Page 1

1

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

พิธีรดน้ำ�ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

ปภ.มุกดาหาร มอบเงินรางวัลจุดตรวจดีเด่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 4

นางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำ�ปี ๒๕๕๕

ปท่ี 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

นายคณิต ปัญติโย ผู้จัดการ SME BANK สาขามุกดาหาร

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK) สัมนาโครงการ “ซื้อสถานประกอบการ และการค้าชายแดน”

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12

ตำ�รวจน้ำ�มุกดาหาร ตรวจยึดสุนัข ที่โกดังเก็บของร่วมพันตัว

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน 2555

จับสาวลาวขนยาบ้ายัดทวารหนัก 7 ก้อน เกือบสองพันเม็ด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.55 พ.ต.ท.เลอศักดิ์ วงค์ค�ำ สว.สส.สภ.ค�ำชะอีพร้อม พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.มุกดาหารเข้าตรวจสอบรถกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน สีน�้ำเงิน ทะเบียน บค 2634 มุกดาหาร ที่ขบวนการลักลอบขนไม้พะยูงหลบหนีการจับกุมของ เจ้าทีจ่ น พุง่ ชนเสาไฟฟ้าจนผูข้ บั รถคันดังกล่าวเสียชีวติ ที่ บ้านนาหลวง ม.6 ต.หนองเอีย่ น อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร ทราบชื่อ คือ นายธวัชชัย พรมเมือง อายุ 22 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 24 ถ.ส�ำราญชายโขงเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรวจสอบในกระบะด้านหลังพบไม้พยูง จ�ำนวน 28 ท่อน/เหลี่ยมรวมปริมาตร 1.37 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า หลายล้านบาทถ้าสามารถน�ำออกต่างประเทศได้

จากการให้ขอ้ มูลจากชุดจับกุมทราบว่าได้รบั จากสายรายงานว่า จะมีการขนย้ายไม้หวงห้ามเข้าไป ยังเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพือ่ นำ�ส่งไปยังประเทศ เพือ่ นบ้าน จึงวางกำ�ลังเฝ้าตามเส้นทางทีค่ าดว่าจะผ่าน จนพบกระบะคันดังกล่าว จึงแสดงตนและส่งสัญญาณ เพื่อขอตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องยนต์ หลบหนี แต่ด้วยความที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงอีก ทั้ง ไม่ชินเส้นทางจนทำ�ให้พงุ่ ชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต เจ้า หน้าทีจ่ งึ นำ�ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คำ�ชะอี และส่งศพผู้เสียชีวิตให้แก่ญาติ นำ�ไปประกอบพิธีทาง ศาสนา แล้วจะเรียกญาติผเู้ สียชีวติ มาให้ขอ้ มูลกับทาง พนักงานสอบสวนต่อไป.

ตำ�รวจนำ�้มุกดาหาร ตรวจยึดสุนัข เกือบพันตัวที่โกดังบ้านหว้านใหญ่ ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 30 เม.ย.55 พันตำ�รวจเอก พัลลภ สุรยิ กุล ณ อยุธยา ผู้กำ�กับด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้รับรายงานจากสายว่า จะมีหญิงชาวลาวลักลอบขน ยาบ้าเข้ามาทางด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลีไ้ พโรจน์กลุ รอง ผกก.ตม.จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.หญิง ภานิชา แสงแก้ว สว.ตม.จว.มุกดาหาร พร้อมเจ้าที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุด สืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ จุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 พบผู้ต้องหาทราบชื่อ นาง มาลี เพาทุวง อายุ 23 ปี สัญชาติลาว อยู่ที่ บ้านหนองวัด เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เดินทางเข้ามาในราช อาณาจักรไทยโดยรถโดยสารระหว่างประเทศ หลังจาก ผูต้ อ้ งหาผ่านพิธกี ารตรวจของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง แล้ว ได้เดินมายังจุดตรวจค้นของชุดปฏิบัติการสกัดกั้น ยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร จากการตรวจค้นตัวโดยเจ้า หน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ (เจ้าหน้าที่ศุลกากร) ไม่พบสิ่งผิด กฎหมายแต่อย่างใด แต่เนือ่ งจากผูต้ อ้ งหาแสดงอาการมี พิรธุ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้เชิญตัวไปเอ็กซเรย์หาสิง่ ผิดกฎหมาย ในร่างกาย ผลการเอ็กซเรย์พบก้อนวัตถุเล็กๆ อยู่ภายใน ช่องทวารหนักของนาง มาลี เพาทุวง เป็นจำ�นวนมาก จากการสอบถาม นางมาลี เพาทุวง ให้การปฏิเสธและ พยายามขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้า หน้าที่เกรงว่าหากก้อนวัตถุภายในร่างกายเกิดแตกหรือ ละลายจะเป็นอันตรายต่อ นางมาลี จึงได้นำ�ตัวส่งโรง พยาบาลมุกดาหารเพื่อทำ�การเอ็กซเรย์อีกครั้ง ผลการ เอ็กซเรย์ของทางโรงพยาบาลพบว่า มีกอ้ นวัตถุจำ�นวนมาก ภายในร่างกายของผูต้ อ้ งหา เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลจึง

ได้ใช้ยาสวนทวารหนักของผูต้ อ้ งหาเพือ่ ให้ทำ�การขับถ่าย หลังจากนัน้ ไม่นานผูต้ อ้ งหาก็ได้ขบั ถ่ายก้อนวัตถุออกจาก ร่างกายจนหมด ซึง่ พบว่าในตัวผูต้ อ้ งหามียาบ้าจำ�นวน 7 ก้อน เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมยาบ้าจำ�นวน 7 ก้อน กลับมาทำ�การตรวจแกะนับต่อหน้าผู้ต้องหา ผล การตรวจนับพบว่ามียาบ้าชนิดสีส้ม 1,260 เม็ด, สีเขียว 13 เม็ด รวมเป็นยาบ้าทั้งหมด 1,273 เม็ด จากการสอบสวนผูต้ อ้ งหาให้การว่า วันเกิดเหตุ ได้มพี สี่ ะใภ้ของตนซึง่ เป็นคนไทย ชือ่ เมย์ ประกอบอาชีพ เปิดร้านเสริมสวยที่กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาพักอยู่ที่บ้าน ของตนที่สปป.ลาว โดยนางเมย์ได้ติดต่อให้ตนนำ�ยาบ้า ซุกซ่อนในร่างกายแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทาง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนางเมย์ก็จะเดินทางมาด้วย เมื่อถึง จังหวัดมุกดาหารแล้วให้ตนนำ�ยาบ้าออกจากร่างกายจาก นั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมกัน ซึ่งนางเมย์จะให้ค่า ตอบแทนในการนำ�ยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรก้อนละ 2,000 บาท โดยจะจ่ายให้เมื่อเดินทางถึงมุกดาหารแล้ว ซึ่งตนก็ตอบตกลงเพื่อต้องการนำ�เงินไปรักษาแม่ที่ป่วย นอนอยู่โรงพยาบาล เมื่อ ตนได้รับยาบ้ามาจากนาง เมย์ แ ล้ ว ได้ ทำ�การซุ ก ซ่ อ นไว้ ภ ายในช่ อ งทวารหนั ก หลั ง จากนั้ นจึ ง ได้ โดยสารรถยนต์ โดยสารระหว่ า ง ประเทศ (สะหวันนะเขต-มุกดาหาร) เข้ามาในราช อาณาจักรทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 จน กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและจับกุมดังกล่าว จากนั้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา นำ�เข้าและมีนาเสพติด ให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่าย โดยผิดกฎหมาย จึงได้นำ�ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำ�เนินคดี ตามกฎหมายต่อไป.

กอ.รมน.สนธิกำ�ลังไล่จับกุม มอดไม้ซิ่งรถหลบหนี ชนเสาไฟฟ้าดับ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เม.ย.55 ร.ต.ต.จรัล ทองคงอ่วม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�้ำมุกดาหาร นายศวเรศ จอมจุมพล ปศุสัตว์ อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งรายงานจากสายว่า มี การลักลอบขนสุนัขข้ามแม่น�้ำโขงไปยังฝั่งประเทศ เพื่อนบ้าน สุนัขถูกรวมไว้ที่โกดังริมฝั่งแม่น�้ำโขง เลข ที่ 119 หมู่ที่ 2 บ้านหว้านน้อย อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จึงประสานสถานีต�ำรวจอ�ำเภอหว้า นใหญ่ น�ำก�ำลังออกลาดตระเวนไปยังจุดที่ได้รับแจ้ง ริมฝั่งโขง จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบกรงเหล็ก บรรจุสุนัขวางกระจายไปทั่วโกดัง และด้านหลังโกดัง บริเวณทางเดินและริมตลิ่งลงแม่น�้ำโขง ก็มีกรงสุนัข วางเกลื่อน จ�ำนวน 42 กรง รวมสุนัขที่ถูกขังอยู่ใน กรงเหล็ก จ�ำนวน 420 ตัว เจ้าหน้าที่สามารถช่วย สุนัขชีวิตหลากสายพันธ์ ที่กลุ่มขบวนการค้าสุนัขข้าม ชาติล�ำเลียงวางอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง พร้อมจะขนลง เรือส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หลายตัวได้รับบาด เจ็บจากการถูกจับยัดใส่ในกรงเหล็กขนาดเล็กในสภาพ แออัด หลายตัวมีสภาพอ่อนล้าหิวโหยรวมทั้งอาการ เครียดและตายอย่างทรมานหลายตัว เจ้าหน้าที่ต้อง ระดมช่วย ก่อนน�ำส่งไปฟื้นฟูที่ด่านกักกันสัตว์ที่จังหวัด บุรีรัมย์ เนื่องจากที่กักกันสัตว์ที่จังหวัดนครพนมมี พื้นที่ไม่พอเพียง เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบไปยังผู้ดูแล โกดังพร้อมการสอบสวนขยายผล ขบวนการค้าสุนัข ข้ามชาติเพื่อมาด�ำเนินคดีต่อไป สำ�หรับสุนัขทั้งหมดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ นำ�ส่งด่านกักกันสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นำ�ไปดูแลพื้นฟู สภาพพร้อมทั้งหาเจ้าของรับกลับไปดูแล เนื่องจาก

