนจาก สปป.ลาว มา ร่วมงานมากว่า 50,000 คน พร้อมกับเดินทางไป ท่องเทีย่ วยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ �ำ คัญของจังหวัด มุกดาหาร และจับจ่ายซื้อสินค้า ข้าวของเครื่อง ใช้กลับบ้าน คาดว่าในช่วงเทศกาลแข่งเรือออก

www.mukdahannews.com

พรรษาไทย-ลาวประจำ�ปีนนี้ า่ จะมีเงินสะพัดไม่ต�่ำ กว่า 100 ล้านบาท. ในการแข่งขันเรือชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเรือที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้าไปชิงชนะเลิศ 4 ลำ�ได้แก่เรือ คนสวยเมืองมุก หนึ่ง เรือคนสวยเมืองมุกสอง จากวัดบางทราย ใหญ่ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เรือยุทธการนาวา จากจังหวัดชลบุรี และเรือเทพสายฟ้า จากวัด ศรีมหาโพธิ์ อำ�เภอหว้านใหญ่ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า เรือคนสวยเมือง มุกหนึง่ ได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล อีก 100,000 บาท.ไปครอง ส่วนเรือยุทธการนาวา ได้ อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 70,000 บาท เรือเทพสายฟ้า อันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 50,000 บาท และเรือคน สวยเมืองมุกสอง อันดับที่ 4 ได้เงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนผลการแข่งขันเรือประเภทอืน่ ๆ ดังนี้ เรือท้องถิน่ รุน่ เล็ก ไม่เกิน 40 ฝีพาย ชนะเลิศได้แก่ เรือสิงห์มกุ เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ เรือท้องถิน่ รุน่ ใหญ่ 45-55 ฝีพายชนะเลิศได้แก่ เรือ หนุม่ เมืองมุกเงินสด 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ เรือทัว่ ไป รุน่ เล็ก 30 ฝีพาย ประเภท ข ชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพเรืองฤทธิ์ จากจังหวัดอุบลราชธานี เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ประเภท ก ชนะเลิศ ได้แก่เรือเจ้าแม่โพธิศ์ รี 1 จังหวัดมุกดาหาร เงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ เรือทัว่ ไป รุน่ กลาง 40 ฝีพาย ประเภท ข ชนะเลิศ ได้แก่ เรือ เจ้าแม่เพชรด่านคำ� จากแขวงสะหวันนะเขต เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ประเภท ก ชนะ เลิศ ได้แก่ เรือหนุม่ เมืองมุก เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเรือทัว่ ไป รุน่ ใหญ่ 60 ฝีพาย ประเภท ข ชนะเลิศ ได้แก่ เรือเลิศมงคล เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ.


9

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

คณะกรรมการพิ จ ารณาครู ส อนดี

และผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ทุ น ครู ส อนดี จ ั ง หวั ด มุ ก ดาหาร

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะเส้นทาง R9 ที่ผ่าน จังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้ เป็นหนึ่งเส้นทางส่งออกผล ไม้ของไทยสู่ประเทศจีน หรือการพัฒนาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย เชื่อมโยงอนุภูมิภาค และจังหวัดมุกดาหาร ตามแนว EWEC ดังนั้น การ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน จึงสำ�คัญ และจำ�เป็น ขณะที่นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด มุกดาหาร ทีจ่ ะเป็นเมืองการค้า และการท่องเทีย่ วชาย โขง ณ ประตูตะวันออกสูอ่ นิ โดจีน นัน้ มีสงิ่ ท้าทายต่อ การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ดังนัน้ จังหวัดจึง ได้พยายามหล่อหลอมความคิดของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ เป็นหนึ่งเดียว ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา หวัง ให้เกิดทีมมุกดาหาร เพื่อร่วมกันสร้างศักยภาพและ เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ร่วมกัน.

การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร. สม หมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน นายละม้าย กิตติพร ผอ.สกสค.จ.มุกดาหาร กล่าวรายงานว่า การประชุมเพื่อ พิจารณาครูสอน ดีจังหวัดมุกดาหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัด และคณะกรรมการครูสอนดีระดับท้องถิ่น เพื่อดำ�เนิน การคัดสรรครูสอนดี/ผู้รับทุนครูสอนดี สำ�หรับจังหวัด มุกดาหาร สสค.กำ�หนดให้มีครูสอนดีจำ�นวน 114 คน ใน 114 คน ต้องคัดสรรให้เป็นครูผู้ที่ได้รับทุนครูสอน ดี จำ�นวน 3 คน ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและผ่านการ รับรองการประกาศ รายชื่อแล้ว ครูสอนดีจะได้รับทุน

