Page 1

1

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

เทศบาลเมืองมุกฯ พบผู้ประกอบการค้า ตลาดอินโดจีน แก้ไขปัญหาหนี้เก่า

มุกดาหาร จัดงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรมยิ่งใหญ่

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 13

นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

นายสุเทพย์ เซียสกุล ÍÒ‹¹Íµ‹ ҋ͹˵¹‹ ÍҌ˹Ҍ8 6 รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

ปท่ี 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ปภ.มุกดาหาร

โตโยต้าชัวร์ประกวด the music kid 2012 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ปภ.มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.และปฏิบัติหน้าที่ประจำ�จุดตรวจช่วงเทศกาล ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

8

มุกดาหารเกิดอุบัติเหตุรับวันใหม่ รถชนกลางสี่แยกศูนย์ไหม ตาย 3 เจ็บ 6 ป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 คำ�ป่าหลาย ยึดไม้พยุง 85 ท่อน มูลค่ากว่า 500,000 บาท

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม 2555

กอ.รมน.,ทหารพราน ทลายแหล่งซุกซ่อน ไม้พะยูงกลางเมืองมุกดาหาร

อุบัติเหตุกลางสี่แยก 100 ศพ บายพาสมาสด้าเก่า ตาย 3 เจ็บ 6

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.55 พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูล สวัสดิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด มุกดาหารพร้อม เจ้าหน้าทีก่ องอำ�นวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สนธิกำ�ลังกับหน่วย ทหารพรานที่ 2105 นำ�โดย ร้อยเอกกริชเพชร โภคา ผบ.ร้อย หน่วยทหารพรานที่ 2105 ออกตรวจค้นเพื่อ ทลายแหล่งซุกซ่อนไม้พะยูง หลังสืบทราบพฤติกรรม ผู้ลักลอบ ที่มักจะมีการนำ�ไม้ที่ตัดไว้มาซุกซ่อนไว้ใน ป่าอ้อย และในหนองน้ำ� บริเวณซอยดอนหมี บ้าน ด่านคำ� ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เพื่อ เตรียมลักลอบส่งจำ�หน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านพ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวัสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารพร้อมกล่าวว่า เมื่อไป ถึงบริเวณที่สืบทราบ เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเพื่อร่วม กันค้นหา ซึ่งจุดแรกที่พบคือบริเวณป่าอ้อย ซึ่งอยู่ ด้านหลังโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรของ ห้างหุ้น ส่วนจำ�กัดทีรุ่งเรืองการเกษตร มีไม้พะยูงวางกองรวม กันอยู่จำ�นวน 21 ท่อน/เหลี่ยม ใกล้เคียงกัน มีบ้าน

ของนางสดศรี ประกอบกิจ อายุ 31 ปี ซึ่งข้างบ้าน เป็นที่ดินเปล่า และมีกองฟางกองใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจค้น พบไม้พะยูงซุกซ่อนอีก 5 ท่อน/เหลี่ยม ถัด ออกไปประมาณ 100 เมตร เป็นบริเวณหนองน้ำ�ซึ่ง อยู่ด้านหลัง เจ้าหน้าที่ตรวจพบไม้พะยูงซุกซ่อนไว้ อีก25 ท่อน/เหลี่ยมและขณะที่กำ�ลังจะเดินเท้าออก จากพื้นที่ พบไม้พะยูงอีก 2 ท่อน/เหลี่ยม ซุกซ่อน อยู่ในพงหญ้า ที่อยู่บริเวณทางเข้าโกดัง จึงได้ร่วมกัน ตรวจยึดไม้พะยูงที่พบทั้งหมด รวม 53 ท่อน/เหลี่ยม เก็บรักษาไว้ที่สำ�นักงานป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนาย สถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่า พืชป่า ระหว่างประเทศ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การ บุกทลายแหล่งซุกซ่อนไม้หวงห้าม ครั้งนี้ เป็นความ พยายามของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการป้องกันและปราบ ปรามการลอกลอบตัดไม้ทำ�ลายป่า เชื่อว่าจะยังมีไม้ พะยูงซุกซ่อนไว้อยู่อีกมาก อย่างไรก็ตามจะได้เรียก เจ้าของโกดัง มาสอบสวน เนื่องจากมีไม้พะยูงอยู่ใน พื้นที่ พร้อมขยายผลดำ�เนินคดีต่อไป.

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 คำ�ป่าหลาย ตรวจยึดไม้พยุง 85 ท่อน มูลค่ากว่า 500,000 บาท

เกิดอุบัติเหตุ รถกระบะนำ�หญิงท้องแก่ใกล้ คลอดส่งโรงพยาบาล ชนกับรถกระบะของชาวบ้านที่ กำ�ลังจะไปตักบาตรที่วัดพระธาตุพนม บริเวณกลางสี่ แยกศูนย์หม่อนไหม จังหวัดมุกดาหาร เป็นเหตุให้มีผู้ เสียชีวิตทันที 3 ราย บาดเจ็บ 6 คน ส่วนหญิงท้อง แก่ปลอดภัยทั้งแม่และลูก เมื่อวันที่ 26 ม.ค.55 เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. พ.ต.ท.สัญญา แก้วมาลา ร้อยเวรสอบสวน สถานีต�ำ รวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้รบั แจ้งว่ามีอบุ ตั เิ หตุ รถชนกันกลางสี่แยกศูนย์หม่อนไหม มีผู้เสียชีวิตและ บาดเจ็บหลายราย จึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วย หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมุกดาหาร และชุดกู้ภัยธงแดง มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ต สี บรอน ทะเบียน บง 9358 มุกดาหาร ในสภาพ ด้านหน้ายุบ ส่วนรถคู่กรณี รถกระบะโตโยต้า วี โก้ สีดำ� ทะเบียน ฒง 3071 กรุงเทพมหานคร สภาพหงายท้องอยู่กลางสี่แยก ห่างจากจุดดังกล่าว

ประมาณ 30 เมตร พบผู้เสียชีวิตกระเด็นไปคนละ ทิศคนละทาง จำ�นวน 3 ราย ประกอบด้วย นางห มิ่ง ตุศิลา อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.4 ต.คำ� อาฮวน จ.มุกดาหาร นางจันทร์เพ็ญ วันรัญ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 ม.4 ต.คำ�อาฮวน จ.จังหวัด มุกดาหาร และ นายโก้ ไม่ทราบนามสกุลและที่อยู่ นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 6 คน รวมทั้งหญิงท้อง แก่ ซึง่ เจ้าหน้าทีน่ �ำ ส่งโรงพยาบาลมุกดาหารก่อนหน้า นี้แล้ว ล่าสุด อาการปลอดภัยทั้งแม่และลูก ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถกระบะเชฟโรเล็ต ที่เป็นของชาวบ้านตำ�บลดงมอน กำ�ลังจะนำ�หญิงท้อง แก่ใกล้คลอด ส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อมาถึงจุด เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบริเวณสี่แยก และเป็นสัญญาณไฟ กระพริบ ได้ชนกับรถโตโยต้า วีโก้ ที่กำ�ลังนำ�ชาว บ้านไปทำ�บุญตักบาตร ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม คาดว่ารถทั้งสองคัน ไม่ได้ หยุดรอสัญญาณไฟกระพริบเตือน จึงเป็นเหตุให้มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว.

ตำ�รวจเมืองมุกดาหาร จับสาวลาว ขโมยของห้างดัง กลางเมืองมุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เจ้าหน้าที่ สภ.เมืองมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 คำ�ป่าหลาย และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดย พ.ต.ท.ณัฐฐ์ อภิณัฐธนสมบัติ สวป.สภ.มุกดาหาร ได้ รับแจ้งจากสายลับว่า ได้มกี ารซุกซ่อนไม้พะยูงซุกซ่อน ไว้ที่หลังวัดศรีมงคลเหนือ ที่บ้านไม่มีเลขที่ ต่อเนื่อง ถึงริมสระท่าน้�ำ ห้วยมุก จึงสนธิกบั หน่วยป้องกันรักษา ป่าที่ มห.4 และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ นำ�กำ�ลังไป ตรวจสอบ ณ สถานที่ดังกล่าว เมื่อตรวจค้น พบไม้ พยุงแปรรูป จำ�นวน 85 เหลี่ยม/ชิ้น ปริมาตร 2.38 ลูกบาตรเมตร และ ไม้พะยูง 11 ท่อน ปริมาตร 0.62 ลูกบาตรเมตร ตีเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท จึงได้ตรวจยึด ไม้จำ�นวนดังกล่าว นำ�ไปสืบสวน และ

