Page 1

1

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

ก�ำหนดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ต้นปี 2557

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

8

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

10

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

7

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ รายการ “ แสงโสมมุกดาหารคัพ 2013 ” ปท่ี 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10

ตม.มุกดาหาร ช่วยลดความแออัด รับชาวโรฮิงญา 100 คน พักอาศัย

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม 2556

จังหวัดมุกดาหารรับชาวโรฮิงญา ช่วยลดความแออัด ก่อนส่งตัวไปประเทศที่ 3

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ไซเตสมุกดาหาร จับกุมพ่อค้าสัตว์ป่า ได้ของกลางจ�ำนวนมาก

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2556 ทีส่ ำ� นักงานตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่า กาชาด เข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญา จ�ำนวน 100 คน ซึ่งเป็น ชายทัง้ หมด ทีถ่ กู ส่งตัวมาจากจังหวัดพังงาหลังจากทีถ่ กู ควบคุมตัวขณะล่องเรือเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยมี การน�ำผ้าห่ม หมอน มามอบให้กับผู้อพยพ เพื่อรอการ ตัดสินใจจากรัฐบาลว่าจะท�ำอย่างไรกับคนเหล่านี้ พ.ต.อ.พัลลภ สุรยิ กุล ณ อยุธยา ผูก้ ำ� กับตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ได้มกี ารจัดเตรียม สถานทีเ่ พือ่ เตรียมรองรับชาวโรฮิงญา พร้อมประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ และสาธารณสุขจังหวัดเพื่อมาท�ำการ ตรวจสุขภาพของผู้อพยพ ชาวโรฮิงญา ส�ำหรับผู้อพยพ

ชาวโรฮิงญาที่ถูกส่งมาทางจังหวัดภาคอีสาน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 100 คน ,ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.มุกดาหาร จ�ำนวน 100 คน.และด่านตรวจคนเข้าเมือง จ. หนองคาย ยังไม่ทราบจ�ำนวนที่แน่นนอน พ.ต.อ.พัลลภ สุรยิ กุล ณ อยุธยา ผูก้ ำ� กับตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารกล่าวอีกว่า ชาวโรฮิงญาที่ ถูกส่งตัวมาครัง้ นีเ้ ป็นผูอ้ พยพทีไ่ ม่มคี รอบครัว และเป็น ชายฉกรรจ์ทั้งหมด โดยจะน�ำมากักขังไว้นานประมาณ 6 เดือน โดยแบ่งให้เข้าพักห้องละ 50 คน ซึงส�ำนักงาน ต�ำรวจแห่งชาติส่งชาวโรฮิงญากระจายกักขัง ตามด่าน ตรวจคนเข้าเมืองภาคอีสาน 3 แห่ง เพื่อลดความแออัด จากการอยู่อาศัยรอส่งตัวไปประเทศที่ 3 หรือกลับ ประเทศพม่า

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร โชว์ผลงานตรวจยึดยางพารา และกระเทียมแห้ง 17 กระสอบ ที่ริมฝั่งโขง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ที่ กองร้อย ตชด. 234 จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด. 234 มุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายว่า จะ มีกลุ่มผู้ลักลอบขนกระเทียมเถื่อน โดยใช้เรือหางยาว บรรทุกกระเทียมแห้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่บริเวณ ท่าน�ำ้ ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงทางด้านทิศตะวันออกของชุมชนนา โปใหญ่ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงสั่งการให้ ร.ต.อ. ภาสกร หนุดตระแสง น�ำก�ำลังเจ้าหน้าทีด่ กั ซุม่ บริเวณดัง กล่าว ได้สังเกตเห็นชายฉกรรจ์ประมาณ 10 – 15 คน แบกกระสอบ ซึ่งมีสิ่งของอยู่ข้างในกระสอบขึ้นมาจาก เรือหางยาวขึ้นมาบนฝั่งริมแม่น�้ำโขง เจ้าหน้าที่ชุดดัก ซุ่มได้แสดงตัวเข้าจับกุม กลุ่มชายดังกล่าวที่ก�ำลังแบก กระสอบอยู่นั้น ได้ทิ้งกระสอบ และอาศัยความช�ำนาญ ในพืน้ ทีว่ งิ่ หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าทีไ่ ป ส่วนเรือที่

บรรทุกกระเทียมได้ตดิ เครือ่ งยนต์ได้ขบั หลบหนีมงุ่ หน้า ไปยังฝัง่ ประเทศเพือ่ บ้าน เจ้าหน้าทีช่ ดุ จับกุมเข้าท�ำการ ตรวจสอบทีบ่ ริเวณเกิดเหตุ ปรากฏว่า พบกระสอบบรรจุ กระเทียมแห้ง จ�ำนวน 17 กระสอบ ทิ้งกระจัดกระจาย ตามริมฝั่งแม่น�้ำโขง รอให้เจ้าของมายืนยันว่าเป็นของ ตนเอง แต่ไม่มีจึงได้ท�ำการตรวจยึด โดยในวันเดียวกันได้ตรวจยึดยางพาราแผ่น อีกจ�ำนวน 240 แผ่น น�้ำหนักรวม 240 กิโลกรัม พร้อม เรือกีบขนส่ง ได้ที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขงทางด้านทิศตวันออก ของบ้านหว้านน้อย ต�ำบลหว้านใหญ่ อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เพือ่ ขยายผลจับกุมเจ้าของมาด�ำเนินคดีขอ้ หากระท�ำผิด ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 น�ำเข้าสินค้าที่ยังมิได้ ผ่านการเสียภาษีศุลกากร ต่อไป.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่า ไซเตสมุกดาหาร (CITES ) รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่ตลาดสดพรเพชร ใน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีพ่อค้าแม่ค้าน�ำซากสัตว์ ป่ามาวางขายเกลื่อนตลาด จึงเข้าตรวจสอบและจับกุม โดยการแบ่งก�ำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ชุด เดินปะปน ไปกับประชาชนที่มาเดินจับจ่ายในตลาด ซึ่งจากการ ตรวจสอบ พบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าน�ำสัตว์ป่าทั้งมีชีวิต และซากสัตว์ตาย มาวางขายเป็นจ�ำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่แผงขายของ นายเชิดพงษ์ มณีพงษ์ อายุ 45 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 29/1 บ้าน ค�ำภูเงิน ต�ำบลศรีบญ ุ เรือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบมีซากกระรอกบิน จ�ำนวน 3 ซาก วางอยูก่ บั สินค้าพืน้ เมืองตามฤดูกาล และทีถ่ งั แช่นำ�้ แข็งซึง่ อยูด่ า้ นหลังติดกับ

แผงขาย ภายในมีซากกระรอกบินอีก 13 ซาก และทีแ่ ผง ขายของนางภูรมย์ ศรีวิชา อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมูท่ ี่ 2 บ้านส้มป่อย ต�ำบลนาสีนวน อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร พบมีซากกระรอกบิน จ�ำนวน 4 ซาก วางอยูก่ บั สินค้าพืน้ เมืองตามฤดูกาล ทีถ่ งั แช่นำ�้ แข็งซึง่ อยูด่ า้ นหลัง ติดต่อกับแผงขาย ภายในมีซากขาเก้ง 1 ซาก และเนื้อ เก้ง 9 ชิ้น รวมน�้ำหนัก 5 กิโลกรัม ส�ำหรับ นางภูรมย์ ฯ เคยถูกจับคดีเดียวกันนี้มาแล้ว 3 ครั้งแต่ไม่เข็ดหลาบ เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมทั้ง 2 คน พร้อมยึดซาก สัตว์ป่าทั้งหมดด�ำเนินคดี พระราชบัญญัติป่าไม้ มีสัตว์ป่าไว้ในครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าหวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตและน�ำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน สถานีต�ำรวจเมืองมุกดาหาร ด�ำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป.

กองร้อยทหารพราน 2105 มุกดาหาร รวบตำ�รวจนอกแถว ซุกไม้พะยูงในบ้าน 200 กว่าท่อน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ร.ท.วรยุทธ ค�ำสี ผบ.ร้อย ทพ.2105 ฉก.กร ทพ.21 จ.มุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการลักลอบขนไม้พะยูง มาซุกซ่อนไว้ในเขตพื้นที่ บ.ตาลรุ่ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เพื่อรอส่งไปขายประเทศ เพื่อนบ้าน จึงได้สนธิก�ำลังหน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วม กันวางก�ำลังดักซุ่มบริเวณเส้นทาง ถนนดอนตาลเลิงนกทา บริเวณ ร.ร.ดอนตาลวิทยา ตรวจพบรถยนต์ กระบะ ยีห่ อ้ อีซซู ุ ดีแม็กซ์ สีบรอนซ์ทอง หมายเลข ทะเบียน 7731 กทม. บรรทุกของมาเต็มหลังกระบะ โดยมีผา้ ใบสีเขียวปกคลุมอยู่ ชุดเฉพาะกิจร่วม จึงได้ ติดตามรถยนต์คันดังกล่าว แล่นเข้าไปจอดยัง บ้าน

www.mukdahannews.com

เลขที่ 322 ม.7 บ.ตาลรุง่ อ.ดอนตาล จนท.จึงได้เข้า ขอตรวจค้น เมือ่ คนขับมองเห็น จนท.ได้วงิ่ หลบหนี ออกไปได้ ขณะท�ำการตรวจค้นรถกระบะ ได้มี ด.ต.บุดดี หมืน่ จันทร์ทกึ รับราชการเป็น ต�ำรวจประจ�ำ สภ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน จนท.จึงได้กระจาย ก�ำลังตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน พบไม้พะยูงวางกอง อยูร่ อบๆ บริเวณหลังบ้าน จ�ำนวน 214 ท่อน มูลค่า กว่า 3 ล้านบาท จึงได้ทำ� การตรวจยึดไม้พะยูง พร้อม แจ้งข้อกล่าวหา ด.ต.บุดดี หมืน่ จันทร์ทกึ แล้วน�ำส่ง สภ.ดอนตาล ส�ำหรับของกลางส่งไปเก็บรักษาทีห่ น่วย ป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (ค�ำป่าหลาย) เพื่อด�ำเนิน การตามกฎหมายต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