www.mukdahannews.com

ด่านกักกันสัตว์จงั หวัดนครพนม ไม่พร้อมทีจ่ ะดูแลสุนขั จำ�นวนดังกล่าว อีกทั้งยังมีสุนัขจำ�นวนมากที่ยังดูแล อยู่ พื้นที่ควบคุมก็ไม่พอเพียงที่จะให้สุนัขได้พักพิง จึง ต้องนำ�สุนขั ทัง้ หมดส่งไปฟืน้ ฟูทดี่ า่ นกักกันสัตว์จงั หวัด บุรีรัมย์ดูแลต่อไป นายศวเรศ จอมจุ ม พล ปศุ สั ต ว์ อำ�เภอ หว้านใหญ่ เปิดเผยว่า จากรายงานทราบว่า ขณะ นี้ขบวนการขนส่งสุนัขชายแดนจังหวัดนครพนม ถูก จับตาเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ทำ�ให้ขบวนการฯ ได้ เปลี่ยนเส้นทางมาที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง เจ้าหน้าที่จะต้องควบคุมดำ�เนินการตรวจเข้มตาม แนวชายแดนระยะทางประมาณ 75 กม. เพื่อสกัด ขบวนการค้าสุนัขอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้ สภาพนำ�้ในแม่นำ�้โขงมีระดับนำ�้ลดลง เป็นการเอื้อ อำ�นวยให้ขบวนการขนส่งสุนัขข้ามชาติ สามารถนำ� สุนัขข้ามแม่นำ�้โขงได้สะดวกยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่จะ ต้องสนธิกำ�ลังหลายหน่วยงาน คุมเข้มป้องกันการ ลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งการนำ�เข้าและส่ง ออก โดยเฉพาะยาเสพติดที่อาจจะมีการลักลอบมา ได้ตามแนวชายแดน ในขณะที่ สภ.เมืองมุกดาหารได้รับแจ้งมี กรงขังสุนัข ถูกทิ้งอยู่ป่าละเมาะข้างทาง บริเวณ บ้านกุดโง้งน้อย ต.มุกดาหาร อ.เมือง พบกรงสุนัข ที่บรรจุสุนัขถูกโยนทิ้งไว้ข้างทางจำ�นวน 11 กรง สุนัขต่างส่งเสียงร้องระงมไปทั่ว ตรวจสอบพบสุนัข จำ�นวน 150 ตัว คาดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่เตรียมไป ส่งลงเรือข้ามโขงที่อำ�เภอหว้านใหญ่ เมื่อทราบข่าว การจับกุม จึงทิ้งกรงสุนัขลงข้างทาง จากการตรวจ สอบบริเวณดังกล่าวไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ.


3

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

เข้ า สู่ ฤ ดู ร้ อ นอี ก แล้ ว หน้ า ร้ อ นที ไร เดี๋ยวปวดหัว เดี๋ยวปวดท้อง ท้องเสียบ้างล่ะ แล้ว เราจะมีวิธีดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง อย่างไรบ้าง? ไม่ควรกินนำ�้แข็งหรือดื่มนำ�้เย็นจัด ฤดู ร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนกระทบร่างกายมากเกิน ไป เป็ น หลั ก การที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ช่ ว ยให้ คุ ณ เจ็ บ ป่วยน้อยลง ควรดื่มน�้ำเยอะ ๆ เพราะหน้าร้อนจะ สูญเสียเหงื่อมาก และควรดื่มน�ำ้เปล่าที่สุกแล้ว หรือจะเสริมปรุงแต่งด้วยน�ำ้ตาล เกลือแร่ หรือ สมุนไพรอื่น ๆ ก็สามารถรับประทานได้ ไม่ ค วรนอนให้ ล มหรื อ ความเย็ น โกรก ความร้อนจากแดดท�ำให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อ นอนหลับตาก ลมในขณะเหงื่อออก จะท�ำให้ อุณหภูมิร่างกายลดต�่ำลง ถ้าอุณหภูมิภายนอกยัง สูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะ มีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน ท�ำให้เวียนหัว รู้สึก หนักหัว ไม่สดชื่นแจ่มใส หรืออาจท�ำให้เป็นไข้ หวัดได้การนอนพักผ่อน ควรนอนหลับให้เพียงพอ ควรเลื อ กทานอาหารอ่ อ นๆ ตอนเช้ า เช่น ข้าวต้ม เพราะในช่วงเช้ายังไม่ควรทาน อาหารที่หนัก ๆ แค่ทานผักผลไม้เยอะ ๆ และ หลีกเลี่ยงอาหารทอดๆ มัน ๆ แห้ง ๆ ควรดูแล สุขภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการดำ�เนินชีวิต หยด กลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ 2 หยด และ สเปี ย ร์ มิ้ นต์ 1 หยด ผสมรวมกั น แล้ ว ใส่ ใน กระบอกฉีด สำ�หรับพกติดตัว หากต้องออกไป เผชิญอากาศร้อนภายนอก ควรใช้เครื่องสำ�อาง เนื้อครีม ที่ปัจจุบันมีเนื้อแห้งเหมือนแป้ง หาก หน้ามัน ปัดทับด้วยบรอนเซอร์ หรือแป้งชนิดฝุ่น แล้วฤดูร้อนจะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข ถ้าคุณดูแลสุขภาพ