หาตัวผู้กระทำ�ความผิดมาดำ�เนินคดีต่อไป หลังจากทีไ่ ด้มตี รวจยึดเสร็จแล้ว นายวีระ ใสแก้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 คำ�ป่าหลาย เปิดเผยเพิม่ เติมว่า สำ�หรับไม้พะยูงนัน้ เป็นไม้เนือ้ แข็งเช่นเดียวกับ ไม้สัก ตะเคียน ไม้ชิงชัน มีชื่อและความหมายดี ชาว จีนเชื่อว่า บ้านใดมีไม้พะยูงทำ�เฟอร์นิเจอร์ไว้ประจำ� บ้านหรือนำ�มาปลูกทีบ่ า้ น จะทำ�ให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง จึงทำ�ให้ไม้พะยูงมีราคาสูง ชาวบ้านที่หวังรวยทางลัด โดยไม่ได้นกึ ถึงทรัพยากรของชาติทกี่ �ำ ลังจะหมดไป ได้ ตัดไม้น�ำ ไปขาย ทำ�ให้ทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ และหน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 คำ�ป่าหลาย ซึ่งรับผิดชอบ ในการดูแล 7 อำ�เภอ ต้องทำ�หน้าที่อย่างหนัก เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการ ตัดไม้ทำ�ลายป่าต่อไป

เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2555 ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้ง จากพนักงานขายของ ห้างดังกลางเมืองมุกดาหารว่า มีผู้ขโมยของในห้าง เมื่อตำ�รวจ นำ�กำ�ลังไปที่ชั้น 2 พบพนักงานขาย ยืน คุมตัว หญิงสาว 1 คน นุ่งกางเกงยีน สวมเสื้อกัน หนาวสีเทา ทราบชื่อว่า นาง ดี ทองดี อายุ 30 ปี อยู่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยพนักงานขาย บอกว่า พนักงานร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ ยืนคุมตัว ได้ติดตามผู้หญิงดังกล่าว หลักจากที่สงสัย ว่า ได้ขโมยของในร้านตนเอง ตนจึงตามไปสังเกตุ พฤติกรรม จนหญิงดังกล่าวเดินขึ้นไปในห้าง เมื่อตาม ไปดูเห็น หยิบเอารองเท้า มาสวม โดยไม่ได้จ่ายเงิน แต่อย่างใด ตนเองจึงไปบอกกับพนักงานขายของห้าง

www.mukdahannews.com

นั้น แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจมานำ�ตัวไปสอบสวน หลังจากการสอบสวน นาง ดี ทองดี รับ สารภาพว่า ตนเองได้ขโมยของ ดังกล่าวจริง และ ทำ�มานานแล้ว โดยจะนั่งเรือหางยาว จาก แขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว มาพักที่ ร.พ.มุกดาหาร เวลากลางวั น จะตระเวน ขโมยของ ตามร้ า น สะดวกซื้ อ และร้ า นค้ า ต่ า งๆ และได้ ทำ � เช่ น นี้ ม า นานแล้ว โดยของที่ได้จะนำ�ไปเก็บไว้ในห้องเก็บ ของโรงพยาบาล เมื่อได้ของจำ�นวนมากแล้ว จะ ขนขึ้นเรือหางยาวกลับ ฝั่ง สปป.ลาว แล้วนำ�ไป ขายให้กับ ร้านค้าต่างใน สปป.ลาว เมื่อขายหมด ก็กลับทำ�แบบเดิมอีก เจ้าหน้าที่จึงข้อหา นำ�ตัวไป สอบสวนและดำ�เนินคดีต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

ก็มาถึงอีกแล้วครับกับเดือนแห่งความรัก เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ คิ ด ว่ า หลายๆคนคงรอเดื อ นนี้ เพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักกันโดยเฉพาะวัยรุ่น ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ทางตำ�รวจคิด วิธีจัดระเบียบวันวาเลนไทน์ ด้วยการออกมาตรการ คุมเข้มต่างๆ หวังจะป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ ให้มีเพศสัมพันธ์ หรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมขัด ต่ อ กรอบประเพณี อั น ดี ง ามของไทย หรื อ เข้ าไป เที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่สมควรในช่วงวันวาเลนไทน์ อย่างเช่นประกาศเคอร์ฟิวส์ ห้ามเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปีออกจากบ้านหลังสี่ทุ่ม หรือ ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 18 ปีใช้โรงแรมม่านรูด ซึ่งตามเทศกาลวัน วาเลนไทน์แล้วเป็นเทศการของชาวตะวันตก เพื่อ ให้ คนได้แสดงความรักต่อกัน ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ระหว่างหนุ่มสาว แต่อาจเป็นระหว่างพ่อลูก หรือ คนที่เรารักและหวังดี จริ ง ๆ แล้ ว การแสดงความรั ก นั้ น ไม่ จำ�เป็นต้อ งรอให้ถึงวันวาเลนไทน์ เพราะทุกวัน เราก็สามารถแสดงความรักให้แก่กันได้ และก็ไม่ เฉพาะคู่หนุ่ม สาว หรือคนรัก แต่กับพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนฝูง ได้ทั้งหมด และแก่นแท้ของเซนต์ วาเลนไทน์ หรือผู้ให้กำ�เนิดวันแห่งความรักนั้นเขา ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องความรักของคู่รักอย่าง เดียวเสียเมื่อไหร่ เพียงแต่หลังๆ ความสำ�คัญของ วันวาเลนไทน์กลับมาเน้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง เพราะ นั กบุ ญนั้ น ก็ ขึ้ น ชื่ อ อยู่ แ ล้ ว เป็ น คนที่ ม อบความรั ก ความเมตตาให้กับมนุษญ์ทุกคน ดังนั้นวาเลนไทน์ จึงควรจะเป็นวันแห่งความรักของคนทุกคน ไม่ใช่ เอาความคิดแบบผิดๆ มาใส่หัว เหมือนวัยรุ่นไทย ที่นิยมแห่ตามแฟชั่น และขนบธรรมเนียมฝรั่งจน ไม่ได้มองตัวเอง อย่างไรก็ดเี ดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็ถอื เป็นเดือน ที่ดี เป็นเดือนแห่งความรักที่น่าจะทำ�ให้ใครกลายคน แช่มชื่นได้ ส่วนคนที่เซ็งๆ ยังไร้คู่ ก็อย่าไปคิดว่า วันวาเลนไทน์น่าเบื่อเลยนะครับ ยังมีคนให้รักอีกตั้ง มากมาย อย่าไปโกรธ ไปเกลียด ไปเซ็งเลย สงสาร วาเลนไทน์ และก็ไม่ใช่ความผิดของวาเลนไทน์ซะหน่อย

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2269 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ฝ่ายปกครอง เรื่องร้องเรียน : ทุรจริต ละเลย รายละเอียดการร้องเรียน : ปล่อยให้ยาเสพติด(ยาบ้า)ระบาดหนักใน บ้านโนนสว่าง ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก เยาวชนติดยากัน งอมแงมทั้งหมู่บ้าน พ่อค้ายามีทั้งใหญ่รายย่อยมีเป็น สิบๆรายขายกันแบบไม่กลัวถูกจับ(เขาบอกว่าไม่กลัว ถูกจับหรอกเพราะเป็นยาของเจ้านายใหญ่ใครจะกล้า จับ..5555?? ) ชาวบ้านเมื่อเสพยาก็พากันขึ้นเขาตัด ไม้ผยูงมาขายร่ำ�รวยตามๆกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ก็รับส่วย รวยตามๆกัน..555555 สงสารประเทศไทย วันที่ร้องเรียน : 2012-01-12 07:31:08 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.132.108 ลำ�ดับที่ : 2270 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์