คนละ 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนครูสอนดีจะได้รับทุน วิจัยผลงานละ 500,000 บาท โครงการนี้จะมีความ ต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การพัฒนาคนให้มี คุณภาพ ต้องปฏิรปู ด้านการศึกษาและต้องมีการพัฒนา ครูกับนักเรียนควบคู่กันไป รัฐบาลจึงมุ่งขับเคลื่อนสอง โครงการหลักคือ โครงการครูสอนดี และโครงการเด็ก ด้อยโอกาสทัว่ ประเทศ โครงการสังคมไทยร่วมมือกันคืน ครูดใี ห้ศษิ ย์ ยกย่อง เชิดชูครูสอนดี เพือ่ เป็นขวัญกำ�ลัง ใจแก่ครูผู้ปฏิบัติการสอน โดยสำ�นักคณะกรรมการส่ง เสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)

จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.ที่ห้อง 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ : หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรค ความดันโลหิตสูง เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับ เขต โดยหมู่บ้านที่ ชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัด มุกดาหาร ได้แก่ บ้านเหล่าสร้างถ่อ หมู่ 2 ตำ�บล เหล่าสร้างท่อ อ.คำ�ชะอีจังหวัดมุกดาหาร มีนายบุญ เยื้อน สวรรณไตย์สาธารณสุขอำ�เภอคำ�ชะอีเป็นผู้รับ มอบรางวัล และผลการคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัด มุกดาหาร ปี 2554 ได้แก่ นายยุทธพล คำ�มุงคุณ ผอ.ร.ร.บ้านหว้านน้อย ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นผู้รับมอบรางวัล

จากการเปิดเผยเพิ่มเติม ของ นพ.สุ ใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพปัจจุบันนี้ พบว่า คนไทยเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรค เบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น และมีแนวโน้มการเกิด โรคเพิ่มและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี การสร้ า งเสริ ม และการปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วน ร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้ง ประชาชนอย่างจริงจัง โดยให้ประชาชนมีการออก กำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอสัปดาห์อย่างน้อย 3วันๆละ 30 นาทีรวมกับรับประทานผักสดและผลไม้สดอย่าง น้อยวันละ 5 ขีดขึ้นไป และลดไขมัน จะช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต สูง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้.

ชาวบ้านแจ้งจับ นายกเทศมนตรีตำ�บลกกตูม

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำ�นักงานคณะ กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “จั ง หวั ด มุ ก ดาหารกั บ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” หวัง สร้ า งความตระหนั ก สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจ การกำ�หนดทิศทางและการหาเครือข่ายร่วมกันของ จังหวัดชายแดน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.54 ในการสัมมนาเชิง ปฏิ บั ติ ก ารว่ า ที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง “จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ที่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย จั ด ขึ้ น มี

วิทยากรจากกรมอาเซียน สำ�นักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง พาณิ ช ย์ สำ � นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการ พลเรื อ น และผู้ แ ทนภาคเอกชน ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ส่ ว นราชการ ภาค ธุรกิจ เอกชน ประชาชนและนักศึกษา ในจังหวัด มุกดาหาร ที่มาร่วมรับฟังอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่ อ ต้ อ งการสร้ า งความตระหนั ก ในการเตรี ย ม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 พร้อ มหาแนวทางสนับสนุนให้ภ าคเอกชนสามารถ แข่งขันในเวทีการค้าในภูมิภาคอาเซียน นายอาคม เติ ม วิ ท ยาไพสิ ฐ เลขาธิ ก าร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ความเชือ่ มโยงระหว่างอาเซียนกับอนุภมู ภิ าค

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่หน้าสถานี ตำ�รวจภูธรตำ�บลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นาย บุญนิจ พลกล้า อยู่บ้านเลขที่ 183 หมู่ 7 ต.กก ตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พร้อมญาติพี่น้องได้ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พ.ต.ท.บัญชา ศรีษะภูมิ พนักงานสอบสวน สภ.กกตูม ให้ดำ�เนินคดีกับ นาย นิยม ชาวเขา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลกกตูม พร้ อ มพวก ในข้ อ หาฐานร่ ว มกั น ทำ �ให้ เ สี ย ทรั พ ย์ และทำ�ลายทรัพย์สินของผู้อื่น เนื่องจากได้นำ�รถ ไถไปเกรดต้นมันสำ�ปะหลังที่ตนเองและครอบครัว ปลูกไว้ในที่ดินของบิดามารดา ที่ได้ครอบครองและ