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ลำ�ดับที่ : 2296 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เรื่องร้องเรียน : ยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของ นายอำ�เภอเมืองมุกดาหาร ในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดการร้องเรียน : บ้านนาแล หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 17 เมษายน 2555 เรื่อง ยกย่อง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนาย อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ในการแก้ปญ ั หาความเดือดร้อนของประชาชน เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สืบเนื่อง ด้วยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ข้าพเจ้าได้ยื่น หนังสือร้องขอให้ตรวจสอบเรือดูดหิน-ทราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วยความเป็น ข้าราชการทีม่ หี น้าทีใ่ นการแก้ปญ ั หาความเดือด ร้อนของประชาชนและการท�ำงานที่รวดเร็ว มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ชาติ ตรงไปตรงมาไม่มผี ลประโยชน์ นายอ�ำเภอ ได้มอบหมายให้นายส�ำเริง ดาวเศรษฐ ปลัดฝ่าย ปกครองอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจ สอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ของเรือดูดหิน-ทราย โดยสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าทหารพราน ซึง่ ประจ�ำอยูใ่ นหมูบ่ า้ นและอยูใ่ กล้ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 และผู้ควบคุม งานของบริษัท โดยได้ลงพื้นที่ถึง 2 ครั้ง เพื่อ ความถูกต้องของข้อมูล ประกอบใช้เป็นข้อมูล เพือ่ รายงานต่อนายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร การ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นครัง้ นี้ ส่งผลให้เรือดูดหิน-ทราย หยุดด�ำเนินการ ซึง่ ก่อนหน้านัน ้ ท�ำการดูดหินทรายมาแล้วเกือบ 30 วัน ประเมินความเสีย หายมากมาย ภาครัฐ และหมู่บ้าน สูญเสียผล ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่อาหารของปลาถูกท�ำลาย ส่งผลกระ ทบต่อการท�ำประมงของชาวบ้านหาปลาไม่ ได้ ขาดรายได้ ชาวบ้านยากจน รายได้ไม่พ้น เกณฑ์ จปฐ ทัง้ ๆทีอ่ ยูใ่ กล้นำ� โขงแต่หาปลาไม่ได้ เหมือนแต่กอ่ น ซึง่ เรือดูดหิน-ทรายเป็นสาเหตุ ที่ส�ำคัญ เพื่อหยุดยั่งความเสียหายที่เกิดขึ้น นายอ�ำเภอได้ประสานกับผู้ประกอบการหยุด ดูดหิน-ทรายใว้ก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และ ได้ประสานตรวจสอบกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากในเรือ่ งนีแ้ ล้ว หลายๆเรือ่ งทีไ่ ด้สมั ผัส ในการท�ำงานของนายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร เช่น การแก้ปญ ั หาความยากจน การแก้ปญ ั หา หนี้สินทั้งในและนอกระบบ อื่นๆ เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีกรอบระยะ เวลาที่ชัดเจน ต้องรู้เรื่อง เป็นแบบอย่างของ ข้าราชการทีด่ ี และเป็นทีต่ อ้ งการของประชาชน ประเทศชาติมขี า้ ราชการแบบนายอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร ประเทศไทยเจริญ จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ กลุ่มประมง บ้านท่าไคร้-นาแล เอกสารแนบ 72 บ้านนาแล หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 3 เมษายน 2555 เรือ่ ง ขอให้ตรวจสอบเรือดูด ทราย เรียน นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. ภาพถ่ายเรือดูดหิน-ทราย จ�ำนวน 1 แผ่น เนือ่ งด้วยมีเรือดูดทราย ได้มาดูดทราย ตรงข้ามโครงการสร้างเขื่อนบ้านนาแล หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งห่างจาก ฝั่งไม่มากนัก จากการที่ได้สอบถามคนงานใน เรือ ทราบว่าเป็นเรือดูดทรายมาจากประเทศ ลาว โดยการชักน�ำมาของบริษัทที่ได้รับเหมา ก่อสร้างเขื่อน เพื่อเลี่ยงกฏหมาย และชาว บ้านไม่อนุญาติให้บริษทั ดูดหิน-ทราย ในบริเวณ แถบนี้ เพราะเป็นแหล่งการท�ำประมง และอยู่ ใกล้เคียงกับจุดกลางท�ำประมงของคนชาวบ้าน ท�ำให้ทรัพยากรและระบบนิเวศน์ในแม่นำ�้ โขง ซึง่ เป็นสมบัตขิ องชาวบ้านท่าไค้ได้รบั ความเสีย หาย แหล่งอาหาร ที่อยู่ของปลาได้รับผลกระ ทบและถูกรบกวนได้รบั ความเสียหายเป็นอย่าง มาก ส่งผลกระทบต่อการท�ำประมงของชาว บ้าน จับปลาไม่ได้เลย สูญเสียรายได้ที่เคยได้ จากการท�ำประมง และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความเสียหายอย่างมากประเมินค่าไม่ ได้ เรือดูดหิน-ทรายได้น�ำทรายทีด่ ดู ได้บรรทุก เรือจ�ำนวน 2 ล�ำๆละประมาณ 10 ลูกบาศก์ เมตร มาให้บริษทั ทีร่ บั เหมาก่อสร้างสร้างเขือ่ น วันหนึ่งๆแต่ละล�ำจะขนทรายได้ประมาณ 10 เที่ยว( 2 ล�ำ 20 เที่ยวๆละ 10 คิวประมาณ 200 คิว /วัน ) ท�ำการดูดทรายมาแล้วเป็น สัปดาห์ ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวเป็นละเมิดและ กระท�ำผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชดั ถ้าเป็นเรือ ของลาวที่มาดูดหิน-ทราย ซึ่งห่างจากฝั่งไทย

ไม่มากนัก ซึ่งการปักปันเขตแดนยังไม่ชัดเจน เรือดูดหิน-ทรายของลาวไม่น่าจะมีสิทธิใน เขตแดน และการที่น�ำหิน-ทราย เข้ามาส่งให้ บริษทั รับเหมาสร้างเขือ่ นทีฝ่ ง่ั ไทยก็ผดิ กฎหมาย ศุลกากร กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองชัดเจน การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ท้าทาย ต่อชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าได้ขอ อนุญาตจากจังหวัดแล้ว ซึ่งจากการที่ได้เฝ้า สังเกตจากการด�ำเนินงานของบริษัท ฯ ไม่น่า จะใช่เพราะกระบวนการขัน ้ ตอนทางศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่เป็นอย่างนี้ ชาว บ้านจึงเรียนมายังท่านนายอ�ำเภอให้ตรวจสอบ และยับยั่งด้วย ส่วนการก่อสร้างเขื่อนก็เป็น เรื่องของบริษัทฯที่สร้าง ไม่ใช่มาสร้างความ เสียหายให้แก่หมูบ่ า้ น โดยทีจ่ ะมาอ้างการสร้าง เขือ่ นบังหน้าไม่ได้ เป็นคนละเรือ่ ง พูดถึงความ เสียหายถนนหนทางพังไปมากแล้วโดยความ เห็นแก่ตวั ของบริษทั ฯรับเหมาซึง่ ใช้รถบรรทุก หิน-ทราย เกินน�ำ้หนักเป็นอย่างมาก จึงเรียน มาเพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการตรวจสอบ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ วันที่ร้องเรียน : 2012-04-17 13:57:40 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 115.67.192.113

ลำ�ดับที่ : 2297 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : บริษัทขายแว่นตา เรื่องร้องเรียน : รถขายแว่นตาโฆษณาเสียงดัง รบกวน รายละเอียดการร้องเรียน : บริษัทขายแว่นตา มาตั้งโต๊ะในไปรษณีย์อ.เมือง ใช้รถโฆษณาขายสินค้าแว่นตา เสียงดังรบกวน เหมือนมีเหตุนา่ ตกใจเกิดขึน้ น่ารำ�คาญ วันละ3-4 เวลา 2-3วันแล้ว หนวกหูคนเมือง ไม่ได้มีอะไร พิเศษ แว่นสายตาริมโขงขาย 75-150 เองเยอะ แยะ โปรดดูแลสั่งการด้วยครับ วันที่ร้องเรียน : 2012-04-30 08:15:33 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.77.242.225

หลายคนเคยเกิดอาการแบบนี้กันไหมครับ ทีเ่ วลาเดินทางท่องเทีย่ วจะสนุกสนาน ตืน่ เต้นกับสิง่ รอบข้างและประสบการณ์ใหม่ๆ ลืมความเหน็ดเหนือ่ ย อ่อนล้ากันไปเลย แต่หลังจากกลับมาจากการเดิน ทางแล้ว ร่างกายจะขาดสมดุล รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มี เรี่ยวแรง จิตใจไม่แจ่มใส บางคนอาจจะปวดศีรษะ หรือไม่สบายไปเลยก็มี ดังนั้น เรามีวิธีทำ�ให้ร่างกาย กลับมากระปรีก้ ระเปร่าและรูส้ กึ ดีขนึ้ ได้หลังจากการ เดินทางครับ ดื่มน�้ำผลไม้ ผลไม้มีประโยชน์ในทุกสถาน การณ์จริงๆนะครับ เพราะเมื่อร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง วิธีที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้อย่าง รวดเร็วและง่ายดายนั้นก็คือ การดื่มน�้ำผลไม้ประ เภทสมูทตี้ (Smoothie) คือการใช้ผลไม้สดทัง้ ผลปัน่ แบบไม่กรองกาก เช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ จะช่วยให้ ร่างกายกลับคืนสู่สมดุล (rebalance) ได้เร็วขึ้นครับ

รับประทานอาหารแต่เช้า ร่างกายคนเรามีระดับการ

เผาผลาญอาหารสูงสุดในช่วง เทีย่ งวันค่ะ อาหารทีด่ คี อื อาหาร ทีร่ บั ประทานแต่เช้า (คือภายใน ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน) ควร รับประทานมือ้ เช้าและมือ้ เทีย่ ง เป็น "มื้อหลัก" โดยให้หนักไปทางโปรตีนและไขมัน

www.mukdahannews.com

ส่วนอาหารมื้อเย็นควรเป็นมื้อเล็กหน่อย หนักไป ทางคาร์โบไฮเดรต เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี ที่มีคุณค่าสูง อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย หลับสบาย และช่วยล้างพิษใน ช่วงที่เราหลับอยู่ครับ ลับอย่างไรให้สนิท ช่วงหลังกลับมาจาก เดินทางบางคนอาจจะมีอาการ นอนไม่หลับกระสับกระส่าย เนื่องจากร่างกายต้องปรับตัว กับการเปลี่ยนเวลา อากาศ และสภาพแวดล้อม ดังนั้น ควรหาวิธีช่วยให้หลับสนิท โดยการดื่มนม อุ่นๆ เพราะนมมีกรดอะมิโนที่ช่วยในการนอนหลับ นอกจากนั้น ห้องนอนก็ควรมืดสนิทและเงียบ หลีก เลี่ยงการตั้งนาฬิกาปลุกในช่วง 45-120 นาทีแรก เพราะเป็นช่วงที่เรากำ�ลังหลับลึก ถ้าตื่นในช่วงนี้จะ ทำ�ให้เราเวียนศีรษะและไม่สดใสนะครับ หายใจให้เป็น ท�ำการฝึกหายใจแบบสบายๆ วิธกี ารฝึกท�ำได้โดยการหาทีน่ งั่ เงียบๆ สัก 5 นาที นัง่ หลังไม่งอและไม่เกร็ง วางมือข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอก เบาๆ วางอีกข้างไว้ที่หน้าท้องเบาๆ หายใจเข้าและ หายใจออกอย่างช้าๆ พร้อมกันนี้ ให้ทำ� ความรูส้ กึ ว่า "หายใจเข้า?ฉันผ่อนคลาย" "หายใจออก?ฉันผ่อน คลาย" ช่วยคลายกล้ามเนื้อสมอง ลองค่อยๆฝึกท�ำ วิธีเหล่านี้ดูนะครับ อาการอ่อนเพลียหลังเดินทาง อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย แต่ก็จะดีขึ้นได้ เองโดยมีวิธีไม่ยากและใช้เวลาไม่นานเลยครับ