ผู้ถูกร้องเรียน : แขวงการทางจังหวัดมุกดาร เรื่องร้องเรียน : เหตุรำ�คาญจาก หลุมบนถนนชยางกรู รายละเอียดการร้องเรียน : เนื่องจากที่บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่า การอำ�ภอนิคมคำ�สร้อย มีหลุมที่เกิดจากการติดตั้ง สัญญานไฟแดง ขนาดประมาณ กว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.ลึก 15 ซม. เวลารถบรรทุกหนักวิ่งผ่านทำ�ให้ เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังหลังคาเรือนที่อยู่รอบๆ บริเวณ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ทำ�ให้นอนไม่หลับ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนทำ�ให้ส่งผลต่อการเรียน ขอ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำ�เนินการแก้ไข ด้วย ครับ วันที่ร้องเรียน : 2012-01-12 10:49:58 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.13.137 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน เรียน ผู้ร้องเรียนลำ�ดับที่ 2270 และ2271 แขวงการทางมุกดาหารได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจาก ผู้รับเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรได้ดำ�เนินการขุด เจาะเพื่อซ่อมไฟ และยังไม่ได้ดำ�เนินการซ่อมคืน สภาพทางให้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางผู้รับ เหมา แต่เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากเหตุดังกล่าว แขวงการทางมุกดาหาร จึงมอบ หมายให้หมวดการทางมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้ดำ�เนินการซ่อมแซมให้เสร็จ เรียบร้อยและจะได้แจ้งให้ผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ต่อไป เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก แก่ผู้ใช้ทาง บรรเทาความเดือดร้อน แขวงการทาง มุกดาหาร ขอขอบคุณ ทุกคำ�แนะนำ� ติชม หรือ ความคิดเห็นต่างๆ หากพบไฟฟ้า ไฟสัญญาณจราจร ดับ ถนนชำ�รุดโปรดแจ้ง ที่แขวงการทางมุกดาหาร ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-612006 โทรสาร042-613821 ลำ�ดับที่ : 2271 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : แขวงการทาง เรื่องร้องเรียน : ถนนชำ�รุดไม่ได้รับการแก้ไข รายละเอียดการร้องเรียน : เนื่ อ งจากมี ก ารตั ด ถนนเพื่ อ ทำ � สั ญ ญาน จราจร ได้มีการขุดเจาะถนนเม่ือทำ�เสร็จถนนเกิด ชำ�รุดเป็นหลุม แต่ไม่ได้รับการช่อมแซม ทำ�ให้รถ วิ่งผ่านมีเสียงดัง ทำ�ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มาก กลางคืนก็นอนไม่หลับ ร้องเรียนเทศบาล และ แชวงการทางบอกให้รอผู้รับเหมา หลายเดือนแล้วไม่ ได้รับการแก้ไข จึ่งได้แจ้งมาทางจังหวัด วันที่ร้องเรียน : 2012-01-12 18:29:38 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.155.84 ลำ�ดับที่ : 2272 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ประปา เรื่องร้องเรียน : น้ำ�ประปาไม่ไหล รายละเอียดการร้องเรียน : บ้านดงภู่ อ.คำ�ชะอี ประมาณ 10 ครอบครัว ทนทุกข์ทรมานกับการใช้นำ�ประปา ไหลบ้างไม่ไหล บ้าง แต่จ่ายค่าน้ำ�แพงทุกเดือน ได้ประสานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแล้วแจ้งว่าได้ทำ�เรื่องเสนอเปลี่ยนท่อ ประปาใหม่ไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อใดไม่รู้ว่า งบประมาณจะมีหรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนี้จึงขอความ กรุณาหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้แก้ไขให้ด่วนด้วย เวลา ทุกข์หนักเสร็จแล้วฉีดน้ำ�ล้างไม่ได้ ใช้ชักโครกก็ไม่ได้ เครื่องทำ�น้ำ�อุ่นเสียหลายเครื่องแล้ว ขอเถอะเรื่องน้ำ� สำ�คัญมากผู้มีอำ�นาจช่วยแก้ไขให้ด้วย จำ�เป็นจริงๆ วันที่ร้องเรียน : 2012-01-15 20:46:14 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.156.242 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ตามรายละเอียดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ลำ�ดับที่ 2272 เรื่อง น้ำ�ไม่ไหล นั้น การประปาส่วน ภูมิภาค สาขามุกดาหาร ได้ทำ�การซ้อมท่อแตกท่อรั่ว เป็นจำ�นวนหลายจุด และไม่มีช่างซ้อมท่อประจำ�อยู่ หน่วยบริการต่างอำ�เภอ ซึ่งต้องส่งช้างซ้อมจากแม่ ข่าย ออกดำ�เนินการซ้อมท่อต่างอำ�เภอ อาจจะเกิด การล่าช้าบ่าง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ การเปล่ียน เส้นท่อ ต้องรองบประมาณในการเปลียนเส้นท่อ ซึ่ง เป็นงบประจำ�ปี ขอเรียนว่าขนาดนี้งบประมาณดัง กล่าว ยังตั้งงบซึ่งรอการอนุมัติจากส่วนกลาง การ ประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร ได้ทำ�การซ่อม ท่ออยู่อย่างสม่ำ�เสมอโดยตลอด จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 21 มกราคม 2555 ลำ�ดับที่ : 2273 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ร้านเพิ่มพูลทรัพย์ เรื่องร้องเรียน : ส่งกลิ่นเหม็นเน่า รายละเอียดการร้องเรียน : ร้านเพิ่มพูลทรัพย์รับซื้อของเก่าและยางพารา ส่งกลิ่นเน่าเหม็นทำ�ให้คนอาศัยใกล้เคียงและผู้มาติดต่อ งานปวดศรีษะอาเจียรอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบว่ามีสารพิษหรือไม่ วันที่ร้องเรียน : 2012-01-19 12:39:57 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.159.244 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วม กับสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหารได้ไปตรวจสอบร้านดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่16ม.ค.55(ก่อนการร้องเรียน)พบว่าร้านดัง กล่าวเป็นร้านรับซื้อของเก่า รับซื้อนุ่น ครั่ง และขี้ ยางพาราโดยกลิ่นเหม็นเกิดจากขี้ยางพาราที่ซื้อและ กองไว้ และระบบจัดเก็บและระบายน้ำ�ยังไม่สมบูรณ์ จึงได้กำ�ชับให้ผู้ประกอบการได้ทำ�การปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ�และการกำ�จัดกลิ่นโดยการใช้EMและตากให้

แห้งการจัดเก็บให้มิดชิด ก็จะสามารถลดกลิ่นเหม็น ลงได้ โดยจะทำ�การลงไปตรวจสอบการปรับปรุงดัง กล่าวในพื้นที่อีกครั้งใน 3 สัปดาห์ วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม2555 ลำ�ดับที่ : 2274 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : อบต. เรื่องร้องเรียน : การแต่งไม่เหมาะสม/ไม่สุภาพ รายละเอียดการร้องเรียน : เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของ อบต. บางคนแต่ง กายไม่เหมาะสม บางวันเหมือนจะไปเดินห้าง โดย เฉพาะผุ้หญิง ไม่ทราบว่า ท่านายกฯ ท่านปลัด จะ ว่าอย่างไร วันที่ร้องเรียน : 2012-01-25 16:28:27 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.155.143 ลำ�ดับที่ : 2275 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ร้านอาหาร “ตะวันแดง” จ.มุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : ตะวันแดง จ.มุกดาหาร เปิด-ปิด เกินเวลา รายละเอียดการร้องเรียน : เนือ่ งจากประชาชนทีพ่ กั อาศัยอยูบ่ ริเวณใกล้ เคียงได้รบั ผลกระทบจากเสียงจากตะวันแดง - เสียง จากรถทีเ่ ข้าออกจำ�นวนมากและบางวันก็มวี ยั รุน่ ทีเ่ มา ก่อความวุน่ วาย ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนใกล้เคียง รวมทัง้ ตะวันแดงได้ปดิ เกินเวลาถ้าวันใหนไม่มหี น่วยงาน เข้ามาตรวจก็จะปิดประมาณตี 2 วอนกรมการปกครอง เข้ามาตรวจสอบดูแลให้ปดิ ตรงตามเวลาด้วยและหากวัน ใหนไม่มคี นมาตรวจก็ขอให้ปดิ ตรงเวลาด้วยเพราะกฏ หมายระบุให้สถานบัญเทิงปิดตอนเทีย่ งคืนตรงครับ วันทีร่ อ้ งเรียน : 2012-01-27 10:26:04 IP Address ของผูร้ อ้ งเรียน : 113.53.158.17

หัวหน้าส่วนฯ ย้ายมาใหม่

นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

พลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

www.mukdahannews.com

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายวุฒิพงศ์ คำ�ภูแสน ผู้อำ�นวยการแขวงการทางมุกดาหาร


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม 2555

เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว มอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวอีสาน

เนื่องด้วยในฤดูหนาว ประชาชนคนไทย ในหลายพื้นที่ของประเทศได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะภัยหนาว เพราะขาดแคลนเครื่องนุ่ง ห่มและผ้าห่มกันหนาวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาค เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอสเป็น

บริษทั ทีย่ นื หยัดเคียงข้างกับสังคมไทยตลอดมา จึง ได้จดั ทำ�ผ้าห่มกันหนาวเพือ่ มอบแก่ประชาชนผูเ้ ดือด ร้อน ตามเจตนารมณ์ที่ทางบริษัทได้ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2544-2554 ได้จัดทำ�ผ้าห่มกันหนาว จำ�นวนรวม 87,000 ผืน และเสื้อกันหนาวสำ�หรับเด็ก 2,000

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการ ตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยปลายปี 2554 ต่อเนือ่ งต้นปี 2555 เอ ไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คาราวานมอบ ผ้าห่ม เป็นจำ�นวน 3,000 ผืน ในพื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย, อ.เต่างอย จ.สกลนคร, อ.กาบเชิง

จ.สุรินทร์, อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี, อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และล่าสุด อ.ด่านซ้าย จ.เลย เอไอเอสจะมุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยี สรรหาสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน และจะ ยืนยันเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

หมู่ที่ 3 ตำ�บลกกแดง อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัด มุกดาหาร โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วม มอบแว่นตาและเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย สำ�หรับบ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำ�บลกกแดง อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย อยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 34 กิโลเมตร มีประชากร 608 คน ปัญหาสาธารณสุขที่