www.mukdahannews.com

ใช้ ป ระโยชน์ ม าก่ อ น ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 13 ต.กกตู ม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.นายนิยม ชาว เขา นายกเทศมนตรีตำ�บลกกตูม ได้เข้ามาที่ สภ.กก ตูม เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ตกลงกันไม่ได้และ กลับไปในที่สุด ด้าน พ.ต.ท.บัญชา ศรีษะภูมิ พนักงาน สอบสวน สภ.กกตูม กล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้ง ความร้องทุกข์แล้ว จึงได้เดินทางไปยังสถานที่เกิด เหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำ�เนินคดี ตามกฎหมายต่อไป.


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

ชาวไทย-ลาว ร่วมทอดกฐินสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติิฯ

ได้ยอดรวมเกือบ 2 ล้านบาท

รู ป ปางมารวิ ช ั ย ขนาดหน้ า ตั ก กว้ า ง 39.99 เมตร สู ง 59.99 เมตร รวมความสู ง จากฐาน ถึ ง ยอดเศี ย ร 84 เมตร ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด รอยพระพุ ท ธบาทภู มโนรมย์ ตำ � บลนาสี น วน จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ขณะนี ้ ค วามคื บ หน้ า ของการ

ก่ อ สร้ า งฐานรองรั บ ฐานดอกบั ว และองค์ พ ระ รวมถึง พระเกศา เสร็จสิ ้นแล้ว อยู ่ระหว่างการ ประมู ล หาผู ้ ร ั บ เหมาเพื ่ อ ก่ อ สร้ า งฐานดอกบั ว และองค์ พ ระ โดยมี ม ู ล ค่ า การก่ อ สร้ า งรวมทั ้ ง สิ ้ น ประมาณ 119 ล้ า นบาท.

จังหวัดมุกดาหารประชุมอนุกรรมการ

ติดตามรับจำ�นำ�ข้าว

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.54 ที่บริเวณวัดรอย พระพุทธบาทภูมโนรมย์ซงึ่ เป็นสถานทีก่ อ่ สร้างพระพุทธ รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ได้ ม ี ผ ู ้ ม ี จ ิ ต ศรั ท ธาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ทั้งที่มาจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียงและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาร่วมทำ�บุญ ทอดกฐินเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิม

พระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร กันเป็นจำ�นวน มาก โดยมีพระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางสาวสม หมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 1,844,259.-บาท พระพุ ท ธรู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในโอกาสมหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ที ่ ช าวไทย และลาวได้ ร ่ ว มกั น สร้ า งขึ ้ น นี ้ เป็ น พระพุ ท ธ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ ประชุมอนุกรรมการติดตามการรับจำ�นำ�ข้าว การ เตรียมตัวการรับจำ�นำ�ข้าวในจังหวัดมุกดาหาร จะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 ส่วนระดับอำ�เภอ จะให้ คณะทำ�งาน สำ�รวจผลผลิตของข้าวและออกใบรับรองใน เรือ่ งการผลิตข้าว ทำ�ให้สามารถรูผ้ ลผลิตข้าวทีจ่ ะออกสู่ ตลาดและยังรู้จำ�นวนเกษตรกรที่แน่นอน ส่วนที่ 2 คือ ระดับจังหวัดคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ เปิดโรง สีจ�ำ นวน 5 โรง โรงสีในเขตจังหวัดมุกดาหาร มี 2 โรง สี และโรงสีจังหวัดข้างเคียงอีก 3 โรง เพื่อให้สามารถ

-

ทต.หว้านใหญ่ร่วมกับอำ�เภอหว้านใหญ่ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เมื ่ อ วั น ที ่ 23 กั น ยายน 2554 เวลา 08.30 น.นายสุ พ จน์ สุ อ ริ ย พงษ์ นายกเทศมนตรี ตำ � บลหว้ า นใหญ่ จั ด การแข่ ง เรื อ ยาวประเพณี อำ � เภอหว้ า นใหญ่ ประจำ � ปี 2554 ชิงถ้วย พระราชทานรางวัลชนะเลิศจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เ จ้ าโสมสวรี พระวรราชา ทิ น ั ด ดามาตุ ประเภทเรื อ ชายใหญ่ 55 ฝี พ าย และเรื อ ชาย กลาง 35 ฝี พ าย กำ � หนดจั ด การแข่ ง ขั น ระหว่ า ง วั น ที ่ 23 – 25 กั น ยายน 2554 ณ บริ เ วณท่ า น้ ำ� ริ ม เขื ่ อ นป้ อ งกั น ตลิ ่ ง แม่ น ้ ำ �โขง วั ด ศรี ม หาโพธิ ์ หมู ่ ท ี ่ 1 ต.หว้ า นใหญ่ อ.หว้ า นใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งานวันนี ้ได้ร ับเกียรติจากนายศิลปศาสตร์