วิธีถนอมดวงตาให้อยู่กับเรา

ไปนานๆ กระพริบตาถี่ๆ การกระ พริบตาถี่ ๆ ที่ว่านี้ไม่ได้ให้กระ พริบตาเร็วๆ บ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยเสียนะครับ แต่ การกระพริบตาบ่อยครัง้ กว่าเดิมนัน้ จะช่วยลดการปวด เมือ่ ยดวงตาได้ ไม่เชือ่ คุณลองพักสายตา แล้วกระพริบ ตาเร็วๆ สัก 10 ครั้งติดต่อกัน ท�ำสักวันละ 5 ครั้ง อาการปวดเมื่อยดวงตาก็จะลดลงได้ไม่น้อยครับ นอนให้เพียงพอ แม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายแสน ง่ายที่ผมจะแนะนำ�ให้คุณทำ� แต่เชื่อเหลือเกินว่าข้อ กำ�หนดนี้อาจจะยากมากสำ�หรับบางคน เพราะมีข้อ อ้างอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำ�งานหนัก ทำ�ให้พักผ่อน ไม่เพียงพอ จริงๆ แล้วเพียงแค่ได้นอนหลับในห้องที่ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก็นับเป็นการพักผ่อนดวงตา ที่ดีอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน สวมแว่นกันแดด หลายๆ คนมองข้ามเรือ่ ง ของการใส่แว่นกันแดดเวลาทีอ่ อกมาพบกับแสงแดด จริงๆ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า การใช้ดวงตาท่ามกลาง แสงแดดมีโอกาสทำ�ให้เกิดต้อกระจก และทำ�ให้ ประสาทตาเสื่อมมากกว่าการใช้ดวงตาในที่ร่ม ดัง นั้นการใส่แว่นกันแดดในช่วงเวลาที่มีแดดจัด ๆ จะ ช่วยทำ�ให้สุขภาพตาดีขึ้นได้ครับ หลีกเลีย่ งการขยีต้ าแรงๆ ด้วยความเคยชิน ของบางคน เวลาจะขยี้ตาก็จะใช้ความรุนแรงแบบ ไม่บันยะบันยัง หากใครที่มีนิสัยแบบนี้อยู่ รีบเลิก เสียเถอะครับ เพราะการขยี้ดวงตาแรง ๆ นั้นมี โอกาสทำ�ให้ดวงตาบอบช้ำ�ได้ ในบางคนอาจทำ�ให้ เกิดบาดแผล ทำ�ให้เรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ได้ครับ น�้ำแข็งประคบดวงตา หากเรามองเห็นว่า ดวงตาของเราเกิดอาการบวมแดง หรือดูอิดโรยไม่ สดใส การใช้นำ�้ แข็งห่อผ้าสะอาดๆ ประคบทีด่ วงตา ก็มสี ว่ นช่วยท�ำให้ดวงตาของเราผ่อนคลายขึน้ ได้ โดย อาจจะวางไว้สัก 10-15 นาที ความเย็นของน�้ำแข็ง จะช่วยท�ำให้ดวงตาดูมนี ำ�้ มีนวลมากขึน้ กรอกลูกตา ไปมา การกรอกลูกตาไปมาโดยไม่ขยับศีรษะ จะ ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของดวงตาท�ำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรอกไปตามทิศต่างๆ ทิศละ 3-5 ครั้ง โดยเริ่มจากล่างขึ้นบน ซ้ายไปขวา แค่นี้ก็รู้สึกสบายตาขึ้นแล้วครับ.

ขอขอบคุุณข้อมูลจาก คนเมืองมุก


4

ปที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน 2555

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อ�ำนวยการ ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่ง ชาติ (ศพส.) ประชุมมอบนโยบายปราบปรามยาเสพ ติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชาญวิทย์ วส ยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น�ำหัวหน้าส่วน ราชการระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ทัง้ ต�ำรวจและทหาร ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น และผู้น�ำกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ กว่า 1,000 คน เข้าประชุมรับฟังนโยบาย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในช่วง 6 เดือนที่ ผ่านมา นับว่าถูกทาง มีการจับกุมผู้กระท�ำความผิด ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และรัฐบาลก�ำลังจะขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยจะใช้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ตัดวงจรผู้ผลิต ผู้เสพ และลดกลุ่ม เสี่ยง พร้อมน�ำ 6 ยุทธการ เป็นแนวทางด�ำเนินการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาคสองฝั่งโขง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ นาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่จุดตรวจ หลักและชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ดีเด่น ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลา กลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่าตามที่จังหวัด มุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้ง กำ�หนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการเพื่อทำ� หน้าทีอ่ ำ�นวยความสะดวกและดูแลกวดขันไม่ให้มกี าร

กระทำ�ผิดวินยั จราจร อันเป็นการลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด อุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งเป็นจุด ตรวจหลัก จำ�นวน ๒๒ จุดและจุดตรวจตักเตือนประจำ� ชุมชนหมู่บ้าน จำ�นวน ๗๕ จุด รวมทั้งสิ้น ๙๗ จุด ใน พื้นที่ ๗ อำ�เภอ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลัง ใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน คณะกรรมการฯ ได้คดั เลือกจุดตรวจ หลักที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลจำ�นวน ๗ จุด รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จุดตรวจตักเตือนประจำ�ชุมชน/หมูบ่ า้ น (จุดตรวจ รอง) อีก ๗ จุด รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จุดละ ๓,๐๐๐ บาท และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ จุดบริการที่ร่วมปฏิบัติงานฯ จำ�นวน ๕ แห่ง โดยนาย ชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ สนับสนุนเงินรางวัลในครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ ๕๖,๐๐๐ บาท.

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ

ปิดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน ปราบปรามตัด วงจรการค้ายาในทุกระดับ จัดระเบียบแหล่งมั่วสุม ในพื้นที่เขตเมือง สร้างชุมชนเอาชนะยาเสพติด และ ยุทธการบ�ำบัดเยียวยาลูกหลานคืนสูส่ งั คม โดยเฉพาะ การสกัดกั้นสารสูโดเอฟรีดีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นผลิต ยาเสพติด พร้อมเน้นย�้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม แนวตะเข็บชายแดนทุกจังหวัด ต้องบูรณาการการ ท�ำงานร่วมกัน รวมทั้งต�ำรวจและผู้น�ำท้องถิ่น เพื่อ ปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายก รัฐมนตรี กล่าวอีกว่า หากพบเจ้าหน้าทีข่ องทางราชการ เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด จะด�ำเนินการตามกฎหมาย ให้ถึงที่สุด ทางด้านนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทุกภาคส่วนราชการที่ เกีย่ วข้อง ต่างขานรับนโยบายและพร้อมขับเคลือ่ นแก้ ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่ และประกาศเจตนารมณ์ โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ให้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระในระดับ การคุ้มครองแรงงานในระบบ อ�ำเภอ จังหวัด และภาคประชาชนต่อไป . เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง แก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด มุกดาหาร จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือ ข่ายการคุม้ ครองแรงงานในระบบให้แก่เครือข่าย แรงงาน จ�ำนวน 53 คน โครงการดังกล่าวจัด ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน สามารถแก้ไข ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ

ปภ. มุกดาหาร มอบเงินรางวัล จุดตรวจดีเด่นเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

นายยุทธการ โอวาสิทธิ์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมุกดาหาร

ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้าง ความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำนั้น นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ ได้กล่าวว่า จะมีการ ปรับค่าแรงขั้นต�่ำ มีแนวทางให้แรงงานใน จังหวัดมุกดาหารให้ได้ 230 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับฝีมอื ของแรงงานด้วย โดย สามารถปรับขึน้ ภายในวันที่ 1 มกราคม จะเริม่ ค่าแรง 300 บาท/วัน ถ้าไม่ท�ำตามจะมีความ ผิดตามกฎหมาย โดยจะมีหน่วยงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ก�ำกับดูแล.

สภากาแฟ​มุกดาหาร จัดที่หอแก้ว อบจ.มุ​กดาหารเป็นเจ้าภาพ ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2555 จังหวัดมุกดาหาร จัดเวทีประชาคมจังหวัด ( สภากาแฟมุกดาหาร ) ซึง่ การ จัดเวทีประชาคมดังกล่าว เพือ่ เปิดโอกาสให้สอื่ มวลชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้เข้าร่วมรายการทุกคน ได้ให้ข้อ สังเกต และข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามปัญหาด้าน ต่างๆ จากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผูบ้ ริหารส่วนท้องถิน่ เพือ่ จะได้รว่ มกันพัฒนา และ

www.mukdahannews.com

แก้ไขปัญหาของจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ และบังเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ชาติและประชาชนต่อไป การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ หอแก้วมุกดาหาร โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง มาลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ข้าราชการฯ เป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน มีผวู้ า่ ราชการ นายชาญวิทย์ วสยางกูร มาเป็นประธาน.