พบคือ โรคระบบทางเดินหายใจในเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี และโรคระบบทางเดินอาหารในประชาชน ทั่วไป ซึ่งสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แก้ปัญหาด้วยการจัดโครงการอบรมผู้ปกครองเด็ก และประชาชนทั่วไปเพื่อให้รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาและ ป้องกันโรคที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธเี ปิดโครงการกลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯ เคียง ข้าง คนไทยช่วยภัยหนาว ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายเอราวัณ ก้อนคำ�ใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด(มหาชน) และ คณะ เป็นตัวแทนของ บริษัทฯ เข้าร่วมงาน นายเอราวัณ ก้อนคำ�ใหญ่ได้กล่าวว่า โครงการ นี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ติดต่อให้กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนวม

จังหวัดสกลนคร ทำ�การผลิต จำ�นวน 50,000 ผืน มูลค่า 12 ล้านบาท ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสนับสนุน อาชีพ และกระจายรายได้สชู่ นบทและจะมอบ ให้กรมป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำ�นวน 40 จังหวัด หลังจากนั้น นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันตัดริปบิ้น ปล่อยขบวนรถฯ โดยจะนำ� ไปแจกจ่ายผู้ประสพภัยหนาวในจังหวัดมุกดาหาร ที่ อำ�เภอดอนตาล รวม 1,000 ผืน คิดเป็นมูลค่า 240,000 บาท.

“เคียงข้าง คนไทยช่วยภัยหนาว ปี 2555” ของ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นายชาญวิทย์ นำ�หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ราษฎร ที่โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

www.mukdahannews.com


5

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คนใหม่

นายธงชัย ลืออดุลย์ ตำ�แหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร การดำ � รงตำ � แหน่ ง สำ � คั ญ ที่ ผ่ า นมา 3

นายบุญยืน คำ�หงษ์ ตำ�แหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร การดำ � รงตำ � แหน่ ง สำ � คั ญ ที่ ผ่ า นมา 3 ตำ�แหน่ง ตำ�แหน่ง ลำ � ดั บ ที่ 1 : รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลำ�ดับที่ 1 : หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด อำ�นาจเจริญ มหาสารคาม ลำ � ดั บ ที่ 2 : รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลำ�ดับที่ 2 : หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด นราธิวาส นครราชสีมา ลำ�ดับที่ 3 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลำ�ดับที่ 3 : หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด ภูมิลำ�เนาเกิด : ชลบุรี มุกดาหาร วุติการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต ภูมิลำ�เนาเกิด : จังหวัดเพชรบุรี สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง วุติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต สถาบัน วุฒิการศึกษาเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (นิด้า) วุฒิการศึกษาเพิ่มเติม - นิติศาสตรบัณฑิต โทรศัพท์พื้นฐาน : 0-4261-1330 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-ศิลปศาสตรมหา โทรศัพท์มือถือ : 08-9203-3059 บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีเมล์ : โทรศัพท์พื้นฐาน : 0-4261-2169 โทรศัพท์ การศึกษาอบรม : มือถือ 08-9203-4278 อีเมล์ : boonyuen_kum@ - หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 35 hotmail.com การศึกษาอบรม : ประกาศนียบัตร - หลักสูตร นปส. รุ่นที่ 38 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45 ปี 2547

กาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรถยนต์ ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ปี 2555

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานใน การมอบรถยนต์ ยี ่ ห ้ อ นิ ส สั น อั ล เมร่ า รุ ่ น 1.2 S M/T สี บ อร์ น เงิ น ก่ อ นหน้ า นี ้ ผู ้ ว ่ า ราชการ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ยั งได้ เ ป็ น ประธานในการมอบ รางวั ล รถยนต์ ยี ่ ห ้ อ โตโยต้ า อแวนซ่ า รุ ่ น 1.5 J M/T สี ด ำ � ซึ ่ ง เป็ น รางวั ล ที ่ 1 ให้ ก ั บ ผู ้ โชคดี ท ี ่ ถ ู ก รางวั ล สลากกาชาด หมายเลข 56220 ซึ ่ ง ผู ้ โ ชคดี ก ็ ค ื อ นายทวี ศ ั ก ดิ ์ ศรี ป ระสงค์ อำ � เภอ หว้ า นใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร

สลากกาชาด จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จั ด พิ ม พ์ ข ึ ้ น มาจำ � นวน 99,999 ฉบั บ ราคาฉบั บ ละ 40 บาท เพื ่ อ จำ � หน่ า ยในการออกรางวั ล สลาก กาชาด ในงานกาชาดและงานประจำ � ปี จ ั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี 2555 ที ่ ก ำ � หนดจั ด ขึ ้ น ระหว่ า งวั น ที ่ 9-17 มกราคม 2555 ที ่ บ ริ เ วณสนามศาลา กลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยผู ้ ซ ื ้ อ สลากกาชาด สามารถตรวจสอบผลการออกรางวั ล และติ ด ต่ อ ขอรั บ รางวั ล ได้ ท ี ่ ส ำ � นั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ภายในวั น ที ่ 19 มี น าคม 2555

ท่องเที่ยวกลุ่มสนุก 2 สะพานเชื่อม สปป.ลาว,เวียดนาม

นายสมดี คชายั่ ง ยื น รองผู้ ว่ า ราชการ จังหวัดนครพนมหัวหน้าคณะ เปิดเผยว่า การเดิน ทางไปยังนครหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อ เชื่อมธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดทั้ง 3 ใน กลุ่มสนุกที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน เป็นประตูของ ไทย ณ จุดเชื่อมต่อไปสู่ สปป.ลาว และเวียดนาม ผ่านสะพานมิตรภาพถึง 2 แห่ง โดยเฉพาะจังหวัด มุ ก ดาหารประตู เ ส้ น ทางสายระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวันออก - ตะวันตก EWEC (East-West Economic Corridor) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ใน สปป.ลาว และจุดผ่านแดนทางสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม – คำ�ม่วน ที่มีเส้น ทางหมายเลข 12 และหมายเลข 8 ทั้งสองเส้น ทางที่นับว่าใกล้ที่สุดของประเทศไทยไปสู่ประเทศ

เวียดนาม เพียงระยะทาง 145 กิโลเมตรในสปป. ลาว ก็ถึงชายแดนประเทศเวียดนาม ซึ่งมีเส้นทาง เชื่อมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยสู่นครหลวงฮานอย ปัจจุบันการท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพ ทั้ง 2 แห่งนี้ มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดย เฉพาะในช่วงวันหยุดยาวจะพบเห็นรถทัวร์วิ่งผ่าน ด่านชายแดนทั้ง 2 แห่งนี้กันจำ�นวนมาก เป็นการ สร้างเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคแห่งนี้ได้ เป็นอย่างดี สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำ�โขงทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าเข้าออกอย่างต่อ เนื่อง ในอนาคตกลุ่มจังหวัดสนุก น่าจะเป็นศูนย์ รวมและกระจายสินค้า ทั้งการท่องเที่ยวที่สำ�คัญใน ภูมิภาคแห่งนี้ นับเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ แก่ทุกท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน.

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น) มีรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ รับส่งทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร สำ�นักงาน 1/1 ถ.ชยางกูร ก ถ.มุกดาหาร อ.เมืองดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4261-1374,0-4261-4391,08-4518-7843,08-3326-7309 Email : runya001@hotmail.com

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมโรงเรียน เมืองมุกวิทยาคมทำ�ความสะอาดวัดศรีมงคลใต้

เทศบาลเมืองมุกฯ-ผู้ประกอบการค้า ตลาดอินโดจีน แก้ปัญหาหนี้เก่า

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เทศเมือง มุกดาหารร่วมกับชุมนุมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์โรงเรียน เมืองมุกวิทยาคม ทำ�ความสะอาดวัดศรีมงคลใต้ โดยมีนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศ มนตรีฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม นำ�นักเรียน

มาผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ กว่า 80 คน ร่วมกันทำ�ความ สะอาด รอบบริเวณวัด และทาสีกำ�แพงวัดอาราม หลวง เพื่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการ ทำ � ความสะอาดในครั้ ง นี้ มี ขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ วัดศรีมงคลใต้ ให้มีความสะอาดสวยงาม ร่มรื่น นำ�ร่องทำ�ความดีถวายในหลวง ก่อนเทศกาลวัน มาฆะบูชา ที่จะมาถึงด้วย.

กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารเปิดพิธี “การสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น”

เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 นายสุเทพย์ เซียสกุล และนายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้รับมอบ หมายจาก นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ เป็น ประธานประชุมหารือเพื่อไม่ให้มีการส่งฟ้องศาล โดย ต้องมีการตกลงหารือ เพื่อแก้ไขปัญหากันก่อน สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมุกาดาหารและผู้ ประกอบการค้าตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร ผูท้ ที่ �ำ การขอ เช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณตลาดอินโดจีนชัน้ ใต้ดนิ ซึง่ มีสญ ั ญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2549 – 30 มิถุนายน

2552 ปรากฏว่ามีผู้ค้างชำ�ระ จำ�นวน 219 ราย คิด เป็นเงิน 5,556,200 บาท ซึ่งทางเทศบาลได้บอกเลิก สัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้หารือกับผูป้ ระกอบ การค้าฯ ได้ข้อสรุปกันว่า ยอมรับสภาพหนี้ โดยให้ พ่อค้าแม่ค้ามาเซ็นยอมรับสภาพหนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนำ�สำ�เนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านไปประกอบหลักฐาน ผู้ใดไม่ยอมรับ ไม่ไปเซ็นรับสภาพหนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จำ�เป็น จะต้องทำ�เรื่องส่งฟ้องศาลต่อไป.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 กรรมการ การเลื อ กตั้ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดย พ.ต.อ. สมเกียรติ สุขมาก กกต.มุกดาหาร ตัวแทน สำ�นักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัด มุกดาหาร เปิดพิธี“การสัมมนาเพื่อเตรียมการ เลือกตั้งท้องถิ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไป ด้วย หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้า และพนักงานของสำ�นักงานและคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำ�จังหวัดมุกดาหาร รวมจำ�นวน ทั้งสิ้น 60 คน โดยการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้ รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. วันชัย ใจสกุล รองผู้ อำ�นวยการสำ�นักบริหารการเลือกตั้ง บรรยาย เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อ สร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

ท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ให้สามารถดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ ปฏิบัติ งานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฏหมายกำ�หนด และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดให้ แก่บุคคลากรในหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการเลือกตั้งได้ โดยมีการสัมมนากลุ่ม ย่อยเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ เลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ปั ญ หา-อุ ป สรรค-แนวทาง การแก้ ไ ข/ข้ อ เสนอแนะในการจั ด การเลื อ ก ตั ้ ง ทั ้ ง นี ้ สำ � นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ ก ตั ้ ง ประจำ � จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จะได้ ร วบรวม ข้ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง นำ � ไปปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขการจั ด การเลื อ กตั ้ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อไป.

www.mukdahannews.com


77

MUKDAHANNEWS/ JANUARY / JANUARY2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


88

2011 ปทMUKDAHANNEWS ี่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดื/อDECEMBER น มกราคม 2555

อบจ.มุกดาหาร มอบผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.ดอนตาล เกือบ 4,000 ผืน

ตามทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเป็นพืน้ ที่ ประสบภัยหนาว ซึง่ มีราษฏรประสบภัยหนาวมากกว่า 120,000 ครัวเรือน และจากการสำ�รวจของหน่วยงาน ในระดับพืน้ ที่ ขณะนีม้ รี าษฏรได้รบั ความเดือดร้อนทัง้ 7 อำ�เภอ ที่ได้ับรับความเดือดร้อนและต้องการเครื่อง นุ่งห่มกันหนาว ดัง้ น้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางมลัยรัก ทองผา ได้มอบหมายให้ฝา่ ยสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม จัดทำ�โครงการช่วยเหลือราษฏรที่

ประสบภัยหนาวซึ่งได้สำ�รวจพื้นที่ ที่ได้รับความเดือด ร้อนจากผลกระทบภัยหนาว และได้ดำ�เนินการนำ� ผ้าห่มไปแจกจ่ายให้ราษฏร ที่ประสบภัยหนาวเพื่อ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฏรในพืน้ ที่ ดังนี้ 1.อบต.นาสะเม็ง จำ�นวน 500 ผืน 2.เทศบาลตำ�บล ดอนตาล จำ�นวน 500 ผืน 3.อบต.เหล่าหมี 500 ผืน 4.เทศบาลตำ�บลบ้างแก่ง จำ�นวน 500 ผืน 5.อบต. บ้านไร่ จำ�นวน 500 ผืน 6.อบต.บ้านบาก จำ�นวน 500 ผืน 7.อบต.โพธิ์ไทร จำ�นวน 500 ผืน

มดแดงมอเตอร์ จัดกิจกรรม งานวันเด็กปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่

อบจ.มุกดาหาร ร่วม ภาครัฐ,เอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.55 พ่อแม่ ผู้ปกครองต่าง พาลูกหลานมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555 ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกัน จัดขึ้น ตามแนวทางคำ�ขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำ� ปี พ.ศ.2555 ที่ว่า “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คง รักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา จัด

งานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียน ในจังหวัดมุกดาหาร การจับสลากลุ้นรางวัล การจัด นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมกันมาส ร้างบรรยากาศของความสุขและความสนุกสนานให้ กับเด็ก ๆ ขณะที่ชมรมร่มบินจังหวัดมุกดาหาร ก็ มีการสาธิตและให้เด็กๆ ได้ทดลองนั่ง ส่วนที่เต้น ท์นิทรรศการของบริษัท ทีโอที มุกดาหาร ก็ได้นำ� อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ได้ทดลองเล่นด้วย

งานโตโยต้าชัวร์ ดี-เดย์ จัดประกวดเยาวชนเล่นดนตรีเดี่ยว

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 บริษัท มดแดงมอเตอร์ จำ�กัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทพรประเสริฐ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำ�ปี 2555 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้งาน “Moddaeng happy kid’s Mini Model 2012” และได้รับความสนใจจากน้องๆ เด็กๆ และ เยาวชน ร่วมทั้งผู้ปกครองอย่างมากมาย โดยภายใน งานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ทันทีที่ลงทะเบียน เข้าร่วมงานรับทันทีตุ๊กตาหมีไรเดอร์ ชมแฟชั่นโชว์ Mini Model 2012 จากน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ในจังหวัดมุกดาหาร การแสดง Pom Pom Cheer

และร่วมสนุกเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมายตลอด ทั้งวัน ชมคอนเสิร์ต จากศิลปินคนโปรด เช่น ซีค วินท์ ขนมจีน และเอ็กไอเอส ซึ่งเด็กที่มาร่วมงาน ก็กล่าวเป็นทำ�นองเดียวกันว่า ชอบงานวันเด็กที่ มดแดงมอเตอร์มาก ทางผู้บริหารบริษัทมดแดงมอเตอร์ ก็ได้ กล่าวกับทีมข่าวมุกดาหารนิวส์ ว่าจะจัดกิจกรรมดีๆ และยิ่งใหญ่อย่างนี้ในทุกๆ ปีอย่างแน่นอน อยากจะ พบกับศิลปิน ดารา คนไหนก็เตรียมตัวโหวตกันได้ที่ มดแดงมอเตอร์สำ�นักงานใหญ่มุกดาหารในครั้งต่อไป.

Toyota จัดการแข่งขันแสดงดนตรี แบบ ศิลปินเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในงาน โตโยต้าชัวร์ ดีเดย์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ โชว์รมู โตโยต้า ชัวร์ โดยมี ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร(1993) จำ�กัด นายอนันต์ นามประกาย ผู้จัดการทั่วไป และพนักงาน บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมจัดงาน ในงานมีการประกวด The music kids 2012 เป็นการประกวดร้องแพลง แบบศิลปินเดี่ยว โดยผู้รับรางวัลมีดังนี้.-

www.mukdahannews.com

ชนะเลิศ ด.ช.สมจิตร เมืองโคตร (น้องก๊อป) อายุ 12 ปี จาก ร.ร.ชุมชนโพนทราย เดี่ยวดนตรี โปงลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สิรมิ นั ต์ วงศ์หาโคตร (น้องนีน่า) อายุ 11 ปี จาก ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร เดี่ยวดนตรีกีต้าร์โปร่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ปานวาด ก้อนทอง (น้องพู่กัน) อายุ 12 ปี จาก ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร เดี่ยวดนตรีเปียนโน ในการจัด ประกวดในครั้งนี้ มีบริการอาหารกลางวันและเครื่อง ดื่มฟรีตลอดงาน


9

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

พสกนิกรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันยุทธหัตถี

พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมูเ่ หล่าร่วม ประกอบพิธถี วายพานพุม่ ดอกไม้สดและกล่าวถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.55 ที่หอประชุมโรงเรียน มุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร นำ�ข้าราชการ พนักงานของรัฐองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนและพสกนิกร ชาวมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายพาน พุม่ ดอกไม้สดพร้อมกล่าวถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำ�ปี 2555เพื่อสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน ยิง่ ใหญ่ทพี่ ระองค์ทรงกอบกูเ้ อกราชของชาติไทย และ ทรงสถาปนาความเข้มแข้ง มัน่ คงของประเทศชาติมา แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การกระทำ�ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีนับ เป็นพระวีรกรรมครั้งสำ�คัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ด เดี่ยวของชาวไทยที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสีย สละต่อสูเ้ พือ่ เอกราชของชาติไทยให้ชนรุน่ หลังได้ร�ำ ลึก ถึงตราบเท่าทุกวันนี้.