ธี ร พั น ธุ ว ั ฒ น์ ปลั ด อำ � เภอหั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห าร งานปกครอง มาเป็ น ประธานในพิ ธ ี ได้ ก ล่ า ว เปิ ด งานว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด งานในครั ้ ง นี ้เพื ่ออนุร ักษ์ประเพณีว ัฒนธรรมท้องถิ ่นและส่ง เสริ ม สายสั ม พั น ธ์ พ ี ่ น ้ อ งระหว่ า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในด้ า น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยได้ น ำ � เอาการกี ฬ าอั นได้ แ ก่ การแข่ ง เรื อ ยาวซึ ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น วั ฒ นธรรมท้ อ ง ถิ ่ น ดั ่ ง เดิ ม ของประชาชนในแถบลุ ่ ม แม่ น ้ ำ �โขง เพื ่ อ เชื ่ อ มสั ม พั น ธไมตรี ร ะหว่ า ง 2 ประเทศ อี ก ทั ้ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ นกลุ ่ ม นั ก กี ฬ า นั ก กี ฬ ารู ้ แ พ้ รู ้ ช นะ รู ้ อ ภั ย อั น เป็ น หั วใจหลั ก ของการแข่ ง ขั น กี ฬ าทุ ก ประเภท

รองรับผลผลิตข้าวได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด คณะอนุ ก รรมการได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตที่ เ ป็ น ประโยชน์ในการรับจำ�นำ�ข้าว เช่น เรื่องการสำ�รวจ ปริมาณข้าวทั้งหมดที่เกษตรกรผลิตได้ ออกใบรับรอง ให้โรงสีสามารถย้ายข้าว และยังให้ข้อสังเกตในเรื่อง การะมัดระวังการลักลอบนำ�ข้าวจากต่างพื้นที่เข้ามา เพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไปตามความเรียบร้อย ใน ประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะเปิดการรับจำ�นำ� ข้าวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ทางจังหวัดจะนัด ประชุมคณะทำ�งานระดับอำ�เภออีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มี ความเข้าใจตรงกันและสามารถดำ�เนินการรับจำ�นำ�ข้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

ประมงจังหวัดมุกดาหารปล่อยปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

เมื ่ อ วั น ที ่ 20 ก.ย.54 สำ � นั ก งานประมง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ ประชาชน ตำ � บลน้ ำ � เที ่ ย ง อำ � เภอคำ � ชะอี โดยมี น ายชาญวิ ท ย์ วส ยางกู ร ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น ประธานได้ ร ่ ว มกั น ปล่ อ ยพั น ธุ ์ ป ลากิ น พื ช จำ � นวน 300,000 ตั ว ลงในหนองน้ ำ � สาธารณะ(หนองบง) ตำ � บลน้ ำ � เที ่ ย ง อำ � เภอคำ � ชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เนื ่ อ งในวั น ประมงแห่ ง ชาติ วั น ที ่ 21 กั น ยายน ของทุ ก ปี นางลดาวั ล ย์ วนโกสุ ม ประมงจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กล่ า วว่ า สำ � นั ก งานประมงจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ม ี ก ารปล่ อ ยปลา ณ หนองบง

www.mukdahannews.com

หนองน้ ำ � สาธารณของหมู ่ บ ้ า นน้ ำ � เที ่ ย ง ตำ � บล น้ ำ � เที ่ ย งอำ � เภอคำ � ชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจำ � นวน 300,000 ตั ว เพื ่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธั น วาคม 2554 เพื ่ อ เป็ น การ อนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น ้ ำ � ให้ เ กิ ด ความอุ ด ม ส ม บู ร ณ์ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า รใ ช้ ป ร ะโ ย ช น์ ข อ ง ประชาชนอย่ า งยั ่ ง ยื น ตลอดจนให้ ป ระชาชน ได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรสั ต ว์ น ้ ำ � และ เป็ น การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนอี ก ทางหนึ ่ ง