ร้องเรียนร้องทุกข์

ผ่าน www.mukdahannews.com หากกล่าวถึงพระวิปัสสนาจารย์ในเมืองไทย หลวงปูจ่ าม คงเป็นหนึง่ ในพระทีน่ า่ เลือมใสอันดับต้นๆ คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า หลวงปู่จามท่านได้ ละสังขารด้วยโรคชรา เมือ่ ช่วงเช้า ของวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 สิรอิ ายุ 104 ปี พรรษา 75 ขณะน�ำตัวส่งโรงพยาบาล มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทางคณะสงฆ์ได้ประชุมร่วมกันก�ำหนดวันพระราช ทานเพลิงศพองค์หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญเรียบร้อยแล้ว โดยก�ำหนดวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปูจ่ าม มหาปุญโฺ ญ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. เนือ่ งด้วยท่านมีขอ้ วัตรปฏิบตั งิ าม ถึงพร้อมด้วย ปฏิปทา เมตตากรุณา ต่อเหล่าพระภิกษุและฆราวาส ท�ำให้ มีลกู ศิษย์ลกู หาเป็นจ�ำนวนมาก บททบรรณาธิการเดือนนีผ้ ู้ เขียนจึงขอเล่าประวัตขิ องท่านมาให้ผอู้ า่ นได้ทราบโดยทัว่ กัน หลวงปูจ่ าม มหาปุญโญ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 เป็นบุตรของนายกา ผิวข�ำ กับ นาง มะแง้ ผิวข�ำ ทีบ่ า้ นห้วยทราย อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ชีวติ การอุปสมบท อายุ 6 ขวบ พ่อแม่ได้ พาไปกราบหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปูม่ นั่ ซึง่ ท่านได้มาจ�ำพรรษาอยูใ่ กล้บา้ น ทีภ่ ผู ากูด อ.ค�ำชะอี เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้บวชเรียนที่วัดหนองแวง บ้านห้วยทราย อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ต่อมาได้ ติดตามหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต ออกเดินธุดงค์ตามป่าไปในภาค อีสานและภาคเหนือเป็นเวลา 15 ปี และเมื่ออายุ 18 ปี ได้ลาสิกขาออกมาอยูก่ บั บิดามารดา เพือ่ รักษาโรคเหน็บชา อันเนือ่ งมาจากการตกบันไดกุฏิ และมุ่งมั่นประกอบความ เพียรมากเกินไป เมื่ออายุได้ 29 ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบท วันที่ 19 พฤษภาคม 2482 ที่วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี พระเทพกวี (จู ม พั น ธุ โ ล) เป็ น พระอุ ป ั ช ฌาย์ จ�ำพรรษาอยู่วัดเจดีย์หลวง ๓๒ พรรษา จากนั้นได้ไป ปฏิบัติธรรม กับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521 จึงกลับมา ปักกรด จ�ำพรรษาที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม สร้างวัดป่าวิเวก วัฒนาราม ให้เป็นที่พ�ำนัก นั่งวิปัสสนากรรมฐาน จากนั้นท่านได้ออกเดินธุดงค์แสวงหาความสงัด ในเขตภาคอิสานเรื่อยมา จนกระทั่ง พ.ศ.2521 จึงเดิน ธุดงค์กลับมาทางภาคอีสานบ้านเกิดคือ บ้านห้วยทราย อ�ำเภอค�ำชะอี และได้จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จนถึงปัจจุบัน.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ : 2335 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องร้องเรียน : เหม็นขี้ยาง รายละเอียดการร้องเรียน : ขณะนี้บ้านค�ำป่าหลาย ต.ค�ำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีโรงงานรับซือ้ ยางพารา ซึง่ เปิดรับซือ้ ยางพารา มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว ได้สง่ กลิน่ เหม็นรบกวน ชาวบ้าน และที่ส�ำคัญใกล้โรงเรียนท�ำให้มีกลิ่นรบกวนเด็ก นักเรียน วันใดทีอ่ ากาศคลืม้ ไม่มแี ดด จะมีกลิน่ เหม็นจนปวด หัวเลย ถ้าปล่อยไว้นานจะมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจ แน่นอน จึงขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสอดส่องดูแล ให้ด้วย เพื่อสุขภาวะของประชาชนครับเจ้านาย วันที่ร้องเรียน : 2012-12-07 08:44:02 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.137.79 จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทางอ�ำเภอเมือง มุกดาหารร่วมกับส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลต�ำบลค�ำป่าหลาย ได้เข้าตรวจสอบโรงงานดัง กล่าวแล้วและได้ทำ� บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา กลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานยางพารา ซึ่งมีตัวแทนภาค ประชาชนของต�ำบลค�ำป่าหลาย เข้าร่วมในการตรวจสอบ และท�ำบันทึกข้อตกลงด้วย ซึ่งจะมีการตรวจติดตามประ เมิณผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีเทศบาลต�ำบลค�ำ ป่าหลายเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในตรวจติดตามผล การแก้ไขปัญหาตามข้อตกลงร่วมกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 11 กุมภาพันธ์ 2556 ล�ำดับที่ : 2330 ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการขยะ และโรงแรมริเวอร์ซิตี้ เรื่องร้องเรียน : ขยะล้นหน้าบ้านชาวบ้าน ช.ศรีประเสริฐ หลัง รร ริเวอร์ซิตี้ รายละเอียดการร้องเรียน : บริเวณหลังโรงแรมริเวอร์ซิตี้ ซ.ศรีประเสริฐ ถัง ขยะทีต่ งั้ อยูห่ น้าบ้านชาวบ้านมีขยะล้นตลอดและบริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกวัน มักเห็นพนักงาน รร น�ำขยะมาทิง้ วันละหลายรอบ เพิ่มถังขยะเป็หลายถังก็ยังล้น ขยะปลิวสกปรกมาก สร้าง ความเดือดร้อนให้กบั คนในชุมชน ทาง รร ควรมีการจัดการ เรือ่ งขยะทีด่ กี ว่านี้ ไม่ใช่ให้พนักงานน�ำขยะซึง่ มีปริมาณมาก ในแต่ละวันมาทิ้งถังขยะสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทาง รร ยังไม่มีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพ วันที่ร้องเรียน : 2012-11-12 22:49:45 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 180.183.66.186 เบื้องต้นได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วให้ ทางโรงแรมด�ำเนินการดังนี้ 1. จัดให้มที พี่ กั ขยะบริเวณทีข่ อง โรงแรมซึ่งทางเทศบาลเมืองมุกดาหารจะจัดรถเก็บขนเข้า ด�ำเนินการทุกวัน 2. ทางเทศบาลได้ท�ำความสะอาดบริเวณ ที่มีการร้องเรียน และก�ำหนดจุดวางถังขยะใหม่บริเวณใกล้ เคียง นายพัชรินทร์ มุสกิ ะพืช หัวหน้างานรักษาความสะอาด วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 29 พฤศจิกายน 2555

พระสงฆ์วดั เขาดินขาดแคลนน�ำ้ เดือดร้อนหนักกว่า 4 ปี วอนภาครัฐช่วยเหลือด้วย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายสกลสฤษฐ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานฉลองวันคล้ายวันเกิด นายอาชว์ ตัง้ ประกิจ ประธานทีป่ รึกษา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ครบรอบ 72 ปี โดยมีเหล่าญาติมิตรที่เคารพนับถือ เข้าร่วมมอบของขวัญและ อวยพร ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน ให้โชคดีตลอดไป ในงานมีคนเข้าร่วมอวยพรจ�ำนวนกว่า 1,000 คน.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิคม ไชยค�ำ ได้ท�ำบุญเลี้ยงพระเช้า เนื่องในโอกาสขึ้นบ้าน ใหม่ บ้านเลขที่ 16 ซ.ชลธาร ถ.ตาดแคนพัฒนา อ.เมือง จ.มุกดาหาร และได้เปิดเป็นบ้านพักให้เช่า ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองขึ้นบ้ านใหม่ โดยมีนายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมือง มุกดาหาร,นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนญาติพี่น้องเคารพ นับถือ เข้าร่วมมอบของขวัญและแสดงความยินดีด้วย. เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ผูส้ อื่ ข่าวรายงาน ว่า พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทีว่ ดั เขาดิน อ.เมือง จ.มุกดาหาร รวมถึงญาติโยมที่ไปท�ำบุญที่วัดดังกล่าว ประสบปัญหา เดือดร้อน ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคมานานกว่า 4 ปี เพราะเนื่องจากที่วัดไม่มีทั้งระบบประปาและบาดาล ปัจจุบันพระเณรภายในวัด ต้องอาศัยน�้ำฝนที่รองใส่ถัง หรืออ่างน�้ำไว้ใช้ฉันและ สรง แต่ช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่ ฝนทิ้งช่วง ต้องประสบปัญหาเดือดร้อนหนัก เพราะน�้ำ ฝนที่รองไว้ไม่เพียงพอ จนญาติโยมที่มาท�ำบุญที่วัดต้อง หอบหิ้วน�้ำมาถวายเพื่อให้พระ เณรได้ฉัน ขณะทีน่ ำ�้ ใช้ตอ้ งซือ้ น�ำ้ มาอุปโภค บริโภค เทีย่ ว ละ 120 บาท วันหนึ่งก็ใช้น�้ำประมาณ 3 รอบคิดเป็น เงิน ประมาณ 360 บาทต่อวัน เป็นแบบนี้ มานานกว่า 4 ปีแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอ จาการสอบถามชาวบ้านทีม่ าท�ำบุญทีว่ ดั บอก ว่า เวลามาท�ำบุญต้องน�ำน�ำ้ มาถวายพระทีว่ ดั ด้วย เพราะ พระไม่มนี ำ�้ ฉัน เนือ่ งจากวัดไม่มปี ระปาหรือบาดาล ส่วน