5

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

รร.มุกดาลัยจัดงาน 101 ปี งานประเพณีเหลืองแดงแสดงพลัง

จังหวัดมุ​กดาหารร่วม​งานสงกรานต์​ แขวงสะหวัน​นะเขต สปป.ลาว

มุกดาหารร่วมงานสงกรานต์แขวงสะหวัน นะเขต นายบุญยืน คำ�หงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร นายอาชว์ ตั้งประกิจ ที่ปรึกษาสมาคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร นำ�คณะ หัวหน้าส่วนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานบุญประเพณี ปีใหม่ลาว 2555 มีนายสุพนั แก้วมีไช เจ้าแขวงสะหวัน นะเขต สปป.ลาว เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรเมือง

www.mukdahannews.com

ไกสอนพมวิหาร เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประชาชนสองฝั่งโขงที่ปฎิบัติ กันมายาวนาน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขตใน ฐานะเมืองคู่แฝด ยังเป็นการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวระหว่างสองเมือง เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนสองฝั่งโขงสืบไป.


6

ปที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงาน “ วันเทศบาล ประจำ�ปี 2555 ”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เทศบาลเมือง มุกดาหารจัดงานวันเทศบาล ประจำ�ปี 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดยมีนาย พินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็น ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้า ร่วมงาน ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดให้มีกิจกรรม ทำ�บุญตักบาตร เดินพาเหรด แข่งกีฬาสีภายใน รวม ทัง้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ลกู จ้างประจำ�ดีเด่นและ พนักงานจ้างดีเด่น

ปัจจุบันเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้ก่อตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน ได้ก้าวมาถึงปีที่ 29 แล้ว นายพินจิ เจริญสุขได้กล่าวในพิธเี ปิดว่า จากการ ที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำ�หนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกๆ ปีเป็นวันเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรทางเทศบาลได้ระลึกความเป็นมาและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปแบเทศบาล เพือ่ ให้ตระหนัก ถึงความสำ�คัญของการให้บริการ การอำ�นวยความ สะดวก สร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคให้ แก่ประชาชนที่มารับบริการ.

เทศบาลเมืองมุกดา​หาร จัดงานวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดงานวันรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เทศบาล เมืองมุกดาหารจัดงานวันรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั บ้า ณ สำ�นักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนาย ภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็น ประธานในพิธเี ปิดงาน เพือ่ ให้ประชาชนนำ�สุนขั มา ฉีดวัคซีน และทำ�หมัน โดยได้รับการบริการจาก งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนำ� สัตว์เลีย้ งมาทำ�การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

ผ่าตัดทำ�หมันเป็นจำ�นวนมาก นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ กล่าวว่าโรค พิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งเป็น อันตรายต่อชีวิตทั้งคนและสัตว์ที่สำ�คัญมากโรค หนึง่ และยังไม่สามารถกำ�จัดออกไปจากประเทศไทย ได้ในปัจจุบนั การป้องกันและควบคุมโรคและการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ประชาชนได้เข้าใจถึง อันตรายของโรคพิษสุนขั บ้าเป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ โดย หวังว่าการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในครั้งนี้ จะ สามารถป้องกันและความคุมโรคพิษสุนขั บ้าในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลดลงจนหมดไปในที่สุด.

www.mukdahannews.com


77

MUKDAHANNEWS/ APRIL / APRIL2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


88

ปMUKDAHANNEWS ที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดื น เมษายน / อAPRIL 20122555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ห่วงใยอุบัติเหตุมอบหมวกกันน็อค

เมื่ อ วั นที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร และ นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร ได้ทำ�การมอบหมวกกันน็อคให้กับ สถานีตำ�รวจภูธร อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จำ�นวน 40 ใบ โดย พันตำ�รวจเอก ปรีชา จะบัง ผู้กำ�กับการตำ�รวจนิคมคำ�สร้อย มอบหมาย ให้ ดาบตำ�รวจสรวิชญ์ คนหาญ มาเป็นผู้รับ

แทน โดย หมวกกันน็อคที่รับไปในครั้งนี้ทาง ท่าน ดาบตำ�รวจสรวิชญ์ คนหาญ กล่าวว่า เพือ่ นำ�ไปเป็นรางวัลในการตอบคำ�ถามรณรงค์ สวมหมวกนิรภัยทางคลื่นวิทยุ 102.75 MHz ทุกวันอังคาร ในรายการตำ�รวจพบประชาชน เวลา 11.00-12.00 น. และทางคลื่น 101.00 MHz ทุกวันเสาร์ สำ�รับประชาชนที่อยู่ อำ�เภอนิคมคำ�สร้อยสามารถโทรไปตอบ คำ�ถามชิงรางวัลได้ที่ คลืน ่ วิทยุทกี่ ล่าวมา แล้ว

จังหวัดมุกดาหารมอบบ้านพักถาวร ให้ผู้ประสบวาตภัย ต.ผึ่งแดด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านพักถาวรแก่ผู้ประสบวาตภัย ประจำ�ปี 2554 โดยสำ�นักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร ได้รบั อนุมตั กิ อ่ สร้างบ้านพักถาวร ให้ นางดิษ ผิวผ่อง ราษฎรบ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 12 ตำ�บล ผึ่งแดด อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งประสบ วาตภัยบ้านพักพังทั้งหลังเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน 2555 ในวงเงินจัดหาวัสดุกอ่ สร้างทัง้ สิน้ 240,000 บาท ได้รบั การสนับสนุนกำ�ลังพลในการก่อสร้าง จากหน่วย พัฒนาเคลื่อนที่ 24 ร่วมกับกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้า หน้าที่เทศบาลตำ�บลผึ่งแดด

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่คณะ กรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554 อนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือ การก่อสร้างบ้านพักถาวรให้แก่ผู้ประสบวาตภัยเสีย หายทั้งหลัง ซึ่ง ปภ.มุกดาหาร ได้กำ�เนินการตามหลัก เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของแก่ครอบครัวผู้ ประสบภัยและผู้มีรายได้น้อยจำ�นวน 10 ครอบครัว มีถุงยังชีพ ยาสามัญประจำ�บ้าน ชุดเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง ห่ม เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบวาตภัยได้รับรับความ ช่วยเหลือและความสะดวกในการดำ�เนินชีวิตต่อไป.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

มอบเกียรติบัตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ทางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา ได้ทำ�การ จัดการมอบเกียรติให้แก่นักเรียน ที่มารับการอบรม จำ�นวน 70 คน และคุณครูชาวต่างชาติอีก 9 คน และให้โอวาสแก่นกั เรียนเพือ่ นำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงจัด ทำ�โครงการนีเ้ พือ่ เป็นการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สารในภาคฤดูรอ้ นโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  เพราะถือเป็นหน้าทีใ่ ห้บริการด้าน การศึกษาจัดเป็นบริการสาธารณประโยชน์ทสี่ ำ�คัญด้าน หนึ่ง  แก่ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไป

สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานพบประสังสรรค์ “สื่อสานสัมพันธ์ 55” ของโรงพยาบาลมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โรงพยาบาล มุกดาหาร ได้มนี ำ�้ใจจัดงาน สือ่ สานสัมพันธ์ 55 ทีส่ วน อาหาร นรินทร์ฟติ ชิง่ ปาร์ค มีสอื่ มวลชนจังหวัดมุกดาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เข้าร่วม งานเป็นจำ�นวนมาก เพื่อเลี้ยงขอบคุณที่สื่อมวลชน นำ�เสนอข่าวสารกิจกรรม ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ด้วยดีตลอดมา นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหร ได้กล่าวในงานว่า สำ�หรับ สื่อมวลชนพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทำ�งานของโรงพยาบาล ยินดีและพร้อมทีจ่ ะ ช่วยเหลือ และในงานมี นายสาโรช บุญบุตร ผู้อำ�นวย การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

www.mukdahannews.com

มุกดาหาร,นายสาโรชน์ ม่วงสมมุข ประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงาน นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี ผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานการจัดงานกล่าวว่า รูส้ กึ เป็นเกียรติและขอขอบคุณสือ่ มวลชนทุกคน ทีเ่ ข้า ร่วมงาน การจัดงานเลีย้ งสือ่ มวลชน จัดขึน้ เป็นประจำ� ทุกๆ ปี ซึง่ ในปีนไี้ ด้จดั ขึน้ ใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บรรยากาศนอกจากได้รบั ประทานอาหารแบบอิม่ อร่อย แบบซืน่ มืน่ แล้ว สือ่ มวลชนยังขึน้ ไปร่วมร้องเพลงอย่าง สนุกสนาน โดยเฉพาะ ท่าน ผอ.รพ.มุกดาหารได้เล่า ประสบการณ์ในอดีตและร้องเพลงเก่าๆ หวลคิดถึง แล้ว ยังมีของมอบให้ตัวแทนสื่อที่มาร่วมงาน และขอบคุณ สื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานด้วย.