11

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

พยาบาลมุกดาหาร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองมุกดาหาร นายณัฐดนัย โภคสวัสดิ์ กล่าวว่า การอบรมและซ้อมแผน อุบัติภัยฉุกเฉิน นี้ เป็นภารกิจของโรงงานที่จัดจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ก่อนเปิดหีบอ้้อยประจำ�ปี ซึ่งปีการผลิต 2554 โรงงานน้ำ�ตาล สหเรือง จะเปิดหีบอ้อยประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2554 รวม 120-150 วัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ พนักงานและผู้ใช้แรงงาน นายณัฐดนัย โภคสวัสด์ิ ของบริษัท ในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยในโรงงาน โดยเฉพาะอัคคี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ภัย หรือเมื่อเกิดอุบัติภัยแล้ว สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะทำ�ให้ลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ ของพนักงาน ยัง เป็นการลดการสูญเสียทรัพย์สินของทางโรงงานที่อาจเกิดขึ้นด้วย สำ�หรับโรงงานน้�ำ ตาล สหเรือง จำ�กัด เป็นโรงงานผลิต น้�ำ ตาล ทรายขาว น้�ำ ตาลทรายแดง เพือ่ การจำ�หน่ายในประเทศ และส่งออก เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีก�ำ ลังผลิตประมาณ 5,992 ตัน/วัน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.54 นายณัฐดนัย โภคสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สหเรือง จำ�กัด จำ�นวนกว่า 500 คน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว หรือประมาณ 600,000 ตันต่อปีการผลิต โดยมีพนักงานลูกจ้างอยูป่ ระจำ� ฝ่ายโรงงาน เป็นประธานในการอบรมและการซ้อมแผนรับอุบัติภัย กับภัยที่เกิดจากการทำ�งาน เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล ประมาณ 500 คน และจะรับเพิม่ เติมในช่วงการเปิดหีบอ้อย ตัง้ แต่เดือน ฉุกเฉิน ประจำ�ปี แก่พนักงานและผู้ใช้แรงงาน ภายในโรงงานน้ำ�ตาล รวมถึงการช่วยเหลือเบี้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัย โดยวิทยากร จากโรง พฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ของปีตอ่ ไป อีกประมาณ 300 คน.

โรงงานนำ�้ตาลสหเรืองมุกดาหาร ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยฉุกเฉิน

www.mukdahannews.com


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจ�ำเดือน กันยายน 2554

ตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว

ตร.สภ.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จับกุมนักค้ายาเสพติด.

เป็นเจ้าของไม้ กำ�ลังเจ้าหน้าได้ทำ�การดำ�น้ำ�ลงไป ขนไม้พะยูงขึ้นมาจากแม่น้ำ�โขงรวมไว้พะยูงจำ�นวน 30 ท่อน เบื้องตนเจ้าหน้าที่ปกครองอำ �เภอหว้า นใหญ่ได้นำ�ไม้พะยูงนำ�ส่งสถานีตำ�รวจ สภ.หว้าน ใหญ่ เพื่อทำ�การสืบสวนหาเจ้าของและกลุ่มนายทุน ค้าไม้พะยูงมาดำ�เนินคดีต่อไป อย่างไรก็ตาม นายเอกพงษ์ ขวานคร ปลั ด อำ � เภอหว้ า นใหญ่ กล่ า วอี ก ว่ า การจั บ กุ ม ครั ้ ง นี ้ ปกครองอำ � เภอหว้ า นใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ

กอ.ร.มนได้ ส ื บ ทราบ และติ ด ตามดู พ ฤติ ก รรมของ กลุ ่ ม ผู ้ ค ้ า ไม้ พ ยุ ง ส่ ง ขายประเทศเพื ่ อ นบ้ า นกลุ ่ ม นี ้ ม าประมาณ 1 เดื อ น โดยกลุ ่ ม ค้ า ไม้ ก ลุ ่ ม นี ้ จ ะมี น ายทุ น เป็ น ชาวลาวข้ า มมาตระเวนซื ้ อไม้ พ ยุ ง จากทั ่ ว ทุ ก แห่ ง ทั ้ งในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และจั ง หวั ดใกล้ เ คี ย ง ก่ อ นจะนำ � มาพั ก เอาไว้ โดยการนำ � ไม้ พ ยุ ง นำ � ลง ไปแช่ ใ นแม่ น ้ ำ �โขงตามจุ ด ต่ า งๆ และเป็ น การอำ � พางสายตาเจ้ า หน้ า ที ่ .

