Page 1

1

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

ชาวมุกดาหาร ทำ�บุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2555 นักวิ่งจากทั่วสารทิศ ร่วมแข่งขัน

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 4

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 8

จังหวัดมุกดาหาร ประสบผลสำ�เร็จ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2555 ปท่ี 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 13

ตำ�รวจมุกดาหาร จับขบวนการข้ามชาติ

ขนยาบ้าผ่านสะพานมิตรภาพเข้าไทย 2,404 เม็ด.

ความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิด ห้องนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลนิคมคำ�สร้อย

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2554

ตำ�รวจมุกดาหาร จับรถขบวนการข้ามชาติ

ขนยาบ้าผ่านสะพานมิตรภาพเข้าไทย 2,404 เม็ด.

เป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ยึด จึงนำ�เรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจ และไม้พะยูงท่อนจำ�นวน 91/เหลี่ยม/ท่อน ปริมาตร ภูธรตำ�บลกกตูม .ดงหลวง จ.มุกดาหาร ดำ�เนินคดีเพือ่ รวม 0.87 ลูกบาตรเมตรไว้เป็นของกลางในการตรวจ สืบหาผู้กระทำ�ความผิดตามกฎหมายต่อไป.

ด่านศุลกากรมุกดาหาร จับกุมสินค้าละเมิด เครื่องหมายการค้า มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ต่อจากหน้า 1 พลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบก.ภ.จว. มุกดาหาร แถลงข่าวจับกุมยาบ้า เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2555 โดยการอำ�นวย การสั่งการของ พลตำ�รวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ตัง้ จุดสกัดเพือ่ ตรวจยาเสพติดให้โทษ ลำ�เลียงมาจากประเทศเพือ่ นบ้านทางสะพานมิตรภาพ 2 โดยการอำ�นวยการของ พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร และ พ.ต.ท.กฤตนัย บัวพันธ์ รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองมุกดาหาร สั่งการให้ตำ�รวจ ประจำ�จุดตรวจตู้ยามที่ 82 พรรษา เวลา ประมาณ 10.00 น. ได้รว่ มกันตรวจค้นรถยนต์ยหี่ อ้ นิสสัน สีขาว หมายเลขทะเบียนลาว กก.286 สะหวันนะเขต โดยมี นายอโนไท หลวงโคตร อายุ 42 ปี ราษฎร สปป.ลาว เมืองไกรสอนพรมวิหาน เป็นผู้ขับรถ โดยมีผู้นั่งมาดัง กล่าวคือ 1.นางแดง แก้วผาลีวัน อายุ 37 ปี ราษฎร สปป.ลาว เมืองไกรสอนพรมวิหาน 2.นาย พันนิกร จุนละมนตี อายุ 40 ปี ราษฎร สปป.ลาว เมืองไกร สอนพรมวิหาน 3.นางอานง โคสานุวง อายุ 52 ปี ราษฎร สปป.ลาว เมืองไกรสอนพรมวิหาน ผลการตรวจสอบพบ ยาเสพติดประเภท 1

(ยาบ้า) บรรจุในถึงพลาสติกจำ�นวน 1,945 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ ในกระเป๋าของถือนางแดงฯ และค้นพบยาบ้าบรรจุพลาสติก ใสในพืน้ รองเท้าของ นางแดงฯ จำ�นวน 459 เม็ด รวม ยาบ้าทัง้ หมด 2,404 เม็ด นางแดง นางแดงฯ รับว่ายาบ้า ดังกล่าว จะนำ�ไปส่งให้นางจตุพอน หรือดาว พุดทะวง ราษฎร สปป.ลาว เมืองจันทะบุรี แขวงนครหลวง ทีจ่ ะ มารอรับทีบ่ ริเวณสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดมุกดาหาร เจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจชุดจับกุม จึงวางแผนนำ�ตัวนางแดงฯ ไปรอ นางจตุพอนฯ ทีบ่ ริเวณศาลพระภูมใิ นสถานีขนส่งโดยสาร จังหวัดมุกดาหาร เมือ่ นางจตุพอนฯ หรือดาว เดินทางมา พบนางแดงฯ นางจาตุพอนฯได้รบี เปลีย่ นรองเท้ากับนาง แดงทันที เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุม สอบถามนางจตุพอนฯ ยอมรับว่า ได้รบั จ้าง นำ�ยาบ้ามาจาก นางนางฯ ราษฎร สปป.ลาว บ้านอยู่ ทีแ่ ขวงสะหวันนะเขต โดย ได้สง่ั ให้นางแดง นำ�ยาบ้า ท้งั หมด ไปส่งให้กบั ผูส้ ง่ั ซือ้ ทีอ่ �ำ เภอ กุฉนิ ารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผตู้ อ้ งหารวมทัง้ หมด 5 คน ทราบว่า ร่วมกันมียาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ ในครอบครอง เพือ่ จำ�หน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยจะนำ� ตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหารเพือ่ ดำ�เนินคดีตอ่ ไป

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร โดยนาย ภาณุพงศ์ ภัคจิรัญโรจน์ นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญ การ หัวหน้างานป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากร มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมและตรวจยึด สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ประเภทหน้ากาก โทรศัพท์ ซองใส่โทรศัพท์ ซองใส IPAD และ USB ยี่ห้อต่าง ๆ จำ�นวน 36,286 ชิ้น และสินค้าประเภท ครีมบำ�รุงผิวและครีมขัดผิว จำ�นวน 3,384 หลอด รวมมูลค่าประมาณ 3,600,000 บาท พร้อมรถยนต์ บรรทุก 10 ล้อ ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหมายเลข ทะเบียน 70-4786 พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นของ บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำ�นวน 1 คัน

ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 หน้าโรงเรียนคำ�สร้อยพิทยาสรรค์ อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกดาหาร หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบ ขนส่งสินค้าดังกล่าวผ่านจังหวัดมุกดาหาร นายภาณุพงศ์ ภัคจิรัญโรจน์ หัวหน้างาน ป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าว ว่า จากการตรวจสอบ สินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าลอก เลียนแบบ เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และสินค้าที่ ไม่ผา่ นการรับรองของสำ�นักงานอาหารและยา ลักลอบ นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย จึงได้ ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เป็นของกลาง นำ � ส่ ง ด่ า นศุ ล กากรมุ ก ดาหาร เพื ่ อ ดำ � เนิ น การตาม กฎหมายต่อไป

เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2554 พ.ต.อ.พลศักดิ์ บรรจงศิริ รองผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้รับงานว่าจะมีการส่งมอบยาบ้า ที่ร้านคาราโอเกะ ที่อำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทัง่ ผูก้ �ำ กับการ สภ.ดอนตาล พร้อม เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.ดอนตาล นำ�กำ�ลังไปดักซุ่มดูอยู่ บริเวณ ร้านคาราโอเกะ ระหว่างที่ดักซุ่ม พบรถยนต์ กระบะ หมายเลขทะเบียน บจ-2596 มุกดาหาร ขับ มาจอดบริเวณร้านคาราโอเกะ โดยมีชายและหญิง จำ�นวน 2 คน ลงมาจากรถยนต์คันดังกล่าว ต่อมา ได้มรี ถยนต์ยหี่ อ้ มิตซูบซิ ิ สีเทา หมายเลขทะเบียน กข4547 มุกดาหาร ขับมาจอด จากนั้น นายเบิร์ด หรือ นาย ณรงค์เดช สีทอง (ทราบชื่อภายหลัง ) ได้ขับ รถยนต์กระบะดังกล่าว พานายลับ อุปโมง ออกจาก ร้าน คาราโอเกะ ไป จากนั้น นายณรงค์เดช ได้ขับ รถยนต์กระบะคันดังกล่าวย้อนกลับมาคนเดียว ต่อมา นายวินัย จันดาวงศ์ กำ�ลังขับรถยนต์กระบะทะเบียน

บจ-2596 มุกดาหาร ออกจากร้านคาราโอเกะ เจ้า หน้าที่ตำ�รวจที่ดักซุ่ม จึงเข้าแสดงตัวขอตัวค้น แต่ไม่ พบสิ่งผิดกฎหมาย จากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้ท�ำ การเค้นสอบสวน นายวินยั จันดาวงศ์ รับสารภาพว่า ตนกับเพือ่ รวม 3 คน มารับยาเสพติดในพืน้ ที่ อำ�เภอดอนตาล เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้น�ำ ตัว นายวินยั ให้พาไปจุดที่ นายลับ ไปรับยาบ้าจากชาว ลาว เมือ่ ไปถึงพบ นาย ลับ ยืนอยูบ่ ริเวณสะพานห้วยเชิง ชาน อำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าทีจ่ งึ เข้า แสดงตัวเพือ่ ขอตรวจค้น พบยาบ้า จำ�นวน 5,600 เม็ด อยูใ่ นถุงพลาสติกสีด�ำ ซุกซ่อนอยูบ่ ริเวณเอวด้านหลังของ นายลับ จากการสอบสวน นายลับ ให้การรับสารภาพว่า ได้รว่ มกันกับพวก ติดต่อขอซือ้ ยาบ้าจากชาวลาวไม่ทราบ ชือ่ และนามสกุล เพือ่ นำ�ยาบ้าดังกล่าวมาแบ่งกัน แต่ได้ มาถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั กุมเสียก่อน จากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจชุด จับกุมจึงได้น�ำ ตัวผูต้ อ้ งหาทัง้ 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาลดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ตำ�รวจมุกดาหารจับกุม แก๊งค์ค้ายาบ้าพร้อมของกลาง 5,600 เม็ด

ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พยุง 86 ท่อน ราคากว่า 800,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ภายใต้อำ�นวย การสัง่ งานของ พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย (สบ2) กก.ตชด.234 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง หน.ชุด ชปข. ร้อย ตชด234 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หลังจากได้รบั แจ้ง จากสายลับว่า มีกลุ่มขบวนการนายทุนขนไม้แปรรูป ประเภทไม้พะยูงและไม้หวงห้ามทางเศรษฐกิจ โดย รวมหมอนไม้ไว้ในไร่ต้นยูคาลิตัส ที่ บ.ปากช่อง(บ้าน น้อยวังอีจิต) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เวลา 13.00 น.หลังจากที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง จัดกำ�ลังออกทำ�การตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามสายลับแจ้ง โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่

เกีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันประชุมวางแผนและเข้าตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทางด้านใต้ของ บ.ช่อง ปาก (บ้านวังน้อยอีจิต) ในไร่ต้นยูคาลิปตัส เจ้าหน้าที่ จึงได้ตรวจสอบพืน้ ทีด่ งั กล่าว พบไม้แปรรูปและไม้ทอ่ น ใส่กระสอบปุ๋ยกระสอบละ 2-3 ท่อน และกองรวมไว้ โดยใช้หญ้าแห้งปกคลุมไว้ เจ้าหน้าที่จึงทำ�การตรวจ สอบชนิดไม้เป็นไม้พะยูงแปรรูปจำ�นวน 8 เหลี่ยม ปริมาตร 0.09 ลูกเมตร และได้ไม้พะยูงท่อนจำ�นวน 86 ท่อน ปริมาตร 0.78 ลูกบาตรเมตร ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลหนึง่ บุคคลใด อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงแสดงตน เป็นเจ้าของหรือแสดงกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดหรือใคร

www.mukdahannews.com


3

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

เทศกาลปีใหม่มาถึงอีกครัง้ หนึง่ แล้วในวัน ที1่ มกราคม 2555 วันปีใหม่ ทีย่ ดึ ถือกันทัว่ โลกขณะนี้ เป็นวันปีใหม่ตามแนวคติของชาติตะวันตกซึง่ ตรงกับ ปฎิทนิ ไทยคือวันขึน้ 8ค่�ำ เดือน2หรือเดือนยี่ จังหวัดมุกดาหาร นำ�โดย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชกาจังหวัดมุกดาหาร และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด แขวงการทางมุกดาหาร ตำ�รวจ ภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานงานร่วมกันเพือ่ ลด อุบตั เิ หตุ โดยเป้าหมาย มีเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้รว่ มกันคือ ร้อยละ 5 และเป้าหมายสูงสุด คือให้อบุ ตั เิ หตุเป็นศูนย์ โดยภาพรวมของการรณรงค์ช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 จังหวัดมุกดาหาร มีอุบัติเหตุเกิด ขึ้น 23 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต 3 ราย เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศ ส่วนปัจจัย ทีท่ �ำ ให้เกิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ คือเมาสุราขณะขับขี่ ร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ ขับรถตัดหน้าในระยะ กระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำ�หนด แซงในที่คับขัน และทัศนวิสัยไม่ดีและกิจกรรมหลายๆอย่าง ทาง จังหวัดจัดขึ้นได้แก่ งานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ โดยจัด ที่ บริิเวณจุดชมวิว ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มีชาวจังหวัดมุกดาหาร และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้าร่วมงานเป็น จำ�นวนมาก ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ กิจกรรม สวดมนต์ข้ามคืน ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถไี ทย ต้อนรับปีใหม่แบบวิถพี ทุ ธ” ที่วัดคำ� สายทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร สุดท้ายนี้ หนังสือพิมพ์มกุ ดาหารนิวส์ ขอ อาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง หลายที่ท่านผู้อ่านนับถือ จงดลบันดาลให้ผู้อ่านทุก ท่านจงมีแต่ความสุขในชีวิต มีแต่ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน มีความสุขกับครอบครัว และ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่กำ�ลังจะเข้ามาในปีใหม่ 2555

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2255 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : นางประเทอม ปัททุม เรื่องร้องเรียน : ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางในการ เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่ รายละเอียดการร้องเรียน : เมือ่ วันที่ 25 พ.ย.2554 มีการเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่ บ้านหมูท่ ี่ 6 ปรากฎว่าเบอร์ 2 เป็นผูช้ นะผลการเลือก ตัง้ ครัง้ นี้ แต่ทราบมาว่าคูส่ มรสเบอร์ 2 ชือ่ นายประมาณ จันปุม่ ซึง่ เป็นข้าราชการหน่วยงานสาธารณสุขอำ�เภอ หนองสูง ใช้กลโกงการเลือกตัง้ โดยการจับมือผูใ้ ช้สทิ ธิ์ ที่ชื่อนางแสง ศิริจักร กาเบอร์ 2 แต่นางประเทอม ปัททุม ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ไม่ปรับตกหรือทำ�ตามกฎกติกา การเลือกตั้งที่ควรจะเป็นกับบุคคลดังกล่าว เพียงแต่ ห้ามปรามว่า พอแล้วพี่ ๆ เนื่องจากกลัวคนอื่นเห็น เท่านั้น แสดงถึงเจตนาว่าตัวเองเอื้อประโยชน์ให้กับ เบอร์ 2 เพราะสนับสนุนเบอร์นี้อยู่แล้ว มีคนมาเล่า ให้ฟังว่านายประมาณ พูดออกมาเองว่าตัวเองได้ใช้

มือจับมือนางแสงกาเบอร์ 2 ด้วยตัวเองเพราะเข้าไป ใช้สิทธิ์พร้อมกัน ดิฉันยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ถ้าไม่ทราบเรื่องนี้ แต่พอได้ทราบจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจ และไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะฝ่ายนั้นใช้กลโกง และกรรมการคือนางประเทอมผู้เห็นเหตุการณ์กลับ ไม่ทำ�อะไรเลยตามกฎกติกาการเลือกตั้งที่ควรจะเป็น จึงรูส้ กึ ว่าฝ่ายเบอร์ 1 ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการ เลือกตั้ง ในครั้งนี้ จึงได้ร้องเรียนมาเพื่อขอให้ท่านได้ ดำ�เนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวให้กระจ่างว่าเห็น ผู้ใช้สิทธิ์กระทำ�การเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภรรยาตัว เองขนาดนั้นแล้ว ทำ�ไมไม่ปฏิบัติตามกฎการเลือกตั้ง หรือเป็นเพราะคนนั้นเป็นคนที่ตัวเองชื่นชอบอยู่ใน ใจจึงทำ�เป็นเฉย อีกรายหนึ่งคือนางเกียรติคุณ อาจ วิชัย เข้าไปใช้สิทธิ์พร้อมกับแม่สามีที่ชื่อ นางสมมา อาจวิชัย ก็อาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอกำ�ลัง ทานข้าวเที่ยงกันก็ใช้วิธีกาเบอร์ 2 ให้นางสมมากับ มือ เจ้าตัวไปพูดให้คนข้างนอกฟัง แต่มีคนมาเล่าให้ ฝ่ายเบอร์ 1 ฟังเพราะเข้าใจว่าคนที่เล่าให้ฟังนั้นเป็น พรรคพวกของตัว ดังนั้น ดิฉันจึงขอร้องเรียนมาเพื่อ ขอให้ท่านได้สอบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นที่กระจ่าง ว่า กรรมการเลือกตั้งครั้งนี้ วางตัวเป็นกลางหรือไม่ ขอ ขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ วันที่ร้องเรียน : 2011-11-28 16:02:22 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.130.187 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ตอบข้อร้องเรียน เรื่อง ข้าราชการวางตัว ไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน หนองสูงใหม่ การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำ�บลหนองสูงเหนือ อำ�เภอหนองสูง ใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. การดำ�เนินการเลือกเป็นไปอย่าง ราบรื่น จนกระทั่งเวลา ประมาณ 10 นาฬิกาเศษ ขณะที่นางแสงฯ อยู่ในคูหา ข้าฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ ณ โต๊ะจ่ายบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน จนได้ยินเสียง พูดของ นางแสงฯ ข้าฯ จึงได้หันไปดูก็เห็น นาย สุรศักดิ์ หนองสูง และนางกัญญาภัทร ณัฐานิต ซึ่ง เป็นกรรมการ เลือกผู้ใหญ่บ้าน ทั้งสองยืนอยู่ใกล้ คูหาเพื่อรอพยุงนางแสงฯ ออกจากคูหา (นางแสงฯ เป็นผู้สูงอายุเดินเองไม่ถนัด) และได้ยินเสียงนาง กัญญาภัทรฯ พูดห้ามปรามไม่ให้นางแสงฯ พูดคุย กับ นายประมาณ จันปุ่ม ซึ่งอยู่คูหาติดกัน และ ในขณะนั้น ข้าได้มองเห็นนายประมาณฯ ชะโงก หน้าไปหานางแสงฯ และพูดคุยกันอีก ข้าฯ จึงได้ ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินไปพูดว่า “พอแล้วพี่ ออก มา ออกมา” และได้พูดกับนางแสงฯ ว่า “ยายกา เสร็จหรือยัง ออกมาได้แล้ว นานแล้ว” ซึ่งเป็นคำ� พูดที่ข้าประสงค์ที่จะให้ทั้งสองคนหยุดคุยกันแล้ว ออกจากคูหาลงคะแนน ไม่ได้มีความประสงค์เป็น อย่างอื่นแต่ประการใด และในเวลานั้น ข้าฯ ก็ไม่ เห็นว่า นายประมาณฯ จับมือนางแสงฯ กาเบอร์ 2 ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะอยู่คนละ คูหาและมีกรรมการเลือกฯ ยืนสังเกตการณ์อยู่ตลอด เวลา หลังจากนั้น นายสุรศักดิ์ฯ และนางกัญญา ภัทรฯ ก็เข้าไปพยุง นางแสงฯ ออกมาจากคูหา และข้าฯ ก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 29 พฤศจิกายน 2554