9

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

ปภ.มุกดาหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ เหตุฉุกเฉินทางรังสี “พลังนิวเคลียร์”

ทางสายเวียงจันทน์ – สะหวันนะเขต ให้เป็นถนนซุป เปอร์ไฮเวย์เดินรถทางเดียวสายแรกใน สปป.ลาว เพื่อ รองรับความเจริญของเศรษฐกิจของโลก ณ วันนี้รัฐบาลไทยควรจะทุ่มงบประมาณ ด้านการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะศึกษาและวิจัย พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีของสินค้าไทย ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในประเทศใกล้เคียง เพื่อนำ�มาพัฒนา สินค้าไทยให้ก้าวนำ�เพื่อนบ้านไปก่อน 1 ก้าว ที่ผ่าน มารัฐบาลให้การสนับสนุนน้อยมากต่างกับประเทศอืน่ ที่ให้ถึง 4 เปอร์เซ็นของ จีดีพี. นายภมร เชาว์ศริ กิ ลุ กล่าวปิดท้ายว่า โครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ในเวียงจันทน์ มีให้เห็นทุกแห่ง จะพบ ว่ามีชาวจีนจำ�นวนมากที่มาลงทุน วันนี้ กลุ่มทุนจีนรุก เข้าทุกพืน้ ทีไ่ ม่เว้นห้องแถวร้านค้าในซอยเล็กซอยน้อย ได้รกุ ประชิดไทย ลักษณะคนจีนทีม่ าทำ�การค้าส่วนใหญ่ จะเปิดร้านติดถนน ต่างกับคนไทยทีท่ ำ�อยูแ่ ต่ในบ้านตัว เอง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของคนค้าขาย รัฐบาลไทยคงต้อง เร่งทำ�ความเข้าใจในเรื่อง AEC ให้กับประชาชนได้ตื่น ตัว เตรียมพร้อมรับการแข่งขันทางการค้า ที่ทวีความ รุนแรงขึ้น พ่อค้าไทยอาจจะถูกกลุ่มทุนใหญ่กลืนหาย ไปจากเส้นทางการค้าก็เป็นได้ อนาคตของพ่อค้านัก ธุรกิจรายย่อยเหล่านัน้ จะดำ�รงชีพในสังคมไทยอย่างไร.

สรุปผลการค้าชายแดน สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นประธานในพิธเี ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ การการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉกุ เฉินทาง รังสี ซึ่งดำ�เนินการระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอันนา วานา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสมบุญ จิรชาญ ชัย ผู้อำ�นวยการกลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงาน กรณีฉกุ เฉินทางรังสี สำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ กล่าว รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม ในครัง้ นี้ ว่า เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในตอบโต้และปฏิบัติการ

ต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี ให้ทราบถึงขั้นตอนการดำ�เนิน การที่ถูกต้องในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจและหน้าที่ของตัวเอง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และจังหวัดมุกดาหาร โดยสำ�นักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร ในการ นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร โดยมีผเู้ ข้าฝึกอบรมประกอบ สรุปผลการค้าชายแดน สปป.ลาว ด้านจังหวัด ด้วยเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หน่วย มุกดาหาร มี 2 ประเภท คือการค้าชายแดน และการ งานทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค้าผ่านแดน การค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว ณ ด่าน รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๕๐ คน. ศุลกากรจังหวัดมุกดาหารภาวะการค้าชายแดนโดย รวมระหว่างไทย และ สปป.ลาว ในช่วเดือนมีนาคม 2555 มีมูลค่าทั้งสิ้น 11,454.37 ล้านบาท สำ�หรับการค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว ใน เดือนมีนาคม 2555 สรุปได้ดังนี้ เมื่อเทียบกันเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 2,609.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 29.50 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2555 มูลค่าการ ค้ารวมเพิม่ ขึน้ 3,602.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 45.87 ส่งผลให้การค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร 3 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค–มี.ค) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,179.57 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ของปี 2555 (ม.ค–มี.ค) ซึง่ มูลค่า 16,336.08 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 9,843.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.26 สินค้าส่งออกมีมูลค่า 7,859.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อน(กุมภาพันธ์ 2555)ซึง่ มีมลู ค่า 6,039.59 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 1,819.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.13 เมือ่ เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี(มีนาคม 2555) มูลค่าสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น 2,509.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.90 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา เดียวกันของปี 2554(ม.ค.–มี.ค.)ซึ่งมีมูลค่า 10,223.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,202.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อย 70.45 สินค้าส่งออกที่สำ�คัญและมากที่สุด ได้แก่ สินค้าอิเลคทรอนิกส์(ฮาร์ด หน่วยประมวลผลข้อมูลใน ฮาร์ดดิส)น้ำ�มันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค ยาน พาหนะและอุปกรณ์ (รถยนต์) น้ำ�ตาลทราย และ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้านำ�เข้า มีมูลค่า 3,595.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน(กุมภาพันธ์ 2555)ซึ่ง มีมูลค่า 2,805.37 ล้านบาท เพึ่มขึ้น 789.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.15

ขายไก่ย่างริมทางร่วม 40 ร้าน มีโรงงานน้ำ�ตาลมิตร ลาว คณะเลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือไปตามเส้นทางหมายเลข 13 ผ่านแขวงคำ�ม่วน-นครพนม เส้นทางการค้าปาก ซัน-บึงกาฬ เข้าสูต่ วั เมืองเวียงจันทน์ สัญญาณโทรศัทพ์ จากไทยจึงใช้ได้เป็นระยะ ดูแหล่งธุรกิจการค้ายุคใหม่ ของนครเวียงจันทน์ อาทิ เซนเตอร์พอยส์ ศูนย์การค้า ตลาดเช้า ศูนย์การค้าตลาดจีน โดยเฉพาะเวียงจันทน์ อาเซียนมอล์เป็นศูนย์รวมสินค้าอาเซียนยุคใหม่ เตรียม รับการเปิดประตูสอู่ าเซียนในปี 2558 โดยกลุม่ ทุนจาก ประเทศจีนร่วมลงทุนโครงการนับพันล้านบาท พัฒนา ให้เป็นพื้นที่จำ�หน่ายและศูนย์แสดงสินค้าติดแอร์ของ คนรุ่นใหม่ ทั้งศูนย์ประชุมสากล ICC จากตัวเมืองลง ใต้มกี ารก่อสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เดินทางเดียวเชือ่ ม เส้นทางหมายเลข 13 และริมฝั่งโขงเมืองปากซันฝั่ง ตรงข้าม จ.บึงกาฬ ได้ปรับพื้นที่รับการเจริญของบ้าน เมืองของฝั่งไทยอีกด้วย อนาคตมีโครงการพัฒนาเส้น

โดยอาศัยการร่วมมือกับชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับ ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ตลอดจน ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ทีใ่ ห้การสนับสนุนการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้วิทยาลัยเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผูป้ กครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชือ่ มั่นในการจัดการศึกษา จากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่า แต่ละรุ่น ล้วนประสบผลสำ�เร็จ ด้วยเหตุนี้ ทางสภา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงจัดงาน ตุ้มโฮม ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า วิทยาลัยชุมชน ในครั้งนี้.

กลุ่มทุนจีนรุก สปป.ลาว ผุดไฮเวย์

พัฒนาสินค้าไทยก่อนหายไปจากเส้นทางการค้า

นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้า จังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน-สปป.ลาว หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำ� คณะพร้อมกรรมการหอการค้ามุกดาหาร ร่วมติดตาม ดูความก้าวหน้าบนเส้นทางการค้าชายแดน ที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา จากแขวงสะ หวันนะเขตสูน่ ครหลวงเวียงจันทน์ ตลอดเส้นทางเรียบ ตะเข็บชายแดนไทยลาว มีแม่น้ำ�โขงเป็นเส้นแบ่งเขต ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร คณะสามารถติดต่อ สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือไทยได้เป็นระยะ จากแขวง สะหวันนะเขตตามเส้นทางหมายเลข 9 สาย EWEC ถึง ชุมทางเซโนเป็นจุดแยกตรงไปเมืองเว้ห์ ดานัง ประเทศ เวียดนาม เลีย้ วซ้ายขึน้ เหนือสูเ่ วียงจันทน์ เลีย้ วขวามุง่ สู่ทางใต้แขวงจำ�ปาสักตามเส้นทางหมายเลข 13 สาย หลักของ สปป.ลาวเชื่อมภาคเหลือสู่ใต้ ที่นี่จะพบร้าน

“ตุ้มโฮม ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า”

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารปี 2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ณ ระเบียง แก้วมุกดารีสอร์ท วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดงานตุม้ โฮม ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย มีนายไชยยงค์ อาจวิชัย ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน มุกดาหารเป็นประธานเปิดงาน นายนิคม ไชยคำ� ประธานกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวถึงวิทยาลัยชุมชนว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่ ได้ดำ�เนินงานเนินงานด้านการ จัดการศึกษา โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ ุ ภาพมาตรฐาน

www.mukdahannews.com


10

ปที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน 2555

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ (SME BANK) สัมนา “โครงการซื้อสถานประกอบการและโครงการการค้าชายแดน”