อบจ.มุ ก ดาหารปรั บ ปรุ ง ถนนเรี ย บร้ อ ย ชาวบ้านฝากขอบคุณ

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 07.00 น เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดจับกุม สภ.กกตูม นำ� โดย พ.ต.ท.ลิขิต คันสร สวญ และ ร.ต.อ. ธีรเดช เหมนนท์ สว.สส พร้อมชุดสืบสวน ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ที่ถนนเปรมพัฒนา ระหว่าง ก.ม.ที่ 73-74 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตำ�รวจ ขณะเกิดเหตุ ได้พบรถต้องสงสัยเป็นรถ กระบะบรรทุก (สองประตู) โตโยต้า วีโก หมายเลข ทะเบียน 3731 ฉะเชิงเทรา มีนายบูรพา นพแก้ว อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 191/2 หมู่ 14 ต.ตู้ยาม หมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ต้องหาที่ 1 และมี นายพร พรมพินิจ อายุ 63 ปี บ้านเลข ที่ 85 หมู่ 1 ต.ก้านหลวง อ.นาแก จ.นครพนม ผู้ต้องหาที่ 2 นั่งโดยสารมาที่เบาะข้างคนขับ จึง

ทำ�การตรวจค้นไม่พบสิ่งกฎหมายใดๆ และทำ �การ ตรวจค้นรถโดยละเอียด ผลการตรวจค้น พบกล่อง นมดูเม็ก จำ�นวน 1 กล่อง ซุกซ่อนใต้ท้องรถ เมื่อ นำ�มาตรวจ พบยาบ้าจำ�นวน 50 ถุงๆ ละ 200 เม็ด รวมทั้งสิ้น 10,000 เม็ด จึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมยาบ้า ของกลางและแจ้งข้อหาให้ทราบว่า ร่วมกันมียา เสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อ จำ�หน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วส่งไปกำ�เนินตาม กฎหมาย ในชั้นจับกุมผู้ต้องหารับว่า ได้ ร ั บ จ้ า ง เป็ น เงิ น 30,000 บาท ให้ ร ั บ ยาบ้ า ของกลาง จากชายไม่ ท ราบชื ่ อ และอยู ่ ใ นเขต อ. เข็ ม ราช จ.อุ บ ลราชธานี เพื ่ อ จะเอาไปส่ ง ยั ง ปลายทางใน เขต จ.นนทบุ ร ี แต่ ม าถู ก จั บ กุ ม ก่ อ น.

ปกครองอำ�เภอหว้านใหญ่ ร่วมกับ กอ.รมน.มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงเตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

กำ � ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ป กครองอำ � เภอหว้ า น ใหญ่ จังหวัดมุกดาหารร่วมกับ กรอมน มุกดาหาร จำ�นวนกว่า 20 นาย ร่วมกันตรวจจับยึดไม้พะยูง เตรี่ยมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน พบถูกแช่ไว้ใน แม่น้ำ�โขงเตรียมมูลค่านับกว่าสามแสนบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ย.54 นายเอกพงษ์ ขวานคร ปลัดอำ�เภอหว้านใหญ่ และ พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูล สวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหาร ได้นำ�กำ�ลังออกตรวจยึดไม้พยุง

หลังท�ำ

ก่อนท�ำ สืบเนื่องมาจากนางกรณิกา บัวแก้ว อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 455 หมู่ 9 ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร กล่าวว่าชาวบ้านหน้าหมู่บ้านสวนพร เพชร ประมาณ 20 คน ได้รวมตัวกันร้อ งเรียน ว่า ถนนศรีบุญเรือง – บ้านคำ�เม็ก และทางเข้า หมู่ บ้านสวนพรเพชร หน้าสาธรณสุขอำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีหลุมมีบ่อ ขนาดความกว้างกว่า 1 เมตร ลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร ระยะทาง 50 เมตร เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้การสัญจรไปมา ของชาวบ้าน และนักเรียนที่ต้องเดินผ่านถนนเส้น นี้ ไ ด้ ย ากลำ � บากได้ แ ก่ บ้ า นดงอี ห นู บ้ า น เหล่ า คราม บ้านพรเพชร บ้านคำ�เม็ก บ้านโนนสะอาด รวมประชากร 10,000 คน ต้ อ งผ่ า นเส้ น ทางนี้ ทุกวัน ต้องได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไปมาก็ ลำ�บาก และเป็นเขตรอยต่อระหว่าง เขตเทศบาล เมื อ งมุ ก ดาหาร และเขต อบต.นาสีนวน อำ�เภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร จึงได้รวมตัวกันออกมาเรียก ร้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลซ่อมแซม ถนนสาย ศรีบุญเรือง – บ้านคำ�เม็ก ซึ่งเป็นถนน ลาดยางและ เป็นถนนสายหลัก ที่ชาวบ้านดังกล่าว ใช้เส้นทางนี้ แต่ขณะนี้ถนนสายนี้ได้เกิดการชำ�รุด รถยนต์ สั ญ จรไปมาลำ � บาก และที่ ผ่ า นมายั งไม่ มี หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ าไปดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบแก้ ไ ข แต่อย่างใด