www.mukdahannews.com

น�้ำฝนที่รองใส่อ่างไว้ ก็ไม่สามารถน�ำมาดื่มได้ เพราะมี ตะกอนและไม่สะอาด จึงอยากร้องขอให้หน่วยงานภาค รัฐเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้วัดมีน�้ำประปา หรือบาดาล ใช้โดยเร่งด่วนด้วย ด้านพระวัน ปริตงั ตโตโส เจ้าอาวาส แจ้งว่า วัด แห่งนีก้ อ่ สร้างมานานกว่า 10 ปีแล้ว ไม่เคยมีระบบประปา หรือบาดาลเลย ท�ำให้พระเณรทีม่ าจ�ำวัดอยูป่ จั จุบนั จ�ำนวน 5 รูป ต้องประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มนี ำ�้ ฉัน ซึง่ เมือ่ ประมาณ 4 ปีทผี่ า่ นมา ทางวัดได้นำ� เงินทีล่ กู ศิษย์และญาติโยมมาร่วม บริจาค ท�ำเครือ่ งสูบน�ำ้ เพือ่ สูบน�ำ้ จากแม่นำ�้ ทีแ่ ห้งขอดหน้า วัด มาใช้ภายในวัด และทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐก็เคยเข้า มาส�ำรวจ เพือ่ จะท�ำการเจาะบ่อบาดาล แต่จนถึงปัจจุบนั ก็ เงียบหายไป จากความเดือดร้อนดังกล่าว จึงอยากร้องขอให้ทาง ภาครัฐ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการสร้าง ระบบประปาหรือบ่อบาดาลภายในวัด หรือบรรเทาความเดือด ร้อนให้กบั พระสงฆ์ และญาติโยมทีม่ าท�ำบุญทีว่ ดั แห่งนีด้ ว้ ย.


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม 2556

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการ รับรององค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2556

เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ที่ ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการรับรอง มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร ภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรอง องค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัด มุกดาหาร ครัง้ ที่ 1/2556 โดยมีคณะอนุกรรมการจากผู้ แทนภาคเอกชน,ผูแ้ ทนสือ่ มวลชน,ผูแ้ ทนภาคประชาชน พิจารณาการขอรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชน พร้อมทั้งให้ตัวแทนองค์กรเข้าตอบข้อซักถามของคณะ อนุกรรมการ และได้พิจารณารับรองเป็นองค์กร ดังนี้ องค์กรสวัสดิการชุมชน จ�ำนวน 3 องค์กร ได้ รับรอง 1.กองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนต�ำบลดอนตาล อ�ำเภอดอนตาล 2.กองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนต�ำบล ค�ำบก อ�ำเภอค�ำชะอี 3.กองทุนการจัดสวัสดิการชุมชน ต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอค�ำชะอี องค์กรสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน 4 องค์กร ได้รับรอง 1.ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร 2.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต�ำบลนาอุดม อ�ำเภอ นิคมค�ำสร้อย ไม่รบั รอง 2 องค์กร 1.ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุตำ� บลน�ำ้ เทีย่ ง อ�ำเภอค�ำชะอี 2.ชมรมอาสาสมัคร ดูแลช่วยเหลือคนพิการ อ�ำเภอค�ำชะอี เนือ่ งจากยังขาด เอกสารการเปิดบัญชีธนาคารของชมรมฯ

สิทธิประโยชน์และที่ได้รับการรับรองเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน. คือ ได้รบั การรับรองสถานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามกฎหมาย โดยได้รับใบส�ำคัญแสดงการเป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ ประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา การได้ รับเบีย้ ประชุม สถานะของผูแ้ ทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในกรณีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ จะเทียบเท่าข้าราชการ ระดับ 10 และกรณีเป็นอนุกรรมการ มีสถานะเทียบเท่า ข้าราชการระดับ 8 สามารถใช้บริการผ่านระบบฐาน ข้อมูลกลางด้านสวัสดิการสังคมตามกฎหมายได้ ขอรับ การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านการจัดสวัสดิการ สังคม ทั้งในส่วนขององค์การ นักสังคมสงเคราะห์ และ อาสาสมัครขององค์กรสาธารณประโยชน์ สามารถเสนอ โครงการ เพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม นายสวัสดิ์ ชูสขุ พัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์จงั หวัดมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า หากองค์กร ทีไ่ ด้รบั การรับรอง มีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการ สังคมไม่สุจริต หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ ไม่มผี ลงานตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำ� หนด ให้คณะกรรมการ มีอ�ำนาจเพิกถอนการรับรองและให้ประกาศรายชื่อ ในราชกิจจานุเบกษา และส่งเงินอุดหนุนที่ได้รับคืน.

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ขึ้นราคาค่ารักษาพยาบาล

เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2556 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ชี้แจงถึง การประกาศปรับราคาค่ารักษาพยาบาล โดยมีเหตุผล 2 ประการ คือ กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ปรับขึน้ ราคาค่า รักษาพยาบาลตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งหลังจากมีระเบียบ ของกระทรวงสาธารณสุข ปรากฎว่าการบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบริการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 758 รายการ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ถ้าไม่ได้ปรับขึ้นราคาค่าบริการก็จะ ท�ำให้การคิดค่าบริการของสถานพยาบาล ของกอง ทุนต่างๆ มีคามคลาดเคลื่อน นอกจากนี้จะไม่มีการ

คุ้มครองผู้มารับบริการ และด้านเศรษฐกิจและ สังคมพบว่าในรอบ 10 ปี มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ เป็น ด้านค่าแรง ราคาค่าวัสดุ ค่าเสื่อมราคา และ ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งตามระเบียบปี 2547 ไม่ เอื้ออ�ำนวยต่อการเบิกจ่ายจากกองทุนต่างๆ ราคา ค่ารักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ไมได้ คิดค่าพัฒนาการบริการ 20 - 25 เปอร์เซ็นต์รวม เข้าไปด้วยจึงมีความจ�ำเป็นจะต้องคิดต้นทุนเพื่อ ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการค�ำนวณงบประมาณต่อ หัว/ต่อคน ในทุกประเภทซึ่งจะเกิดความเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง.

จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำ�ปี 2556 แก่ผู้โชดดีได้รับรถเก๋งและรถกระบะ

กองพิสูจน์หลักฐานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยาน

พ.ต.ท.เจด็จ ปรีพูล พิธีกร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่โรงเจ มูลนิธิ การกุศล มุกดาหาร ได้จดั การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีห่ น่วย กู้ภัยด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยาน โดยมี พ.ต.ท.เจด็จ ปรีพูล กองพิสูจน์หลัก ฐานจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เป็นผู้ จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั และเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครต่างๆ เข้าร่วม

50 กว่าคน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ น่วย กู้ภัยต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจการรักษาสถานที่เกิด เหตุและวัตถุพยานได้อย่างถูกต้อง และเพือ่ ให้สามารถ รักษาสถานที่เกิดเหตุได้เป็นมาตราฐานเดียวกัน ไม่ ท�ำให้วัตถุพยานเสียหายและประสานการปฎิบัติกับ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เป็นอย่างดี และสามารถ พิมพ์มือศพ ได้อย่างถูกต้อง.