ย้ายที่ดินประมาณ ๓ งานที่ สนง.ที่ดินมุกดาหาร และได้เตรียมเอกสารต่างๆไป พอไปถึงเจ้าหน้าที่ ชื่อนายสมควร มุ่งหมาย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติ การได้รับทำ�เรื่องให้ และได้ถามพ่อตาผมว่า มี ทะเบียนสมรสมามั้ย พ่อตาผมตอบว่าไม่ได้เอามา มันหาย(หมายความว่า......มี.....ไปขอได้ที่อำ�เภอถ้า หายจริงๆ) เจ้าหน้าที่คนนั้นกลับบอกว่าไม่เป็นไร ถ้ามีก็จะได้ประหยัดลง(โดยไม่บอกว่าประหยัดเท่า ไหร่) ด้วยความเข้าใจคงจะหลักร้อย แต่พอสรุปค่า ใช้จ่ายทั้งหมด ๑๐,๗๐๐ บาท ด้วยความเพิ่งเคยมา ที่ดินครั้งแรกก็นึกว่าค่าใช้จ่ายจะประมาณนี้ พอวัน ที่ ๑ ธ.ค.๕๔ ได้กลับไปโอนที่ดินอีกโฉนด ประมาณ ๓ งานเท่ากัน เสียค่าใช้จ่าย ๒,๒๐๐ บาท จึงได้เกิด ข้อสงสัยขึ้นว่า โฉนดเมื่อวานทำ�ไมจ่ายแพงจัง จึง ได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกคนชื่อนายธเนศ นัก ประเสริฐ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ได้เปิดข้อมูล เมื่อวานให้ดู พูดแต่เพียงว่า “คิดถูกแล้วๆ”(ผมไม่ ได้สงสัยว่าท่านรวมเลขผิดหรือเปล่า แต่สงสัยว่า ค่าโอนที่ดินทำ�ไมต่างกันจัง)และทราบต่อว่าต้องมี ทะเบียนสมรสมายื่น จะได้ไม่ต้องจ่ายหมวดภาษี เงินได้บุคลธรรมดา ถึงประมาณ ๖,๓๐๐บาท (งง... แล้วทำ�ไมไม่บอก ซึ่งยื่นย้อนหลัง และเอาเงินคืน ไม่ ไ ด้ ) .....สำ � หรั บ ผมเยอะนะครั บ และพอผมจะ ขอเสนอแนะด้านการให้บริการว่าควรให้ข้อ มูลที่ ครบถ้วนกับผู้มารับบริการเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้รับบิการ กลับบ่ายเบี่ยง ถูกปัดให้ไปคุยกับ ประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ จ ะแทงเรื่ อ งมา ซึ่งมองหายังไงก็ไม่เจอ เจอแต่กล่องรับความคิด เห็น แต่ไม่มีกระดาษให้เขียนสักแผ่น จึงขอเสนอ ความคิดเห็นดังกล่าวผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไปยังเจ้าหน้าที่ดังกล่าว(เผื่อจะฟังกันบ้าง) วันที่ร้องเรียน : 2011-12-01 18:03:23 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.158.52 ลำ�ดับที่ : 2262 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : ขอให้แก้ไขแผงไฟฟ้าพยากรณ์อากาศ รายละเอียดการร้องเรียน : อยากให้แก้ไขแผงไฟฟ้าพยากรณ์อากาศ ที่หน้าสำ�นักงานอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร เนื่องจาก ฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้ว ต้องการทราบว่าอากาศจะ หนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน วันที่ร้องเรียน : 2011-12-06 15:36:26 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 122.154.16.246

ลำ�ดับที่ : 2264 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ผู้ประกอบการร้านเนื้อนิคมเนื้อย่าง เรื่องร้องเรียน : ขับรถเร็ว และประกายไฟปลิว จากเตาเนื้อย่าง รายละเอียดการร้องเรียน : หลายครั้งที่ดิฉันมักจะพบเห็นรถมอเตอร์ไซด์ ของร้ายนิคมเนื้อย่าง ที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงอีกทั้ง ประกายไฟที่เกิดจากเตาเนื้อย่างปลิวกระจัดกระจาย ตามถนน โดยไม่สนใจต่อขับขี่รายอื่นเลยว่าจะได้รับ ผลกระทบแค่ไหน อาจจะเร่งรีบไปส่งเนื้อย่างตา ลำ�ดับที่ : 2259 มออเดอร์แต่คุณควรคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ใช้ถนนคนอื่นบ้างนะคะ รบกวนแก้ไขด่วนด้วยคะ ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย น) : เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสำ � นั ก งานที่ ดิ น วันที่ร้องเรียน : 2011-12-09 10:55:02 จังหวัดมุกดาหาร IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.77.238.116 เรื่องร้องเรียน : แจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำ�ให้ผู้ มารั บ บริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ( มี แ นวทางที่ ดี ก ว่ า น่ า ลำ�ดับที่ : 2266 จะแนะนำ�กันบ้าง) ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน รายละเอียดการร้องเรียน : ผู้ถูกร้องเรียน) : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๔ ที่ผ่านมาภรรยาและ เรื่องร้องเรียน : ขอความอนุเคราะห์ป้ายแจ้งให้ พ่อตา(อายุ ๖๘ปี)ของข้าพเจ้าได้เข้าไปทำ�เรื่องโอน รถที่วิ่งทางตรงผ่านตลอด ในบริเวณ 3 แยกต่างๆ

www.mukdahannews.com

รายละเอียดการร้องเรียน : ผมเป็นคนมุก ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ ช่วยจัดการจราจรเพื่อให้รถวิ่งผ่านไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะตรงทาง 3 แยกที่เปิดช่องให้รถเลนซ้าย ผ่านตลอดโดยไม่ต้องรถสัญญาณไฟ แต่ก็หลายครั้ง พบว่ามีปัญญหารถติดเนื่องจากรถต่างจังหวัดที่มา เทียวที่มุกไม่ทราบว่า 3 แยกเปิดช่องให้รถผ่านได้ ตลอด เนื่องจากไม่มีป้ายแจ้ง จึงต้องจอดรถสัญญาณ ไฟ ทำ�ให้เกิดปัญหารถติด และเสียภาพพจน์จังหวัด ท่องเที่ยวในเรื่องเล้กๆ น้อย เนื่องจาก จนท.ผู้รับ ผิดชอบไม่ใส่ใจ และไม่รู้ไปทำ �อะไรอยู่ จึงขอให้ ท่ า นผู้ เ กี่ ย วข้ อ งช่ ว ยตรวจสอบและจั ด ทำ � ป้ า ยปิ ด ให้ผู้ใช้ถนนได้ทราบด้วย ผู้ใช้ถนนจะได้ประทับใจ ไม่เสียเวลาจอดรถรอสัญญาณไฟ โดยเฉพาะที่ 3 แยก ธกส. 3 แยกโคกสุวรรณ และ 3 แยกหน้า สะพานข้ามโขง และหากจะทำ�ขอความกรุณาทำ�ให้ ใหญ่ ๆ และเห็นชัดเจนด้วยครับ วันที่ร้องเรียน : 2011-12-16 11:07:09 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 117.121.208.66 ลำ�ดับที่ : 2268 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : ร้านอาหาร “ตะวันแดง” เรื่องร้องเรียน : เสียงดังในขณะเปิดทำ�การ รายละเอียดการร้องเรียน : ร้านอาหารตะวันแดง เริ่มเปิดดำ�เนินการ ตั้งแต่วันที่ 16/12/54 เป็นต้น ในสภาพที่ไม่มีความ พร้อมต่อการให้บริการ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนแก่ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลา 19.00 24.00 น. ไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ จึงขอให้ จังหวัดได้ตรวจสอบและดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อ กำ�หนดของการให้บริการของสถานบริการดังกล่าว ด้วย วันที่ร้องเรียน : 2011-12-19 16:03:58 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 202.29.94.230 หน่วยงานราชการตอบข้อร้องเรียน ตอบข้อร้องเรียน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ได้ ป ระสานกั บ สถานี ตำ � รวจภู ธ รเมื อ งมุ ก ดาหาร และสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจร้านอาหารตะวันแดง แล้วในวันที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๔ พบว่ า มี ก ารเปิ ดให้ บ ริ ก ารจริ ง จึ งได้ เ ชิ ญ ผู้ จั ด การสถานประกอบการ ทำ � บั น ทึ ก การตรวจสถานบริการ เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราช บั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเคร่ ง ครั ด ทั้งนี้ได้กำ�ชับให้ดำ�เนินการควบคุมการใช้เสียงให้ ได้มาตรฐานตามกฏหมายกำ�หนด แล้ว และอำ�เภอ เมืองมุกดาหารจะได้ติดตามและจัดระเบียบสถาน ประกอบการให้ดำ�เนินการตามระเบียบข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด วันที่ตอบข้อร้องเรียน : ลำ�ดับที่ : 2263 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : ตำ�รวจจราจร เรื่องร้องเรียน : ไฟแดงบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล รายละเอียดการร้องเรียน : ไฟแดงตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลถึงแยกวง เวียนไปรษณีย์รวมไปถึงแยกหน้าเซเว่นไปท่าด่าน เส้นตรงนั้นเลยผมเห็นเสียไปเป็นปีแล้วแต่ไม่มีใคร แก้ไขเลยรถแถวนั้นเยอะขึ้นทุกวันเกิดอุบัติเหตุบ่อย มากวันก่อนก็เกิดอุบัตเหตุกับเพื่อนของผมผมอยาก ทราบว่าจะแก้ไขให้เมื่อไหร่หรือต้องรอให้อุบัติเหตุ เกิดขึ้นแบบนี้กับญาติของคุณก่อน หรือว่าจะให้ทำ� บันทึกหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการโดยตรง แค่ เปิดปิดไปแดงมันยากตรงไหน กรุณาช่วยดำ�เนิน การด้วยนะครับผมจะรอดู วันที่ร้องเรียน : 2011-12-07 10:43:32 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.152.116


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2554

จังหวัดมุกดาหารออกประกาศเตือน ห้ามขายกล้วยไม้ป่าทุกชนิด

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้มกี าร ลักลอบนำ�กล้วยไม้ปา่ ซึง่ เป็นของป่าหวงห้ามออกจากป่า ธรรมชาติมาจำ�หน่าย โดยเฉพาะบริเวณตลาดอินโดจีน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร การกระทำ�ดังกล่าวทำ�ให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างมาก ทางจังหวัดจึงได้ออกประกาศเตือนประชาชน ห้ามนำ�สิง่ หวงห้ามต่างๆ ออกจากป่าโดยเด็ดขาด เพราะ นอกจากจะเป็นการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติทส่ี �ำ คัญ และหายากแล้ว ยังเป็นการกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมายอีกด้วย ด้านนายวิชัย ตะวัน หัวหน้าสำ�นักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

กล่าวว่า ผูท้ ล่ี กั ลอบนำ�ของป่าหายาก โดยเฉพาะกล้วยไม้ ป่า เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่ายจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้อง ระวางโทษปรับและจำ�คุก ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔,พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔,พระ ราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราช บัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ได้ ระบุการระวางโทษไว้ตามลำ�ดับชัน้ ของการกระทำ�ความ ผิด นอกจากนีส้ ง่ิ ทีห่ า้ มนำ�ออกจากป่า นอกจากจะเป็น กล้วยไม้ปา่ ซึง่ ขณะนีม้ กี ารลักลอบนำ�ออกมาจำ�นวนมาก แล้ว ได้แก่น�ำ้ ผึง้ ครัง่ มูลค้างคาว พันธุไ์ ม้ทกุ ชนิด สัตว์ปา่ หรือการทำ�ให้ปา่ ไม้เสือ่ มโทรมก็ถอื เป็นการทำ�ผิดตามพระ ราชบัญญัตติ า่ งๆ ข้างต้นด้วย.