ท่อนจำ�นวน 30 ท่อนมูลค่ากว่าสามแสนบาท ที่ กลุ่มผู้ค้าไม้พยุงลักลอบนำ�ออกจากป่าแล้วนำ�มาพัก เอาไว้ที่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 8 ต.ป่งขาม อ.หว้า นใหญ่ จ.มุกดาหาร พบเป็นบ้านพักตากอาศของ เศรษฐฐีคนกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีใครอาศัย อยู่ จากการตรวจสอบพบไม้พะยูงถูกนำ�แช่ทิ้งไว้ ในแม่น้ำ�โขงบริเวณหลังบ้าน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ก่อนจะส่งนำ�ไม้ขึ้นเรือหางยาวส่งข้ามไปจำ�หน่ายที่ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เบื้องต้นยังไม่มีใครแสดงตัว

www.mukdahannews.com

นางกรณิกา บัวแก้ว ชาวบ้านกล่าวอีก ว่า ปัญหาดังกล่าว ชาวบ้านได้เคยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้องเรียนไปที่จังหวัด เป็น เวลา 2 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข มีแต่ชาวบ้าน ได้ทำ�สัญญาณแจ้งเหตุเพราะเกรง ว่าผู้สัญจรผ่านไปมาจะได้รับอันตรายโดยเฉพาะใน ช่วงกลางคืน ดังนั้นจึงวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิด ชอบให้ดำ�เนินการโดยเร็ว เพราะหากปล่อยไว้นาน จะทำ �ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ถนนเส้ น นี้ ยั ง เป็ น ถนนสายหลักที่ชาวบ้านได้ใช้สัญจร เข้าในตัวเมือง มุกดาหารโดยเฉพาะชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ต้องขน สินค้าการเกษตรไปจำ�หน่ายที่ตลาดและ บุตรหลาน ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เจ็บป่วย ต้องสัญจรไปมาด้วยความยากลำ�บาก และประสบ อุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิด ชอบเร่งเข้ามาดูแลแก้ไข ก่อสร้างถนนเพื่อคลาย ความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วย. ***จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ป ระสานงานไป ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้าไป ดำ�เนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้เดือดร้อนโดยเร่งด่วนแล้ว โดยจะได้เข้าไปดำ�เนิน การเกรดเกลี่ย บด อัด ให้สามารถใช้การได้ ก่อน ที่จะทำ�การปรับปรุงก่อสร้าง ให้มีความมั่นคงถาวร ต่อไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704


13

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2011

งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี

สสจ.มุกดาหาร จัดประชุมทางวิชาการขับเคลื่อน โครงการอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้้มแข็งแบบยั่งยืน

หลวงตายอดเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ใ นจั ง หวั ด มุ ก ดาหารและ จังหวัดใกล้เคียง ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระราชมุกดาหารคณี หรือหลวงตายอด เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 20 ก.ย.54 ภายในบริเวณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถาน ที่ในการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระราชมุ ก ดาหารคณี หรื อ ที่ รู้ จั ก ดี ว่ า หลวง ตายอด เจ้ า คณะจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และเจ้ า อาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งในจังหวัด

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมทางวิชาการขับเคลื่อน โครงการอำ�เภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยเน้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ �ตำ�บล ให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และรายงาน การระบาดของโรคในพื้นที่ได้ทันเวลา ไม่ให้แพร่ กระจายเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.54 ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญญไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 เป็น ประธานในการสัมมนาทางวิชาการและการนำ�เสนอ ผลงานเด่นการสอบสวนโรคของเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ซึ่ง สำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดับ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้ง ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานตามโครงการอำ�เภอ ป้ อ งกั น ควบคุ มโรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น เป็ นไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2554 ต่อเนื่องปี 2555 เน้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ �ตำ�บล ให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และรายงาน การระบาดของโรคในพื้นที่ได้ทันเวลา ไม่ให้แพร่ กระจายเป็นวงกว้าง โดยบูรณาการกับหน่วยงาน เครื่อข่ายต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวง นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการ ประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลา 2 วันระหว่าง วันที่ 5-6 กันยายน มีภาคีเครือข่ายสาธารณสุข