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่หน้าศาลา กลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ เป็นประธานมอบรางวัล รถเก๋งและรถกระบะแก่ผทู้ ี่ โชคดีถูกรางวัลที่ 1 และที่ 2 ตามทีจ่ งั หวัดมุกดาหารได้จดั งานกาชาดและ งานประจ�ำปีของจังหวัดมุกดาหารประจ�ำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2556 ณ บริเวณ

www.mukdahannews.com

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและจัดให้มี การออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อน�ำรายได้มาใช้ใน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัด ผูไ้ ด้รบั รางวัลน�ำหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัล โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งยี้ห้อโตโยต้า ยารีส ผู้ถูกรางวัลคือ นาย สมพร วิศรุตมัย และรางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ยีห่ อ้ นิสสัน นาวารา ผู้ถูกรางวัลคือ นายสมหวัง บุญเลิศ


5

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Provincial Cooperative Offififfiice 135 ถนนเมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

บทความ สหกรณ์ในทรรศนะคติ “คึกฤทธิ์” ( จาก อ.ทองแถม นาถจำ�นง เรียบเรียง )

ใจผมน่ะ ชอบลัทธิสหกรณ์มาก อยากให้ “สหกรณ์” ไทยเจริญรุง่ เรือง แต่ความเจริญนัน้ ต้องมาจากความตืน่ ตัว ของประชาชน “สิง่ ทีพ่ งึ สาปแช่งในระบบเศรษฐกิจของเรา ระหว่างช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นคือ ระบบผูกขาด ซึง่ ครอบคลุมอยูท่ วั่ ไปในธุรกิจนานาชนิดระบบผูกขาดเลว เพราะเป็นระบบทีจ่ ะก�ำหนดราคาสินค้าหรือค่าบริการอย่าง ไม่สมเหตุสมผล และโดยไม่มขี อ้ ขีดขัน้ ได้เสมอ ฉะนัน้ เพือ่ ความเป็นธรรมในสังคมของเราจึงจ�ำเป็นทีพ่ รรคต้องด�ำเนิน การขจัดระบบผูกขาดในวงธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการ ผูกขาดในรูปใดก็ตามให้หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุดเราจ�ำเป็น ต้องด�ำเนินการระบบผูกขาดโดยด่วนเพราะเราตระหนักดี กว่าประชาชนชาวไทยจะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ให้ดีขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดหากว่าระบบผูกขาดในวงงาน เศรษฐกิจของเรามิได้ถกู ท�ำลายให้สญู หายไปเสียจากแวดวง เศรษฐกิจและสังคมของเรา” (พรรคกิจสังคม ปรัชญา จุด ประสงค์ และธรรมนูญ พ.ศ.2518) ท่านผูอ้ า่ นหลายๆ ท่านก็คงจะนิยมลัทธิสหกรณ์ เหมือนกัน สหกรณ์หลายองค์กรประสบความส�ำเร็จ แต่ สหกรณ์อกี จ�ำนวนมากก�ำลังรอวันตาย ผมเศร้าใจ แต่จะท�ำ อะไรได้มากไปกว่าเขียนหนังสือเรียกร้องให้ความส�ำคัญต่อ “สหกรณ์” วันนีผ้ มขอเสนอข้อเขียนของ“คึกฤทธิ์ ปราโมช” เรื่องสหกรณ์ ท่านเขียนตอบปัญหาที่คุณ “เสรี” กองผสม ม้า เชียงใหม่ ถามมาเรื่องสหกรณ์ดังต่อไปนี้ “สหกรณ์ แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Co-operation

Movement เป็นเครื่องมือด�ำเนินการทางเศรษฐกิจอีก อย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากองค์การค้าต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในเศรษฐกิจระบอบนายทุนความคิดเรื่องสหกรณ์นี้ เป็นความคิดแบบสังคมนิยม (Socialist) โดยแท้แต่การ สหกรณ์ก็มีผู้น�ำไปใช้ได้ผลดีเศรษฐกิจระบอบนายทุนนั้น แล้วหลายแห่ง การสหกรณ์อาจแบ่งออกได้ดว้ ยท้องทีท่ ใี่ ช้ด�ำเนิน การ หรือด้วยวัตถุประสงค์ คือแบ่งออกเป็น สหกรณ์ ในเมือง (Urban co-operatives) หรือ สหกรณ์ชนบท (rural co-operatives) และสหกรณ์ผู้ผลิต (producers’ co-operatives) เป็นต้น สหกรณ์การผลิตนั้นแยกออก เป็น สหกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในการหาทุนหาเครื่อง มือและจ�ำนวนผลแห่งการผลิต ฯลฯ ตามปกติสหกรณ์ใน เมืองมักจะเป็นสหกรณ์ผู้บริโภคส่วนสหกรณ์ชนบทนั้น เป็นสหกรณ์ผู้ผลิตหลักการใหญ่ของสหกรณ์นั้นก็เพื่อใช้ สหกรณ์เป็นเครือ่ งมือด�ำเนินการทางเศรษฐกิจให้บงั เกิดบัง โยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์มากกว่าทีจ่ ะมุง่ ผลก�ำไรความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหกรณ์จงึ แตกต่างกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดโดยที่สมาชิกสหกรณ์นั้นมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่าในฐานะผู้ที่มีเจตนาจะก่อให้เกิด ประโยชน์ตอ่ กันและกันมิได้มงุ่ หวังอยูแ่ ต่กำ� ไรหรือเงินปันผล อันเป็นประโยชน์สว่ นตัวถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับพีน่ อ้ ง มาร่วมทุนร่วมแรงกันท�ำมาหากินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ซึง่ กันและกันแต่เมือ่ สหกรณ์เป็นสิง่ ทีต่ งั้ ขึน้ ได้ในเศรษฐกิจ

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ปภ.มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือก จุดตรวจตักเตือนดีเด่นช่วงปีใหม่ 2556

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ระบอบนายทุนการติดต่อระหว่างสหกรณ์กับองค์กรอื่นๆ จึงต้องเป็นไปในแบบนายทุนเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นความ หวังของสหกรณ์โดยทั่วไปที่จะติดต่อเฉพาะสหกรณ์ด้วย กันเท่านัน้ สหกรณ์ผบู้ ริโภคหมายถึงสหกรณ์อนั ตัง้ ขึน้ โดยมี ผูบ้ ริโภคเป็นสมาชิก เมือ่ ตัง้ สหกรณ์ขนึ้ แล้ว สหกรณ์กจ็ ะได้ ตัง้ ร้านค้าขึน้ ร้านหนึง่ หรือหลายร้านสุดแล้วแต่ทนุ รอนและ ความจ�ำเป็น ร้านค้าเหล่านี้จะได้ซื้อสินค้าต่างๆ ที่สมาชิก ต้องการเป็นประจ�ำนัน้ เข้าไปไว้ในร้านในราคาขายส่ง และ ขายให้แก่สมาชิกในราคาตลาดผลก�ำไรที่เกิดขึ้นนั้นหลัง จากหักไว้เป็นค่าเสื่อมราคาหรือทุนส�ำรองตามควรแล้วก็ แบ่งกลับไปให้แก่สมาชิกนั้นเองโดยถือเอาจ�ำนวนการซื้อ มากน้อยตลอดปีเป็นเกณฑ์พงึ สังเกตได้วา่ การแบ่งผลก�ำไร นั้นมิได้แบ่งมากน้อยตามจ�ำนวนหุ้นเช่นเดียวกับก�ำไรของ บริษัท ทั้งนี้ เพราะสมาชิกสหกรณ์นั้นถือหุ้นเท่ากันทุกคน สหกรณ์ผู้ผลิตนั้นเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นผู้ ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันสหกรณ์แบบนี้จึงอาจเป็นเจ้าของ ทีด่ นิ หรือ โรงงาน หรือ อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการผลิตซึง่ สมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน และช่วยกันใช้ให้เป็นประโยชน์ สหกรณ์ผู้ผลิตอาจเพ่งเล็งเฉพาะส่งเสริมการผลิตให้ได้ผล ดียิ่งขึ้น เป็นต้นว่า สามารถซื้อที่ดินที่ดี หรือหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสมรรถภาพสูงแต่มีราคาแพงมาให้สมาชิกได้ ใช้ ซึ่งตามปกติสมาชิกแต่ละคนไม่มีทุนรอนพอที่จะหา มาใช้ได้ด้วยตนเอง หรือสหกรณ์ผู้ผลิตอาจช่วยน�ำสินค้าที่ สมาชิกผลิตนัน้ ออกสูต่ ลาดขายได้ราคาดี โดยไม่มคี นกลาง

มาตัดตอนเอาผลก�ำไรไปเสียส่วนหนึ่ง ในเมืองไทยเรา สหกรณ์ที่เจริญก้าวหน้าและได้ ผลดียงิ่ น่าภูมใิ จ เพราะเราเป็นประเทศเดียวในตะวันออก ทีท่ ำ� ได้สำ� เร็จจริงจังคือ สหกรณ์เครดิต(ปัจจุบนั คือสหกรณ์ ออมทรัพย์) สหกรณ์นี้ตั้งขึ้นเพื่อหาทุนมาให้สมาชิกกู้ยืม โดยสมาชิกทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเอาทรัพย์สินอันเป็น ที่ดินของตนเป็นประกัน สหกรณ์แบบนี้ได้ช่วยให้ชาวนา ในเมืองไทยได้ปลดเปลื้องหนี้สินจากนายทุนไปแล้วมาก ต่อมาก และท�ำให้ชาวนาคงรักษาที่ดินของตนไว้ได้ ไม่ถูก บังคับจ�ำน�ำจ�ำนองหลุดไปส�ำหรับเมืองไทยเราผมอยากจะ เห็นสหกรณ์ชนบทขยายตัวออกไปอีกให้ชาวนาได้ทดี่ นิ เพาะ ปลูกเพิม่ เติมขึน้ มีเครือ่ งมือกสิกรรมอย่างดีใช้ และให้ได้ราคา พืชผลทีเ่ พาะปลูกได้นนั้ เต็มทีโ่ ดยสหกรณ์จดั หาตลาดและ จัดขายให้ไม่ถกู ข่มเหงตัดราคาโดยคนกลางตลอดจนสินค้า น้อยอย่างที่ชาวนาต้องการนั้น เช่น ผ้าสีน�้ำเงิน ยาฉุน ปูน แดง น�ำ้ มันก๊าดนัน้ ก็ควรทีส่ หกรณ์จะจัดหามาขายให้ เพือ่ ชาวนาจะได้ไม่ตอ้ งเป็นหนีพ้ อ่ ค้าอย่างทีเ่ ป็นอยูเ่ ดีย๋ วนีก้ าร ที่จะท�ำให้การนี้ส�ำเร็จได้ในเมืองไทยจะต้องเปลี่ยนชีวิต จิตใจความคิดเห็นทางเศรษฐกิจกันเลยทีเดียวและจะต้อง เป็นนโยบายอันใหญ่ยงิ่ ของรัฐบาลจึงจะได้ผล ถ้าปล่อยให้ กรมสหกรณ์ (ปัจจุบนั คือกรมส่งเสริมสหกรณ์) ท�ำไปเพียง คนเดียว ก็จะหวังผลให้ทั่วถึงได้ยาก.