ชาวภูไท อำ�เภอหนองสูง ร่วมงานวันคำ�้คูณภูไท ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า

พิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. สำ�นักงานการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธตี งั้ เสาเอกสร้างอาคารสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพระครูสทุ ธิวภิ ทั รคุณ เจ้า อาวาสวัดศรีสุมังค์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ มีนายวิเชียร ทวีโคตร ประธาน กกต.จ.มุกดาหาร พ.ต.อ.สมเกี ย รติ สุ ข มาก พ.ต.อ.จิ ร พงษ์ แก้ ว ขาวใส นายวรวิ ท ย์ สุพร กกต.จ.มุกดาหาร นาย ศิริพงษ์ มุขศรี ผอ.กกต.จ.มุกดาหาร และพนักงาน กกต.จ.มุ ก ดาหาร เข้า ร่ว มพิธี สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ได้รับงบประมาณ

3 ล้านบาทเศษ ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็น อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารเก็บพัสดุ 1 หลังในเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา อยู่ ด้า นหลังอาคารหอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร มี หจก.มุ ก ดารุ ่ ง เรื อ ง เป็ น ผู ้ ร ั บ จ้ า งก่ อ สร้ า งอาคาร สนง.ในครั ้ ง นี ้ โดยกำ � หนดก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จใน เดือน มีนาคม 2556 เมื่อดำ�เนินการเสร็จแล้ว จะใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น สถานที ่ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน และ ประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์การเลือกตั้ง การให้ความ รู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ กับประชาชน และผู้ท ี่สนใจต่อไป.

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2555 มุกดาหารแกรนด์โฮเทล เจ้าภาพ

ชาวภูไท อำ�เภอหนองสูง พร้อมด้วย ศิษยานุศษิ ย์ และด้วยญาติธรรมจากทั่วสารทิศ ร่วมงานวันค้ำ�คูณ ภูไท ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ที่ วัดภูจ้อก้อ อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วยนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำ�เภอ หนองสูง เบิกทางมหามงคล นำ�ชาวภูไท อำ�เภอหนอง สูง พร้อมด้วย ศิษยานุศษิ ย์ และด้วยญาติธรรมจากทัว่ สารทิศ ร่วมงานวันค้ำ�คูณภูไท ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ทีว่ ดั บรรพตคีรี หรือวัดภูจอ้ ก้อ ตำ�บลหนองสูงใต้ อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยถือเป็นงานประเพณีประจำ�ปีทชี่ าวอำ�เภอหนองสูง จัดขึน้ เพือ่ รำ�ลึกถึงหลวงปูห่ ล้า ในวันทีท่ า่ นได้ละสังขาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกวันที่ 18-19 มกราคม ของทุก ปี โดยปี พ.ศ. 2555 นับเป็นปีที่ 6 แล้ว ผู้ที่มาร่วมในงานทุกคน จะนำ�พานบายศรี ขนาดเล็ก หรือคนอีสานจะเรียกว่า ขันหมากเบ็ง พร้อม

ดอกขี้เถ้าหรือดอกประกายมุก ธูป เทียน และคำ�ขอ ขมาหลวงปู่หล้า ขึ้นไปยังเขมะปัตตะเจดีย์ หรือเจดีย์ ที่เก็บพระอัฐิธาตุของหลวงปู่ เพื่อสักการะบูชาองค์ หลวงปู่ พร้อมกับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก เจ้าอาวาส วัดป่านาคำ�น้อย อำ�เภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ศิษย์ รูปแรกของหลวงปู่หล้า ส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่ 19 มกราคม 2555 ซึ่ง เป็นวันครบการละสังขารของ หลวงปู่หล้า จะมีการทำ�บุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2454 ที่บ้านกุดสระ อำ�เภอ หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ได้พำ�นักอยู่ที่วัดบรรพต คีรีหรือวัดภูจ้อก้อ แห่งนี้เป็นระยะเวลา 39 ปี จน วาระสุดท้ายของชีวิตและละสังขารด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 สิริอายุได้ 84 ปี 11 เดือน 51 พรรษา.

เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร โดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสมาคม ชมรม พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประชุม สภากาแฟ ประจำ�ปี 2555 ครัง้ ที่ 1/2555 ณ ห้องอาหารครัวภูไท โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ ได้พดู เกีย่ วกับ การปรับ ยุทธศาสตร์ และเตรียมตัวส่วน ประชาคมอาเซียน, การ สร้างพระใหญ่ ซึง่ ได้สร้างฐานพระใหญ่เสร็จแล้ว และกำ�ลัง จะลงนามในสัญญาจ้างขัน้ ที่ 2 มูลค่า 30 ล้านบาท และ กำ�ลังจะมีการนำ�เสนอโครงการนีไ้ ปยังรัฐบาล โดยร้องขอ ให้ชว่ ยกันระดมทุนการสร้างพระใหญ่ให้ส�ำ เร็จ โดย ใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดมุกดาหาร จะจัดทอด ผ้าป่ากองละ 9 บาท จำ�นวน 350,000 กอง นายนิคม ไชยคำ� ตัวแทน บริษทั ทีโอทีมกุ ดาหาร แจ้งให้ทป่ี ระชุม ทราบเรือ่ ง ICT FREE Wi-Fi ว่า ทีโอที.มุกดาหาร ได้

www.mukdahannews.com

งบประมาณดำ�เนินการติดตัง้ 15 จุด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ติดตัง้ ไปแล้ว 6 จุด คือ ศาลากลางจังหวัด มุกดาหาร 2 สวนสุขภาพฯ 3.ทีว่ า่ การอำ�เภอนิคมคำ�สร้อยฯ 4.ทีว่ า่ การอำ�เภอคำ�ชะอี 5 ทีว่ า่ การอำ�เภอ ดอนตาล 6 สะพานมิตรภาพ และ เรือ่ งการ ติดตัง้ สถานีฐานโทรศัพท์ เคลือ่ นทีแ่ ละอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ พืน้ ที่ ตำ�บล กก ตูม อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร การประชุมสภากาแฟเป็นการประชุมเพือ่ แสดง ความคิดเห็น จากส่วนราชการต่างๆ และในวันนีเ้ ป็นการ ประชุมครัง้ ที่ 1/ 2555 โดยโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ นายอาชว์ ตัง้ ประกิจ ประธานกรรมการทีป่ รึกษาโรงแรม เจ้าภาพ และได้กล่าวเกีย่ วกับการเช่าพระหลวงปูจ่ าม โดย เปิดให้เช่าบูชา ถ้าจำ�หน่าย เหรียญหมด จะได้เงินหลาย สิบ ล้าน ถ้าผูใ้ ดสนใจ สามารถ เช่าบูชาได้ท่ี ปกครองจังหวัดฯ หรือ ที่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม 2555

ปภ.มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลจังหวัดมุกดาหาร

ทอดผ้าป่า วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ยอดทอดถวายกว่าสองล้านบาท

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็น ประธานใน พิธีเปิดฝึกอบรมศักยภาพเครือข่าย อป พร.และลดอุบัติเหตุทางถนน และปฏิบัติหน้าที่ประจำ� จุดตรวจช่วงเทศกาลจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกอง บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, ปภ.จังหวัด มุกดาหาร จัดวิทยากรมาบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร อปภร.โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อำ�นาจ หน้าที่ ของให้เจ้าหน้าที่และ อปพร. กับการปฏิบัติ งานช่วงเทศกาลต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำ�ทักษะการ ปฏิบัติงาน สำ�หรับการตั้งจุดตรวจให้เป็นไปอย่างถูก

ต้องและมีประสิทธิภาพนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดทำ�โครงการ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ของทุกๆ ปีที่ผ่านมาและกำ�หนด ให้มีการจัดตั ้ งจุ ด ตรวจ บริ ก ารช่ ว งเทศกาล เพื ่ อ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ ในการตั้งจุดตรวจบริการนั้น จะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากท้องถิ่น เข้าร่วมในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร จึงเห็นว่าควรจัดทำ�โครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี ้ ข ึ ้ น.

เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 นายธงชัย ลือ อดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในการนำ�ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ชาวมุกดาหาร ร่วมพิธสี มโภชองค์ผา้ ป่าสามัคคี “พระ ใหญ่ ศูนย์รวมใจชาวมุกดาหาร” 350,000 กอง ๆ ละ 9 บาทเพื่อนำ�รายได้จากการทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด

-

จังหวัดมุกดาหารนำ�ร่อง เมืองต้นแบบการใช้นำ�้มัน E85

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.55 จังหวัดมุกดาหาร โดย สำ�นักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมานำ�ร่องการใช้ น้ำ�มันแก๊สโซฮอลล์ E85 ตามโครงการ “พลังงาน ทดแทนโดยการใช้เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจ สำ�หรับ รถจักรยานยนต์ E85 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีและชุมชน เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบใน จังหวัดนครราชสีมาระยะที่ 2 สู่ภูมิภาค” นาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้มีการรณรงค์เพื่อสร้าง กระแสให้ผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่อง สกายแลป และ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป หันมาใช้น้ำ�มันแก๊สโซ

ฮอลล์ E85 เพื่อประหยัดพลังงาน และลดภาระค่า ใช้จ่ายพร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการดูแลรถจักรยานยนต์ ในรูปแบบ Mo Pro Service Shop ให้กับผู้สนใจ ทั่วไป ทั้งนี้ โครงการ “พลังงานทดแทนโดยการใช้ เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจสำ�หรับรถจักรยานยนต์ E85 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชุมชน เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่2 สู่ภูมิภาค” เป็นส่วนหนึ่งที่กรมพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะได้ผลักดันให้จังหวัด มุกดาหาร เป็นเมืองต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน การใช้น้ำ�มันแก๊สโซฮอลล์ E85 และเป็นต้นแบบใน ระดับภูมิภาคต่อไป

มุกดาหาร โดยมีพระรัตโนภาสวิมล เจ้าอาวาสวัด ศรีบุญเรือง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ฝ่าย มหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ยอดการทอด ผ้าป่าซึ่งมาจากทั้งภาครัฐและเอกชน ยอดรวมการ ทอดผ้าป่า ยอดรวมกว่า 2,000,000 บาท ซึ่งจะนำ� ไปสมทบทุนสร้างพระใหญ่ในขัน้ ก่อสร้าง ฐานดอกบัว และตัวองค์พระต่อไป.

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติิฯ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนใหม่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.55 เวลา 06.30 น.ทีบ่ ริเวณ ด้านหน้าหอแก้วมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด มุกดาหาร โดยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ รอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดา มีประชาชนทุกภาค ส่วนกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการปล่อยขบวน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งนี้ เพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระราชบิดา และเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของพระองค์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการ ออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนในจังหวัด

www.mukdahannews.com

มุกดาหารตามแนวทาง เมืองสวย บ้านสะอาด คน สุขภาพดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก หรือ สมเด็จพระราชบิดา ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระผู้ทรงมีคุณูปการแก่ กิจการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของ ประเทศไทย จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระ บิดาแห่งการแพทย์แผนใหม่” กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราช บิดา ของจังหวัดมุกดาหาร มีจุดเริ่มต้นบริเวณด้าน หน้าหอแก้วมุกดาหารเฉลิมเพระเกียรติฯ และสิ้นสุด ที่บริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รวมระยะ ทาง 5 กิโลเมตร.


11

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

มุกดาหารเป็นเจ้าภาพประชุม เจรจาจับคู่ธุรกิจ “Ewec Expo 2012”

จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพเปิดประชุม เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้ใช้เป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่าง กัน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรมที่จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นใน เทศกาลตรุษจีนปี 2555 นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ พาณิชย์จังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า พาณิชย์จงั หวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ณ บริเวณตลาดอินโอจีน โดยในงานนี้สำ�หนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้ จัดงานแสดงและจำ�หน่ายสินค้าสินค้า “EWEC Expo 2012” และการประชุมเจรจาจับคูธ่ รุ กิจ ( Business Matching )ด้วย กิจกรรมนี้ดำ�เนินการภายใต้การส่ง เสริมและพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นศูนย์กลาง การส่งออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อินโดจีน ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2555 การเจรจาจับคูธ่ รุ กิจดังกล่าว เป็นการเปิดช่องทางด้าน

www.mukdahannews.com

การตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้า SMEs สินค้าโอ ทอป สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ ได้ใช้เป็น เวทีพบปะเจรจา ตกลงซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เรียนรูด้ า้ น การผลิต การตลาด และการเลือกซื้อเลือกซื้อเลือกใช้ สินค้า อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด การผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้า หมาย เป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะ ที่เป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยว ณ ประตูตะวัน ออกสู่อินโดจีน สำ�หรับการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในครั้ง นี้ มีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการเจราระหว่างผูป้ ระกอบ การหรือนักธุรกิจชาวจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด ต่าง ๆ กว่า 80 ราย ผลการเจรจาตกลงซื้อขายแลก เปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน คิดเป็น มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท.


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำ�เดือน มกราคม 2555

พระนอกจารีตแอบดื่มเหล้า ชาวบ้านเอือมระอาทนไม่ไหวแจ้งตำ�รวจ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.55 พลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สั่งการ ให้ผู้ใต้ บังคับบัญชาให้น�ำ กำ�ลังลงพืน้ ที่ เอ็กซ์เรย์ หาเป้าหมาย ของขบวนการค้ายาเสพติดและไม้พยุงเถือ่ นให้เผ้าระวัง อย่างเข้มงวด หลังได้รับรายงานจากสาย ว่าจะมีการ ลักลอบขนลำ�เลียงไม้พยุง จึงสั่งการให้ ร.ต.อ. ปรีชา พันธุ์เจาะจง รอง สวป สภ.เมืองมุกดาหาร และเจ้า หน้าที่ตำ�รวจสายตรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ออกลาดตะเวนไป ตามถนนมุกดาหาร – ธาตุพนม จนกระทั่งมีรถไถนา เดินตาม วิ่งมาตามถนนสายดังกล่าว เกิดเสียหลัก พลิกค่ำ� ทำ�ไม้พยุงที่บรรทุกมาเทกระจาด และคนขับ

รถไถนาเดินตามได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ นาย หนุ่ม มูลพรม อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 84 หมู่ 1 ตำ�บลบาง ทรายใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ชุดเจ้าหน้าที่ ออกลาดตระเวน จึงได้เข้าควบคุมตัวนาย หนุม่ พร้อม ของกลางไม้พยุงประมาณ 10 ท่อน จากการสอบถาม นายหนุ่ม มูลพรม ตนได้ รับจ้างขนไม้พยุงแบบกองทัพมด ให้ไปส่งที่ บ้านบาง ทรายใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหมู่บ้าน ทีต่ ดิ ริมฝัง่ แม่น�้ำ โขง แต่กม็ าเกิดอุบตั เิ หตุรถไถนาพลิก ค่�ำ เสียก่อนและถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั ดังกล่าว เจ้าหน้าทีช่ ดุ จับกุม จึงได้ตงั้ ข้อกล่าวหาว่ามีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ใน ความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นจึงได้ นำ�ตัวผู้ต้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมทหารพราน,ป่าไม้ ยึดรถยนต์,ไม้พยุงได้กว่า 40 ท่อน พระมาจากต่างจังหวัดอ้างเป็นพระธุดงค์ไม่ จำ�วัด แต่ไปกลางเต้นท์กลางทุ่งนา ซื้อเหล้ามาดื่มส่ง เสี่ยงดังพูดจาขาดสติ ชาวบ้านเห็นพฤติกรรมทนไม่ ไหว โทรศัพท์แจ้งตำ�รวจ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.55 ตำ�รวจสถานีตำ�รวจ ภูธรเมืองมุกดาหาร ได้รบั แจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีพระ ภิกษุดึ่มเหล้าโวยวายส่งเสี่ยงดังอยู่ในอาการเมาสุรา อยูบ่ ริเวณกลางทุง่ นาด้านหลังของสถานีขนส่งโดยสาร จังหวัดมุกดาหาร ตำ�รวจสายตรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร จึงรุดไปทำ�การตรวจสอบ พบเต้นท์ 2 หลัง กางอยู่ กลางทุง่ นา หลังสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดมุกดาหาร สอบถามทราบชื่อว่า พระน้อย หรือ นาย

มงคล ดวงสินมด อายุ 58 ปีอยู่บ้านเลขที่ 391 ม.3 ต.ดุนสาด อ.กระนอน จ.ขอนแก่น บวชมา 20 พรรษา แล้ว มีกลิน่ เหล้าเหม็นคลุง้ ไปทัว่ ตรวจสอบภายในเต้น พบไฟแชก ที่มีภาพสาวโป๊ติดอยู่ 2 ด้านและพบขวด เหล้าขาวและขวดเบียร์ดมื่ แล้วโยนทิง้ รอบบริเวณโดย รอบจำ�นวนมาก จึงได้รบั สารภาพว่าซือ้ เหล้ามาดืม่ จริง เจ้าหน้าทีจ่ งึ นำ�ตัวไปให้เจ้าอาวาดวัดวัดศรีมงคลใต้ ทำ� พิธีลาสิกขาบทจากการเป็นพระในที่สุด หลังจากการลาสึกพ้นการเป็นพระแล้ว นาย มงคล ดวงสินมด ซ่างเมาเปิดเผยว่า ตนบวชมานาน 20 ปีแล้ว ยอมรับว่าดึม่ มานาน เมือ่ ก่อนร่างกายแข็งแรง ดึ่มเหล้าแล้วมีสติ แต่เดียวนี้อายุมากดึ่มแล้วขาดสติ