หอการค้าสำ�รวจเส้นทางสะหวัน-เวียงจันทร์ เชื่อม EWEC รับเปิด AEC

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555ณ ห้องดุสติ า ชัน้ 2 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน คำ�หงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานสัมมนาเรือ่ ง “โครงการซือ้ สถานประกอบ การและโครงการการค้าชายแดน”ของธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) กล่าวในพิธีเปิดว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน จึงมีศกั ยภาพทางการค้า จากการ มีสะพานข้ามแม่น้ำ�โขงแห่งที่ 2 เส้นทางหมายเลข 9 EWEC และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs)ให้มีความพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบกติกา ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)รวมทั้งเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการใน ท้องถิ่น ได้มีการพัฒนาด้านธุรกิจการค้าชายแดนและ เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เพิ่มมากขึ้น นายคณิต ปัญติโย ผูจ้ ดั การ SME BANK สาขา มุกดาหาร กล่าวว่า สิง่ ทีจ่ ำ�เป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ต้องเตรียมปรับตัว และยกระดับขีดความสามารถของ ธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลื่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในเชิงรับและเชิงรุกโดยผูป้ ระ กอบการฯ และ วิสาหกิจชุมชน ต้องมีความรูด้ า้ นต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งทุน แรงงาน กลยุทธิ์การตลาด การเจรจาธุรกิจ มาตรฐานสินค้า เป็นตัน

นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้า จังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ เศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย–ลาว สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย นำ�คณะกรรมการหอการค้าฯ สำ�รวจ เส้นทางจากแขวงสะหวันนะเขต–เวียงจันทน์ เพื่อ ร่วมประชุมกับสมาคมธุรกิจไทย-ลาว ณ นครหลวง เวียงจันทน์ โดยใช้เส้นทางในสปป.ลาว เพื่อสำ�รวจ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักใน สปป.ลาว จาก แขวงสะหวันนะเขตไปยังนครเวียงจันทน์ มีใช้เพียง เส้นทางเดียวในการสัญจรจากเหนือจรดใต้ เป็นเส้น ทางที่ใช้เชื่อมต่อไปยังประเทศจีน ปัจจุบันรถยนต์ ขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์จากประเทศจีน และนครหลวง ฮานอย ประเทศเวียดนาม ก็ใช้ในการขนส่งสินค้า จากจีนและเวียดนามสู่ไทย โดยเชื่อมต่อกับเส้นทาง

www.mukdahannews.com

หมายเลข 9 สาย EWEC เพื่อเข้าสู่ประเทศไทยทาง ด่านศุลกากรมุกดาหาร

นายภมร กล่าวต่อว่า สำ�หรับการเดินทาง สำ�รวจเส้นทางมุกดาหาร นครเวียงจันทน์ เป็นการ สำ�รวจเส้นทางขนส่งสินค้าตามแนวชายแดนในฝั่ง สปป.ลาว จากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร– สะหวันนะเขต เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางหมายเลข 13 สายหลักของ สปป.ลาว มุง่ สูส่ ะพานมิตรภาพแห่ง ที่ 3 นครพนม–คำ�ม่วน ชมการค้าชายแดนทีเ่ มืองปาก ซันฝัง่ ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬ เข้าสูเ่ มืองเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร แม้จะเป็นเส้นทาง ที่ไม่สะดวกเท่าฝั่งไทย แต่ผู้ประกอบการที่ทำ�ธุรกิจ กับ สปป.ลาว ก็ควรจะศึกษาเส้นทางขนส่งที่ตัดผ่าน หมู่บ้านใน สปป.ลาว ตามแนวชายแดนไทย–ลาว.


11

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

เด็กมุกดาหารเจ๋ง

ไปชิงแชมป์บาสฯ ประเทศไทยที่ จ.สุพรรณบุรี จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ กับ อุดรธานี ศึกบาสเกตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน ทีโอเอ ออล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิฟ ผลการ แข่งขัน จังหวัดมุกดาหาร ชนะ อุดรธานี 86–61 คะแนน จังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นตัวแทนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ที่สุพรรณบุรี กลางเดือนพฤษภาคม โดยการแข่งขัน บาสเกตบอล เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์ ประเทศไทย รายการ “ทีโอเอ บาสเกตบอล ออล ไทย แลนด์ แชมป์เปีย้ นชิฟ 2012″ คัดเลือกโซนภาค ตะวัน

www.mukdahannews.com

ออกเฉียงเหนือตอนบน ทีส่ นามบาสเกตบอล โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย โดยมีทมี ทีเ่ ข้าท�ำการแข่งขันทัง้ หมด 10 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ขอนแก่น ในประเภททีมชาย ทีมจังหวัด มุกดาหาร ที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกมาแบบสบาย ๆ ลงสนามพบกับ จังหวัดอุดรธานี โดยทีมจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ชนะเลิศ จะ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วม แข่งขันชิงแชมป์ในระดับประเทศ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10-20 พ.ค. 55 ต่อไป.


12

ปที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน เมษายน 2555

นางสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ปี 2555

ต่อจากหน้า 1 เมือ่ 15 เม.ย.55 นางงามสงกรานต์ สองฝั่ ง โขง สามแผ่ นดิ นงานประเพณี สงการนต์ จังหวัดมุกดาหารปี 2555 ณ สวนสาธารณะกาญจณาภิเษก หนองนาบึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร นางงามสงกรานต์สอง ฝั่งโขง สามแผ่นดิน ผลการประกวดได้แก่

อันดับที่ 1 นางสาวปาริชาติ จิ้วพา นิชย์ น้องปูเปรี้ยว เบอร์ 24 รองอันดับที่ 1 นางสาวชรัชดา พิทักษ์บุตร น้องโบว์ เบอร์ 21 รองอันดับที่ 2 นางสาวณัฎฐา อินทรวงศ์ น้องเด เบอร 23์ รองอับดับที่ 3 นางสาว ภัทราภรณ์ ภักดีดำ�รงษ์ น้องปุ้ย เบอร์12

เจ้าหน้าที่สนธิกำ�ลังจับกุมแก๊งค์ดัดแปลง รถขนไม้พะยูงที่ด่านสะพานมิตรภาพ 2

เมื่ อ วั น ที่ 18 เม.ย.55 พ.อ.ยุ ท ธ นา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผูอ้ ำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน จังหวัดมุกดาหาร พร้อมชุดป้องกันจังหวัดมุกดาหารได้ สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามไปประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้รถยนต์ในการขน จึงได้ประสานสนธิ กำ�ลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไซเตส มุกดาหาร และทหาร พราน2105มุกดาหาร ด่านศุลกากร เฝ้าติดตาม จน กระทั่งเวลา 20.00 น.ได้พบรถกระบะหรู ยี่ห้อโตโย ต้า รุ่น ทุนด้า สีขาว ทะเบียนต่างประเทศ หมายเลข กต 9755 กำ�แพงนคร ขับขี่ออกจาก ซอยตาดแคน พัฒนา อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึงออกติดตาม และส่งสัญญาณเพือ่ ขอตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวเร่ง เครือ่ งยนต์หลบหนี และมาจนมุมทีด่ า่ นพรมแดนสะพาน มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เมื่อเข้าตรวจที่นั่งคนขับคือ ท้าวสิทธิเดช

ไชตา อายุ 31 ปี อยู่บ้านหัวเมืองใต้ เมืองไกสรพรม วิหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และท้าวไมคำ� สีวงสา อายุ 24 ปี อยู่บ้านนาธาตุ เมืองเซโน แขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว เมือ่ ทำ�การค้นในกระบะด้าน หลังพบถูกดัดแปลงพืน้ โดยเจาะเป็นช่องเก็บขนาดใหญ่ เมื่อเปิดออกพบไม้พะยูง ขนาด หน้า 50 ซม. จำ�นวน 6 ท่อน/เหลี่ยม คิดเป็นปริมาตร 0.49 ลูกบาศก์เมตร โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง คิดเป็นมูลค่านับล้านบาท จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การ ว่าตนทำ�มาแล้ว 6 ครั้ง โดนผ่านทางด่านสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 2 โดยจะมีนายทุนว่าจ้างให้ขับรถ คันดังกล่าวข้ามมาฝั่งไทยแล้วจะมีคนคอยโทรศัพท์ ติดต่อให้ไปขนไม้ อีกทีหนึ่ง จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงนำ� ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำ�เนินคดีต่อไป.