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการที่ จังหวัดมุกดาหาร โดยอ�ำเภอและหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัด ได้มีการตั้งจุดตรวจหลัก ตามถนนสายหลัก และจุดตักเตือน ตามหมู่บ้านชุมชน เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 ซึ่งท�ำให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเดียวกันของปี 2555 คือมีผู้เสียชีวิต 1 คน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปี 2555 จ�ำนวน 2 คน พร้อมกับ มอบรางวัลให้กับจุดตรวจหลัก และจุดตักเตือนที่มีผล การปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ แก่ผู้ปฎิบัติ หน้าทีย่ งิ่ ๆ ขึน้ ไป จากผลการตัดเลือกจุดตรวจหลักและ จุดตักเตือนดีเด่น ในแต่ละอ�ำเภอ โดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต่างๆ และแต่ง ตัง้ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร ปรากฏผลเป็นดังนี้ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จุดตรวจหลักดีเด่น ได้แก่ จุดตรวจหน้าเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน จุดตักเตือนดีเด่น

ได้แก่ จุดตักเตือนสามแยกดงมอน อ�ำเภอค�ำชะอี ได้แก่ ตู้ยามน�้ำเที่ยง หน้าตลาดเทศบาลต�ำบลค�ำชะอี จุดตัก เตือนได้แก่ชุมชนสามแยกทางเข้าบ้านกลาง อ�ำเภอ นิคมค�ำสร้อย จุดตรวจหลักได้แก่ จุดตรวจหน้าวิทยาลัยการ อาชีพนิคมค�ำสร้อย จุดตักเตือนได้แก่ บ้านนาอุดม ต�ำบล นาอุดม อ�ำเภอหนองสูง จุดตรวจหลักได้แก่ ตูย้ ามจามจุรี หน้าสถานีต�ำรวจภูธรหนองสูง จุดตักเตือนได้แก่ จุดตัก เตือนสามแยกสหกรณ์บา้ นหนองแต้ อ�ำเภอดอนตาล จุด ตรวจหลักได้แก่ ป้อมยามบ้านนาค�ำน้อย ต�ำบลบ้านแก้ง จุดตักเตือนได้แก่ สีแ่ ยกบ้านนายอ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลเหล่าหมี อ�ำเภอหว้านใหญ่ จุดตรวจหลักได้แก่ สีแ่ ยกโรงพยาบาล หว้านใหญ่ จุดตักเตือน ได้แก่ จุดตักเตือนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางทรายน้อย อ�ำเภอดงหลวง จุดตรวจ หลักได้แก่ ตูย้ ามสามแยกบ้านก้านเหลืองดง ต�ำบลหนอง แคน และจุดตักเตือนดีเด่นได้แก่ จุดตักเตือน สีแ่ ยกบ้าน หนองนวล หมู่ที่ 12 ต�ำบลดงหลวง.

www.mukdahannews.com

ขอขอบคุณ อาจารย์ทองแถม นาถจำ�นง ผู้เรียบเรียง


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม 2556

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์อาชีพ “ แสงโสมมุกดาหาร คัพ 2013 ”

ต่อจากหน้า 1

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมชนพัฒนา ทำ�ความสะอาดบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2556 นายธีรศัก ดิ์ ดาวมุ ก ดา รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งมุ ก ดาหาร กล่าวว่า เทศบาลเมืองมุกดาหารโดยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมื องมุ ก ดาหาร ได้เล็งเห็น ถึงความสะอาด และให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงได้ลงพื้น ที่ อ� ำ นวยการให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก องสาธารณสุ ข และสิ่ ง

แวดล้อ ม รณรงค์ ท� ำ ความสะอาดถนนและทางเท้ า เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด พัฒนาบริเวณถนน เส้ น ทางหลั ก และตามชอยต่ า งๆในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร ให้ ส ะอาด สวยงาม เพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัด มุก ดาหารต่ อ ไป.

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ ห้องริเวอร์แกรนด์ บอลรูม นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดงานในการเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ “แสง โสมมุกดาหาร คัพ 2013” นายภูมนิ ทร์ สิเนหะวัฒน รองนายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร กล่าวรายงานว่าสมาคมกีฬาบิลเลียด แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมือง มุกดาหาร ได้จัดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ “แสง โสมมุกดาหาร คัพ 2013” โดยจัดแข่งขันระหว่างวัน ที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนากีฬาสนุกเกอร์ให้ครอบคลุมไปทัว่ ประเทศ ด้วยการเชิญจังหวัดต่างๆ ให้รว่ มเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน นอกจากนีย้ งั เป็นการกระตุน้ ให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนให้หนั มาดูและเล่นกีฬาสนุกเกอร์ มากยิง่ ขึน้ โดยจะท�ำการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรอบ รองชนะเลิศทางสยามกีฬาทีวแี ละรอบชิงชนะเลิศทาง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น.รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์ “แสง โสมมุกดาหารคัพ” ดิวชิ นั่ 1 รายการที่ 1 รอบ 16 คน โดยเริม่ ท�ำการแข่งขันเวลา 12.30 น. เป็นการพบกัน ระหว่าง รัชโยธิน โยธารักษ์ หรือเชค นครนายก พบ กับ พิสษิ ฐ์ จันทร์ศรี หรือ หยิก ส�ำโรง ผลการแข่งขัน พิสษิ ฐ์ จันทร์ศรี ชนะ 5 ต่อ 3 เฟรม นายสินธุ พูนศิริ วงศ์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร,นายภูมนิ ทร์ สิเนหะ วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมมอบ รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบประกาศเกียรติคุณ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

www.mukdahannews.com

ซึงได้ปฎิบัติหน้าที่ประจ�ำจุดตรวจ/จุดบริการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารป้องกัน และบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ. เมือง จ.มุกดาหาร.


77

MUKDAHANNEWS/ JANUARY / JANUARY2013 2013 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปทMUKDAHANNEWS ี่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดื/ อJANUARY น มกราคม 2013 2556

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ พระปฏิบัติสายกรรมฐาน ละสังขาร สิริอายุ 104 ปี

“คำ�สั่งเสียสุดท้ายก่อนละสังขาร อย่าให้เอิกเกริกวุ่นวาย”

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชทาน เพลิงศพหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็นกรณีพิเศษ ณ ศาลาบ�ำเพ็ญบุญเมรุวดั ป่าวิเวกวัฒนาราม อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. จังหวัดมุกดาหารได้ประกอบพิธพี ระราชทาน

น�้ำหลวงสรงศพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ ศาลา การเปรียญวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร ทัง้ นี้ คณะศิษยานุศษิ ย์ คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน มีความเห็นพ้อง ต้องกันในการทีจ่ ะสนองในพระมหากรุณาธิคณ ุ อันล้นพ้น ประมาณมิได้นนั้ และจะได้ยงั โอกาสสนองเดชะคุณของ หลวงปูจ่ าม มหาปุญโญ ให้ถงึ ทีส่ ดุ โดยได้พร้อมใจกันขอ พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงนามความเข้าใจกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ ห้อง พลอยบอลรูม เวลา 11.00 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์ สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็น ประธานในพิธีลงนามความเข้าใจการจัดการ ศึกษาร่วม ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร กับ หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

มุกดาหาร ทัง้ ในระบบการศึกษาและนอกระบบ การศึกษา โดยเลือกโรงเรียนน�ำร่องเป็นต้นแบบใน การพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านคุณภาพการจัดสื่อการเรียนการสอน เพื่อ นักเรียนเยาวชนและบังเกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า.