จังหวัดมุกดาหาร จัดวันกีฬาแห่งชาติและ เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันกีฬาแห่งชาติ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “พระมหากษัตริย์ นักกีฬา” นาย นายสมพงษ์ เจริญปรุ ผู้อำ�นวยการ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารกล่าว ว่า วันกีฬาแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัด

มุกดาหาร จัดขึน้ เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ในระหว่าง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2554 จัดนิทรรศการเทิดพระ เกียรติ ส่วนในวันแข่งขัน คือวันที่ 16 ธันวาคม จะมี กิจกรรมตลอดทัง้ วัน ด้วยการจัดแข่งขันกีฬา ระหว่าง หน่วยงาน ได้แก่ การแข่งขันฟุตซอล แชร์บอลหญิง เปตองคู่ผสม กีฬามหาสนุก การประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด โดยมีพิธีเปิดงานเวลา 13.00 น. พร้อมกิจกรรมสปอร์ตไนท์ เพื่อสร้างความรัก ความ สามัคคี สร้างสัมพันธไมตรีอันดีให้เกิดขึ้น .

สถานีขนส่งมุกดาหาร ประชาชนทยอย เดินทางกลับ หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประชาชน และนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ที ่ เ ดิ น ทางมาที ่ จ งหวั ด มุ ก ดาหาร ต่ า งพากั น ทยอยเดิ น ทางกลั บ หลั ง ช่ ว งวั น หยุ ด ยาวในเทศกาลปี ใ หม่ 2555 เพื ่ อ เลี ่ ย งรถติดในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ขนส่ง มุ ก ดาหาร ได้ ส ำ � รองรถเพื่อส่งผู้โดยสารเดินทาง กลั บได้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.55 บรรยากาศการเดิน ทางกลับ หลังวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 2555 ที ่ ส ถานี ข นส่ งจั งหวัดมุกดาหาร เริ่มมีประชาชน และนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับ อย่างต่อเนื่อง เพื ่ อ เลี ่ ย งปั ญ หารถติ ด ระหว่ า งการเดิ น ทาง โดย ส่วนใหญ่ได้มีการจองตั๋วรถไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วน

www.mukdahannews.com

ผู้ที่จำ�เป็นต้องการเดินทางกลับ และจองตั๋วไม่ทัน ทางบริษัทขนส่ง จำ �กัด ก็ได้เตรียมรถสำ �รองทั้งที่ เป็นรถโดยสารประจำ�ทางของแต่ละบริษัท และรถ โดยสารไม่ประจำ� ทาง ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อ รองรับประชาชนเดินทางกลับได้อย่า งเพียงพอ ทั้งนี้ สำ�นักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดบริการและตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์พนักงานขับรถ ก่อนนำ�ผู้โดยสารเดิน ทางออกจากสถานี ข นส่ ง ซึ ่ ง หากพบพนั ก งาน ขั บ รถคนใดมี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ แ ม้ เ พี ย ง 0.01 มิลลิกรัมเปอร์เ ซ็น จะให้พักทันที พร้อมเปลี่ยน พนักงานขับรถคนใหม่.


5

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ทำ�บุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2555

มือจัดการแข่งขัน มาราธอนนานาชาติ มุกดาหาร-สะ หวันนะเขต ครั้งที่ 4 ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ฯ จัดการแข่งขัน 2 คู่ คู่ที่ 1 ระหว่างทีมประชาชน สะหวันนะเขตกับทีมประชาชนมุกดาหาร ผลปรากฏ ว่า ทีมจากแขวงสะหวันนะเขต นำ�ไปก่อนในครึ่ง แรกในนาทีที่ 38 และ มุกดาหาร มาตีเสมอใน ครึ่งเวลาหลัง ท้ายเกม สะหวันนะเขต มายิงประตู ชัย เอาชนะทีมจากมุกดาหารไปอย่างหวุดหวิดด้วย สกอร์ 2-1 หลังจากจบการแข่งของทีมประชาชนไป แล้ว ก็มาพบกับทีม VIP ของทั้งสองฝั่ง โดยจังหวัด มุกดาหารนำ�ผู้เล่นมาทั้งหมด 67 คน,สะหวันะเขต 30 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา เล่นครึ่งละ 40 นาที ทีม VIP จังหวัดมุกดาหาร นำ�โดย นายมล ชัย บริสุทธิ์ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดมุกดาหาร นายพินิจ เจริญสุขนายก

เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นต้นโดย ผลการ แข่งขัน ทีม VIP จากสะหวันนะเขตนำ�ไปก่อนในครึ่ง เวลาแรก พอถึงครึ่งเวลาหลัง ทีม VIP มุกดาหาร ยิง 4 ประตูรวด เอาชนะไปด้วยสกอร์ 4-3 หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็เป็น งานเลี้ยงขอบคุณแขวงสะหวันนะเขต ที่ให้ความร่วม มือการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนดังกล่าว โดยนาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า กีฬากระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สำ�เร็จไปตามวัตถุประสงค์ กีฬากระชับความสัมพันธ์ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ได้เคยมีมาก่อน แต่ไม่ได้มี การจัดการแข่งขันมานานแล้ว ปีนี้ ผมได้มาปรึกษา ท่านเจ้าแขวงสะหวันนะเขตว่าเราน่าจะจัดกีฬาร่วม กันในฐานะที่เราเป็นเมืองคู่แฝดมาเนิ่นนานแล้ว ซึ่ง ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการแข่งขันฟุตบอลกระชับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้.

คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหา ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขกาย สบายใจ เดินทางไป-มาด้วยความสะดวก ปลอดภัย ทีบ่ ริเวณถนนด้านหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำ�บุญตักบาตร แด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 โดยมี

พระครูจันทรวิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ เป็น ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูมงคลวิทยคุณ เจ้าอาวาส วัดคำ�สายทอง กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรปีใหม่แก่ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำ�บุญตักบาตร พร้อมกันนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ กล่าวอวยพรปีใหม่ โดยขอให้ชาวมุกดาหาร มีความ สุขกาย สบายใจ เดินทางไป-มาด้วยความสะดวก ปลอดภัย ตลอดปี 2555 นี้

นายสุรทิน พิจารณ์

การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2554 นายชาญวิทย์ วส ยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ และสือ่ มวลชนในจังหวัดมุกดาหารได้เข้า ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง มุกดาหารกับสะหวันนะเขต ขึ้น ณ สนามกีฬาแขวง

สะหวันนะเขต โดยมีทา่ นรองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฝั่งสะหวันนะเขตต้อนรับ อย่างอบอุ่น การจัดการแข่งขันในวันนี้เพื่อ กระชับ ความสัมพันธไมตรีระหว่างมุกดาหารกับแขวงสะหวัน นะเขต และขอบคุณทีแ่ ขวงสะหวันนะเขตให้ความร่วม

คณะทำ�งานเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภาเครือ ข่ายประชาชนอีสาน ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ที่ ศูนย์เหมืองบ่า ต.คำ�อาฮวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไข ปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภา ประชาชน 4 ภาค พร้อมด้วยคณะ อาทิ นายวารินทร์ อัฐนาค คณะทำ�งานทีป่ รึกษา นรม,นายวิมล สาระ มโนคณะทำ�งานทีป่ รึกษา นรม. ได้จดั การประชุมแก้ไข ปัญหาบรรษัทสินทรัพย์(บสก.) โดยได้รบั มอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี ตามคำ�สัง่ 150 ให้คณะทำ�งานฯเข้ามา แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ปัญหาทีด่ นิ ที่ ทำ�กิน ปัญหาหนีส้ นิ สำ�หรับปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่าย

นายวารินทร์ อัฐนาค

ประชาชนอีสาน(สอส.) สภาประชาชน 4 ภาคและกลุม่ ชาวบ้านทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ทำ�กินในจังหวัดมุกดาหาร ได้บกุ ยึด จับจองทีด่ นิ ของ บสท.บริเวณศูนย์เหมืองบ่า ต.คำ�อาฮวน อ.เมืองจังหวัดมุกดาหาร แห่งนีเ้ ป็นทีด่ นิ เนือ้ ที่ 78 ไร่ มีชาวบ้านรวมกว่า 113 คน โดยชาวบ้านได้เรียกร้อง ต่อคณะทำ�งานเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่าย ประชาชนอีสาน(สอส.)อย่างเร่งด่วน เบือ้ งต้นคณะทำ�งานจะสัง่ ให้เจ้าหน้าทีห่ น่วย งานราชการชะลอ การดำ�เนินคดี ทีช่ าวบ้านถูกแจ้งความ หลังบุกยึดทีด่ นิ ไว้กอ่ นจนกว่าคณะทำ�งานฯจะนำ�ข้อมูล ปัญหาต่างๆจากสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และกลุม่ ชาวบ้านทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ทำ� ทีจ่ บั จองดินของ บสท. บริเวณดังกล่าว ไปสรุป และ เร่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ แก้ปญ ั หาต่อไป

เพชรรัตน์รุ่งเรืองขนส่ง

ดำ�เนินงานโดย นายศักดิ์ชาย สว่างเกียรติ (โกสุ่น) มีรถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์พื้นเรียบ รับส่งทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และดำ�เนินการทางศุลกากร สำ�นักงาน 1/1 ถ.ชยางกูร ก ถ.มุกดาหาร อ.เมืองดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0-4261-1374,0-4261-4391,08-4518-7843,08-3326-7309 Email : runya001@hotmail.com