อำ�เภอ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขตตรวจราชการที่ 11 เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเร็ว ระดับ จังหวัด อำ�เภอและตำ�บล ในเขตราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 11 สามจังหวัด ได้แก่จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม จำ�นวน 100 คนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ซึ่ง ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การนำ� เสนอผลงานงานการสอบสวนโรค ผลงานเด่น และ นิทรรศการในแต่ละจังหวัด การมอบโล่รางวัลชนะ เลิศ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำ�เภอ หรือ คปสอ. และคนดีศรีระบาด ระดับ อำ�เภอ และระดับเขต โดยรางวั ล ชนะเลิ ศ คปสอ.ระดั บ เขต ในด้านการพัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน และเป็น 1 ใน 18 อำ�เภอทั่วประเทศ ได้ แ ก่ คปสอ.พั งโคน จั ง หวั ด สกลนคร รางวั ล คปสอ.ดีเด่นในด้านการพัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ระดับอำ�เภอ และเป็น 1 ใน 100 อำ�เภอทั่วประเทศ ได้แก่ คปสอ.ดอนตาล คปสอ.หนองสูง คปสอ.ภูพาน คปสอ.ธาตพนม คป สอ.ศรีสงคราม ส่วนรางวัลคนดีศรีระบาด ระดับ เขตตรวจราชการที่ 11 ได้แก่ นายธีระชั ย น้ อ ยทรง นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ โรงพยาบาล ดอนตาล รางวัลสอบสวนโรคมากที่สุด ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร การเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาดีเด่น ได้แก่ สำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร.

มุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางร่วมงาน จำ�นวนมาก โดยมีพิธีบายศรีสูตรขวัญเจริญอายุ วัฒนมงคล และจัดโรงทานเพื่อให้ผู้มาร่วมงาน ได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วย พระราชมุกดาหารคณี (ยอด ยสชาโต) หรือหลวงตายอด มีนามเดิมว่ายอด บรรเทิงใจ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2475 เป็ น พระที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ธ รรมอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ อบรมสั ่ ง สอนอุ บ าสกอุ บ าสิ ก า เด็ ก ,เยาวชน และประชาชนทั ่ ว ไป ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น คนดี จนเป็ น ที ่ เ ลื ่ อ มใสศรั ท ธาของศิ ษ ยานุ ศ ิ ษ ย์ ม า ถึ ง ปั จ จุ บ ั น .

ผลการแข่งขันฟุตบอล สามขัวคัพ ครั้งที่ 2

เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 15.09 น. ทีส่ นามโรงเรียนบ้านสามขัว ต.ดงเย็น จ.มุกดาหาร ได้มี การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 12 ปีรอบ ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีม เหล่าคาม และทีมโคกขาม เลียน ผลการแข่งขันทีมโคกขามเลียนชนะ ได้รับถ้วย รางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดย นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สำ�นักงานเขตพื้นที่

www.mukdahannews.com

การศึกษาจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ในงานปิดการ แข่งขันฯ ด้านนายสมมัคร ผลสว่าง ผอ.โรงเรียนบ้าน สามขัวซึ่งเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขัน ได้กล่าวถึงจุด ประสงค์ของการแข่งขันในครัง้ นีว้ า่ การแข่งขันฟุตบอล จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีแก่เด็ก นักเรียน ให้รู้จักแพ้-รู้ชนะ รู้จักอภัย.


หมายเหตุ *รุ่นที่ร่วมโครงการได้แก่ รถยนต์ไฮลักซ์วีโก้ แชมป์ทุกรุ่น, ฮัมรีทุกรุ่น(ยกเว้นทุกร่น 3.5Q และ 2.0G Extremo) โคโรลล่า อัลติสทุกรุ่น (ยกเว้นเกียร์ธรรมดา และ CGN เกียร์อัตโนมัติ), พรีอุสทุกรุ่น, ยารีสทุกรุ่น, อแวนซาทุกรุ่น, และอินโนวา ส�ำหรับ **เงินดาวน์ 30% ผ่อน 48 งวด การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขในการผ่อนช�ำระเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นเงิน และไม่สามารถใช้โครงการนี้ร่วมกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของฝ่ายลูกค้ารายใหญ่ได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0-4261-1423

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 52  
หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 52  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

Advertisement