ในวันเสาร์ที่ 18 เดือนมกราคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดป่าวิเวกวัฒนาราม ด้วยปรารภเหตุ ดังกล่าวนั้น ก็เพื่อเป็นเครื่องน้อมน�ำศรัทธาแก่เหล่า พุทธศาสนิกชนให้ได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามปฏิปทาอันดีงาม ของหลวงปูจ่ าม มหาปุญโญ ก็จะมีการสวดพระอภิธรรม ทุกวันจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 หลังจากนั้นก็จะ มีการสวดพระอภิธรรมทุกวันเสาร์และท�ำบุญตักบาตรใน ตอนเช้าวันอาทิตย์ตลอดไป.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่โรงเรียนร่ม เกล้า เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบศูนย์ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนร่มเกล้า โดยเปิดเป็นแหล่ง บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน/เยาวชน ประชาชนทั่วไป และปลูกฝังพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ศูนย์ดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นเงินค่าก่อสร้าง

www.mukdahannews.com

ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียน ร่มเกล้า มีสิ่งแสดงภายในที่สอดคล้องกับสาระการ เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยจัดแบ่ง เนื้อหาเป็น 4 โซน คือโซนฟิสิกส์ โซนคณิตศาสตร์ โซน ชีววิทยา โซนดาราศาสตร์ โดยเปิดให้สถานศึกษาทุก แห่งเข้าศึกษาหาความรู้.


9

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

นายไพฑูรย์ แสงสีนิล ผู้สื่อข่าว ททบ. เลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ทีศ่ นู ย์การศึกษา พิเศษประจ�ำจังหวัดมุกดาหาร บ้านหนองแอก ต�ำบลบาง ทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ แสงสีนิล ผู้สื่อข่าว ททบ. ประจ�ำจังหวัดมุกดาหาร และ คณะญาติพนี่ อ้ ง ร่วมกันเลีย้ งอาหารกลางวันและพบปะ พูดคุยกับเด็กนักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษฯ โดยได้รับการ ต้อนรับจาก นางสาววัชราภรณ์ ผิวข�ำ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ การศึกษาพิเศษฯ ซึ่งทางศูนย์แห่งนี้เปิดรับเด็กนักเรียน ทีม่ คี วามผิดปรกติ ความบกพร่องทางร่างกายและความ พิการทางสมอง ความพิการซ�ำ้ ซ้อน โดยมีเด็กอยูป่ ระจ�ำ ในศูนย์ฯ และไปกลับกว่า 60 คน ซึ่งเด็กที่เข้ามาอยู่ ศูนย์ฯ แห่งนี้ส่วนมากมีความผิดปกติทางร่างกาย และ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ส�ำหรับศูนย์แห่งนีต้ งั้ เพือ่ ให้ คนพิการในเขตพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร ได้รับการบริการ

ช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะ ความรู้พื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นภาระกับสังคมน้อย ที่สุด และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ สุขตามศักยภาพ นางสาววัชราภรณ์ ผิวข�ำ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ การศึกษาพิเศษฯ ขอฝากบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคสิ่งของ ขอเป็นผ้าอนามัย เด็ก (แพมเพริส์) จะดีที่สุดเพราะขาดแคลนเป็นจ�ำนวน มาก และขอเชิญทุกท่านที่มีความต้องการช่วยเหลือไม่ ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันหรือจะมอบของช่วย เหลือเด็ก สามารถติดต่อได้ทุกวันเวลาราชการ ที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดมุกดาหาร บ้านหนองแอก ต�ำบลบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. โทร. 042-694035.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยม หน่วยงาน ในสังกัด ทส.จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ อุทยานแห่ง ชาติภูผาเทิบ นายสกลสฤษฐ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใน จังหวัดมุกดาหาร นายกิตชิ น โกพลรัตน์ หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติภูผาเทิบ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หลังจากปิดประชุม ร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน และปลูกต้นพะยูง หน้าทีท่ ำ� การอุทยาน แห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอยู่ในท้องที่อ�ำเภอ เมืองและอ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่า ที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรังบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และ ในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานา ชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา มีปรากฏการณ์และ

ธรรมชาติทสี่ วยงาม หินมีลกั ษณะหรือรูปทรงแปลกๆ ถ�ำ้ ทีม่ หี ลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ น�ำ้ ตกและน�ำ้ ซับตลอดปี ตลอดจนมีสตั ว์ปา่ นานาชนิด มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 30,312.5 ไร่ หรือ 48.5 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมปิ ระเทศประกอบ ด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงษ์ ภูถ�้ำพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน มี ยอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล มีสภาพเป็นภูเขาหินตลอด ทัง้ มีหนิ กว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปต่างๆ หน้าผา สูงชัน และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งก�ำเนิด ของแม่น�้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิง ห้วย สะพาย ห้วยเรือ ห้วยบอน ห้วยช้างชน ห้วยไค้ และห้วย มะเล เป็นต้น สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังตามธรรมชาติ.

คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง

รับฟังการสรุปลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ทีห่ อ้ ง 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายขจัดภัย บุรษุ พัฒน์ พร้อม คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เข้ารับฟังเรื่อง การลักลอบตัดไม้พะยูงออกนอกราชอาณาจักร โดยมี นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร กองก�ำกับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน.จังหวัด มุกดาหาร ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร กองร้อย อสจ.มุกดาหาร ต�ำรวจน�้ำมุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าชี้แจงแก่คณะ อนุกรรมการฯ การประชุมดัวกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้คณะ

อนุกรรมการได้ทราบถึงการลักลอบตัดไม้พะยูงไปขายในต่าง ประเทศนัน้ ซึง่ เป็นความส�ำคัญเร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีคนเข้ามาศึกษา เรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ เพือ่ จะได้นำ� ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะต่างๆของ หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปประกอบการพิจารณา และน�ำไป แก้ไขเพราะหากไม่มีการด�ำเนินคดีอย่างจริงจังเรื่อง ไม้พะยูง น่าจะหมดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ สถานการณ์ ขบวนการขน ไม้พะยูงในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้กระท�ำความผิดใช้ รถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถจับกุมได้บริเวณด่าน สะพานมิตรภาพ และใช้รถยนต์ของทางราชการ ตลอดจนเรือยนต์ การกระท�ำความผิดดังกล่าวน่าจะมีขา้ ราชการ พนักงานราชการ ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ ท�ำให้ไม้พะยูง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ถูกลักลอบตัดไปจ�ำหน่ายประเทศ เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูผายล และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ทั้งนี้สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า ผูก้ ระท�ำความผิด ได้มกี ารใช้อาวุธสงคราม ตลอดจนก�ำลัง มวลชนต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เจ้าหน้าที่เขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐานได้ถูกท�ำร้าย ขณะเข้าจับกุมจนได้รับ บาดเจ็บ จ�ำนวน 3 ราย ซึง่ เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเป็น 3 พืน้ ที่ คือ พื้นที่ ต้นน�้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหน่วยป้องกันรักษาป่า ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส�ำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี พื้นที่กลางน�้ำ ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร ต�ำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เป็นต้น พื้นที่ปลายน�้ำ ได้แก่ ด่านศุลกากร ต�ำรวจตรวจคนเข้า เมือง ต�ำรวจน�้ำ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำโขง กอ.รมน. ทหารพราน ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ต�ำรวจ ตระเวนชายแดน เป็นต้น พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองก�ำกับการต�ำรวจภูธรจังหวัด มุกดาหารได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ตรวจสอบ คดีเกี่ยวกับ พรบ.ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และการด�ำเนินการของ ต�ำรวจ หากพบว่าต�ำรวจกระท�ำความผิดหรือเกี่ยวข้องจะให้ ออกจากราชการทันที พร้อมทั้งเสนอแนะให้เร่งรัด จับกุม ตั้ง จุดตรวจเข้มแข็ง ท�ำให้สามารถจับกุมผู้กระท�ำความผิดจ�ำนวน มาก และขอเสนอให้ทุกหน่วยมาช่วยกันท�ำงาน ซึ่งจะสามารถ ท�ำให้การกระท�ำความผิดในอนาคตลดน้อยลง นายจิระพงศ์ แก้วมณี นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงใน เขตอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ตัง้ แต่เดือน ม.ค. -ธ.ค.2555 มีทงั้ หมด 57 คดี ไม้ของกลาง 1,817 ท่อน/เหลีย่ ม ส่วนใหญ่เป็นไม้เก่า และ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้มาจากอ�ำเภออืน่ แต่มาถูกจับได้ในอ�ำเภอเมือง มุกดาหาร โดยใช้ก�ำลัง หน่วย ชรบ.ในหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง กอ.รมน. มุกดาหาร ให้ขอ้ มูลว่า ทาง กอ.รมน.ให้ความ ส�ำคัญ 3 เรื่อง 1 ปัญหายาเสพติด 2ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 3 ปัญหาแรงงานต่างด้าว ส�ำหรับทรัพยากรป่าไม้ ทางหน่วยงาน ได้เน้นย�ำ้ ให้เจ้าหน้าปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง ท�ำให้ผลการจับกุม มี ผลงานค่อนข้างสูง และได้มกี ารสรุปสถานการณ์กบั หน่วยงานที่

www.mukdahannews.com

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

ประธานอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง สำ�นักงาน ป.ป.ช.