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2554

ผู้ว่าาฯ มุกดาหารเชิญร่วมซื้อสลากกาชาด ในงานกาชาดและงานประจำ�ปี จังหวัดมุกดาหาร

ผู ้ ว ่ า ฯ มุ ก ดาหารเชิ ญ ร่ ว มซื ้ อ สลาก กาชาด ชิ ง รางวั ล มากมาย ในงานกาชาดและ งานประจำ � ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นายชาญวิ ท ย์ วสยางกู ร ผู ้ ว ่ า ราชการ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กล่ า วว่ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ กำ � หนดจั ด งานกาชาดและงานประจำ � ปี ระหว่ า ง วั น ที ่ ๙ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริ เ วณสนาม หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และเป็ น การ หารายได้ ใ ห้ ก ั บ เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ไว้ เ ป็ น ค่ าใช้ จ ่ า ยในกิ จ การสาธารณกุ ศ ล ภายใน งานนอกจากจะมี ก ารออกร้ า น จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า พื ้ น เมื อ ง สิ น ค้ า หนึ ่ ง ตำ � บลหนึ ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ จั ด นิ ท รรศการของหน่ ว ยงานราชการ การแสดง ดนตรี จ ากศิ ล ปิ น ชื ่ อ ดั ง แล้ ว สำ � นั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหารยั ง ได้ จ ั ด ออกร้ า นนาวา

www.mukdahannews.com

กาชาด เพื ่ อ เป็ น การหารายได้ ใ ห้ แ ก่ ส ำ � นั ก งาน เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทั ้ ง นี ้ ไ ด้ ม ี ก าร จำ � หน่ า ยสลากกาชาด ชุ ด ละ ๔๐ บาท เพื ่ อ ชิ ง รางวั ล รถยนต์ TOYOTA AVANZA รถยนต์ น ิ ส สั น AMERA รถจั ก รยานยนต์ พร้ อ มทั ้ ง รางวั ล อื ่ น ๆอี ก มากมาย จึ ง ขอเชิ ญ ชวนประชาชนชาว มุ ก ดาหาร ร่ ว มให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ สำ � นั ก งานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด โดยการอุ ด หนุ น สลากกาชาดในราคาชุ ด ละ ๔๐ บาท ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กล่ า วเพิ ่ ม เติ ม ว่ า การออกสลากกาชาดกำ � หนดจั ด ขึ ้ น ในวั น ที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ เวที ก ลาง งานการ ชาดและงานประจำ � ปี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ทั ้ ง นี ้ รายได้ ท ั ้ ง หมดที ่ ห ั ก ค่ าใช้ จ ่ า ยแล้ ว จะนำ � สมทบ ทุ น เพื ่ อ ดำ � เนิ น กิ จ กรรมของเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มุ ก ดาหารต่ อไป


77

MUKDAHANNEWS/ DECEMBER / DECEMBER2011 2011 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


88

2011 ปทMUKDAHANNEWS ี่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดื/อDECEMBER น ธันวาคม 2554

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับชาวบ้าน ตามรอยยุคลบาทแก้ปัญหานำ�้ สร้างฝายแม้วกักเก็บนำ�้ นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนคำ�บกวิทยาคาร นายพร สลางสิงห์ กำ�นัล ตำ�บลคำ�บก พร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชาวบ้าน นักเรียน ผู้นำ�ท้อง ถิน่ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลคำ�บก อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหารจำ�นวน 300 คน ขึ้นไปปฏิบัติการทำ�ฝายแม้ว บนยอดภูคำ� ผักกูดซึ่งเป็นฝายตัวแรก ที่เกิดจากความร่วมมือของ ภาคราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างแท้จริง นายวิริยะ ทองผา กล่าวว่า องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชาวตำ�บลคำ�บก อำ�เภอ คำ�ชะอี สร้างฝายแม้วเพือ่ กักเก็บน้�ำ ทีไ่ หลจากยอดเขา

คำ�ผักกูด แล้วนำ�มาเป็นระบบประปาสำ�หรับอุปโภค บริโภค ให้กับชาวตำ�บลคำ�บก จำ�นวนกว่า 3,000 หลังคา รวมไปถึงวัด โรงเรียน ที่มักจะขาดแคลนน้ำ� ในช่วงฤดูแล้ง ซึงภูเขาคำ�ผักกูดในพื้นที่ตำ�บลคำ�บก อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่กว่า 1 แสน ไร่ เป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่ที่กลับมาเป็นป่าใหม่ หลังจาก ที่มีชาวบ้านขึ้นไปบุกรุกพื้นที่ทำ�การเกษตรเมื่อ 30 ปี ก่อน จนเป็นเขาหัวโล้น แต่ตอ่ มาชาวบ้านได้หยุดทำ�การ เกษตร พร้อมกับหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่า จึงทำ�ให้มี ป่าไม้คืนกลับมาอีกครั้ง ซึงถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดม สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดมุกดาหาร นายพร สลางสิงห์ กำ�นัลตำ�บลคำ�บก กล่าว ว่า ชาวตำ�บลคำ�บกได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

นักวิ่งจากทั่วสารทิศร่วมแข่งขัน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน ครั้งที่ 4

จาก องค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์มาทำ�เป็นฝายชะลอน้ำ� ( ฝายแม้ว ) บน ยอดเขาเป็นช่วงๆ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ต่อฝาย 1 ตัว เพื่อให้มีปริมาณน้ำ�เพียงพอต่อการ ทำ�ระบบประปาภูเขา ส่งมาเลี้ยงประชาชนด้านล่าง พร้อมเป็นแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธาร เป็นแหล่งอาหาร เป็น แหล่งพืชสมุนไพรที่ถือว่ามีมากที่สุดในประเทศไทย โดยชาวตำ�บลคำ�บกทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำ�ลายป่า จนเกิด เป็นร่องน้ำ�ลำ�ธารเล็กๆ หลายสายในพื้นที่ ในขณะ ที่พื้นที่หมู่บ้านด้านล่างมักประสบปัญหาขาดแคลน น้ำ�ในฤดูแล้ง นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนคำ�บก

วิทยาคาร กล่าวว่า ได้นำ�นักเรียนโรงเรียนคำ�บก วิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4,5 ขึ้นไปร่วมกัน ทำ�ฝายแม้วบนยอดภูคำ�ผักกูดกับชาวบ้าน ซึ่งเป็น ฝายตัวแรกที่เกิดจากความร่วมมือของภาคราชการ และประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเมื่อทำ�ฝาย ตัวแรกสำ�เร็จ พบว่าสามารถกักเก็บน้ำ�บนยอดภูได้ ลึกกว่า 2 เมตร ซึ่งขอรับงบประมาณซื้อกระสอบ และอาหารกลางวันประมาณหมื่นกว่าบาท ถ้าใช้ งบประมาณทางราชการก็ไม่ต่ำ�กว่าเกือบแสน ใช้ เวลาขุดดินบรรจุกระสอบทำ�ฝายเพียง 6 ชั่วโมงก็ เสร็จเรียบร้อย ชาวบ้านต่างดีใจกันเป็นอย่างมากที่ จะทำ�ให้มีน้ำ�สำ�หรับอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งนี้ไม่ ขาดแคลนแน่นอน

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่นับถือคริสต์ มุกดาหาร ฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสโดยแห่ดาว บนดินไปรอบตัวเมืองมุกดาหาร และฉลองวันคริสต์มาส ที่สำ�นักบุญเปโต ชุมชนนาโปน้อย ในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่สำ�นักบุญเปโต ชุมนาโป น้อย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนาง มลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วม กันจัดงานเทศกาลแห่ดาวศริสต์มาส ประจำ�ปี 2011 ทัง้ นี้ การแห่ดาวถือเป็นเทศกาลประเพณีประจำ�ปีของ พีน่ อ้ งชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามมุกดาหาร และของพี่ น้องชาวโรมันคาทอริก เป็นการเฉลิมฉลองกันอย่างยิง่ ใหญ่ทวั่ โลก โดยไม่จ�ำ กัดอยูเ่ พียงผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์ โดยตำ�นานการกล่าวว่า มีบัณทิต 3 คน ออกเดินทาง ตามแสงแห่งดวงดาว และดาวมาดับแสง ณ.ทีป่ ระสูติ ของพระเยชู จึงมีการเริ่มประเพณีแห่ดาวเพื่อระลึก ถึงเหตุการณ์นั้น ซึง่ ดาวคือสัญญลักษณ์ของการเสด็จ

มาประสูติของ พระเยชูเจ้า การแสดงถึงความเป็น หนึ่งเดียวกันของชาวคาทอลิก รวมทั้งผู้นับถือศาสนา อืน่ ๆ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัด มุกดาหารอีกทางหนึ่ง สำ�หรับงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัด มุกดาหาร ประจำ�ปี 2554 กำ�หนดจัดขึน้ ใน ณ ชุมชน นาโปน้อย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยจะ เป็นการแห่ดาวเล็ก เป็นขบวนรถแห่ดาวประดับตกแต่ง ด้วยไฟแสงสี จะเคลื่อนขบวน ไปตามถนน รอบเมือง มุกดาหาร อีกทัง้ ทีบ่ า้ นของชาวไทยเชือ้ สายเวียดนาม ที่นับถือคริส ก็ตบแต่งดาวติดที่บ้านและประดับไฟให้ สวยงามทุกบ้าน นอกจากจะได้ชมความสวยงามของขบวน แห่ดาวคริสต์มาสแล้ว นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ ว จังหวัดมุกดาหาร ยังสามารถเทีย่ วชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะตลาดอินโดจีน ที่มี สินค้ามากมากมายให้กับนักท่องเที่ยวได้จับจ่าย.

งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.54 ที่สนามโรงเรียนมุกดา วิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัว นัก วิ่งในรายการมุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอน นานาชาติ ครัง้ ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท มีนักวิ่งจากทั่วสารทิศ ทั้งไทย ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย เคนยา ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย รวมกว่า 3,000 คน เดินทางมาร่วมแข่งขัน เพิอ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เฉลิม ฉลองพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะ หวันนะเขต จัดแข่งขันทัง้ ในประเภทมาราธอน มินมิ า รอน ฟันรัน วีไอพีและวิ่งแฟนซี ซึ่งทุกประเภทจะขึ้น ไปวิ่งบนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวัน นะเขต ด้วย โดยเฉพาะวิ่งมาราธอน มีจุดกลับตัวจุด แรกที่บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนเข้าสู่ เส้นชัยทีโ่ รงเรียนมุกดาวิทยานุกลู โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ชนะเลิศประเภทมาราธอน ได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พร้ อ มเงิ น รางวั ล 10,000 บาท ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวอาภัสรา ปราสาท หิ น พิ ม าย จากชมวิ่ งไนกี้ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประเภทชาย ได้แก่ Mr.Sammy Kiprop Kiptoo จากประเทศเคนยา นอกจากนี้ยังได้มีการมอบถ้วย รางวัลให้กับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด ได้แก่ นายกิม ฝ่ามวัน อายุ 91 ปี และนายเต้า เหงี่ยนวัน อายุ 90 ปี พร้อมด้วยการประกวด เดิน-วิ่งแฟนซี ซึ่ง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้จัดขึ้น เป็นปีแรก ก็ได้รับความสนใจจากนักวิ่งจัดชุดแฟนซี มาร่วม เดิน-วิ่ง ทั้งในประเภททีมและประเภท บุคคลทั่วไป ซึ่งก็ทำ�ให้บรรยากาศของการแข่งขัน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้ง ที่ 4 นี้ มีสีสันและได้รับความสนใจจากผู้มาร่วม งานเป็นอย่างมาก

www.mukdahannews.com


9

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

จังหวัดมุก​ดาหาร จัดกิจกรรม​ทำ�ความดี บริจาคโลหิ​ตถวายเป็นพ​ระราชกุศล

การแข่งขันนกกรงหัวจุก “งานปาร์ตี้อินโดจีน ครั้งที่ 4 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมทำ�ความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรม ทำ�ความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีสว่ น ราชการ ภาคเอกชน ตำ�รวจ ทหาร และประชาชน ร่วมบริจาคได้ปริมาณโลหิต 36,300 ซีซี. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.54 ที่บริเวณลานด้านหน้า ศาลจังหวัดมุกดาหาร นายสิทธินันท์ รักความสุข ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มุกดาหารนำ�บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้พิพากษา สมทบฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตำ�รวจทหาร และ ประชาชน รวม 121 คน ร่วมบริจาคโลหิต ตาม โครงการทำ�ความดีบริจาคโลหิตเพือ่ ถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มาร่วมให้กำ�ลังใจผู้บริจาคและมีเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหารเป็นผู้ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ�ความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการสำ�รองโลหิต ไว้ใช้อย่างเพียงพอและสร้างกุศลอันแรงกล้าต่อเพือ่ น มนุษย์ด้วย โครงการทำ�ความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ใน วันนี้ ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 36,300 ซีซี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นายสมเกียรติ จิระสุวรรณกุล ประธานชมรมนกกรงหัวจุกมุกดาหารใน นามตัวแทนชมรมนกกรงหัวจุกมุกดาหารจัดงาน แข่งขัน ประชันเสียงนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยเกียรติยศ ทัง้ นีม้ ผี นู้ ำ� นกนกกรงหัวจุกเข้าร่วมทั้งหมด ประมาณ 300 กว่า ตัว โดยผู้ที่นำ�นกฯเข้าการแข่งขันมาจาก จังหวัดแถบ อีสานใต้ โดยเริ่มแข่งตอน 10.30 น ถึง.13.30 น.ผล การแข่งขันมีดังนี้ ประเภท 2 ยก ปากเปียก อันดับ 1 เบอร์ 33 ได้งานรางวัล 10,000 บาท,อันดับ 2 เบอร์ 94 ได้งานรางวัล 5,000 บาท,อันดับ 3 เบอร์ 26 ได้งานรางวัล 3,000 บาท ประเภท 4 ยก 8 ดอก ชิง 2 ยกอันดับ 1 เบอร์ 82 ได้งานรางวัล 5,000 บาท,อันดับ 2 เบอร์ 37 ได้งานรางวัล 2,500 บาท,อันดับ 3 เบอร์ 196 ได้งานรางวัล 2,000 บาท ซึ่งรางวัลทัง 2 ประเภท มีทั้งหมด 60 รางวัล

จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารจัดงานวันรวมน้ำ�ใจช่วยกาชาด เพื่อขอรับ การสนับสนุนทรัพย์ สิ่งของจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริษทั ห้างร้าน และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีผนู้ �ำ สิง่ ของมาบริจาคกันคึกคัก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.54 ที่จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารซึง่ เป็นทีท่ �ำ การของเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร ร้อยเอกหญิงกัณณิกาวสยางกูร นายกเหล่า กาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ เหล่ากาชาดได้รว่ มกันรับมอบเงินสด สิง่ ของ อาทิ รถ จักรยาน รถจักรยานยนต์ ตู้เย็นเครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำ�ร้อน น้ำ�ตาลทราย ตลอดจน กระบือที่ที่ทำ�การปกครองอำ�เภอเมืองมุกดาหารได้นำ� มามอบให้ในวันรวมน้�ำ ใจช่วยกาชาด ซึง่ สิง่ ของทัง้ หมด ที่ได้รับบริจาคจะนำ�ไปออกร้านนาวากาชาด ในงาน กาชาดและงานประจำ�ปีจังหวัดมุกดาหารระหว่างวัน

ที่ 9-17 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดมุกดาหารทั้งนี้ บรรยากาศของงานวัน รวมน้�ำ ใจช่วยกาชาด วันนีเป็นไปอย่างคึกคักเนือ่ งจาก มีผู้นำ�เงินสดและสิ่งของมามอบกันเป็นจำ�นวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารกล่าวขอบคุณทุก ภาคส่วนที่ได้นำ�เงินสดและสิ่งของมามอบให้ โดยรายได้ที่ได้จากการออกร้านนาวากาชาด จะได้นำ�ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหารในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พิบัติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็ก เยาวชน และงานสาธารณกุศลอื่น ๆจึงขอเชิญ ชวนประชาชนมาเที่ยวงานกาชาดและงานประจำ� ปีจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้ร่วม กันทำ�บุญกับกาชาดด้วย.

จังหวัดมุกดาหารจัดการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา ณ บริเวณ ด้านหน้าสำ�นักงานการค้าภายใน จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว หอมมะลิให้ความสนใจส่งผลผลิตเข้าประกวดจำ�นวนมาก ซึ่งการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ประเภทเกษตรกร รายบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ -นางโกสน อุค�ำ บ้าน เลขที่ ๘๐ หมู่ ๑๕ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท -รางวัลที่ ๒ นางสมบูรณ์ ใจเที่ยง บ้านเลขที่ ๒๐๓ ม.๑๕ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท -รางวัลที่ ๓ นายทรง กลางประพันธ์ บ้านเลขที่ ๒๔/๑หมู่ที่ ๒ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท -รางวัลชมเชย นางนงค์ อุระ บ้านเลข ที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๕ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือ

วันรวมนำ�้ใจกาชาดจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ร่วมบริจาคจำ�นวนมาก

หลังจากจบการแข่งขันนายสมเกียรติ จิระ สุวรรณกุล ได้กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว นกที่ เข้าทำ�การแข่งขันจะมีน้อย ซึ่งถ้าเป็นการแข่งขัน ใน ฤดูร้อน นกที่เข้าทำ�การแข่งขัน จะมีมากกว่านี้ แต่ โดยภาพรวมของงานในวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ แต่ทาง ชมรมนกกรงหัวจุกมุกดาหาร ไม่ได้เน้นถึงเรื่องรางวัล มาก แต่จะเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่า โดยผู้ที่เข้าร่วม มี นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำ�นาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และการแข่งขันครั้งต่อไปจะเริ่มที่ ช่อง เม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือน มกราคม 2554 และในโอกาสนี้ก็ขอเชิญผู้ที่สนใจ สามารถ ไปแข่งขันได้หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ แอ้ 08-1708-2282 อัยการ โทร.08-5013-0763 , เอ้ 08-7423-9921

สหกรณ์การเกษตร -รางวัลชะเลิศ ได้แก่ ศูนย์สง่ เสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำ�บลโพนทราย เลขที่ ๑๙๒ ม. ๒ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้รับ รางวัลเงินสด ๖,๐๐๐ บาท -รางวัลที่ ๒ ได้แก่ ศูนย์ ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนตำ�บลหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท -กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนทำ�ปุ๋ยชีวภาพบ้านม่วง เลขที่ ๑๒๓ ม. ๘ ต.บ้านเหล่า อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร ได้รับรางวัล เงินสด ๔,๐๐๐ บาท นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า การประกวดข้าวหอมมะลิ ในครัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร ผูเ้ พาะปลูก ข้าวหอมมะลิ ได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวหอมมะลิ ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทน จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประกวดข้าวหอมมะลิระดับ ประเทศต่อไปด้วย

จังหวัดมุกดาหารประกวด ข้าวหอมมะลิ ประจำ�ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕

www.mukdahannews.com


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2554

โครงการ เทิดไท้องค์ภูมินทร์

ภาษาจีนสู่อาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตก

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนมุกดาหาร ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเทิดไท้องค์ภูมินทร์ ภาษาจีนสู่อาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตก ยกระดับการอ่าน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านการคิดวิเคราะห์ตลอด จนการนำ�ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมภาษจีนสู่ อาเซียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมตะวัน

ตก และกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุก ภาคส่วนเห็นความสำ�คัญเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศทางด้าน นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำ�นวยการโรงเรียน มุกดาหารได้กล่าวว่า เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โรงเรียนมุกดาหารจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ดังนี้ 1). กิจกรรมภาษจีนสู่อาเซียน เป็น กิจกรรมที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักแล้วเตรียม

ความพร้อมให้แก่นักเรียนสำ�หรับการค้าเสรีในกลุ่ม นิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม 3).กิจกรรมแลก อาเซียน 2).กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน ซึง่ ประกอบ เปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ให้นักเรียนรู้ถึงวัน ไปด้วย การจัดประกวดเขียนเรียงความ การจัดแสดง สำ�คัญและวัฒนธรรมความเป็นอยู่.

จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยม ให้กำ�ลังใจเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขนส่งจังหวัด มุกดาหาร ปภ.มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยม และให้กำ�ลังใจ ที่ ขนส่งจังหวัด มุกดาหาร พร้อมทดสอบ การวัดแอลกอฮอร์ ของ พนักขับรถ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สิ่งที่น่า ชื่นชมอีกอย่างหนึ่ง คือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุน ในเรื่องของการ

-

7 วันอันตราย มุกดาหาร บาดเจ็บ 24 เสียชีวิต 3

รณรงค์ลดอุบัติเหตุในจังหวัดมุกดาหาร ดีมาก และ นายชาญวิทย์ วสยางกูรได้ ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหารพยายามรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้ อย่างน้อย ร้อยละ 5 เป้าหมายสูงสุด ให้อุบัติเหตุ เป็นศูนย์ จะทำ�ไม่ได้ถ้าหากทุกภาคส่วนไม่ให้ความ ร่วมมือ ท่ีสำ�คัญพนักขับรถควรมีสติและ เป็นที่น่า ยินดีที่เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมี การประชาสัมพันธ์อย่างดี.

ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP เอกซเพรส เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล, ห้องพักผ่อน-ปรึกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุระกิจ ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร บริการห้องนํ้าสะอาด บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 42 หมู่ 7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-661098 Fax. 042-661040

จังหวัดมุกดาหาร เคาท์ดาวน์ที่สะพานข้ามโขง ปี 2555

ต่อจากหน้า 1 จังหวัดมุกดาหาร สรุปภาพรวม 7 วัน อันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 23 ครั้ง มีผู้ได้รับบาด เจ็บ 24 คน เสียชีวิต 3 ราย โดยสามารถลดลงได้ ร้อยละ 5 จากปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.55 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2555 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมปิดศูนย์ฯดังกล่าว เพื่อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในเทศกาล สงกรานต์ โดยภาพรวมของการรณรงค์ช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 จังหวัดมุกดาหาร มีอุบัติเหตุเกิด ขึ้น 23 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต

3 ราย เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศ ส่วนปัจจัย ที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือเมาสุราขณะขับขี่ ร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ ขับรถตัดหน้าในระยะ กระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำ�หนด แซงในที่คับขัน และทัศนวิสัยไม่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้กล่าว ขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานประจำ�จุดตรวจ จุดบริการ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ งานจนทำ�ให้อุบัติเหตุสามารถลดลงได้ร้อยละ 5 ตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การรณรงค์เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยทางถนนต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะการสวมหมวกนิรภัย 100 % ในกลุ่มนักเรียน เยาวชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และลดการสูญ เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้.

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธบี วงสรวง สัก การะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อัญเชิญเทพาอารักษ์ เทพนาคา เทพ นาคี ผู้รักษาแม่น้ำ�โขง เพื่อรับเครื่องสังเวย ก่อนเริ่มพิธีเปิดงาน ปี ใหม่มุกดาหาร เคาท์ดาวน์สะพานข้ามโขง 2555 เมือ่ วันที่ 31 ธ.ค.54 จังหวัดมุกดาหารได้ฤกษ์ ประกอบพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อัญเชิญ เทพาอารักษ์ เทพนาคา เทพนาคี ผูร้ กั ษาแม่น�้ำ โขง เพือ่ รับเครือ่ งสังเวย ก่อนทีจ่ ะเริม่ เปิดงาน “ปีใหม่มกุ ดาหาร เคาท์ดาวน์สะพานข้ามโขง 2555 Mukdahan Cown 2012” โดยมีนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำ�ข้าราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วม

www.mukdahannews.com

กันประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่บริเวณจุด ชมวิว ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร –สะห วันนะเขต ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงาน Mukdahan Countdown 2012 ด้วย สำ�หรับงาน “ปีใหม่มุกดาหาร เคาท์ดาวน์ สะพานข้ามโขง 2555 Mukdahan Countdown 2012” จะเริ่มเปิดงานในเวลาประมาณ 17.00 น. มี การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ร็อคแปดแสน สนุก สิงห์มาตร และ ซีซันไฟว์ ก่อนที่เวลา ประมาณ 23.50 น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร จะได้น�ำ ประชาชน ร่วมกันเริม่ นับเวลาถอย หลัง เข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 พร้อมการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ แสง สี เสียง ตระการตา.


11

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ค รู ม ุ ก ดาหาร จำ � กั ด มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ บ ุ ต รสมาชิ ก 166 ทุ น เป็ น เงิ น 166,000 บาท พร้ อ มจั ด ประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจำ � ปี 2554 และเลื อ กตั ้ ง คณะกรรมการ ดำ � เนิ น การ ประจำ � ปี 2555 นายวี ร พงษ์ ทองผา ประธานกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู มุ ก ดาหาร จำ � กั ด เป็ น ประธานมอบทุ น การศึ ก ษา สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู มุ ก ดาหาร จำ � กั ด ให้ ก ั บ บุ ต รสมาชิ ก ที ่ เ รี ย นดี ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2554 จำ � นวน 166 ทุ น ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 166,000 บาท ภายหลั ง การมอบทุ น การศึ ก ษา ได้ ม ี การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2554 ของผู ้ แทนสมาชิ ก คณะกรรมการดำ � เนิ น การ และผู ้ ตรวจสอบกิ จ การ รวมจำ � นวน 357 คน เพื ่ อ รั บ ทราบ รายงานผลการดำ � เนิ น งานของสหกรณ์ ในรอบ ปี ท ี ่ ผ ่ า นมา ผลการตรวจสอบกิ จ การ สหกรณ์ ประจำ � ปี 2554 รายงานการจ่ า ยเงิ น

www.mukdahannews.com

ทุ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว สมาชิ ก ประจำ � ปี 2554 รวมถึ ง การพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ง บดุ ล และงบกำ � ไร ขาดทุ น ประจำ � ปี 2554 พิ จ ารณาวงเงิ น กู ้ ย ื ม หรื อ ค้ ำ � ประกั น ประจำ � ปี 2555 พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ งบประมาณรายจ่ า ย ประจำ � ปี 2555 การเลื อ ก ตั ้ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ และการเลื อ ก ตั ้ ง คณะกรรมการดำ � เนิ น การชุ ด ที ่ 29 ประจำ � ปี 2555 หลั ง จาก ชุ ด เดิ ม หมดวาระ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ม ุ ก ดาหาร จำ � กั ด ปั จ จุ บ ั น มี ส มาชิ ก 3,481 คน เพิ ่ ม ข้ น จากปี 2553 จำ � นวน 258 คน มี ท ุ น ดำ � เนิ น การ กว่ า 4,800 ล้ า นบาท ผลการดำ � เนิ น การในรอบปี ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2554 มี ก ำ �ไรสุ ท ธิ ท ั ้ ง สิ ้ น 114,800,000 บาทเศษ ซึ ่ ง กำ �ไรสุ ท ธิ ด ั ง กล่ า ว กั นไว้ เ ป็ น ทุ น สำ � รอง และเป็ น เงิ น บำ � รุ ง สั น นิ บ าต สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยรวม 19 ล้ า นบาทเศษ กำ �ไรสุ ท ธิ ท ี ่ เ หลื อ กลั บ คื น ในรู ป เงิ น ปั น ผล และ เฉลี ่ ย คื น แก่ ส มาชิ ก ตามจำ � นวนหุ ้ น ของแต่ ล ะคน


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน ธันวาคม 2554

ร้อยตำ�รวจเอก ซิ่ง CR-V ชนท้ายรถอ้อยดับคาที่

ร้อยตำ�รวจเอกสังกัด สภ.ชานุมาน จังหวัด อำ�นาจเจริญ ซิ่งฮอนด้า CR-V ชนท้ายรถบรรทุก อ้อยที่จอดข้างทางเสียชีวิตคาที่ บริเวณถนนสาย มุกดาหาร-ดอนตาล เมื่อเวลา 01.30น.วันที่ 10 ธ.ค.54 ศูนย์ วิทยุสถานีตำ�รวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจาก พลเมืองดีว่า มีอุบัติเหตุรถชนกัน บริเวณถนนสาย มุกดาหาร-ดอนตาล ระหว่างกม.ที่ 12 จึงแจ้งร้อยเวร พร้อมหน่วยกูภ้ ยั มูลนิธกิ ารกุศลมุกดาหาร ออกไปตรวจ สอบ ทีเ่ กิดเหตุพบรถฮอนด้า CR-V สีบรอน์ ทะเบียน กข-5167 มุกดาหาร ชนท้ายรถบรรทุกอ้อย ในสภาพ พังยับเยิน ทราบชื่อคนขับคือ ร.ต.อ.สุริยัน ไชยเพชร สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรชานุมาน จังหวัดอำ�นาจเจริญ เสียชีวิตคาที่ ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุกอ้อย ยี่ห้อฮี

ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการรักษาความสงบภายใน จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.หน่วยงานข้างเคียง ให้ตรวจ ค้นอย่างเข็มงวดหาสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาบ้า จากการเข้มงวดตรวจผู้โดยสารที่มากับเรือ โดยสาร ที่เดินทางมาจาก แขวงสะหวันนะเขต เพื่อ ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาประเทศ โดย เฉพาะเรือโดยสารและผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจาก แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว มาที่มุกดาหาร จากการ เฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ได้ทำ�การตรวจค้นพบ ท้าว แสงจัน ไม่มีนามสกุล สัญชาติลาว อายุ 20 ปี อยู่ บ้านบาก เมืองจำ�พอน แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว และ กำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมอ สอแก้วกอก เมืองจำ�พอน แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ที่มากับเรือโดยสาร มีท่าทางพิรุธ เจ้าหน้าที่จึง

โน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 80-5728 อำ�นาจเจริญ มีนายสมเกียรติ บุเพชร อยู่บ้านเลขที่ 74 ม.6 ต.โคก สาร อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ เป็นคนขับ จากการสอบสวนนายสมเกียรติ ให้การ ว่า ตนได้ขับรถคันบรรทุกอ้อยคันดังกล่าวมาจาก อำ�เภอชานุมาน เพื่อมาส่งโรงงานอ้อยที่ จังหวัด มุกดาหาร เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนน 2 เลน รถของตนน้ำ�มันหมดจึงได้จอดข้างทางแล้วโทรศัพท์ หาญาติที่ อำ�เภอชานุมาน ให้นำ�น้ำ�มันมาส่ง ซึ่ง ระหว่างที่รออยู่ ได้มีรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า CR-V ซึ่ ง มี ผู้ ต าย เป็ น คนขั บ ได้ พุ่ ง ชนท้ า ยรถของตน จนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ จะ ได้สอบสวนหาสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้ เสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไป.