ตำ�รวจเมืองมุกดาหาร ไล่ยิงยาง ขบวนการขนไม้พะยูง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลาประมาณ 23.00 น.พ.ต.ท.ชินดล งามสุทธิ สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจออกตรวจในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ สภ.เมืองมุกดาหาร บริเวณบ้านด่านคำ� หน้าวิทยาลัยการ อาชีพ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบรถยนต์โตโยต้า วีโก้ สีบรอนด์ มีหลังคาแคร์รี่บอย หมายเลขทะเบียน บจ.3960 มุกดาหาร ซึ่งพบรถคันดังกล่าวบรรทุกหนัก ผิดสังเกตจึงได้ขอตรวจค้นแต่รถยนต์คนั ดังกล่าวได้ขบั หลบหนีด้วยความเร็ว ไปตามถนนบายพาสและเลี้ยว ขวาไปยังถนนมุกดาหาร-คำ�ชะอี เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ ขับไล่ติดตามและใช้ไฟส่องไปยังรถคันดังกล่าวพบไม้ พะยูง เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถแต่รถยนต์ คันดังกล่าวได้เร่งเครื่องด้วยความเร็ว จึงได้ตัดสินใจ ใช้อาวุธปืนยิงยางรถยนต์ด้านหลังซ้าย 1 นัด ทำ�ให้ รถยนต์ไม่สามารถขับหลบหนีการจับกุมได้ บริเวณถนน มุกดาหาร-คำ�ชะอี กม.ที่ 9 ก่อนจะถึงเทศบาลตำ�บล มุกดาหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึง่ ได้ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาได้จำ�นวน 1 คน คือ นายอนันต์ เชื้อวังคำ� อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 197 ม.4 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ส่วนคนขับรถชื่อนาย

ลี ไม่ทราบนามสกุล บ้านด่านคำ� ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้อาศัยความมืดหลบหนีไป เมือ่ เจ้าหน้าที่ ได้ทำ�การตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบไม้พะยูง แปรรูปซึ่งบรรทุกอยู่เต็มคันรถ จากการสอบถามนายอนันต์ เชื้อวังคำ� ให้การว่าได้รับค่าจ้างจากเสี่ยช้างและเสี่ยหนุ่ม ให้ มาบรรทุกไม้ดังกล่าวที่ทุ่งนาบ้านด่านคำ�เพื่อนำ�ไป ส่งที่ริมแม่น้ำ�โขงบ้านนาโป มีการนัดหมายกันที่ หน้าโรงเรียนบ้านด่านคำ�จะมีผู้มารับไปขนไม้ที่ทุ่ง นาจำ�นวน 4 คน ซึ่งมีนายลี ไม่ทราบนามสกุล เป็น หัวหน้าและเป็นคนขับรถคันดังกล่าว โดยมีรถยนต์ นิสสันไม่ทราบหมายเลขทะเบียนและสีเป็นผูน้ ำ�ทาง เมื่อขนย้ายไม้เสร็จก็ได้ขับออกมาตามถนนและได้ ถูกตรวจค้นและจับกุม ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวที่นำ� มาขนย้ายไม้เป็นของลูกชาย โดยปกติในการขนไม้ ดังกล่าวจะมีนายทุนในหมู่บ้านเป็นผู้ขนย้ายเอง วันนี้รถคันดังกล่าวไม่ว่างจึงได้ไปจ้างให้ตนมาขน แทนซึง่ ได้รบั ค่าจ้างจำ�นวน 15,000 บาท เจ้าหน้าที่ ตำ�รวจได้นำ�ส่ง สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำ�เนินคดี ตามกฏหมายต่อไป.

กอ.รมน.มุกดาหาร ผนึกกำ�ลังทหารพราน ป่าไม้ไซเตส ตรวจยึดไม้พะยูง 70 ท่อน

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ผนึกกำ�ลังเจ้า หน้าทีท่ หารพราน 2105 มุกดาหาร เจ้าหน้าทีป่ กครอง จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าไซเตส มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงกว่า 70 ท่อน ในป่าละเมาะ ในชุมชนศรีมงคลเหนือ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ 20 เมษายน 2555 พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำ�นวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร พร้อมชุดเจ้า หน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร เจ้าหน้าทีท่ หารพรานที่ 2105 มุกดาหาร เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจสัตว์ปา่ ไซเตส มุกดาหาร เจ้าหน้าทีป่ กครองจังหวัดมุกดาหาร ได้สบื ทราบว่าจะมีผู้ ลักลอบขนไม้พะยูง มาเก็บไว้ทปี่ า่ ละเมาะ ในเขตชุมชน

ศรีมงคลเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร จึงได้ สัง่ การให้ ร.อ.กริชเพชร โภคา ผบ.ร้อย ทหารพราน ที่ 2105 นำ�กำ�ลัง เจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบ ทีป่ า่ ละเมาะดังกล่าว พบไม้พะยูงซุกซ่อน จำ�นวน กว่า 70 ท่อน แต่ไม่มใี ครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจ ยึดไม้พะยูง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผูอ้ ำ�นวยการ รักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ไม้ พะยูง ทีต่ รวจยึดได้ในครัง้ นี้ คาดว่าน่าจะนำ�ส่งให้นายทุน ในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ จะต้องทำ�การตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ในประเทศให้หมดไป.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / APRIL 2012

มูลนิ​ธิรักษ์ไทย จัดโครงการส่งเสริม การป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เมื่ อ วั นที่ 23 เม.ย.55 นายชาญวิ ท ย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ด้วย นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุลปศุสัตว์จังหวัด มุกดาหาร ได้เดินทางไปยังด่านกักกันสัตว์อำ�เภอ เขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามข้อมูลของ สุนขั หลังได้รบั รายงานว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจและหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รว่ มกันตรวจยึดสุนขั จำ�นวน 570 ตัว ที่มีผู้ลักลอบเตรียมนำ�ส่งข้ามแม่น้ำ�โขงทางด้าน ด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ไปยังประเทศเพื่อน บ้าน เบื้องต้นเตรียมนำ�ส่งให้ด่านกักกันสัตว์จังหวัด บุรรี มั ย์ แต่เนือ่ งจากสถานทีแ่ ออัดไม่สามารถรองรับ ได้ จึงได้นำ�ส่งมายังด่านกักกันสัตว์อำ�เภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสุนัขเสียชีวิตระหว่างนำ�ส่งอีกกว่า 60 ตัว และป่วยอีกกว่า 20 ตัวซึ่งการลงพื้นที่ครั้ง

นี้ นอกจากการมาติดตามความคืบหน้าด้านการ ช่วยเหลือสุนขั แล้วผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้นำ�อาหารสุนัข จำ�นวนหนึ่ง มามอบให้ พร้อมเตรียมตัง้ กองทุนเชิญชวนประชาชน ร่วม กันบริจาคเพื่อช่วยเหลือสุนัขดังกล่าวด้วย โดย สามารถติดต่อเพือ่ บริจาคได้ที่ สำ�นักงานปศุสตั ว์ จังหวัดมุกดาหารและสำ�นักงานปศุสัตว์อำ�เภอ ทุกอำ�เภอ ด้านความคืบหน้าในเรือ่ งคดี ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หากประชาชนทราบ เบาะแสเกีย่ วกับการลักลอบขนสุนขั ไปจำ�หน่าย ยังประเทศเพือ่ นบ้าน โดยผ่านด่านชายแดนของ ประเทศไทย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เจ้า หน้าที่ปศุสัตว์ หรือนายอำ�เภอเพื่อทราบทันที เพื่อสกัดกั้นขบวนการดังกล่าว.

“SMEs อีสาน เปิดแนวรุก บุกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555 จากการเปิ ด เผยของ นายสุ ร เดช วิ เศษการ เจ้าหน้าทีภ่ าคสนามอาวุโส มูลนิธริ กั ษ์ไทย มุกดาหาร ว่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่ม แรงงานข้ามชาติ(โครงการฟ้ามิตร 2 ) โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเอดส์ วัณโรคและมาเลเรีย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม การป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี.และการเข้าใจถึง บริการด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ของกลุ่ม แรงงานข้ามชาติ ผู้เข้าร่วมได้แก่สื่อมวลชนภายใน จังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพล กุลตั ก์นาม ผูป้ ระสานงานภาค สนามมูลนิธริ กั ษ์ไทยมุกดาหาร เพิม่ เติมว่า มูลนิธิ รักษ์ไทยได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การทำ�งานของมูลนิธิรักษ์ไทยมุกดาหาร เพื่อ พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และเพิ่มพื้นที่การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา แรงงาน อันจะนำ�ไปสู่การทำ�ให้สังคมเกิดความ เข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และเพือ่ นำ�ไป สูก่ ารนำ�เสนอข่าวด้านบวกเกีย่ วกับแรงงานข้าม ชาติสู่สาธารณชนต่อไป.

จังหวัดมุกด ​ าหารเชิญชวนบริจาค ตั้ง​กองทุนช่วย​เหลือสุนัขที่ตรวจยึดได้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธาน ในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง "SMEs อีสาน เปิดแนวรุก บุกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ซึ่งงานจัดขึ้นโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายอืน่ ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ที่ได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มคี วามพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง ทีก่ ำ�ลังจะเกิดขึน้ ภายใต้กรอบกติกา ประชาคมอาเซียน ทั้ง10 ประเทศ และหนึ่งในนั้น คือ ประเทศไทย จะรวมตัวกันเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรืออีกชื่อคือ ASEAN

www.mukdahannews.com

Economic Community (AEC) เพือ่ สร้างตลาด และ ฐานการผลิตเดียว จากมูลเหตุดงั กล่าว จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัว และยกระดับขีด ความสามารถของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ โดยผู้ประกอบการต้องมีความรู้ด้านต่างๆ เช่น การลงทุน แรงงาน กลยุทธ์การตลาด การเจรจา ธุรกิจ มาตรฐาน สินค้า กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องผลักดันให้เกิดเครือ ข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดสากล.


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

Profile for mukdahannews

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน เมษายน 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน เมษายน 2555

Advertisement