เกีย่ วข้อง ทราบว่า จังหวัดมุกดาหารมีความรุนแรงด้านการตัดไม้ อันดับที่ 14 ของประเทศ และพบปัญหาด้านก�ำลังพล งบประมาณ เมือ่ มีการเข้าตรวจค้นและจับกุมแล้ว มีชาวบ้านในพืน้ ทีป่ ดิ ล้อม ท�ำให้ปฏบัติหน้าที่อย่างยากล�ำบาก ด้าน ผบ.ร้อย อส.จ.มุกดาหาร กล่าวว่า พื้นที่ ที่มี การตัดไม้พะยูงใหญ่ที่สุดคือ อ�ำเภอดงหลวงและอ�ำเภอค�ำชะอี ในพื้นที่อ�ำเภอดงหลวงมีผู้ที่รับจ้างตัดไม้รายใหญ่ๆ อยู่ 27 ราย พืน้ ทีอ่ ำ� เภอค�ำชะอี มีอยู่ 11 ราย รวม 2 พืน้ ที่ 38 ราย ส่วนอัตรา เจ้าหน้าที่ที่ออกท�ำงานก็ยังไม่เพียงพอ และยังให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า ในอ�ำเภอดงหลวง ต�ำบลพังแดง ,บนภูไก่เขี่ย ,แนวเทือกเขา ภูพาน ซึง่ นอกจากปัญหาการตัดไม้แล้วยังเป็นแหล่งปลูกยาเสพ ติด คือมีรายได้จากไม้พะยูงและปลูกกัญชา ซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้า หน้าที่รัฐพยายามแก้ไข ในกรณีที่ชาวบ้านไปล้อมเจ้าหน้าที่ ที่มี การไปจับกุมไม้พะยูง มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าทีบ่ างคนบางหน่วย มีพฤติกรรมไปเก็บส่วย,ตัดไม้ พอชาวบ้านไปตัดบ้าง ก็จับ แล้ว ชาวบ้านถามว่าเงินก็เอาไปแล้ว แล้วท�ำไมยังมาจับเขาอีก และ ท�ำไมเจ้าหน้าที่ตัดได้ ชาวบ้านตัดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่ถูกล้อม นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้และเก็บส่วย หลังจากจบการฟังรายงานการสรุปผล เวลา 11.30 น. นายขจัดภัย บุรษุ พัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้รบั ทราบข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จะน�ำไป หาแนวทางแก้ไขต่อไป.


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม 2556

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพสำ�หรับเดือนแห่งความรัก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล Health tip โปรแกรมตรวจสุขภาพส�ำหรับเดือนแห่งความรัก พู ด คุ ย สื่ อ ภาษา พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ โปรแกรม Valentine ส�ำหรับเดือนแห่ง สอนภาษาให้ ลู ก ผ่ า นบทเพลง ความรัก 1,600 บาท คุ ณ แม่ ส ามารถน� ำ เพลงที่ เ ปิ ด ให้ ลู ก ฟั ง โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน มาสอนภาษาให้ ลู ก ได้ เช่ น อาจเปิ ด เพลงเกี่ ย ว Basic program 1,400 บาท กั บ อวั ย วะ แล้ ว จั บ อวั ย วะต่ า งๆ ของลู ก ไปตาม Special program 2,900 บาท ต่อจากหน้า 1

จั ง หวะและเนื้ อ หา พร้ อ มย�้ ำ ชื่ อ เรี ย กอวั ย วะที่ จั บ นั้ น อี ก ครั้ ง เมื่ อ ได้ ฟ ั ง บ่ อ ยๆ ลู ก จะเริ่ ม คุ ้ น เคยจั ง หวะและเสี ย งมากขึ้ น พร้ อ มกั บ เรี ย นรู ้ อวั ย วะต่ า งๆ ไปด้ ว ย. เพลง อวั ย วะ นี ่ ค ื อ ผม นี ่ คื อ หน้ า ผาก นี ่ ค ื อ ปาก นี ่ คื อ ลู ก ตา นี ่ ค ื อ ขา นี ่ ค ื อ หั ว ไหล่ ยื ด ออกไปเขาเรี ย กว่ า แขน อั น แบนๆเขาเรี ย กสะโพก เอาไว้ โ ยก แซมบ้ า แซมบ้ า เพลง สั ม ผั ส อวั ย วะ หู ตา จมู ก จั บ ให้ ถ ู ก จั บ จมู ก ตา หู จั บ ..จั บ ให้ ฉ ั น ดู จั บ จมู ก ตา หู จั บ หู ตา จมู ก . ----------------------------------------------ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล.

ยอดเงินบริจาคสร้างพระพุทธรูปฯ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จ�ำนวน (๕๑,๔๙๑,๓๖๔.๗๐)บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสีแ่ สนเก้าหมืน่ หนึง่ พันสามร้อย หกสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เยียมชมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ โรงเรียนมุกดา วิทยานุกูล เวลา 10.30 น. ฯพณฯ Shigekazu Satto เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย พร้อม คณะผู้ติดตามมาเยือนโรงเรียนวิทยานุกูล เพื่อเข้าชมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ญีป่ นุ่ และชมกิจกรรมการการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา พร้อมแนะแนวการไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศ

www.mukdahannews.com

ญีป่ นุ่ โดยมีนกั เรียนจากโรงเรียนมุกดาวิทยานุกลู โรงเรียน จุฬาภรณ์ คณะครูอาจารย์เข้าร่วม นายชาตรี ประดุจชนม์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมุกดา วิทยานุกลู กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมุกดาวิทยา นุกลู ได้รบั การคัดเลือก จากสถาบันการศึกษา ส�ำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เป็นศูนย์พฒ ั นาการสอน ภาษาญีป่ นุ่ ของจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ซึง่ คณะ ครูและนักเรียน กว่า 1,000 คน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ .


11

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

สวท.มุกดาหาร ร่วมกับ ปภ.มุกดาหาร มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว ให้นักเรียนอำ�เภอดงหลวง

เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สวท.มุกดาหาร ได้น�ำผ้าห่ม จ�ำนวน 143 ผืน ชุดนักเรียนชายและหญิง จ�ำนวน 50 ชุด และชุดกีฬา 50 ชุด ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน จาก นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สส.มุกดาหาร เขต 1 และ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย โดยไปมอบให้แก่นกั เรียน โรงเรียนบ้านมะนาว ต�ำบลพังแดง อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ส.ส.บุญฐิน ประทุมลี ส.ส.มุกดาหาร เขต 2 ร่วมกิจกรรม

ดังกล่าวด้วย หลังรับมอบผ้าห่มและเครือ่ งแบบนักเรียน แล้ว ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านมะนาว ได้กล่าวขอบคุณ คณะของ สวท.มุกดาหาร ที่ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ โรงเรียนเล็กๆ ในชนบทห่างไกล ผ้าห่มที่ได้รับจะช่วย บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยหนาว แก่นักเรียนได้ เพราะลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของโรงเรียน เป็นภูเขา ท�ำให้มีอากาสหนาวจัดทุกปี ในช่วงฤดูหนาว.

กระทรวง ไอซีที. ร่วมกับ เอไอเอส เชิญชวนชาวอีสาน ใช้ฟรีไวไฟ 6,796 จุดทั่วทั้งภาค

กระทรวง ไอซีที และเอไอเอส สัญจรอีสาน ชวนชาวขอนแก่นและพีน่ อ้ งชาวอีสาน ใช้บริการ ICT free Wifi for Public by AIS ทีร่ ว่ มมือกับ 3BB WiFi ให้บริการ Wifi ถึง 6,796 จุดทั่วทั้งภูมิภาค เฉพาะขอนแก่น 1,246 จุด รวมทัว่ ประเทศกว่า 50,000 จุด ตามนโยบายสมาร์ท ไทยแลนด์ของกระทรวงไอซีที เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลข่าวสารด้วยอินเทอร์เน็ตไร้ สายความเร็วสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม ส่งเสริมสังคมแห่งความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของคนไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าว ว่าการด�ำเนินโครงการ ICT free Wifi for public by AIS 50,000 จุดทั่วประเทศ เป็นนโยบายของกระทรวง

www.mukdahannews.com

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ก�ำหนด ให้มีโครงการฟรี Wifi เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วย เทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกระทรวงไอซีที ต้องขอขอบคุณเอไอเอส ที่เล็งเห็นความส�ำคัญของการ ด�ำเนินโครงการนี้ และได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ขยายโอกาสทางการสือ่ สารให้แก่ประชาชน ซึง่ จะช่วยให้ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสือ่ สารของประเทศไทยเติบโต และพัฒนาอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคมของประเทศ ให้รดุ หน้าต่อไปอีกขัน้ ทัง้ นีผ้ มขอเชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่นและทุกจังหวัดใน ภาคอีสาน ได้เข้ามาใช้บริการ ICT Free Wifi นี้ เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ ได้อย่างแท้จริง”


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำ�เดือน มกราคม 2556

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ต�ำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2556

จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด

นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 14.30 น. ที่ สนามสไมล์ ช็ อ คเกอร์ พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะ คุปต์ ผู้บังคับการต� ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ต� ำรวจ ภู ธ รจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยมีสถานีต�ำรวจภูธรในสังกัด และต�ำรวจ ภู ธ รจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ส่ วนกลาง) ส่งนัก กีฬ าเข้า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั้ ง หมด 16 ที ม ซึ่ ง การจั ด การ แข่ ง ขั น ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก ผู ้ บั ญ ชาการ ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ มี น โยบายให้ ข ้ า ราชการต�ำ รวจ

ออกก� ำ ลั ง กาย แข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งข้ า ราชการต� ำ รวจ พั ฒ นา ร่ า งการให้ มี ค วามแข็ ง แรง เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ หน้าที่ พล.ต.ต.สุ ร ชั ย ควรเดชะคุ ปต์ ผู ้ บัง คั บการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขัน ดั ง กล่ า ว นอกจากนั ก กี ฬ าและผู ้ เข้ า ร่ ว มจะได้ รั บ ประโยชน์ แ ล้ ว ยั ง สามารถสร้ า งความสนุ ก สนาน รื่ น เริ ง เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ า ราชการ ต�ำรวจ ซึ่งน�ำไปสู่ความสมัคสมานสามัคคีและร่วม แรงร่ ว มใจในการท� ำ งานต่ อ ไป.