ศุลกากรมุกดาหาร ร่วม กอ.รมน.จับกุม นักศักษาลาวขนยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารร่วมกับเจ้า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา14.30น หน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร และเจ้าหน้าทีห่ น่วยข้างเคียง ที่ด่านพรมแดนท่าเทียบเรือ มุกดาหาร ภายใต้การ ตรวจจับกุมนักศึกษาลาวขนยาบ้านำ�เข้ายาบ้าด้วยวิธี อำ�นวยการสัง่ การของ นางสาว พรพิมล สัตยาภินนั ท์ ซุกช่อนยาบ้าในรองเท้า กว่า 2,000 เม็ด นายด่านศุลกากร มุกดาหาร ได้ร่วมกับ พ.อ. ยุทธนา

ขอตรวจค้น พบสิ่งผิดกฎหมาย(ยาบ้า) ซุกซ่อนในพื้น รองเท้าชนิดสวมใส่สีดำ� ยี่ห้อ Warder ทั้งสองข้าง ของ นาย แสงจัน จำ�นวน 2 ถุงห่อด้วยถุงพลาสติก ใส แกะตรวจนับยาบ้าทั้งหมด จำ�นวน 1,924 เม็ด จากการสอบสวน ท้าวแสงจัน ไม่มนี ามสกุล ผูต้ อ้ งหาให้การว่า ตนเคยเข้ามาประเทศไทยทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร เพื่อมาซื้อสินค้าเป็นประจำ� และมาวันนี้ ตนได้ถูกว่าจ้าง จาก นาง เพชร ซึ่งเป็นคนไทย ให้ นำ�ยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้า แถวโรงพยาบาลอินเตอร์ ฯ ในตัวเมืองมุกดาหาร แต่ก็มาถูกจับเสียก่อน เจ้า หน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา นำ�เข้ายาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ยาบ้า มีไว้ครอบครองเพื่อจำ�หน่าย จาก นั้นจึงได้นำ�ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงาน สอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อสอบสวนขยายผล และดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหตุลอบวางระเบิดห้องทำ�งาน นายกเทศบาลตำ�บลนิคมคำ�สร้อย

ต่อจากหน้า 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น.ร.ต.อ.สมดี บุตรวงษ์ พนักงานสอบสวน(สบ.1) สภ.นิคมคำ�สร้อย ไดรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำ�บลนิคมคำ�สร้อยว่าพบวัตถุระเบิดภายในห้องนายก เทศมนตรีเทศบาลนิคมคำ�สร้อย จึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด ร้อย ตชด.234 มุกดาหารและหน่วยพิสจู น์หลักฐานตำ�รวจภูธรจังหวัด มุกดาหารไปตรวจที่เกิดเหตุ ทีเ่ กิดเหตุภายในห้องทำ�งานของ นายเจษฏา ธนะแพทย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่บนโต๊ะทำ�งานมีแฟ้มสีเทาวางอยู่ ภายในพบระเบิดสังหารแบบผิวเกลีย้ งซุกซ่อนไว้ภายใน พร้อมระเบิดทันทีทมี่ กี ารเปิดแฟ้ม จึงได้ท�ำ การเอาแฟ้ม ดังกล่าวออกมาบริเวณสนามหน้าสำ�นักงาน เพือ่ ทำ�การ เก็บกู้ ใช้เวลา 15 นาที จึงทำ�การเก็บกู้จนปลอดภัย เมือ่ ตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นระเบิดสังหารชนิดM26 (ลูกเกลี้ยง) อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จึงได้ ทำ�การส่งให้กองพิสจู น์หลักฐานตรวจหาลายนิว้ มือเพือ่ สืบหาผู้กระทำ�การต่อไป

ทางด้านนาย เจษฏา ธนะแพทย์ นายก เทศมนตรีเทศบาลนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกดาหารกล่าว ว่า การกระทำ�ครั้งนี้อุกอาจมาก เพราะสามารถเอา ระเบิดมาวางไว้บนโต๊ะทำ�งาน โดยทีม่ พี นักงานภายใน สำ�นักงานอยู่มากมาย โดยตั้งประเด็นไว้ 2 ประเด็น ใหญ่คอื เรือ่ งการเมืองท้องถิน่ ซึง่ ตนพึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา อาจทำ�ให้กลุ่มอื่นไม่พอใจเป็นได้ ส่วนรองลงมาคือเรือ่ งความขัดแย้งภายในสำ�นักงานที่ ยังมีผู้ฝักใฝ่การเมืองเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบ การทำ�งานภายใน ทำ�ให้ไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ แต่ยังไม่ทิ้งเรื่องรับเหมาก่อสร้างที่เคยทำ�มา อย่างไร ก็ตามตนก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เพื่อให้เบาะแสเพื่อสืบหาผู้กระทำ�การอุกอาจเช่นนี้ มาดำ�เนินคดีให้ได้ ทางด้าน พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง ผูก้ �ำ กับการสถานี ตำ�รวจภูธรนิคมคำ�สร้อย กล่าวว่าคงหาผู้กระทำ�การ ครัง้ นีไ้ ม่ยาก เพราะห้องของนายกเทศมนตรีจะล็อคไว้ ตลอดจนกว่าจะมีแม่บา้ นจะเข้าไปทำ�ความสะอาดหลัง หยุดเสาร์-อาทิตย์ทผี่ า่ นมา น่าจะได้ตวั คนร้ายเร็วๆ นี.้

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / DECEMBER 2011

จังหวัดมุกดาหาร ถวายผ้าห่มกันหนาว แด่พระภิกษุสงฆ์

จังหวัดมุกดาหาร ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่ พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดมุกดาหาร นำ�ผ้าห่มกันหนาว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่ได้รับผลกระทบจาก อากาศหนาวเย็น เมือ่ วันที่ 28 ธ.ค.54 นางสาวสมหมาย ปรีชา ศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำ�ผ้าห่มกัน หนาว จำ�นวน 20 ผืน ถวายแด่พระครูจันทรวิสุทธิ หรือ หลวงตาล้วน เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ และ พระภิกษุ สามเณร รวม 11 รูป เนือ่ งจากวัดศรีมงคล เหนือ เป็นวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำ�โขง ซึ่งได้รับผลกระ

ทบจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็น ทัง้ นีจ้ ะได้ทยอยถวาย ผ้าห่มกันหนาว แด่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อไป สำ�หรับจังหวัดมุกดาหาร มีวัดจำ�นวน 352 วัด มีพระสงฆ์ 1,915 รูป ประกอบด้วย พระภิกษุ 1,778 รูป และ สามเณร 137 รูป ซึง่ ได้รบั ผลกระทบ จากอากาศหนาวเย็นในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดมุกดาหารจึงขอเชิญ ชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเครือ่ งนุง่ ห่มกันหนาว ถวาย แด่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่างๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร

จังหวัดมุกดาหาร รับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หน่วยแพทย์ พอ.สว. มุกดาหาร ตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ในถิ่นทุรกันดาร

หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. มุกดาหาร ออกให้ บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไปแก่ราษฎร หมูท่ ่ ี 9 บ้านไร่ ตำ�บล ดงมอน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ( 6 ม.ค.55) นายมลชัย บริสุทธิ์ ปลัด จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์ เคลือ่ นที่ พอ.สว. ได้ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป โรคทางทันตกรรม แก่ราษฎรบ้านไร่ หมูท่ ่ี 9 ตำ�บลดง มอน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ทัง้ นี้ เหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร ยังได้รว่ มมอบแว่นตา และเสือ้ กันหนาวแก่

ผูส้ งู อายุในพืน้ ทีด่ ว้ ย บ้านไร่ ตำ�บลดงมอน อำ�เภอเมืองมุกดาหาร อยูห่ า่ งจากตัวอำ�เภอราว 20 กิโลเมตร มีประชากรกว่า 500 คน ปัญหาสาธารณสุขทีพ่ บคือโรคระบบทางเดิน หายใจในเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี และโรคระบบทาง เดินอาหารในประชาชนทัว่ ไป ซึง่ สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร แก้ปญ ั หาด้วยการจัดโครงการอบรม ผู้ปกครองเด็กและประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้ถึงวิธีการ ดูแลรักษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปล่อยขบวน รณรงค์สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 2555

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่หอประชุม กองทัพเรือ สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐาน ศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน รางวัล สนับสนุน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำ�ปี พ.ศ.2553 รวมทั้ง สิ้น 96 รางวัล โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็น

ประธานในการมอบรางวัล และการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม” ระดับดีเยี่ยม ประจำ�ปี พ.ศ.2553 โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกาหาร นำ�ผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้ารับ รางวัล จากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย

เมือ่ วันที่ 28 ธ.ค.54 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานปล่อย ขบวนรถ รณรงค์เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2554 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2555 โดยจังหวัด มุกดาหาร ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงจากปีที่แล้วให้ได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5-10 พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด อำ�นวยความสะดวก ทัง้ ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัยตลอดช่วง เทศกาลปีใหม่ 2555

www.mukdahannews.com

นายสุรพงษ์ สาธุภาค ผู้อำ�นวยการแขวง การทางมุกดาหาร ผู้กล่าวรายงาน และกล่าวเพิ่มเติม ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก็ได้ร่วมตั้ง ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข ที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 212 สายมุกดาหาร-นิคมคำ�สร้อย หมวดการทางนิคมคำ�สร้อยโดยความร่วมมือของ แขวงการทางมุกดาหาร สำ�นักงานทางหลวงชนบท สำ�นักงานขนส่งจังหวัด สถานีเดินรถมุกดาหาร ตำ�รวจ ทางหลวง และวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำ�สร้อย เพื่อ ให้เป็นจุดบริการแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ด้วยเช่นกัน


www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ปีที่ 5 ฉบับที่ 56