ตำ�รวจมุกดาหารจับรถไถเดินตาม ลักลอบขนไม้พยุง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วย ทหารพรานที่ 2105 ป่าไม้สกัดขบวนการขนไม้พยุงโดย สามารถตรวจยึดได้รวม 32 ท่อน/เหลี่ยม ส่วนคนขับ ทิ้งรถหลบหนี คาดเตรียมส่งประเทศเพื่อน พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวย การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร พร้อม เจ้าหน้าที่ สนธิก�ำ ลังกับหน่วยทหารพรานที่ 2105 นำ� โดย ร้อยเอกกริชเพชร โภคา ผบ.ร้อย หน่วยทหาร พรานที่ 2105 นาย สถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่าน ตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (cites) ออกตรวจพื้นที่ ภาย หลังสืบทราบว่าจะมีการขนไม้พยุงมายังริมฝัง่ แม่น�้ำ โขง ในเขตท้องทีต่ �ำ บลบางทรายใหญ่ อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จนกระทั่งเวลา 03.00น.(19มค.55) พบรถ กระบะโตโยต้า วีโก้ สีขาว หมายเลขทะเบียน บจ 2802

มุกดาหาร มีพฤติกรรมน่าสงสัย จึงได้สง่ สัญญาณเพือ่ ขอตรวจสอบ แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งหลบหนี เจ้า หน้าที่จึงไล่ติดตาม จนกระทั่งพบรถจอดทิ้งไว้บริเวณ ทางแยกเข้าตำ�บลบางทรายใหญ่ ส่วนคนขับรถหลบ หนีไป เมื่อตรวจสอบกระบะด้านหลัง ซึ่งถูกคลุมด้วย ผ้าใบ พบไม้พยุงที่มีฟางข้าวปกคลุมอยู่บันได้ จำ�นวน 32 ท่อน/เหลี่ยม จากการตรวจสอบเอกสารผูค้ รอบครองรถคัน ดังกล่าว มีนายพนม นาโสก อยู่บ้านเลขที่ 58 ม.13 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นเจ้าของ คาดว่า จะเป็นขบวนการลักลอบนำ�ไม้มคี า่ ส่งจำ�หน่ายประเทศ เพือ่ นบ้าน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีจ่ ะเรียกตัวนายพนม มาสอบสวนว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับการลักลอบขนไม้พยุง ครั้งนี้หรือไม่ พร้อมขยายผลดำ�เนินคดีต่อไป .

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2012

มุกดาหาร เปิดงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม อย่างยิ่งใหญ่

สีสันให้กับงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและ นักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสความประทับใจ ความยิ่ง ใหญ่ ความสวยงามของงาน และจังหวัดมุกดาหาร เพราะนอกจากการจัดงานที่ตลาดอินโดจีนแล้ว จังหวัด มุกดาหาร ยังเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีความหลาก

หลาย ไม่ว่าจะทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และที่ สำ�คัญ มีอาหารอินโดจีนรสอร่อยเลื่องชื่อ และสถาน ที่ท่องเที่ยวสวยงาม ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ที่รอสัมผัส จากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำ�โขงในช่วง หน้าหนาวอย่างนี้.

จังหวัดมุกดาหารเปิดงาน “วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ปี 2554”

ต่อจากหน้า 1 ที่ ตลาดอินโดจีนริมฝัง่ แม่น�้ำ โขง นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร เปิดงาน ตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ซึง่ จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานภาคราชการ และ เอกชน จัดงานเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2555 ณ บริเวณย่านการค้า ตลาดอินโด จีน ริมฝั่งแม่น้ำ�โขง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อ เป็นการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และความ สัมพันธ์กับเมืองคู่แฝด นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร เกิดจากความตัง้ ใจ ใน การทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการกระชับความสัมพันธ์ของ 4 ประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นคู่แฝดและเมืองคู่ ค้ากับจังหวัดมุกดาหาร อันประกอบด้วย เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองกวางตรี สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมุง่ หวังให้งานนีเ้ ป็น งานเทศกาลตรุษจีนทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับประเทศอีกแห่งหนึง่ และเป็นทีส่ นใจสำ�หรับนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ของการจัดงานติดต่อกัน และจะจัดให้ยงิ่ ใหญ่ขนึ้ ทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะ ได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวด้วยว่า

การจัดงาน ตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม จังหวัด มุกดาหาร ปีนี้ ภายในงาน จัดให้มี โซน EWEC EXPO ซึง่ เป็นการแสดงและจำ�หน่ายสินค้าจากนานาชาติ รวม ไปถึงสินค้า โอทอป และการจัดการเจรจาธุรกิจ การ จัดนิทรรศการเทิดไท้องค์ราชัน ประมวลภาพล้นเกล้า ชองปวงชนชาวไทย ซึง่ เป็นภาพหาดูได้ยากคราพระองค์ เสด็จมาเยือนมุกดาหาร การแสดงนิทรรศการสายน้ำ� เชื่อมอารยะธรรม ซึ่งเป็นการแสดงภาพถ่ายจากกลุ่ม สหภาพและภาพทีห่ าชมได้ยาก ไม่วา่ จะเป็นการมาเยีย่ ม มุกดาหารของกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ การแสดง ภาพถ่ายชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งแปดชนเผ่า และที่สำ�คัญ จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ประเทศ 4 แผ่นดิน ซึ่งเป็นจุดเด่นของงาน เริ่มต้นจากการแห่มังกร และ พญานาค ซึ่งจะหาชมได้ในงาน ตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหารที่นี่ที่เดียว การแสดง จากกลุ่มองศาศิลป์ การแสดงจากนานาประเทศ ซึ่ง บางการแสดงจะเป็นการแสดงครัง้ แรกในประเทศไทย เช่น การแสดงมังกรดอกบัว และการแสดงชุดเปลีย่ น หน้ากากและเปลีย่ นชุด ซึง่ ถือว่าเป็นอีกหนึง่ โชว์ทหี่ น้า ตื่นตาตื่นใจมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านศิลป วัฒนธรรม จากกลุ่มน้องๆ มหาวิทยาลัยนครพนม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ไมค์ ภิรมย์ พร บอย พีชเมกเกอร์ ไอซ์ ศรัณญู คาราวาน และ พ่อสมบัติ สิมหล้า สุดยอดหมอแคนที่มีผลงานการ แสดงไปทั่วโลก และในช่วงเย็นของทุกวันจะได้จะได้ พบขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาเพื่อเป็นการสร้าง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ทำ�พิธีเปิดงานวัน ป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ปี 2554 และพิธีเปิดศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2555 โดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร กล่าวว่าการป้องกันและลดอุบัติภัยที่อาจส่งผลกระ ทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ถือเป็น ภารกิจหลักประการหนึง่ ซึง่ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ ความสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด การกำ�หนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกๆปี เป็นวัน ป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ จึงไม่เพียงเป็นการรำ�ลึกถึง เหตุการณ์ สึนามิเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เท่านัน้ แต่ตอ้ งการเตือนสติพนี่ อ้ งประชาชน ให้ตงั้ มัน่ บนความ ไม่ประมาท ต้องการให้ชาวไทยมีภมู คิ มุ้ กัน มีจติ สำ�นึก ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ได้ อ่านสาร จากนายกรัฐมนตรีในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี 2554 ว่า รัฐบาลกำ�หนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็นวันป้องกันอุบตั ภิ ยั แห่งชาติ เพือ่ กระตุน้ เตือนให้ ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ ภัยทีม่ นุษย์กอ่ ขึน้ จะได้รว่ มกันเตรียมความพร้อมในการ

www.mukdahannews.com

รับมือภัยพิบัติ และดำ�เนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท การสร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยนับ เป็นสิ่งสำ�คัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำ�เนินการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยว กับ วิธีป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย เป็นต้น เมื่อได้ กล่าวจบแล้วก็เป็นการตัดริบบิ้น ปล่อยขบวนรณรงค์ ป้องกันอุบัติภัย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและ บรรเทาสารณภัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการรณรงค์ ป้องกันอุบัติภัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ขึน้ ทีส่ �ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวัน ที่ 4 มกราคม 2555 โดยกำ�หนดแนวทางการดำ�เนิน งาน หรือมาตรการเน้นหนักเอาไว้ 5 มาตรการ คือ 1).มาตรการด้านการบริการจัดการ 2).มาตรการด้าน การบังคับใช้กฎหมาย 3).มาตาการด้านวิศวกรรมจราจร 4).มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ 5).มาตรการด้านการ แพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ.


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS)08-6219-3050, (DTAC)08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน มกราคม 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน มกราคม 2555

Advertisement