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ประจ�ำปี 2555

นางอุษา หงส์กาญจนกุล รองเลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดหาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2556 โดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบล หนองบัวเป็นเจ้าภาพและเตรียมสถานที่ในการ จัดประชุม นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในปี 2556 ศูนย์อาสา ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จัดให้มีการประชุม

ประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้น�ำ อป พร.ได้มีการรวมกลุ่มด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน รวมทั้งมีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจการ อปพร. อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อป พร.จังหวัด อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ อปพร.ในสังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลต�ำบล และ องค์การบริหารส่วนต�ำบล.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 ที่ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางอุษา หงส์กาญจนกุล รอง เลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานวัน คนพิการสากล จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2555 โดยส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมี นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรม การแสดงต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการ การน�ำเสนอ สิทธิประโยชน์ของบัตรประจ�ำตัวคน พิการ สาธิตวิธีการผลิตสินค้าจากคนพิการ เป็น องค์ประกอบที่ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านคนพิการจากภาครัฐ ภาค เอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 600 คน รองเลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนอี้ งค์การ สหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของ

ทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ส�ำหรับปีนี้ได้ก�ำหนด ในประเด็นหลัก (Theme) คือ "การขจัดอุปสรรค ทั้งมวล เพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการส�ำหรับทุก คน” คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลมีมติ เห็นชอบให้ทกุ จังหวัด ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันคน พิการสากลประจ�ำปีนี้หัวข้อ "ขจัดอุปสรรคทั้งมวล สู่การมีงานท�ำของคนพิการ” ในขณะเดียวกันจังหวัดมุกดาหารได้จดั พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มุกดาหาร เป็นไปตามเจตนารมย์ ของพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ ประสานความร่วมมือ ประสานการปฏิบัติ ถือ เป็นการพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมี พลังร่วมในการสร้างสรรค์ ตามวิสัยทัศน์ของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ "มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความ รับผิดชอบร่วมกัน”

80

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / JANUARY 2013

อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร สนธิก�ำลัง ร้อย ตชด 234 ตรวจยึดไม้พะยูง 42 ท่อน ที่บ้านกุดแข้

เมือ่ วันที่ 29 ม.ค.56 นายพนมเทียน เผ่าหอม ปลัดอ�ำเภองานป้องกันอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ได้รบั แจ้ง จากสายลับ (ขอปิดนาม) เพือ่ ประสงค์เงินรางวัลสินบน น�ำจับ ว่าเวลาประมาณ 10.00 น. จะมีลักลอบขนไม้ พะยูงแปรรูปไปเก็บไว้ในหมู่บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 5 ต�ำบล กุดแข้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึ ง ได้ ป ระสานงานกั บ พ.ต.ท.เทิ ด ฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผูบ้ งั คับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 น�ำก�ำลังต�ำรวจตระเวนชายแดน 1 ชุด, ก�ำลัง สมาชิกอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร,เจ้า หน้าทีห่ น่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (ค�ำป่าหลาย) และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เข้าตรวจสอบ เมื่อถึงเวลาตามที่สาย รายงานพบไม้พะยูงท่อน จ�ำนวน 42 ท่อน ซุกซ่อนอยู่ ภายในบริเวณบ้านของนายประนอม พันที อายุ 42 ปี

บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ต�ำบลกุดแข้ อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร (บริเวณมุมทางด้านทิศตะวันตกของที่ดิน) สอบถามพยานข้างเคียงแล้วให้ถอ้ ยค�ำว่า ไม่ทราบว่าไม้ เป็นของใคร และขณะเจ้าหน้าทีท่ ำ� การตรวจสอบไม่พบ ตัวนายประนอม พันที เจ้าของที่ดินดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 มุกดาหาร ได้ตรวจยึดไม้พะยูงไว้พร้อมแจ้ง ข้อกล่าวว่า กระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาตรเมตร โดยไม่ได้ รับอนุญาต แล้วน�ำของกลางดังกล่าว ไปท�ำบันทึก ประจ�ำวัน น�ำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จังหวัด มุกดาหาร เพื่อสืบหาผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป.

เกิดเหตุสลด รถบรรทุกพัสดุไปรษณีย์ชนเด็กเสียชีวิต ขณะไปเที่ยวงานวันเด็ก

อุบัติเหตุรถสิบล้อบรรทุกอ้อย วิ่งเลยสามแยก ชนเสาไฟฟ้านอนตะแคง เทกระจาดกลางถนนเลี่ยงเมือง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 14.30 น.ที่ ถนนถนนมุกดาหาร-ดอนตาล เส้นเลีย่ งเมือง เกิดเหตุรถ บรรทุกอ้อย บรรทุกหนักควบคุมรถไม่ได้ วิง่ เลยสามแยก ปีนฟุตปาทชนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง รถนอนตะแคงข้าง ทาง เป็นรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีฟ้า ทะเบียน 80-6139 อ�ำนาจเจริญ สภาพในที่เกิดเหตุ พบอ้อยตก กระจายเกลือ่ นเต็มถนน เจ้าหน้าที่ ต้องท�ำการวางกรวย เพือ่ ความปลอดภัยเพิม่ ความระมัดระวังให้ผสู้ ญ ั จรไปมา หลังเกิดเหตุ สอบถามคนขับรถทราบชื่อว่า นายไพวัลย์ ศิลา ชาวอ�ำเภอชานุมาน อายุ 27 ปี ได้ รับจ้างขับบรรทุกรถจากนายทุน ท�ำการขนอ้อยมาจาก อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ไปส่งทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาล เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดหีบอ้อย เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางแยก รถบรรทุกหนักไม่สามารถบังคับรถได้

รถวิ่งเลยสามแยกไปชนเสาไฟแสงสว่างของแขวงการ ทาง หักโค่นลง รถเสียหลักนอนตะแคงเทกระจาดล�ำ อ้อยเกลื่อนถนนดังกล่าว เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จากเหตุการณ์ทเี่ กิด ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกทัง้ ๆ ทีม่ กี าร ประชุมระดับจังหวัดฯ ในเรือ่ งการบรรทุกน�ำ้ หนักเกิน เมือ่ วันที่ 15 ม.ค.56 ทีศ่ าลากลางมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานที่ รับผิดชอบร่วมกันประชุม เรือ่ งมาตรการควบคุมการบรรทุก อ้อยฯ แต่กไ็ ม่มผี ลอย่างใด จึงขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ทบทวนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพือ่ ความปลอดภัย ในชีวติ ทรัพย์สนิ ของประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนนและทรัพย์สนิ ของทางราชการ ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาถนนซึง่ เป็น ทรัพย์สนิ เงินภาษีของประชาชนทุกคน ให้ผใู้ ช้ถนนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ไม่เสียหายพังก่อนก�ำหนดเวลาด้วย.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ประหัส ปลายด่วน ร้อยเวร สถานีต�ำรวจภูธร เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถ จักรยานยนต์ ถนนสายมุกดาหาร-ค�ำชะอี ก่อนถึงประตู ทางเข้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด มุกดาหาร มีผเู้ สียชีวติ และบาดเจ็บรวม 2 คน จึงพร้อมด้วย เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธกิ ารกุศลมุกดาหาร,แพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ไปทีเ่ กิดเหตุ ในทีเ่ กิดเหตุพบ มีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นหญิง ทราบชื่อนางสาวภัฒสุภา ทองหมุน อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ต�ำบล ผึ่งแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ใส่กางเกงขาสั้น อยู่ในสภาพนอนคว�่ำหน้ามีเลือดไหลออกจากศีรษะ และมีผู้บาดเจ็บ 1 คนเป็นเด็กชายอายุ 4 ปีทราบชื่อ เล่นว่า ก๊อป เป็นน้องชายผู้ตาย บาดเจ็บสาหัส ซึ่งเจ้า

หน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหาร น�ำส่ง ส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร และในทีเ่ กิดเหตุ พบหมวกกัน น็อค รถจักรยานยนต์หมายเลข กธน 129 มุกดาหาร ของผู้ตาย ที่ถูกชนด้านท้ายล้มคว�่ำอยู่ใกล้กับร่างผู้เสีย ชีวิต และรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร่ หมายเลขทะเบียน กข. 7411 มุกดาหาร ซึ่งจอดอยู่ริมถนน ด้านท้ายได้ รับความเสียหายและกระทะล้อหลังด้านขวาแตก ห่าง ออกไปประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร จากที่เกิดเหตุก่อน ถึงสี่แยกบายพาสมุกดาหาร พบรถยนต์ตู้ 6 ล้อ ขนส่ง พัสดุไปรษณีย์ หมายเลขทะเบียน 84-6983 ขอนแก่น จอดอยู่ พร้อมกับคนขับ ทราบชือ่ นายอนุสรณ์ โพธิสทิ ธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อยู่ที่รถ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

www.mukdahannews.com


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  
หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มกราคม 2556

Advertisement